Metody badań spektroskopowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metody badań spektroskopowych"

Transkrypt

1 Metody badań spektroskopowych

2 Program wykładu Wstęp A. Spektroskopia optyczna 1. Podstawy spektroskopii optycznej 1.1 Promieniowanie elektromagnetyczne 1.2 Kwantowanie energii 1.3 Emisja i absorpcja promieniowania 1.4 Rodzaje spektroskopii 2. Optyczna aparatura spektroskopowa 2.1 Monochromatory i spektrografy optyczne Spektrograf pryzmatyczny Monochromator siatkowy 2.2 Interferometry Interferometr Fabry ego-pérota Interferometr Michelsona 2.3 Detekcja promieniowania elektromagnetycznego Detektory termiczne Detektory fotoemisyjne Detektory fotoprzewodnościowe

3 3. Wybrane metody spektroskopii optycznej 3.1 Spektroskopia absorpcyjna 3.2 Spektrometry podczerwieni 3.3 Spektroskopia fourierowska 3.4 Spektroskopia ramanowska 3.5 Spektroskopia laserowa 3.6 Spektroskopia mikrofalowa 4. Widma optyczne cząsteczek 4.1 Widmo rotacyjne 4.2 Ramanowskie widmo rotacyjne 4.3 Widmo oscylacyjne 4.4 Widmo rotacyjno-oscylacyjne 4.5 Ramanowskie widmo rotacyjno-oscylacyjne 4.6 Widmo oscylacyjno-elektronowe

4 Podręczniki 1. W. Demtröder, Spektroskopia laserowa, PWN, Warszawa Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa J. M. Hollas, High resolution spectroscopy, J. Wiley & sons, New York H. Barańska, A. Łabudzińska, J. Terpiński, Laserowa spektrometria ramanowska, PWN, Warszawa D. Kunisz, Fizyczne podstawy emisyjnej analizy widmowej, PWN, Warszawa H. Haken, H. C. Wolf, Fizyka molekularna z elementami chemii kwantowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa C. N. Banwell, Fundamentals of molecular spectroscopy, McGraw-Hill, London 1983.

5 B. Spektroskopia zderzeniowa 1. Procesy zderzeniowe 2. Przekrój czynny 3. Potencjały oddziaływania 4. Kwantowy opis zderzeń 5. Spektrometry elektronowe 6. Metody detekcji atomów, elektronów i jonów 7. Zderzenia sprężyste elektronów i pozytonów 8. Zderzenia elektronów spolaryzowanych 9. Zderzenia niesprężyste 10. Spektroskopia jonów ujemnych 11. Spektroskopia fotoelektronowa 12. Progowa spektroskopia fotoelektronowa Podręczniki 1. Oleś, Metody eksperymentalne fizyki ciała stałego: leptony i fotony. WNT H. Massey, Zderzenia atomowe i cząsteczkowe. PWN E.W. McDaniel, Atomic Collisions.

6 1. PODSTAWY SPEKTROSKOPII OPTYCZNEJ

7 1.1. Promieniowanie elektromagnetyczne E y = E 0 sin(t-kx) H z = H 0 sin(t-kx) - liczba falowa 1 = - gęstość promieniowania I = c [cm -1 ]

8 - zakresy promieniowania e-m

9 1.2. Kwantowanie energii - promieniowanie termiczne

10 - ruch rotacyjny cząsteczek Rys. Ruch rotacyjny cząsteczki formaldehydu CH 2 O h 8 2 Erot 2 I J J m

11 - ruch oscylacyjny cząsteczek Rys. Ruch drgający cząsteczki wody H 2 O, zaznaczono drgania łamiące cząsteczki. = liczba stopni swobody 3n-6, 3n-5 E υ = h ν (υ ) m

12 - energia elektronowa Rys. Rozkład ładunku chmury elektronowej (obszar cieniowany rysunku) w otoczeniu zrębu atomowego cząsteczki etylenu C 2 H m

13 - jednostki energii 1 cm ev 1 Hz 4.13 x ev 1 ev = 1.60 x J 1eV 8065 cm -1

14 - poziomy energii cząsteczki

15 1.3. Emisja i absorpcja promieniowania - wzór Lorentza = 2 (a) (b) Rys. (a) Kształt Lorentza linii widmowej. (b) Porównanie kształtu Lorentza i Gaussa linii widmowych o jednakowych szerokościach połówkowych.

16 - linia atomu sodu Na 3 2 P = 16ns = 589 nm 3 2 S = 10 MHz = 2 c = 10-5 nm

17 - poszerzenie linii widmowych = poszerzenie dopplerowskie D c 2 0 2kT ln 2 m - poszerzenie ciśnieniowe

18 - emisja i absorpcja promieniowania Rys. Przejścia emisyjne i absorpcyjne pomiędzy stanami (i) i (k) atomu lub cząsteczki. n A N - emisja spontaniczna ki ki dn dt k k A ki N k N k N ko e A ki t

19 - absorpcja ki k A 1 ki i ik ik N B n ki k ki ' ki N B n ik 3 3 ki k i ki B c h 8 g g A ki i k ik B g g B - emisja wymuszona

20 - pomiar czasu zaniku świecenia Hg 3 P 1 1 S Å = 77ns A = 1.3 x 10 7 s -1 g 1 = 1 g 3 = 3 (2J+1) He 2 1 P 1 S 584Å A = 18.0 x 10 8 s -1

21 1.4. Rodzaje spektroskopii - spektroskopia rotacyjna

22 - spektroskopia oscylacyjna - spektroskopia elektronowa - spektroskopia ramanowska

23 2. OPTYCZNA APARATURA SPEKTROSKOPOWA

24 2.1. Monochromatory i spektrografy optyczne Spektrograf pryzmatyczny - pryzmat Rys. Załamanie wiązki światła monochromatycznego w pryzmacie.

25 - spektrograf pryzmatyczny Rys. Schemat spektrografu pryzmatycznego. = dyspersja liniowa dx d

26 = dyspersja kątowa d d d d 1 dn d n 2 2

27 = zdolność rozdzielcza R d d d (a) (b) Rys. (a) Obraz dyfrakcyjny promieniowania na pojedynczej szczelinie. (b) Kryterium Rayleigha na rozróżnienie dwu linii widmowych. dn R b d

28 Monochromator siatkowy - siatka dyfrakcyjna Rys. Odbiciowa siatka dyfrakcyjna d(sin sin) = m Rys. Układ Littrowa dla odbiciowej siatki dyfrakcyjnej.

29 d d 2dsin = m m dcos sin sin cos układ Littrowa d d 2tg układ Littrowa = zdolność rozdzielcza R = mn = nakładanie widm m

30 - spektrometr siatkowy = układ Eberta-Fastiego

31 = układ Czernego-Turnera

32 2.2. Interferometry s = m m s m s s s 2 m m 1 m m

33 Interferometr Fabry ego-pérota Rys. Płytki płasko-równoległe interferometru Fabry ego-pérota. 2nd cos = m

34 Rys. Powstawanie obrazu w interferometrze Fabry ego-pérota.

35 Rys. Obraz interferencyjny w interferometrze Fabry ego-pérota. d d m 2nd sin dr d f d d

36 Interferometr Michelsona Rys. Interferometr Michelsona.

37 Rys. Zmiana natężenia promieniowania w interferometrze Michelsona w zależności od różnicy faz δ. 2n z N

38 Rys. Zwierciadła sferyczne zwiększające różnicę dróg optycznych w interferometrze Michelsona.

39 2.3. Detekcja promieniowania elektromagnetycznego Detektory termiczne K Q (a) (b) Rys. (a) Detektor termiczny z termoparą T. J jest izolacją termiczną detektora. (b) Schemat mostka pomiarowego z termistorem pomiarowym T p i termistorem wzorcowym T 0. 1 R dr dt

40 Detektory fotoemisyjne E kin = h = hc (a) (b) Rys. (a) Fotokomórka próżniowa. (b) Schemat budowy fotopowielacza.

41 Rys. Wydajność kwantowa QE wybranych fotokatod.

42 Rys. Schemat wzmacniacza obrazów z elektrostatycznym ogniskowaniem elektronów.

43 Detektory fotoprzewodnościowe Rys. Czułość widmowa detektorów półprzewodnikowych.

44 3. WYBRANE METODY SPEKTROSKOPII OPTYCZNEJ

45 3.1. Spektroskopia absorpcyjna Rys. Schemat aparatury do pomiarów absorpcyjnych. Rys. Absorpcja promieniowania w komórce o długości l.

46 I I o exp nl A d ln I I 0 nl A 2 1 d A N A h ik B ik

47 Rys. Układ do pomiaru absorpcyjnego z użyciem lasera przestrajalnego [1].

48 3.2. Spektroskopia podczerwieni Rys. Schemat dwuwiązkowego spektrometru podczerwieni [2].

49 3.3. Spektroskopia fourierowska _ I(Δs) = I( ) cos (2π Δs) d I( ) = 2 I(Δs) cos (2π Δs) d(δs) _ Δ = 1 s m

50 Rys. Schemat fourierowskiego spektrometru podczerwieni [2].

51 Rys. Interferogram pomiaru absorpcyjnego w powietrzu [3].

52 3.4. Spektroskopia ramanowska Rys. Ogólna postać widma ramanowskiego. i E

53 Rys.. Schemat przejść pomiędzy stanami rotacyjnymi rozproszenia ramanowskiego: (1) linia antystokesowska, (2) rozproszenie Rayleigha, (3) linia stokesowska. W 1 i W 2 są stanami wirtualnymi. Zaznaczono stany rotacyjne o J = 0, 1, 2.

54 Rys. Schemat laserowego spektrometru ramanowskiego [4].

55 3.5. Spektroskopia laserowa Rys. (a) Absorpcja dwufotonowa, (b) absorpcja dwufotonowa dla różnych energii fotonów, (c) absorpcja trójfotonowa, (d) absorpcja dwufotonowa, gdy stan wirtualny W leży w pobliżu stanu wzbudzonego o energii E 2.

56 Rys. (a) Metoda detekcji fluorescencji F. (b) Metoda jonizacji wielofotonowej REMPI.

57 AB h AB e Rys. Schemat spektrometru do badania procesów fotooderwania.

58 3.6. Spektroskopia mikrofalowa Rys. Schemat spektrometru mikrofalowego [2].

59 4. WIDMA OPTYCZNE CZĄSTECZEK

60 4.1. Widmo rotacyjne E F(J) = rot = BJ(J + 1) hc _ = F(J + 1) F(J) = 2B(J + 1) Rys. Przejścia absorpcyjne pomiędzy poziomami rotacyjnymi cząsteczki.

61 Rys. Absorpcyjne widmo rotacyjne cząsteczek tlenku węgla [3].

62 4.2. Ramanowskie widmo rotacyjne _ Δ = i 0 = 2B (2J + 3) _ Δ = i 0 = 2B (2J + 3) Rys. Rotacyjne widmo ramanowskie cząsteczek azotu 14 N 15 N [3]. Linie oznaczone gwiazdkami nie powstały w wyniku przejść ramanowskich.

63 4.3. Widmo oscylacyjne E G(υ) = = (υ + ) 1 2 hc G(υ) = ω e (υ + ) ω e x e (υ + ) 2 + ω e y e (υ + ) 3 + _ υ,υ = G(υ + 1) G(υ) = ω e ω e x e (2υ + 2) + + ω e y e (3υ υ + 4 ) + c

64 Rys. Krzywa energii potencjalnej cząsteczki dwuatomowej. Na rysunku zamieszczono również krzywą energii potencjalnej oscylatora harmonicznego (linia przerywana).

65 4.4. Widmo rotacyjno-oscylacyjne S υj = G(υ) + F υ (J) = ω e (υ + ) ω e x e (υ + ) B υ J(J + 1) Rys. Przejścia absorpcyjne pomiędzy poziomami rotacyjnymi J i J stanów oscylacyjnych υ i υ.

66 Rys. Widmo rotacyjno-oscylacyjne izotopów H 35 Cl i H 37 Cl cząsteczek chlorku wodoru [3]. _ [P(J)] = ω 0 2BJ _ [R(J)] = ω 0 + 2BJ + 2B

67 4.5. Ramanowskie widmo rotacyjnooscylacyjne _ [O(J)] = ω 0 4BJ + 2B _ [Q(J)] = ω 0 _ [S(J)] = ω 0 + 4BJ + 6B

68 Rys. Ramanowskie widmo rotacyjne przejścia oscylacyjnego υ = 0 υ = 1 cząsteczek tlenku węgla [3].

69 4.6. Widmo oscylacyjno-elektronowe S = T e + G(υ) + F υ (J) Rys. Progresje pasm oscylacyjnych widma elektronowego cząsteczki dwuatomowej.

70 Rys. Sekwencje pasm oscylacyjnych widma elektronowego cząsteczki dwuatomowej.

71 Rys. Widmo emisyjne cząsteczek tlenku węgla przedstawiające progresję pasm υ = 0..

72 Rys. Widmo emisyjne cząsteczek CN przedstawiające sekwencję pasm Δυ = 0.

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ listopad 2012 ROK LXVIII Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część I. Podstawy teoretyczne spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

Jak badać strukturę powierzchni?

Jak badać strukturę powierzchni? Jak badać strukturę powierzchni? Wykład - 12 15 Anim - ten kod oznacza, że na stronie znajdują się animacje niewidoczne w pliku pdf. Aby oglądnąć te animacje skopiuj zbiór z pokazem PowerPoint Z. Postawa,

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS OZNACZANE STĘŻENA BARWNKÓW W WODZE METODĄ UV-VS. SPEKTROFOTOMETRA UV-Vis Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (ang. ultra-violet UV) i promieniowania widzialnego (ang. visible- Vis), czyli spektrofotometria

Bardziej szczegółowo

WYŁADOWANIE MIKROFALOWE (915 MHZ) DUŻEJ MOCY W ARGONIE POD CIŚNIENIEM ATMOSFERYCZNYM

WYŁADOWANIE MIKROFALOWE (915 MHZ) DUŻEJ MOCY W ARGONIE POD CIŚNIENIEM ATMOSFERYCZNYM Robert Miotk, Mariusz Jasiński Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku Jerzy Mizeraczyk Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku Akademia Morska w Gdyni WYŁADOWANIE

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODY AKTYWNE. Dawid Piątkowski i Bernard Ziętek. Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Pracownia Optoelektroniki.

ŚWIATŁOWODY AKTYWNE. Dawid Piątkowski i Bernard Ziętek. Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Pracownia Optoelektroniki. Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Dawid Piątkowski i Bernard Ziętek Pracownia Optoelektroniki ŚWIATŁOWODY AKTYWNE Zadanie X Zakład Optoelektroniki Toruń 005 1 1. Charakterystyka badanych włókien

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI I. Zagadnienia do opracowania. 1. Czasowa i przestrzenna spójność światła. 2. Oddziaływanie fali elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie fluorescencji układu fotosyntetycznego LH2 poprzez kontrolę sprzężenia plazmonowego z nanocząstkami plazmonicznymi

Wzmocnienie fluorescencji układu fotosyntetycznego LH2 poprzez kontrolę sprzężenia plazmonowego z nanocząstkami plazmonicznymi Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Łukasz Bujak Wzmocnienie fluorescencji układu fotosyntetycznego LH2 poprzez kontrolę sprzężenia plazmonowego

Bardziej szczegółowo

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Wykład - 4 V rok fizyki Semestr zimowy Plan:. Mikroskopia - mikroskopy optyczne (zasada działania, wady) - mikroskop

Bardziej szczegółowo

Fizyka Kurs podstawowy z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych

Fizyka Kurs podstawowy z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych Fizyka Kurs podstawowy z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych Rozkład materiału i wymagania edukacyjne dla 2 klasy (zakres podstawowy, klasy: matematyczno

Bardziej szczegółowo

MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY. POMIAR WYDAJNOŚCI KWANTOWEJ FLUORESCENCJI ANTRACENU, PERYLENU ORAZ 9,10-DIFENYLOANTRACENU W ROZTWORZE

MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY. POMIAR WYDAJNOŚCI KWANTOWEJ FLUORESCENCJI ANTRACENU, PERYLENU ORAZ 9,10-DIFENYLOANTRACENU W ROZTWORZE Ćwiczenie 1 MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY. POMIAR WYDAJNOŚCI KWANTOWEJ FLUORESCENCJI ANTRACENU, PERYLENU ORAZ 9,10-DIFENYLOANTRACENU W ROZTWORZE Zagadnienia: procesy dezaktywacji stanów wzbudzonych (diagram

Bardziej szczegółowo

R o z d z i a ł 10 OPTYKA

R o z d z i a ł 10 OPTYKA R o z d z i a ł 10 OPTYKA 10.1. Wstęp Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem. W mowie potocznej przez termin światło rozumiemy zarówno wrażenia wzrokowe, jak i zjawiska, które je wywołują.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej PŁ

Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej PŁ Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej PŁ Mikroskop (gr. μικρόσ mikros - "mały" i ςκοπέω skopeo - "patrzę, obserwuję") jest urządzeniem służącym do obserwacji małych obiektów, zwykle niewidocznych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

Bardziej szczegółowo

Fotonika. Plan: Wykład 2: Elementy refrakcyjne i dyfrakcyjne

Fotonika. Plan: Wykład 2: Elementy refrakcyjne i dyfrakcyjne Fotonika Wykład 2: Elementy refrakcyjne i dyfrakcyjne Plan: Siatka dyfrakcyjna: amplitudowa, fazowa Siatka Dammana Soczewka: refrakcyjna, dyfrakcyjna, macierz mikrosoczewek Łączenie refrakcji z dyfrakcją

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. MECHANIKA Kinematyka nauka o ruchu Dynamika Praca Prawo grawitacji Dynamika bryły sztywnej

SPIS TREŚCI I. MECHANIKA Kinematyka nauka o ruchu Dynamika Praca Prawo grawitacji Dynamika bryły sztywnej SPIS TREŚCI Wstęp... str. 11 I. MECHANIKA... 13 Kinematyka nauka o ruchu... 13 Pojęcia fizyczne... 14 Składanie wektorów prędkości... 16 Odejmowanie wektorów... 17 Ruch jednostajny prostoliniowy... 18

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR)

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYC METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) Metodą o bardzo dużym znaczeniu w organicznej analizie strukturalnej jest spektroskopia w podczerwieni (spektroskopia

Bardziej szczegółowo

L4- Laser barwnikowy

L4- Laser barwnikowy L4- Laser barwnikowy Arkadiusz Trawiński 4 listopada 008 prowadzący prof. Paweł Kowalczyk Abstract The main aim of our experiment was building and testing basic characteristic of a dye laser. The nitrogen

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD I PODSTAWY SPEKTROMETRII MAS Prof. dr hab. Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN Warszawa ZAKRESY PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO,

Bardziej szczegółowo

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Sesja plakatowa Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Adrian Adamski *, Eryk Wolarz Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, ul. Nieszawska 13a,

Bardziej szczegółowo

MATURA 2006. Komentarz do zadań z fizyki i astronomii

MATURA 2006. Komentarz do zadań z fizyki i astronomii MATURA 2006 do zadań z fizyki i astronomii LIPIEC 2006 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 3 WSTĘP Egzamin maturalny z fizyki i astronomii miał

Bardziej szczegółowo

Optyka i kwanty promieniowania

Optyka i kwanty promieniowania WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Moduł dydaktyczny: fizyka informatyka Optyka i kwanty promieniowania Grzegorz

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW specjalność Biofizyka molekularna Studia pierwszego stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA. Liceum ogólnokształcące

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA. Liceum ogólnokształcące Informator o egzaminie eksternistycznym od 007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA Liceum ogólnokształcące Warszawa 007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

BADANIE EFEKTU FOTOELEKTRYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO

BADANIE EFEKTU FOTOELEKTRYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO Politechnika Warszawska Wydział Fizyki Laboratorium Fizyki I P Jerzy Politechnika Filipowicz Warszawska Wydział Fizyki Laboratorium Fizyki I P Jerzy Filipowicz BADANIE EFEKTU FOTOELEKTRYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

"MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO

MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO INSTYTUT FIZYKI JĄDRC Im. H. Niewodnlczańskieyo Kraków. PL9801019 RAPORT NR 1695/PL MATTER I Ał -Y XXV I I OGOLNOPOLSK I EGO SEMINARI IMA TEMAT "MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO I JEGO ZASTOSOWAŃ ia t

Bardziej szczegółowo

Pierwszy polski kondensat Bosego Einsteina

Pierwszy polski kondensat Bosego Einsteina Pierwszy polski kondensat Bosego Einsteina Wojciech Gawlik a, Włodzimierz Jastrzębski b, Andrzej Noga a, Jerzy Zachorowski a, Michał Zawada c a Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński b Instytut Fizyki

Bardziej szczegółowo