Zarządzanie kompetencjami pracowników

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie kompetencjami pracowników"

Transkrypt

1 STUDA PODYPLOMOWE: arządzanie kompetencjami pracowników Program studiów opracowała: mgr Anna Baran Program zatwierdzono na Radzie Wydziału Ekonomicznego dnia 23 września 2010r

2 Cel studiów: Program studiów przygotowany został z myślą o menedżerach oraz specjalistach działów HR, którzy chcą w nowoczesny i skuteczny sposób realizować politykę personalną w swojej firmie. Uczestnicy studiów uzyskają wiedzę z zakresu projektowego wdrażania rozwiązań personalnych, budowania modeli kompetencyjnych, a także problematyki zarządzania wiekiem oraz równości płci w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Studia przygotowują słuchaczy do pracy na stanowiskach menedżerskich i w działach personalnych, umożliwiając pogłębienie posiadanej już wiedzy oraz doskonalenie umiejętności wdrażania efektywnych projektów rozwoju kadr w swoich organizacjach. Adresat: Studia kierowane są do menedżerów i specjalistów działów HR, ale są także atrakcyjną propozycją dla menedżerów średniego i wyższego szczebla, którzy chcieliby efektywnie zarządzać pracownikami swojej firmy. Plan studiów L.p. Przedmioty Semestr Forma zaliczenia W C L Suma 1 ajęcia integracyjne Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi E Metodyka zarządzania projektowego 4 Przywództwo w zarządzaniu projektami HR 5 Wprowadzenie do problematyki zarządzania kompetencjami pracowników 6 Metody oceny kompetencji zawodowych E Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji SUMA W+Ć Budowanie i wdrażanie Systemu Ocen Pracowniczych w oparciu o kompetencje 9 Rynek celów E arządzanie Talentami 2 S t r o n a

3 11 Polityka szkoleniowa oparta na rozwoju kompetencji arządzanie wiekiem i problematyka Gender Budowanie Kompetencyjnych Ścieżek Karier 14 Coaching jako narzędzie doskonalące kompetencje E 15 Gra kierownicza Seminarium dyplomoweopracowanie projektu HR SUMA W+Ć SEMESTR SEMESTR SUMA i Szczegółowy program studiów: 1. ajęcia integracyjne ajęcia wyjazdowe mające na celu poznanie się uczestników, wymianę doświadczeń zawodowych, poznanie oczekiwań uczestników, ustalenie warunków współpracy i zaliczenia studiów, przedstawienie programu 2. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi a) kapitał ludzki i jego strategiczne znaczenie dla organizacji, b) strategia jako długofalowy plan biznesowy firmy, c) dział HR jako partner kadry zarządzającej, d) główne działania w ramach funkcji personalnej, e) strategia personalna w organizacji - budowa, wdrożenie i ewaluacja. 3. Metodyka zarządzania projektowego a) korzyści zarządzania projektowego, b) techniki wspierające pracę projektową, c) zarządzanie ryzykiem projektów, d) MS Project- program komputerowy wspierający zarządzanie projektami (zajęcia realizowane w laboratorium). 4. Przywództwo w zarządzaniu projektami HR a) nowoczesne przywództwo, b) rola i funkcje współczesnego menedżera, c) style kierowania (tradycyjne i nowoczesne), d) strategie motywowania zespołu. 3 S t r o n a

4 5. Wprowadzenie do problematyki zarządzania kompetencjami pracowników a) Kluczowe aspekty systemowego zarządzania kompetencjami: Klasyczne a systemowe podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, Czym są kompetencje, Po co są kompetencje, Rodzaje i grupy kompetencji, Perspektywa rozwoju kompetencji, b) Budowa modeli kompetencji zawodowych: Definiowanie kompetencji i poziomów oceny, Tworzenie listy zachowań, wskaźników, Procedura projektowania, Metody projektowania profili kompetencji, Opisy kompetencji, Standardy kompetencyjne 6. Metody oceny kompetencji zawodowych a) narzędzia diagnozy i oceny kompetencji: skale obserwacyjne, testy kompetencyjne i psychometryczne, assessment & Development Centre, narzędzia rekrutacyjne, metody wykorzystywane w badaniach kompetencji psychologicznych. b) audyt kompetencyjny czym jest audyt kompetencyjny? wady i zalety różnych sposobów przeprowadzania audytu kompetencyjnego, ocena pracy a ocena kompetencji, dobór i diagnoza kompetencji, metody określania kompetencji na danym stanowisku, sposoby identyfikacji luk kompetencyjnych, analiza potrzeb rozwojowych w oparciu o wyniki audytu kompetencyjnego, wyznaczenie potrzeb w zakresie szkolenia. 7. Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji a) rekrutacja on-line, b) portale społecznościowe, c) AC, d) sytuacyjne rozmowy kwalifikacyjne, e) zastosowanie testów psychometrycznych w procesie selekcji. 8. Budowanie i wdrażanie Systemu Ocen Pracowniczych w oparciu o kompetencje a) diagnoza kluczowych kompetencji, b) konstruowanie arkuszy ocen, c) ewaluacja procesu oceny, d) powiązania oceny pracowniczej z innymi obszarami HR. 9. Rynek celów a.) Cele- podstawowy czynnik systemów motywowania w biznesie b.) arządzanie przez cele na tle innych technik zarządzania c.) Rynek celów- Nowoczesna technika oparta na zarządzaniu przez cele d.) Rola informatyzacji w zarządzaniu i motywowaniu 4 S t r o n a

5 e.) Narzędzia informatyczne do obsługi systemów zarządzania partycypacyjnego f.) Planowanie, monitorowanie i rozliczanie w zarządzaniu 10. arządzanie Talentami a) pojęcie i cechy talentu, b) proces zarządzania talentami, c) cele i zakres programów zarządzania talentami, d) strategiczne aspekty zarządzania talentami, e) pozyskiwanie utalentowanych pracowników; powody pozyskiwania talentów, f) pozyskiwanie talentów wewnątrz i na zewnątrz organizacji, g) identyfikowanie talentów, h) selekcja talentów, i) pomiar i ocena talentów. 11. Polityka szkoleniowa oparta na rozwoju kompetencji a) główne cele wprowadzania szkoleń, b) kompetencyjne podejście do analizy potrzeb rozwojowych, c) rola i znaczenie procesu grupowego dla przebiegu i efektów szkoleń, d) role specjalisty ds. rozwoju w procesie analizy, e) modele analizy potrzeb, f) metody i techniki pozyskiwania informacji istotnych do analizy potrzeb, g) planowanie celów szkoleniowych, h) metody szkoleniowe, i) działania wzmacniające efekt rozwoju, j) poziomy oceny szkoleń. 12. arządzanie wiekiem i problematyka Gender a) arządzanie wiekiem: analiza trendów demograficznych w Europie i na świecie; proces starzenia się społeczeństw trzy wymiary age management ( zarządzania wiekiem ) państwo, firma, jednostka zarządzanie wiekiem w firmie w różnych procesach biznesowych: od rekrutacji po zwolnienia; audyt wieku. budowanie strategii zarządzania wiekiem w firmie dobre praktyki w zakresie zarządzania wiekiem, projekty i inicjatywy krajowe, europejskie i inne. b) Gender mainstreaming (GM): pojęcie i cele gender mainstreaming (polityka równości płci) na poziomie makro (UE, kraj) i mikro (firma) bariery równości płci w zatrudnieniu strategie uwzględniania zasad równości płci w kulturze korporacyjnej firmy (budowanie świadomości, analiza sytuacji, ocena wpływu praktyk stosowanych w firmie na problem równości płci, przeprojektowanie kultury organizacyjnej firmy) dobre praktyki i przykłady 13. Budowanie Kompetencyjnych Ścieżek Karier a) tworzenie mapy kariery w ramach organizacji, b) identyfikacja kompetencji, które wpływają na rozwój kariery, c) ocena efektywności rozwoju zawodowego pracowników, d) podmioty odpowiedzialne za rozwój zawodowy pracowników, e) typy ścieżek karier, f) planowanie organizacyjnych i indywidualnych ścieżek karier pracowników, 5 S t r o n a

6 Literatura: g) opracowywanie matryc ścieżek karier, h) opracowywanie narzędzi i formularzy wspierających planowanie ścieżek karier pracowników. 14. Coaching jako narzędzie doskonalące kompetencje a) coaching a inne metody rozwijania kompetencji pracowników, b) podstawy coachingu czym jest coaching, predyspozycje coacha, metodyka pracy coachingowej, harmonogram pracy coachingowej, odpowiedzialność coacha, coachowanego oraz jego przełożonego, c) model coachingu opartego o proces uczenia się nowych umiejętności, d) budowa odpowiedniej relacji z podopiecznym, e) zasady diagnozy potencjału rozwojowego pracownika, f) udzielanie efektywnej informacji zwrotnej, g) wzmacnianie pozytywnych zachowań. 15. Gra kierownicza espołowa gra, w której uczestnicy mogą przetestować zdobytą wiedzę w praktyce poprzez zarządzanie kompetencjami pracowników w prowadzonych przez siebie firmach. 16. Seminarium dyplomowe - opracowanie projektu HR Opracowanie projektu doradczo szkoleniowego w oparciu o kompetencje. 1) A. Walker, G. Naegele, A guide to good practice in age management, The European Foundation for the mprovement of Living and Working Conditions, ) Adair J., Od bossa do lidera: prowadzić innych do sukcesu, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków ) Amstrong M., arządzanie zasobami ludzkimi-wydanie V, Wyd.Wolters Kluwer Polska - OFCYNA ) Blanchard K., Jak zwyciężać w pracy: przywództwo wyższego stopnia w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa ) Borkowska S. (red.), arządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, Wyd. Wolters Kluwer Polska - OFCYNA, ) Camp R., Vielhaber Mary E., Simonetti Jack L., Strategiczne rozmowy kwalifikacyjne, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna ) Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk ) Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Wyd. Wolters Kluwer Polska - OFCYNA, ) Drucker P.F., awód menedżer, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa ) Filipowicz G. Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników Wyd. Oficyna Kraków ) Frame D.J. arządzanie projektami w organizacjach, Wig Press, Warszawa ) Half R., Jak znaleźć, zatrudniać i zatrzymać najlepszych pracowników, Wyd. WNT, Warszawa ) Heidem J. M., McKenzie C. A., Budowanie zespołu z pasją, Wyd. Rebis ) Hoffman E. Ocena psychologiczna pracowników, Wyd. GWP, ) Jankowska., arządzania zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa ) Juchnowicz M. (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach wiedzy, Wyd. Difin S t r o n a

7 17) Kostera M., Śliwa M., arządzanie w XX wieku. Jakość, twórczość, kultura, WAiP, Warszawa ) Kożusznik B. Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa ) Król H., Ludwiczyński A. (red.), arządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa ) M. Branka. M. Rawłuszko, A. Siekiera, asada równości szans płci w projektach PO KL, Warszawa, marzec ) Nosal Cz., Psychologia decyzji kadrowych, Wyd. PSB, ) Oleksyn T. arządzanie kompetencjami teoria i praktyka,wyd.oficyna Ekonomiczna ) Oleksyn T., arządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia, kontrowersje, Wyd. Wolters Kluwer Polska - OFCYNA, ) Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Wyd. Wolters Kluwer Polska OFCYNA, Kraków ) Penc J., Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Wyd. DFN, Warszawa ) Podręcznik włączania problematyki równości płci do głównego nurtu polityk, Komisja Europejska, 2008 (dostępny online) 27) Pracownicy 45+ w naszej firmie, Program Narodów jednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Warszawa 2007 (http://www.zysk50plus.pl) 28) Ratajczak., Psychologia pracy i organizacji, Wyd. PWN, ) Robbins S.P., achowania w organizacji. PWE, Warszawa ) Sidor-Rządkowska M. (red.) Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, Wyd. Wolters Kluwer, ) Sidor-Rządkowska M., Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami L, Wyd. Wolters Kluwer Polska - OFCYNA, ) Sidor-Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników - Wydanie, Wyd. Wolters Kluwer Polska - OFCYNA, ) Smółka P. Kompetencje społeczne Oficyna ) Sołtysińska., Kossowska M. Szkolenia pracowników a rozwój organizacji Wyd. Oficyna Ekonomiczna, ) Stanisław Witkowski S. (red), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją Wyd. Difin Warszawa ) Tyszka T. Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Wyd. GWP, ) Vickers A., Bavister S. Coaching, Wyd. One Press, ) Wachowiak P. Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K. Kierowanie zespołem projektowym, Wyd. DFN, Warszawa ) Wieczorek J., Efektywne zarządzanie kompetencjami- tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy, Wyd. ODDK, ) Wood R., Payne T. Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach Wyd. Oficyna Ekonomiczna ) Woodruffe C. Ośrodki oceny i rozwoju, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, ) Woodruffe Ch., Ośrodki oceny i rozwoju, Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników, Wydawnictwo Oficyna Ekonom ) biegień-maciąg L. (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wolters Kluwer, Oficyna Ekonomiczna, Kraków S t r o n a

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 151 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 października 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem

Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem Sylabus przedmiotu Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem Załącznik 5 Nazwa przedmiotu (symbol P1): Komunikacja interpersonalna Wydział: Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Tytuł/stopień: Dr email:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty Inspiruj, motywuj, rozwijaj pasje, kształtuj pokolenia Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty KATALOG e-szkoleń 2014 SEKA.edu wyłączny przedstawiciel Skill Pill w Polsce Skill Pill to partner

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PROGRAM SZKOLENIA dla średnich przedsiębiorstw kod: ŚP v.1 Wszelkie prawa zastrzeżone IMC Polska sp. o.o. WARSZAWA, KATOWICE 2005

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIOWO DORADCZY PROGRAM CERTYFIKACYJNY WWW.CERTYFIKATPMS.PL

SZKOLENIOWO DORADCZY PROGRAM CERTYFIKACYJNY WWW.CERTYFIKATPMS.PL SZKOLENIOWO DORADCZY PROGRAM CERTYFIKACYJNY PROFESJONALNY MENEDŻER SZKOLEŃ Z perspektywy Organizatora Z perspektywy Eksperta Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniowo doradczym Programie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008

Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008 Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008 Rozwój kompetencji menedżerskich w firmie Hager Polo - studium przypadku Anna Syrek-Kosowska Autorka jest doktorem psychologii, trenerem rekomendowanym

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Zarządzania Zasobami Ludzkimi Znaczenie ZZL Modele ZZL

Wprowadzenie do Zarządzania Zasobami Ludzkimi Znaczenie ZZL Modele ZZL Wprowadzenie do Zarządzania Zasobami Ludzkimi Znaczenie ZZL Modele ZZL UŜywane skróty i pojęcia ZZL zarządzanie zasobami ludzkimi SZZL- strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi HR (ang.) Human Resources

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Efekt WOW w szkoleniach

Efekt WOW w szkoleniach Efekt WOW w szkoleniach dr Beatricze Andrzejewska Dyrektor Programowy Przywództwo, HRM, studia trenerskie Instytut Rozwoju Biznesu Anna Wolska Senior Trener/Konsultant Instytut Rozwoju Biznesu Na czym

Bardziej szczegółowo

Marketing rekrutacyjny jako narzędzie employer brandingu

Marketing rekrutacyjny jako narzędzie employer brandingu Artykuł pochodzi z publikacji: Employer Branding w teorii i praktyce, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 Marketing rekrutacyjny jako narzędzie employer brandingu Krzysztof Zając Abstrakt

Bardziej szczegółowo

Human Partner Sp. z o. o.

Human Partner Sp. z o. o. JESIENNA OFERTA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH Human Partner Sp. z o. o. 1 Szkolenia nic nie zmieniają w życiu firm y. Nie usprawniają jej działania, nie zwiększają zysków ani nie obniżają kosztów. Cóż z tego, że

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń promocyjnych

Oferta szkoleń promocyjnych Oferta szkoleń promocyjnych www.podyplomowe.ue.wroc.pl Budowanie zespołu (team building) Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności w obszarze budowania zespołu. Poznanie i przetestowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami Zarządzanie Projektami Zawartość oferty: I. WSTĘP II. METODY KSZTAŁCENIA III. WARUNKI REKRUTACJI IV. PROGRAM V. KADRA DYDAKTYCZNA VI. ORGANIZACJA ZAJĘĆ VII. CENA VIII. AKTUALNY HARMONOGRAM IX. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kapitałem ludzkim ( ZKL )

Zarządzanie kapitałem ludzkim ( ZKL ) Dr Joanna Jasińska Zarządzanie kapitałem ludzkim ( ZKL ) I: Geneza, pojęcie i cele zarządzania kapitałem ludzkim Etapy zarządzania kapitałem ludzkim : Opieka socjalna (1915 1920) Administrowanie kadrami

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego.

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego. Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego Bartosz Ledzion 1 Spis treści 1 SEKTOR PRYWATNY W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

III edycja projektu SZKOLENIA W POLSCE. Era Profesjonalizacji WARSZTATY: I. Coaching lekarstwem na wszystko?

III edycja projektu SZKOLENIA W POLSCE. Era Profesjonalizacji WARSZTATY: I. Coaching lekarstwem na wszystko? III edycja projektu SZKOLENIA W POLSCE Era Profesjonalizacji WARSZTATY: I. Coaching lekarstwem na wszystko? II. Wzorce zarządzania i tworzenia relacji, czyli wykorzystanie Analizy Transakcyjnej w szkoleniach

Bardziej szczegółowo