Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS"

Transkrypt

1 Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Procesowe zarządzanie organizacją -Wsparcie systemu ADONIS Dzięki uprzejmości firmy: BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 109/ Warszawa Tel.: Faks:

2 Procesowe zarządzanie organizacją Cykl zarządzania Monitoring Wykonywanie Strategia Wdrożenie Dokumentacja Optymalizacja Wsparcie systemu ADONIS a ADONIS wpiera strategię poprzez możliwość modelowania map (wysoki poziom ogólności) bez konieczności modelowania szczegółowych a Mapy mogąsłużyć do identyfikacji poszczególnych kategorii (np. główne, strategiczne), przypisywania odpowiedzialności, zasobów, itd. a Wraz z rozszerzaniem skali zarządzania procesami, wybrane procesy mogąbyćopisywane bardziej szczegółowo

3 Projekt PMLC: Strategia procesu Ustalenie strategii procesu Określenie mierzalnych celów procesu w oparciu o strategięorganizacji lub ich kontrola (strategia organizacji czynniki sukcesu cele biznesowe cele procesu) Ustalanie wartości docelowych Stworzenie podstawy do zarządzania wydajnościąprocesu: Ustalenie kluczowych mierników, które będąreprezentowaćpoziom realizacji celów Ustalenie odpowiedzialności i metod zbierania danych Komunikacja i publikacja celów procesu

4 System ADONIS Podstawowe typy modeli (metoda BPMS) Mapa Mapa pokazuje procesy na najwyższym poziomie ogólności. Przedstawia, jakie procesy występują w wyznaczonym obszarze działalności oraz zależności pomiędzy nimi (np. które procesy są nadrzędnewzględeminnych),jakrównieżprzepływywartości -4 -

5 System ADONIS Tworzenie struktury (architektury) Modele można ze sobą łączyć, np. w celu zapewnienia możliwości przechodzenia od ogólnych map będących spisami treści, do szczegółowych modeli biznesowych. System pozwala na przechodzenie między modelami poprzez referencje (linki), jak również pozwala pokazywaćw ramach jednego modelu procesy zagnieżdżone -5 -

6 Procesowe zarządzanie organizacją Cykl zarządzania Monitoring Wykonywanie Strategia Wdrożenie Dokumentacja Optymalizacja Wsparcie systemu ADONIS: aintuicyjny edytor graficzny awprowadzanie danych w postaci tabelarycznej oraz dostępnośćnotatników apodłączanie zewnętrznych dokumentów(np.word,excel) azarządzanie wersjami modeli iporównywaniezmian aróżne tryby pracy i widoki ułatwiające pracę awiele dostępnych notacji: BPMS,BPMN,UML,EPC

7 Projekt PMLC: Dokumentacja Zamknięcie luk w dokumentacji procesowej Przypisanie i zintegrowanie procesu w ramach mapy Zdefiniowanie początku i końca procesu Wymodelowanie i opisanie czynności Opisanie wejśći wyjść, użytych zasobów i interfejsów Ustalenie ról w procesach (szczególnie odpowiedzialności) Poprawa przejrzystości i komunikacji w procesie Weryfikacja i opublikowanie dokumentacji procesu (stan obecny) Stworzenie podręcznika zarządzanie procesami (wytyczne, metodyka dokumentowania procesu, opis ról, odpowiedzialności oraz zarządzania jakością)

8 System ADONIS Podstawowe typy modeli (metoda BPMS) Model biznesowych Modelprocesubiznesowego stanowiszczegółowyopisprocesu. Pokazuje, jakie czynności są wykonywane wramach procesu oraz wjakiej kolejności. Może zawierać informacje na temat wykonawców poszczególnych czynności, dokumentów wykorzystywanych w ramach procesu, zasobów niezbędnych do realizacji procesu (np. systemówit), czy też wskaźników (Key PerformanceIndicators) -8 -

9 System ADONIS Opisywanie zasobów wykorzystywanych przez procesy Opisując procesy często odwołujemy się do zasobów, takich jak dokumenty, role, systemy IT. W systemie ADONIS posługujemy się mechanizmem modeli zasobów służących jako słowniki, do których odwołujemy się przez referencje wychodzące np. z czynności. System dba o spójność tych referencji, więc np. jeśli zmieni się nazwa roli występującej w procesach, wystarczy ją zmienić w modelu dokumentów, a wszystkie modele zostaną odpowiednio zaktualizowane. Pozwala to teżna łatwe badanie jak zasoby sąwykorzystywane -9 -

10 System ADONIS Podstawowe typy modeli (metoda BPMS) Model dokumentów Model dokumentów stanowi zbiór dokumentów wykorzystywanych w ramach Pozwala on na szybkie zapoznanie się ze stosowanymi dokumentami, pozwala zauważać dublujące się informacje etc. Możliwe jest podłączanie pod dokumenty fizycznych plików (np. szablonów Word), które później będą częścią wygenerowanej dokumentacji HTML, jak również odnośników do innych zasobów (np. dokumentów w intranecie, systemie obiegu dokumentów, bazie Lotus Notes/Domino) -10 -

11 System ADONIS Podstawowe typy modeli (metoda BPMS) Model środowiska pracy Model środowiska pracy stanowi prezentację struktury organizacyjnej danej organizacji, pokazując jednostki organizacyjne, wykonawców oraz role, jakie poszczególni wykonawcy pełnią worganizacji (w ramach realizacji ). Możliwe jest również przypisanie wykorzystywanych zasobów do wykonawców oraz jednostek organizacyjnych na potrzeby wyliczania kosztów -11 -

12 System ADONIS Podstawowe typy modeli (metoda BPMS) Model systemów IT Model systemów IT umożliwia jasne oraz precyzyjne wymodelowanie infrastruktury informatycznej wykorzystywanej na potrzeby realizacji.zawierainformacjena temat usług, aplikacji oraz elementów infrastruktury i ich wzajemnych powiązań i zależności. Do poszczególnych aplikacji można dołączyć dokumentację np. podręcznikiobsługiwwersjipdf -12 -

13 System ADONIS Podstawowe typy modeli (metoda BPMS) Model produktów Model produktów opisuje produkty/usługi wytwarzane przez procesy biznesowe. Oprócz zapewnienia szybkiego przeglądu oferowanych produktów umożliwia on również przedstawienie wzajemnych powiązań (w tym kosztowych) pomiędzy produktami oraz komponentami produktów. Model produktów ułatwia pracownikom aktualizację wiadomości na temat oferowanych Klientomproduktóworazusług -13 -

14 System ADONIS Opis organizacji za pomocączytelnych modeli Mapa (struktura ) Model biznesowych (szczegółowy przebieg procesu) Model produktów Model środowiska pracy (struktura organizacyjna/role) Model systemów IT (usługi, aplikacje, sprzęt) Model dokumentów (wykorzystywane typy dokumentów) -14 -

15 Procesowe zarządzanie organizacją Cykl zarządzania Monitoring Wykonywanie Strategia Wdrożenie Dokumentacja Optymalizacja Wsparcie systemu ADONIS: arozbudowany moduł analizy pozwalający tworzyć dowolne raporty nt zawartości modeli aróżne algorytmy symulacji pozwalające dynamicznie analizować zmiany w procesach amożliwość wyliczania kosztów (w tym kosztów osobowych) amożliwość wyliczania zapotrzebowania na zasoby oraz personel

16 Projekt PMLC: Optymalizacja Zarządzanie faząoptymalizacji Organizacja warsztatów w celu zidentyfikowania potencjału optymalizacyjnego: - Procesy biznesowe powinny być dopasowane do strategii organizacji (efektywność ) - Procesy biznesowe powinny być bezbłędne, szybkie i oszczędne w takim stopniu, jak to tylko możliwe (wydajność ) - Standaryzacja ułatwia controlling oraz wsparcie techniczne - Procesy potrzebują jasnych ustaleń organizacyjnych (jasna definicja czynności kontrolnych lub akceptacyjnych) - Powinno się unikać wąskich gardeł w procesach - Systemy IT i aplikacje powinny zapewniać najlepsze możliwe wsparcie dla - Liczba interfejsów powinna być zminimalizowana, współpraca i przekazywanie informacji oraz danych powinny być jasno ustalone - Proces powinien prowadzić do maksymalizacji satysfakcji Klientów i pracowników Dokumentacja docelowych, publikacja i komunikacja nowych struktur

17 Analiza modeli środkiem do lepszego poznania organizacji atworzenie raportów w oparciu o własne zapytania lub gotowe kwerendy a Łatwe przechodzenie z okna wyników do modeli źródłowych a Zapisywanie wyników jako HTML, RTF, pliki MS Excel... a Prosta aktualizacja wielu modeli w oparciu o dowolny filtr a Kontrola poprawności stworzonych modeli oraz zarządzanie komentarzami -17 -

18 Optymalizacja wsparta przez symulację Moduł symulacji oferuje następujące algorytmy: analiza ścieżki analiza obciążenia analiza wykorzystania Można wybraćpoziom szczegółowości wyników oraz ilośćpotrzebnych danych poprzez wybór odpowiedniego wariantu. apoznawanie realnych parametrów wykonywanych czasy, koszty osobowe, koszty zasobów (rachunek kosztów procesu) amożliwośćtestowania scenariuszy w systemie zanim zostaną zaimplementowane w organizacji wsparcie dla decyzji zarządczych np. czy opłaca sięwdrożyćsystem za PLN jeśli skróci to czas wprowadzania danych do 5 sekund? -18 -

19 Analiza ścieżki Symulacja bez uwzględnienia środowiska pracy (struktury organizacyjnej). Możemy analizować przebiegi procesu dla jednego modelu, lub też dla wielu powiązanych modeli (podprocesy) System ADONIS Symulacja analiza ścieżki Ile kosztuje najbardziej prawdopodobny Jaka ścieżka trwa najdłużej? przebieg procesu? Optymalizacja jakiego fragmentu procesu da najlepsze rezultaty? austalanie elementów procesu o największym potencjale optymalizacyjnym (quick wins) aszybkie oszacowanie poziomu komplikacji oraz oczekiwanych czasów -19 -

20 System ADONIS Symulacja analiza obciążenia Analiza obciążenia Symulacjauwzględniająca środowisko pracy (strukturęorganizacyjną), czyli np. stawkigodzinowe oraz dyspozycyjności pracowników. Dodatkowo możliwe jest badanie wpływu wykorzystywanych zasobów (np. systemów IT) na koszty procesu Ile kosztuje miesięcznie wykonywanie procesu X? acałościowa analiza kosztów procesu aplanowanie zapotrzebowania na personel Jak zmieniąsiękoszty procesu jeśli stawka za korzystanie z aplikacji spadnie o 10%? Ilu będziemy potrzebowaćpracowników jeśli proces będzie wykonywany o połowęczęściej? -20 -

21 System ADONIS Symulacja analiza wykorzystania Analiza wykorzystania Symulacja uwzględniająca środowisko pracy (strukturę organizacyjną) bazująca na modelu kolejki zadań wyznaczonej na podstawie profili dziennych wykonywania oraz kalendarzy obecnościpracowników Gdzie sąwąskie gardła? Co sięstanie jeśli w wakacje będzie 20% zleceńwięcej, a 3 osoby będąna urlopie? abadanie wpływu zmian w dostępności zasobów na czas przebiegu procesu aidentyfikacja wąskich gardełi wolnych zasobów punkt wyjścia do optymalizacji -21 -

22 System ADONIS Optymalizacja przykład zastosowania Możliwośćtworzenia różnych wariantów, przeprowadzania symulacji i porównywania wyników pozwala w prosty sposób wybrać optymalny sposób przebiegu. Przykład: optymalizujemy proces otwarcia rachunku inwestycyjnego, który ma byćwykonany razy rocznie Zmiana: Nie tworzymy kopii pokwitowań! stan obecny stan docelowy Całkowity czas 17:09:08:31 16:22:26:08 Czas oczekiwania 15:12:01:38 15:06:26:54 Różnica= 2min 40 sx Czas wykonania Czas transportu 00:00:19:33 01:15:33:45 00:00:16:51 01:12:27:54 Spadek kosztów: -30% Czas mag. 00:05:13:33 00:03:14:

23 Procesowe zarządzanie organizacją Cykl zarządzania Monitoring Wykonywanie Strategia Wdrożenie Dokumentacja Optymalizacja Wsparcie systemu ADONIS: ana tym etapie niezmiernie istotna jest komunikacja z odbiorcami. Wspierane jest to rozbudowaną dokumentacją generowaną przez system adokumentacja HTML zawiera interaktywne połączenia pomiędzy modelami, co pozwala na szybką nawigację adokumenty drukowane Word ipdf mogą być dowolnie dostosowane do potrzeb Klienta amechanizm akceptacji modeli pilnuje formalnego obiegu i przechowuje historięzmian

24 Projekt PMLC: Wdrożenie Zarządzanie fazą wdrożenia Organizacja warsztatów w celu zakomunikowania oraz przeszkolenia z nowych docelowych (sprawdzenie i ustalenie zmian w codziennie wykonywanych krokach, nowe odpowiedzialności, zakomunikowanie ról) Zachęta do poznania procesu przez wszystkie osoby zaangażowane w jego realizację Komunikacja i upewnienie się co do zrozumienia celów procesu Wyjaśnienie kontekstu oraz powiązań wybranych z pozostałą częścią Organizacja regularnych cyklów zbierania komentarzy Ustalenie osób kontaktowych oraz sposobu postępowania w przypadku odchyleń od założonego przebiegu procesu docelowego Założenie i uruchomienie centrum kompetencji Wdrożenie zarządzania wydajnością procesu

25 Publikacja w Intranecie/Internecie aautomatyczne tworzenie dokumentacji HTML pozwalającej na prostą nawigacjęmiędzy modelami i wyświetlanie zawartości notatników obiektów amożliwośćwyboru atrybutów, które zostanąwyeksportowane amożliwośćsamodzielnego dostosowania dokumentacji do Corporate Identity -25 -

26 Automatyczne generowanie procedur do druku DOC PDF aautomatyczne tworzenie dokumentacji zawierającej grafiki, opisy modeli i obiektów awiele domyślnych typów raportów oraz możliwośćdodania nowych dopasowanych do potrzeb Klienta (np. opis tabelaryczny procesu) amożliwośćwyboru atrybutów, które zostanąwyeksportowane amożliwośćsamodzielnego dostosowania dokumentacji

27 Zarządzanie wersjami modeli w systemie ADONIS Pracując z modelami w dużej organizacji nieuchronnie dochodzimy do etapu w którym jedna osoba nie jest w stanie orientować się we wszystkich istniejących modelach. W miarę jak coraz więcej osób pracuje z modelami nabiera znaczenia możliwość ustalenia, który model jest wersją oficjalną, a który tylko roboczym szkicem. Dochodzi do tego również kwestia uprawnień do dokonywania zmian w procesach. Mechanizm wersjonowania pozwala rozwiązać te problemy: wspiera pracę z wieloma wersjami modeli przez określone grupy osób, pozwala zachować spójnośćiwysoką jakośćmodeli i unikaćpomyłek

28 Procesowe zarządzanie organizacją Cykl zarządzania Monitoring Strategia Dokumentacja Wsparcie systemu ADONIS: amożliwość integracji z innymi systemami amożliwość generowania kodu BPEL/WSDL z modeli BPMN amożliwość monitorowania realizacji działańz użyciem APP Wykonywanie Optymalizacja Wdrożenie

29 Projekt PMLC: Wykonywanie Kontrola, gromadzenie danych Ta faza jest w znacznej mierze wykonywana niezależnie przez Klienta: Nowe procesy są wdrażane i wykonywane codziennie Dane na potrzeby monitoringu są ciągle gromadzone

30 Współpraca z innymi narzędziami ADONIS - wewnętrzne ADL AdoScript Wymiana danych XML XMI XPDL BPEL/WSDL HTML TXT CSV Bazy danych ODBC Office Word Excel Visio Narzędzia analizy isymulacji Arena ibo BPM/EAI/ Workflow MS BizTalk IBM WebSphere TIBCO Process Suite (Staffware) CASE case/4/0 objectif Rose Enterprise Architect ERP SAPR/3 (HR, Solution Manager, ) Infor DMS LotusNotes PCDOCS Groupware LotusNotes MS Sharepoint -30 -

31 System ADONIS Praca z modelami przez siećz ADONIS Process Portal Dodatkowe narzędzie uzupełniające system ADONIS: a Mechanizm zapewniający pracownikom dostęp przez przeglądarkędo zawsze aktualnych a Łatwe zbieranie komentarzy do modeli i rozproszone wprowadzanie danych a Zarządzanie wersjami modeli i akceptacja przez sieć a Monitoring wskaźników a

32 Procesowe zarządzanie organizacją Cykl zarządzania Monitoring Wykonywanie Strategia Wdrożenie Dokumentacja Optymalizacja Wsparcie systemu ADONIS: adefiniowanie wskaźników wprocesach aokreślanie wartości planowanych, limitów tolerancji, odpowiedzialności, etc. aintegracja wskaźników zzewnętrznymi źródłami danych, jak: Excel, bazy danych Możliwość monitorowania wskaźników z użyciem APP

33 Projekt PMLC: Monitoring Zarządzanie faząmonitoringu Zgromadzone dane są analizowane i interpretowane Procesy są zarządzane w oparciu o zbierane dane (mierniki) tak, aby usprawnić wydajność procesu przy następnym przejściu przez cykl PMLC Sprawdzenie celów procesu oraz kluczowych wskaźników dotyczących efektywności i wydajności procesu Udowodnienie i zakomunikowanie korzyści osiągniętych dzięki optymalizacji Motywacja pracowników zaangażowanych w wykonywanie procesu oraz kluczowych postaci do ulepszania Zamknięcie cyklu PMLC Przekazanie nowych organizacji i zapewnienie transferu know-how Dokumentacja kwestii otwartych oraz nowych celów (czas, jakość, koszty) Wsparcie organizacji podczas kolejnego przechodzenia przez cykl PMLC: uzyskanie znaczących usprawnień i zaangażowania wymaga co najmniej 3 przejść!

34 Monitoring z wykorzystaniem systemu ADONIS Korzyści: aszybki przegląd kluczowych parametrów ałatwe definiowanie nowych wskaźników amożliwość pobierania danych z wielu źródeł (wpisywanie ręczne (w tym przez ADONIS Process Portal), Excel, baza danych) aprosty mechanizm aktualizacji danych okresowa, automatyczna aktualizacja (np. co tydzień, miesiąc) w oparciu o dane z arkuszy Excel, baz danych lub wprowadzane przez APP

35 System ADONIS Uruchamianie programu Domyślne wartości Login: Admin Hasło: password Baza danych systemu ADONIS musi być założona Użytkownik musi zostaćzarejestrowany w Zestawie narzędzi do administrowaniasystemu ADONIS Użytkownik powinien zmienić hasło po pierwszym uruchomieniu systemu -35 -

36 System ADONIS Interfejs Powierzchnia rysowania Eksplorator (lista modeli w bazie danych) pasek modelowania (lista obiektów) -36 -

37 System ADONIS Komponenty

38 System ADONIS Moduły Pasek modułów Import/Eksport Ewaluacja Symulacja Analiza Modelowanie Akwizycja -38 -

39 System ADONIS Tworzenie nowego modelu Wybór grupy modeli Metoda BPMS sugerowane typy modeli Wybór typu modelu Nazwa modelu Ew. nr wersji modelu -39 -

40 System ADONIS Modelowanie biznesowych najważniejsze obiekty (1) Początek procesu: Każdy model procesu biznesowego posiada dokładnie jeden obiekt początku procesu. Oznacza on rozpoczęcie przebiegu procesu biznesowego. Czynność: Czynność opisuje pojedynczą operację wykonywaną podczas przebiegu procesu biznesowego. Podproces: Z podprocesem stowarzyszony jest inny model procesu biznesowego, który jest wywoływany w miejscu podprocesu. Decyzja: Decyzja jest punktem decyzyjnym w procesie. Po decyzji proces przebiega dokładnie jedną ścieżką.

41 System ADONIS Modelowanie biznesowych najważniejsze obiekty (2) Paralelizm: Paralelizm umożliwia jednoczesne przejście kilku ścieżek procesu biznesowego. Pozwala to na równoczesne opracowywanie niezależnych części procesu. Zakończeniem paralelizmu jest obiekt typu Suma. Suma: Suma łączy z powrotem równolegle biegnące ścieżki. Koniec: Koniec oznacza zakończenie ścieżki w procesie biznesowym. W jednym modelu może występować kilka obiektów klasy Koniec.

42 System ADONIS Modelowanie biznesowych zasady 1) Każdy proces biznesowy ma dokładnie jeden początek. Wychodząc od początku i podążając po strzałkach (konektorach) można dojść do każdego obiektu (nie ma wysp ) 2) Każda czynność ma dokładnie jedną wychodzącą strzałkę 3) Z decyzji muszą wychodzić co najmniej dwie ścieżki (strzałki) alternatywne 4) Każda ścieżka, w której nie ma już więcej kroków musi mieć zaznaczony koniec 5) Czynność musi mieć co najmniej jedną strzałkę wchodzącą 6) Rozgałęzienia procesu na ścieżki, które są wykonywane równolegle rozpoczynamy obiektem paralelizmu. Z każdego paralelizmu muszą wychodzić co najmniej dwie ścieżki 7) Każdemu otwierającemu paralelizmowi towarzyszy zamykająca suma. Wszystkie ścieżki, które wyszły z paralelizmu muszą się zejść w sumie.

43 System ADONIS Pasek narzędzi Nowy plik Otwórz plik Zapisz Drukuj Generuj grafikę Cofnij Ponów Wytnij Modele w bazie danych Okna otwartych modeli Poprzednie okno modelu Następne okno modelu Nawigator Kopiuj Wklej Szukaj Widok graficzny Widok tabelaryczny Powiększenie Skala 1:1 Pokażwszystko Aktywne linie siatki Pokażlinie siatki Obszar rysowania Pozycja/Rozmiar Wyrównaj poziomo Wyrówniaj pionowo Czasy i koszty Globalna zmiana -43 -

44 System ADONIS Tryby pracy graficznego edytora modeli Edytor modeli posiada2 tryby pracy: 1. Tryb edycji: Wskaźnik myszy -Wybór obiektów -Przesuwanie obiektów -Edycja notatnika 2. Tryb rysowania: Wskaźnik myszy -Rysowanie obiektów metodą Point and Click" Przełączanie z trybu rysowaniana tryb edycji przy pomocy przycisku edycji -44 -

45 System ADONIS Edytor modeli -podstawy Wybór obiektów: (przy pomocy lewego przycisku myszy) -bezpośrednie kliknięcie lewym przyciskiem myszy -zaznaczenie obszaru na powierzchni rysowania (wciśnięty lewy przycisk myszy) W edytorze modeli wciśnięcie prawego przycisku myszy otwiera menu podręczne, np.: -Zaznacz wszystko -Pokaż(ukryj) linie siatki -Zmieńobszar rysowania Powiększanie: -Kopiuj -Pokażwszystko -Przerysuj -Menu Widok" -Podanie skali -Zaznaczanie obszaru powiększenia (wciśnięty lewy przycisk myszy) -45 -

46 System ADONIS Edytor modeli -kopiowanie Funkcja: Kopiuj Smart-Icon albo Menu: Edycja Punktmenu: Kopiuj -46 -

47 System ADONIS Edytor modeli -wklejanie Funkcja: Wklej Smart-Icon bieżący model albo Menu: Edycja Punktmenu: Wklej inny model -47 -

48 System ADONIS Edytor modeli -Cofanie Funkcja: Cofnij Smart-Icon albo Menu: Edycja Punktmenu: Cofnij -48 -

49 System ADONIS Edytor modeli powiększanie/zmniejszanie modeli Smart-Icon albo Funkcja: Powiększ Wspomagapracęz dużymi modelami Menu: Widok Punktmenu: Powiększenie Alternatywnie korzystając z Nawigatora poprzez przesuwanie niebieskiego prostokąta można wyświetlićwybranączęśćprocesu -49 -

50 System ADONIS Edytor modeli wyrównywanie obiektów (1) Funkcja: Wyrównaj Zaznaczanie wielu obiektów po wciśnięciu shift" wraz z kliknięciem mysząna każdym z wybieranych obiektów. obiektreferencyjny Obiekty te mogązostaćwyrównane względem pozycji obiektu, który został wybrany jako ostatni(obiekt referencyjny)

51 System ADONIS Edytor modeli wyrównywanie obiektów (2) Funkcja: Wyrównaj Menu: Edycja Punktmenu: Wyrównaj poziomo/pionowo -51 -

52 System ADONIS Edytor modeli drukowanie modeli Funkcja: Drukuj Wybór układu strony Zaznaczonepolalubstrony nie sądrukowane! Wybór skali -52 -

53 System ADONIS Edytor modeli wizualizacja konektorów Funkcja: Przedstawienie konektorów Menu: Widok Punktmenu: Przedstawienie konektorów Znacznik końca strony Wizualizacja mostów na przecięciach konektorów zwiększa czytelność. Poprzez przyporządkowanie znaczników konektora wielostronicowy wydruk modelu staje sięprzejrzysty

54 System ADONIS Edytor modeli zmiana miejsca wizualizacji atrybutu Funkcja: Przesuwanie widocznych atrybutów Aby zmienić miejsce wizualizacji atrybutu konektora (strzałki) należy zaznaczyć konektor, a następnie odpowiednio przesuwaćzielony romb 2007, BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. (http://

55 System ADONIS Modelowanie biznesowych -klasy Klasy modelowania: Relacje: Wyzwalacz Początek procesu Podproces Czynność Decyzja Paralelizm Suma Koniec Zmienna Wartośćzmiennej Zasoby Przegląd wskaźników Wskaźnik Grupowanie Notka Odnośnik kolejny [pokazuje przebieg procesu] przypisuje wartości [ Wartośćzmiennej przypisuje [ Wartośćzmiennej używa [ Zasoby posiada [np. Czynność ma notkę[np. Czynność Czynność ] ma odnośnik [np. Czynność Tory modelowania: Tor (poziomy) Tor (pionowy) Wskaźnik ] Notka ] np. Decyzja] Odnośnik ] Uwaga: Przedstawiony opis dotyczy klas oraz relacji standardowej biblioteki aplikacji! Widocznośćobiektów można zmieniaćprzez Widok>Tryb Zmienna ] -55 -

56 System ADONIS Modelowanie biznesowych podprocesy Podprocesmoże byćwywoływany dowolnąilośćrazy z danego procesu oraz dowolnie wielu różnych

57 System ADONIS Modelowanie biznesowych częste błędy (1) Decyzja musi posiadać przynajmniej dwa konektory wychodzące

58 System ADONIS Modelowanie biznesowych częste błędy (2) Jeżeli stosowane są prawdopodobieństwa: Sumaprawdopodobieństw przejścia po decyzji musi wynosić jeden

59 System ADONIS Modelowanie biznesowych częste błędy (3) Wszystkie ścieżki po Paralelizmie muszązbiegaćsięw jednej Sumie. ( Wyskakiwanie z paralelizmujest niedozwolone!) -59 -

60 Monitoring z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring pozwala nam na kontrolęzgodności działań operacyjnych zzałożonymi celami strategicznymi. Dzięki zastosowaniu do tego celu systemu ADONIS możliwe jest przedstawianie informacji o kluczowych wskaźnikach w odpowiednim kontekście i w łatwej do odbioru formie. Wartości wskaźników mogą być aktualizowane np. co tydzień woparciu odane z tabel Excel lub baz danych. Dzięki temu okresowy monitoring wybranych wskaźników jest możliwy bez wysiłku i nakładów czasowych na konsolidację danych z wielu źródeł. Poniższa prezentacja opisuje techniczne aspekty monitoringu wsystemie ADONIS.

61 Monitoring Wykorzystywane obiekty (1/2) Do monitorowania działania służąobiektu klasy Wskaźnik. Wskaźniki (Key Performance Indicators) dostarczają informacji ze świata realnego, co pozwala na monitorowanie czy założenia wobec procesu sąrealizowane. Dla wskaźników definiujemy m.in: aokres odniesienia definiujący częstość pomiaru (dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, połrocze, rok) ajednostkęmiary (%, szt., ) arodzaj ograniczenia (od góry, od dołu, obustronny) aprzedziały tolerancji (zielony/żółty oraz żółty/czerwony) aosobęodpowiedzialną aźródło danych (wprowadzanie ręczne, tabela Excel, baza danych)

62 Monitoring Wykorzystywane obiekty (2/2) Przegląd wskaźników umożliwia podsumowanie statusu wskaźników. Za pomocą tego obiektu definiujemy okres planowania, który będzie stosowany wobec powiązanych z nim wskaźników. Jeśli nasze wskaźniki sięgają do bazy danych możemy również zdefiniować tutaj parametry połączenia zbazą danych. Przegląd wskaźników prezentuje teżaktualne statusy wszystkich powiązanych wskaźników.

63 Monitoring Mechanizm działania (1/4) Monitorowanie krok po kroku: 1. Stworzenie wskaźników na mapach i w modelach biznesowych 2. Zdefiniowanie parametrów wskaźników (przedziały tolerancji, sposób zasilania, etc.) 3. Stworzenie co najmniej jednego obiektu klasy Przegląd wskaźników i powiązanie z nim wskaźników (kroki pokazane na ilustracji poniżej)

64 Monitoring Mechanizm działania (2/4) Monitorowanie krok po kroku (cd): 4. Przypisanie okresu planowania dla przeglądu wskaźników (wybór istniejącego lub stworzenie nowego) 5. Inicjalizacja wartości bieżących (stworzenie tabel wartości w oparciu o podany okres planowania i częstośćpomiaru zdefiniowanądla wskaźnika)

65 Monitoring Mechanizm działania (3/4) Monitorowanie krok po kroku (cd): 6. Zdefiniowanie wartości planowanych dla wskaźników 7. Aktualizacja wartości rzeczywistych za wybrany okres

66 Monitoring Mechanizm działania (4/4) Monitorowanie krok po kroku (cd): W oparciu o pobrane dane i zdefiniowane wartości planowane oraz przedziały tolerancji wskaźnik uzyskuje status. Status ten może być zwizualizowany w postaci lampki, której kolor (czerwony, żółty, lub zielony) wskazuje czy założony cel jest osiągniety, czy teżnie.

67 Monitoring Przykład konfiguracji wskaźnika pobierającego dane z tabeli Excel (1/5) Wskaźniki mogą pobierać dane rzeczywiste z trzech rodzajów źródeł: Dane wprowadzane ręcznie Tabela Excel oraz Baza danych (przez zapytanie SQL) W zależności od wyboru rodzaju źródła (atrybut Źródło danych ) należy zdefiniować szczegóły dostępu wodpowiedniej zakładce.

68 Monitoring Przykład konfiguracji wskaźnika pobierającego dane z tabeli Excel (2/5) Dla danych pobieranych z tabeli Excel należy zdefiniować: Lokalizacjępliku z danymi (a) Nazwęarkusza z danymi (b) oraz Formułę definiującą do której komórki system będzie sięgał przy aktualizacji danych (c)

69 Monitoring Przykład konfiguracji wskaźnika pobierającego dane z tabeli Excel (3/5) Lokalizacja pliku z danymi jest przechowywana jako tzw. profil atrybutów. Aby wybrać już zdefiniowany profil lub stworzyć nowy (np. dla nowego pliku zdanymi) należy skorzystaćzopcji Dodaj. W zależności od potrzeb wwywołanym oknie należy wybrać opcję Przypisz lub Dodaj profil (i dla drugiego przypadku podać ścieżkędostępu do pliku).

70 Monitoring Przykład konfiguracji wskaźnika pobierającego dane z tabeli Excel (4/5) Aby system mógł automatycznie zaktualizować dane musi mieć zdefiniowane w jakim arkuszu znajdują się dane i w jakiej komórce. O ile nazwa arkusza się nie zmienia z aktualizacji na aktualizację, o tyle adres komórki z danymi będzie dynamiczny. Dlatego też w atrybucie Komórka definiuje się adres komórki z aktualnymi danymi z wykorzystaniem zmiennych systemowych zależnych od daty aktualizacji.

71 Monitoring Przykład konfiguracji wskaźnika pobierającego dane z tabeli Excel (5/5) Dostępne zmienne (oraz ich wartości dla daty 7 maja 2008): ROK_KONIEC (2008) MIESIĄC_KONIEC (5) DZIEŃ_KONIEC (7) TYDZIEŃ (19) DZIEŃ (128) Przykładowo: dla dla powyższej definicji (atrybut Komórka ) źródła danych przy aktualizacji w maju 2008 system sięgnie do komórki C55. 3 Ł kolumna C ( )*12 + (5-10) = 5*12 5 = 60-5 = 55 Ł wiersz 55

72 Monitoring Przykład konfiguracji wskaźnika pobierającego dane z bazy danych (1/6) Dla danych pobieranych zbazy danych należy zdefiniować: (dla obiektu Wskaźnik) Odpowiednie zapytanie SELECT (a) (dla obiektu Przegląd wskaźników) parametry dostępu do bazy danych (b) Sposób dodawania przeglądu odnośników z parametrami dostępu do bazy danych jest analogiczny jak przy definiowaniu źródłowego arkusza Uwaga: Excel aby (slajd móc 11) pobierać wartości z bazy danych należy najpierw zdefiniować odpowiednie źródło danych (ODBC) w systemie, anastępnie podaćjego nazwęw polu Instancja bazy danych (b)

73 Monitoring Przykład konfiguracji wskaźnika pobierającego dane z bazy danych (2/6) Przykład pobierania danych z bazy MS Access: Tabela Data w bazie danych MS Access W pierwszej kolejności należy skonfigurować źródło danych ODBC. W tym celu w panelu sterowania wybieramy Narzędzia administracyjne, a następnie Źródła danych (ODBC). Wybieramy właściwy sterownik.

74 Monitoring Przykład konfiguracji wskaźnika pobierającego dane z bazy danych (3/6) Na kolejnym ekranie podajemy nazwę źródła danych oraz wskazujemy plik *.mdb bazy danych.

75 Monitoring Przykład konfiguracji wskaźnika pobierającego dane z bazy danych (4/6) W systemie ADONIS podczas konfiguracji wskaźnika jako źródło danych podajemy bazędanych.

76 Monitoring Przykład konfiguracji wskaźnika pobierającego dane z bazy danych (5/6) Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie właściwego zapytania SQL.

77 Monitoring Przykład konfiguracji wskaźnika pobierającego dane z bazy danych (6/6) W obiekcie Przegląd odnośników należy jeszcze podać profil dostępu do bazy danych.

78 ADONIS 1. Tworzenie modeli Modelowanie. systemu w wersji Dodawanie o (referencji) Wybrane obiekty, takie jak: Proces Podproces W punkcie menu Model wybierz Nowy : doda i wertykalna). o, ( ) Dodaj. lna Skorzystaj z lub kliknij na element Metody BPMS. Aby utwo Typ modelu oraz (opcjonalnie numer Wersji). 2. Modelowanie, obiekty, odpowiednim obiektem w pasku modelowania. Dodatkowo, jest dodawanie o. Uwaga: ie widzisz potrzebnego okna (np. paska modelowania), w menu Okno. Ctrl + F11. W tym przypadku dodawanie o jest dwustopniowe najpierw [1], [2] wybieramy sam obiekt, [3] dodajemy i [4] potwierdzamy.. w Trybu. 4. grup modeli. Aby Eksploratorze, i Nowy Grupa modeli. myszy na obszarze modelowania ( ) do trybu edycji (., odpowiedni konektora w pasku modelowania docelowym., obszarze modelowania lowy. otwarcie notatnika (w trybie edycji) powoduje Eksploratorze modeli w menu Model. 5. Drukowanie modeli Punkt menu Model Drukuj pozwala definiow. Grupy BOC Management Office na stronie Str. 1 z 2

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy ADONIS - Szkolenie Zadania Przykład bankowy BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 109/26 02-011 Warszawa Tel: +48-22-628 00 15 Fax: +48-22-621 66 88 e-mail: boc@boc-pl.com

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce PROWADZĄCY: dr inż. Alicja Gębczyńska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics

Przewodnik po Google Analytics Przewodnik po Google Analytics Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 1. Czym jest Google Analytics...5 1.1. Możliwości Google Analytics...5 1.1.1. ROI z reklam...5 1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe...5

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Dokumentacja użytkownika Podręcznik użytkownika Podsystem RIO

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Dokumentacja użytkownika Podręcznik użytkownika Podsystem RIO Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

Symfonia Płace. Podręcznik użytkownika. Wersja 2012

Symfonia Płace. Podręcznik użytkownika. Wersja 2012 Symfonia Płace Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura

Sage Symfonia Start Faktura Sage Symfonia Start Faktura Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Kadry i Płace

Symfonia Kadry i Płace Symfonia Kadry i Płace Podręcznik użytkownika Wersja 2010.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator (wersja 3.0)

Charakterystyka aplikacji Business Navigator (wersja 3.0) Charakterystyka aplikacji Business Navigator (wersja 3.0) Spis treści Spis treści... 2 O programie... 3 Technologia... 4 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Modelowanie procesów (BPM)... 7 Moduł: Rachunek

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000055/PL Data: 17/04/2013 WinCC v7 konfiguracja modułu opcjonalnoego WinCC/Downtime Monitor

FAQ: 00000055/PL Data: 17/04/2013 WinCC v7 konfiguracja modułu opcjonalnoego WinCC/Downtime Monitor Zakład produkcyjny jest tworem żywym, nieprzewidywalnie zmiennym, a często bardzo złożonym i zaawansowanym technologicznie. Aby okiełznać procesy oraz zmiany zachodzące na terenie placówki wymagana jest

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo