TARYFA. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach. prowizji i opłat bankowych. pobieranych przez. Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach. prowizji i opłat bankowych. pobieranych przez. Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia r. z mocą obowiązującą od r. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach TARYFA prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Staroźrebach 1

2 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Prowizje i opłaty za prowadzenie rachunków pobierane są w okresach miesięcznych lub okresowo w formie ryczałtu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów prowizje i opłaty pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 5. Wszelkie prowizje i opłat bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat od wpłat kasowych na rachunki w innych bankach podlegają zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy; końcówki poniżej 5 groszy pomija się, a od 5 groszy włącznie zaokrągla się w górę. 8. Nie pobiera się prowizji i opłat od: wpłat na rzecz organizacji pozarządowych mających status jednostki pożytki publicznego, wpłat na cele charytatywne, wpłat i przekazów na: jednorazowe akcje dobroczynne, wyodrębnione rachunki podmiotów poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych. 9. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 105 Prawa bankowego. 10. Zarząd Banku w szczególnych przypadkach ma prawo podjąć decyzję w sprawie: obniżenia prowizji lub opłaty poniżej stawek podstawowych określonych w taryfie prowizji i opłat obowiązującej w BS Staroźreby, całkowitej rezygnacji z pobierania prowizji lub opłaty, ustalenia indywidualnego trybu pobierania prowizji lub opłaty w stosunku do klienta oraz jednostek podległych Banku o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 2

3 Dział 1. Operacje kasowe 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki bieżące w BS 2. Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach, z zastrzeżeniem wpłat wymienionych w pkt. a 2.1. Realizowane w Centrali w Staroźrebach, POK w Radzanowie oraz POK w Nowej Górze 3 0,5 % od kwoty, min. 2,00 zł max. a) na konto ZUS 3,00 zł 2.2. Realizowane w Oddziale w Bulkowie oraz POK w Blichowie 0,5 % od kwoty, min. 2,50 zł max. a) na konto ZUS 3,00 zł 3. Wypłaty gotówkowe z konta uznania do wyjaśnienia 0,5 % od kwoty, min. 3,00 zł max. Dział 2. Rachunki bankowe Rozdział 1. Rachunki bieżące i pomocnicze na działalność pozarolniczą 1. Otwarcie rachunku bankowego 1.1. Bieżącego lub pomocniczego na działalność pozarolniczą, jednorazowo 1.2. Dodatkowego dla wyodrębnionych środków pieniężnych 15,00 zł jednorazowo na określony cel, na działalność pozarolniczą 1.3. zmiana karty wzorów podpisów 10,00 zł 2. Prowadzenie rachunku bankowego 2.1. Bieżącego lub pomocniczego na działalność pozarolniczą, z 15,00 zł miesięcznie1) zastrzeżeniem pkt Dodatkowego dla wyodrębnionych środków pieniężnych 15,00 zł miesięcznie1) na określony cel 2.3. dla korzystających z Programu Przelewy 30,00 zł miesięcznie1) 3. Wpłata gotówkowa na rachunki bieżące 0,2 % od kwoty, min. 2,50 zł max., chyba że umowa stanowi inaczej 4. Wypłata gotówkowa z rachunków bieżących 5. Przelew 5.1. na rachunek BS Bezopłat 5.2. na rachunki w innych bankach krajowych w systemie Elixir 2,50 zł 6. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania 1 zł/szt. przelewu 7. Stałe zlecenie 0,5 % od kwoty, min 4,00 zł max Stałe zlecenie na rachunki w BS 0,5 % od kwoty, min 2,00 zł max. 8. Polecenie zapłaty 1,00 zł 8.1. Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty 3,00 zł 9. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku bankowym 9.1. Za rok bieżący 10,00 zł 9.2. Za lata wcześniejsze 30,00 zł

4 10. Sporządzenie dowodu księgowego do wyciągu z rachunku bankowego(z wyłączeniem ZUS i US) 1,00zł 11. Za sporządzenie odpisu wyciągu 10,00 zł 12. Wydanie blankietu czekowego 1,00 zł/szt. 13. Blokada środków 13.1 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu, gwarancji udzielonych przez inny bank, itp. 14. Realizacja tytułu wykonawczego za każde przekazanie środków 15. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych 16. Za wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, wysokości salda, wielkości obrotów opinii o sytuacji finansowej klienta w oparciu o dokumenty 17. Wysłanie wezwania (monitu) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku 30,00 zł 15,00 zł 18. Sporządzenie kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie pojedynczej operacji 18.1 z roku bieżącego 1 zł/szt z każdego poprzedniego roku, najdalej do 5 lat wstecz 2 zł/szt. 19. Likwidacja rachunku bankowego 10,00 zł Rozdział 2. Rachunki bieżące i pomocnicze na działalność rolniczą 1. Otwarcie rachunku bankowego bieżącego lub pomocniczego 2. Prowadzenie rachunku bankowego 9,00 zł miesięcznie1) 2.1. Prowadzenie rachunku otwartego wyłącznie w celu 4,00 zł miesięcznie1) wpływu dopłat bezpośrednich 3. Zmiana karty wzorów podpisów 10,00 zł 4. Wpłata gotówkowa na rachunki bieżące 5. Wypłata gotówkowa z rachunków bieżących 6. Przelew 6.1. na rachunek BS Bezopłat 6.2. na rachunki w innych bankach krajowych w systemie Elixir 2,50 zł 4

5 7. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania 1 zł/szt. przelewu 8. Stałe zlecenie 0,5 % od kwoty, min 4,00 zł max Stałe zlecenie na rachunki w BS 0,5 % od kwoty, min 2,00 zł max. 9. Polecenie zapłaty 1,00 zł 9.1. Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty 3,00 zł 10. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku bankowym Za rok bieżący 10,00 zł Za lata wcześniejsze 30,00 zł 11. Sporządzenie dowodu księgowego do wyciągu z rachunku 1,00 zł bankowego(z wyłączeniem ZUS I US) 12. Za sporządzenie odpisu wyciągu 10,00 zł 13. Blokada środków 13.1 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu, gwarancji udzielonych przez inny bank, itp. 14. Realizacja tytułu wykonawczego za każde przekazanie środków 15. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych 16. Za wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, wysokości salda, wielkości 30,00 zł obrotów opinii o sytuacji finansowej klienta w oparciu o dokumenty 17. Wysłanie wezwania (monitu) do zapłaty oraz upomnień z 15,00 zł tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku 18. Sporządzenie kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie pojedynczej operacji 18.1 z roku bieżącego 1 zł/szt z każdego poprzedniego roku, najdalej do 5 lat 2 zł/szt. wstecz 19. Likwidacja rachunku bankowego 10,00 zł Rozdział 3 Rachunek Pakiet MAKSI (dotyczy rolników oraz mikro przedsiębiorców<9) Oddział I Rachunki bieżące oraz pomocnicze 1. Otwarcie rachunku bankowego bieżącego lub pomocniczego 2. Prowadzenie rachunku bankowego 15,00 zł miesięcznie dotyczy rolników oraz 25 zł dotyczy mikro przedsiębiorców 1),2) 3. Zmiana karty wzorów podpisów 10,00 zł 4. Wpłata gotówkowa na rachunki bieżące dotyczy rolników oraz 0,15 % od wpłaty nie mniej jak 2,50 zł dotyczy mikro przedsiębiorców i nie więcej niż 50 zł 5. Wypłata gotówkowa z rachunków bieżących 5

6 6. Przelew 6.1. na rachunek BS Bezopłat 6.2. na rachunki w innych bankach krajowych w systemie Elixir 2,50 zł 7. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania 1 zł/szt. przelewu 8. Stałe zlecenie 4,00 zł 8.1. Stałe zlecenie na rachunki w BS 2,00 zł 9. Polecenie zapłaty 1,00 zł 9.1. Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty 3,00 zł 10. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku bankowym Za rok bieżący 10,00 zł Za lata wcześniejsze 30,00 zł 11. Sporządzenie dowodu księgowego do wyciągu z rachunku 1,00zł bankowego(z wyłączeniem ZUS I US) 12. Za sporządzenie odpisu wyciągu 10,00 zł 13. Blokada środków 13.1 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu, gwarancji udzielonych przez inny bank, itp. 14. Realizacja tytułu wykonawczego za każde przekazanie środków 15. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych 16. Za wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, wysokości salda, wielkości 30,00 zł obrotów opinii o sytuacji finansowej klienta w oparciu o dokumenty 17. Wysłanie wezwania (monitu) do zapłaty oraz upomnień z 15,00 zł tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku 18. Sporządzenie kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie pojedynczej operacji 18.1 z roku bieżącego 1 zł/szt z każdego poprzedniego roku, najdalej do 5 lat 2 zł/szt. wstecz 19. Likwidacja rachunku bankowego 10,00 zł Oddział II Karta płatnicza Visa Business Debetowa (on-line) 1. Opłata za wydanie nowej karty Bezopłat 2. Opłata za wznowienie karty Bezopłat 3. Opłata za wydanie duplikatu karty 15,00 zł 4. Opłata za wydanie/wznowienie kolejnej karty do rachunku Bezopłat 5. Opłata miesięczna za użytkowanie pierwszej karty wydanej 1,901) do rachunku 6. Opłata miesięczna za użytkowanie kolejnej karty 1,901) 7. Powtórne generowanie numeru PIN na wniosek 10,00 zł 6

7 użytkownika karty 8. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju i za granicą 9. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku 0,50% min. 3,00 zł BPS S.A. 10. Wypłata gotówki a. we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku b. w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł c. w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty 6,00 zł d. poprzez usługę Visa Cash back (wypłata gotówki w - kasie placówki handlowo usługowej) w Polsce e. we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. f. w kasie innego banku w kraju 5,00 zł g. w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 2,00% min. 10,00 zł h. w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 11. Rozpatrzenie reklamacji 12. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji 13. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie 3,00 zł Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 14. Zmiana danych Użytkownika karty 15. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1,000,00 zł 16. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 10,00 zł 17. Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 18. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po 1,500,00 zł utracie karty Oddział III. Karty własne 1. Wydanie karty 2. Wydanie duplikatu karty 3. Wznowienie karty 4. Wypłata gotówki w bankomatach BS Staroźreby Oddział IV Telefoniczna informacja na hasło 1. Udostępnienie usługi 2. Opłata miesięczna za udzielanie telefonicznie informacji o 0,00 zł/m-c wysokości salda na rachunku Oddział V Bankofon 1. Udostępnienie usługi Bankofon 2. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi Bankofon 7

8 Oddział VI SMS Banking 1. Uruchomienie usługi 2. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi 3. Ilość darmowych powiadomień SMS w miesiącu 10 sztuk w miesiącu dotyczy rolników kalendarzowym 15 sztuk w miesiącu dotyczy 4. Opłata za powiadomienie SMS poza limitem( nie dotyczy haseł jednorazowych Internet Banking) mikro przedsiębiorców 0,30 zł za każdy wysłany sms do klienta Oddział VII Internet Banking dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 1. Uruchomienie usługi 0,00zł 2. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi 3. Przelew z rachunków bankowych (za wyjątkiem rachunku oszczędnościowego Efekt) 3.1. na rachunek BS 3.2.Ilośc darmowych przelewów na rachunki w innych bankach krajowych w systemie Elixir 10 sztuk miesięcznie dotyczy rolników 15 sztuk miesięcznie dotyczy mikro przedsiębiorców 3.3 Opłata za przelewy na rachunki w innych bankach krajowych w 0,49 zł za sztukę systemie Elixir poza limitem 4. Zablokowanie, odblokowanie dostępu 5. Odblokowanie dostępu z wydaniem nowego hasła, loginu 6. Zlecenia stałe 2,50 zł Rozdział 4. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR MojeKonto* ROR Junior ROR Student ROR Senior 1. Otwarcierachunku Bezopłat Bezopłat Bezopłat 2. Prowadzenierachunku 6,001) 5,001) 0,00 zł1) 3. Wpłatygotówkowe Bezopłat Bezopłat Bezopłat 4. Wypłatygotówkowe Bezopłat Bezopłat Bezopłat 5. Przelew 5.1. na rachunek BS Bezopłat - Bezopłat 5.2. na rachunki w innych bankach krajowych w 2,50 zł - 2,50 zł systemie Elixir 6. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia 1 zł/szt. - 1 zł/szt. wykonania przelewu 7. Stałe zlecenie 0,5 % od - 0,5 % od kwoty, kwoty, min min 4,00 zł 4,00 zł max. max Stałe zlecenie na rachunki w BS 0,5 % od - 0,5 % od kwoty, kwoty, min min 2,00 zł 2,00 zł max. 8

9 max. 8. Polecenie zapłaty 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 9. Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 10. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku bankowym Za rok bieżący 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł Za lata wcześniejsze 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 11. Wyciąg z konta bankowego Pierwszy w miesiącu Kolejny w miesiącu na życzenie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 12. Blokada środków Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu, gwarancji udzielonych przez inny bank, itp. 13. Za wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, wysokości salda, wielkości obrotów opinii o sytuacji finansowej klienta w oparciu o dokumenty 14. Realizacja tytułu wykonawczego za każde przekazanie środków 15. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych 16. Wysłanie wezwania (monitu) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku 17. Sporządzenie dowodu księgowego do wyciągu z rachunku bankowego(z wyłączeniem świadczeń emerytalno-rentowych) 9 ( dot. ROR Senior) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 18. Sporządzenie kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie pojedynczej operacji z roku bieżącego 1 zł/szt. 1 zł/szt. 1 zł/szt z każdego poprzedniego roku, najdalej 2 zł/szt. 2 zł/szt. 2 zł/szt. do 5 lat wstecz 19. Likwidacja rachunku bankowego 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 20. Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie bankowego zapisu na wypadek śmierci, przyjęcie i zmiana * zgodnie z uchwałą nr 8/Z/2014 z dnia r. produkt Moje Konto zostaje wycofany z oferty z dniem r. Rozdział 5. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Pakiet Osobisty MAKS oraz Pakiet Na Start Oddział I Opłaty i prowizje dotyczące obsługi rachunku Wysokość prowizji/opłat Pakiet Maks 1. Otwarcie rachunku 2. Opłata zapakiet1) 12,00 3) 4,00 4) 3. Wpłaty gotówkowe 4. Wypłaty gotówkowe Wysokość prowizji/opłat Pakiet Na Start

10 5.Przelew 5.1. na rachunek BS 5.2. na rachunki w innych bankach 2,50 zł 2,50 zł krajowych w systemie Elixir 6. Wydanie na wniosek klienta 1,00 zł/szt. 1,00 zł/szt. potwierdzenia wykonania przelewu 7. Stałe zlecenie 4,00 zł 4,00 zł 7.1 Stałe zlecenie na rachunki w BS 2,00 zł 2,00 zł 8. Polecenie zapłaty 1,00 zł 1,00 zł 9. Odwołanie pojedynczego polecenia 3,00 zł 3,00 zł zapłaty 10. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku bankowym 10.1 Za rok bieżący 10,00 zł 10,00 zł 10.2 Za lata wcześniejsze 30,00 zł 30,00 zł 11. Wyciąg z konta bankowego 11.1 Pierwszy w miesiącu 11.2 Kolejny w miesiącu na życzenie 5,00 zł 5,00 zł 12. Blokada środków 12.1 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu, gwarancji udzielonych przez inny bank, itp. 13. Za wydanie zaświadczenia 13.1 o posiadaniu rachunku, wysokości 30,00 zł 30,00 zł salda, wielkości obrotów opinii o sytuacji finansowej klienta w oparciu o dokumenty 14. Realizacja tytułu wykonawczego za każde przekazanie środków 15. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych 16. Wysłanie wezwania (monitu) do 15,00 zł 15,00 zł zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku 17. Sporządzenie dowodu księgowego do 1,00 zł 1,00 zł wyciągu z rachunku bankowego(z wyłączeniem świadczeń emerytalnorentowych) 18. Sporządzenie kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie pojedynczej operacji 18.1 z roku bieżącego 1 zł/szt. 1 zł/szt z każdego poprzedniego roku, 2 zł/szt. 2 zł/szt. najdalej do 5 lat wstecz 19. Likwidacja rachunku bankowego 10,00 zł 10,00 zł 20. Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie bankowego zapisu na wypadek śmierci, przyjęcie i zmiana 10

11 Oddział II Karta debetowa Visa Classic Debetowa (online) PakietMaks 1. Opłata za wydanie nowej karty Bezopłat Bezopłat 2. Opłata za wznowienie karty Bezopłat Bezopłat 3. Opłata za wydanie duplikatu karty 10,00 zł 10,00 zł 4. Opłata za wydanie/wznowienie kolejnej karty do rachunku 5. Opłata miesięczna za użytkowanie karty (dotyczy pierwszej karty debetowej wydanej do rachunku) 6. Opłata miesięczna za użytkowanie kolejnej karty debetowej do rachunku 7. Powtórne generowanie numeru PIN na wniosek użytkownika karty 8. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju i za granicą 9. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 10. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku w pozostałych bankomatach w kraju w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty poprzez usługę Visa Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo usługowej) w Polsce Bezopłat 11 Visa Classic Debetowa (on-line) Pakiet Na Start Bezopłat 1,50 zł1) 1,50 zł1) 1,50 zł1) 1,50 zł1) 10,00 zł 10,00 zł 0,50% min. 3,00 zł 0,50% min. 3,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 6,00 zł 6,00 zł we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A w kasie innego banku w 5,00 zł 5,00 zł kraju w kasie innego banku za 2,00% min. 2,00% min. 10,00 zł granicą od kwoty wypłaty 10,00 zł w placówkach Poczty 5,00 zł 5,00 zł Polskiej 11. Rozpatrzenie reklamacji 12. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji 13. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za 3,00 zł 3,00 zł

12 okres przez niego wskazany 14. Zmiana danych Użytkownika karty 15. Awaryjna wypłata gotówki za 1,000,00 zł 1,000,00 zł granicą po utracie karty 16. Czasowe - - zablokowanie/odblokowanie karty 17. Zmiana wysokości miesięcznego - - limitu indywidualnego 18. Awaryjne wydanie karty Visa - - Business za granicą po utracie karty Oddział III Telefoniczna informacja na hasło Wysokość prowizji/opłat Pakiet Maks Pakiet Na Start 1. Udostępnienie usługi 2. Opłata miesięczna za udzielanie telefonicznie informacji o wysokości salda na rachunku 0,00 zł/m-c 0,00 zł/m-c Oddział IV Bankofon Pakiet MAKS NA Start 1. Udostępnienie usługi Bankofon 2. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi Bankofon Oddział V SMS Banking Pakiet MAKS Na Start 1. Uruchomienie usługi 2. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi 3. Ilość darmowych powiadomień SMS w miesiącu kalendarzowym 5 sztuk w miesiącu 1 sztuka w miesiącu 4. Opłata za powiadomienie SMS poza limitem( nie dotyczy haseł jednorazowych Internet Banking) 0,30 zł za każdy wysłany sms do klienta 0,30 zł za każdy wysłany sms do klienta 12

13 Oddział VI Internet Banking dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Wysokość prowizji/opłat Pakiet MAKS Pakiet Na Start 1. Uruchomienie usługi 0,00zł 0,00zł 2. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi 3. Przelew z rachunków bankowych (za wyjątkiem rachunku oszczędnościowego Efekt) 3.1. na rachunek BS 3.2.Ilośc darmowych przelewów na rachunki w innych bankach krajowych w systemie Elixir 3.3 Opłata za przelewy na rachunki w innych bankach krajowych w systemie Elixir poza limitem 5 sztuk miesięcznie 2 sztuki miesięcznie 0,49 zł za sztukę 0,49 zł za sztukę 4. Zablokowanie, odblokowanie dostępu 5. Odblokowanie dostępu z wydaniem nowego hasła, loginu 6. Zlecenia stałe 2,50 zł 2,50 zł Oddział VII Karty własne Wysokość prowizji/opłat 1. Wydanie karty 2. Wydanie duplikatu karty 3. Wznowienie karty 4. Wypłata gotówki w bankomatach BS Staroźreby Rozdział 6 Rachunek oszczędnościowy SKO Rodzajczyności/usługi SKO 1. Otwarcie rachunku 0 zł 2. Prowadzenie rachunku 5,00zł 1) 3. Wpłaty gotówkowe 4. Wypłaty gotówkowe 5. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku 13

14 bankowym 5.1. Za rok bieżący Za lata wcześniejsze - 6. Wyciąg z konta bankowego 6.1. Wyciąg miesięczny za miesiąc kalendarzowy 6.2. Kolejny w miesiącu na życzenie 5,00 zł za wyciąg 6.3. Sporządzenie kopii wyciągu 10 zł za dokument 7. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: 7.1. Za każdy miesiąc roku bieżącego 3 zł max. 25 zł za cały rok 7.2. Za każdy miesiąc roku poprzedniego 5 zł max. 35 zł za cały rok 8. Likwidacja rachunku bankowego 0,00 zł Rozdział 7. Rachunek oszczędnościowy Efekt 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku 2. Wpłaty gotówkowe 3. Wypłaty (obciążenia rachunku) bez względu na rodzaj operacji: wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe 3.1. Pierwsza obciążeniowa w m-cu kalendarzowym 3.2. Kolejne operacje obciążeniowe w m-cu kalendarzowym (za 0,3 % min. 10 zł max. 50 zł wyjątkiem zajęć egzekucyjnych 4. Przelew złożony elektronicznie (Internet banking) 3,00 zł 5. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania 1,00 zł/szt. przelewu 6. Stałe zlecenie 0,5 % od kwoty, min 4,00 zł max Stałe zlecenie na rachunki w BS 0,5 % od kwoty, min 2,00 zł max. 7. Polecenie zapłaty 2,00 zł 7.1. Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty 3,00 zł 8. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku bankowym 8.1. Za rok bieżący 10,00 zł 8.2. Za lata wcześniejsze 30,00 zł 9. Sporządzenie dowodu księgowego do wyciągu z rachunku 0,50 zł bankowego(z wyłączeniem ZUS i US) 10. Wyciąg z konta bankowego Pierwszy w miesiącu Kolejny w miesiącu na życzenie 5,00 zł 11. Blokada środków 11.1 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu, gwarancji udzielonych przez inny bank, itp. 12. Realizacja tytułu wykonawczego za każde przekazanie środków 13. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych 14. Za wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, wysokości salda, wielkości 30,00 zł obrotów opinii o sytuacji finansowej klienta w oparciu o dokumenty 14

15 15. Wysłanie wezwania (monitu) do zapłaty oraz upomnień z 15,00 zł tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku 16. Sporządzenie kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie pojedynczej operacji 16.1 z roku bieżącego 1 zł/szt z każdego poprzedniego roku, najdalej do 5 lat wstecz 2 zł/szt. 17. Likwidacja rachunku bankowego 10,00 zł 18. Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie bankowego zapisu na wypadek śmierci, przyjęcie i zmiana Rozdział 8. Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku 2. Wpłaty gotówkowe 3. Wypłaty gotówkowe 4. Przelew 4.1. na rachunek BS Bezopłat 4.2. na rachunki w innych bankach krajowych w systemie Elixir 2,50 zł 5. Wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu 30,00 zł rachunku 6. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku bankowym 6.1. Za rok bieżący 10,00 zł 6.2. Za lata wcześniejsze 30,00 zł 7. Blokada środków 8. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu, gwarancji udzielonych przez inny bank, itp. 9. Realizacja tytułu wykonawczego za każde przekazanie środków 10. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych 11. Książeczki oszczędnościowe wystawienie nowej książeczki w miejsce 10,00 zł zniszczonej książeczki wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej i umorzonej książeczki przepisanie książeczki w związku z przelewem 30,00 zł praw/cesja 12. Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie bankowego zapisu na wypadek śmierci, przyjęcie i zmiana 13. Likwidacja rachunku bankowego 5,00 zł Rozdział 9. Lokaty 9.1 Rachunki lokat terminowych 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku 2. Wpłaty gotówkowe 3. Wypłaty gotówkowe 15

16 4. Likwidacja rachunku bankowego 5,00 zł 5. Wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu 30,00 zł rachunku 6. Blokada środków 6.1 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym w innym Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, gwarancji udzielonych przez inny bank, itp Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Staroźrebach 7. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych 8. Książeczki oszczędnościowe 8.1. wystawienie nowej książeczki w miejsce zniszczonej 10,00 zł książeczki 8.2. wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej i umorzonej książeczki 8.3. przepisanie książeczki w związku z przelewem praw/cesja 30,00 zł 9. Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie bankowego zapisu na wypadek śmierci, przyjęcie i zmiana 9.2 Lokata progresywna 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku 2. Wpłaty gotówkowe 3. Wypłaty gotówkowe 4. Wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu 30,00 zł rachunku 5. Blokada środków 5.1 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym w innym banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, gwarancji udzielonych przez inny bank, itp. 5.2 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Staroźrebach 6. Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie bankowego zapisu na wypadek śmierci, przyjęcie i zmiana Rozdział 10. Rachunki walutowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 16 Rachunek oszczędnościowy w walucie Rachunek walutowy dla klientów instytucjonalnych 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 10zł 6) 15 zł 6) 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.3 Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 5 zł 5 zł

17 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa (min. kwota wypłaty 1 USD lub 5 EUR) za wpłatę 0 zł 0,20% od kwoty, min. 5zł max.70, chyba, ze umowa stanowi inaczej Wypłata gotówkowa od kwoty 0 zł 0 zł 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku za przelew 0 zł 0 zł 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: w placówce Banku za przelew 3 zł 3 zł 6. Przelewy zagraniczne 6.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 15 zł 15 zł SEPA 20 zł 20 zł od transakcji Regulowany 30 zł 30 zł polecenie wypłaty 7) 0,30% min. 40 zł max. 300 zł 0,30% min. 40 zł max. 300 zł 6.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym w placówce e Banku: w EUR, USD, GBP w trybie pilnym w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym od transakcji 6.3 Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: 100 zł 100 zł 80 zł 80 zł przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 5 zł 5 zł EUR SEPA od transakcji 5 zł 5 zł Regulowany 5 zł 5 zł polecenie wypłatydyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 20 zł 20 zł 6.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu od transakcji 0,15% min. 20 zł max. 100 zł 6.5 Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 8) za zlecenie 75zł + koszty banków trzecich 6.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 9) 0,15% min. 20 zł max. 100 zł 75 zł+koszty banków trzecich przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej od transakcji 50 zł 50 zł 17

18 przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 6.7 Opłata Non-STP 10) Zmiany/korekty/odwołania 6.8 zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta od transakcji 80 zł 80 zł 30 zł 30 zł 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 7. Polecenie zapłaty za zlecenie 2 zł 2 zł 7.1. Odwółaniepojedyńczego Polecenia zapaty za zlecenie 5 zł 5 zł 8. Zlecenia stałe za zlecenie 5 zł 5 zł 8.1. Zlecenia stałe na rachunki w BS Staroźreby za zlecenie 2 zł 2 zł 9. Wyciąg z rachunku bankowego: wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 11) wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy wysłany pocztą 11) Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ 11) potwierdzenia realizacji przekazu11) Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: 10.1 za każdy miesiąc roku bieżącego jednorazowo 0 zł 0 zł za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł za dokument 10 zł 10 zł za dokument 3 zł max. 20 zł za cały rok 10.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 5 zł max. 30 zł za cały rok 3 zł max. 20 zł za cały rok 5 zł max. 30 zł za cały rok 11. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków za dokument 20 zł 20 zł zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 12. Realizacja tytułu wykonawczego za każde przekazanie środków Za przekazanie 10 zł 10 zł 13. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych 14. Za wydanie zaświadczenia 14.1 O posiadaniu rachunku, wysokości salda, wielkości obrotów Za dokument 30 zł 30 zł 18

19 Opinii o sytuacji finansowej klienta w oparciu o dokumenty Za dokument 50 zł 50 zł Wysłanie wezwania (monitu) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku Za wezwanie 15,00 zł 15,00 zł 16. Likwidacja rachunku bankowego Jednorazowo 10 zł 10 zł Dział III. Usługi dodatkowe do rachunku Rozdział 1. Telefoniczna informacja na hasło 1. Udostępnienie usługi 2. Opłata miesięczna za udzielanie telefonicznie informacji o 5,00 zł/m-c1) wysokości salda na rachunku 3. Udostępnienie usługi Bankofon 4. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi Bankofon Rozdział 2. Home banking 1. Uruchomienie usługi 2. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi 30,00 zł, chyba, że umowa stanowi inaczej1) 3. Przelew 3.1. na rachunek BS 3.2. na rachunki w innych bankach krajowych w systemie Elixir 0,60 zł, chyba, że umowa stanowi inaczej Rozdział 3. SMS Banking 1. Uruchomienie usługi 2,00 zł prowizja jednorazowa 2. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi 3. Przekazanie informacji dot. rachunku w formie SMS-a za 0,30 zł każdy wysłany SMS przez Bank Rozdział 4. Internet Banking 19 Dla osób fizycznych i osób fizycznych Prowadzących działalność gospodarczą Dla klientów instytucjonalnych 1. Uruchomienie usługi 2. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi 3. Przelew z rachunków bankowych (za wyjątkiem rachunku oszczędnościowego Efekt)

20 3.1. na rachunek BS 3.2. na rachunki w innych bankach krajowych w 0,49 zł 1,00 zł systemie Elixir 4. Zablokowanie, odblokowanie dostępu 10,00 zł 5. Odblokowanie dostępu z wydaniem nowego 10,00 zł hasła, loginu 6. Zlecenia stałe 2,50 zł 4,00 zł 7. Autoryzacja dyspozycji hasłem SMS ,30 zł 8. Uruchomienie usługi u klienta Dział III Kredyty Rozdział 1. Kredyty konsumenckie 1. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu 1.1. Kredyty do 1-go miesiąca 0,75 % 1.2. Kredyty do 3-ch miesięcy 1,00 % 1.3. Kredyty do 6 miesięcy 1,50 % 1.4. Kredyty do 12 miesięcy 2,00 % Dla posiadaczy rachunków (ROR, ROR 1,75 % Senior, ROR Student, Moje Konto, Pakiet MAKS) w Banku 1.5. Kredyty do 2 lat 2,50 % Dla posiadaczy rachunków (ROR, ROR 2,25 % Senior, ROR Student, Moje Konto, Pakiet MAKS) w Banku 1.6. Kredyty do 3 lat 3,00 % Dla posiadaczy rachunków (ROR, ROR 2,50 % Senior, ROR Student, Moje Konto, Pakiet MAKS) w Banku 1.7. Kredyty powyżej 3 lat 3,25 % Dla posiadaczy rachunków (ROR, ROR 2,75 % Senior, ROR Student, Moje Konto, Pakiet MAKS ) w Banku 1.8. Kredyty powyżej 5 lat 3,50 % Dla posiadaczy rachunków (ROR, ROR 3,00 % Senior, ROR Student, Moje Konto, Pakiet MAKS) w Banku 1.9. Kredyty odnawialne w ror 2,00% jednorazowo 2. Kredyt konsolidacyjny 3% 3. Zmiana warunków umowy kredytowej od kwoty objętej zmianą i okresu odroczenia 3.1. W rachunku kredytowym Wg pkt. 1 ppkt do W ror (automatyczna prolongata) 2,00% 3.3. W ror od niewykorzystanych środków 2,40 % w skali roku 5) 4. Wydanie zaświadczenia o stanie zadłużenia 40,00 zł 5. Wydanie opinii o sytuacji finansowej kredytobiorcy w oparciu o dokumenty 6. Zmiana warunków umowy kredytu dokonana na wniosek klienta 20

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Załącznik nr 1 Do uchwały nr 17/2006 Z dnia 07 grudnia 2006 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku.

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku. Część ogólna Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy określająca zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN 1. Otwarcie rachunku bankowego-bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych 2

Spis treści. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych 2 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych... 4 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe a vista w złotych i walutach wymienialnych...

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne W PLN

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Sokołach Nr 37 z dnia 11.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Obowiązuje od 02.01.2014r. Sokoły, grudzień 2013 r. Dział I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia 28.10.2013 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od r.

obowiązuje od r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04.05.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN Otwarcie rachunku bankowego-bieŝącego,

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 34/2013 Zarządu BS w Kałuszynie z dnia 18.09.2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 28/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 24.04.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Bank Spółdzielczy w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 69/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.12.2010 r. Tychy, grudzień 2010 r.

Bardziej szczegółowo