ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRU YNOWYCH W ZHP PROGRAM W ZHP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRU YNOWYCH W ZHP PROGRAM W ZHP"

Transkrypt

1

2 Za³¹cznik do Uchwa³y G³ównej Kwatery ZHP nr 54 /2011 z dnia r. w sprawie przyjêcia dokumentu Zasady wspierania programowo-metodycznego dru ynowych w ZHP ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRU YNOWYCH W ZHP PROGRAM W ZHP 1. Misj¹ ZHP realizowan¹ w codziennej pracy gromad/dru yn jest wspieranie m³odego cz³owieka w rozwoju i kszta³towanie charakteru. Dru ynowy jest najwa niejszym harcerskim wychowawc¹, dlatego te wspieranie dru ynowego jest obowi¹zkiem harcerskich komend wynikaj¹cym ze Statutu ZHP oraz Podstaw wychowawczych ZHP. 2. W celu realizacji misji dru ynowy buduje w gromadzie/dru ynie program wychowawczy. Program budowany jest na podstawie charakterystyki cz³onków organizacji, ich potrzeb, marzeñ, charakterystyki otoczenia dzia³ania gromady/dru yny. 3. Przez program rozumiemy ca³okszta³t dzia³añ podejmowanych przez dru ynowego s³u ¹cych wychowaniu m³odego cz³owieka. Celem tych dzia³añ jest wspieranie dzieci i m³odzie y we wszechstronnym rozwoju i kszta³towaniu charakteru. Program jest realizowany w gromadzie/dru ynie i oparty na tych samych dla ca³ej organizacji wartoœciach. Dla wspierania dru ynowego harcerskie komendy tworz¹ propozycje i przedsiêwziêcia programowe wzmacniaj¹ce realizacjê programu gromad/dru yn. 4. Dzia³ania programowe podejmowane przez dru ynowego w celu wychowania m³odego cz³owieka zgodnie z priorytetami wychowawczymi zawartymi w Podstawach wychowawczych ZHP powinny s³u yæ kszta³towaniu nastêpuj¹cych cech: patriotyzm, œwiadomoœæ obywatelska, odpowiedzialnoœæ, aktywnoœæ we wspólnocie, prawoœæ i uczciwoœæ oraz ycie w zgodzie z zasadami (wynikaj¹cymi z wartoœci uniwersalnych, spo³ecznych, Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, wyznawanej religii), otwartoœæ i radoœæ, gotowoœæ na zmiany, dzielnoœæ i zaradnoœæ, dba³oœæ o zdrowie. G³ówn¹ rolê w procesie tego wychowania odgrywa umiejêtne stosowanie metody harcerskiej. 5. Na program sk³adaj¹ siê zaplanowane dzia³ania, realizowane poprzez stosowanie: Form pracy, m.in. takich jak: zbiórki, biwaki, rajdy. Obozów i kolonii zuchowych podsumowuj¹cych roczn¹ pracê gromady/dru yny. Instrumentów metodycznych, takich jak: stopnie i sprawnoœci, znaki s³u b, projekty. Przedsiêwziêæ programowych organizowanych przez œrodowiska lub harcerskie komendy form typu rajdy, festiwale, zloty, umo liwiaj¹cych gromadom/dru ynom poznanie innych gromad/dru yn, wymianê doœwiadczeñ, promocjê gromad/dru yn w œrodowisku. Propozycji programowych zestawów dzia³añ proponowanych dru ynom w celu wzbogacenia ich programów wychowawczych. Dzia³ania te dotycz¹ ró nych dziedzin aktywnoœci rozwijaj¹cych i zaspokajaj¹cych potrzeby cz³onków dru yn. Mog¹ te dotyczyæ potrzeb spo³ecznych œrodowiska. Realizacja propozycji programowych uzale niona jest od decyzji dru ynowego w zale noœci od tego, czy dana propozycja programowa wspomaga realizacjê celów wychowawczych za³o onych w programie gromady/dru yny. Propozycja ZASADY WSPIERANIA DRU YNOWYCH 1

3 programowa zawiera wskazówki do realizacji konkretnych celów wychowawczych, bêd¹ce inspiracj¹ programow¹ dla dru ynowych. Umo liwia im wykazanie siê w³asn¹ inwencj¹ i inicjatyw¹. Mo e sk³adaæ siê z zestawu konspektów zbiórek i innych konkretnych materia³ów repertuarowych do wykorzystania przez dru ynowego. Mog¹ to byæ propozycje do wykorzystania w codziennej dzia³alnoœci ( Woda jest yciem, Œcie kami zdrowia itp.), jak i okazjonalnie ( Œwiêto Flagi, 10 kroków do stulecia itp.). Idei programowej przewodniej myœli programowej dla ca³ego Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego na dany rok (lub kilka lat), która powinna byæ uwzglêdniona w programie przez wszystkich dru ynowych ze wzglêdu na wa ne cele dla ca³ej organizacji. ZADANIA HARCERSKICH KOMEND 6. Wspieranie dru ynowego w realizacji programu wychowawczego gromady/dru yny jest ci¹g³ym procesem prowadzonym przez komendy szczepów, hufców, chor¹gwi oraz G³ówn¹ Kwaterê ZHP. Podejmowane przez nie dzia³ania maj¹ na celu bezpoœrednie lub poœrednie wspieranie dru ynowego w realizacji programu wychowawczego gromady/dru yny. 7. Realizacja programu wychowawczego w zakresie zapewnienia ci¹gu wychowawczego jest wspierana przez komendy szczepów. Wspieraj¹ one przedsiêwziêcia dotycz¹ce wspó³pracy dru yn ró nych poziomów i przechodzenie cz³onków ZHP przez kolejne grupy wiekowe oraz w zakresie organizacji HAL i HAZ. 8. G³ówne zadania komend hufców w zakresie programowo-metodycznego wspierania dru ynowego: przygotowywanie kandydatów na dru ynowych do pe³nienia funkcji; prowadzenie form doskonal¹cych dla dru ynowych (metodycznych i repertuarowych); prowadzenie poradnictwa dla dru ynowych z wykorzystaniem ró nych form (spotkania, konsultacje, listy dyskusyjne itp.); wspieranie i nadzorowanie procesu budowania programu w gromadach/dru ynach; pomoc i nadzorowanie realizacji programu gromady/dru yny; motywowanie dru yn, np. poprzez wspó³zawodnictwo; prowadzenie biblioteczki, w której gromadzone s¹ materia³y metodyczne i repertuarowe; promowanie propozycji programowych; popularyzacja specjalnoœci; inicjowanie lub przygotowanie programowe, organizacyjne i logistyczne przedsiêwziêæ programowych dla œrodowisk hufca, wynikaj¹cych z ich potrzeb; wsparcie logistyczne lub materialne, np. korzystanie z bazy hufca i wypracowanych przez hufiec œrodków, pomoc w kontaktach ze szko³¹, rodzicami, œrodowiskiem lokalnym. 9. Na poziomie hufca za wspieranie dru ynowego odpowiada: zastêpca komendanta ds. programu i pracy z kadr¹ lub wyznaczony cz³onek komendy hufca. 10. Zastêpca komendanta ds. programu i pracy z kadr¹ lub cz³onek komendy realizuje zadania przy pomocy namiestnictw (zuchowego, harcerskiego, starszoharcerskiego i wêdrowniczego), zespo³u kadry kszta³c¹cej, komisji stopni instruktorskich. Komenda hufca mo e przyj¹æ odmienny sposób zorganizowania siê pod warunkiem realizacji zadañ. 11. G³ówne zadania komend chor¹gwi w zakresie programowo-metodycznego wspierania dru ynowego: nadzorowanie i wspieranie dzia³añ komend hufców w zakresie wspierania dru ynowych; wspieranie kszta³cenia i doskonalenia dru ynowych w hufcach; organizowanie kszta³cenia szczepowych, namiestników i kadry programowej hufców (doskonalenie i motywowanie instruktorów odpowiedzialnych za pracê z dru ynowymi w hufcach); wspieranie metodyczno-repertuarowe kadry pracuj¹cej z dru ynowymi w hufcu; 2 ZASADY WSPIERANIA DRU YNOWYCH

4 tworzenie propozycji programowych o tematyce regionalnej odpowiadaj¹cych na potrzeby województwa, regionu; promowanie ogólnozwi¹zkowych propozycji programowych; inicjowanie lub przygotowanie programowe, organizacyjne i logistyczne przedsiêwziêæ programowych odpowiadaj¹cych na potrzeby œrodowisk; wspieranie dzia³añ dru yn specjalnoœciowych. 12. Na poziomie chor¹gwi za wspieranie dru ynowego odpowiada zastêpca komendanta ds. programu i pracy z kadr¹ lub wyznaczony cz³onek komendy chor¹gwi. 13. Zastêpca komendanta ds. programu i pracy z kadr¹ lub wyznaczony cz³onek komendy realizuje zadania przy pomocy referatów (zuchowego, harcerskiego, starszoharcerskiego i wêdrowniczego), referatu NS, referatu i inspektoratów specjalnoœciowych, zespo³u kadry kszta³c¹cej, komisji stopni instruktorskich. Komenda chor¹gwi mo e przyj¹æ odmienny sposób zorganizowania siê pod warunkiem realizacji zadañ. 14. Zadania G³ównej Kwatery ZHP w zakresie programowo-metodycznego wspierania dru ynowego: doskonalenie metodyk i instrumentów metodycznych; opracowywanie i rozpowszechnianie podstawowych poradników metodycznych; opracowywanie i rozpowszechnianie propozycji programowych dla dru yn; organizowanie kszta³cenia, w tym form doszkalaj¹cych (metodycznych i repertuarowych) dla kadry programowej chor¹gwi, wspieranie kszta³cenia i doskonalenia kadry programowej hufców; inicjowanie dzia³añ specjalnoœciowych i popularyzacja specjalnoœci; wspieranie metodyczno-repertuarowe szefów referatów oraz kadry programowej chor¹gwi i hufców; prowadzenie poradnictwa dla kadry z wykorzystaniem ró nych form (strony internetowe, wydawnictwa); inicjowanie lub przygotowanie programowe, organizacyjne i logistyczne przedsiêwziêæ programowych odpowiadaj¹cych na potrzeby œrodowisk; inicjowanie dzia³añ programowych odpowiadaj¹cych na potrzeby kraju. 15. Na poziomie GK ZHP za wspieranie dru ynowego odpowiada: zastêpca naczelnika ds. programu i pracy z kadr¹ lub wyznaczony cz³onek G³ównej Kwatery ZHP. 16. Zastêpca naczelnika ds. programu i pracy z kadr¹ lub wyznaczony cz³onek GK ZHP realizuje zadania przy pomocy wydzia³ów (zuchowego, harcerskiego, starszoharcerskiego i wêdrowniczego), wydzia³u NS, wydzia³u i inspektoratów specjalnoœciowych, CSI, komisji stopni instruktorskich. GK ZHP mo e przyj¹æ odmienny sposób zorganizowania siê pod warunkiem realizacji zadañ. ODZNAKA KADRY PROGRAMOWEJ 17. Odznaka kadry programowej ZHP (zwana równie OKP ZHP) jest potwierdzeniem kwalifikacji w zakresie tworzenia, prowadzenia i ewaluacji pracy programowej w Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego na trzech poziomach: Br¹zowa odznaka kadry programowej ZHP na poziomie hufca, Srebrna odznaka kadry programowej ZHP na poziomie chor¹gwi, Z³ota odznaka kadry programowej ZHP na poziomie G³ównej Kwatery ZHP. 18. Odznakê kadry programowej ZHP przyznaje: Br¹zow¹ komendant chor¹gwi na wniosek prze³o onego lub kandydata, wniosek powinien byæ zaopiniowany przez odpowiedzialnego za program cz³onka komendy hufca. Srebrn¹ Naczelnik ZHP na wniosek prze³o onego lub kandydata, wniosek powinien byæ zaopiniowany przez odpowiedzialnego za program cz³onka komendy chor¹gwi. Z³ot¹ Naczelnik ZHP na wniosek prze³o onego lub kandydata, wniosek powinien byæ zaopiniowany przez odpowiedzialnego za program cz³onka G³ównej Kwatery ZHP. ZASADY WSPIERANIA DRU YNOWYCH 3

5 19. Warunki przyznania Odznaki kadry programowej ZHP: Br¹zowej: posiadanie przynajmniej stopnia podharcmistrza, ukoñczenie szkolenia dla kadry programowej hufców, udzia³ w pracach namiestnictwa, referatu lub innego zespo³u programowego na poziomie hufca lub chor¹gwi, opracowanie i opublikowanie w³asnych materia³ów programowych lub repertuarowych przydatnych w pracy dru ynowych. Srebrnej: posiadanie przynajmniej stopnia podharcmistrza, posiadanie br¹zowej OKP ZHP, ukoñczenie kursu dla kadry programowej chor¹gwi, udzia³ w pracy chor¹gwianego zespo³u programowego (np. referatu), opracowanie w³asnych materia³ów programowych lub repertuarowych przydatnych w pracy dru ynowych oraz instruktorów programowych hufców. Z³otej: posiadanie stopnia harcmistrza, posiadanie srebrnej OKP ZHP, ukoñczenie kursu dla kadry programowej organizuj¹cej program na szczeblu ca³ej organizacji, udzia³ w pracy zespo³ów programowych organizuj¹cych program na szczeblu ca³ej organizacji, opracowanie w³asnych materia³ów programowych lub repertuarowych przydatnych w pracy dru ynowych oraz instruktorów programowych hufców i chor¹gwi. 20. Podstaw¹ do przyznania OKP jest z³o enie przez prze³o onego lub kandydata wniosku zawieraj¹cego potwierdzenie spe³nienia wszystkich warunków przyznania OKP danego stopnia. Wzór wniosku o przyznanie OKP jest za³¹cznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu. 21. Rejestr OKP prowadz¹ komendy nadaj¹ce odznaki. 22. Odznak¹ kadry programowej jest metalowy znaczek przedstawiaj¹cy d³oñ i napis ZHP. Wzór znaczka stanowi za³¹cznik nr 2. za³¹cznik nr 1: do pobrania ze strony za³¹cznik nr 2: 4 ZASADY WSPIERANIA DRU YNOWYCH

6

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 11 269 Poz. 68

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 11 269 Poz. 68 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 11 269 Poz. 68 Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 68 Komendanta G³ównego Stra y Granicznej z dnia 30 wrzeœnia 2009 r. STATUT Oœrodka Szkoleñ Specjalistycznych Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH dodatek do numeru 4/2004 PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH Celem skautingu jest wyrabianie w m³odzie y samodzielnoœci i szlachetnoœci drog¹ zwalczania swych wad. Ustawa skautowa,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA HARCERSTWA. przeczytaj! W PIGU CE POCZ TKI. hm. Ryszard Polaszewski. historii harcerstwa, postanowiliœmy

HISTORIA HARCERSTWA. przeczytaj! W PIGU CE POCZ TKI. hm. Ryszard Polaszewski. historii harcerstwa, postanowiliœmy hm. Ryszard Polaszewski HISTORIA HARCERSTWA Maj¹c œwiadomoœæ niskiego stanu wiedzy wielu instruktorów na temat historii harcerstwa, postanowiliœmy w tym wyj¹tkowym numerze przedstawiæ minimum wiedzy historycznej,

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Studia Ecologiae et Bioethicae 1/2003 Iwona GRUNT-MEJER * Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Poni szy referat

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 1. XXXI Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP przyjmuje plan rozwoju chorągwi na dwa lata 2014-2018,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO "Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przykład, prawdziwość czynów, odpowiedzialność, porządek, konsekwencja". dh hm. Stefan Mirowski Druhny i Druhowie, Oddaję w Wasze ręce standard kursu przewodnikowskiego.

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 1 (77)/2012 ISSN 1230-5529 KSZTAŁCENIE KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu Monografia Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu Przemyœl 2008 Zespó³ redakcyjny: Ewa Szczepaniec Teresa B³a ko W Monografii wykorzystano materia³y z biuletynu

Bardziej szczegółowo

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH Poradnik opracowany przez zespó³ w sk³adzie: Bogumi³a Baliñska

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Nr 8 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2014 WOJCIECH STANKIEWICZ Olsztyn DOI : 10.14746/rie.2014.8.18 Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Etap kreowania funduszy unijnych jest

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie Tomasz Domañski Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy Warszawa 1999 Niniejszy podrêcznik zosta³ opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie w ramach programu Municipal

Bardziej szczegółowo

Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie, www.sce.pl SPIS TREŒCI

Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie, www.sce.pl SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI Od Starosty Tarnowskiego... 3 S³owo Dyrektora... 4 Propozycje tematów szkoleniowych rad pedagogicznych... 5 Wydawnictwa Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie... 8 l Zeszyty Metodyczne...

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Tomasz Rutkowski PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Informator Warszawa 2006 Copyright G³ówny Inspektorat Pracy 2005 Wydanie drugie PAÑSTWOWA INSPEKCJA PRACY G ÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament Informacji

Bardziej szczegółowo

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK Poznañ Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach to temat, który

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Krzysztof Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju System zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Ma³gorzata Bednarczyk* W drodze do przedsiêbiorczej administracji publicznej w Polsce

Ma³gorzata Bednarczyk* W drodze do przedsiêbiorczej administracji publicznej w Polsce Ma³gorzata Bednarczyk* W drodze do przedsiêbiorczej administracji publicznej w Polsce Ma³gorzata W drodze do Bednarczyk przedsiêbiorczej Niezbêdnoœæ zmian administracji w zarz¹dzaniu publicznej sektorem

Bardziej szczegółowo