Milowe kroki w rozwoju es oraz perspektywa 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Milowe kroki w rozwoju es oraz perspektywa 2015"

Transkrypt

1

2 Milowe kroki w rozwoju es oraz perspektywa 2015

3 Cel strategiczny Rezultat nadrzędny Cel główny: Do roku 2020 podmioty ekonomii społecznej staną się ważnym elementem aktywizacji osób w trudnej sytuacji oraz dostarczycielem usług użyteczności publicznej działającym we wspólnotach samorządowych Rezultat 2: Powstanie i utrzymanie 35 tys. miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych Rezultaty niższego rzędu Przyjęcie przepisów regulujących status przedsiębiorstwa społecznego Wprowadzenie zmian do ustawy o spółdzielniach socjalnych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także w Prawie spółdzielczym Wprowadzenie w przepisach o zamówieniach publicznych zmian prawnych wynikających z dyrektywy w sprawie zamówień publicznych, oraz wzrost kompetencji pracowników RIO oraz 30% pracowników JST odpowiedzialnych za zamówienia publiczne Udzielenie 38,5 tys. dotacji na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych 1,5 tys. przedsiębiorstw społecznych skorzystało z instrumentów zwrotnych W 2016 r. w każdym województwie działa sieć usług wparcia ekonomii społecznej posiadających akredytację ministra pracy i polityki społecznej Utworzenie ok. 10 tys. miejsc pracy w PES dla osób w wieku 50+ i 10 tys. dla młodzieży Powstanie ok. 20 tys. miejsc pracy związanych ze świadczeniem usług polityki rodzinnej i usług opiekuńczych Powstanie ok. 5 tys. zielonych miejsc pracy Działania Działanie II.1. Określenie otoczenia prawnego ekonomii społecznej Działanie II.2. Określenie zasad zamówień publicznych i pomocy publicznej wspierających rozwój ekonomii społecznej Działanie III.1. Bezzwrotne instrumenty finansowe Działanie III.2. Zwrotne Instrumenty finansowe Działanie III.3. Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych Działanie I.4. Wspieranie rozwoju działań ekonomii społecznej w kluczowych sferach rozwojowych

4 Mechanizmy wdrażania KPRES - EFS

5 Mechanizmy wdrażania KPRES Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Udział ROPS w typach projektów/operacji: tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci ES w tym klastrów, partnerstw, franczyz (ponadregionalne spotkania, konferencje, seminaria, targi doradztwo etc.); budowa i rozwój istniejących znaków jakości dla podmiotów ES i jednostek samorządu terytorialnego; działania edukacyjne dla przedsiębiorstw społecznych w zakresie korzystania z zamówień publicznych; współpraca z OWES w zakresie oferty pożyczkowej. Wsparcie dla ROPS w typach projektów/operacji: koncepcja i wdrożenie systemu monitorowania kondycji ES; doradztwo dla regionów, sieciowanie OWES rzecznictwo w zakresie spójności polityk publicznych;

6 Mechanizmy wdrażania KPRES Regionalny Program Operacyjny A. Tworzenie miejsc pracy (EFS, FP, PFRON) + wsparcie instrumentów zwrotnych; B. Infrastruktura wsparcia OWES; C. Koordynacja, sieciowanie, partnerstwo D. Edukacja, promocja, znaki jakości etc. E. Inne Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (wytyczne horyzontalne)

7 DZIAŁANIE III.1. BEZZWROTNE INSTRUMENTY FINANSOWE

8 Działanie 3.1. Bezzwrotne instrumenty finansowe W przypadku dotacji na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym, szacunki oparte są na założeniu, iż w każdym z 379 powiatów ze środków krajowych Funduszu Pracy powstawać będzie średnio statystycznie 5 miejsc pracy rocznie w przedsiębiorstwach społecznych. Oznacza to rocznie miejsc pracy, zaś w okresie do powstanie miejsc pracy ze środków Funduszu Pracy. Ponadto ze środków PFRON powstać będą średniorocznie 2 miejsca pracy w statystycznie każdym powiecie, co rocznie daje liczbę 758 miejsc pracy, zaś do 2020 roku, oznacza powstanie miejsc pracy ze środków krajowych PFRON. Gdy powiat stworzy miejsca pracy ze środków krajowych otrzyma dodatkowy limit ze środków EFS na stworzenie dodatkowych 5 miejsc pracy w powiatach ziemskich i 20 w powiatach grodzkich. Daje to rocznie (5 x x 65 = = 2870) Do 2020 roku daje to liczbę miejsc pracy. Na jedno miejsce pracy przyjęto kalkulację przeciętnie 30 tys. zł. obejmując dotację i wsparcie pomostowe. Tym samym w okresie planuje się powstanie: ze środków Funduszu Pracy miejsc pracy, ze środków PFRON 5306 miejsc pracy oraz ze środków EFS miejsc pracy, co łącznie oznacza ok tys. miejsc pracy. Przy szacunkowym koszcie miejsca pracy 30 tys. zł. będzie stanowiło to wydatki z funduszy celowych (Fundusz Pracy i PFRON) w kwocie zł. w ramach obecnie obowiązujących i przyszłych limitów planu finansowego funduszy, oraz zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Daje to łączną kwotę zł. w okresie

9 Miejsca pracy, w tym finansowanie z EFS

10 700 21,0 mln ,5 mln ,3 mln ,1 mln Miejsca pracy i finansowanie z EFS ,6 mln ,7 mln ,7 mln ,6 mln ,6 mln ,3 mln ,5 mln ,8 mln ,8 mln ,3 mln ,8 mln ,8 mln

11 Działanie 3.1. Bezzwrotne instrumenty finansowe Fundusz Pracy PFRON EFS Wprowadzenie możliwości zlecenia całego zadania OWES-owi wraz z udzielaniem dotacji na miejsca pracy OWES

12 DZIAŁANIE III.2. ZWROTNE INSTRUMENTY FINANSOWE (POWER)

13 Działanie 3.2. Zwrotne instrumenty finansowe w przypadku środków na pożyczki i poręczenia uwzględniono wzrastająco stopniowo liczbę przedsiębiorstw społecznych kalkulując następujące elementy kosztów: Social venture capital instrument wsparcia kapitału jako pilotaż z kwota 5 mln zł. Ten instrument powinien wygenerować celowy kapitał prywatny na podobną kwotę tj 5 mln. PLN; co pozwoliłoby wesprzeć ok przedsiębiorstw w perspektywie 5 letniej ( pierwszy rok działania ok szt. na podstawie doświadczeń europejskich. Kapitał pożyczkowy, Grupa I - pożyczek podporządkowanych średnia wielkość pożyczki 45 tys. PLN przedział pożyczek od tys. PLN ; ta forma jest uzupełniająca zastępcza do svc i pozwala uzyskać wsparcie analogicznie szacuję, ze powinno skorzystać ok przedsiębiorstw. Zakładany kapitał 16 mln zł. Grupa II pożyczek krótkoterminowych ( kapitał obrotowy) do 18 miesięcy średnia pożyczka 55 tys. PLN przedział pożyczek od 10 tys. 120 tys. PLN instrument niezbędny w pierwszych dwóch latach działalności nim podmioty zostaną ubankowione liczba przedsiębiorców którzy skorzystają z tej formy w okresie 5 lat to ok firm ( rocznie ok. 200 firm). Zakładany kapitał 20 mln. zł. przy założeniu, że może kapitał być obracany w okresie 7 lat. Grupa III pożyczek długoterminowych termin spłaty 5-7 lat średnia wielkość pożyczki 65 tys. PLN - przedział pożyczek od 30 tys. PN 300 tys. PLN liczba przedsiębiorców którzy skorzystają z tej formy w okresie 5 lat to ok Zakładany kapitał to 25 milionów złotych Kapitał poręczeniowy, powinien co najmniej w dwukrotności zwiększyć dostępność do finansowania zewnętrznego. Zakłada sie, że kapitał poręczeniowy i reporęczeniowy powinien w skali kraju kształtować się na poziomie 32 mn. zł. Powyższe wyliczenia oparto za założeniach iż poręczenia indywidualne udzielane będą do 80% wartości zaciąganego zobowiązania przez PES, zaś poręczenia portfelowe do 50% wartości zaciąganego zobowiązania przez PES.

14 DZIAŁANIE III.3. USŁUGI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ I PES (RPO)

15 Działanie III.3. Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych usługi animacji lokalnej działania o charakterze animacyjnym, umożliwiającym tworzenie podmiotów obywatelskich, wsparcia dla ich rozwoju, partnerstw publiczno-społecznych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, partycypacji społecznej usługi rozwoju ekonomii społecznej; usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych działania, zmierzających do inicjowania tworzenia nowych podmiotów i przedsiębiorstw społecznych, w tym szkoleń, doradztwa indywidualnego i grupowego. Komponent będzie oceniany m.in. poprzez wskaźniki zatrudnienia w tworzonych lub wspartych PES po dwóch latach od utworzenia. podmiot kontraktujący usługi, musiałby wykazać się prowadzeniem działalności gospodarczej i prowadzeniem wsparcia dla ekonomii społecznej co najmniej od pięciu lat. Komponent będzie oceniany m.in. według sytuacji ekonomicznej wspieranych przedsiębiorstw społecznych. Akredytacja MPiPS jako warunek dostępu!!! Konkursy czy system?

16 2/14 mln 2/14 mln 4/28 mln 2/14 mln 4/28 mln 3/21 mln 4/28 mln 2/14 mln 4/28 mln 4/28 mln 2/14 mln 2/14 mln 4/28 mln 1/7 mln Usługi infrastrukturalne 308 mln zł. 2/14 mln 2/14 mln

17 Standardy działania OWES Standardy dotyczące PODMIOTU Standardy dotyczące realizowanych USŁUG Standardy formalnoorganizacyjne Standardy etyczne Standardy usług animacji lokalnej Standardy realizacji usług rozwoju ekonomii społecznej Standardy realizacji usług wsparcia przedsiębiorstw społecznych A B C D E A.1. Wymagania dotyczące podmiotu działającego jako OWES A.2. Standardy zarządzania i organizacji OWES A.3. Standardy dotyczące kadry OWES A.4. Standardy oceny i doskonalenia jakości pracy OWES A.5. Standardy dotyczące biura OWES A.6. Standardy informacji i promocji B. Standardy etyczne C.1: Narzędzia animacji lokalnej; C.2: Zadania animatora OWES; C.3: Kompetencje animatora OWES; C.4. Standardy efektywności. D.1 Standardy zindywidualizowaneg o wsparcia. D.2. Kompetencje kluczowego doradcy D.3. Standardy efektywnościowe F E.1. Standard monitorowania i zasad wsparcia podmiotów ekonomii społecznej; E.2. Kompetencje kluczowego doradcy biznesowego; E.3. Standard Efektywnościowy; F.1 Szkolenia F.2 Doradztwo F3: Działania na rzecz rozwoju partnerstwa; F4: Udzielanie wsparcia finansowego; F5: Inkubacja;

18 C Lp. C.4.1. C.4.2. C.4.3. C.4.4. C.4.5. C.4.6. C Standardy efektywnościowe usług animacji lokalnej Standardy W wyniku działalności OWES wzrosła liczba środowisk objętych animacją powstały grupy inicjatywne dążące do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego/podmiotu ekonomii społecznej. Wskaźnik przewidywanego wzrostu w okresach dwuletnich OWES określa w Planie działania OWES, o którym mowa w pkt. A.2.1. W wyniku działalności OWES, 20 % środowisk objętych animacją przystąpiło do wspólnej realizacji projektu/ przedsięwzięcia na rzecz ekonomii społecznej. W wyniku działalności OWES objętych animacja lokalną wzrosła liczba JST uwzględniających wsparcie dla ES w swoich dokumentach strategicznych. Wskaźnik przewidywanego wzrostu w okresach dwuletnich OWES określa w Planie działania OWES, o którym mowa w pkt. A.2.1. W wyniku działalności OWES objętych animacją lokalną wzrosła liczba JST kupujących produkty i usługi od PES przy wykorzystaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Wskaźnik przewidywanego wzrostu w okresach dwuletnich OWES określa w Planie działania OWES, o którym mowa w pkt. A.2.1. W wyniku działalności OWES 100% JST z obszaru objętego animacją uzyskało wiedzę na temat rozwoju ekonomii społecznej na terenie swojej JST. W wyniku działalności OWES w środowiskach objętych animacją lokalną co roku wzrośnie udział zadań w obszarze usług publicznych przez PES. Wskaźnik przewidywanego wzrostu w okresach dwuletnich OWES określa w Planie działania OWES, o którym mowa w pkt A.2.1. W wyniku działalności OWES mieszkańcy obszarów objętych animacją lokalną zetknęli się z ideą ekonomii społecznej, oraz ofertą produktów i usług lokalnych PES przynajmniej raz do roku w ramach wydarzeń organizowanych dla społeczności lokalnej.

19 E.3. Standardy efektywnościowe usług wsparcia przedsiębiorstw społecznych Lp. E.3.1 E.3.2. E.3.3. E.3.4. E.3.5. Standardy OWES posiada podstawową wiedzę o stanie ekonomicznym i społecznym wszystkich przedsiębiorstw społecznych na terenie swojego funkcjonowania. OWES posiada pogłębioną wiedzę o stanie ekonomicznym i społecznym przedsiębiorstw społecznych, które powstały w wyniku funkcjonowania OWES. W rezultacie wsparcia OWES zatrudnienie we wspartych przedsiębiorstwach społecznych wzrosło w przeliczeniu na pełne etaty (standard zależny od oceny sytuacji na rynku pracy). Wskaźnik planowanego wzrostu OWES określa w planie działania, o którym mowa w pkt. A.2.1. W rezultacie wsparcia OWES wzrosły obroty wspartych przedsiębiorstw społecznych. Wskaźnik wzrostu OWES określa w Planie działania OWES, o którym mowa w pkt. A.2.1. W rezultacie wsparcia 20% wspartych przedsiębiorstw społecznych dokona inwestycji w rozwój firmy opierając się na zwrotnych instrumentach finansowych. E.3.6. Usługi OWES są uznane przez 60% klientów za przydatne. E.3.7. Oferta OWES znana jest 90% istniejących przedsiębiorstw społecznych na terenie ich funkcjonowania.

20 D.3. Standardy efektywnościowe usług rozwoju ekonomii społecznej Lp. D.3.1 D.3.2 D.3.3. D.3.4. D.3.5. D.3.6. D.3.7. Standardy Działalność OWES ukierunkowana jest na wsparcie powstawania nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w istniejących lub nowych przedsiębiorstwach społecznych w łącznym wymiarze miejsc rocznie w powiatach ziemskich i miejsc pracy rocznie w powiatach grodzkich, liczonych jako ekwiwalent pracy na pełen etat z wynagrodzeniem co najmniej odpowiadającym płacy minimalnej. Działalność OWES ukierunkowana jest na wsparcie ekonomizowania organizacji pozarządowych tak aby zwiększyła się liczba organizacji prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego, lub działalność gospodarczą, (lub/i utworzyło miejsca pracy) na terenie funkcjonowania OWES. Wskaźnik wzrostu w okresach dwuletnich OWES określa w Planie działania OWES, o którym mowa w pkt. A.2.1 Działalność OWES ukierunkowana jest na wsparcie powstawania nowych reintegracyjnych podmiotów ekonomii społecznej, w tym KIS, CIS, ZAZ, WTZ Wskaźnik planowanego wzrostu OWES określa w planie działania OWES, o którym mowa w pkta.2.1 Działalność OWES ukierunkowana jest na takie wsparcie powstawania nowych przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, tak aby w okresie powyżej 18 miesięcy od momentu powstania co najmniej 75% z nich nadal funkcjonowało. Działalność OWES ukierunkowana jest na takie wsparcie powstawania nowych reintegracyjnych podmiotów ekonomii społecznej, w tym KIS, CIS, ZAZ, WTZ, aby w okresie powyżej 12 miesięcy od momentu powstania/rejestracji/uzyskania statusu co najmniej 90% z nich prowadziło działalność statutową. Działalność OWES jest znana 100% powiatowych urzędów pracy na terenie funkcjonowania (zna ofertę OWES i odbyło co najmniej jedno spotkanie w ostatnim półroczu). Działalność OWES w zakresie indywidualnej ścieżki wsparcia jest uznane przez 90% klientów za akceptowane (pomiar dokonywany jest na podstawie wybranych przypadków podmiotów spośród pełnej listy adresowej przedstawionej przez OWES).

21 Przygotowane dotychczas przez regionalne ośrodki polityki społecznej wieloletnie regionalne plany działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej, będą przekształcane do końca I kwartału 2014, w regionalne (wojewódzkie) programy rozwoju ekonomii społecznej (mające status programu wojewódzkiego) i uzupełniane w oparciu o przedstawione elementy, a szczególności plan finansowy.

22 Organizatorzy konferencji: Zadanie finansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Wsparcie ekonomii społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt,,Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych EKSPERTYZA

Projekt,,Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych EKSPERTYZA Strona1 EKSPERTYZA Utworzenie i funkcjonowanie funduszu pożyczkowego i gwarancyjnego organizacji pozarządowych opracowana w ramach projektu Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej kolejna odsłona luty 2013

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej kolejna odsłona luty 2013 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej kolejna odsłona luty 2013 Potencjał zasobów ekonomia społeczna Sfera nieformalna / usługi wzajemne Podmioty integracyjne ok. 5 tys. zatrudnionych Podmioty działające

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość społeczna

Przedsiębiorczość społeczna Przedsiębiorczość społeczna Wsparcie zwrotne i bezzwrotne w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Opracowała: Iwona Raszeja-Ossowska Wstęp Strategia Rozwoju Kraju i Strategia Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2011

Warszawa, 17 maja 2011 Warszawa, 17 maja 2011 Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz

Bardziej szczegółowo

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.03.00- IP.01-14-001/15

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.03.00- IP.01-14-001/15 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.03.00- IP.01-14-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r. Elektronicznie podpisany przez Beata Jaszczyk Data: 2014.09.24 15:51:26 +02'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811 UCHWAŁA Nr 164

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811 UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy

Bardziej szczegółowo

Polityka rozwoju ekonomii społecznej w województwie. śląskim @OWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH. Cezary Miżejewski

Polityka rozwoju ekonomii społecznej w województwie. śląskim @OWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH. Cezary Miżejewski I I I I II r I I I Polityka rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim I I I Cezary Miżejewski I I I I I I I I @OWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH I I I Cezary Miżejewski Polityka rozwoju

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/18(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 28.11.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 28.11.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 28.11.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

25 października 2013 roku.

25 października 2013 roku. Załącznik nr 3 - UWAGI do projektu Krajowego Ekonomii Społecznej Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje zebrane w trakcie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych w okresie 17 września 25

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Załącznik do uchwały nr 1/12 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z dnia 10 stycznia 2012 r. Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO. Włączenie społeczne. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 1

ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO. Włączenie społeczne. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 1 ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO Włączenie społeczne Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 1 Cel główny: Zintegrowana polityka społeczna koncentrująca się na wszystkich aktorach

Bardziej szczegółowo

es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe

es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe Program rozwoju ekonomii społecznej, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej na krakowskim rynku pracy na

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Ryszard Skrzypiec EKSPERTYZA. Warszawa, kwiecień 2014 r.

Ryszard Skrzypiec EKSPERTYZA. Warszawa, kwiecień 2014 r. Ryszard Skrzypiec Miejsce, rola i znaczenie podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych w realizacji Celu 9 w RPO na lata 2014 2020 EKSPERTYZA Warszawa, kwiecień 2014 r. Ryszard Skrzypiec

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Lombardzkie mechanizmy finansowe wspierające ekonomię społeczną

Lombardzkie mechanizmy finansowe wspierające ekonomię społeczną Lombardzkie mechanizmy finansowe wspierające ekonomię społeczną Rekomendacje dla Małopolski Publikacja stanowi raport finalny ze współpracy z Regionem Lombardii w ramach komponentu ponadnardowego realizowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej w roku 2011

Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej w roku 2011 Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej w roku 2011 I. Informacje ogólne. Podstawą prawną funkcjonowania Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo