Oszacowanie zapotrzebowania na środki finansowe. dla funduszu pożyczkowego dla PES. Tadeusz Durczok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oszacowanie zapotrzebowania na środki finansowe. dla funduszu pożyczkowego dla PES. Tadeusz Durczok"

Transkrypt

1 Oszacowanie zapotrzebowania na środki finansowe dla funduszu pożyczkowego dla PES Tadeusz Durczok 25 marca 2012 Dokument opracowany na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, pod nadzorem merytorycznym Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Projektu 1.46 Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej. Ekspertyza wykonana w ramach stałej grupy roboczej ds. analizy i tworzenia ram finansowych dla funkcjonowania ekonomii społecznej Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Wstęp zamiast przeglądu danych z literatury W tym miejscu autor niniejszego oszacowania zaplanował przegląd istniejącej literatury i innych danych na temat zapotrzebowania polskich podmiotów ekonomii społecznej (PES) w Polsce na środki finansowe. Pomimo poszukiwań nie udało mi się jednak odnaleźć wyników badań na ten temat. W związku z powyższym dla oszacowania zapotrzebowania PES-ów na pożyczki z planowanego funduszu pożyczkowego niezbędne jest przyjęcie pewnego zbioru założeń na temat PES-ów i ich zapotrzebowania na pożyczki. Założenia można jednak przyjmować na wiele sposobów, i każdy z nich jest w jakimś stopniu dyskusyjny. Już sama definicja PES jest nieoczywista i przyjęcie którejkolwiek z nich poważnie zmieni wyniki oszacowania w porównaniu do wyników warunkowanych przez inne definicje PES. Innymi słowy, można spróbować jedynie oszacować przedział, wewnątrz którego powinno znaleźć się rzeczywiste zapotrzebowanie na pożyczki. Dla określenia tego przedziału należy oszacować górną (maksymalną) i dolną (minimalną) wielkość zapotrzebowania. Aby przybliżyć się do odpowiedzi postanowiłem nieco dokładniej oszacować dolną granicę zapotrzebowania PES-ów na środki finansowe, co pozwoli ograniczyć ryzyko związane z przeszacowaniem zapotrzebowania. Ryzyko to możemy jeszcze bardziej zmniejszyć, szacując dolną granicę na kilka sposobów i wybierając najniższy otrzymany wynik. Realne zapotrzebowanie będzie z dużym prawdopodobieństwem wyższe, niż oszacowane w ten sposób. Górna granica zapotrzebowania oszacowana zostanie przez przyjęcie mniej ostrożnych założeń, niźli przy szacowaniu dolnej granicy. 2

3 Ankieta Aby nadmiernie nie odrywać się od rzeczywistości szacując zapotrzebowanie, zdecydowałem się - pomimo krótkiego czasu na wykonanie niniejszego opracowania - przeprowadzić ankietę zapotrzebowania na środki finansowe wśród PES. Formularz ankiety stanowi Załącznik 1 do niniejszego opracowania. Ankieta została rozesłana do szeregu instytucji (w tym niektóre OWES, inkubatory ngo, organizacje infrastrukturalne), które następnie przekazały ją PES-om. W ciągu 10 dni otrzymaliśmy 36 odpowiedzi, wyniki zebrane zostały w Załączniku 2. Jest oczywiste, że dane te nie są reprezentatywne. Jednakże warto zwrócić uwagę, że sami tylko respondenci tej ankiety w liczbie 18 deklarują zapotrzebowanie na środki rzędu 1,5 mln zł, pomijając już 2 organizacje zainteresowane kwotami rzędu miliona zł. Potwierdza to moim zdaniem pogląd, że popyt na usługi funduszu może w rzeczywistości okazać znacznie wyższy, niż otrzymany w wyniku przedstawionych dalej ostrożnych oszacowań dolnej granicy zapotrzebowania. Uwagę zwraca także znaczny odsetek organizacji 31% - które zastanawiają się nad rozpoczęciem działalności gospodarczej. Może to znaczyć, że uruchomienie funduszu dla PES, czyli ułatwienie tym podmiotom dostępu do finansowania zwrotnego, spowoduje wzrost ilości ngo podejmujących działalność gospodarczą. Uruchomienie funduszu może spowodować wzrost ilości organizacji pozarządowych, podejmujących działalność gospodarczą czy też odpłatna statutową oraz rozszerzanie czy intensyfikację prowadzonej dotychczas w organizacjach działalności gospodarczej. Innymi słowy podaż niskooprocentowanych pożyczek (dostępnych dla przedsiębiorstw społecznych) stworzy popyt na nie, który jednak z powodu braku porównywalnych danych historycznych bardzo trudno jest oszacować. 3

4 Założenia, przyjęte do oszacowania dolnej granicy zapotrzebowania na środki z funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych Oszacowanie dolnej granicy zapotrzebowania na środki dla funduszu dla PES oparte zostało na następujących założeniach: 1. Każdy z klientów pożycza tylko jeden raz w całym okresie działania funduszu (założenie ostrożne!). 2. W niniejszym oszacowaniu pominięto podmioty, które są w trakcie zakładania, lub zostaną założone po lutym 2013, a które wpłyną na wzrost rzeczywistego zapotrzebowania na środki z fundusz pożyczkowego. Należy zauważyć, że ilość nowo zakładanych spółdzielni socjalnych rośnie dynamicznie 3. Istnieje około 83 tysięcy organizacji pozarządowych w formie stowarzyszeń i fundacji (za Polskie organizacje pozarządowe 2010, Klon/Jawor, 2011) % polskich organizacji pozarządowych jest aktywnych (według ww. opracowania). 5. Spośród organizacji pozarządowych działalność gospodarczą najczęściej - i w największej skali - prowadzą organizacje zajmujące się sportem, turystyką, rekreacją, hobby (36%) i usługami socjalnymi, pomocą społeczną (7%) oraz edukacją i wychowaniem (15%), co daje 58% spośród wszystkich organizacji pozarządowych. Dalej potraktujemy tylko te organizacje pozarządowe, jako potencjalnych pożyczkobiorców, bo w tych branżach prawdopodobnie łatwiej jest prowadzić działalność odpłatną (statutową lub gospodarczą), niż w innych. 6. Zakładam, że wśród organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną, sportem i edukacją (założenie nr 5) co najmniej taki sam procent jak średnio wśród wszystkich organizacji pozarządowych prowadzi działalność odpłatną statutową lub/i gospodarczą, czyli 16% (za Ekonomizacja organizacji pozarządowych, Wygnański, 2008). 7. Alternatywnym do powyższego założenia jest przyjęcie 7% organizacji deklarujących, że ich głównym źródłem finansowania jest wypracowany zysk/opłaty (ww. opracowanie stowarzyszenia Klon/Jawor z 2011). Zmniejszy to ilość zainteresowanych pożyczką w porównaniu do przyjęcia założenia nr 6. 4

5 8. Bardzo ostrożnie można założyć, że 10% z potencjalnych zainteresowanych pożyczkobiorców, będących organizacjami pozarządowymi rzeczywiście złoży skutecznie wnioski o pożyczki z funduszu pożyczkowego. 9. Alternatywą jest przyjęcie danych z ankiety, gdzie spośród respondentów 85% spółdzielni socjalnych oraz 64% organizacji pozarządowych deklarowało zainteresowanie wzięciem kredytu (Załącznik 2). 10. Ponieważ trudno jest uruchomić większość możliwych do zrealizowania rodzajów działalności gospodarczych przy pomocy mikropożyczki rzędu tys. zł, nawet tych prostych lub małych, to trzeba założyć zainteresowanie pożyczkobiorców wyższymi (średnio) kwotami pożyczek. W szczególności dotyczy to spółdzielni socjalnych, gdzie zatrudnionych jest 5 lub więcej osób. Wiele funduszy pożyczkowych dla MSP ogranicza ich wysokość do kwot do 120 tys. zł, inne wyżej, np. do 400 tys. czy 600 tys. zł. Ponieważ PES to z reguły mikroprzedsiębiorstwa, to przez analogię założyłem więc kwotę w środku pomiędzy 20 a 120 tys. zł, czyli 70 tys. zł jako średnią wysokość pożyczki dla PES. Podobnie w przeprowadzonej w 2011 ankiecie większość respondentów deklarowała zainteresowanie pożyczką kilkadziesiąt tys. zł. 11. Z przeprowadzonych przez nas (jak i innych) badań wynika, że ilość spółdzielni, które nie rozpoczęły działalności gospodarczej, prowadzą ją w minimalnym zakresie (przychody rzędu tys./rok) lub jej już nie prowadzą, wynosić może ponad 30% z ich łącznej ilości. Prowadzi to do założenia, że aktywnych gospodarczo spółdzielni socjalnych jest ok. 70% z 427, czyli razem 299 spółdzielni socjalnych. 12. Ostrożnie można przyjąć, że więcej niż połowa spółdzielni socjalnych prowadzi bardziej czy mniej skutecznie działalność gospodarczą. Ponad 50% z 427 zarejestrowanych na to 214 spółdzielni. 13. Przytłaczająca większość spółdzielni socjalnych nie ma innej możliwości pozyskania kredytu lub pożyczki, ze względu na brak zdolności kredytowej i zabezpieczeń oraz egzotyczną - z punktu widzenia banków - formę prawną, w której działają. W zasadzie wszystkie PES mają zapotrzebowanie na finansowanie, choćby tylko środków obrotowych lub pozwalających na utrzymanie zdolności kredytowej. Zakładam ostrożnie, że tylko 75% spółdzielni socjalnych prowadzących działalność gospodarczą będzie zainteresowanych pożyczką z funduszu (a nie 100%, jak należałoby właściwie założyć). 5

6 Modele przyjęte do obliczeń Model 1 przyjęto założenia 1-4, 7-8, 10, 11, 13. Obliczenia i wyniki znajdują się w Załączniku 3. Model 2 przyjęto założenia 1-6, 8, 10, Obliczenia i wyniki znajdują się w Załączniku 4. Model 3 przyjęto założenia 1-6, 8-10, Obliczenia i wyniki znajdują się w Załączniku 5. Model 4 - przyjęto założenia 1-4, 7-10, 12. Obliczenia i wyniki znajdują się w Załączniku 6. Model 5 przyjęto założenia 1-4, 7, 9, 10, Wyniki obliczeń znajdują się w Załączniku 7. Model 6 przyjęto założenia 1-4, 6, 9, 10, Wyniki obliczeń znajdują się w Załączniku 8. 6

7 Podsumowanie otrzymanych wyników W zależności od kombinacji przyjętych założeń oszacowano dolną granicę zapotrzebowania na pożyczki z funduszu w przedziale od 32 do 77 milionów złotych. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że te szacunki są rezultatem kilku przyjętych arbitralnie założeń, mających na celu uniknięcie przeszacowania zapotrzebowania na pożyczki dla PES. Jednym z nich jest np. założenie, że tylko 10% procent organizacji pozarządowych prowadzących tę czy inną formę działalności generującej przychody, rzeczywiście spróbuje rzeczywiście pozyskać pożyczkę, i to tylko jedną, w wysokości 70 tys. zł. Autorowi tej publikacji są jednak znane co najmniej 4 przedsiębiorstwa społeczne, poszukujące aktualnie środków inwestycyjnych w wysokości od jednego do kilku mln złotych. Dodatkowo warto zauważyć, że w przypadku uruchomienia funduszu podaż stworzy popyt na pożyczki, bowiem pojawienie się na rynku funduszy dla PES, oferujących tanie pożyczki, spowoduje wzrost zainteresowania ze strony przedsiębiorstw społecznych finansowaniem zwrotnym, także ze strony tych podmiotów, które dotychczas nie korzystały z pożyczek Można więc z przekonaniem stwierdzić, że aktualne zapotrzebowanie na środki z funduszu powinno przekroczyć 32 mln złotych. Co do górnej granicy zapotrzebowania na środki z funduszu, to jej precyzyjne oszacowanie jest na dzień dzisiejszych niemożliwe. Przyczyną jest nie tylko brak danych, ale i nieznane na dzień dzisiejszy zasady działania funduszu (funduszy), co nie pozwala przewidzieć zainteresowania przedsiębiorstw społecznych pożyczkami. Na dziś nie wiadomo bowiem, (ze względu na toczące się w BGK przygotowania umów itp.) jakie będą szczegółowe regulacje, obowiązujące fundusze pożyczkowe. Także częstsze stosowanie klauzuli społecznej przez JST i ich jednostki w zamówieniach publicznych powinno skutkować wzrostem zainteresowania prowadzeniem działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe. Podobne skutki może mieć nowy ESF w perspektywie finansowej od 2014, rozwój części starych spółdzielni socjalnych czy pojawienie się nowych przedsiębiorstw zatrudnieniowych w formie spółek non-profit. Ponadto pojawienie się tanich pożyczek dla przedsiębiorstw społecznych na rynku zasadniczo zmieni warunki działania PES, umożliwiając im realizację takiej działalności gospodarczej, która dotychczas była niemożliwa ze względu na brak możliwości jej 7

8 sfinansowania. Podobnie jak dostępność dotacji z PO KL na tworzenie spółdzielni socjalnych spowodowała przyśpieszenie tworzenia takich spółdzielni w ostatnim roku, tak zaistnienie funduszu spowoduje rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstw społecznych, czyli wzrost zapotrzebowani na jego finansowanie. Mamy tu do czynienia z dodatnim sprzężeniem zwrotnym pomiędzy pożyczkami (właściwie możliwością ich otrzymania) a działalnością gospodarczą przedsiębiorstw społecznych. Trudno przewidzieć, do jakiego stopnia fakt istnienia funduszu i inne czynniki będą stymulować wzrost popytu na pożyczki przedsiębiorstw społecznych, Jednak w wyniku przyjęcia kilku mniej ostrożnych założeń np. Model 5 otrzymujemy zapotrzebowanie na pożyczki rzędu 220 milionów złotych. Duża różnica wyników w porównaniu z Modelem 6 jest przejawem niepewności co do założeń użytych do szacowania. W perspektywie 4-5 lat zapotrzebowanie na pożyczki sferze ekonomii społecznej rzędu 200 mln zł wydaje się jednak realne. 8

9 Uwagi końcowe Fundusze dla MSP, mające oferować pożyczki dla PES, nie mają z reguły doświadczenia w działaniu w tym segmencie rynku, i jednocześnie nie są powszechnie znane w środowisku spółdzielni socjalnych i organizacji pozarządowych. Pojawia się ryzyko braku zainteresowania (oraz braku aktywności) ze strony funduszy dla MSP udzielaniem pożyczek dla PES. Ryzyko to zmniejszyłoby znacznie wymaganie zwrotu środków przeznaczonych na pożyczki (wraz z odsetkami), gdyby nie zostały one pożyczone przedsiębiorstwom społecznym do końca Innym sposobem zmniejszenia tego ryzyka byłoby dopuszczenie nowo zakładanych funduszy dla przedsiębiorstw społecznych do udziału w pilotażu. Bardziej rzetelne oszacowanie zapotrzebowania na pożyczki dla PES w okresie możliwe będzie dopiero w roku 2013 po uruchomieniu pilotażu, w oparciu o dane o rzeczywistym zainteresowaniu przedsiębiorstw społecznych pożyczkami udzielanymi przez wybrane przez BGK fundusze. Tadeusz Durczok 9

10 Załącznik 1 Ankieta Celem ankiety jest zebranie danych pozwalających na oszacowanie zapotrzebowania na pożyczki i poręczenia wśród szeroko rozumianych przedsiębiorstw społecznych stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych, prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatna statutową. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane w pracach Zespołu ds. rozwiązań systemowych w ekonomii społecznej. Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi krzyżykiem. Prowadzimy działalność: Nasz roczny budżet wynosi tylko nieodpłatną odpłatną statutową gospodarczą poniżej 100 tysięcy złotych powyżej 100 tysięcy złotych Działalność gospodarcza to dla nas nie prowadzimy, nie interesuje nas jedno ze źródeł przychodów naszej organizacji ważne źródło przychodów naszej organizacji coś, nad czym się zastanawiamy Jeśli chodzi o usługi bankowe, to nie interesują nas, nie potrzebujemy w banku mamy tylko konto może skorzystalibyśmy z kredytu, gdybyśmy mogli go dostać korzystaliśmy lub korzystamy z kredytu bankowego wolimy korzystać z innych źródeł finansowania przydałoby nam się poręczenie Czy naszej organizacji przydałaby się pożyczka do prowadzenia działalności statutowej lub gospodarczej? nie tak, kilkadziesiąt tysięcy złotych tak, ale więcej niż sto tysięcy złotych Miejsce na komentarz, uwagi lub propozycje dla funduszu pożyczkowego dla ngo Nasza organizacja nazywa się Proszę przesłać mi informacje o funduszu pożyczkowym po jego uruchomieniu na

11 Załącznik 2 Wyniki ankiety na dzień

12 Załącznik 3 Oszacowanie zapotrzebowania na kapitał dla pilotażu funduszu dla PES Wersja z dnia Model ilość organizacji pozarządowych (tylko stowarzyszenia i fundacje) (1) 75% procent aktywnych organizacji pozarządowych ilość aktywnych organizacji pozarządowych 7% procent podmiotów, bazujących na wypracowanym zysku / opłatach (1) 4358 ilość organizacji, bazujących na wypracowanym zysku lub opłatach 10% procent aktywnych ngo, bazujących na zysku lub opłatach, które skorzystają z pożyczek (wariant ostrożny) 436 oszacowana ilość pożyczkobiorców zł średnia wysokość pożyczki dla ngo A zł zapotrzebowanie na środki na pożyczki dla ngo (po przyjęciu powyższych założeń) 427 ilość spółdzielni socjalnych (2012) 70% procent aktywnych spółdzielni socjalnych prowadzących działalność gospodarczą 299 ilość aktywnych spółdzielni socjalnych prowadzących działalność gospodarczą 75% szacunkowy procent spółdzielni prowadzących działalność gospodarczą, zainteresowanych otrzymaniem pożyczki z Funduszu zł średnia wysokość pożyczki dla spółdzielni socjalnej B zł zapotrzebowanie na środki na pożyczki dla spółdzielni socjalnych (po przyjęciu powyższych założeń) C zł całkowite zapotrzebowanie na środki na pożyczki z funduszu dla PES C = A + B (1) - dane za "Polskie Organizacje Pozarządowe 2010", Jadwiga Przewłocka, Stowarzyszenie Klon/Jawor,

13 Załącznik 4 Oszacowanie zapotrzebowania na kapitał dla pilotażu funduszu dla PES Wersja z dnia Model ilość organizacji pozarządowych (tylko stowarzyszenia i fundacje) (1) 75% procent aktywnych organizacji pozarządowych ilość aktywnych organizacji pozarządowych 58% procent organizacji pozarządowych, zajmujących się pomocą społeczną, sportem, edukacją i wychowaniem (1) ilość aktywnych organizacji pozarządowych w ww. branżach 16% procent podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą i odpłatną statutową (2) 9960 ilość organizacji, prowadzących działalność gospodarczą i odpłatną statutową 10% procent organizacji, prowadzących działalność gospodarczą i odpłatną statutową, które skorzystają z pożyczek (wariant ostrożny) 996 oszacowana ilość pożyczkobiorców zł średnia wysokość pożyczki dla ngo A zł zapotrzebowanie na środki na pożyczki dla ngo (po przyjęciu powyższych założeń) B 427 ilość spółdzielni socjalnych (2012) 50% procent aktywnych spółdzielni socjalnych prowadzących działalność gospodarczą 214 ilość aktywnych spółdzielni socjalnych prowadzących działalność gospodarczą 75% szacunkowy procent spółdzielni prowadzących działalność gospodarczą, zainteresowanych otrzymaniem pożyczki z Funduszu zł średnia wysokość pożyczki dla spółdzielni socjalnej zł zapotrzebowanie na środki na pożyczki dla spółdzielni socjalnych (po przyjęciu powyższych założeń) C zł całkowite zapotrzebowanie na środki na pożyczki z funduszu dla PES C = A + B (1) - dane za "Polskie Organizacje Pozarządowe 2010", Jadwiga Przewłocka, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2011 (2) - dane za "Ekonomizacja organizacji pozarządowych", J. J. Wygnański, Stowarzyszenie Klon/Jawor,

14 Załącznik 5 Oszacowanie zapotrzebowania na kapitał dla pilotażu funduszu dla PES Wersja z dnia Model ilość organizacji pozarządowych (tylko stowarzyszenia i fundacje) (1) 75% procent aktywnych organizacji pozarządowych ilość aktywnych organizacji pozarządowych 58% procent organizacji pozarządowych, zajmujących się pomocą społeczną, sportem, edukacją i wychowaniem (1) ilość aktywnych organizacji pozarządowych w ww. branżach 16% procent podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą i odpłatną statutową (2) 9960 ilość organizacji, prowadzących działalność gospodarczą i odpłatną statutową 64% procent organizacji, deklarujących zainteresowanie pożyczką 10% procent organizacji, prowadzących działalność gospodarczą i odpłatną statutową, które skorzystają z pożyczek (wariant ostrożny) 637 oszacowana ilość pożyczkobiorców zł średnia wysokość pożyczki dla ngo A zł zapotrzebowanie na środki na pożyczki dla ngo (po przyjęciu powyższych założeń) B 427 ilość spółdzielni socjalnych (2012) 50% procent aktywnych spółdzielni socjalnych prowadzących działalność gospodarczą 214 ilość aktywnych spółdzielni socjalnych prowadzących działalność gospodarczą 85% szacunkowy procent spółdzielni prowadzących działalność gospodarczą, zainteresowanych otrzymaniem pożyczki z Funduszu zł średnia wysokość pożyczki dla spółdzielni socjalnej zł zapotrzebowanie na środki na pożyczki dla spółdzielni socjalnych (po przyjęciu powyższych założeń) C zł całkowite zapotrzebowanie na środki na pożyczki z funduszu dla PES C = A + B (1) - dane za "Polskie Organizacje Pozarządowe 2010", Jadwiga Przewłocka, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2011 (2) - dane za "Ekonomizacja organizacji pozarządowych", J. J. Wygnański, Stowarzyszenie Klon/Jawor,

15 Załącznik 6 Oszacowanie zapotrzebowania na kapitał dla pilotażu funduszu dla PES Wersja bardzo ostrożna z dnia Model ilość organizacji pozarządowych (tylko stowarzyszenia i fundacje) (1) 75% procent aktywnych organizacji pozarządowych ilość aktywnych organizacji pozarządowych 7% procent podmiotów, bazujących na wypracowanym zysku / opłatach (2) 4358 ilość organizacji, prowadzących działalność gospodarczą i odpłatną statutową 64% procent organizacji, deklarujących zainteresowanie pożyczką 10% procent organizacji, prowadzących działalność gospodarczą i odpłatną statutową, które skorzystają z pożyczek (wariant ostrożny) 279 oszacowana ilość pożyczkobiorców zł średnia wysokość pożyczki dla ngo A zł zapotrzebowanie na środki na pożyczki dla ngo (po przyjęciu powyższych założeń) B 427 ilość spółdzielni socjalnych (2012) 50% procent aktywnych spółdzielni socjalnych prowadzących działalność gospodarczą 214 ilość aktywnych spółdzielni socjalnych prowadzących działalność gospodarczą 85% szacunkowy procent spółdzielni prowadzących działalność gospodarczą, zainteresowanych otrzymaniem pożyczki z Funduszu zł średnia wysokość pożyczki dla spółdzielni socjalnej zł zapotrzebowanie na środki na pożyczki dla spółdzielni socjalnych (po przyjęciu powyższych założeń) C zł całkowite zapotrzebowanie na środki na pożyczki z funduszu dla PES C = A + B (1) - dane za "Polskie Organizacje Pozarządowe 2010", Jadwiga Przewłocka, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2011 (2) - dane za "Ekonomizacja organizacji pozarządowych", J. J. Wygnański, Stowarzyszenie Klon/Jawor,

16 Załącznik 7 Oszacowanie zapotrzebowania na kapitał dla pilotażu funduszu dla PES Wersja z dnia Model 5 - oszacowanie górnej granicy zapotrzebowania ilość organizacji pozarządowych (tylko stowarzyszenia i fundacje) (1) 75% procent aktywnych organizacji pozarządowych ilość aktywnych organizacji pozarządowych 7% procent podmiotów, bazujących na wypracowanym zysku / opłatach (2) 4358 ilość organizacji, prowadzących działalność gospodarczą i odpłatną statutową 64% procent organizacji, deklarujących zainteresowanie pożyczką 2789 oszacowana ilość pożyczkobiorców zł średnia wysokość pożyczki dla ngo A zł zapotrzebowanie na środki na pożyczki dla ngo (po przyjęciu powyższych założeń) B C 427 ilość spółdzielni socjalnych 70% procent aktywnych spółdzielni socjalnych prowadzących działalność gospodarczą 299 ilość aktywnych spółdzielni socjalnych prowadzących działalność gospodarczą szacunkowy procent spółdzielni prowadzących działalność gospodarczą, zainteresowanych otrzymaniem pożyczki z 85% Funduszu zł średnia wysokość pożyczki dla spółdzielni socjalnej zł zapotrzebowanie na środki na pożyczki dla spółdzielni socjalnych (po przyjęciu powyższych założeń) zł całkowite zapotrzebowanie na środki na pożyczki z funduszu dla PES C = A + B (1) - dane za "Polskie Organizacje Pozarządowe 2010", Jadwiga Przewłocka, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2011 (2) - dane za "Ekonomizacja organizacji pozarządowych", J. J. Wygnański, Stowarzyszenie Klon/Jawor,

17 Załącznik 8 Oszacowanie zapotrzebowania na kapitał dla pilotażu funduszu dla PES Wersja z dnia Model 6 - oszacowanie górnej granicy zapotrzebowania ilość organizacji pozarządowych (tylko stowarzyszenia i fundacje) (1) 75% procent aktywnych organizacji pozarządowych ilość aktywnych organizacji pozarządowych 16% procent podmiotów, prowadzących działalność odpłatną statutową lub/i gospodarczą 9960 ilość organizacji, prowadzących działalność gospodarczą i odpłatną statutową (2) 64% procent organizacji, deklarujących zainteresowanie pożyczką 6374 oszacowana ilość pożyczkobiorców zł średnia wysokość pożyczki dla ngo A zł zapotrzebowanie na środki na pożyczki dla ngo (po przyjęciu powyższych założeń) B 427 ilość spółdzielni socjalnych (2013) 70% procent aktywnych spółdzielni socjalnych prowadzących działalność gospodarczą 299 ilość aktywnych spółdzielni socjalnych prowadzących działalność gospodarczą 85% szacunkowy procent spółdzielni prowadzących działalność gospodarczą, zainteresowanych otrzymaniem pożyczki z Funduszu zł średnia wysokość pożyczki dla spółdzielni socjalnej zł zapotrzebowanie na środki na pożyczki dla spółdzielni socjalnych (po przyjęciu powyższych założeń) C zł całkowite zapotrzebowanie na środki na pożyczki z funduszu dla PES C = A + B (1) - dane za "Polskie Organizacje Pozarządowe 2010", Jadwiga Przewłocka, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2011 (2) - dane za "Ekonomizacja organizacji pozarządowych", J. J. Wygnański, Stowarzyszenie Klon/Jawor,

18

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 POKL 18 listopada 2015 r. Informacje o projekcie (1) Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe oferta banków dla organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Instrumenty finansowe oferta banków dla organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Instrumenty finansowe oferta banków dla organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Bank przedsiębiorstwo wykonujące działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów,

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych OCENA EX-ANTE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W ZAKRESIE WSPARCIA PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Stowarzyszenie Klon/Jawor

Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Stowarzyszenie Klon/Jawor Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Marta Gumkowska Stowarzyszenie Klon/Jawor Źródła danych - Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2006 (reprezentatywna,

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 2014 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Milowe kroki w rozwoju es oraz perspektywa 2015

Milowe kroki w rozwoju es oraz perspektywa 2015 Milowe kroki w rozwoju es oraz perspektywa 2015 Cel strategiczny Rezultat nadrzędny Cel główny: Do roku 2020 podmioty ekonomii społecznej staną się ważnym elementem aktywizacji osób w trudnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1991 powstanie od 2002 Członek FEBEA (Europejskiej Federacji Banków

Bardziej szczegółowo

Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce

Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce Fundusz współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.4 Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii

Bardziej szczegółowo

Historia FPK Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w Polsce z inicjatywy jednostek samorządowych i zagranicznych fundacji w ramach Programu Inicjaty

Historia FPK Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w Polsce z inicjatywy jednostek samorządowych i zagranicznych fundacji w ramach Programu Inicjaty Aktualne zmiany systemu i rozwój współpracy banków spółdzielczych z regionalnymi i lokalnymi funduszami poręczeń kredytowych RYSZARD NOSOWICZ PREZES KSFP 14-1515 września 2009, WARSZAWA Historia FPK Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Metodologia Badanie ankietowe

Metodologia Badanie ankietowe Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi BADANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Realizator badań Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku Instrukcja wypełniania wniosku Szanowni Państwo, Przed wypełnieniem wniosku, prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią, a także z pozostałymi dokumentami dotyczącymi Systemu Akredytacji i Standardów

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2024 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck opracowana została na okres roku 2015 oraz kolejne 9 lat. Natomiast prognozę kwoty długu

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie. Inicjatywa JEREMIE,

Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie. Inicjatywa JEREMIE, Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie Inicjatywa JEREMIE, Toruń 14 czerwca 2011 r. Projekt jest finansowany ze

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Podstawowe fakty o branżach sektora organizacji pozarządowych w Polsce SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY Jan Herbst Stowarzyszenie Klon/Jawor, marzec 2005 16 B. SPORT,

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania działalności gospodarstw opiekuńczych Konrad Stępnik

Możliwości finansowania działalności gospodarstw opiekuńczych Konrad Stępnik Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

Jan Szczucki, PAG Uniconsult Wrocław, 19 czerwca 2015

Jan Szczucki, PAG Uniconsult Wrocław, 19 czerwca 2015 Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020 Wybrane wyniki Jan Szczucki, PAG Uniconsult

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu innowacyjnego Fundusz Pożyczkowy ES

Założenia projektu innowacyjnego Fundusz Pożyczkowy ES Założenia projektu innowacyjnego Fundusz Pożyczkowy ES Informacje o projekcie Priorytet Działanie Realizator Okres realizacji projektu VII. Promocja integracji społecznej 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Mikropożyczki (konkurs

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 09-2011 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza

Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza Opracowanie: kwiecień 2016r. www.strattek.pl strona 1 Spis 1. Parametry kredytu w PLN 2 2. Parametry kredytu denominowanego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo na rzecz realizacji projektu. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego

Partnerstwo na rzecz realizacji projektu. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Partnerstwo na rzecz realizacji projektu Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Skład PARTNERSTWA - 6 jednostek samorządu terytorialnego - 2 organizacje pozarządowe Lider: Miasto

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pożyczkowy ES. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundusz Pożyczkowy ES. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundusz Pożyczkowy ES Czym jest pożyczka dla PES? Oferta została skierowana do podmiotów ekonomii społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego, w tym do organizacji pozarządowych, które prowadziły działalność

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dariusz Węgierski

System Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dariusz Węgierski System Wsparcia Ekonomii Społecznej Dariusz Węgierski 1 Pojęcie ekonomii społecznej Pojęcie ekonomia społeczna, powstało w XIX wieku i określało działania gospodarcze podejmowane nie tylko przez sektor

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie Giżycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw perspektywa PKPP Lewiatan. Marzena Chmielewska 23 czerwca 2009 r.

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw perspektywa PKPP Lewiatan. Marzena Chmielewska 23 czerwca 2009 r. SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw perspektywa PKPP Lewiatan Marzena Chmielewska 23 czerwca 2009 r. Badanie TNS OBOP na zlecenie PKPP Lewiatan: Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw w czasie

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski Starostwo Powiatowe w Koninie Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE 24.03.2014r. Konin Bank Gospodarstwa Krajowego Inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

V. Analiza strategiczna

V. Analiza strategiczna V. Analiza strategiczna 5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości Tabela V.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 5.2. Określenie wariantów postępowania Na podstawie przeprowadzonej analizy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2018 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2018 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2018 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ KRZYSZTOF MARGOL NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

DOSTĘPNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ KRZYSZTOF MARGOL NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA DOSTĘPNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ KRZYSZTOF MARGOL NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA Podsumowanie Projektu Wypracowanie instrumentów finansowych dla przedsięwzięć ekonomii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych Warszawa, 6.09.2011 Unikalna oferta kredytowa dla mikro i małych firm

Bardziej szczegółowo

Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, 21.11.2012 r.

Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, 21.11.2012 r. Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, 21.11.2012 r. Uelastycznienie przepisów dotyczących organizowania procesu pracy: nowelizacja Kodeksu pracy, a także w

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

pozycji rynkowej napotyka na jedną

pozycji rynkowej napotyka na jedną STAN SYSTEMU POŻYCZKOWO-GWARANCYJNEGO DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW szanse i wyzwania Finansowanie polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego Warszawa 10. grudnia 2008 Sektor

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2017 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Źródła wsparcia 1. Preferencyjne mikropożyczki dofinansowywane ze środków UE oraz z budżetu krajowego 2.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

II edycja badania Panel Polskich Przedsiębiorstw. Ankieta wskaźnikowa.

II edycja badania Panel Polskich Przedsiębiorstw. Ankieta wskaźnikowa. P1. (AKTYWNOŚĆ) Proszę zaznaczyć, jaki jest obecny stan aktywności Państwa firmy? 1. podmiot aktywny 2. podmiot nieaktywny Pytanie P1a zadane, jeśli w P1 wybrano odpowiedź 1. P1a. (AKTYWNOŚĆ1) Państwa

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

Tomasz Schimanek. Mechanizmy finansowe dla ekonomii społecznej

Tomasz Schimanek. Mechanizmy finansowe dla ekonomii społecznej Tomasz Schimanek Mechanizmy finansowe dla ekonomii społecznej Najważniejsze problemy deklarowane przez przedsiębiorstwa społeczne: problemy z finansowaniem prowadzonej działalności: brak kapitału własnego,

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2017 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006 Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm Lublin 24-11-2006 Geneza Lubelskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o. o. -Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Preferencje dla PES. Umowa Partnerstwa (UP) W przedsięwzięciach realizowanych w ramach UP promowane będzie korzystanie z usług oferowanych przez PES

Preferencje dla PES. Umowa Partnerstwa (UP) W przedsięwzięciach realizowanych w ramach UP promowane będzie korzystanie z usług oferowanych przez PES Podmioty ekonomii społecznej preferencje w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Brzeziny, 22 czerwca 2015 r. Preferencje dla PES Umowa Partnerstwa (UP) W przedsięwzięciach realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSTWA 2014

UMOWA PARTNERSTWA 2014 SYSTEM AKREDYTACJI I STANDARDÓW DZIAŁANIA INSTYTUCJI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ AKSES UMOWA PARTNERSTWA 2014 Przedsięwzięcia podejmowane w obszarze ekonomii będą zgodne z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Rzeszów, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Rzeszów, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Rzeszów, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych

Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/2012 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 12 stycznia 2012 r. Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych 1. Proszę formę prawną organizacji pozarządowej Prosimy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KOSZTÓW ŚRODOWISKOWYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ

ANALIZA KOSZTÓW ŚRODOWISKOWYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ ANALIZA KOSZTÓW ŚRODOWISKOWYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ prof. dr hab. KAZIMIERZ GÓRKA UNIWERSYTET EKONOMICZNY KRAKÓW III Konferencja PF ISO 14000 Zarządzanie kosztami środowiskowymi Warszawa 24 25.04.2014

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce

Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt.: Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce 3 października 2016 r. Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Dostępne instrumenty wsparcia finansowego dla nowo powstałych Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Monika Szymańska, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces Lubelska Fundacja Rozwoju Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces www.biznespozyczka.eu Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju działa na rynku od 2001 r. W 2013 r. udzieliliśmy przedsiębiorcom blisko

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska. Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska. Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego Plan prezentacji System finansowy a sfera realna Rozwój w ujęciu krajowym,

Bardziej szczegółowo

Tanie pożyczki na założenie lub rozwój firmy r Nowy Dwór Mazowiecki

Tanie pożyczki na założenie lub rozwój firmy r Nowy Dwór Mazowiecki Tanie pożyczki na założenie lub rozwój firmy 16.06.2016r Nowy Dwór Mazowiecki Fundusze pożyczkowe Fundusz pożyczkowy to instytucja powołana do wspierania przedsiębiorców i pomagania tym, którzy dopiero

Bardziej szczegółowo

Fundacja OIC Poland w Liczbach. Wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych.

Fundacja OIC Poland w Liczbach. Wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych. Fundusz Pożyczkowy Fundacja OIC Poland w Liczbach Wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: - 241 podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych. Fundacja OIC Poland w Liczbach Fundusz Pożyczkowy 222

Bardziej szczegółowo

Fundacja OIC Poland w Liczbach. Wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych.

Fundacja OIC Poland w Liczbach. Wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych. Fundusz Pożyczkowy Fundacja OIC Poland w Liczbach Wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: - 241 podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych. Fundacja OIC Poland w Liczbach Fundusz Pożyczkowy 222

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Analizabarier rozwoju i dostępu do finansowania* Bd Badanie Fundacji jikronenberga przy Citi Handlowy we współpracy merytorycznej Microfinance Centre *cytowanie bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe Alternatywne formy finansowania inwestycji Obligacje przychodowe Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej Duża jednostkowa skala nakładów inwestycyjnych Długi okres użytkowania Opłaty za korzystania

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej

Perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej Perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej Czym jest ekonomia społeczna? Ekonomia społeczna, określana równieżjako gospodarka społeczna lub ekonomia solidarna, może stanowićjeden z istotnych elementów

Bardziej szczegółowo

Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa

Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa KOMENTARZ Open Finance, 14.12.2009 r. Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa Średnia marża kredytu w euro to w tej chwili 3,75, o 1,15 pkt proc. więcej niż średnia dla złotego. Nawet przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja powołania Funduszu

Instrukcja powołania Funduszu . Produkt finalny projektu innowacyjnego Fundusz Pożyczkowo - Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej Instrukcja powołania Funduszu (w ramach funkcjonującego podmiotu

Bardziej szczegółowo

PRAWNE UWARUNKOWANIA WSPÓŁRACY URZĘDÓW GMINY I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

PRAWNE UWARUNKOWANIA WSPÓŁRACY URZĘDÓW GMINY I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PRAWNE UWARUNKOWANIA WSPÓŁRACY URZĘDÓW GMINY I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - nowelizacja (12 marca 2010r.) ORGANIZACJE POZARZĄDOWE NIE DZIAŁAJĄ

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XVI/114/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 grudnia 2015 r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2016-2020. Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

WOJCIECH MISTEREK. Zewnętrzne. źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Dlfin

WOJCIECH MISTEREK. Zewnętrzne. źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Dlfin WOJCIECH MISTEREK Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego Dlfin Rozdział 1 Zadania samorządu terytorialnego i źródła ich finansowania 9 1.1. Charakterystyka,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2012 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. WSTĘP Dokument pod nazwą Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Poręczeniowy Ekonomii Społecznej koncepcja i załoŝenia

Regionalny Fundusz Poręczeniowy Ekonomii Społecznej koncepcja i załoŝenia tytuł Regionalny Fundusz Poręczeniowy Ekonomii Społecznej koncepcja i załoŝenia Jakub Głowacki Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie powered by dr M. Płonka, R.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2017 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie GiŜycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Jan Szczucki, PAG Uniconsult

Jan Szczucki, PAG Uniconsult Badanie zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jan Szczucki, PAG Uniconsult Wybrane wnioski z ewaluacji instrumentów inżynierii finansowej zrealizowanej

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Portret wiejskich organizacji w 2015 roku

Portret wiejskich organizacji w 2015 roku Portret wiejskich organizacji w 2015 roku Jacy jesteśmy, jak się zmieniamy?... O badaniu i danych Prezentowane dane pochodzą z badania Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015 zrealizowanego

Bardziej szczegółowo

Fundacja OIC Poland w Liczbach. W wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych.

Fundacja OIC Poland w Liczbach. W wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych. Fundusz Pożyczkowy Fundacja OIC Poland w Liczbach W wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: - 241 podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych. Fundacja OIC Poland w Liczbach Fundusz Pożyczkowy 222

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

Uwagi zebrane na podstawie konsultacji Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok zawiera:

Uwagi zebrane na podstawie konsultacji Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok zawiera: Piaskowy Smok Katowice, 2014-05-14 ul. Reymonta 20a 40-029 Katowice www.smok.org.pl piaskowy.smok@gmail.com +48 784 016 008 Szanowna Pełnomocniczka Do Spraw Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja skali zapotrzebowania na instrumenty finansowania zwrotnego w sektorze MŚP

Identyfikacja skali zapotrzebowania na instrumenty finansowania zwrotnego w sektorze MŚP Identyfikacja skali zapotrzebowania na instrumenty finansowania zwrotnego w sektorze MŚP Program Przegląd raportów podejmujących temat luki kapitałowej. Bariery występujące w badaniach luki. Określenie

Bardziej szczegółowo