Dotacje na założenie działalności gospodarczej. III Małopolskie Forum Finansowe 15 czerwca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotacje na założenie działalności gospodarczej. III Małopolskie Forum Finansowe 15 czerwca 2015 r."

Transkrypt

1 Dotacje na założenie działalności gospodarczej III Małopolskie Forum Finansowe 15 czerwca 2015 r.

2 Wsparcie zakładania działalności gospodarczej w ramach PO KL osoby przedsiębiorcze nowo utworzonych firm 58 utworzonych spółdzielni socjalnych blisko 25 tys. osób uzyskało wiedzę w zakresie przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej, udzielono dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, udzielono 122 pożyczki na utworzenie firmy, 396 osób uzyskało wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych oraz podjęło działalność gospodarczą przystępując do spółdzielni socjalnej, 1,7 tys. studentów, doktorantów, absolwentów uczelni i pracowników naukowych zostało objętych szkoleniami i doradztwem w zakresie tworzenia i funkcjonowania innowacyjnych przedsiębiorstw typu spin off i spin out, Udział wybranych grup wśród odbiorców dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej osoby niepełnosprawne osoby w wieku 50+ osoby w wieku do 25 r. ż. osoby długotrwale bezrobotne 2,5 9,6 25,3 26,

3 Wsparcie zakładania działalności gospodarczej w ramach PO KL liczba udzielonych dotacji udział dotacji przyznanych przez PUP 79% liczba podmiotów powstałych dzięki przyznaniu dotacji/1 000 mieszkańców województwa 5,7 dominujące sekcje PKD wśród ogółu dotacji przyznanych w województwie budownictwo (26,8%) handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych (18%)

4 Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej finansowanych z EFS Cel badania: określenie efektywności dotacji oraz wsparcia dodatkowego (pieniężnego i niepieniężnego) określenie czynników wpływających na efektywność dotacji oszacowanie wpływu dotacji na sytuację regionu w kontekście przedsiębiorczości

5 Informacja o badaniu Metodologia: Analiza danych z bazy PEFS + danych Izby Skarbowej w Krakowie 11,6 tys. beneficjentów dotacji Badanie telefoniczne na próbie dogodnościowej w oparciu o kwoty 2,3 tys. wywiadów

6 Różne cele w dużym stopniu osiągnięte Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych cel działania: podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie firmy funkcjonują średnio 27 miesięcy 67% firm istnieje ponad 27 miesięcy 18% beneficjentów zakończyło działalność i podjęło pracę 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia cel działania: promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia firmy funkcjonują średnio 22 miesiące Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie cel działania: podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki 234 osoby wykorzystały swoją wiedzę i rozpoczęły działalność na własną rękę 69% firm istnieje 27 miesięcy 81% firm przetrwało 27 miesięcy na każde 100 firm z dotacją (które przetrwały) powstało 27 dodatkowych miejsc pracy najważniejsze motywy założenia firmy z dotacją świadczą o przedsiębiorczości beneficjentów

7 Przeżywalność firm 67% firm założonych z dotacją istnieje powyżej 27 miesięcy

8 Dotacja pomaga tylko na początku Poziom przeżywalności firm z dotacją - ponadprzeciętny w 1. roku W kolejnych latach przeżywalność firm z dotacją od operatorów innych niż urzędy pracy zbliża się do przeciętnej Niższy udział istniejących firm powstałych dzięki dotacjom z PUP to pochodna odmiennych zasad przyznawania dotacji i innych charakterystyk beneficjentów

9 Efekt zatrudnieniowy Trzy komponenty: 1. Trwałe zatrudnienie beneficjentów 2. Dodatkowe miejsca pracy 3. Trwała aktywizacja

10 Inne zasady odmienny efekt zasady przyznawania dotacji PUP inni projektodawcy - dla bezrobotnych - dotacja (sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia) + wsparcie szkoleniowe i/lub doradcze Poddziałanie dla objętych outplacementem oraz zwolnionych z przyczyn zakładu pracy - poradnictwo zawodowe, wsparcie szkoleniowe i doradcze - dla najlepszych dotacja do 40 tys. zł + wsparcie pomostowe Działanie dla chcących rozpocząć działalność gospodarczą, spełniających warunki z regulaminu - wsparcie szkoleniowe i doradcze - dla najlepszych dotacja do 40 tys. zł + wsparcie pomostowe

11

12 Czynniki (nie)sprzyjające przetrwaniu firm

13 Wsparcie zakładania działalności gospodarczej w ramach perspektywy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Oś 1. Osoby młode na rynku pracy dotacje jako jedna z form wsparcia dla osób młodych pozostających bez pracy (projekty PUP oraz projekty konkursowe) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM ) Oś. 8 Rynek pracy dotacje jako jedna z form wsparcia osób po 30 r. ż. pozostających bez pracy projekty PUP kompleksowe wsparcie na rzecz zakładania działalności gospodarczej (w tym dotacje i pożyczki) - Działanie 8.3 wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej przez osoby zagrożone utratą zatrudnienia

14 Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej Poddziałanie Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji wsparcie szkoleniowo-doradcze przed i po założeniu firmy, wsparcie finansowe - dotacja dostępne środki: 212 mln zł planowany nabór IV kw Osoby pozostające bez pracy: a. 50+ b. długotrwale bezrobotne 30+ c. niepełnosprawne 30+ d. o niskich kwalifikacjach 30+, e. kobiety 30+. Poddziałanie Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w tym w formie instrumentów zwrotnych wsparcie szkoleniowo-doradcze przed i po założeniu firmy, wsparcie finansowe - pożyczka dostępne środki: 24 mln zł planowany nabór I kw Osoby pozostające bez pracy w wieku 30+

15