TARYFA. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach. prowizji i opłat bankowych. pobieranych przez. Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach. prowizji i opłat bankowych. pobieranych przez. Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia r. z mocą obowiązującą od r. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach TARYFA prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Staroźrebach 1

2 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Prowizje i opłaty za prowadzenie rachunków pobierane są w okresach miesięcznych lub okresowo w formie ryczałtu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów prowizje i opłaty pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 5. Wszelkie prowizje i opłat bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat od wpłat kasowych na rachunki w innych bankach podlegają zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy; końcówki poniżej 5 groszy pomija się, a od 5 groszy włącznie zaokrągla się w górę. 8. Nie pobiera się prowizji i opłat od: wpłat na rzecz organizacji pozarządowych mających status jednostki pożytki publicznego, wpłat na cele charytatywne, wpłat i przekazów na: jednorazowe akcje dobroczynne, wyodrębnione rachunki podmiotów poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych. 9. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 105 Prawa bankowego. 10. Zarząd Banku w szczególnych przypadkach ma prawo podjąć decyzję w sprawie: obniżenia prowizji lub opłaty poniżej stawek podstawowych określonych w taryfie prowizji i opłat obowiązującej w BS Staroźreby, całkowitej rezygnacji z pobierania prowizji lub opłaty, ustalenia indywidualnego trybu pobierania prowizji lub opłaty w stosunku do klienta oraz jednostek podległych Banku o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 2

3 Dział 1. Operacje kasowe 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki bieżące w BS 2. Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach, z zastrzeżeniem wpłat wymienionych w pkt. a 2.1. Realizowane w Centrali w Staroźrebach, POK w Radzanowie oraz POK w Nowej Górze 3 0,5 % od kwoty, min. 2,00 zł max. a) na konto ZUS 3,00 zł 2.2. Realizowane w Oddziale w Bulkowie oraz POK w Blichowie 0,5 % od kwoty, min. 2,50 zł max. a) na konto ZUS 3,00 zł 3. Wypłaty gotówkowe z konta uznania do wyjaśnienia 0,5 % od kwoty, min. 3,00 zł max. Dział 2. Rachunki bankowe Rozdział 1. Rachunki bieżące i pomocnicze na działalność pozarolniczą 1. Otwarcie rachunku bankowego 1.1. Bieżącego lub pomocniczego na działalność pozarolniczą, jednorazowo 1.2. Dodatkowego dla wyodrębnionych środków pieniężnych 15,00 zł jednorazowo na określony cel, na działalność pozarolniczą 1.3. zmiana karty wzorów podpisów 10,00 zł 2. Prowadzenie rachunku bankowego 2.1. Bieżącego lub pomocniczego na działalność pozarolniczą, z 15,00 zł miesięcznie1) zastrzeżeniem pkt Dodatkowego dla wyodrębnionych środków pieniężnych 15,00 zł miesięcznie1) na określony cel 2.3. dla korzystających z Programu Przelewy 30,00 zł miesięcznie1) 3. Wpłata gotówkowa na rachunki bieżące 0,2 % od kwoty, min. 2,50 zł max., chyba że umowa stanowi inaczej 4. Wypłata gotówkowa z rachunków bieżących 5. Przelew 5.1. na rachunek BS Bezopłat 5.2. na rachunki w innych bankach krajowych w systemie Elixir 2,50 zł 6. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania 1 zł/szt. przelewu 7. Stałe zlecenie 0,5 % od kwoty, min 4,00 zł max Stałe zlecenie na rachunki w BS 0,5 % od kwoty, min 2,00 zł max. 8. Polecenie zapłaty 1,00 zł 8.1. Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty 3,00 zł 9. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku bankowym 9.1. Za rok bieżący 10,00 zł 9.2. Za lata wcześniejsze 30,00 zł

4 10. Sporządzenie dowodu księgowego do wyciągu z rachunku bankowego(z wyłączeniem ZUS i US) 1,00zł 11. Za sporządzenie odpisu wyciągu 10,00 zł 12. Wydanie blankietu czekowego 1,00 zł/szt. 13. Blokada środków 13.1 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu, gwarancji udzielonych przez inny bank, itp. 14. Realizacja tytułu wykonawczego za każde przekazanie środków 15. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych 16. Za wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, wysokości salda, wielkości obrotów opinii o sytuacji finansowej klienta w oparciu o dokumenty 17. Wysłanie wezwania (monitu) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku 30,00 zł 15,00 zł 18. Sporządzenie kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie pojedynczej operacji 18.1 z roku bieżącego 1 zł/szt z każdego poprzedniego roku, najdalej do 5 lat wstecz 2 zł/szt. 19. Likwidacja rachunku bankowego 10,00 zł Rozdział 2. Rachunki bieżące i pomocnicze na działalność rolniczą 1. Otwarcie rachunku bankowego bieżącego lub pomocniczego 2. Prowadzenie rachunku bankowego 9,00 zł miesięcznie1) 2.1. Prowadzenie rachunku otwartego wyłącznie w celu 4,00 zł miesięcznie1) wpływu dopłat bezpośrednich 3. Zmiana karty wzorów podpisów 10,00 zł 4. Wpłata gotówkowa na rachunki bieżące 5. Wypłata gotówkowa z rachunków bieżących 6. Przelew 6.1. na rachunek BS Bezopłat 6.2. na rachunki w innych bankach krajowych w systemie Elixir 2,50 zł 4

5 7. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania 1 zł/szt. przelewu 8. Stałe zlecenie 0,5 % od kwoty, min 4,00 zł max Stałe zlecenie na rachunki w BS 0,5 % od kwoty, min 2,00 zł max. 9. Polecenie zapłaty 1,00 zł 9.1. Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty 3,00 zł 10. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku bankowym Za rok bieżący 10,00 zł Za lata wcześniejsze 30,00 zł 11. Sporządzenie dowodu księgowego do wyciągu z rachunku 1,00 zł bankowego(z wyłączeniem ZUS I US) 12. Za sporządzenie odpisu wyciągu 10,00 zł 13. Blokada środków 13.1 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu, gwarancji udzielonych przez inny bank, itp. 14. Realizacja tytułu wykonawczego za każde przekazanie środków 15. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych 16. Za wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, wysokości salda, wielkości 30,00 zł obrotów opinii o sytuacji finansowej klienta w oparciu o dokumenty 17. Wysłanie wezwania (monitu) do zapłaty oraz upomnień z 15,00 zł tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku 18. Sporządzenie kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie pojedynczej operacji 18.1 z roku bieżącego 1 zł/szt z każdego poprzedniego roku, najdalej do 5 lat 2 zł/szt. wstecz 19. Likwidacja rachunku bankowego 10,00 zł Rozdział 3 Rachunek Pakiet MAKSI (dotyczy rolników oraz mikro przedsiębiorców<9) Oddział I Rachunki bieżące oraz pomocnicze 1. Otwarcie rachunku bankowego bieżącego lub pomocniczego 2. Prowadzenie rachunku bankowego 15,00 zł miesięcznie dotyczy rolników oraz 25 zł dotyczy mikro przedsiębiorców 1),2) 3. Zmiana karty wzorów podpisów 10,00 zł 4. Wpłata gotówkowa na rachunki bieżące dotyczy rolników oraz 0,15 % od wpłaty nie mniej jak 2,50 zł dotyczy mikro przedsiębiorców i nie więcej niż 50 zł 5. Wypłata gotówkowa z rachunków bieżących 5

6 6. Przelew 6.1. na rachunek BS Bezopłat 6.2. na rachunki w innych bankach krajowych w systemie Elixir 2,50 zł 7. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania 1 zł/szt. przelewu 8. Stałe zlecenie 4,00 zł 8.1. Stałe zlecenie na rachunki w BS 2,00 zł 9. Polecenie zapłaty 1,00 zł 9.1. Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty 3,00 zł 10. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku bankowym Za rok bieżący 10,00 zł Za lata wcześniejsze 30,00 zł 11. Sporządzenie dowodu księgowego do wyciągu z rachunku 1,00zł bankowego(z wyłączeniem ZUS I US) 12. Za sporządzenie odpisu wyciągu 10,00 zł 13. Blokada środków 13.1 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu, gwarancji udzielonych przez inny bank, itp. 14. Realizacja tytułu wykonawczego za każde przekazanie środków 15. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych 16. Za wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, wysokości salda, wielkości 30,00 zł obrotów opinii o sytuacji finansowej klienta w oparciu o dokumenty 17. Wysłanie wezwania (monitu) do zapłaty oraz upomnień z 15,00 zł tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku 18. Sporządzenie kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie pojedynczej operacji 18.1 z roku bieżącego 1 zł/szt z każdego poprzedniego roku, najdalej do 5 lat 2 zł/szt. wstecz 19. Likwidacja rachunku bankowego 10,00 zł Oddział II Karta płatnicza Visa Business Debetowa (on-line) 1. Opłata za wydanie nowej karty Bezopłat 2. Opłata za wznowienie karty Bezopłat 3. Opłata za wydanie duplikatu karty 15,00 zł 4. Opłata za wydanie/wznowienie kolejnej karty do rachunku Bezopłat 5. Opłata miesięczna za użytkowanie pierwszej karty wydanej 1,901) do rachunku 6. Opłata miesięczna za użytkowanie kolejnej karty 1,901) 7. Powtórne generowanie numeru PIN na wniosek 10,00 zł 6

7 użytkownika karty 8. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju i za granicą 9. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku 0,50% min. 3,00 zł BPS S.A. 10. Wypłata gotówki a. we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku b. w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł c. w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty 6,00 zł d. poprzez usługę Visa Cash back (wypłata gotówki w - kasie placówki handlowo usługowej) w Polsce e. we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. f. w kasie innego banku w kraju 5,00 zł g. w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 2,00% min. 10,00 zł h. w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 11. Rozpatrzenie reklamacji 12. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji 13. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie 3,00 zł Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 14. Zmiana danych Użytkownika karty 15. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1,000,00 zł 16. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 10,00 zł 17. Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 18. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po 1,500,00 zł utracie karty Oddział III. Karty własne 1. Wydanie karty 2. Wydanie duplikatu karty 3. Wznowienie karty 4. Wypłata gotówki w bankomatach BS Staroźreby Oddział IV Telefoniczna informacja na hasło 1. Udostępnienie usługi 2. Opłata miesięczna za udzielanie telefonicznie informacji o 0,00 zł/m-c wysokości salda na rachunku Oddział V Bankofon 1. Udostępnienie usługi Bankofon 2. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi Bankofon 7

8 Oddział VI SMS Banking 1. Uruchomienie usługi 2. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi 3. Ilość darmowych powiadomień SMS w miesiącu 10 sztuk w miesiącu dotyczy rolników kalendarzowym 15 sztuk w miesiącu dotyczy 4. Opłata za powiadomienie SMS poza limitem( nie dotyczy haseł jednorazowych Internet Banking) mikro przedsiębiorców 0,30 zł za każdy wysłany sms do klienta Oddział VII Internet Banking dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 1. Uruchomienie usługi 0,00zł 2. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi 3. Przelew z rachunków bankowych (za wyjątkiem rachunku oszczędnościowego Efekt) 3.1. na rachunek BS 3.2.Ilośc darmowych przelewów na rachunki w innych bankach krajowych w systemie Elixir 10 sztuk miesięcznie dotyczy rolników 15 sztuk miesięcznie dotyczy mikro przedsiębiorców 3.3 Opłata za przelewy na rachunki w innych bankach krajowych w 0,49 zł za sztukę systemie Elixir poza limitem 4. Zablokowanie, odblokowanie dostępu 5. Odblokowanie dostępu z wydaniem nowego hasła, loginu 6. Zlecenia stałe 2,50 zł Rozdział 4. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR MojeKonto* ROR Junior ROR Student ROR Senior 1. Otwarcierachunku Bezopłat Bezopłat Bezopłat 2. Prowadzenierachunku 6,001) 5,001) 0,00 zł1) 3. Wpłatygotówkowe Bezopłat Bezopłat Bezopłat 4. Wypłatygotówkowe Bezopłat Bezopłat Bezopłat 5. Przelew 5.1. na rachunek BS Bezopłat - Bezopłat 5.2. na rachunki w innych bankach krajowych w 2,50 zł - 2,50 zł systemie Elixir 6. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia 1 zł/szt. - 1 zł/szt. wykonania przelewu 7. Stałe zlecenie 0,5 % od - 0,5 % od kwoty, kwoty, min min 4,00 zł 4,00 zł max. max Stałe zlecenie na rachunki w BS 0,5 % od - 0,5 % od kwoty, kwoty, min min 2,00 zł 2,00 zł max. 8

9 max. 8. Polecenie zapłaty 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 9. Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 10. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku bankowym Za rok bieżący 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł Za lata wcześniejsze 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 11. Wyciąg z konta bankowego Pierwszy w miesiącu Kolejny w miesiącu na życzenie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 12. Blokada środków Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu, gwarancji udzielonych przez inny bank, itp. 13. Za wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, wysokości salda, wielkości obrotów opinii o sytuacji finansowej klienta w oparciu o dokumenty 14. Realizacja tytułu wykonawczego za każde przekazanie środków 15. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych 16. Wysłanie wezwania (monitu) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku 17. Sporządzenie dowodu księgowego do wyciągu z rachunku bankowego(z wyłączeniem świadczeń emerytalno-rentowych) 9 ( dot. ROR Senior) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 18. Sporządzenie kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie pojedynczej operacji z roku bieżącego 1 zł/szt. 1 zł/szt. 1 zł/szt z każdego poprzedniego roku, najdalej 2 zł/szt. 2 zł/szt. 2 zł/szt. do 5 lat wstecz 19. Likwidacja rachunku bankowego 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 20. Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie bankowego zapisu na wypadek śmierci, przyjęcie i zmiana * zgodnie z uchwałą nr 8/Z/2014 z dnia r. produkt Moje Konto zostaje wycofany z oferty z dniem r. Rozdział 5. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Pakiet Osobisty MAKS oraz Pakiet Na Start Oddział I Opłaty i prowizje dotyczące obsługi rachunku Wysokość prowizji/opłat Pakiet Maks 1. Otwarcie rachunku 2. Opłata zapakiet1) 12,00 3) 4,00 4) 3. Wpłaty gotówkowe 4. Wypłaty gotówkowe Wysokość prowizji/opłat Pakiet Na Start

10 5.Przelew 5.1. na rachunek BS 5.2. na rachunki w innych bankach 2,50 zł 2,50 zł krajowych w systemie Elixir 6. Wydanie na wniosek klienta 1,00 zł/szt. 1,00 zł/szt. potwierdzenia wykonania przelewu 7. Stałe zlecenie 4,00 zł 4,00 zł 7.1 Stałe zlecenie na rachunki w BS 2,00 zł 2,00 zł 8. Polecenie zapłaty 1,00 zł 1,00 zł 9. Odwołanie pojedynczego polecenia 3,00 zł 3,00 zł zapłaty 10. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku bankowym 10.1 Za rok bieżący 10,00 zł 10,00 zł 10.2 Za lata wcześniejsze 30,00 zł 30,00 zł 11. Wyciąg z konta bankowego 11.1 Pierwszy w miesiącu 11.2 Kolejny w miesiącu na życzenie 5,00 zł 5,00 zł 12. Blokada środków 12.1 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu, gwarancji udzielonych przez inny bank, itp. 13. Za wydanie zaświadczenia 13.1 o posiadaniu rachunku, wysokości 30,00 zł 30,00 zł salda, wielkości obrotów opinii o sytuacji finansowej klienta w oparciu o dokumenty 14. Realizacja tytułu wykonawczego za każde przekazanie środków 15. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych 16. Wysłanie wezwania (monitu) do 15,00 zł 15,00 zł zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku 17. Sporządzenie dowodu księgowego do 1,00 zł 1,00 zł wyciągu z rachunku bankowego(z wyłączeniem świadczeń emerytalnorentowych) 18. Sporządzenie kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie pojedynczej operacji 18.1 z roku bieżącego 1 zł/szt. 1 zł/szt z każdego poprzedniego roku, 2 zł/szt. 2 zł/szt. najdalej do 5 lat wstecz 19. Likwidacja rachunku bankowego 10,00 zł 10,00 zł 20. Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie bankowego zapisu na wypadek śmierci, przyjęcie i zmiana 10

11 Oddział II Karta debetowa Visa Classic Debetowa (online) PakietMaks 1. Opłata za wydanie nowej karty Bezopłat Bezopłat 2. Opłata za wznowienie karty Bezopłat Bezopłat 3. Opłata za wydanie duplikatu karty 10,00 zł 10,00 zł 4. Opłata za wydanie/wznowienie kolejnej karty do rachunku 5. Opłata miesięczna za użytkowanie karty (dotyczy pierwszej karty debetowej wydanej do rachunku) 6. Opłata miesięczna za użytkowanie kolejnej karty debetowej do rachunku 7. Powtórne generowanie numeru PIN na wniosek użytkownika karty 8. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju i za granicą 9. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 10. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku w pozostałych bankomatach w kraju w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty poprzez usługę Visa Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo usługowej) w Polsce Bezopłat 11 Visa Classic Debetowa (on-line) Pakiet Na Start Bezopłat 1,50 zł1) 1,50 zł1) 1,50 zł1) 1,50 zł1) 10,00 zł 10,00 zł 0,50% min. 3,00 zł 0,50% min. 3,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 6,00 zł 6,00 zł we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A w kasie innego banku w 5,00 zł 5,00 zł kraju w kasie innego banku za 2,00% min. 2,00% min. 10,00 zł granicą od kwoty wypłaty 10,00 zł w placówkach Poczty 5,00 zł 5,00 zł Polskiej 11. Rozpatrzenie reklamacji 12. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji 13. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za 3,00 zł 3,00 zł

12 okres przez niego wskazany 14. Zmiana danych Użytkownika karty 15. Awaryjna wypłata gotówki za 1,000,00 zł 1,000,00 zł granicą po utracie karty 16. Czasowe - - zablokowanie/odblokowanie karty 17. Zmiana wysokości miesięcznego - - limitu indywidualnego 18. Awaryjne wydanie karty Visa - - Business za granicą po utracie karty Oddział III Telefoniczna informacja na hasło Wysokość prowizji/opłat Pakiet Maks Pakiet Na Start 1. Udostępnienie usługi 2. Opłata miesięczna za udzielanie telefonicznie informacji o wysokości salda na rachunku 0,00 zł/m-c 0,00 zł/m-c Oddział IV Bankofon Pakiet MAKS NA Start 1. Udostępnienie usługi Bankofon 2. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi Bankofon Oddział V SMS Banking Pakiet MAKS Na Start 1. Uruchomienie usługi 2. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi 3. Ilość darmowych powiadomień SMS w miesiącu kalendarzowym 5 sztuk w miesiącu 1 sztuka w miesiącu 4. Opłata za powiadomienie SMS poza limitem( nie dotyczy haseł jednorazowych Internet Banking) 0,30 zł za każdy wysłany sms do klienta 0,30 zł za każdy wysłany sms do klienta 12

13 Oddział VI Internet Banking dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Wysokość prowizji/opłat Pakiet MAKS Pakiet Na Start 1. Uruchomienie usługi 0,00zł 0,00zł 2. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi 3. Przelew z rachunków bankowych (za wyjątkiem rachunku oszczędnościowego Efekt) 3.1. na rachunek BS 3.2.Ilośc darmowych przelewów na rachunki w innych bankach krajowych w systemie Elixir 3.3 Opłata za przelewy na rachunki w innych bankach krajowych w systemie Elixir poza limitem 5 sztuk miesięcznie 2 sztuki miesięcznie 0,49 zł za sztukę 0,49 zł za sztukę 4. Zablokowanie, odblokowanie dostępu 5. Odblokowanie dostępu z wydaniem nowego hasła, loginu 6. Zlecenia stałe 2,50 zł 2,50 zł Oddział VII Karty własne Wysokość prowizji/opłat 1. Wydanie karty 2. Wydanie duplikatu karty 3. Wznowienie karty 4. Wypłata gotówki w bankomatach BS Staroźreby Rozdział 6 Rachunek oszczędnościowy SKO Rodzajczyności/usługi SKO 1. Otwarcie rachunku 0 zł 2. Prowadzenie rachunku 5,00zł 1) 3. Wpłaty gotówkowe 4. Wypłaty gotówkowe 5. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku 13

14 bankowym 5.1. Za rok bieżący Za lata wcześniejsze - 6. Wyciąg z konta bankowego 6.1. Wyciąg miesięczny za miesiąc kalendarzowy 6.2. Kolejny w miesiącu na życzenie 5,00 zł za wyciąg 6.3. Sporządzenie kopii wyciągu 10 zł za dokument 7. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: 7.1. Za każdy miesiąc roku bieżącego 3 zł max. 25 zł za cały rok 7.2. Za każdy miesiąc roku poprzedniego 5 zł max. 35 zł za cały rok 8. Likwidacja rachunku bankowego 0,00 zł Rozdział 7. Rachunek oszczędnościowy Efekt 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku 2. Wpłaty gotówkowe 3. Wypłaty (obciążenia rachunku) bez względu na rodzaj operacji: wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe 3.1. Pierwsza obciążeniowa w m-cu kalendarzowym 3.2. Kolejne operacje obciążeniowe w m-cu kalendarzowym (za 0,3 % min. 10 zł max. 50 zł wyjątkiem zajęć egzekucyjnych 4. Przelew złożony elektronicznie (Internet banking) 3,00 zł 5. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania 1,00 zł/szt. przelewu 6. Stałe zlecenie 0,5 % od kwoty, min 4,00 zł max Stałe zlecenie na rachunki w BS 0,5 % od kwoty, min 2,00 zł max. 7. Polecenie zapłaty 2,00 zł 7.1. Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty 3,00 zł 8. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku bankowym 8.1. Za rok bieżący 10,00 zł 8.2. Za lata wcześniejsze 30,00 zł 9. Sporządzenie dowodu księgowego do wyciągu z rachunku 0,50 zł bankowego(z wyłączeniem ZUS i US) 10. Wyciąg z konta bankowego Pierwszy w miesiącu Kolejny w miesiącu na życzenie 5,00 zł 11. Blokada środków 11.1 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu, gwarancji udzielonych przez inny bank, itp. 12. Realizacja tytułu wykonawczego za każde przekazanie środków 13. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych 14. Za wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, wysokości salda, wielkości 30,00 zł obrotów opinii o sytuacji finansowej klienta w oparciu o dokumenty 14

15 15. Wysłanie wezwania (monitu) do zapłaty oraz upomnień z 15,00 zł tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku 16. Sporządzenie kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie pojedynczej operacji 16.1 z roku bieżącego 1 zł/szt z każdego poprzedniego roku, najdalej do 5 lat wstecz 2 zł/szt. 17. Likwidacja rachunku bankowego 10,00 zł 18. Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie bankowego zapisu na wypadek śmierci, przyjęcie i zmiana Rozdział 8. Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku 2. Wpłaty gotówkowe 3. Wypłaty gotówkowe 4. Przelew 4.1. na rachunek BS Bezopłat 4.2. na rachunki w innych bankach krajowych w systemie Elixir 2,50 zł 5. Wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu 30,00 zł rachunku 6. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku bankowym 6.1. Za rok bieżący 10,00 zł 6.2. Za lata wcześniejsze 30,00 zł 7. Blokada środków 8. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu, gwarancji udzielonych przez inny bank, itp. 9. Realizacja tytułu wykonawczego za każde przekazanie środków 10. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych 11. Książeczki oszczędnościowe wystawienie nowej książeczki w miejsce 10,00 zł zniszczonej książeczki wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej i umorzonej książeczki przepisanie książeczki w związku z przelewem 30,00 zł praw/cesja 12. Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie bankowego zapisu na wypadek śmierci, przyjęcie i zmiana 13. Likwidacja rachunku bankowego 5,00 zł Rozdział 9. Lokaty 9.1 Rachunki lokat terminowych 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku 2. Wpłaty gotówkowe 3. Wypłaty gotówkowe 15

16 4. Likwidacja rachunku bankowego 5,00 zł 5. Wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu 30,00 zł rachunku 6. Blokada środków 6.1 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym w innym Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, gwarancji udzielonych przez inny bank, itp Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Staroźrebach 7. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych 8. Książeczki oszczędnościowe 8.1. wystawienie nowej książeczki w miejsce zniszczonej 10,00 zł książeczki 8.2. wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej i umorzonej książeczki 8.3. przepisanie książeczki w związku z przelewem praw/cesja 30,00 zł 9. Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie bankowego zapisu na wypadek śmierci, przyjęcie i zmiana 9.2 Lokata progresywna 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku 2. Wpłaty gotówkowe 3. Wypłaty gotówkowe 4. Wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu 30,00 zł rachunku 5. Blokada środków 5.1 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym w innym banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, gwarancji udzielonych przez inny bank, itp. 5.2 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Staroźrebach 6. Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie bankowego zapisu na wypadek śmierci, przyjęcie i zmiana Rozdział 10. Rachunki walutowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 16 Rachunek oszczędnościowy w walucie Rachunek walutowy dla klientów instytucjonalnych 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 10zł 6) 15 zł 6) 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.3 Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 5 zł 5 zł

17 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa (min. kwota wypłaty 1 USD lub 5 EUR) za wpłatę 0 zł 0,20% od kwoty, min. 5zł max.70, chyba, ze umowa stanowi inaczej Wypłata gotówkowa od kwoty 0 zł 0 zł 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku za przelew 0 zł 0 zł 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: w placówce Banku za przelew 3 zł 3 zł 6. Przelewy zagraniczne 6.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 15 zł 15 zł SEPA 20 zł 20 zł od transakcji Regulowany 30 zł 30 zł polecenie wypłaty 7) 0,30% min. 40 zł max. 300 zł 0,30% min. 40 zł max. 300 zł 6.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym w placówce e Banku: w EUR, USD, GBP w trybie pilnym w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym od transakcji 6.3 Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: 100 zł 100 zł 80 zł 80 zł przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 5 zł 5 zł EUR SEPA od transakcji 5 zł 5 zł Regulowany 5 zł 5 zł polecenie wypłatydyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 20 zł 20 zł 6.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu od transakcji 0,15% min. 20 zł max. 100 zł 6.5 Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 8) za zlecenie 75zł + koszty banków trzecich 6.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 9) 0,15% min. 20 zł max. 100 zł 75 zł+koszty banków trzecich przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej od transakcji 50 zł 50 zł 17

18 przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 6.7 Opłata Non-STP 10) Zmiany/korekty/odwołania 6.8 zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta od transakcji 80 zł 80 zł 30 zł 30 zł 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 7. Polecenie zapłaty za zlecenie 2 zł 2 zł 7.1. Odwółaniepojedyńczego Polecenia zapaty za zlecenie 5 zł 5 zł 8. Zlecenia stałe za zlecenie 5 zł 5 zł 8.1. Zlecenia stałe na rachunki w BS Staroźreby za zlecenie 2 zł 2 zł 9. Wyciąg z rachunku bankowego: wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 11) wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy wysłany pocztą 11) Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ 11) potwierdzenia realizacji przekazu11) Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: 10.1 za każdy miesiąc roku bieżącego jednorazowo 0 zł 0 zł za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł za dokument 10 zł 10 zł za dokument 3 zł max. 20 zł za cały rok 10.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 5 zł max. 30 zł za cały rok 3 zł max. 20 zł za cały rok 5 zł max. 30 zł za cały rok 11. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków za dokument 20 zł 20 zł zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 12. Realizacja tytułu wykonawczego za każde przekazanie środków Za przekazanie 10 zł 10 zł 13. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych 14. Za wydanie zaświadczenia 14.1 O posiadaniu rachunku, wysokości salda, wielkości obrotów Za dokument 30 zł 30 zł 18

19 Opinii o sytuacji finansowej klienta w oparciu o dokumenty Za dokument 50 zł 50 zł Wysłanie wezwania (monitu) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku Za wezwanie 15,00 zł 15,00 zł 16. Likwidacja rachunku bankowego Jednorazowo 10 zł 10 zł Dział III. Usługi dodatkowe do rachunku Rozdział 1. Telefoniczna informacja na hasło 1. Udostępnienie usługi 2. Opłata miesięczna za udzielanie telefonicznie informacji o 5,00 zł/m-c1) wysokości salda na rachunku 3. Udostępnienie usługi Bankofon 4. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi Bankofon Rozdział 2. Home banking 1. Uruchomienie usługi 2. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi 30,00 zł, chyba, że umowa stanowi inaczej1) 3. Przelew 3.1. na rachunek BS 3.2. na rachunki w innych bankach krajowych w systemie Elixir 0,60 zł, chyba, że umowa stanowi inaczej Rozdział 3. SMS Banking 1. Uruchomienie usługi 2,00 zł prowizja jednorazowa 2. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi 3. Przekazanie informacji dot. rachunku w formie SMS-a za 0,30 zł każdy wysłany SMS przez Bank Rozdział 4. Internet Banking 19 Dla osób fizycznych i osób fizycznych Prowadzących działalność gospodarczą Dla klientów instytucjonalnych 1. Uruchomienie usługi 2. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi 3. Przelew z rachunków bankowych (za wyjątkiem rachunku oszczędnościowego Efekt)

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Rozdział I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 76/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28 czerwca 2011 roku I zm. Uchwała nr 130/2011 z dnia 28.09.2011r II zm. Uchwała nr 145/2011 z dnia 26.10.2011r III

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do uchwały nr 37/3/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych stosowana w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu

Tabela opłat i prowizji bankowych stosowana w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu Załącznik do Uchwały Nr /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu z dnia 02.04.2015 r. Tabela opłat i prowizji bankowych stosowana w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu Zmiany naniesione kolorem zielonym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 12/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kałuszynie z dnia 19.03.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36 /2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 8 marca 2012 roku I zm. Uchwała Nr 67/2012 z dn.19.04.2012r. II zm. Uchwała Nr 108/2012 z dn. 26.07.2012r. III zm.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne W PLN

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Tekst jednolity Kałuszyn, październik 2012 r. 1 Spis treści Zasady pobierania prowizji i

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Bank Spółdzielczy w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 69/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.12.2010 r. Tychy, grudzień 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/2012 Zarządu PBS w Kwidzynie z dnia 24.10.2012r Tekst jednolity po zmianach 24.10.2013r Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŃSKOWOLI

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŃSKOWOLI Załącznik do Uchwały Nr 61/2014 z dnia 31 października 2014r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskowoli BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI Do użytku wewnętrznego TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo