Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Cieszynie za 2017 rok. A k t u a l n y s t a n o s o b o w y i s z k o l e n i a_

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Cieszynie za 2017 rok. A k t u a l n y s t a n o s o b o w y i s z k o l e n i a_"

Transkrypt

1 1 Załącznik nr 2 do Informacji o stanie bezpieczeństwa w Cieszynie za 2017 r. SM Cieszyn dnia r. Ryszard Macura Burmistrz Miasta Cieszyna Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Cieszynie za 2017 rok W 2017 roku Straż Miejska w Cieszynie wykonywała zadania z zakresu ochrony porządku publicznego na terenie miasta, pracując w trybie ciągłym (całą dobę, siedem dni w tygodniu). Stan zatrudnienia na dzień r. wynosił 29 osób (29 etatów), t.j. o 3 mniej w porównaniu z zatrudnieniem na dzień r. Szczegóły zatrudnienia i przeszkolenia obrazuje poniższa tabela: A k t u a l n y s t a n o s o b o w y i s z k o l e n i a_ lp stanowisko il. etatów wykształcenie szkolenie podstawowe strażników szkol. specjalistyczne wyższe średnie inne tak bez ruch drog. br. palna 1 komendant zast. komend naczelnik zast. naczeln kierownik zast. kierown st. inspektor inspektor mł. inspektor st. specjalista specjalista mł. specjalista st. strażnik strażnik mł. strażnik aplikant razem strażn. (suma pkt1-16) 18 prac. administr. (st. urzędnicze oraz pomocn i obsługi) 19 liczba etatów ogółem W trakcie roku zatrudnienie nie zmieniało się. Od r. siedziba Straży Miejskiej w Cieszynie mieści się w budynku przy ul. Limanowskiego 7 (poprzednio mieściła się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kochanowskiego 14).

2 Podstawowe wyposażenie, służące strażnikom miejskim do realizacji ustawowych zadań, przedstawia poniższa tabela: 2 EWIDENCJA WYPOSAŻENIA (na dzień r) Lp. Wyposażenie Liczba 1 kajdanki zakładane na ręce 28 (w 2016r -28) 2 pałki służbowe 28 (28) 3 psy służbowe 0 (0) 4 chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających 5 przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej 24 (24) 6 siatki obezwładniające 0 (0) 7 broń palna 0 (0) 8 środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych 7 (7) 28 (26) 9 pojazdy: 4 (4) a) samochody 4 (4) b) motocykle 0 (0) c) motorowery 0 (0) d) rowery 0 (0) 10 konie 0 (0) W skład 28 szt. środków technicznych służących do obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych (26) wchodzi: 12 kamer obrotowych monitoringu miejskiego (10), 5 kamer stacjonarnych przemysłowych obserwujących i rejestrujących obraz wokół siedziby Straży Miejskiej w Cieszynie (5) /chodnik, jezdnia, parkingi/, 4 kamery stacjonarne przemysłowe obserwujące i rejestrujące obraz wokół budynku Urzędu Miejskiego w Cieszynie (4), 3 kamery stacjonarne przemysłowe obserwujące i rejestrujące obraz z placu zabaw na ul. Skrajnej (3), 1 kamera przenośna służąca np. do monitorowania dzikich wysypisk śmieci (1), 3 aparaty fotograficzne z możliwością wykonywania krótkich filmów (3). Funkcjonowanie Straży Miejskiej, jako jednostki organizacyjnej budżetowej miasta, opierało się o uchwalony w dniu 29 grudnia 2016 r. budżet miasta (uchwała Nr XXVIII/287/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2017). Obsługę prawną, sprzątanie pomieszczeń komendy, obsługę informatyczną, serwis oprogramowania SUMPro (elektroniczny rejestr zdarzeń, ewidencji i windykacji mandatów), serwis monitoringu miejskiego, dostęp do internetu, realizowały na potrzeby Straży Miejskiej podmioty zewnętrzne, na podstawie stosownych umów. Planowany budżet Straży Miejskiej na 2017 r. (po zmianach) po stronie wydatków w kwocie ,31 zł /w 2016 r ,35 zł/, został wykonany w 96,51% /99,20%/, co oznacza, że na funkcjonowanie Straży wydatkowano kwotę ,93 zł /w 2016 r. była to kwota ,79 zł/, z czego na: 1/ wydatki bieżące ,33 zł / ,79 zł/, w tym: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,54 zł / ,07 zł/ (co stanowi 82,59% wszystkich wydatków /84,13 %/), - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,18 zł / ,25 zł/ (12,96% wszystkich wydatków /14,00%/), w tym: ,14 zł /33 178,90 zł/ na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ,71 zł /20 183,30 zł na realizację Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa - Bezpieczny Cieszyn na lata ,

3 3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,61 zł /38 475,47 zł/ (1,79% wszystkich wydatków /1,87%/), 2/ wydatki majątkowe ,60 zł /0,00 zł/ (2,66% wszystkich wydatków /0,00%/), w tym: - inwestycje ,60 zł /0,00 zł/, - zakupy inwestycyjne 0,00 zł /0,00 zł/. Szczegóły wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w 2017 r. przedstawiają się następująco: * płace i pochodne ,54 zł / ,07 zł/, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników ,71 zł / ,60 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,97 zł / ,82 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne ,57 zł / ,40 zł/, składki na fundusz pracy ,29 zł /32 761,25 zł/, wynagrodzenia bezosobowe 8 200,00 zł /9 365,40 zł/, * świadczenia na rzecz osób fizycznych ,61 zł /38 475,47 zł/, w tym: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,61 zł /38 475,47 zł/. W/w kwotę wydatkowano głównie na: - zakup sortów mundurowych i ekwiwalent mundurowy, posiłki profilaktyczne, napoje chłodzące, ekwiwalenty za pranie sortów mundurowych, inne ekwiwalenty na podstawie Regulaminu Pracy, * wpłaty na PFRON 0,00 zł /0,00 zł/, * zakup materiałów i wyposażenia ,89 zł /83 625,98 zł/. W/w kwotę wydatkowano głównie na: zakup paliwa ,42 zł /43 553,13 zł/, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych ,53 zł /11 447,54 zł/, zakup urządzeń (niszczarka do papieru, latarki 2 szt, lampy oświetleniowe 2 szt), zakup: aktualizacji programów finansowo-księgowych oraz aktualizacji programu SUMPro do ewidencji interwencji, wykroczeń i mandatów karnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, materiałów biurowych, bloczków mandatowych, notatników i druków oraz innego wyposażenia. * zakup energii ,79 zł /36 724,38 zł/, * zakup usług remontowych 4 405,44 zł /4 821,54 zł/, w tym: remonty pojazdów, remonty sprzętu biurowego, naprawy monitoringu, * zakup usług zdrowotnych 1 491,00 zł /1 410,00 zł/, w tym: badania okresowe, szczepienia przeciwko żółtaczce, tężcowi oraz grypie, * zakup usług pozostałych ,19 zł /72 260,89 zł/, w tym: usługi pocztowe i kurierskie, obsługa prawna, sprzątanie pomieszczeń, kanalizacja, przeglądy i badania techniczne samochodów, serwis monitoringu miejskiego, usługi pralnicze, inne usługi, * opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,26 zł /11 145,35 zł/, w tym: abonament i rozmowy telefoniczne w sieci Dialog, dzierżawę kanalizacji, abonament za numer alarmowy 986, dzierżawa łączy z Policją w TPSA, abonament za trzy telefony komórkowe, doładowanie rozmów na telefon komórkowy związany z kamerą przenośną, * zakup usług obejmujących tłumaczenia 50,00 zł /0,00 zł/, * podróże służbowe krajowe 243,70 zł /1 101,30 zł/, w tym: zwrot kosztów delegacji, * podróże służbowe zagraniczne 58,92 zł /433,78zł/, * różne opłaty i składki 7 320,79 zł /6 449,28 zł/, w tym: ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie mienia, * odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,14 zł /33 178,90 zł/, * podatek od nieruchomości 3 907,00 zł /3 935,00 zł/, * opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego 4 798,55 zł /4 798,55 zł/, * koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 zł /0,00 zł/, * szkolenia pracowników 5 993,80 zł /7 798,00 zł/. W/w kwotę wykorzystano na: szkolenie BHP dla pracowników (10), szkolenie specjalistyczne głównej księgowej (2), szkolenie pracownika ds płac i rozliczeń (1), szkolenie pracownika ds. kadr (2) oraz udział komendanta (2) lub jego zastępcy (1) w zjazdach szkoleniowych lub konferencjach organizowanych dla komendantów straży miejskich, szkolenia strażników miejskich (4/30 osób). * wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,60 zł /0,00 zł/, * wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł /0,00 zł/, * wydatki związane z Gminnym Programem Poprawy Bezpieczeństwa- Bezpieczny

4 4 Cieszyn na lata (dział: 754; rozdział 75495) ,71 zł / ,30 zł/ przedstawione zostały w poniższej tabeli: Paragr. Wyszczególnienie Wykonanie za 2016 r. w zł Plan na 2017 r. w zł Wykonanie w 2017 r. w zł % realizacji 5: Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , ,88 99, , , ,83 52,18 RAZEM , , ,71 88,64 Przedstawione w powyższej tabeli środki były wydatkowane zgodnie z planem i harmonogramem wydatków oraz zostały wykorzystane na następujące przedsięwzięcia: zakup nagród dla uczestników Eliminacji Miejskich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom - 499,59 zł zakup nagrody dla najlepszego dzielnicowego KPP Cieszyn ,76 zł, organizacja imprez dla dzieci i młodzieży cieszyńskich szkół w ramach akcji "Baw się bezpiecznie" (Dzień Dziecka na sportowo ,98 zł, zakup nagrody dla najlepszego strażnika Straży Miejskiej w Cieszynie ,00 zł, zakup elementów odblaskowych, długopisów i gadżetów dla przedszkolaków, uczniów cieszyńskich szkół, seniorów, rozdawanych podczas akcji: Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczne Ferie, Bezpieczne Wakacje, Bezdomny, bezradny, samotny ,38 zł, organizacja imprez dla młodzieży cieszyńskich szkół w ramach akcji Narkotykowe Dylematy (projekcja filmu dokumentalnego Prawie wszystko o narkomanii /3 klasy gimnazjum/ - 738,00 zł. W 2017 r. planowano uzyskanie przez Straż Miejską dochodów w wysokości 200,00 zł z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków pieniężnych na jej kontach (dochodowym oraz wydatków) /w 2016 r 200,00 zł/. Natomiast dochody z mandatów karnych wystawionych przez strażników miejskich oraz ich egzekucja realizowane były przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego. W ramach planowanych dochodów Straż Miejska przekazała do budżetu miasta kwotę 661,34 zł /1 517,58 zł/, która pochodziła z następujących źródeł: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 21,00 zł /35 zł/, odsetki bankowe 157,44 zł /190,70 zł/, wpływy z różnych dochodów 482,90 zł /1 291,88 zł/. W okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy nałożyli mandatów karnych /w 2016r - 770/ na kwotę ,00 zł /75 210,00 zł/. Średnia wysokość mandatu wyniosła 105,59 zł /97,68 zł/. Wykonując w 2017 roku ustawowe zadania z zakresu ochrony porządku publicznego na terenie Cieszyna Straż Miejska wystawiła do pracy patrole /w 2016r 1 763/ (18 pieszych /105/ oraz zmotoryzowanych /1 657/, w tym 8 wspólnych z Policją /42). Mniejsza ilość wystawionych patroli Straży Miejskiej oraz mniejsza ilość wspólnych patroli z Policją wynikła z mniejszej liczby strażników (o 3 etaty w odniesieniu do grudnia 2015r) oraz zmian w organizacji pracy (od 1 stycznia zmieniony został podstawowy czas pracy patroli z 8 godzinnego na 12 godzinny). W trakcie roku strażnicy miejscy przeprowadzili udokumentowanych interwencji /w 2016r 6 107/, podczas których ujawnili popełnienie wykroczeń /3 729/, 15 przestępstw /13/ oraz 29 niewłaściwych zachowań nieletnich /16/. Interwencje te dotyczyły głównie egzekwowania prawa karnego (szczególnie prawa o wykroczeniach), ustaw porządkowych (m. in. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu, o bezpieczeństwie imprez masowych), prawa miejscowego (o zakazie prowadzenia działalności handlowej w miejscach do tego nie wyznaczonych, regulamin utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn, o wyłapywaniu bezpańskich zwierząt, o sprzedaży i używaniu wyrobów pirotechnicznych).

5 5 Interwencje podejmowane były po zgłoszeniach: mieszkańców /w 2016r 3 154/, operatora monitoringu miejskiego 273 /156/, instytucji i podmiotów oraz po ujawnieniu strażników miejskich. Zgłoszenia mieszkańców dotyczyły: zakłócania porządku publicznego 621 /619/, zagrożeń w ruchu drogowym /943/, ochrony środowiska i gospodarki odpadami 342 /114/, zagrożeń życia i zdrowia 183 /148/, zagrożeń pożarowych 3 /21/, awarii technicznych 107 /114/, zwierząt 416 /386/, innych spraw 789 /809/. Postępowania w sprawach ujawnionych wykroczeń zakończyły się zastosowaniem: pouczeń /w 2016r 2 701/, nałożeniem mandatów karnych /770/, w tym: 147 gotówkowych /103/ oraz kredytowanych /667/ - na łączną kwotę ,00 zł /75 210,00 zł/ (got ,00 zł /8 610 zł/, kred ,00 zł /66 600,00 zł/), skierowaniem 215 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Cieszynie Wydział II Karny /175/ oraz 3 /2/ sprawy do Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich (na 29 interwencji wobec nieletnich /16/). Interwencje wobec nieletnich dotyczyły spożywania alkoholu, palenia papierosów, wykroczeń drogowych oraz przebywania na terenach zamkniętych. W każdym z przypadków o zdarzeniu informowani byli rodzice /opiekunowie prawni/, a w uzasadnionych szkoła, Policja - Sekcja d/s nieletnich oraz Sąd Rodzinny. Szczegóły postępowań w sprawach o wykroczenia przedstawia tabela zamieszczona na końcu sprawozdania. W trakcie wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu drogowego strażnicy odnaleźli jeden poszukiwany pojazd /w 2016r 1/, razy założyli blokadę na koło pojazdu /281/, 1 pojazd został usunięty z drogi na podstawie art 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym /0/ oraz 1 na podstawie art. 130a Prawa o ruchu drogowym /0/. Ponadto strażnicy miejscy 57 razy doprowadzili do usunięcia pojazdów z drogi przez właściciela wraki, nieużywane, zawadzające /19/. Podczas interwencji wobec nietrzeźwych 141 osoby zostały odwiezione do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej (izba wytrzeźwień) /223/, 1 osoba do policyjnej izby zatrzymań /0/ oraz 5 osób do miejsca zamieszkania /9/. Strażnicy pomagali również osobom w nagłych wypadkach, wzywając 40 razy Pogotowie Ratunkowe /40/. Oprócz w/w interwencji strażnicy 24 razy zabezpieczali miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia /19/. Ważną częścią działalności Straży była również realizacja uchwalonego na lata przez Radę Miejską Cieszyna Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa - Bezpieczny Cieszyn, który obejmował następujące obszary działań: pomocy doraźnej : wezwanie Pogotowia Ratunkowego do osób potrzebujących pomocy medycznej 40 /40/, wezwanie Straży Pożarnej w sytuacjach wymagających podjęcia działań spec 46 /43/, zabezpieczenie miejsc przestępstw, wypadków, kolizji, katastrof lub innych podobnych zdarzeń albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami 24 /19/, restrykcyjno-represyjny : egzekwowanie obowiązujących przepisów w celu ograniczenia lub eliminacji najbardziej uciążliwych zachowań wykroczeń /3 729/; 15 przestępstw /13/, 29 niewłaściwych zachowań nieletnich /16/, oskarżanie przed Sądem Rejonowym w Cieszynie w sprawach skierowanych przez Straż Miejską lub odwoławczych 17 /12/ oraz przed Sądem Okręg. w Bielsku Białej 2 /0/, kontrole dziennych opłat targowych 5 /8/, kontrole podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż alkoholu 85 /5/, kontrole osobiste, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby 147 /0/, porządkowy : przeprowadzenie 469 kontroli czystości terenów otwartych oraz nieruchomości zabudowanych, po których wydane zostały polecenia usunięcia nieprawidłowości /455/, w tym 147 kontroli sanitarno-porządkowych /145/ ( Czysty Cieszyn ), przeprowadzenie kontroli spalania odpadów w piecach grzewczych 131 /79/, interwencje w sprawie bezpańskich psów i przekazanych do schroniska dla zwierząt 93 /65/,

6 6 interwencje w sprawie uprzątnięcia padniętych zwierząt 198 /135/, interwencje w sprawie rannych /chorych/ zwierząt 33 /bd/, stwierdzenie konieczności zabezpieczenia miejsc zagrożeń lub usunięcia awarii (uszkodzenia elewacji budynków, złamane drzewa, uszkodzenia urządzeń i nawierzchni dróg, itp.) 417 /428/, zabezpieczenie porządku publicznego i bezpieczeństwa podczas imprez o charakterze publicznym/masowym 80 /67/. komunikacyjny : przekazywanie zarządcom dróg informacji dotyczących poprawy organizacji ruchu 26 /20/ oraz stanu dróg i urządzeń drogowych 160 /167/. zagrożeń kryzysowych : w okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy podejmowali interwencje dotyczące ptasiej grypy oraz.wścieklizny 72 /0/. socjalny : kontrole miejsc i interwencje w sprawie osób bezdomnych, bezradnych oraz samotnych 420 /398/, w tym: udzielenie pomocy doraźnej 70 /57/ (29 BEZDOMNY; 41 BEZR/SAMOT), wybryk 94 /135/, alkohol 13 /5/, interwencja porządkowa 215 /202/ ( Bezdomny, bezradny, samotny ), prewencyjno-wychowawczy : 40 przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, skierowanych głównie do dzieci młodzieży z cieszyńskich szkół i przedszkoli /44/, codzienne w dniach nauki szkolnej zabezpieczanie przejść dla pieszych położonych w pobliżu szkół: SP 1, SP 4, SP 6, SP 3 oraz okazjonalne przy SP 2 oraz SP 7, celem którego było zapewnienie dzieciom bezpiecznego dojścia do szkół, codzienne w dniach nauki szkolnej (w godzinach dużych przerw) patrolowanie rejonów wokół gimnazjów i szkół średnich pod kątem niewłaściwego zachowania młodzieży i eliminacji osób niepożądanych. promocyjno-informacyjny : prowadzenie strony internetowej zawierającej informacje o programie. Prowadzone były też comiesięczne spotkania na terenie trzech największych osiedli mieszkaniowych, podczas których mieszkańcy oraz przedstawiciele rad osiedlowych mogli zgłaszać problemy, uwagi i wnioski ( Bezpieczne osiedle ). Działania w obszarze promocyjno informacyjnym realizowane były głównie poprzez stronę internetową oraz przekazywanie mediom publicznym informacji o zaistniałych zdarzeniach lub realizowanych akcjach profilaktycznych. W 2017 r. stronę internetową odwiedziło internautów podczas sesji, dokonując odsłon (w 2016r / / ). Oprócz informacji dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej strona zawierała ankietę, umożliwiającą internautom wyrażanie opinii, dotyczących poczucia i stanu bezpieczeństwa w Cieszynie oraz formularz zgłoszeniowy. Przy pomocy tych środków mieszkańcy mieli możliwość zgłaszać nieprawidłowości, wymagające interwencji strażników miejskich oraz wpływać na dyslokację patroli. W 2017 r na stronę wpłynęło 7 ankiet /1/ oraz 104 zgłoszenia informujące o potrzebie podjęcia interwencji /67/. Wykonując ustawowe zadania Straż Miejska w Cieszynie współpracowała z wieloma podmiotami. Stałą współpracę prowadzono z Urzędem Miejskim w Cieszynie, Komendą Powiatową Policji w Cieszynie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Cieszyńskim Pogotowiem Ratunkowym, Miejską Policją w Czeskim Cieszynie, Miejskim Zarządem Dróg. Natomiast okazjonalną (w zależności od potrzeb) z następującymi podmiotami: Straż Graniczna, Urząd Celny, Urząd Skarbowy, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Inspektor Weterynarii, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Schronisko dla Zwierząt, Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy, Zakład Gospodarki Komunalnej, szkoły, ZHP Hufiec Ziemi Cieszyńskiej, Rady Osiedlowe Mieszkańców i inne. Współpraca z Urzędem Miejskim polegała na: * udostępnianiu Straży Miejskiej zbiorów informatycznych i zasobów dysków sieciowych Urzędu Miejskiego, łącznie z ich obsługą oraz wykorzystywaniu przez Straż centrali telefonicznej zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu r, * ochronie budynku Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Kochanowskiego 14 (od r obserwacja obrazu z kamer monitoringu obiektowego w związku z przeniesieniem rejestratora

7 7 do Centrum Monitoringu w KSM), * asystowaniu pracownikom UM podczas wizji lokalnych, szczególnie Wydziału Ochrony Środowiska 78 /51/, * pomocy kurierskiej i transportowej, udzielanej przez Straż, * prowadzeniu przez Straż Miejską kontroli posiadania opłat, zezwoleń i warunków sprzedaży alkoholu oraz obowiązku zgłaszania psów do rejestru, * ustalaniu dla potrzeb postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wydział Spraw Obywatelskich, czy wskazane osoby zamieszkują w lokalu mieszkalnym 47 /61/, * rozprowadzaniu Wiadomości Ratuszowych. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Cieszynie w 2017 roku realizowana była w oparciu o porozumienie z dnia 03 września 1999r o współpracy Policji i Straży Miejskiej, zawarte pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Cieszynie i Burmistrzem Miasta i w mojej ocenie przebiegała dobrze. Zgodnie z porozumieniem utrzymywana była łączność telefoniczna pomiędzy Komendami Straży Miejskiej i Policji, służąca między innymi do wymiany istotnych dla służby informacji oraz bieżących konsultacji w zakresie wykonywanych zadań. Okazjonalnie odbywały się spotkania komendantów mające na celu ocenę zagrożenia bezpieczeństwa oraz porządku publicznego na terenie miasta. Przynajmniej raz w tygodniu odbywały się spotkania osób wyznaczonych do prowadzenia bieżącej koordynacji służb w celu wymiany informacji o zagrożeniach, określania wspólnych zadań oraz dyslokacji patroli. Straż Miejska codziennie otrzymywała z KPP biuletyn informujący o istotnych wydarzeniach zaistniałych na terenie miasta i powiatu. Przed podejmowaniem wspólnych zadań, szczególnie przy zabezpieczaniu imprez publicznych/masowych, przeprowadzane były odprawy strażników miejskich oraz policjantów realizujących zabezpieczenie. Prowadzono również wspólne działania związane z patrolowaniem miasta w godzinach nocnych w rejonach szczególnie narażonych na występowanie zjawisk przestępczych oraz podczas akcji prewencyjnych. KPP w Cieszynie udostępniała strażnikom miejskim alkomat do badania trzeźwości osób, wobec których podejmowali czynności. Straż Miejska zabezpieczała i przekazywała Policji nagrania z monitoringu miejskiego w sprawach przez nią prowadzonych. Odzwierciedleniem współpracy Straży Miejskiej z Komendą Powiatową Policji w Cieszynie jest poniższe wyszczególnienie: * 8 wspólnych patroli w porze nocnej oraz przy patrolowaniu miejsc szczególnie zagrożonych, zabezpieczaniu imprez publicznych (manifestacji, procesji, koncertów) /w 2016r 42/, * przeprowadzanie odpraw przed podejmowaniem wspólnych zadań Straży Miejskiej i Policji, szczególnie przy zabezpieczaniu porządku publicznego podczas imprez/zgromadzeń o charakterze publicznym/masowym 17 /15/, * wspólny udział w akcjach prewencyjnych, takich jak: Bezpieczne Ferie 2017, Bezpieczne Wakacje 2017", Bezpieczna droga do szkoły, "Znicz 2017", Bezdomny bezradny, samotny, * przekazanie przez Straż Miejską Policji 108 spraw do dalszego prowadzenia, ze względu na przekroczenie kompetencji lub niemożliwych do zrealizowania z innych powodów /102/, * uczestniczenie strażników miejskich w 145 wspólnych działaniach interwencjach z Policją, wynikających z wcześniejszych uzgodnień lub bieżących wydarzeń, wymagających użycia większych sił /140/, * przekazanie Policji 18 osób ujętych przez Straż Miejską /23/, w tym 12 sprawców przestępstw /7/, * umożliwienie Straży przeprowadzania 18 badań trzeźwości na policyjnym alkomacie /31/, * zabezpieczenie i przekazanie Policji 71 nagrań z monitoringu miejskiego w sprawach przez nią prowadzonych /51/. Współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie polegała na wzywaniu strażaków do zdarzeń wymagających ich interwencji oraz zabezpieczaniu przez strażników miejskich akcji ratowniczych prowadzonych przez strażaków, a także wspólnym uczestnictwie w akcjach prewencyjnych. W okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy wzywali strażaków i pomagali im w 46 zdarzeniach /43/. Współpraca z Cieszyńskim Pogotowiem Ratunkowym realizowana była poprzez wzywanie karetek do osób potrzebujących pomocy medycznej, wobec których strażnicy miejscy podejmowali interwencje 40 razy /40/, jak również poprzez pomoc udzielaną przez strażników miejskich

8 8 obsłudze karetek, wobec pacjentów uciążliwych, zakłócających porządek publiczny. Współpraca z Policją Miejską w Czeskim Cieszynie polegała na: * odbywaniu spotkań roboczych przez komendantów lub osób ich zastępujących, w celu wymiany bieżących informacji, wpływających na pracę obydwu służb oraz planowaniu wspólnych działań, * prowadzeniu bieżącej wymiany informacji pomiędzy dyżurnymi jednostek o zagrożeniach i zdarzeniach naruszających porządek publiczny i wymagających podjęcia niezbędnych działań, * wspólnych działaniach związanych z zabezpieczaniem porządku publicznego podczas imprez o charakterze publicznym/masowym, organizowanych wspólnie przez obydwa miasta lub ich jednostki organizacyjne ( Kino na granicy, Święto Trzech Braci, Bieg uliczny FORTUNA, procesja kościelna ku czci Melchiora Grodzieckiego, 10 Lecie wejścia do Schengen ), * udział komendantów (osób zastępujących) w różnych spotkaniach i uroczystościach. Współpraca z Miejskim Zarządem Dróg polegała na: * stałej wymianie informacji umożliwiającej szybką i skuteczną pracę właściwych służb (sprawy związane z zabezpieczaniem robót i zajęciem pasa drogowego, nieprawidłowościami w oznakowaniu dróg), * udzielaniu pomocy inkasentom oraz obsłudze targowisk miejskich, * zamykaniu i otwieraniu "Parku Pokoju ", * uczestnictwie w posiedzeniach komisji ruchu drogowego. Współpraca z pozostałymi instytucjami była okazjonalna i dotyczyła głównie udzielania przez Straż Miejską pomocy różnym podmiotom i osobom w sprawach dotyczących przestrzegania porządku publicznego. Podsumowując działalność Straży Miejskiej należy stwierdzić, że poziom wykonywanych zadań przez strażników miejskich był dobry, a podejmowane przez nich interwencje przyczyniły się w znacznym stopniu do poprawy porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Świadczą o tym przytoczone statystyki, inwentaryzacje oraz wyniki kontroli przeprowadzonej przez Wojewodę problemowa, sprawdzającą prawidłowość wykonywania przez strażników miejskich czynności służbowych w ramach realizacji przez nich wybranych uprawnień ustawowych (legitymowanie, nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym). Działania w zakresie ochrony porządku publicznego przyczyniły się do ograniczenia nielegalnego handlu, żebractwa często z wykorzystaniem dzieci i osób bezradnych oraz bezpiecznego przebiegu imprez publicznych/masowych. Działania w zakresie utrzymania czystości przyczyniły się do zmniejszenia liczby dzikich wysypisk śmieci oraz poprawy stanu sanitarnego i czystości terenów publicznych i prywatnych. Ważną część działań Straży Miejskiej, w jakimś stopniu przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa, stanowiła pomoc udzielana osobom fizycznym (szczególnie bezdomnym i bezradnym) i instytucjom oraz zabezpieczanie miejsc stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia (budowlane, komunikacyjne, klęski żywiołowe). Przeprowadzona inwentaryzacja: w dniu r. (gotówki w kasie, druków ścisłego zarachowania oraz bloczków mandatów karnych), nie wykazała nieprawidłowości. Wprawdzie w 2017 r do Komendanta Straży Miejskiej wpłynęło cztery skargi na działanie strażników miejskich (3 w 2016r), to żadna z nich nie była zasadna. Istotny udział w ujawnionych wykroczeniach i przestępstwach miał obsługiwany przez Straż Miejską monitoring wizyjny miasta, który obecnie liczy 19 punktów kamerowych, w tym jedna kamera obrotowa czeka na powieszenie w rejonie nowego dworca komunikacji samochodowej i PKP. W 2017r do centrum monitoringu zostały przyłączone dwie kamery obrotowe, zlokalizowane na budynkach Korfantego 1 oraz Srebrna 13. Ponadto nieznacznie zmodyfikowane zostało Centrum Monitoringu oraz punkty kamerowe (Ratusz, Wzgórze Zamkowe), poprzez wymianę kilku niesprawnych elementów. Operatorzy monitoringu miejskiego w 2017 r. ujawnili 273 zdarzenia wymagające interwencji strażników miejskich, Policji lub innych podmiotów (w 2016r - 156) oraz zabezpieczyli 82 nagrania dla potrzeb Policji lub innych podmiotów /51/. O dobrym poziomie wykonywania zadań świadczy również ilość interwencji zasługujących na podkreślenie 164 /w 2016r 104/. Interwencje te były wykazane i opisane w comiesięcznych sprawozdaniach z działalności Straży Miejskiej.

9 Lp 9 EWIDENCJA WYKROCZEŃ UJAWNIONYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W 2017 ROKU Rodzaje wykroczeń zawartych w: Środki oddział. wychow. (art. 41 kw) Grzywna nałożona w drodze mandatu karnego liczba kwota Wnioski do sądu Inny sposób zakończenia czynności (np. odstąp. od skierow. wniosku o ukaranie, przekazanie sprawy innym organom) Razem 1 Ustawie - Kodeks wykroczeń a) wykr. przeciwko porzą dkowi i spokojowi publicznemu (art.49-64) b) wykr. przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym (art.65-69) c) wykr. przeciwko bezp. osób i mienia (art.70-83) d) wykr. przeciwko bezp. i porządk w komunikacji (art a) e) wykr. przeciwko osobie (art ) f) wykr. przeciwko zdrowiu (art ) g) wykr. przeciwko mieniu (art ) h) wykr. przeciwko interesom konsumentów (art ) i) wykr. przeciwko obyczajności publicznej (art ) j) wykr. przeciwko urządz. użytku publicznego (art ) k) szkodnictwo leśne polne i ogrodowe (art ) ,oo ,oo ,oo ,oo ,oo ,oo Przepisach wprowadzających Kodeks pracy (art. XII 2) Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art.43 ust. 1 i 2, 45 pkt 2) Ustawie o ochronie zdrowia przed nast. używ. tytoniu i.. (art.13 ust.1 i 2) ,oo ,oo

10 Lp Rodzaje wykroczeń zawartych w: Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 10) Ustawie o ochronie zwierząt (art. 37 ust. 1) Ustawie o odpadach (art. 174,175,177,188,191) Ustawie - Prawo ochrony środowiska (art. 343) Ustawie Prawo o miarach (art. 26 ust.1 pkt 2) Ustawie - Prawo wodne (art 194 pkt 2 i 4) Ustawie o publ. transp. drog (art. 92 ust. 1, w zakr. okr. w art.28 ust. 4 oraz 35 ust. 1 ustawy o publiczn. transp. zbior. ) Ustawie o ochron. zabytków i op.. (art.112 ust. 1 i 2) Ustawie o ochronie przyrody (art.131 pkt 6 i 12) Ustawie o recyklingu pojazdów wycof. z eksploatacji (art.48) Ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym,. ( art. 50 pkt 5 w zw. z art.38a ust. 1 pkt 4) ustawie o zużytym sprzęcie elektr i elektronicznym (art. 73 i 74) ustawie o bateriach i akumulatorach (art. 78) ustawie - Kodeks wyborczy (art. 494 i 495 oraz 498 i 499) aktach prawa miejscowego (przepisy porządkowe) Środki oddział. wychow. (art. 41 kw) 10 Grzywna nałożona w drodze mandatu karnego liczba kwota Wnioski do sądu Inny sposób zakończenia czynności (np. odstąp. od skierow. wniosku o ukaranie, przekazanie sprawy innym organom) Razem ,oo ,oo ,oo innych Ogółem ,oo Rozdzielnik: 1 egz adresat 1 egz a/a

Straż Miejska Gdańsk

Straż Miejska Gdańsk Sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez Straż Miejską oraz informacji o współpracy Straży z Policją w 2017 roku EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY Straż Miejska Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska Gdańsk

Straż Miejska Gdańsk Informacja dotycząca ewidencji prowadzonej przez Straż Miejską oraz współpracy Straży z Policją w 2018 roku EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY Straż Miejska Gdańsk według stanu na

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska Gdańsk

Straż Miejska Gdańsk SM.AK.31.8.218.DL Sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez Straż Miejską w Gdańsku za I półrocze 218 roku EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY Straż Miejska Gdańsk według

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska Gdańsk

Straż Miejska Gdańsk SM.AK.031.10.2019.DL Sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez Straż Miejską w Gdańsku za I półrocze 2019 roku EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY Straż Miejska Gdańsk według

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2200

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2200 Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2200 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY

EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY SM. 0362.03-4a.134.2014 Cieszyn 13.01.2014r EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY STRAŻ MIEJSKA W CIESZYNIE według stanu na dzień 31 grudnia 2013r Adres: 43 400 Cieszyn ul. Limanowskiego

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska Gdańsk

Straż Miejska Gdańsk SM.AK.31.7.217.DL Sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez Straż Miejską w Gdańsku za I półrocze 217 roku EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY Straż Miejska Gdańsk według

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2017 r. Poz. 1502

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2017 r. Poz. 1502 Warszawa, dnia 7 sierpnia 2017 r. Poz. 1502 OBWIESZCZENIE ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez straż gminną (miejską) oraz informacji o współpracy straży z Policją w 2015 roku

Sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez straż gminną (miejską) oraz informacji o współpracy straży z Policją w 2015 roku Sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez straż gminną (miejską) oraz informacji o współpracy straży z Policją w 2015 roku EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY. według stanu

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY. według stanu na dzień r. Część I Ewidencja etatów

EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY. według stanu na dzień r. Część I Ewidencja etatów SM.643.2.214 Krasnystaw 28.1.214r. EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY STRAŻ MIEJSKA W KRASNYMSTAWIE według stanu na dzień 31.12.213 r. Adres Plac 3-go Maja 29 22-3 Krasnystaw Numery

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez straż gminną (miejską) oraz informacji o współpracy straży z Policją w 2014 roku

Sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez straż gminną (miejską) oraz informacji o współpracy straży z Policją w 2014 roku Sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez straż gminną (miejską) oraz informacji o współpracy straży z Policją w 2014 roku EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY STRAŻ MIEJSKA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 12 listopada 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 12 listopada 2009 r. Dz.U.2013.639 2014-01-28 zm. Dz.U.2014.56 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie)

Bardziej szczegółowo

Numery faksów...0585306000... Adres poczty elektronicznej... Samodzielna jednostka organizacyjna/jednostka organizacyjna w strukturze urzędu gminy*

Numery faksów...0585306000... Adres poczty elektronicznej... Samodzielna jednostka organizacyjna/jednostka organizacyjna w strukturze urzędu gminy* SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE EWIDENCJI PROWADZONEJ PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ ORAZ INFORMACJI O WSPÓŁPRACY STRAŻY Z POLICJĄ W 213r. EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY...STRAŻ MIEJSKA..STAROGARD

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA w KÓRNIKU... (nazwa straży gminnej/miejskiej i nazwa gminy/miasta)

STRAŻ MIEJSKA w KÓRNIKU... (nazwa straży gminnej/miejskiej i nazwa gminy/miasta) Załącznik do rozporządzenia MSWiA z dnia 17 grudnia 2015 r (poz.2200) EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY STRAŻ MIEJSKA w KÓRNIKU... (nazwa straży gminnej/miejskiej i nazwa gminy/miasta)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gliwicach za rok 2016

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gliwicach za rok 2016 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gliwicach za rok 216 EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY Liczba oddziałów Część I Lp. Nazwa oddziału straży, jej siedziba i charakter

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY

EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY SM. 362.3-4a.283.213 Cieszyn 29.1.213r EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY STRAŻ MIEJSKA W CIESZYNIE według stanu na dzień 31 grudnia 212r Adres: 43 4 Cieszyn ul. Limanowskiego 7.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2012 r. Pozycja 222 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2012 r. Pozycja 222 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lutego 2012 r. Pozycja 222 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 639. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 639. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 639 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 2018 R.

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 2018 R. KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 2018 R. ADRES: STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, 50-001 WROCŁAW TELEFON: 71 347 16 35 FAKS: 71 347 16 34 E-MAIL:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE EWIDENCJI PROWADZONEJ PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W GLIWICACH ORAZ INFORMACJA O WSPÓŁPRACY STRAŻY Z POLICJĄ W 2018 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE EWIDENCJI PROWADZONEJ PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W GLIWICACH ORAZ INFORMACJA O WSPÓŁPRACY STRAŻY Z POLICJĄ W 2018 ROKU Gliwice, 4 stycznia 019 r. SM.030.1.019 Korespondencja nr: SM.955.019 SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE EWIDENCJI PROWADZONEJ PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W GLIWICACH ORAZ INFORMACJA O WSPÓŁPRACY STRAŻY Z POLICJĄ W 018 ROKU

Bardziej szczegółowo

2. Przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście.

2. Przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście Straż Miejska w Złotowie funkcjonuje w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich). Z chwilą utworzenia w 1992 roku

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozbudowę Straży Miejskiej w Chojnicach można podzielić na kilka etapów:

Tworzenie i rozbudowę Straży Miejskiej w Chojnicach można podzielić na kilka etapów: Powołanie Straży Miejskiej w Chojnicach zostało zainicjowane Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 marca 1991 r., która to obligowała ówczesnego Burmistrza Miasta do podjęcie działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ. na terenie miasta WROCŁAWIA. na dzień 31 GRUDNIA 2012 R. STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, WROCŁAW

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ. na terenie miasta WROCŁAWIA. na dzień 31 GRUDNIA 2012 R. STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, WROCŁAW KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 212 R. ADRES: STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, 5-1 WROCŁAW TELEFON: 71 347 16 35 FAKS: 71 347 16 34 E-MAIL: straz@strazmiejska.wroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE EWIDENCJI PROWADZONEJ PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W GLIWICACH ORAZ INFORMACJA O WSPÓŁPRACY STRAŻY Z POLICJĄ W 2017 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE EWIDENCJI PROWADZONEJ PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W GLIWICACH ORAZ INFORMACJA O WSPÓŁPRACY STRAŻY Z POLICJĄ W 2017 ROKU Gliwice, 24 styczeń 2018 r. SM.030.1.2018 Korespondencja nr SM.2350.2018 SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE EWIDENCJI PROWADZONEJ PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W GLIWICACH ORAZ INFORMACJA O WSPÓŁPRACY STRAŻY Z POLICJĄ W 2017

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W CZARNKOWIE W 2014 ROKU Czarnków 2015r. W 2014 roku służbę pełniło 4 strażników Straży Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska Ul. Stodolna 3, 27-530 Ożarów SM-5239-14/05 EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA W ŚRODKI PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY STRAŻ MIEJSKA W OŻAROWIE według stanu na dzień 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i efektach działania StraŜy Miejskiej

Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i efektach działania StraŜy Miejskiej Kędzierzyn-Koźle dn.02.10.2013 r. SM.5520. Komisja Strategii i Rozwoju Rady Miasta Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i efektach działania StraŜy Miejskiej 1. Bezpieczeństwo publiczne. W ramach

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ w 2015r.

ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ w 2015r. ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ w 2015r. Straż Miejska realizuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i prawa miejscowego. Straż Miejska w 2015 roku pracowała w 3

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ. na terenie miasta WROCŁAWIA. na dzień 31 GRUDNIA 2014 R. STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, WROCŁAW

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ. na terenie miasta WROCŁAWIA. na dzień 31 GRUDNIA 2014 R. STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, WROCŁAW KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 214 R. ADRES: STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, 5-1 WROCŁAW TELEFON: 71 347 16 35 FAKS: 71 347 16 34 E-MAIL: straz@strazmiejska.wroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej w Serocku nr 93/XIII/2003 z dnia 10 września 2003 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej Serock

Uchwała Rady Miejskiej w Serocku nr 93/XIII/2003 z dnia 10 września 2003 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej Serock Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ. na terenie miasta WROCŁAWIA. na dzień 31 GRUDNIA 2013 R. STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, WROCŁAW

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ. na terenie miasta WROCŁAWIA. na dzień 31 GRUDNIA 2013 R. STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, WROCŁAW KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 213 R. ADRES: STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, 5-1 WROCŁAW TELEFON: 71 347 16 35 FAKS: 71 347 16 34 E-MAIL: straz@strazmiejska.wroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

- odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych, środki czystości, części zamienne i mat

- odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych, środki czystości, części zamienne i mat 3.3.1.7. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi 1 000 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Koszty likwidacji nielegalnych upraw maku i konopi. Środki

Bardziej szczegółowo

Główne obszary aktywności straży gminnych (miejskich) w świetle ewidencji i wyników działalności za rok 2014

Główne obszary aktywności straży gminnych (miejskich) w świetle ewidencji i wyników działalności za rok 2014 Główne obszary aktywności straży gminnych (miejskich) w świetle ewidencji i wyników działalności za rok 2014 Wybrane wyniki pracy straży gminnych (miejskich) w woj. świętokrzyskim w latach 2000-2014 32500

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 2016 R.

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 2016 R. KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 2016 R. ADRES: STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, 50-001 WROCŁAW TELEFON: 71 347 16 35 FAKS: 71 347 16 34 E-MAIL:

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA W WADOWICACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2012

STRAŻ MIEJSKA W WADOWICACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2012 STRAŻ MIEJSKA W WADOWICACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2012 Na dzień 31 grudnia 2011 r. na terenie kraju funkcjonowało łącznie 575 oddziałów straży gminnych, miejskich oraz miejskogminnych (na dzień

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 2017 R.

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 2017 R. KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 2017 R. ADRES: STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, 50-001 WROCŁAW TELEFON: 71 347 16 35 FAKS: 71 347 16 34 E-MAIL:

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 31 lipca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WBZK-IV.431.4.4.2017 Pani Anna Kwiatkowska Komendant Straży Miejskiej w Mińsku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 9 ust. 2 i ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ. na terenie miasta WROCŁAWIA. na dzień 31 GRUDNIA 2015 R. STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, WROCŁAW

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ. na terenie miasta WROCŁAWIA. na dzień 31 GRUDNIA 2015 R. STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, WROCŁAW KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 215 R. ADRES: STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, 5-1 WROCŁAW TELEFON: 71 347 16 35 FAKS: 71 347 16 34 E-MAIL: straz@strazmiejska.wroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance w roku 2017

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance w roku 2017 Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Kobylance w roku 217 SG.5521.3.12.218.PG Kobylanka 15.5.218 r. STRAŻ GMINNA W KOBYLANCE według stanu na dzień 31 grudnia 217 roku. Adres : Morzyczyn ul. Szczecińska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli okresowej przeprowadzonej w dniach kwietnia 2011 r. w Straży Miejskiej w Drawsku Pomorskim

PROTOKÓŁ. z kontroli okresowej przeprowadzonej w dniach kwietnia 2011 r. w Straży Miejskiej w Drawsku Pomorskim Drawsko Pomorskie, dnia 20.04.2011 r. PROTOKÓŁ z kontroli okresowej przeprowadzonej w dniach 11-15 kwietnia 2011 r. w Straży Miejskiej w Drawsku Pomorskim Na podstawie art. 9 ust 2 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice

Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice Komisja Polityki Społecznej Rady Miasta Katowice 09.01.2014 r. Straż Miejska w Katowicach mając

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za I półrocze 2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za I półrocze 2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko Nr X/18/2016 z dnia 21 lipca 2016 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA Miasta Otwocka. Zadania realizowane na przykładzie roku 2016

STRAŻ MIEJSKA Miasta Otwocka. Zadania realizowane na przykładzie roku 2016 Miasta Otwocka Zadania realizowane na przykładzie roku 2016 Straż Miejska Miasta Otwocka powołana została 1 marca 1994 roku do realizacji celów określonych w ustawie o strażach gminnych, tj. m.in. : ochrona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Cieszynie za 2015 rok. A k t u a l n y s t a n o s o b o w y i s z k o l e n i a_

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Cieszynie za 2015 rok. A k t u a l n y s t a n o s o b o w y i s z k o l e n i a_ 1 SM.0351.03-3.0153.2016 Cieszyn dnia 14.01.2016 r. Ryszard Macura Burmistrz Miasta Cieszyna Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Cieszynie za 2015 rok W 2015 roku Straż Miejska w Cieszynie wykonywała

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 23 sierpnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WBZK-IV.431.4.3.2018 Pan Zbigniew Leszczyński Komendant Straży Miejskiej m. st. Warszawy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 9 ust. 2 i ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja statystyczna o działalności straży gminnych (miejskich) w 2013 r.

Informacja statystyczna o działalności straży gminnych (miejskich) w 2013 r. Zatwierdzam Informacja statystyczna o działalności straży gminnych (miejskich) w 213 r. Departament Porządku Publicznego MSW Warszawa 214 r. 1 I. WSTĘP Podstawą działania straży gminnych (miejskich) jest

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 04 sierpnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WBZK-IV.431.4.6.2017 Pan Władysław Jasiński Komendant Straży Miejskiej w Błoniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 9 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zadania, Uprawnienia i Obowiązki

Zadania, Uprawnienia i Obowiązki Zadania, Uprawnienia i Obowiązki Straż Miejska Włocławek Zadania, Uprawnienia i Obowiązki Uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy Straży Miejskiej we Włocławku. Strażnicy podczas wykonywania czynności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ ZA OKRES OD r. DO r. I DANE OGÓLNE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ ZA OKRES OD r. DO r. I DANE OGÓLNE Sosnowiec, dnia 10.01.2005r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ ZA OKRES OD 01.01.2004r. DO 31.12.2004r. I DANE OGÓLNE 1\ Status prawny oraz zakres kompetencji. Straż Miejska w Sosnowcu została

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE STRAŻY GMINNYCH/MIEJSKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2012 ROKU

FUNKCJONOWANIE STRAŻY GMINNYCH/MIEJSKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2012 ROKU ----------------------------------------------------------------------------------------------- FUNKCJONOWANIE Y GMINNYCH/MIEJSKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2012 ROKU ROZMIESZCZENIE Y MIEJSKICH/GMINNYCH

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dniao ^ marca 2019 r. BZ-BOL.431.2.2018.TW WYSTĄPIENIE POKONTROLNE po przeprowadzonej kontroli okresowej Straży Miejskiej w Trzebnicy w przedmiocie wykonywania zadań zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 24 lipca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WBZK-IV.431.4.5.2017 Pan Jerzy Bauer Burmistrz Miasta w Ostrowi Mazowieckiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 9 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE ZA 2016 ROK Misja Straży Miejskiej w Pruszczu Gdańskim Straż Miejska w Pruszczu Gdańskim powołana jest do ochrony porządku publicznego na terenie Miasta Pruszcz Gdański. Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH

STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH POWSTAŁA W 2008 R. Uchwałą Nr XIV/92/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Ząbkach jako jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY

EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY STRAŻ MIEJSKA w WOŁOMINIE 05 200 Wołomin, ul. Ogrodowa 4 tel/fax: 0 22 787 90 50 Wołomin, dnia; 10.01.2011r. EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY Straż Miejska w Wołominie według stanu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ W ŚWIDNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ W ŚWIDNIKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ W ŚWIDNIKU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Straż Miejska w Świdniku, zwana dalej Strażą, jest samorządową umundurowaną formacją utworzoną w celu wykonywania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania dochodów

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania dochodów DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W uchwalonym w dniu 20 grudnia 2012 roku na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego planie finansowym dla Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli

Bardziej szczegółowo

Priorytety Straży Gminnej przyjęte 2013r

Priorytety Straży Gminnej przyjęte 2013r STRAŻ GMINNA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI Priorytety Straży Gminnej przyjęte 2013r Czystość i porządek w Gminie Ochrona spokoju i porządku publicznego Przeciwdziałanie alkoholizmowi Bezpieczeństwo i porządek

Bardziej szczegółowo

Zadania i uprawnienia

Zadania i uprawnienia Urząd Miasta Racibórz https://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/zadania_i_uprawnienia/printpdf Zadania i uprawnienia Zadania straży miejskiej ART. 10 USTAWY O STRAŻACH GMINNYCH (MIEJSKICH): 1. Straż wykonuje

Bardziej szczegółowo

Luba ń ul. Mickiewicza 6, I piętro

Luba ń ul. Mickiewicza 6, I piętro Pan KONRAD ROWIŃSKI Burmistrz miasta Lubań STRAŻ MIEJSKA w Lubaniu 2007 rok I.Karta informacyjna Adres komendy : 59800 Luba ń ul. Mickiewicza 6, I piętro Telefony : stacjonarne (075) 6464442 (075) komórkowy

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU 29 sierpnia 2016 r., godz. 9.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku Straż jest jednostką organizacyjną gminy i spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r.

U C H W A Ł A Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r. U C H W A Ł A Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r. w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Milanówku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR XXVI/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR XXVI/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR XXVI/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia roku

Zarządzenie Nr 116/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia roku Zarządzenie Nr 116/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.06.2017 roku w sprawie: określenia Regulaminu Straży Miejskiej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach

Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach Załącznik do Zarządzenia Nr 252/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.06.2015r. Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach 1 1. Straż Miejska wykonuje zadania określone w Ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom w Strzegomiu za okresie od r. do r.

S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom w Strzegomiu za okresie od r. do r. Strzegom, dnia 2 września 2011 r. L.dz. SMGS...KCh -./11 S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom w Strzegomiu za okresie od 1.08.2011 r. do 31.08.2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 5 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/406/16 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 28 września 2016 r.

Olsztyn, dnia 5 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/406/16 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 28 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 5 października 2016 r. Poz. 3844 UCHWAŁA NR XXVIII/406/16 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. ip Dział, Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,22

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,22 Załącznik nr 10 CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW 1. WYDATKI BIEŻĄCE 1) Wydatki osobowe 85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe - 547.866,22 W ramach wydatków na wynagrodzenia osobowe wydatkowano środki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo