Ocena ex-anteinstrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej iosób młodych. Piotr Stronkowski, Julian Zawistowski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena ex-anteinstrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej iosób młodych. Piotr Stronkowski, Julian Zawistowski"

Transkrypt

1 Ocena ex-anteinstrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej iosób młodych Piotr Stronkowski, Julian Zawistowski

2 Cel główny badania Cel główny badania Ocena zapotrzebowania na instrumenty inżynierii finansowej (w tym oszacowanie wielkości zjawiska luki finansowej) w odniesieniu do potrzeb podmiotów ekonomii społecznej oraz potrzeb osób młodych, planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

3 Cele szczegółowe (1) 1. Ocena zapotrzebowania na wsparcie w postaci instrumentów finansowych wskazanie tych narzędzi i instrumentów finansowych, które są właściwe do zaspokojenia zdiagnozowanej luki finansowej. 2. Ocena, które z form tego wsparcia są najbardziej potrzebne i adekwatne do potrzeb podmiotów ekonomii społecznej oraz dla zapewnienia trwałości działalności gospodarczej zakładanej przez osoby młode. 3. Wskazanie możliwości uzyskania efektu dźwigni w ramach instrumentów finansowych dedykowanych podmiotom ekonomii społecznej oraz osobom młodym planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej, poprzez przyciągnięcie odpowiednich, dodatkowych środków publicznych oraz prywatnych (poza wsparciem w ramach PO WER) na realizację tej formy wsparcia. 4. Ocena dotychczasowych doświadczeń przy wdrażaniu podobnych instrumentów finansowych na rzecz podobnej grupy odbiorców i przedstawienie wniosków z nich płynących opisanie rezultatów podobnej interwencji na co najmniej trzech przykładach, w tym przynajmniej jednym spoza Polski.

4 Cele szczegółowe (2) 5. Przedstawienie propozycji strategii inwestycyjnej instrumentów finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej oraz dla osób młodych planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej -wraz ze wskazaniem, który ze sposobów wdrażania instrumentów finansowych, opisanych w art. 33 CPR, będzie najwłaściwszy dla danego instrumentu, jak również ze wskazaniem pożądanego profilu odbiorców tego wsparcia. 6. Ocena zasadności i możliwości połączenia wsparcia instrumentów finansowych ze wsparciem w postaci dotacji lub innymi formami zachęt (np. zmniejszenie wysokości oprocentowania pożyczki, jeśli pożyczkobiorca zrealizuje określony cel społeczny). 7. Opis oczekiwanych rezultatów w perspektywie 2018r. i 2022r., wynikających z zastosowania danego instrumentu finansowego (w powiązaniu z celami PO WER). 8. Opracowanie mechanizmu pozwalającego na okresowy przegląd i aktualizację oceny wdrażania instrumentów finansowych. 9. Ocena wartości dodanej instrumentów finansowych, współfinansowanych ze środków EFS oraz ocena ich spójności z innymi formami publicznego wsparcia w obszarze ekonomii społecznej oraz wsparcia dla osób młodych. 10. Analiza zdolności podmiotów występujących na rynku do wdrażania instrumentów finansowych dla obu grup docelowych.

5 Metodologia techniki badawcze Analiza danych zastanych CATI IDI FGI Szacowanie luki PES analiza danych statystycznych(sof-1), przegląd literatury polskiej i międzynarodowej dotyczącej ekonomii społecznej Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, N=750 przedstawiciele instytucji finansowych, funduszy pożyczkowo poręczeniowych, podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej(owes), N=20 przedstawiciele PES i eksperci w zakresie instrumentów finansowych, n=2 Źródła: dane z CATI z PES, wspomagane analizą dokumentów, raportów ze statystyki publicznej oraz pierwotnymi danymi jakościowymi młodzi przyszli przedsiębiorcy analizy na danych jednostkowych BAEL, przegląd instrumentów wsparcia osób młodych, przegląd ewaluacji PO KL osoby młode (18-29) zróżnicowane pod względem doświadczenia w prowadzeniu działalności N=750 osoby młode prowadzące i rozpoczynające działalność gospodarczą, mające doświadczenia w korzystaniu z instrumentów zwrotnych, N=12 przedstawiciele instytucji oferujących wsparcie osobom młodym w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności, instytucje finansowe prywatne i publiczne, N=2 Szacunki luki z wykorzystaniem danych z badania CATI oraz danych jednostkowych BAEL

6 Działalność gospodarcza osób młodych relatywnie duży, na tle UE, odsetek osób młodych prowadzi działalność gospodarczą (5,54%, w stosunku do 4,43 w UE) udział samozatrudnionych wzrasta wraz z wiekiem, w przedziale lat osoby takie stanowią 10% ogółu zatrudnionych główną barierą powstrzymującą przed rozpoczęciem działalności gospodarczej jest niewystarczający kapitał na jego rozpoczęcie ale o sukcesie (utrzymaniu firmy) decyduje też odpowiednie przygotowanie do prowadzenia działalności, którego młodym ludziom często brak wysoka biurokracja przepisy niskie dochody wysoka konkurencja Problemy na jakie trafiają młodzi ludzie zakładający działalność gospodarczą wysokie koszty brak indetyfikacji nisz ZUS i podatki brak wykw. prac. brak pieniędzy brak dotacji lokalizacja mały rynek zbytu pozyskanie klientów obecni byli planujący brak informacji o inst. brak wiedzy pozyskanie kredytu/pożyczki problem z rejestracją

7 finansowanie działalności dominującym źródłem finansowania działalności gospodarczej są oszczędności, uzupełniane środkami od rodziny finansowanie zewnętrzne to w większości kredyty i pożyczki bankowe

8 Finansowanie rynkowe 20% młodych przedsiębiorców starało się o kredyt 60% z nich przyznaje się kredyt osoby młode rozpoczynające działalność bez finansowania zwrotnego inwestują przeciętnie ponad dwukrotnie mniej w rozpoczęcie działalności. Wartość przyznanych kredytów/pożyczek średnia percentyl percentyl percentyl percentyl

9 Potrzeby osób młodych rozpoczynających działalność Istnieje zapotrzebowanie na zwiększenie dostępu do finansowania zewnętrznego w formie zwrotnej, dla osób które nie mogą go uzyskać na komercyjnych zasadach. Co piąty przedsiębiorca rozpoczynający działalność poszukuje finansowania zwrotnego, z czego ok. 40 proc. go nie otrzymuje. Przeciętna wysokość nieuzyskanego kredytu/pożyczki wynosi ok. 34tys. zł. Obok potrzeb finansowych młodzi przedsiębiorcy zgłaszają niezaspakajane przez obecną ofertę potrzeby w zakresie doradztwa, wychodzącego poza początkowy etap prowadzenia działalności gospodarczej. Wartość nieprzyznanych kredytów/pożyczek średnia percentyl percentyl percentyl percentyl

10 Luka finansowa dla osób młodych Na podstawie przeprowadzonych analiz luka finansowa dla osób młodych (18-29 lat) oszacowana została na poziomie 134 mln zł w warunkach 2013 r. Ze względu na zmiany demograficzne wartość ta będzie maleć w kolejnych latach. Luka obliczona na podstawie danych o nieuzyskanych kredytach lub pożyczkach w warunkach 2013 r. jednostka wartość liczba osób mln 6,527 stopa kreacji proc. osób 0,64 działalności liczba nowych osoby działalności proc. osób w luce proc. osób 9,22 liczba osób w osoby 3827 luce przeciętna luka zł na działalność luka ogółem mln zł 133, Roczna luka finansowa osób w wieku rozpoczynających działalność gospodarczą ceny stałe, 2013 ceny bieżace

11 Dostępne formy wsparcia Obecnie dostępne jest relatywnie dużo różnych form wsparcia dla osób młodych rozpoczynających działalność gospodarczą: Forma Program Maksymalna kwota wsparcia dotacje PUP do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia PROW(Poddziałanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw) PO KL Poddziałanie PO KL Działanie 6.2 do maksymalnie 300 tys. zł Do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia oprócz tego staże, szkolenia, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe, wyposażenie stanowiska pracy do 40 tys.zł do tego wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/12 miesięcy od dnia zawraca umowy pożyczki BGK Pierwszy biznes Wsparcie w starcie do 60 tys. PO KL Działanie 6.2 instytucje finansowe dzięki wsparciu inicjatywy JEREMI do 50 tys. oraz doradztwo oraz szkolenia W zależności od pośrednika finansowego, nawet do 400 tys. zł

12 Ocena obecnych form wsparcia w PO KL (1) Wsparcie dostępne w PO KL odpowiada na potrzeby osób młodych. Przy czym lepiej oceniane jest działanie 6.2 w którym można pozyskać większe środki. Wsparcie dotacyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej oceniane jest jako najefektywniejsza forma pomocy, w dalszej kolejności wsparcie pomostowe. Część beneficjentów przyznaje jednak, że bez przyznanej dotacji i tak rozpoczęli by prowadzenie działalności gospodarczej, co wskazuje na występowanie efektu jałowej straty. Możliwość pozyskania środków zarówno w formie dotacji, jak i instrumentów zwrotnych prawdopodobnie zdecydowanie obniży atrakcyjność tych drugich.

13 Wnioski Istnieje potrzeba szerszego niż dotychczas wspierania osób młodych rozpoczynających działalność z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych. Instrumenty powinny być skonstruowane tak, żeby nie wypierały innych form finansowania, tylko stanowiły ich uzupełnienie (minimalizacja zakłóceń rynku). Konieczne jest również zwrócenie większej uwagi na inne niż dostęp do środków finansowych problemy osób młodych rozpoczynających działalność i tworzenie kompleksowej oferty wsparcia, w której instrumenty finansowe będą tylko jednym z elementów dostępnej oferty.

14 Wsparcie w latach Istnieje duże ryzyko konkurencji między wsparciem dotacyjnym planowanym w RPO oraz innych programach, a wsparciem zwrotnym PO WER Źródło Forma Wsparcie finansowe Wsparcie niefinansowe Grupy docelowe wsparcia wsparcia BZ Z PUP (z FP) X 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia - Bezrobotni RPO (PI 8.7) X X Brak informacji o podziale alokacji pomiędzy wsparcie zwrotne i bezzwrotne (dla większości RPO) oraz wysokości jednorazowego wsparcia (wszystkie RPO) PROW (Poddziałani a i 6.7.2) BGK (Wsparcie w starcie) POWER (PI 8.6) Wsparcie doradczo-szkoleniowe przygotowujące do rozpoczęcia działalności oraz przedsiębiorców w pierwszych etapach działalności. Usługi prawno-finansowe dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Dotacje dla osób młodych, jako osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Wsparcie zwrotne (mikropożyczki, poręczenia) dla pozostałych osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. X Do 100 tys. zł - Poddziałanie Młody rolnik (do 40 r.ż.) Poddziałanie Osoby fizyczne (rolnicy) X 60 tys. zł (dodatkowo 20 tys. zł na utworzenie miejsca pracy) - Studenci ostatniego roku studiów i absolwenci (do 4 lat od uzyskania dyplomu) X Zgodnie z propozycjami w rozdziale Osoby do 29 r.ż. bez pracy

15 Rekomendacje (1) Wsparcie przedsiębiorczości osób młodych w PO WER powinno opierać się na pożyczkach, udzielanych na preferencyjnych zasadach, jednak bez umarzalności części kapitału czy łączenia z dotacjami. Pomoc nie powinna się ograniczać jedynie do wsparcia finansowego.

16 Rekomendacje (2) maksymalna wielkość wsparcia to 60 tys. zł można dopuścić pożyczki dodatkowe w kwocie 20 tys. zł na każde utworzone miejsce pracy oprocentowanie na poziomie bliskim oprocentowaniu rynkowemu, dla pożyczek bliskich kwocie maksymalnej i preferencyjne dla mniejszych kwot. Propozycja formuły i kalkulacja oprocentowania dla różnych wysokości pożyczki pożyczka formuła oprocentowani e 60 tys. 6,78% WIBOR 1 r pkt 50 tys. 6,78% 40 tys. od 20 tys. do 50 tys.: 4,75% 30 tys. (WIBOR 1 r pkt)*(0,018*p/1000-0,08) 2,71% P wysokość pożyczki 20 tys. 0,68% (WIBOR 1 r pkt)*0,1 10 tys. i mniej 0,68%

17 Rekomendacje (3) zabezpieczenie możliwie liberalne podejście dopuszczające szeroki zakres możliwych form zabezpieczenia pożyczki, domyślnie zabezpieczenie w postaci poręczenia jednej osoby fizycznej; okres spłaty maksymalnie 7 lat okresu pożyczkowego oraz do 12 miesięcy karencji, dotyczącej jedynie spłaty kapitału; zapewnienie trwałości sankcje w postaci: wypowiedzenia pożyczki w przypadku zamknięcia działalności w okresie do 6 miesięcy; Zrównanie oprocentowania preferencyjnego z oprocentowaniem rynkowym w przypadku zamknięcia działalności pomiędzy 7 a 24 miesiącem od uzyskania pożyczki. Inne dziania mające zwiększyć przeżywalność firm w sensie ekonomicznym: wakacje w spłacie rat kapitałowych, zwiększenie kwoty pożyczki, renegocjacja pożyczki

18 Działalność gospodarcza przedsiębiorstw społecznych Sektor obywatelski maleją przychody z działalności rynkowej, a rosną przychody z działalności nierynkowe Jedną z poważniejszych barier rynkowych jest dostęp do kapitału (niekoniecznie bezzwrotnego) Sektor spółdzielczy: rośnie liczba spółdzielni socjalnych, ale generalnie są to słabe podmioty mediana ich przychodu to 20 tys. zł Udział organizacji pozarządowych osiągających przychody rynkowe według klasy przychodów

19 Osiągane korzyści społeczne

20 Deficyt kapitału Deficyt środków na rozwój to rzeczywistość 2/3 przedsiębiorstw społecznych Na jakie cele najczęściej brakowało środków Typ organizacji Organizacja pozarządowa, w tym prowadzące działalność: Czy brakowało środków na rozwój działalności? tak nie 65% 34% Odpłatną statutową 68% 31% Gospodarczą 61% 39% Odpłatną statutową i gospodarczą 65% 33% Spółdzielnia pracy 47% 53% Spółdzielnia socjalna 66% 34% Spółdzielnia inwalidów i niewidomych 67% 33% Organizacja kościelna prowadząca działalność pożytku publicznego 38% 54% Spółka non-profit 60% 40%

21 Wydatki rozwojowe 58% przedsiębiorstw społecznych deklaruje, że poniosło wydatki rozwojowe Mediana wydatków: 30 tys. zł Zaledwie 10% sfinansowało wydatek z kredytu lub pożyczki. Finansowanie z pożyczki lub kredytu częstsze w przypadku: Przedsiębiorstw zatrudniających więcej osób (powyżej 50) Działających dłużej na rynku (3-5 lat) Osiągających większe przychody (powyżej 500 tys.) Źródła finansowania najważniejszego wydatku rozwojowego PS w 2013 roku

22 Niezrealizowane wydatki rozwojowe 46% przedsiębiorstw społecznych deklaruje, że w minionym roku nie udało im się zrealizować pewnych przedsięwzięć ze względu na brak środków. Dotyczy to 61% spółdzielni socjalnych, 48% organizacji pozarządowych. Średnia wartość niezrealizowanych wydatków po wykluczeniu obserwacji odstających-to108tys.zł.medianato50tys.zł Przyczyny niezrealizowania wydatków rozwojowych Przyczyna Organizacja pozarządowa Spółdzielnia socjalna Brak własnych pieniędzy na inwestycje 36% 31% Brak dostępu do dotacji 26% 23% Brak dostępu do kredytu lub pożyczki 11% 14% Brak dostępu do poręczenia 10% 10% Brak wiedzy o tym jak zaplanować zwrot z inwestycji 6% 8% Niestabilna sytuacja podmiotu 11% 13%

23 Doświadczenia z instrumentami finansowymi Czy PS kiedykolwiek starał się o pożyczkę lub kredyt? Powody, dla których PS nie starały się o pożyczkę lub kredyt.

24 Luka niezrealizowanych wydatków rozwojowych Organizacja pozarządowa - prowadzi działalność gospodarczą Organizacja pozarządowa - prowadzi działalność odpłatną statutową Organizacja pozarządowa - prowadzi działalność odpłatną statutową i gospodarczą Odsetek PS, które nie zrealizowało wydatków z powodu braku pożyczki/poręczenia Średnia luka niezrealizowanych wydatków na przedsiębiorstwo Udział luki niezrealizowanych wydatków w przychodach 17% % 14% % 20% % Tego typu luki w roku 2013 doświadczyło 2,5 tys. NGO Łączna wartość luki dla NGO w 2013 to 655 mln zł Spółdzielnia socjalna 34% %

25 Luka finansowa nie uzyskany kredyt, pożyczka Liczba PS, które w 2013 starały się lecz nie uzyskały finansowania zwrotnego % PS, które w 2013 starały się lecz nie uzyskały finansowania zwrotnego Średnia luka nieotrzymanego finansowania na przedsiębiorstwo Udział luki nieotrzymanego finansowania w przychodach Organizacja 6 4,7% % pozarządowa - prowadzi działalność gospodarczą Organizacja 4 2,0% % pozarządowa - prowadzi działalność odpłatną statutową Organizacja 8 4,2% % pozarządowa - prowadzi działalność odpłatną statutową i gospodarczą Spółdzielnia socjalna 14 12,7% % W tak definiowanej luce znalazło się 516 NGO i spółdzielni socjalnych Łączna wartość luki dla NGO i spółdzielni socjalnych w 2013 to 51,3 mln zł

26 Doświadczenia Funduszu ES Mocne strony Dostępność Korzystne warunki (oprocentowanie) Jakość pracy TISE (nastawienie na klienta) Dostępność doradztwa Słabe strony Zbyt restrykcyjnewarunki udzielania pożyczek (wysokość, prowadzenie działalności przez 12 m-cy) Zbyt niskie kompetencje OWES w zakresie pomocy PS Zakres kontroli zbliżony do dotacji Zasady dostępu do doradztwa

27 Relacja pomiędzy dotacjami a instrumentami zwrotnymi Grupa docelowa Podmioty ekonomii społecznej rozpoczynające działalność Podmioty ekonomii społecznej funkcjonujące powyżej 12 miesięcy Mix instrumentów finansowych Główny instrument: dotacje na rozpoczęcie działalności Instrumenty zwrotne traktowane jako instrument uzupełniający, adresowany do przedsiębiorstw społecznych szybko się rozwijających i napotykających barierę dostępu do kapitału. Instrumenty zwrotne jako podstawowy instrument rozwoju przedsiębiorstw społecznych, Dotacje dla podmiotów ekonomii społecznej na przedsięwzięcia charakteryzujące się szczególnie wysokimi efektami społecznymi. Instrument mieszany na tworzenie miejsc pracy (łączący instrument pożyczkowy z elementami dotacji, np. w formie umorzenia części pożyczki).

28 Proponowane instrumenty Pożyczki na start Pożyczki na rozwój Umarzalne pożyczki na miejsca pracy Fundusz kapitałowy System poręczeń

29 Pożyczka na start Dla kogo Maksymalna wysokość Oprocentowanie Przedsiębiorstwa społeczne prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 12 miesięcy Do 50 tys. zł. Równo stopie redyskonta weksli NBP(2,75%) Możliwość obniżenia w przypadku osiągania znaczących korzyści społecznych (np. zatrudniania osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy). Okres spłaty Karencja Zabezpieczenie Łączenie z dotacją Do 5 lat 6 miesięcy Weksel in blanco Nie

30 Pożyczka na rozwój Dla kogo Maksymalna wysokość Przedsiębiorstwo społeczne prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną statutową powyżej 12 miesięcy. Maksymalna wysokość pożyczki powinna oscylować w granicach 1,5 mln zł. Wysokość pożyczki powinna wynikać z potrzeb danego przedsiębiorstwa społecznego. Oprocentowanie Pożyczki do 100 tys. zł Stopa redyskonta weksla NBP W przypadku osiągania znaczących korzyści społecznych: połowa stopy redyskonta weksla NBP Okres spłaty Pożyczki powyżej 100 tys. Zł Do 7 lat Co najmniej WIBOR pkt. proc Zabezpieczanie Pożyczki do 100 tys. zł Weksel in blanco lub inne (np. poręczenie) Pożyczki powyżej 100 tys. Zł Inne(np. cesja umowy, poręczenie) Łączenie z dotacją Możliwy montaż finansowy

31 Umarzalna pożyczka na tworzenie miejsc pracy Dla kogo Przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej Maksymalna wysokość Do 30 tys. zł Oprocentowanie Okres spłaty Karencja Zabezpieczenie Łączenie z dotacją Stopa redyskonta weksla NBP Do 4 lat Do 6 miesięcy Weksel in blanco Tak: umorzenie odsetek lub/i umorzenie części kapitału

32 System poręczeń Dla kogo Przedsiębiorstwa społeczne Maksymalna wysokość Koszt Do1mlnzł(do80%wartościkredytulubpożyczki) 1%(pomoc de minimis)

33 Instrument kapitałowy PRODUKTFINALNY: Social Venture Capital dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Produkt pośredni 1: Wsparcie kapitałowe PES Produkt pośredni 2: Wsparcie kadrowe PES Wsparcie kapitałowe z odroczoną spłatą (SVC-OS) wraz z opieką doradczą na każdym etapie Wsparcie kapitałowe z powołaniem spółki (SVC-S)

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych OCENA EX-ANTE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W ZAKRESIE WSPARCIA PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne: "Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL"

Badanie ewaluacyjne: Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL Badanie ewaluacyjne: "Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL" Cel badania Ocena wsparcia udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL na rzecz rozwoju sektora

Bardziej szczegółowo

Jan Szczucki, PAG Uniconsult Wrocław, 19 czerwca 2015

Jan Szczucki, PAG Uniconsult Wrocław, 19 czerwca 2015 Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020 Wybrane wyniki Jan Szczucki, PAG Uniconsult

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Źródła wsparcia 1. Preferencyjne mikropożyczki dofinansowywane ze środków UE oraz z budżetu krajowego 2.

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1991 powstanie od 2002 Członek FEBEA (Europejskiej Federacji Banków

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Mikropożyczki (konkurs

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Instrumenty Finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Instrumenty Finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

Wsparcie finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej Wsparcie finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej VIII Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych Gniezno, 13 października 2016 r. Spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II

Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II Grupa ECDF Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II Program realizowany przy współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego GRUPA ECDF O GRUPIE ECDF: 12 lat działalności

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH PIERWSZE KROKI Chcesz założyć swoją firmę, ale sam pomysł to za mało? Brakuje Ci funduszy na ten cel? Całe szczęście istnieją źródła

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. Program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. Program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II Działdowska Agencja Rozwoju S.A. Program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II O Programie Działdowska Agencja Rozwoju S.A. jako Członek Konsorcjum realizuje rządowy projekt Pierwszy biznes Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych. Racibórz 12 maja 2015 r.

Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych. Racibórz 12 maja 2015 r. Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych Racibórz 12 maja 2015 r. Możliwości wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Środki obecnie dostępne Pierwszy biznes Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 POKL 21 kwietnia 2016 r. Podstawowe informacje o BGK Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 09-2011 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja skali zapotrzebowania na instrumenty finansowania zwrotnego w sektorze MŚP

Identyfikacja skali zapotrzebowania na instrumenty finansowania zwrotnego w sektorze MŚP Identyfikacja skali zapotrzebowania na instrumenty finansowania zwrotnego w sektorze MŚP Program Przegląd raportów podejmujących temat luki kapitałowej. Bariery występujące w badaniach luki. Określenie

Bardziej szczegółowo

Milowe kroki w rozwoju es oraz perspektywa 2015

Milowe kroki w rozwoju es oraz perspektywa 2015 Milowe kroki w rozwoju es oraz perspektywa 2015 Cel strategiczny Rezultat nadrzędny Cel główny: Do roku 2020 podmioty ekonomii społecznej staną się ważnym elementem aktywizacji osób w trudnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie dla firm z udziałem funduszy UE Kredyt Technologiczny Kredyty z poręczeniem EFI Finansowanie działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Dotacje na założenie działalności gospodarczej. III Małopolskie Forum Finansowe 15 czerwca 2015 r.

Dotacje na założenie działalności gospodarczej. III Małopolskie Forum Finansowe 15 czerwca 2015 r. Dotacje na założenie działalności gospodarczej III Małopolskie Forum Finansowe 15 czerwca 2015 r. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej w ramach PO KL 2007-2013 osoby przedsiębiorcze 19 118 nowo

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 2014 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Program Pierwszy biznes

Program Pierwszy biznes Program Pierwszy biznes Preferencyjne pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy Warszawa, 6 lipca 2016 r. Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie Instrument polityki rynku

Bardziej szczegółowo

pozycji rynkowej napotyka na jedną

pozycji rynkowej napotyka na jedną STAN SYSTEMU POŻYCZKOWO-GWARANCYJNEGO DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW szanse i wyzwania Finansowanie polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego Warszawa 10. grudnia 2008 Sektor

Bardziej szczegółowo

Program Samorządowa Polska mechanizm wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Karlino, 9 lipca 2013 roku

Program Samorządowa Polska mechanizm wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Karlino, 9 lipca 2013 roku Program Samorządowa Polska mechanizm wspierania lokalnej przedsiębiorczości Karlino, 9 lipca 2013 roku Program Samorządowa Polska współpraca na rzecz przedsiębiorczości Samorząd terytorialny Samorząd gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Oszacowanie zapotrzebowania na środki finansowe. dla funduszu pożyczkowego dla PES. Tadeusz Durczok

Oszacowanie zapotrzebowania na środki finansowe. dla funduszu pożyczkowego dla PES. Tadeusz Durczok Oszacowanie zapotrzebowania na środki finansowe dla funduszu pożyczkowego dla PES Tadeusz Durczok 25 marca 2012 Dokument opracowany na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, pod nadzorem merytorycznym

Bardziej szczegółowo

Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

Pierwszy biznes Wsparcie w starcie Pierwszy biznes Wsparcie w starcie Niskooprocentowane pożyczki dla absolwentów i studentów na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach oferty Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp.

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - podjęcie działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, 21.11.2012 r.

Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, 21.11.2012 r. Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, 21.11.2012 r. Uelastycznienie przepisów dotyczących organizowania procesu pracy: nowelizacja Kodeksu pracy, a także w

Bardziej szczegółowo

Czym jest Inicjatywa JEREMIE

Czym jest Inicjatywa JEREMIE Czym jest Inicjatywa JEREMIE W Wielkopolsce Inicjatywa JEREMIE realizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski Starostwo Powiatowe w Koninie Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE 24.03.2014r. Konin Bank Gospodarstwa Krajowego Inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie. Inicjatywa JEREMIE,

Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie. Inicjatywa JEREMIE, Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie Inicjatywa JEREMIE, Toruń 14 czerwca 2011 r. Projekt jest finansowany ze

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Oferta Funduszu Pożyczkowego skierowana jest do klientów głównie z województwa świętokrzyskiego oraz województw ościennych.

Bardziej szczegółowo

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl Unijne Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Tytuł prezentacji Wsparcie dla firm nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE www.frw.pl Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat Krajowego Systemu Usług

Informacja na temat Krajowego Systemu Usług 2013 Informacja na temat Krajowego Systemu Usług Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 10 grudnia 2013 r. Czym jest Krajowy System Usług? Misja: Rozwój przedsiębiorstw Ponad 270 ośrodków

Bardziej szczegółowo

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów:

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów: Oś 8 Rynek pracy Priorytet 8.2 (PI 8.iii) Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Działanie 8.3 Wsparcie osób poszukujących pracy - 55 000 000 EUR Tryb wyboru projektów:

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM Kinga Wargocka Ascend Consulting Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A http://www.barr.org.pl Pożyczki z RPO WL: Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 POKL 18 listopada 2015 r. Informacje o projekcie (1) Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pożyczkowy. Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

Fundusz Pożyczkowy. Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II Fundusz Pożyczkowy Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II O pożyczkę mogą ubiegać się pozostający bez pracy: absolwenci szkół i uczelni wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Bardziej szczegółowo

Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r.

Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r. Fundusze, konkursy, dotacje szanse i moŝliwości dla przedsiębiorców w roku 2012 Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r.

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Czym jest poręczenie???

Czym jest poręczenie??? Spotkanie dla przedsiębiorców grudzień 2008 r. Czym jest poręczenie??? Definicja poręczenia Poręczenie według prawa cywilnego - jest to najdogodniejsza i zarazem najczęściej stosowana forma prawnego zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Jan Szczucki, PAG Uniconsult

Jan Szczucki, PAG Uniconsult Badanie zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jan Szczucki, PAG Uniconsult Wybrane wnioski z ewaluacji instrumentów inżynierii finansowej zrealizowanej

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. www.frw.pl Unijne Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Tytuł prezentacji - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku www.frw.pl Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 11 marca 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ZEWNĘTRZNYCH FUNDUSZY NA OTWIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OPRACOWANIE DR ELŻBIETA ROSZKO-WÓJTOWICZ

POZYSKIWANIE ZEWNĘTRZNYCH FUNDUSZY NA OTWIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OPRACOWANIE DR ELŻBIETA ROSZKO-WÓJTOWICZ POZYSKIWANIE ZEWNĘTRZNYCH FUNDUSZY NA OTWIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OPRACOWANIE DR ELŻBIETA ROSZKO-WÓJTOWICZ Plan prezentacji PLAN PREZENTACJI Przedmiotem wykładu są zagadnienia związane z możliwościami

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wykorzystanie instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20. Wykorzystanie instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20. W obecnej perspektywie finansowej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Dostępne instrumenty wsparcia finansowego dla nowo powstałych Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Monika Szymańska, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds. Ekonomii Społecznej 18 lutego 2014 r. Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds. Ekonomii Społecznej 18 lutego 2014 r. Centrum Przedsiębiorczości Smolna Spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds. Ekonomii Społecznej 18 lutego 2014 r. Centrum Przedsiębiorczości Smolna Uczestnicy spotkania członkowie Komisji Dialogu Społecznego ds. Ekonomii Społecznej (KDS-u)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja powołania Funduszu

Instrukcja powołania Funduszu . Produkt finalny projektu innowacyjnego Fundusz Pożyczkowo - Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej Instrukcja powołania Funduszu (w ramach funkcjonującego podmiotu

Bardziej szczegółowo

Autor: Małgorzata Obuchowska- Gembala, Dyrektor Wydziału Programów Pomocowych Ustroń, 2012

Autor: Małgorzata Obuchowska- Gembala, Dyrektor Wydziału Programów Pomocowych Ustroń, 2012 1 Autor: Małgorzata Obuchowska- Gembala, Dyrektor Wydziału Programów Pomocowych Ustroń, 2012 1. O Funduszu Górnośląskim 2. Produkty Funduszu Górnośląskiego: Regionalny Fundusz Pożyczkowy Śląski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces Lubelska Fundacja Rozwoju Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces www.biznespozyczka.eu Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju działa na rynku od 2001 r. W 2013 r. udzieliliśmy przedsiębiorcom blisko

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

Kredyty na preferencyjnych warunkach i dofinansowanie 2015-06-11 14:03:16

Kredyty na preferencyjnych warunkach i dofinansowanie 2015-06-11 14:03:16 Kredyty na preferencyjnych warunkach i dofinansowanie 2015-06-11 14:03:16 2 Rząd hiszpański poprzez Ministerstwo Przemysłu, Turystyki i Handlu oraz Główną Dyrekcję Polityki Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 05.03.2015 r. W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 5 marca 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 25 maja 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl

www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl Pożyczki i poręczenia na inwestycje realizowane przez K-PFP sp. z o.o. oraz TFPK sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków pochodzących z RPO WK-P na lata 2007-2013 z uwzględnieniem Inicjatywy JEREMIE Toruń

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START Możliwości finansowania nowych podmiotów gospodarczych Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów

Bardziej szczegółowo

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany Głęboczek, maj 2015 Projekty dotyczące wsparcia sektora MŚP realizowane przez BGK w roli Menadżera Funduszu Powierniczego Data zawarcia umowy Wkład do Projektu Województwo

Bardziej szczegółowo

Poradnik skierowany do osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie

Poradnik skierowany do osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie Poradnik skierowany do osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie Szanowni Państwo, Poradnik skierowany do osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie i

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ KRZYSZTOF MARGOL NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

DOSTĘPNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ KRZYSZTOF MARGOL NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA DOSTĘPNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ KRZYSZTOF MARGOL NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA Podsumowanie Projektu Wypracowanie instrumentów finansowych dla przedsięwzięć ekonomii

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia, fundusze Private Equity/ Venture Capital

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie Giżycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Program Pierwszy biznes omówienie Programu i roli Akademickich Biur Karier

Program Pierwszy biznes omówienie Programu i roli Akademickich Biur Karier P aństw o w y b a n k r o z w o j u Program Pierwszy biznes omówienie Programu i roli Akademickich Biur Karier Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 3 grudnia 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 09.10.2014 r. W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 9 października 2014 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Katowice, 1 października 2014 r. www.funduszeeuropejskie.gov.pl Środa

Bardziej szczegółowo

Łączenie instrumentów finansowych i instrumentów dotacyjnych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej Informacja sygnalna

Łączenie instrumentów finansowych i instrumentów dotacyjnych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej Informacja sygnalna Łączenie instrumentów finansowych i instrumentów dotacyjnych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 Informacja sygnalna Jan Szczucki, Maciej Gajewski 17 marca 2016, Mszczonów Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA na Mazowszu

Inicjatywa JESSICA na Mazowszu Inicjatywa JESSICA na Mazowszu Marek Szczepański, Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich, BGK Anna Gajewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Europejskich, BGK Warszawa, 26 września

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie założenia działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dofinansowanie założenia działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Dofinansowanie założenia działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 29 maja 2014 Możliwość w roku bieżącym:

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY NOWE WARUNKI I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW ZWIĄZANEGO Z DOFINANSOWANIEM MIEJSC PRACY WG NOWELIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Nowelizacja Ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo