Oszacowanie zapotrzebowania na środki finansowe. dla funduszu pożyczkowego dla PES. Tadeusz Durczok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oszacowanie zapotrzebowania na środki finansowe. dla funduszu pożyczkowego dla PES. Tadeusz Durczok"

Transkrypt

1 Oszacowanie zapotrzebowania na środki finansowe dla funduszu pożyczkowego dla PES Tadeusz Durczok 25 marca 2012 Dokument opracowany na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, pod nadzorem merytorycznym Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Projektu 1.46 Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej. Ekspertyza wykonana w ramach stałej grupy roboczej ds. analizy i tworzenia ram finansowych dla funkcjonowania ekonomii społecznej Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Wstęp zamiast przeglądu danych z literatury W tym miejscu autor niniejszego oszacowania zaplanował przegląd istniejącej literatury i innych danych na temat zapotrzebowania polskich podmiotów ekonomii społecznej (PES) w Polsce na środki finansowe. Pomimo poszukiwań nie udało mi się jednak odnaleźć wyników badań na ten temat. W związku z powyższym dla oszacowania zapotrzebowania PES-ów na pożyczki z planowanego funduszu pożyczkowego niezbędne jest przyjęcie pewnego zbioru założeń na temat PES-ów i ich zapotrzebowania na pożyczki. Założenia można jednak przyjmować na wiele sposobów, i każdy z nich jest w jakimś stopniu dyskusyjny. Już sama definicja PES jest nieoczywista i przyjęcie którejkolwiek z nich poważnie zmieni wyniki oszacowania w porównaniu do wyników warunkowanych przez inne definicje PES. Innymi słowy, można spróbować jedynie oszacować przedział, wewnątrz którego powinno znaleźć się rzeczywiste zapotrzebowanie na pożyczki. Dla określenia tego przedziału należy oszacować górną (maksymalną) i dolną (minimalną) wielkość zapotrzebowania. Aby przybliżyć się do odpowiedzi postanowiłem nieco dokładniej oszacować dolną granicę zapotrzebowania PES-ów na środki finansowe, co pozwoli ograniczyć ryzyko związane z przeszacowaniem zapotrzebowania. Ryzyko to możemy jeszcze bardziej zmniejszyć, szacując dolną granicę na kilka sposobów i wybierając najniższy otrzymany wynik. Realne zapotrzebowanie będzie z dużym prawdopodobieństwem wyższe, niż oszacowane w ten sposób. Górna granica zapotrzebowania oszacowana zostanie przez przyjęcie mniej ostrożnych założeń, niźli przy szacowaniu dolnej granicy. 2

3 Ankieta Aby nadmiernie nie odrywać się od rzeczywistości szacując zapotrzebowanie, zdecydowałem się - pomimo krótkiego czasu na wykonanie niniejszego opracowania - przeprowadzić ankietę zapotrzebowania na środki finansowe wśród PES. Formularz ankiety stanowi Załącznik 1 do niniejszego opracowania. Ankieta została rozesłana do szeregu instytucji (w tym niektóre OWES, inkubatory ngo, organizacje infrastrukturalne), które następnie przekazały ją PES-om. W ciągu 10 dni otrzymaliśmy 36 odpowiedzi, wyniki zebrane zostały w Załączniku 2. Jest oczywiste, że dane te nie są reprezentatywne. Jednakże warto zwrócić uwagę, że sami tylko respondenci tej ankiety w liczbie 18 deklarują zapotrzebowanie na środki rzędu 1,5 mln zł, pomijając już 2 organizacje zainteresowane kwotami rzędu miliona zł. Potwierdza to moim zdaniem pogląd, że popyt na usługi funduszu może w rzeczywistości okazać znacznie wyższy, niż otrzymany w wyniku przedstawionych dalej ostrożnych oszacowań dolnej granicy zapotrzebowania. Uwagę zwraca także znaczny odsetek organizacji 31% - które zastanawiają się nad rozpoczęciem działalności gospodarczej. Może to znaczyć, że uruchomienie funduszu dla PES, czyli ułatwienie tym podmiotom dostępu do finansowania zwrotnego, spowoduje wzrost ilości ngo podejmujących działalność gospodarczą. Uruchomienie funduszu może spowodować wzrost ilości organizacji pozarządowych, podejmujących działalność gospodarczą czy też odpłatna statutową oraz rozszerzanie czy intensyfikację prowadzonej dotychczas w organizacjach działalności gospodarczej. Innymi słowy podaż niskooprocentowanych pożyczek (dostępnych dla przedsiębiorstw społecznych) stworzy popyt na nie, który jednak z powodu braku porównywalnych danych historycznych bardzo trudno jest oszacować. 3

4 Założenia, przyjęte do oszacowania dolnej granicy zapotrzebowania na środki z funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych Oszacowanie dolnej granicy zapotrzebowania na środki dla funduszu dla PES oparte zostało na następujących założeniach: 1. Każdy z klientów pożycza tylko jeden raz w całym okresie działania funduszu (założenie ostrożne!). 2. W niniejszym oszacowaniu pominięto podmioty, które są w trakcie zakładania, lub zostaną założone po lutym 2013, a które wpłyną na wzrost rzeczywistego zapotrzebowania na środki z fundusz pożyczkowego. Należy zauważyć, że ilość nowo zakładanych spółdzielni socjalnych rośnie dynamicznie 3. Istnieje około 83 tysięcy organizacji pozarządowych w formie stowarzyszeń i fundacji (za Polskie organizacje pozarządowe 2010, Klon/Jawor, 2011) % polskich organizacji pozarządowych jest aktywnych (według ww. opracowania). 5. Spośród organizacji pozarządowych działalność gospodarczą najczęściej - i w największej skali - prowadzą organizacje zajmujące się sportem, turystyką, rekreacją, hobby (36%) i usługami socjalnymi, pomocą społeczną (7%) oraz edukacją i wychowaniem (15%), co daje 58% spośród wszystkich organizacji pozarządowych. Dalej potraktujemy tylko te organizacje pozarządowe, jako potencjalnych pożyczkobiorców, bo w tych branżach prawdopodobnie łatwiej jest prowadzić działalność odpłatną (statutową lub gospodarczą), niż w innych. 6. Zakładam, że wśród organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną, sportem i edukacją (założenie nr 5) co najmniej taki sam procent jak średnio wśród wszystkich organizacji pozarządowych prowadzi działalność odpłatną statutową lub/i gospodarczą, czyli 16% (za Ekonomizacja organizacji pozarządowych, Wygnański, 2008). 7. Alternatywnym do powyższego założenia jest przyjęcie 7% organizacji deklarujących, że ich głównym źródłem finansowania jest wypracowany zysk/opłaty (ww. opracowanie stowarzyszenia Klon/Jawor z 2011). Zmniejszy to ilość zainteresowanych pożyczką w porównaniu do przyjęcia założenia nr 6. 4

5 8. Bardzo ostrożnie można założyć, że 10% z potencjalnych zainteresowanych pożyczkobiorców, będących organizacjami pozarządowymi rzeczywiście złoży skutecznie wnioski o pożyczki z funduszu pożyczkowego. 9. Alternatywą jest przyjęcie danych z ankiety, gdzie spośród respondentów 85% spółdzielni socjalnych oraz 64% organizacji pozarządowych deklarowało zainteresowanie wzięciem kredytu (Załącznik 2). 10. Ponieważ trudno jest uruchomić większość możliwych do zrealizowania rodzajów działalności gospodarczych przy pomocy mikropożyczki rzędu tys. zł, nawet tych prostych lub małych, to trzeba założyć zainteresowanie pożyczkobiorców wyższymi (średnio) kwotami pożyczek. W szczególności dotyczy to spółdzielni socjalnych, gdzie zatrudnionych jest 5 lub więcej osób. Wiele funduszy pożyczkowych dla MSP ogranicza ich wysokość do kwot do 120 tys. zł, inne wyżej, np. do 400 tys. czy 600 tys. zł. Ponieważ PES to z reguły mikroprzedsiębiorstwa, to przez analogię założyłem więc kwotę w środku pomiędzy 20 a 120 tys. zł, czyli 70 tys. zł jako średnią wysokość pożyczki dla PES. Podobnie w przeprowadzonej w 2011 ankiecie większość respondentów deklarowała zainteresowanie pożyczką kilkadziesiąt tys. zł. 11. Z przeprowadzonych przez nas (jak i innych) badań wynika, że ilość spółdzielni, które nie rozpoczęły działalności gospodarczej, prowadzą ją w minimalnym zakresie (przychody rzędu tys./rok) lub jej już nie prowadzą, wynosić może ponad 30% z ich łącznej ilości. Prowadzi to do założenia, że aktywnych gospodarczo spółdzielni socjalnych jest ok. 70% z 427, czyli razem 299 spółdzielni socjalnych. 12. Ostrożnie można przyjąć, że więcej niż połowa spółdzielni socjalnych prowadzi bardziej czy mniej skutecznie działalność gospodarczą. Ponad 50% z 427 zarejestrowanych na to 214 spółdzielni. 13. Przytłaczająca większość spółdzielni socjalnych nie ma innej możliwości pozyskania kredytu lub pożyczki, ze względu na brak zdolności kredytowej i zabezpieczeń oraz egzotyczną - z punktu widzenia banków - formę prawną, w której działają. W zasadzie wszystkie PES mają zapotrzebowanie na finansowanie, choćby tylko środków obrotowych lub pozwalających na utrzymanie zdolności kredytowej. Zakładam ostrożnie, że tylko 75% spółdzielni socjalnych prowadzących działalność gospodarczą będzie zainteresowanych pożyczką z funduszu (a nie 100%, jak należałoby właściwie założyć). 5

6 Modele przyjęte do obliczeń Model 1 przyjęto założenia 1-4, 7-8, 10, 11, 13. Obliczenia i wyniki znajdują się w Załączniku 3. Model 2 przyjęto założenia 1-6, 8, 10, Obliczenia i wyniki znajdują się w Załączniku 4. Model 3 przyjęto założenia 1-6, 8-10, Obliczenia i wyniki znajdują się w Załączniku 5. Model 4 - przyjęto założenia 1-4, 7-10, 12. Obliczenia i wyniki znajdują się w Załączniku 6. Model 5 przyjęto założenia 1-4, 7, 9, 10, Wyniki obliczeń znajdują się w Załączniku 7. Model 6 przyjęto założenia 1-4, 6, 9, 10, Wyniki obliczeń znajdują się w Załączniku 8. 6

7 Podsumowanie otrzymanych wyników W zależności od kombinacji przyjętych założeń oszacowano dolną granicę zapotrzebowania na pożyczki z funduszu w przedziale od 32 do 77 milionów złotych. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że te szacunki są rezultatem kilku przyjętych arbitralnie założeń, mających na celu uniknięcie przeszacowania zapotrzebowania na pożyczki dla PES. Jednym z nich jest np. założenie, że tylko 10% procent organizacji pozarządowych prowadzących tę czy inną formę działalności generującej przychody, rzeczywiście spróbuje rzeczywiście pozyskać pożyczkę, i to tylko jedną, w wysokości 70 tys. zł. Autorowi tej publikacji są jednak znane co najmniej 4 przedsiębiorstwa społeczne, poszukujące aktualnie środków inwestycyjnych w wysokości od jednego do kilku mln złotych. Dodatkowo warto zauważyć, że w przypadku uruchomienia funduszu podaż stworzy popyt na pożyczki, bowiem pojawienie się na rynku funduszy dla PES, oferujących tanie pożyczki, spowoduje wzrost zainteresowania ze strony przedsiębiorstw społecznych finansowaniem zwrotnym, także ze strony tych podmiotów, które dotychczas nie korzystały z pożyczek Można więc z przekonaniem stwierdzić, że aktualne zapotrzebowanie na środki z funduszu powinno przekroczyć 32 mln złotych. Co do górnej granicy zapotrzebowania na środki z funduszu, to jej precyzyjne oszacowanie jest na dzień dzisiejszych niemożliwe. Przyczyną jest nie tylko brak danych, ale i nieznane na dzień dzisiejszy zasady działania funduszu (funduszy), co nie pozwala przewidzieć zainteresowania przedsiębiorstw społecznych pożyczkami. Na dziś nie wiadomo bowiem, (ze względu na toczące się w BGK przygotowania umów itp.) jakie będą szczegółowe regulacje, obowiązujące fundusze pożyczkowe. Także częstsze stosowanie klauzuli społecznej przez JST i ich jednostki w zamówieniach publicznych powinno skutkować wzrostem zainteresowania prowadzeniem działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe. Podobne skutki może mieć nowy ESF w perspektywie finansowej od 2014, rozwój części starych spółdzielni socjalnych czy pojawienie się nowych przedsiębiorstw zatrudnieniowych w formie spółek non-profit. Ponadto pojawienie się tanich pożyczek dla przedsiębiorstw społecznych na rynku zasadniczo zmieni warunki działania PES, umożliwiając im realizację takiej działalności gospodarczej, która dotychczas była niemożliwa ze względu na brak możliwości jej 7

8 sfinansowania. Podobnie jak dostępność dotacji z PO KL na tworzenie spółdzielni socjalnych spowodowała przyśpieszenie tworzenia takich spółdzielni w ostatnim roku, tak zaistnienie funduszu spowoduje rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstw społecznych, czyli wzrost zapotrzebowani na jego finansowanie. Mamy tu do czynienia z dodatnim sprzężeniem zwrotnym pomiędzy pożyczkami (właściwie możliwością ich otrzymania) a działalnością gospodarczą przedsiębiorstw społecznych. Trudno przewidzieć, do jakiego stopnia fakt istnienia funduszu i inne czynniki będą stymulować wzrost popytu na pożyczki przedsiębiorstw społecznych, Jednak w wyniku przyjęcia kilku mniej ostrożnych założeń np. Model 5 otrzymujemy zapotrzebowanie na pożyczki rzędu 220 milionów złotych. Duża różnica wyników w porównaniu z Modelem 6 jest przejawem niepewności co do założeń użytych do szacowania. W perspektywie 4-5 lat zapotrzebowanie na pożyczki sferze ekonomii społecznej rzędu 200 mln zł wydaje się jednak realne. 8

9 Uwagi końcowe Fundusze dla MSP, mające oferować pożyczki dla PES, nie mają z reguły doświadczenia w działaniu w tym segmencie rynku, i jednocześnie nie są powszechnie znane w środowisku spółdzielni socjalnych i organizacji pozarządowych. Pojawia się ryzyko braku zainteresowania (oraz braku aktywności) ze strony funduszy dla MSP udzielaniem pożyczek dla PES. Ryzyko to zmniejszyłoby znacznie wymaganie zwrotu środków przeznaczonych na pożyczki (wraz z odsetkami), gdyby nie zostały one pożyczone przedsiębiorstwom społecznym do końca Innym sposobem zmniejszenia tego ryzyka byłoby dopuszczenie nowo zakładanych funduszy dla przedsiębiorstw społecznych do udziału w pilotażu. Bardziej rzetelne oszacowanie zapotrzebowania na pożyczki dla PES w okresie możliwe będzie dopiero w roku 2013 po uruchomieniu pilotażu, w oparciu o dane o rzeczywistym zainteresowaniu przedsiębiorstw społecznych pożyczkami udzielanymi przez wybrane przez BGK fundusze. Tadeusz Durczok 9

10 Załącznik 1 Ankieta Celem ankiety jest zebranie danych pozwalających na oszacowanie zapotrzebowania na pożyczki i poręczenia wśród szeroko rozumianych przedsiębiorstw społecznych stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych, prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatna statutową. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane w pracach Zespołu ds. rozwiązań systemowych w ekonomii społecznej. Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi krzyżykiem. Prowadzimy działalność: Nasz roczny budżet wynosi tylko nieodpłatną odpłatną statutową gospodarczą poniżej 100 tysięcy złotych powyżej 100 tysięcy złotych Działalność gospodarcza to dla nas nie prowadzimy, nie interesuje nas jedno ze źródeł przychodów naszej organizacji ważne źródło przychodów naszej organizacji coś, nad czym się zastanawiamy Jeśli chodzi o usługi bankowe, to nie interesują nas, nie potrzebujemy w banku mamy tylko konto może skorzystalibyśmy z kredytu, gdybyśmy mogli go dostać korzystaliśmy lub korzystamy z kredytu bankowego wolimy korzystać z innych źródeł finansowania przydałoby nam się poręczenie Czy naszej organizacji przydałaby się pożyczka do prowadzenia działalności statutowej lub gospodarczej? nie tak, kilkadziesiąt tysięcy złotych tak, ale więcej niż sto tysięcy złotych Miejsce na komentarz, uwagi lub propozycje dla funduszu pożyczkowego dla ngo Nasza organizacja nazywa się Proszę przesłać mi informacje o funduszu pożyczkowym po jego uruchomieniu na

11 Załącznik 2 Wyniki ankiety na dzień

12 Załącznik 3 Oszacowanie zapotrzebowania na kapitał dla pilotażu funduszu dla PES Wersja z dnia Model ilość organizacji pozarządowych (tylko stowarzyszenia i fundacje) (1) 75% procent aktywnych organizacji pozarządowych ilość aktywnych organizacji pozarządowych 7% procent podmiotów, bazujących na wypracowanym zysku / opłatach (1) 4358 ilość organizacji, bazujących na wypracowanym zysku lub opłatach 10% procent aktywnych ngo, bazujących na zysku lub opłatach, które skorzystają z pożyczek (wariant ostrożny) 436 oszacowana ilość pożyczkobiorców zł średnia wysokość pożyczki dla ngo A zł zapotrzebowanie na środki na pożyczki dla ngo (po przyjęciu powyższych założeń) 427 ilość spółdzielni socjalnych (2012) 70% procent aktywnych spółdzielni socjalnych prowadzących działalność gospodarczą 299 ilość aktywnych spółdzielni socjalnych prowadzących działalność gospodarczą 75% szacunkowy procent spółdzielni prowadzących działalność gospodarczą, zainteresowanych otrzymaniem pożyczki z Funduszu zł średnia wysokość pożyczki dla spółdzielni socjalnej B zł zapotrzebowanie na środki na pożyczki dla spółdzielni socjalnych (po przyjęciu powyższych założeń) C zł całkowite zapotrzebowanie na środki na pożyczki z funduszu dla PES C = A + B (1) - dane za "Polskie Organizacje Pozarządowe 2010", Jadwiga Przewłocka, Stowarzyszenie Klon/Jawor,

13 Załącznik 4 Oszacowanie zapotrzebowania na kapitał dla pilotażu funduszu dla PES Wersja z dnia Model ilość organizacji pozarządowych (tylko stowarzyszenia i fundacje) (1) 75% procent aktywnych organizacji pozarządowych ilość aktywnych organizacji pozarządowych 58% procent organizacji pozarządowych, zajmujących się pomocą społeczną, sportem, edukacją i wychowaniem (1) ilość aktywnych organizacji pozarządowych w ww. branżach 16% procent podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą i odpłatną statutową (2) 9960 ilość organizacji, prowadzących działalność gospodarczą i odpłatną statutową 10% procent organizacji, prowadzących działalność gospodarczą i odpłatną statutową, które skorzystają z pożyczek (wariant ostrożny) 996 oszacowana ilość pożyczkobiorców zł średnia wysokość pożyczki dla ngo A zł zapotrzebowanie na środki na pożyczki dla ngo (po przyjęciu powyższych założeń) B 427 ilość spółdzielni socjalnych (2012) 50% procent aktywnych spółdzielni socjalnych prowadzących działalność gospodarczą 214 ilość aktywnych spółdzielni socjalnych prowadzących działalność gospodarczą 75% szacunkowy procent spółdzielni prowadzących działalność gospodarczą, zainteresowanych otrzymaniem pożyczki z Funduszu zł średnia wysokość pożyczki dla spółdzielni socjalnej zł zapotrzebowanie na środki na pożyczki dla spółdzielni socjalnych (po przyjęciu powyższych założeń) C zł całkowite zapotrzebowanie na środki na pożyczki z funduszu dla PES C = A + B (1) - dane za "Polskie Organizacje Pozarządowe 2010", Jadwiga Przewłocka, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2011 (2) - dane za "Ekonomizacja organizacji pozarządowych", J. J. Wygnański, Stowarzyszenie Klon/Jawor,

14 Załącznik 5 Oszacowanie zapotrzebowania na kapitał dla pilotażu funduszu dla PES Wersja z dnia Model ilość organizacji pozarządowych (tylko stowarzyszenia i fundacje) (1) 75% procent aktywnych organizacji pozarządowych ilość aktywnych organizacji pozarządowych 58% procent organizacji pozarządowych, zajmujących się pomocą społeczną, sportem, edukacją i wychowaniem (1) ilość aktywnych organizacji pozarządowych w ww. branżach 16% procent podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą i odpłatną statutową (2) 9960 ilość organizacji, prowadzących działalność gospodarczą i odpłatną statutową 64% procent organizacji, deklarujących zainteresowanie pożyczką 10% procent organizacji, prowadzących działalność gospodarczą i odpłatną statutową, które skorzystają z pożyczek (wariant ostrożny) 637 oszacowana ilość pożyczkobiorców zł średnia wysokość pożyczki dla ngo A zł zapotrzebowanie na środki na pożyczki dla ngo (po przyjęciu powyższych założeń) B 427 ilość spółdzielni socjalnych (2012) 50% procent aktywnych spółdzielni socjalnych prowadzących działalność gospodarczą 214 ilość aktywnych spółdzielni socjalnych prowadzących działalność gospodarczą 85% szacunkowy procent spółdzielni prowadzących działalność gospodarczą, zainteresowanych otrzymaniem pożyczki z Funduszu zł średnia wysokość pożyczki dla spółdzielni socjalnej zł zapotrzebowanie na środki na pożyczki dla spółdzielni socjalnych (po przyjęciu powyższych założeń) C zł całkowite zapotrzebowanie na środki na pożyczki z funduszu dla PES C = A + B (1) - dane za "Polskie Organizacje Pozarządowe 2010", Jadwiga Przewłocka, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2011 (2) - dane za "Ekonomizacja organizacji pozarządowych", J. J. Wygnański, Stowarzyszenie Klon/Jawor,

15 Załącznik 6 Oszacowanie zapotrzebowania na kapitał dla pilotażu funduszu dla PES Wersja bardzo ostrożna z dnia Model ilość organizacji pozarządowych (tylko stowarzyszenia i fundacje) (1) 75% procent aktywnych organizacji pozarządowych ilość aktywnych organizacji pozarządowych 7% procent podmiotów, bazujących na wypracowanym zysku / opłatach (2) 4358 ilość organizacji, prowadzących działalność gospodarczą i odpłatną statutową 64% procent organizacji, deklarujących zainteresowanie pożyczką 10% procent organizacji, prowadzących działalność gospodarczą i odpłatną statutową, które skorzystają z pożyczek (wariant ostrożny) 279 oszacowana ilość pożyczkobiorców zł średnia wysokość pożyczki dla ngo A zł zapotrzebowanie na środki na pożyczki dla ngo (po przyjęciu powyższych założeń) B 427 ilość spółdzielni socjalnych (2012) 50% procent aktywnych spółdzielni socjalnych prowadzących działalność gospodarczą 214 ilość aktywnych spółdzielni socjalnych prowadzących działalność gospodarczą 85% szacunkowy procent spółdzielni prowadzących działalność gospodarczą, zainteresowanych otrzymaniem pożyczki z Funduszu zł średnia wysokość pożyczki dla spółdzielni socjalnej zł zapotrzebowanie na środki na pożyczki dla spółdzielni socjalnych (po przyjęciu powyższych założeń) C zł całkowite zapotrzebowanie na środki na pożyczki z funduszu dla PES C = A + B (1) - dane za "Polskie Organizacje Pozarządowe 2010", Jadwiga Przewłocka, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2011 (2) - dane za "Ekonomizacja organizacji pozarządowych", J. J. Wygnański, Stowarzyszenie Klon/Jawor,

16 Załącznik 7 Oszacowanie zapotrzebowania na kapitał dla pilotażu funduszu dla PES Wersja z dnia Model 5 - oszacowanie górnej granicy zapotrzebowania ilość organizacji pozarządowych (tylko stowarzyszenia i fundacje) (1) 75% procent aktywnych organizacji pozarządowych ilość aktywnych organizacji pozarządowych 7% procent podmiotów, bazujących na wypracowanym zysku / opłatach (2) 4358 ilość organizacji, prowadzących działalność gospodarczą i odpłatną statutową 64% procent organizacji, deklarujących zainteresowanie pożyczką 2789 oszacowana ilość pożyczkobiorców zł średnia wysokość pożyczki dla ngo A zł zapotrzebowanie na środki na pożyczki dla ngo (po przyjęciu powyższych założeń) B C 427 ilość spółdzielni socjalnych 70% procent aktywnych spółdzielni socjalnych prowadzących działalność gospodarczą 299 ilość aktywnych spółdzielni socjalnych prowadzących działalność gospodarczą szacunkowy procent spółdzielni prowadzących działalność gospodarczą, zainteresowanych otrzymaniem pożyczki z 85% Funduszu zł średnia wysokość pożyczki dla spółdzielni socjalnej zł zapotrzebowanie na środki na pożyczki dla spółdzielni socjalnych (po przyjęciu powyższych założeń) zł całkowite zapotrzebowanie na środki na pożyczki z funduszu dla PES C = A + B (1) - dane za "Polskie Organizacje Pozarządowe 2010", Jadwiga Przewłocka, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2011 (2) - dane za "Ekonomizacja organizacji pozarządowych", J. J. Wygnański, Stowarzyszenie Klon/Jawor,

17 Załącznik 8 Oszacowanie zapotrzebowania na kapitał dla pilotażu funduszu dla PES Wersja z dnia Model 6 - oszacowanie górnej granicy zapotrzebowania ilość organizacji pozarządowych (tylko stowarzyszenia i fundacje) (1) 75% procent aktywnych organizacji pozarządowych ilość aktywnych organizacji pozarządowych 16% procent podmiotów, prowadzących działalność odpłatną statutową lub/i gospodarczą 9960 ilość organizacji, prowadzących działalność gospodarczą i odpłatną statutową (2) 64% procent organizacji, deklarujących zainteresowanie pożyczką 6374 oszacowana ilość pożyczkobiorców zł średnia wysokość pożyczki dla ngo A zł zapotrzebowanie na środki na pożyczki dla ngo (po przyjęciu powyższych założeń) B 427 ilość spółdzielni socjalnych (2013) 70% procent aktywnych spółdzielni socjalnych prowadzących działalność gospodarczą 299 ilość aktywnych spółdzielni socjalnych prowadzących działalność gospodarczą 85% szacunkowy procent spółdzielni prowadzących działalność gospodarczą, zainteresowanych otrzymaniem pożyczki z Funduszu zł średnia wysokość pożyczki dla spółdzielni socjalnej zł zapotrzebowanie na środki na pożyczki dla spółdzielni socjalnych (po przyjęciu powyższych założeń) C zł całkowite zapotrzebowanie na środki na pożyczki z funduszu dla PES C = A + B (1) - dane za "Polskie Organizacje Pozarządowe 2010", Jadwiga Przewłocka, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2011 (2) - dane za "Ekonomizacja organizacji pozarządowych", J. J. Wygnański, Stowarzyszenie Klon/Jawor,

18

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Warszawa, maj 2011 r. 1. Wprowadzenie Æ Badanie możliwości stworzenia

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY RAPORT NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADANIA STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR KONDYCJA SEKTORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POLSCE 2006

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Rynek firm pożyczkowych w Polsce Spis treści Wprowadzenie wypowiedź prof. Witolda M. Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC w Polsce 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Zakres przedmiotowy raportu

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Toruń 2013 CISTOR SPS

Toruń 2013 CISTOR SPS POŻYCZKI Z PORĘCZENIEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ PORADNIK DLA UDZIELAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POŻYCZKI Toruń 2013 CISTOR SPS WPROWADZENIE WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE 2 Słowo wstępne 2 O projekcie

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Badanie standardów zarządzania finansami w NGO

Badanie standardów zarządzania finansami w NGO Badanie standardów zarządzania finansami w NGO Raport końcowy MABOR Centrum Doradztwa i Szkoleń Badanie standardów zarządzania finansami w NGO Raport końcowy MABOR Centrum Doradztwa i Szkoleń Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Brak mieszkań dla najuboższych jest powszechnie postrzegany jako ogromny problem społeczny. Nie jest to przy tym wyłącznie problem samych osób biednych, ale również właścicieli

Bardziej szczegółowo

25 października 2013 roku.

25 października 2013 roku. Załącznik nr 3 - UWAGI do projektu Krajowego Ekonomii Społecznej Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje zebrane w trakcie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych w okresie 17 września 25

Bardziej szczegółowo

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach Dobra Praktyka CSR Element strategii firmy PORADNIK METODYCZNY Autorzy poradnika:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Indeks Jakości Współpracy. Obraz współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. SUPLEMENT

Indeks Jakości Współpracy. Obraz współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. SUPLEMENT Indeks Jakości Współpracy. Obraz współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. SUPLEMENT Materiał przygotowany przez INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH w ramach projektu: Model współpracy

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo