ZARZĄDZENIE NR 7/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 25 marca 2015 r. zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 7/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 25 marca 2015 r. zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 7/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dni 25 mr 2015 r. zmienijąe Wieloletnią Prognozę Finnsową Gminy Mszzonów N podstwie rt. 30 ust. 2 pkt 4 ustwy z dni 8 mr 1990r. o smorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. 1 ) orz rt. 232 ustwy z dni 27 sierpni 2009r o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. 2 ), zrządz się, o nstępuje: 1. W uhwle Nr V/17/15 Rdy Miejskiej w Mszzonowie z dni 21 styzni 2015r w sprwie Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Mszzonów, wprowdz się zminy w Telryznej Prezentji Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Mszzonów, zgodnie z złąznikiem do niniejszej zrządzeni. 2. Zrządzenie whodzi w żyie z dniem podjęi. Burmistrz Mszzonow mgr inż. Józef Grzegorz Kurek 1] zminy tekstu jednolitego wymienionej ustwy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz i z 2014r. poz. 379 i poz ] zminy tekstu jednolitego wymienionej ustwy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz i z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz i poz Id: 9F7F44BA-FB3D-47F FCDAC7FA616. Przyjęty Stron 1

2 Wieloletni Prognoz Finnsow 1) Złąznik do Zrządzeni Nr 7/15 Burmistrz Mszzonow z dni 25 mr 2015r z tego: Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje Formuł [1.1]+[1.2] Wykonnie , , , , , , , , , , ,92 Wykonnie , , , , , , , , , , ,18 Pln 3 kw , , , , , , ,82 Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stron 1 Id: 9F7F44BA-FB3D-47F FCDAC7FA616. Przyjęty Stron 2

3 z tego: Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje Formuł [1.1]+[1.2] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) Wzór może yć stosowny tkże w ukłdzie pionowym, w którym poszzególne pozyje są przedstwione w kolumnh, lt w wierszh. 2) Zgodnie z rt. 227 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwnej dlej ustwą, wieloletni prognoz finnsow oejmuje okres roku udżetowego orz o njmniej trzeh kolejnyh lt. W sytuji dłuższego okresu prognozowni finnsowego wzór stosuje się tkże dl lt wykrzjąyh poz minimlny (4 letni) okres prognozy, wynikjąy z rt. 227 ustwy. 3) W pozyji wykzuje się kwoty wszystkih podtków i opłt poiernyh przez jednostki smorządu terytorilnego, nie tylko podtków i opłt loklnyh. Stron 2 Id: 9F7F44BA-FB3D-47F FCDAC7FA616. Przyjęty Stron 3

4 z tego: Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z 4) udżetu pństw wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] Wykonnie , , , , ,10 Wykonnie , , , , ,70 Pln 3 kw , , ,01 Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Stron 3 Id: 9F7F44BA-FB3D-47F FCDAC7FA616. Przyjęty Stron 4

5 z tego: Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z 4) udżetu pństw wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] , , , , , , , , , ,00 4) W pozyji wykzuje się kwoty dl lt udżetowyh Stron 4 Id: 9F7F44BA-FB3D-47F FCDAC7FA616. Przyjęty Stron 5

6 z tego: Wynik udżetu Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh Wolne środki, o n pokryie któryh mow w n pokryie defiytu rt. 217 ust.2 pkt defiytu udżetu 6 ustwy udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie Inne przyhody niezwiązne z n pokryie defiytu ziągnięiem 5) defiytu udżetu długu udżetu Formuł 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonnie , , , , Wykonnie , , , , ,09 Pln 3 kw , , , , ,00 Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Stron 5 Id: 9F7F44BA-FB3D-47F FCDAC7FA616. Przyjęty Stron 6

7 5) W pozyji wykzuje się w szzególnośi kwoty przyhodów z tytułu prywtyzji mjątku, spłty pożyzek udzielonyh ze środków jednostki. Stron 6 Id: 9F7F44BA-FB3D-47F FCDAC7FA616. Przyjęty Stron 7

8 z tego: z tego: Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh w tym łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt ) ustwy Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu Formuł [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonnie Wykonnie Pln 3 kw Wykonnie , , , , Stron 7 Id: 9F7F44BA-FB3D-47F FCDAC7FA616. Przyjęty Stron 8

9 6) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej (Dz.U. poz orz z 2013 r. poz. 1199) orz kwoty wykupu oligji przyhodowyh. Stron 8 Id: 9F7F44BA-FB3D-47F FCDAC7FA616. Przyjęty Stron 9

10 Kwot długu Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi Różni między dohodmi ieżąymi, skorygownymi o 7) środki wydtkmi ieżąymi, 8) pomniejszonymi o wydtki Formuł [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonnie , , ,21 Wykonnie , , ,37 Pln 3 kw , , ,77 Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Stron 9 Id: 9F7F44BA-FB3D-47F FCDAC7FA616. Przyjęty Stron 10

11 7) Skorygownie o środki określone w przepish dotyzy w szzególnośi powiększeni o ndwyżkę udżetową z lt uiegłyh, zgodnie z rt. 242 ustwy. 8) Pomniejszenie wydtków ieżąyh, zgodnie z rt. 36 ust. 1 pkt 1 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, dotyzy lt Stron 10 Id: 9F7F44BA-FB3D-47F FCDAC7FA616. Przyjęty Stron 11

12 Formuł Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok. 9.1 ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 9.2 (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy 9.3 Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 9.4 (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskźnik spłty zoowiązń Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh 9) wyłązeń, olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) 9.6 średni z trzeh poprzednih lt [9.5] Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) średni z trzeh poprzednih lt [9.5] Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonnie ,19% 5,19% 5,19% 13,60% % % Wykonnie ,90% 4,90% 4,90% 12,39% % % Pln 3 kw ,42% 6,42% 6,42% 7,92% % % Wykonnie ,20% 6,20% 6,20% 10,34% % % ,18% 7,18% -0,04% 7,22% -0,04% 6,44% 6,44% % 6,44% 7,22% % 6,84% 6,84% % 6,84% 6,44% % 5,78% 5,78% % 5,78% 7,18% 6,84% % 6,11% 6,11% % 6,11% -0,04% 7,22% 6,44% 5,78% % 7,14% 7,14% % 7,14% % 6,44% 6,84% 6,11% % 6,78% 6,78% % 6,78% % 6,84% 5,78% 7,14% % 6,21% 6,21% % 6,21% % 5,78% 6,11% 6,78% % 4,66% 4,66% % 4,66% % 6,11% 7,14% 6,21% % % 7,14% 6,78% 4,66% % 6,78% 6,21% % 6,21% 4,66% % 4,66% 10,85% 0,56% 10,29% 10,62% % 10,62% 11,45% % 11,45% 11,85% % 11,85% 10,45% % 10,45% 10,88% % 10,88% 12,01% % 12,01% 12,60% % 12,60% 13,66% % 13,66% 11,30% % 11,30% 10,39% 0,19% 10,20% 9,80% 0,19% 9,61% 10,97% 0,18% 10,79% 11,31% % 11,31% 11,25% % 11,25% 11,06% % 11,06% 11,11% % 11,11% 11,83% % 11,83% 12,11% % 12,11% 11,19% 0,18% 11,01% 10,60% 0,18% 10,42% 10,97% 0,18% 10,79% 11,31% % 11,31% 11,25% % 11,25% 11,06% % 11,06% 11,11% % 11,11% 11,83% % 11,83% Stron 11 Id: 9F7F44BA-FB3D-47F FCDAC7FA616. Przyjęty Stron 12

13 9) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej orz wyłązeni związne z emisją oligji przyhodowyh. Identyzne wyłązeni dotyzą pozyji Stron 12 Id: 9F7F44BA-FB3D-47F FCDAC7FA616. Przyjęty Stron 13

14 w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Przeznzenie prognozownej ndwyżki 10) udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu 11) terytorilnego Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne 12) kontynuowne Nowe wydtki 13) inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji Formuł [11.3.1] + [11.3.2] Wykonnie , , , , , , , ,74 Wykonnie , , , , , , , ,45 Pln 3 kw , , , , , , ,00 Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stron 13 Id: 9F7F44BA-FB3D-47F FCDAC7FA616. Przyjęty Stron 14

15 10) Przeznzenie ndwyżki udżetowej, inne niż spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh, wymg określeni w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. 11) W pozyji wykzuje się kwoty wydtków w rmh zdń włsnyh klsyfikownyh w dzile 750- Administrj pulizn w rozdziłh włśiwyh dl orgnów i urzędów jednostki smorządu terytorilnego (rozdziły od do 75023). 12) W pozyji wykzuje się wrtość inwestyji rozpozętyh o njmniej w poprzednim roku udżetowym, którego dotyzy kolumn. 13) W pozyji wykzuje się wrtość nowyh inwestyji, które plnuje się rozpoząć w roku, którego dotyzy kolumn. Stron 14 Id: 9F7F44BA-FB3D-47F FCDAC7FA616. Przyjęty Stron 15

16 Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu 14) zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Formuł Wykonnie , , , , , , , , ,75 Wykonnie , , , , , , , , ,68 Pln 3 kw , , , , , , , , ,12 Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Stron 15 Id: 9F7F44BA-FB3D-47F FCDAC7FA616. Przyjęty Stron 16

17 14) W pozyji , , , , , , orz poz wykzuje się wyłąznie kwoty wynikjąe z umów n relizję progrmu, projektu lu zdni zwrtyh n dzień uhwleni prognozy, nieplnownyh do zwri w okresie prognozy. Stron 16 Id: 9F7F44BA-FB3D-47F FCDAC7FA616. Przyjęty Stron 17

18 Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 15) w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Formuł Wykonnie , , , , ,14 Wykonnie , , , , , , ,82 Pln 3 kw , , , , , , ,00 Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 Stron 17 Id: 9F7F44BA-FB3D-47F FCDAC7FA616. Przyjęty Stron 18

19 15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynosząe dohód, dl któryh poziom finnsowni ze środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odlizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyząymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Stron 18 Id: 9F7F44BA-FB3D-47F FCDAC7FA616. Przyjęty Stron 19

20 Formuł Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyząe przejęi i spłty zoowiązń po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni 2011 r. o dziłlnośi leznizej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zoowiązń podlegjąyh umorzeniu, o którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej 13.3 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.4 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.5 Wydtki n spłtę zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przejętyh do koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 13.6 Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonnie 2012 Wykonnie 2013 Pln 3 kw Wykonnie Stron 19 Id: 9F7F44BA-FB3D-47F FCDAC7FA616. Przyjęty Stron 20

21 Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Formuł Wykonnie , ,37 Wykonnie Pln 3 kw Wykonnie , , Stron 20 Id: 9F7F44BA-FB3D-47F FCDAC7FA616. Przyjęty Stron 21

22 16) Pozyje sekji 15 są wykzywne wyłąznie przez jednostki smorządu terytorilnego emitująe oligje przyhodowe. Stron 21 Id: 9F7F44BA-FB3D-47F FCDAC7FA616. Przyjęty Stron 22

23 Stopnie niezhowni relji określonyh w rt ustwy 17) w przypdku określonym w rt. 240** ustwy Stopień niezhowni relji zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w poz Stopień niezhowni wskźnik spłąty zoowiązń, o którym mow w poz Stopień niezhowni wskźnik spłąty zoowiązń, o którym mow w poz Formuł Wykonnie 2012 Wykonnie 2013 Pln 3 kw Wykonnie [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Stron 22 Id: 9F7F44BA-FB3D-47F FCDAC7FA616. Przyjęty Stron 23

24 Stopnie niezhowni relji określonyh w rt ustwy 17) w przypdku określonym w rt. 240** ustwy Stopień niezhowni relji zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w poz Stopień niezhowni wskźnik spłąty zoowiązń, o którym mow w poz Stopień niezhowni wskźnik spłąty zoowiązń, o którym mow w poz Formuł Legend: [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) : po zminie : zmin : przed zminą [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] * Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń zostnie utomtyznie wygenerown przez plikję wskzną przez Ministr Finnsów, o której mow w 4 ust. 1 rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 10 styzni 2013 r. Automtyzne wylizeni dnyh n podstwie wrtośi historyznyh i prognozownyh przez jednostkę smorządu terytorilnego dotyzą w szzególnośi tkże poz i pozyji z sekji nr 16. ** Nleży wskzć jedną z nstępująyh podstw prwnyh: rt. 240 ust. 4 / rt. 240 ust. 8 / rt. 240 ustwy określjąą proedurę jką ojęt jest jednostk smorządu terytorilnego. - pozyje oznzone symolem sporządz się n okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne (prognoz kwoty długu). Okres ten nie podleg wydłużeniu w sytuji plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji. W przypdku plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji w okresie dłuższym niż okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne, informję o wydtkh z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji, wykrzjąyh poz wspomniny okres, nleży zmieśić w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. W przypdku, gdy kwoty wydtków wynikjąe z limitów wydtków n przedsięwzięi wykrzją poz okres prognozy kwoty długu to pozyje oznzone symolem sporządz się do osttniego roku, n który ustlono limit wydtków n relizję przedsięwzięć wieloletnih. 17) Pozyje sekji 16 wykzują wyłąznie jednostki ojęte proedurą wynikjąą z rt. 240 lu rt. 240 ustwy Stron 23 Id: 9F7F44BA-FB3D-47F FCDAC7FA616. Przyjęty Stron 24

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletni Prognoz Finnsow Złąznik Nr 1 do Projektu Uhwły Nr XLIII/ 227 /2013 z dni 18 kwietni 2013r. Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletni Prognoz Finnsow Złąznik nr 1 do Uhwły nr XIX/149/2016 Rdy Gminy Wieliszew z dni 27 styzni 2016 r. 1) Dokument podpisny elektroniznie Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletni Prognoz Finnsow Złąznik Nr 1 do Uhwły Nr XLI/320/18 Rdy Gminy Cedry Wielkie z dni 21 zerw r. 1) z tego: Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletni Prognoz Finnsow Złąznik Nr 1 do Uhwły Nr XXVII/210/2016 Rdy Miejskiej w Droinie z dni pździernik 2016r. zmieniją Uhwłę Nr XVI/129/2015 Rdy Miejskiej w Droinie z dni 31 grudni 2015 r. w sprwie

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletni Prognoz Finnsow 1) Złąznik nr 1 do Uhwły Nr XXXVII/183/ z tego: Wyszzególnienie Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu dohody z tytułu udziłu we udziłu we wpływh z podtku wpływh z podtku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 62/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 30 września 2015 r. zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

ZARZĄDZENIE NR 62/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 30 września 2015 r. zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów ZARZĄDZENIE NR 62/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dni 30 wrześni 2015 r. zmienijąe Wieloletnią Prognozę Finnsową Gminy Mszzonów N podstwie rt. 30 ust. 2 pkt 4 ustwy z dni 8 mr 1990r. o smorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 17 marca 2015 r. zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

ZARZĄDZENIE NR 6/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 17 marca 2015 r. zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów ZARZĄDZENIE NR 6/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dni 17 mr 2015 r. zmienijąe Wieloletnią Prognozę Finnsową Gminy Mszzonów N podstwie rt. 30 ust. 2 pkt 4 ustwy z dni 8 mr 1990r. o smorządzie gminnym (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/146/2016 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 8 sierpnia 2016 roku

UCHWAŁA NR XXIII/146/2016 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 8 sierpnia 2016 roku UCHWAŁA NR XXIII/146/2016 RADY GMINY WIERZBICA z dni 8 sierpni 2016 roku w sprwie zmin Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Wierzi n lt 2016-2026 N podstwie rt. 230 ust. 6 w związku z rt. 226, rt. 227,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 30 grudnia 2014 r. Zrządzenie Nr 0050.151.2014 Burmistrz Rdzymin z dni 30 grudni 2014 r. W sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Rdzymin n lt 2014-2023. N podstwie rt. 232 ustwy z dni 27 sierpni 2009r. o finnsh

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/159/2013 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 25 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI/159/2013 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 25 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXI/159/ RADY GMINY SOKOŁY z dni 25 zerw r. w sprwie zmin w uhwle w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Sokoły n lt N podstwie rt. 231 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/137/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XIV/137/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XIV/137/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dni 29 grudni 2015 r. zmieniją uhwłę w sprwie Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Krzew N podstwie rt. 226-229, rt. 230 ust. 6, rt. 231 i rt. 243

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 639/16 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany załącznika wieloletniej prognozy finansowej na lata

ZARZĄDZENIE NR 639/16 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany załącznika wieloletniej prognozy finansowej na lata ZARZĄDZENIE NR 639/16 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dni 7 wrześni 2016 r. w sprwie zminy złąznik wieloletniej prognozy finnsowej n lt 2016-2028 N podstwie rt. 232 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX/88/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 lipca 2015 r.

UCHWAŁA Nr IX/88/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 lipca 2015 r. UCHWAŁA Nr IX/88/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dni 14 lip 2015 r. zmieniją uhwłę w sprwie Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Krzew N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 228, rt. 229, rt. 230 ust. 6,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/193/2014 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/193/2014 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/193/ RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dni 26 mr r. w sprwie zminy Uhwły Nr XXVIII/178/2013 Rdy Miejskiej Wielihow z dni 18 grudni 2013 r. w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/170/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 17 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XVII/170/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 17 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XVII/170/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dni 17 mj 2013 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Choroszz wrz z prognozą kwoty długu i spłt N podstwie rt. 226, rt. 227, rt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/149/2016 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 5 września 2016 roku

UCHWAŁA NR XXIV/149/2016 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 5 września 2016 roku UCHWAŁA NR XXIV/149/2016 RADY GMINY WIERZBICA z dni 5 wrześni 2016 roku w sprwie zmin Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Wierzi n lt 2016-2026 N podstwie rt. 230 ust. 6 w związku z rt. 226, rt. 227,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 371 /XXXII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr 371 /XXXII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2017 r. Uhwł Nr 371 /XXXII/2017 Rdy Miejskiej w Rdzyminie z dni 30 styzni 2017 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Rdzymin n lt 2017 2026 N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 230 ust. 6 i rt. 243

Bardziej szczegółowo

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata Uhwł Nr IX.49. 2015 RADY GMINY JELENIEWO z dni 11 wrześni 2015 r. w sprwie Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Jeleniewo n lt 2015 2025 N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 228, rt. 230 ust. 6, rt. 242 i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 182 /XV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 182 /XV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2015 r. Uhwł Nr 182 /XV/2015 Rdy Miejskiej w Rdzyminie z dni 18 grudni 2015 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Rdzymin n lt 2015 2024 N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 230 ust. 6 i rt. 243

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 12 września 2016 r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 12 września 2016 r. Zrządzenie Nr 0050.103.2016 Burmistrz Rdzymin z dni 12 wrześni 2016 r. W sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Rdzymin n lt 2016-2024. N podstwie rt. 232 ustwy z dni 27 sierpni 2009r. o finnsh

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/14/14 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/14/14 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/14/14 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dni 30 grudni 2014 r. zmieniją Wieloletnią Prognozę Finnsową Gminy Mszzonów n lt 2014-2023 N podstwiert. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990r. o smorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.

UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia. UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dni. Projekt zmieniją uhwłę w sprwie Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Krzew N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 228, rt. 229, rt. 230 ust. 6, rt. 231 i rt. 243

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 310/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016 r.

Uchwała Nr 310/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016 r. Uhwł Nr 310/XXVII/2016 Rdy Miejskiej w Rdzyminie z dni 26 wrześni 2016 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Rdzymin n lt 2016 2024 N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 230 ust. 6 i rt. 243

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII

Uchwała Nr XXVII Uhwł Nr XXVII.186. Rdy Gminy Komprhie z dni 28 zerw roku w sprwie zminy wieloletniej prognozy finnsowej gminy n lt - N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/170/2016. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XX/170/2016. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Uhwł Nr XX/170/2016 Rdy Miejskiej w z dni 28 listopd 2016r. w sprwie zminy wieloletniej prognozy finnsowej N podstwie rt. 228 i 230 ust. 6 i 231 ustwy z dni 27 sierpni 2009r. o finnsh puliznyh (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 27 lipca 2015 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 27 lipca 2015 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dni 27 lip 2015 r. zmieniją Wieloletnią Prognozę Finnsową Gminy Mszzonów N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990r. o smorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 listopada 2015 roku

UCHWAŁA NR XIII/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 listopada 2015 roku UCHWAŁA NR XIII/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dni 12 listopd 2015 roku zmienijąą uhwłę w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Książ Wlkp. n lt 2015 2020. N podstwie, rt. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/265/13 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 29 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/265/13 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 29 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/265/13 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dni 29 mj 2013 r. zmieniją Wieloletnią Prognozę Finnsową Gminy Mszzonów n lt 2013-2023 N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990r. o smorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/263/13 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 19 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/263/13 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 19 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/263/13 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dni 19 kwietni 2013 r. zmieniją Wieloletnią Prognozę Finnsową Gminy Mszzonów n lt 2013-2023 N podstwiert. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY SOKOŁY

UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY SOKOŁY UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY SOKOŁY z dni 30 grudni 2014 roku w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Sokoły n lt 2015 2022 N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 228, rt. 230 ust. 6 i rt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA Nr XI/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA Nr XI/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dni 29 pździernik 2015 r. zmieniją uhwłę w sprwie Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Krzew N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 228, rt. 229, rt. 230

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 230/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 230/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 grudnia 2015 roku Zrządzenie Nr 230/ Burmistrz Książ Wlkp. z dni 30 grudni roku w sprwie zmin w Wieloletniej Prognozie Finnsowej Gminy Książ Wlkp. n lt -. N podstwie rt. 30 ust. 1 ustwy dni 8 mr 1990 roku o smorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/ 91/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 21 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA NR XV/ 91/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 21 grudnia 2015 roku UCHWAŁA NR XV/ 91/ RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dni 21 grudni roku zmienijąą uhwłę w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Książ Wlkp. n lt. N podstwie, rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX Rady Gminy Komprachcice z dnia 7 listopada 2016 roku

Uchwała Nr XIX Rady Gminy Komprachcice z dnia 7 listopada 2016 roku Uhwł Nr XIX.126. Rdy Gminy Komprhie z dni 7 listopd roku w sprwie zminy wieloletniej prognozy finnsowej gminy n lt - N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 151/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 151/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 września 2015 roku Zrządzenie Nr 151/ Burmistrz Książ Wlkp. z dni 30 wrześni roku w sprwie zmin w Wieloletniej Prognozie Finnsowej Gminy Książ Wlkp. n lt -. N podstwie rt. 30 ust. 1 ustwy dni 8 mr 1990 roku o smorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/116/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 kwietnia 2016 roku

UCHWAŁA NR XIX/116/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 kwietnia 2016 roku UCHWAŁA NR XIX/116/ RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dni 20 kwietni roku zmienijąą uhwłę w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Książ Wlkp. n lt. N podstwie, rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/248/2018 RADY GMINY LIPUSZ. z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata

UCHWAŁA NR LII/248/2018 RADY GMINY LIPUSZ. z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata UCHWAŁA NR LII/248/2018 RADY GMINY LIPUSZ z dni 5 zerw 2018 r. w sprwie zminy wieloletniej prognozy finnsowej Gminy Lipusz n lt 2018 2023 N podstwie rt.18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/169/2016 RADY GMINY WIELISZEW. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew

UCHWAŁA NR XXI/169/2016 RADY GMINY WIELISZEW. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew UCHWAŁA NR XXI/169/2016 RADY GMINY WIELISZEW z dni 31 mr 2016 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Wieliszew N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2010/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 sierpnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 2010/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 sierpnia 2012 roku Zrządzenie Nr 2010/2012 Prezydent Mist Płok z dni 17 sierpni 2012 roku w sprwie: zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy - Misto Płok n lt 2012-2050 N podstwie rt. 30 ust. 2 pkt 4 ustwy z dni 8 mr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/ 26/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR VII/ 26/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 marca 2015 roku UCHWAŁA NR VII/ 26/ RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dni 30 mr roku zmienijąą uhwłę w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Książ Wlkp. n lt. N podstwie, rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1415/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie Nr 1415/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 lutego 2012 roku Zrządzenie Nr 1415/2012 Prezydent Mist Płok z dni 15 lutego 2012 roku w sprwie: zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy - Misto Płok n lt 2012-2050 N podstwie rt. 30 ust. 2 pkt 4 ustwy z dni 8 mr 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/.../2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN. z dnia 22 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIII/.../2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN. z dnia 22 marca 2018 r. Projekt z dni 16 mr r. Ztwierdzony przez... UCHWAŁA NR XLIII/.../ RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dni 22 mr r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Mist i Gminy Mrgonin n lt - N podstwie rt.18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 507/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów

Uchwała Nr 507/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów Uhwł Nr 507/XLI/2014 Rdy Mist Ciehnów z dni 30 kwietni 2014 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Miejskiej Ciehnów N podstwie rt.18 ust.2 pkt. 4 i 10 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/168/2016

UCHWAŁA NR XXVI/168/2016 UCHWAŁA NR XXVI/168/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dni 14 listopd 2016 roku zmienijąą uhwłę w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Książ Wlkp. n lt 2016 2022. N podstwie, rt. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 847/2011

Zarządzenie Nr 847/2011 Zrządzenie Nr 847/2011 Prezydent Mist Płok z dni 19 wrześni 2011 roku w sprwie: zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy - Misto Płok n lt 2011-2050 N podstwie rt. 30 ust. 2 pkt 4 ustwy z dni 8 mr 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 26 października 2015 roku

UCHWAŁA NR XII/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 26 października 2015 roku UCHWAŁA NR XII/66/ RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dni 26 pździernik roku zmienijąą uhwłę w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Książ Wlkp. n lt. N podstwie, rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1211/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 1211/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2011 roku Zrządzenie Nr 1211/2011 Prezydent Mist Płok z dni 19 grudni 2011 roku w sprwie: zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy - Misto Płok n lt 2011-2050 N podstwie rt. 30 ust. 2 pkt 4 ustwy z dni 8 mr 1990

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIII/115/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 14 grudnia 2015 roku

U C H W A Ł A Nr XIII/115/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 14 grudnia 2015 roku U C H W A Ł A Nr XIII/115/2015 Rdy Miejskiej Krzywini z dni 14 grudni 2015 roku w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Mist i Gminy Krzywiń n lt - N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/199/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

UCHWAŁA NR XXX/199/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. UCHWAŁA NR XXX/199/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dni 27 mr 2017 roku zmieniją uhwłę w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Książ Wlkp. n lt 2017-2024 N podstwie, rt. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/257/2014 RADY GMINY PIASKI. z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata

UCHWAŁA NR XL/257/2014 RADY GMINY PIASKI. z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata UCHWAŁA NR XL/257/ RADY GMINY PIASKI z dni 29 mj r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Piski n lt -2017 N podstwie rt. 18 ust.2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca 2016 roku Zrządzenie Nr 38/ Burmistrz Książ Wlkp. z dni 31 mr roku w sprwie zmin w Wieloletniej Prognozie Finnsowej Gminy Książ Wlkp. n lt -. N podstwie rt. 30 ust. 1 ustwy dni 8 mr 1990 roku o smorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 105/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów

Uchwała Nr 105/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów Uhwł Nr 105/X/2015 Rdy Mist Ciehnów z dni 27 sierpni 2015 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Miejskiej Ciehnów N podstwie rt.18 ust.2 pkt. 4 i 10 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 565/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 r.

Uchwała Nr 565/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 r. Uhwł Nr 565/XLVII/2014 Rdy Mist Ciehnów z dni 29 pździernik 2014 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Miejskiej Ciehnów N podstwie rt.18 ust.2 pkt. 4 i 10 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 285/XXVI/2016 RADY MIASTA GORLICE. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice.

UCHWAŁA NR 285/XXVI/2016 RADY MIASTA GORLICE. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice. UCHWAŁA NR 285/XXVI/2016 RADY MIASTA GORLICE z dni 29 wrześni 2016 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Mist Gorlie. N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

2) w 1 ust. 3 zmienia się treść załącznika nr 3 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2) w 1 ust. 3 zmienia się treść załącznika nr 3 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Uhwł Nr IV/6/ Zgromdzeni Związku Międzygminnego Komunlny Związek Gmin Regionu Leszzyńskiego z dni 18 zerw r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Komunlnego Związku Gmin Regionu Leszzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 396/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012 roku

Uchwała Nr 396/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012 roku Uhwł Nr 396/XXV/2012 Rdy Mist Płok z dni 26 zerw 2012 roku w sprwie: zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy - Misto Płok n lt 2012-2050 N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 364/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 364/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 roku Uhwł Nr 364/XXIII/2012 Rdy Mist Płok z dni 24 kwietni 2012 roku w sprwie: zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy - Misto Płok n lt 2012-2050 N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/102/2016 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/102/2016 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/12/216 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dni 31 mrc 216 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Powitu Nowodworskiego N podstwie rt. 12 pkt 9 i 11 ustwy z dni 5 czerwc 1998 r. o smorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/271/2012 RADY GMINY LUZINO. z dnia 12 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/271/2012 RADY GMINY LUZINO. z dnia 12 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/271/2012 RADY GMINY LUZINO z dni 12 grudni 2012 r. w sprwie: zminy WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ n lt 2012-2017 N podstwie rt.18 ust. 2 pkt 6 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

2) w 1 ust. 2 zmienia się treść załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2) w 1 ust. 2 zmienia się treść załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Uhwł Nr VIII/1/2014 Zgromdzeni Związku Międzygminnego Komunlny Związek Leszzyńskiego z dni 26 sierpni 2014 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Komunlnego Związku Leszzyńskiego n lt 2014-2017

Bardziej szczegółowo

2. Dołącza się nowe brzmienie objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Dołącza się nowe brzmienie objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Uhwł Nr XXI/4/2016 Zgromdzeni Związku Międzygminnego Komunlny Związek Leszzyńskiego z dni 21 wrześni 2016 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Komunlnego Związku Leszzyńskiego n lt 2016-2020

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 grudnia 2012 roku

z dnia 28 grudnia 2012 roku Uhwł Nr XVII/150/2012 Rdy Gminy Boszewo z dni 28 grudni 2012 roku w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Boszewo N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt. 15 ustwy z dni 8 mr 1990 roku o smorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ŁA NR 440/XXXVII/2017RADY MIASTA GORLICE

ŁA NR 440/XXXVII/2017RADY MIASTA GORLICE UCHWA ŁA NR 440/XXXVII/2017RADY MIASTA GORLICE z dni 22 zerw 2017 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Mist Gorlie. N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uhwł Nr 80 /VII/2015 Rdy Miejskiej w Rdzyminie z dni 29 kwietni 2015 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Rdzymin n lt 2015 2024 N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 230 ust. 6 i rt. 243

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR VII/60/15 RADY GMINY SLAWNO. z dnia 22 maja 2015 r.

UCHWALA NR VII/60/15 RADY GMINY SLAWNO. z dnia 22 maja 2015 r. UCHWALA NR VII/60/15 RADY GMINY SLAWNO z dni 22 mj r. w sprwie wprowdzeni zmin w Wieloletniej Prognozie Finnsowej Gminy Slwno nlt - N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 228, rt. 230, ust. 6, rt. 231, ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 01 /2013. Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 14 lutego 2013 r.

UCHWAŁA nr 01 /2013. Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 14 lutego 2013 r. UCHWAŁA nr 01 /2013 Zgromdzeni Smorządowego Chorzowsko-Świętohłowikiego z dni 14 lutego 2013 r. w sprwie: zminy Uhwły Nr 03/2012 Zgromdzeni Smorządowego Chorzowsko- Świętohłowikiego z dni 3 kwietni 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/221/12 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 27 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIX/221/12 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 27 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIX/221/12 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dni 27 grudni 2012 r. zmieniją Wieloletnią Prognozę Finnsową Gminy Mszzonów n lt 2012-2023 N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/188/12 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 29 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/188/12 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 29 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/188/12 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dni 29 sierpni 2012 r. zmieniją Wieloletnią Prognozę Finnsową Gminy Mszzonów n lt 2012-2023 N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XVII/145/16 RADY GMINY SLAWNO. z dnia 26 stycznia 2016 r.

UCHWALA NR XVII/145/16 RADY GMINY SLAWNO. z dnia 26 stycznia 2016 r. UCHWALA NR XVII/145/16 RADY GMINY SLAWNO z dni 26 styzni r. w sprwie wprowdzeni zmin w Wieloletniej Prognozie Finnsowej Gminy Slwno n lt -2021 N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 228, rt. 230, ust. 6, rt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r. Projekt z dni..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ z dni 2011 r. w sprwie zminy Uchwły Nr III/20/2010 Rdy Miejskiej w Bielsku Biłej z dni 28 grudni 2010 r. w sprwie uchwleni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r. Projekt z dni..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ z dni 2011 r. w sprwie zminy Uchwły Nr III/20/2010 Rdy Miejskiej w Bielsku Biłej z dni 28 grudni 2010 r. w sprwie uchwleni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r. Projekt z dni..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ z dni 2011 r. w sprwie zminy Uchwły Nr III/20/2010 Rdy Miejskiej w Bielsku Biłej z dni 28 grudni 2010 r. w sprwie uchwleni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 7 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 7 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dni 7 czerwc 2011 r. w sprwie zminy Uchwły Nr III/20/2010 Rdy Miejskiej w Bielsku-Biłej z dni 28 grudni 2010 r. w sprwie uchwleni wieloletniej prognozy finnsowej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego Zrząd Powitu Wągrowiekiego Strostwo Powitowe, ul. Kośiuszki 15, 62 100 Wągrowie, tel. (67) 26 80 500, fx (67 ) 26 27 888, sekretrit (67) 26 20 168, emil: powit@wgrowie.pl, www.wgrowie.pl. INFORMACJA O

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego Zrząd Powitu Wągrowiekiego Strostwo Powitowe, ul. Kośiuszki 15, 62 100 Wągrowie, tel. (67) 26 80 500, fx (67 ) 26 27 888, sekretrit (67) 26 20 168, emil: powit@wgrowie.pl, www.wgrowie.pl. INFORMACJA O

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/309/12 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/309/12 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/309/12 RADY EJ W TRZEBNICY z dni 28 grudni 2012 r. w sprwie zminy do Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Trzebnic n lt 2012 2026 N podstwie, rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mrc 1990

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA LODZI ZAROK2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA LODZI ZAROK2014 Urz. Mist Lozi Druk Nr. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA LODZI ZAROK214 ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Loz, mrze 215 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA ROK 214 ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA 2019 ROK

BUDŻET MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA 2019 ROK PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU UDŻET MIST IŁEGOSTOKU N 219 ROK ( PROJEKT ) IŁYSTOK 218 ROK Zarządzenie Nr 1265/18 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 15 listopada 218 r. w sprawie projektu budżetu Miasta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDZETU MIASTA LODZI ZA I POLROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDZETU MIASTA LODZI ZA I POLROCZE 2013 ROKU Urzq Mist Lozi Druk /nowsk INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDZETU MIASTA LODZI ZA I POLROCZE 213 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Loz, sierpieh 213 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2015 rok UHWŁ NR IV/28/15 RDY MIST IŁYSTOK z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", lit. "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA todzl ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA todzl ZA ROK 2015 Urzq Mist lozi... z ni... 29.,... 03. A046 Druk ~r..!!?5/!?!?!6 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA todzl ZA ROK 2015 ZESTAWIENIA TABELARYCZNE toi, mrze 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/685/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLV/685/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok UHWŁ NR XLV/685/17 RDY MIST IŁYSTOK z dnia 18 grudnia 217 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 218 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d i lit. i oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BUDZETU MIASTA LODZI ZA I POLROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA BUDZETU MIASTA LODZI ZA I POLROCZE 2014 ROKU Urz^ Mist Lozi INFORMACJA BUDZETU MIASTA LODZI ZA I POLROCZE 2014 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Loz, sierpien 2014 r. SPIS TREŚCI INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA I PÓŁROCZE 2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA LODZI ZAROK2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA LODZI ZAROK2013 Urz^ Mist tozi Druk Nr.,l./M1ft SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA LODZI ZAROK213 ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Loz, mrze 214 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA ROK 213 ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok Projekt UHWŁ NR... RDY MIST IŁYSTOK z dnia... 217 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 218 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d i lit. i oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok Projekt UHWŁ NR... RDY MIST IŁYSTOK z dnia... 216 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 217 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.. "c", lit. "d" i lit. "i" oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU GMINY JABŁONKA W LATACH Tabela główna

PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU GMINY JABŁONKA W LATACH Tabela główna PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU GMINY JABŁONKA W LATACH 2011-2018 Tbel główn lp. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I Dochody 56 461 195 49 316 909 52 433 458 49 114 584 50 244 219 51

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r. Projekt z dni..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ z dni 2011 r. w sprwie zminy Uchwły Nr III/20/2010 Rdy Miejskiej w Bielsku Biłej z dni 28 grudni 2010 r. w sprwie uchwleni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 r. PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1932/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2011 r. IŁYSTOK MRZE 2012

Bardziej szczegółowo

W s t ę p dochody ogółem w wysokości zł wydatki ogółem w wysokości zł

W s t ę p dochody ogółem w wysokości zł wydatki ogółem w wysokości zł W s t ę p Zgonie z rt. 266 ust.1 pkt 1 ustwy o finnsh puliznyh z ni 27 sierpni 2009r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezyent Mist przestwi orgnowi stnowiąemu i regionlnej izie orhunkowej informję

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAN IE Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA LODZI ZAROK2011

SPRAWOZDAN IE Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA LODZI ZAROK2011 Urz. Mist Lozi Druk zni SPRAWOZDAN IE Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA LODZI ZAROK2011 ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Loz, mrze 2012 r. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA 2011 ROK - ZESTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/227/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVI/227/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok UHWŁ NR XVI/22/15 RDY MIST IŁYSTOK z dnia 14 grudnia 215 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 216 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", lit. "d" i lit. "i" oraz pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I N FORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDZETU MIASTA LODZI ZA I POLROCZE 2012 ROKU

I N FORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDZETU MIASTA LODZI ZA I POLROCZE 2012 ROKU Urzq Mist Lozi I N FORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDZETU MIASTA LODZI ZA I POLROCZE 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Loz, sierpieh 2012 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r. Projekt z dni..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ z dni 2011 r. w sprwie zminy Uchwły Nr III/20/2010 Rdy Miejskiej w Bielsku Biłej z dni 28 grudni 2010 r. w sprwie uchwleni

Bardziej szczegółowo

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Zł Nr 2 o Uhwły Nr XXX/161/2012 Ry Gminy Jktorów z ni 23 lip 2012r. Progrmy, projekty lu zni związne z progrmmi relizownymi z uziłem śroków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przesięwzięć

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 340/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 340/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 340/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE w sprwie zmin w budżecie mist Ktowice n 2019 rok N podstwie rt. 30 ust. 2 pkt 4 ustwy z dni 8 mrc 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 676/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2010 r. I. UWGI OGÓLNE Uchwałą Nr L/634/09 z dnia 14

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2008 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2008 r., według którego: ZRZĄDZENIE NR 2084/09 PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2008 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3097/10 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 19 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 3097/10 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 19 marca 2010 r. ZRZĄDZENIE NR 3097/10 PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2009 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/141/13 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/141/13 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/141/13 RADY GMINY GŁOWNO z dni 30 styczni 2013 r. w sprwie uchwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Głowno n lt 2013-2026 N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mrc 1990 r.

Bardziej szczegółowo