WPŁYW OPŁATY INTERCHANGE NA ROZWÓJ OPERACJI BEZGOTÓWKOWYCH W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW OPŁATY INTERCHANGE NA ROZWÓJ OPERACJI BEZGOTÓWKOWYCH W POLSCE"

Transkrypt

1 Jacek BINDA WPŁYW OPŁATY INTERCHANGE NA ROZWÓJ OPERACJI BEZGOTÓWKOWYCH W POLSCE Streszczenie Od blisko 14 lat rynek bezgotówkowych instrumentów płatnicznych pozostaje w fazie wzrostu. Wyrazem tego s poprawiajce si wskaniki dot. liczby: dostpnych instrumentów operacji bezgotówkowych, wyemitowanych kart płatniczych w latach , sprzedawców akceptujcych karty płatnicze na rynku krajowym jak i osób zainteresowanych korzystaniem z tych rozwiza. Według danych Narodowego Banku Polskiego na polskim rynku jest w obiegu ponad 32,031 mln kart płatniczych 1. Chocia liczba ta nie plasuje Polski w gronie lidrów europejskiego rynku operacji bezgotówkowych, to wskazuje na jego potencjał, który moe by łatwo ograniczony przez niewłaciwe decyzje regulacyjne. Jedn z takich decyzji jest wysoko prowizji pobieranych przez polskie banki w formie tzw. opłaty interchange. Celem artykułu jest analiza wpływu wysokoci tej prowizji na dalszy intesywny rozwój rynku operacji bezgotówkowych w Polsce. Słowa kluczowe: karta płatnicza, opłata interchange, rynek operacji kartowych Wstp Dynamicznie rozwijajcy si rynek operacji bezgotówkowych w Polsce stanł obecnie w obliczu zmiany tej tendencji za spraw prowizji pobieranych przez polskie banki w formie tzw. opłaty interchange. Cho jest to jedna z trzech składowych opłaty ponoszonej przez akceptanta opłata MSC (ang. Merchant Service Charge) na rzecz agenta rozliczeniowego, to udział w niej opłaty interchange jest zdecydowanie najwikszy. Pozostałe obcienia akceptanta zwizane s z nalenociami z tytułu dzierawy i obsługi serwisowej terminali POS czy kosztami autoryzacyjnych połcze telekomunikacyjnych z serwerem agenta rozliczeniowego. Obcienia te coraz czciej s powodem sugestii handlowców do wnoszenia opłat w formie gotówkowej. Korzyci dla kupujcych maj by czsto ceny towarów Prof. nadzw. dr hab. in. Jacek Binda, Wysza Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku- Białej, Katedra Bankowoci i Finansów. 1 Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2012 r., Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego, Warszawa, czerwiec 2012 r., s. 5. 7

2 i usług pomniejszone o opłaty MSC. Czy jednak taka sytuacja jest korzystna z punktu widzenia kosztów obrotu gotówkowego? Uwzgldniajc ogóln polityk Narodowego Banku Polskiego zmierzajc do zwikszenia udziału operacji bezgotówkowych w ogólnym ich wolumenie, odpowied na tak postawione pytanie wydaje si oczywista i wskazuje na wystpujcy problem. Opłaty kartowe a w szczególnoci opłata interchange stanowi przedmiot dyskusji i analiz zarówno w Polsce, w Unii Europejskiej, jak i na wiecie. W Polsce dyskusja ta jest szczególnie oywiona z uwagi na fakt, e opłata interchange stanowi ponad 80% opłaty wnoszonej przez akceptanta (ok. 1,6% wartoci transakcji) i jest ponad dwukrotnie wysza w stosunku do redniej arytmetycznej w Unii Europejskiej (ok. 0,72% wartoci transakcji). Sytuacja ta wzbudziła zainteresowanie zarówno instytucji nadzorujcych a take regulujcych funkcjonowanie rynku finansowego w Polsce. Podstaw działa stało si opracowanie przygotowane przez Departament Systemu Płatniczego NBP nt. analizy funkcjonowania opłaty interchange w Polsce 2. Efektem rozgoałej, w padzierniku 2011 r., dyskusji prowadzonej przez Rad ds. Systemu Płatniczego było powołanie Zespołu Roboczego ds. Opłaty Interchange (ZRIF), którego celem było przygotowanie propozycji zmian zarówno w strukturze opłat interchange, jak i jej wysokoci. Działania te miały przeciwdziała zmniejszajcej si dynamice rozwoju obrotu bezgotówkowego. O złoonoci podjtych działa wiadczy mog sprzeczne oczekiwania stron zainteresowanych obrotem bezgotówkowym. Zdaniem sieci handlowo-usługowych wysokie opłaty MSC zniechcaj do akceptowania kart udział opłaty interchange w opłatach akceptanta wzrósł w latach o blisko 6 pkt. proc z 79% do 84,9%. Z pkt. widzenia wydawców kart utrzymanie opłaty na poziomie ok. 1,5% pozwoliłoby im w latach na osignicie przychodu ok. 14,9 mld zł, z czego 2,2 mld zł tylko w 2016 r. 3. Narodowy Bank Polski zauwaa z kolei, e pozostawienie opłaty na niezmienionym poziomie moe wywoła siln presj na wprowadzenie dodatkowej opłaty surcharge rekompensujcej sprzedawcy koszty akceptacji kart. 2 Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim, Departament Systemu Płatniczego NBP, Warszawa, Ibid, s

3 Rynek operacji bezgotówkowych w Polsce jest stosunkowo młody i bardzo wraliwy na wystpujce na nim zmiany, w szczególnoci te niekorzystne. Z jednej strony, konieczne jest przekonywanie klientów banków do korzystania z instrumentów bezgotówkowych (m.in. kampania na rzecz polecenia zapłaty) wskazujc liczne korzyci i niewielkie ryzyka zwizane z ich wykorzystywaniem; z drugiej strony ogranicza si moliwo korzystania z nich poprzez wysokie opłaty MSC. Naley wyranie zauway, e na przestrzeni lat Q Q obserwowany jest wyrany trend rosncy liczby akceptantów (wyjtek stanowi okres Q Q3.2007), których liczba w Q wynosi ponad 120 ty 4. Podobnie kształtuje si dynamika wzrostu liczby transakcji bezgotówkowych, chocia zaobserwowano 0,6% ich spadek w Q (stan 279 mln) ws do Q Liczby te wskazuj duy potencjał rynku operacji bezgotówkowych w Polsce. Konieczne jest wic znalezienie kompromisu, pomiedzy oczekiwaniami wydawców kart a akceptantami i konsumentami, którego odzwierciedleniem bd zmiany w krajowym systemie płatniczym. 1. Dynamika rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce Polski rynek kart płatniczych jest stosunkowo młodym rynkiem, chocia karty płatnicze pojawiły si na nim ju w latach 60- tych XX w. Były to jednak karty wydawane głównie przez banki zagraniczne. Rynek krajowy kart płatniczych zaczł si rozwija wraz z przeprowadzeniem reform po 1989 r. Wpłyneły one istotnie na kształt krajowego sektora bankowego i na ofert banków w której znalazły si m.in. nowoczesne instrumenty obrotu bezgotówkowego karty płatnicze. Od 1989 r. obserwowany jest nieustanny wzrost zainteresowania instrumentami obrotu bezgotówkowego w Polsce, w szczególnoci kartami płatniczymi. Dynamika tego rynku opisana moe by: liczb i struktur wydanych kart płatniczych, liczb i wartoci transakcji wykonanych poszczególnymi typami kart, liczb akceptantów, punktów handlowo-usługowych oraz urzdze akceptujcych elektroniczne instrumenty płatnicze. 4 Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2012 r. op. cit., s Ibid, str

4 Z analizy danych NBP wynika, e kady z ww. wskaników ma tendencj wzrostow, cho ich dynamika w ostatnim okresie nieznacznie zmalała. Liczba kart płatniczych wydawanych przez banki w Polsce osignła w biecym roku stan ok. 32 mln szt., co stanowi ponad 8-mio krotny wzrost w stosunku do roku 1998 (Rysunek 1. Rysunek 1. Liczba kart płatniczych wg kryterium rozliczania transakcji w latach ródło: opracowanie własne na podstawie Warto transakcji dokonanych poszczególnymi typami kart w kolejnych kwartałach od 1998 r., NBP Departament Systemu Płatniczego, [w] karty_platnicze.html Chocia liczby wydaj si by satysfakcjonujce, to naley zwróci uwag na słabnc dynamik tego rynku (Rysunek 2. Zmianie uległa równie struktura kart płatniczych w Q zmalał udział kart kredytowych w ogólnej liczbie kart płatniczych (-2,6% r/r). W okresie od udział ten wachał si na poziomie 2,4% - 7,8%, w kolejnych latach znaczco wzrósł osigajc warto 33% w 2009 r. i 21% w roku 2012 (co odpowiada 6,7 mln szt.). Dynamika ta nie zapewnia jednak Polsce wysokiego miejsca w rankingu Pastw UE. Pod wzgldem liczby kart przypadajcych na 1 mieszkaca, Polska w 2010 r. uplasowała si na 26 miejscu (z grupy 27 pastw) ze wskanikiem zaledwie 0,84 karty płatniczej per capita. Wyprzedziła jedynie Rumuni (0,59 karty per capita), pozostajc jednak 10

5 za Słowacj (0,94 kart per capita), Republik Czesk (0,9 kart per capita) i Wgrami (0,89 kart per capita). Rysunek 2. Dynamika rynku kart płatniczych w okresie ródło: opracowanie własne na podstawie Warto transakcji dokonanych poszczególnymi typami kart w kolejnych kwartałach od 1998 r., NBP Departament Systemu Płatniczego, [w] karty_platnicze.html Liderami w rankingu były natomiast Luksemburg ze wskanikiem ok. 2,64 kart per capita, Wielka Brytania (2,37 kart per capita) oraz Szwecja (2,15 kart per capita). rednia dla krajów UE to warto ok. 1,45 kart per capita. Dobrze prezentuje si Polska pod wzgldem dynamiki wzrostu liczby transakcji bezgotówkowych przy wykorzystaniu kart płatniczych. W okresie odnotowano 27-krotny wzrost liczby transkacji i ponad 33-krotny wzrost ich wartoci (Rysunek 3). Jednak porównujc Q i Q zauwaalny jest nieznaczny bo 2% spadek liczby transakcji kartami. 11

6 Rysunek 3. Liczba a) i warto b) transakcji bezgotówkowych wykonanych przy wykorzystaniu kart płatniczych w okresie (w tys.) a) b) ródło: opracowanie własne na podstawie Warto transakcji dokonanych poszczególnymi typami kart w kolejnych kwartałach od 1998 r., NBP Departament Systemu Płatniczego, [w] karty_platnicze.html Stosunkowo niewielki jest natomiast wskanik liczby operacji kartowych przypadajcy na pojedynczy terminal POS, w roku 2007 wynosił on zaledwie 23% r./r. a w roku 2010 osignł warto 10% r./r. W 2012 r. zmniejszeniu uległa o ok. 1,7%, dzienna liczba transakcji 12

7 przypadajca rednio na jeden terminal. W UE wartoci te za ten sam okres kształtowały si na poziomie -0,3% i 4,2% 6 (Rysunek 4. Rysunek 4. Liczba transakcji kartowych w przeliczeniu na pojedynczy terminal ródło: opracowanie własne na podstawie Statistical Data Warehouse, European Central Bank, (padziernik 2011 r.) Warto zauway, e w Polsce w 2009 r. liczba operacji bezgotówkowych przewyszyła liczb operacji gotówkowych osigajc w Q r. poziom ok. 58% transakcji dokonywanych kartami. wiadczy to moe o coraz wikszym zaufaniu społeczestwa do nowoczesnych instrumentów bankowych. Jednak na tle UE, w której redni poziom wykorzystania kart płatniczych wyniósł w 2010 r. Ok. 68 transakcji per capita, Polska ze redni na poziomie ok. 22 transakcji per capita wyglda bardzo słabo. Pocieszajce jest tylko to, e uzyskany przez Polsk wynik plasuj j przed Wgrami, Czechami, Grecj czy Rumuni 7. 6 Statistical Data Warehouse, European Central Bank, (padziernik 2011 r.). 7 Ibid. 13

8 Bazujc na danych NBP, uwag zwraca porównywalna dynamika wzrostu wartoci liczbowych instrumentów obrotu bezgotówkowego i wartoci liczbowych opisujcych sie akceptantów kart płatniczych, punktów handlowo-usługowych posiadajcych terminale POS i liczby terminali POS, (Rysunek 5). Liczba terminali POS w Q przekroczyła 266 tys. szt., co stanowi ponad 3 krotny wzrost wskanika w stosunku do stanu z 2003 r. Jednak rednia warto tego wskanika w przeliczeniu na 1 tys. mieszkaców dla Polski wynosi zaledwie 5, gdzie w UE osiga warto17,56 8. Podobnie, w analizowanym okresie, prezentuje si w Polsce dynamika wzrostu liczby punktów handlowo-usługowych wykorzystujcych terminale POS (równie ponad 3-krotny wzrost ich liczby) oraz dynamika wzrostu liczby akceptantów (ok. 2,9-krotny wzrost liczby). Jest to zwizane m.in. z tworzeniem korzystnych warunków dla pozyskania klienta, deniem Pastwa do obniania kosztów operacji gotówkowych oraz korzyciami dla konsumentów zwizanymi z wygod i szybkoci realizacji transakcji. Naley jednak zauway, e zarówno dynamika wzrostu liczby, jak i wartoci transakcji, s duo wysze ni dynamika wzrostu sieci akceptacji. Sytuacja taka stanowi istotn barier dla dalszego dynamicznego rozwoju płatnoci kartowych i wskazuje na małe nasycenie polskiego rynku sieci akceptantów. Moe to prowadzi do zmniejszenia wartoci karty płatniczej mierzonej rozmiarem sieci akceptacji. 8 Ibid. 14

9 Rysunek 5. Liczba akceptantów, liczba punktów handlowo-usługowych oraz liczba urz dze akceptuj cych elektroniczne instrumenty płatnicze wg kwartałów od 2003 r. ródło: opracowanie własne na podstawie Liczba akceptantów, liczba punktów handlowo-usługowych oraz liczba urzdze akceptujcych cych elektroniczne instrumenty płatnicze w kolejnych kwartałach od 2003 r., systemplatniczy/karty_platnicze.html, 2012 Gdyby przyj do dalszych rozwaa tylko wybrane podmioty rynku, z których statystyczny Polak korzysta najczciej, ciej, tzn. sklepy oraz stacje paliw, to na omówione wskaniki opisujce stan rynku operacji bezgotówkowych nakłada si, obserwowany od kilku lat, spadek liczby tych podmiotów - z w roku 2009 do w roku Według raportu firmy Soliditet Polska, szacowana liczba sklepów (bez stacji benzynowych) na koniec 2011 r. osignła stan , co stanowi spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o ok. 6 pkt. proc. Podobny spadek o ok. 6,9 pkt. proc. - wystpił równie w odniesieniu do analogicznego okresu w 2009 r. 10. Opierajc si na ww. danych oraz danych z NBP, (Rysunek 5), mona stwierdzi, e szacunkowe nasycenie rynku sieci akceptantów w Polsce wynosi ok. 30%. Potwierdzenie tego szacunkowego wyliczenia odnale mona 9 Rynek wewntrzny w 2010 r., Główny Urzd Statystyczny, Warszawa wypadlo-6-tys- sklepow-spozywczych,66800.html, spozywczych,66800.html,

10 równie w danych uzyskanych od agentów rozliczeniowych. Według nich na koniec marca 2012 r. płatnoci dokonywane przy pomocy kart płatniczych przyjmowało tylko 220,6 ty punktów handlowo-usługowych (wzrost w/s. o blisko 5% r./r.) 11. Wielko ta wskazuje, z jednej strony na silne zapónienie tego rynku płatnoci, z drugiej strony pokazuje duy jego potencjał. Aby jednak wykorzysta ten potencjał naley uwzgldni wielko czynników kosztowych od operacji kartowych, którymi obciani s akceptanci. Znaczenie tych czynników potwierdzaj m.in. wyniki bada przeprowadzonych na zlecenie NBP Opłata interchange i jej uzasadnienie z punktu widzenia organizacji płatniczych Rynek operacji bezgotówkowych w Polsce pozostaje nadal w fazie rozwoju. Niewielki stopie nasycenia tego rynku zarówno liczb kart per capita, liczb i wartoci operacji bezgotówkowych per capita oraz sieci akceptantów stwarza moliwoci do jego zdynamizowania. Jednym czynników, które mog mie znaczcy wpływ na ten proces jest kontrowersyjna prowizja wypłacana na rzecz banku wydawcy karty przez agenta rozliczeniowego, od kadej transakcji zrealizowanej przy wykorzystaniu karty płatniczej. Jednak nie sama prowizja lecz jej wysoko stanowi główne ródło dyskusji. Opłata interchange 13 definiowana jest jako naleno, któr wypłaca agent rozliczeniowy na rzecz banku wydawcy karty, od kadej zrealizowanej transakcji kart płatnicz. Taka forma rozlicze wystpuje w modelach biznesowych w których wydawanie kart i rozlicznaie realizowanych nimi transakcji dokonywane jest przez róne i nie powizane ze sob podmioty 14. W tym przypadku dotyczy to banków wydawców kart i agentów rozliczeniowych, (Rysunek 6. Stanowi ona znaczc cz opłaty akceptanta ponoszonej za zaakceptowan przez 11 Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2012 r., op.cit., s M. Polasik, K. Maciejewski, Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na wiecie, Materiały i Studia, Nr 241, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009, s Uwzgldniajc region geograficzny opłata moe by krajowa, wewntrz regionalna (trans graniczna) i midzyregionalna (midzy Europ, Azj lub Stanami Zjednoczonymi). 14 Czterostronny biznesowy model płatnoci obejmuje: konsumentów, akceptantów, wydawców kart oraz agentów rozliczeniowych. 16

11 niego transakcj i naliczana jest najczciej w formie procentowej prowizji od wartoci transkacji opłata MSC (ang. Merchant Service Charge). Pozostałe składniki opłaty MSC dotycz: dzierawy i obsługi serwisowej terminali POS, połcze telekomunikacyjnych z serwerem agenta, wsparcia organizacji płatniczych - Assessment Fee oraz mary agenta rozliczeniowego. Banki wydawcy kart i agenci rozliczeniowi stanowi wic główne ródła obcie dla akceptantów operacji kartowych. Rysunek 6. Opłaty w ramach czterostronnego systemu kart płatniczych ródło: opracowanie na podstawie Interchange na polu bitwy, [w:] Nowoczesny Bank Spółdzielczy, nr 3, 2012, s. 33 Struktura opłaty interchange okrelana moe by w formie procentowej od wartoci transakcji, stałej niezalenej od wartoci transakacji (ang. flat fee) i mieszanej bdcej kombinacj dwu wczeniejszych opłat. Zalena jest ona m.in. od organizacji patniczej, rodzaju wykorzystywanej karty (np. debetowa, kredytowa) czy wreszcie sposobu jej autoryzacji (np. z uyciem numeru PIN). Badania przeprowadzone przez Komisj Europejsk dotyczce bankowoci elektronicznej wskazuj na siln nierównowag redniej waonej opłaty interchange popularnych w Europie systemów Visa i Master Card. Nierównowaga ta oraz rónice w elastycznoci cenowej akceptantów i posiadaczy kart, ich wraliwoci na uczestnictwo w systemie, stanowi istotny kierunek rozwaa nad wysokoci tej opłaty. Opłaty, której wysoko warunkuje przyszłe dochody banków - 17

12 ich zaangaowanie w promowanie, produkcj, i obsług kart - i tym samym wydajno systemu kartowego. Jest wic ona swego rodzaju zacht dla banków do inwestowania w nowe technologie, gwarantujce wiksz funkcjonalno i bezpieczestwo operacji bezgotówkowych. Naley jednak postawi pytanie o granic, po przekroczeniu której rynek kart płatniczych zamiast dynamicznie si rozwija zacznie przechodzi w faz recesji. Analiza stawki opłaty interchange w Polsce (ang. Domestic Interchange Reimbursement Fees) dla operacji wykonywanych kartami debetowymi Visa w standardzie EMV przez klientów indywidualnych wskazuje, e jest ona najwysza sporód krajów europejskich i wynosi 1,6% wartoci transakcji 15. Jest równie ponad 2-krotnie wysza od stawki obowizujcej w krajach Unii Europejskiej (0,72 % wartoci transakcji) i ponad 8-krotnie wysza od stawek obowizujcych w Finlandii 16. Jedynie stawki obowizujce w Niemczech (1,58 % wartoci transakcji) i Cyprze (1,5% wartoci transakcji) s zblione do stawek w Polsce. W przypadku organizacji Master Card opłaty interchange ustalane s z uwzgldnieniem lokalnych warunków rynkowych. W szczególnoci uwzgldniana jest presja konkurencyjna ze strony innych metod płatnoci, sposobu kształtowania si kosztów czy wreszcie mechanizmów zwikszania wydajnoci systemu. Podobnie, jak w przypadku systemu Visa, opłaty interchange, dot. kart Debit MasterCard dla klientów indywidualnych, plasuj Polsk na czołowym miejscu sporód 11 krajów UE. Opłata obowizujca w Polsce (1,64% wartoci transakcji) jest ponad 2-krotnie wysza od redniej wartoci dla UE (0,77%) i ponad 7-krotnie wysza od wartoci obowizujcej w Finlandii (0,23%) 17. Prowadzi to do stwierdzenia, e stosowane przez systemy Visa i MasterCard rozwizania opłat interchange w Polsce s najwysze w Europie. Pod wzgldem sposobu wyznaczania wysokoci opłaty (dot. kart debetowych dla klientów indywidualnych) systemy te znaczco si róni. W przypadku systemu Visa zastosowano rozwizanie oparte jest na jednoskładnikowej stawce opłat wyraonej procentowo, natomiast Ibid. 17 Analiza funkcjonowania opłaty interchange, op. cit., s

13 system MasterCard przyjł rozwizanie oparte na stawce dwuskładnikowej dodatkowo uzalenionej od wartoci transakcji. Porównanie modeli biznesowych dla opłaty interchange systemów Visa i MasterCard przedstawia, (Tabela 1. Tabela 1. Wysoko opłat interchange dot. kart debetowych dla systemów Visa i MasterCard Organizacja płatnicza Kwota transakcji (zł) od Do Opłata interchange (%) Visa - - 1,6 MasterCard Warto (zł) Zalena od kwoty 0,00 20,00 0,50 +0,09 20,00 40,00 0,80 +0,14 40,01 1,45 +0,19 ródło: opracowanie własne na podstawie company/en/whatwedo/interchange/country.html oraz en/about_us/our_business/fees_and_ interchange.aspx (lipiec 2012) Analiza ww. modeli pozwoliła okreli wartoci transakcji przy których opłaty interchange najmniej obciaj akceptanta. Z uzyskanych wyników mona stwierdzi, e w przypadku kwot transakcji od 1 5zł system MasterCard generuje wiksze obcienia ws do Visy (odpowiednio 9,5% i 2,3% dla wartoci brzegowych). Podobnie jest w przypadku kwot w przedziale od zł (1,91% - 1,61% odpowiednio). Dla kwot w przedziale od 123 zł do 132 zł obcienia generowane przez oba systemy s takie same i wynosz 1,60%. Dopiero w przedziale kwot zł oraz powyej 132 zł system MasterCard generuje obcienia poniej 1,6%, (rysunek 7). Wida wic du nierównowag obcie finansowych opłat interchange generowan przez systemy dla porównywalnych kwot transakcji. 19

14 Rysunek 7. Opłata interchange ws warto transakcji dla systemów Visa i MasterCard - a) kwoty transakcji i warto opłaty interchange; b) porównanie graficzne obci e akceptanta dla systemów kartowych ws warto transakcji a) b) Kwota transakcji MasterCard Visa 1 9,50% 1,60% 5 2,30% 1,60% 10 1,40% 1,60% 15 1,10% 1,60% 20 0,95% 1,60% 21 1,47% 1,60% 25 1,36% 1,60% 30 1,27% 1,60% 35 1,20% 1,60% 40 1,15% 1,60% 41 1,91% 1,60% 45 1,87% 1,60% 50 1,83% 1,60% Kwota transakcji MasterCard Visa 55 1,80% 1,60% 100 1,64% 1,60% 105 1,63% 1,60% 110 1,62% 1,60% 115 1,62% 1,60% 120 1,61% 1,60% 125 1,60% 1,60% 130 1,60% 1,60% 135 1,59% 1,60% 140 1,59% 1,60% 145 1,58% 1,60% 150 1,58% 1,60% ródło: opracowanie własne na podstawie company/en/whatwedo/interchange/country.html oraz en/about_us/our_business/fees_and_ interchange.aspx (lipiec 2012). Coraz wiksza konkurencja wród podmiotów oferujcych bezgotówkowe instrumenty płatnicze i agentów rozliczeniowych oraz walka o pozyskanie i utrzymanie klienta w istotny sposób wpływaj na 20

15 wysoko opłaty akceptanta. Opłata ta utrzymywana jest na stałym poziomie mimo wzrostu udziału w niej prowizji interchange o blisko 6% z 79% w 2008 r. do 84,9% w 2010 r Prognozy rozwoju rynku kart płatniczych w kontekcie wysokoci opłaty interchange Z punktu widzenia banków wydawców kart płatniczych - utrzymanie tendencji wzrostowej wysokoci opłaty interchange gwarantuje im wysoki przychód i tym samym moliwoci rozwijania systemów obrotu bezgotówkowego. Stanowisko to stoi jednak w sprzecznoci z oczekiwaniami akceptantów oczekujcych zmiany struktury i wysokoci opłaty interchange. Polski rynek transkacji kartowych zdominowany jest przez system Visa, do której naley 64,4% wydanych kart płatniczych. Drugie miejsce zajmuje z udziałem 34,2% system MasterCard, (Rysunek 8). Taki podział rynku pomidzy dwóch głównych graczy - systemów kartowych - skutkuje zawyonymi stawkami opłat interchange. Rysunek 8. Procentowy udział w rynku systemów kartowych ródło: opracowanie własne na podstawie: Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2012 r., Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego, Warszawa, czerwiec 2012 r., s. 5 Problem opłaty interchange poddany został analizie przez instytucje rzdowe ju w 2001 r., kiedy to wszczto postpowanie antymonopolowe przed Urzdem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) 18 Analiza funkcjonowania opłaty interchange, op. cit., s

16 w zwizku z praktykami ograniczajcymi konkurencj. Wówczas podnoszono kwesti zawierania porozumie cenowych przez banki zrzeszone w Forum Visa Polska i Forum Europay/MasterCard Polska i ustalaniu zbyt duych opłat dla akceptantów w zwizku z realizowan przez nich transakcj kart płatnicz. Obecnie Narodowy Bank Polski wraz z Ministerstwem Finansów podjły działania zamierzajce do zmniejszenia opisywanych uciliwoci dla akceptantów. Zdaniem ministra gospodarki rozwizaniem moe by przyjcie stawki opłaty interchange na rednim poziomie europejskim, czyli 0,7% 19. Takim rozwizaniem zainteresowani s zarówno właciciele punktów handlowo-usługowych, w szczególnoci tych małych, jak i właciciele stacji paliwowych. Zdaniem przedstawicieli PKN Orlen koszty akceptacji kart płatniczych i kredytowych dla stacji paliwowych s 40-krotnie wysze w stosunku do przyjcia gotówki 20. Program redukcji opłat kartowych w Polsce, opracowany przez Zespół Roboczy ds. Opłaty Interchange przy Radzie ds. Systemu Płatniczego, zakłada obniania opłaty interchange dla m.in. kart debetowych i kredytowych do poziomu 0,7%, w terminie do 2017 r 21. (Tabela 2). Tabela 2. Plan redukcji wysokoci stawek opłaty interchange Rok/rodzaj karty Karta debetowa Karta kredytowa 2012 lub ,1% od ,2% od % 0,9% 0,8% 0,7% 1,11% 1,02% 0,93% 0,84% ródło: opracowanie własne na podstawie Program redukcji opłat kartowych w Polsce, Zespół Roboczy ds. Opłaty Interchange przy Radzie ds. Systemu Płatniczego, Warszawa, Bitwa o interchange, PKN Orlen te ma dosy wysokich opłat interchange. da obniki, at_interchange_zada_obnizki.html, Program redukcji opłat kartowych w Polsce, Zespół Roboczy ds. Opłaty Interchange przy Radzie ds. Systemu Płatniczego, Warszawa,

17 Opierajc si na prognozowanych przez NBP wartociach płatnoci za pomoc kart płatniczych w 2016 r., wynoszcych 145,6mld zł, oraz analizie przychodów banków przy obnianiu opłaty interchange z 1,5% do poziomu 0,7%, mona si spodziewa obnienia łcznych przychodów banków zwizanych z kwestionowan opłat w okresie z 14,9 mld zł do 11,3 mld zł 22. Takie działanie moe mie pozytywny wpływ na oywienie polskiego rynku kart płatniczych i powinno skutkowa zarówno wzrostem iloci i wartoci transkacji dokonywanymi kartami płatniczymi. Podsumowanie W sferze gospodarki, jednym z najbardziej istotnych działa ostatnich lat, wydaje si by denie do ograniczenia kosztów emisji i obsługi pienidza gotówkowego. Dane EBC wskazuj, e w przypadku Polski szacowany koszt obiegu gotówki to ok. 1% PKB, co stanowi blisko 10 mld zł. Wród korzyci z obrotu bezgotówkowego wymieni mona m.in.: ograniczanie szarej strefy (według Friedricha Schneidera w 2003 r. poziom udziału szarej strefy w tworzeniu PKB wyniósł w Polsce 28,9%, Czechach 20%, Wgrzech 26%, USA 8,3%) 23, wzrost dochodów budetowych oraz zwikszenie jawnoci podmiotów gospodarczych, obnienie kosztów działalnoci sektora publicznego, ograniczenie strat zwizanych z przestpstwami gotówkowymi. Std wywierana na społeczestwo silna presja sektora bankowego, zwizana ze zmian przyzwyczaje dotyczcych operacji gotówkowych. Zwikszenie udziału operacji bezgotówkowych w operacjach wykonywanych łcznie polega moe m.in.: na zwikszeniu liczby terminali płatniczych, budowaniu sieci akceptantów oraz przenoszeniu obcienia z klienta na akceptanta (oczywicie w pewnym zakresie). Jednak ww. korzyci i denia do zwikszenia udziału operacji bezgotówkowych (w szczególnoci kartowych) w ogólnym wolumenie operacji płatniczych napotykaj na istotn przeszkod w postaci opłaty interchange. Jak wykazało niniejsze opracowanie opłata interchange jest istotnym elementem wpływajcym na dynamik rozwoju bezgotówkowych 22 Analiza funkcjonowania opłaty interchange, op. cit., s F. Schneider, The size of the Shadow Economies of the 145 Countries All over the World: First Results over the Period 1999 to 2003,

18 operacji kartowych. Kluczow kwesti dla dalszego rozwoju tego rynku jest wic zmiana struktury i wysokoci obcie dla akceptantów operacji kartowych. Jednak pozostaje obawa, e obnienie opłaty interchange moe skłoni wydawców kart do wprowadzenia dodatkowych opłat surcharge od uytkowników kart z tytułu ich posiadania. W ten sposób banki mog chcie rekompensowa sobie zmniejszone przychody z tytułu mniejszej prowizji od agenta rozliczniowego oraz koszty zwizane z akceptacj kart. Działania takie mogłyby zniechci cz konsumentów do dokonywania operacji z wykorzystaniem kart płatniczych. Reasumujc, ostateczne rozwizanie kwestii struktury i wysokoci opłaty ponoszonej przez akceptantów jest w fazie dyskusji i ustale. Znaleziony, przez NBP, Ministerstwo Finansów, banki, organizacje płatnicze i akceptantów, kompromis pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój młodego rynku obrotu bezgotówkowego w Polsce. Literatura [1]. Polasik M., Maciejewski K., Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na wiecie, Materiały i Studia, Nr 241, Narodowy Bank Polski, Warszawa [2]. Schneider, F., The size of the Shadow Economies of the 145 Countries All over the World: First Results over the Period 1999 to 2003, Inne [1.] Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim, Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego, Warszawa, [2.] Bitwa o interchange, [w:] /kat,104114,title,bitwa-o- interchange,wid, ,wiadomosc. html? ticaid=1ed9b&_ ticrsn=5, [3.] Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2012 r., Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego, Warszawa, r. [4.] Interchange na polu bitwy, [w:] Nowoczesny Bank Spółdzielczy, nr. 3, [5.] Liczba akceptantów, liczba punktów handlowo-usługowych oraz liczba urzdze akceptujcych elektroniczne instrumenty płatnicze 24

19 w kolejnych kwartałach od 2003 r., [w:] home.aspx?f=/systemplatniczy/karty_platnicze.html, 2012, [6.] Program redukcji opłat kartowych w Polsce, Zespół Roboczy ds. Opłaty Interchange przy Radzie ds. Systemu Płatniczego, Warszawa, [7.] Rynek wewntrzny w 2010 r., Główny Urzd Statystyczny, Warszawa [8.] Statistical Data Warehouse, European Central Bank, [w] [9.] Warto transakcji dokonanych poszczególnymi typami kart w kolejnych kwartałach od 1998 r., NBP Departament Systemu Płatniczego, [w:] /karty_platnicze.html [10.] [11.] erchange.aspx [12.] Country.html EFFECT OF INTERCHANGE FEES FOR CARD PAYMENTS MARKET DEVELOPMENT IN POLAND Summary For nearly 14 years card payments market remains in the growth phase. This is reflected in the improving indicators respecting the number of instruments available to non-cash transactions, payment cards issued in the years , number of retailers accepting credit cards on the domestic market as well as people interested in using these solutions. According to National Bank of Poland reports, there is more than 32 million payment cards on the Polish market. Although this number is not ranked Poland among European leaders of non-cash transactions market, it indicates potential of Polish market, which can easily be limited by inappropriate regulatory decisions. One of such decision is the amount of commissions charged by Polish banks in the form of interchange fees. The paper analyze the impact of this commission for further noncash transactions development market in Poland. Key words: credit card, interchange fee, card payment market 25

Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce

Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych. Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r.

Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych. Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r. Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych w Polsce Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r. 1. Systemy i opłaty Systemy VISA i MasterCard Systemy kart

Bardziej szczegółowo

Dowody potwierdzające, iż wprowadzana regulacja w zakresie maksymalnych opłat interchange przyczynia się do rozwoju rynku płatności bezgotówkowych

Dowody potwierdzające, iż wprowadzana regulacja w zakresie maksymalnych opłat interchange przyczynia się do rozwoju rynku płatności bezgotówkowych Warszawa, dnia 09.06.2013 r. Dowody potwierdzające, iż wprowadzana regulacja w zakresie maksymalnych opłat interchange przyczynia się do rozwoju rynku płatności bezgotówkowych Doświadczenia międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2013 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r.

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 214 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

w sieci transakcji płatniczej

w sieci transakcji płatniczej Konsument w sieci transakcji płatniczej Jako konsumenci coraz chętniej płacimy kartą płatniczą. Czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się, jak to się dzieje, że gdy płacimy kartą, gotówka znika z naszego konta

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r.

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ 2011 r. Warszawa, grudzień 2011 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r.

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r.

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r.

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 215 r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba kart płatniczych 3 2.1. Ogólna liczba kart 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r.

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH II KWARTAŁ 21 r. Warszawa, wrzesień 21 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim

Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim Magdalena Rabong / Departament Systemu Płatniczego Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim Warszawa / 12 marca 2015 r. Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim 2 Spis treści 1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Obraz całego systemu płatniczego:

Obraz całego systemu płatniczego: Agenci rozliczeniowi działający w Polsce i obsługujący płatności kartami płatniczymi z niepokojem obserwują systematycznie pojawiające się żądania ustawowego uregulowania cen za usługi świadczone przez

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1 !"# #$ Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 str. 2 %& wg MSSF / zysk brutto 591 63% zysk netto 463 63% ROE brutto 34,0% 11,7 pp. ROE netto 26,6%

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 15 września 2009 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu

Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu Małgorzata O Shaughnessy Dyrektor Generalna Visa Europe Polska, Czechy, Słowacja Paweł Mikutowicz Senior Relationship Manager Visa Europe w Polsce Forum Liderów

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 31.10.2012. Do Komisji Ustawodawczej

Warszawa, 31.10.2012. Do Komisji Ustawodawczej Warszawa, 31.10.2012 Do Komisji Ustawodawczej First Data Polska, właściciel marki POLCARD i największy polski agent rozliczeniowy, w załączeniu przekazuje swoje uwagi do projektu Ustawy w sprawie zmian

Bardziej szczegółowo

Art. 32a 1. Art. 32a 2

Art. 32a 1. Art. 32a 2 Po art. 32a dodaje się art. 32a 1 w następującym brzmieniu: Art. 32a 1 1. Wszelkie opłaty pobierane przez agenta rozliczeniowego od akceptanta, bądź też za jego pośrednictwem, w związku z akceptacją transakcji

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Komplementarność czy substytucyjność usługi cash back wobec bankomatów w kontekście silnych redukcji opłaty interchange?

Komplementarność czy substytucyjność usługi cash back wobec bankomatów w kontekście silnych redukcji opłaty interchange? Komplementarność czy substytucyjność usługi cash back wobec bankomatów w kontekście silnych redukcji opłaty interchange? Polskie Karty i Systemy 12 marca 2015 r. Warszawa ZAGADNIENIA PODEJŚCIE UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Raport NBP - Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce

Raport NBP - Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce Wojciech Krawczyk Raport NBP - Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce Warszawa / 15 października 2015 2 Agenda 1. Przesłanki przeprowadzenia analizy obniżki opłat interchange przez NBP 2.

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. (druk nr 437)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. (druk nr 437) Warszawa, 10 września 2013 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 437) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa dodaje do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

Bardziej szczegółowo

20,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 0,00 zł / 30,00zł 4 5,00 zł

20,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 0,00 zł / 30,00zł 4 5,00 zł RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLCZENIOWY W ZŁOTYCH Obowizujcy od 01.10.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce oczami akceptanta

Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce oczami akceptanta Ekonomiczna strona biznesu kartowego Sesja XVIII w cyklu Polskie Karty i Systemy 20 czerwca 2012 roku Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce oczami akceptanta KRS: 397249, REGON: 145822971 NIP: 522-299-00-98

Bardziej szczegółowo

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R.

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNKCJONOWANIA OPŁATY INTERCHANGEW TRANSAKCJACH BEZGOTÓWKOWYCH

ANALIZA FUNKCJONOWANIA OPŁATY INTERCHANGEW TRANSAKCJACH BEZGOTÓWKOWYCH ANALIZA FUNKCJONOWANIA OPŁATY INTERCHANGEW TRANSAKCJACH BEZGOTÓWKOWYCH Magdalena Duluk Anna Ziółkowska PLAN PREZENTACJI 1) Opłata interchange 2) Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce 3) Polityka UE odnośnie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2012 r.

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2012 r. Grudzień 2013 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2012 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2013 r.

Grudzień 2014 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2013 r. Grudzień 2014 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2013 r. Grudzień 2014 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego

Bardziej szczegółowo

Rynek płatności detalicznych w Polsce

Rynek płatności detalicznych w Polsce Rynek płatności detalicznych w Polsce Zasięg akceptacji Wolumeny transakcji Szanse dla innowacji Grudzień 2013 Autor: Michał Polasik 1 Opis raportu Forma raportu: Prezentacja w formacie PDF. Raport w kompleksowy

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2009 rok Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa PAD szansa na zmniejszenie wykluczenia finansowego, czy nadmierna interwencja regulatora?

Dyrektywa PAD szansa na zmniejszenie wykluczenia finansowego, czy nadmierna interwencja regulatora? Dyrektywa PAD szansa na zmniejszenie wykluczenia finansowego, czy nadmierna interwencja regulatora? Paweł Bułgaryn Ministerstwo Finansów IV Forum Usług Płatniczych Warszawa, 29 października 2015 Skąd pomysł

Bardziej szczegółowo

Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim

Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim Warszawa, styczeń 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zespół Roboczy ds. Opłaty Interchange przy Radzie ds. Systemu Płatniczego Program redukcji opłat kartowych w Polsce

Zespół Roboczy ds. Opłaty Interchange przy Radzie ds. Systemu Płatniczego Program redukcji opłat kartowych w Polsce Zespół Roboczy ds. Opłaty Interchange przy Radzie ds. Systemu Płatniczego Program redukcji opłat kartowych w Polsce Warszawa, marzec 2012 r. Spis treści Wykaz stosowanych skrótów... 3 I. Wstęp... 4 II.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Rynek bezstykowych kart płatniczych w Polsce i na świecie

Rynek bezstykowych kart płatniczych w Polsce i na świecie broszura informacyjna T o r u ń, S t y c z e ń 2 0 0 9 raport badawczy, styczeń 2009 r. Rynek płatności detalicznych wciąż pozostaje zdominowany przez płatności gotówkowe, zwłaszcza w obszarze transakcji

Bardziej szczegółowo

Jak zmienił się kartowy (i nie tylko) Business Case wraz ze spadkiem stawek IF? Polskie Karty i Systemy 15 marca 2015 r. Warszawa

Jak zmienił się kartowy (i nie tylko) Business Case wraz ze spadkiem stawek IF? Polskie Karty i Systemy 15 marca 2015 r. Warszawa Jak zmienił się kartowy (i nie tylko) Business Case wraz ze spadkiem stawek IF? Polskie Karty i Systemy 15 marca 2015 r. Warszawa ZAGADNIENIA KRAJOBRAZ PRZED I PO BITWIE KARTOWE MODELE BIZNESOWE: BANKÓW,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r. Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET2 4 2. System

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

KARTY PŁATNICZE JAKO INSTRUMENT ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Część II Karty kredytowe i z odroczonym terminem płatności

KARTY PŁATNICZE JAKO INSTRUMENT ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Część II Karty kredytowe i z odroczonym terminem płatności KARTY PŁATNICZE JAKO INSTRUMENT ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Karty płatnicze to fenomen rozwijającego się sektora bankowego w Polsce. Wystarczyła jedna tylko dekada by z przedmiotu dostępnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji czerwiec 2007 r. Według stanu na 31 maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce

Sierpień 2015 r. Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce Sierpień 2015 r. Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce Sierpień 2015 r. Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2015 Opracował: Departament

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2011 rok

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2011 rok Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2011 rok Warszawa, grudzień 2012 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Słownik pojęć i definicji agent rozliczeniowy - dostawca prowadzący działalność polegającą na

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r.

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce

Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce Dr Grzegorz Gołbiowski Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce Wprowadzenie Upadłoci przedsibiorstw w gospodarce rynkowej nie s niczym nadzwyczajnym. W teorii ekonomii zjawisko upadku podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynamy pracę nad stworzeniem wspólnego krajowego standardu płatności mobilnych

Rozpoczynamy pracę nad stworzeniem wspólnego krajowego standardu płatności mobilnych Rozpoczynamy pracę nad stworzeniem wspólnego krajowego standardu płatności mobilnych 1 Wspólny bankowy standard płatności mobilnych zapewni wygodę i zagwarantuje bezpieczeństwo Korzyści Klienci i akceptanci

Bardziej szczegółowo

BANKI W FINANSOWANIU ROZWOJU GOSPODARCZEGO KRAJU. Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, 9 lutego 2016 r.

BANKI W FINANSOWANIU ROZWOJU GOSPODARCZEGO KRAJU. Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, 9 lutego 2016 r. BANKI W FINANSOWANIU ROZWOJU GOSPODARCZEGO KRAJU Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, 9 lutego 2016 r. SEKTOR BANKOWY W POLSCE Na bankach spoczywa szczególna odpowiedzialność wynikająca z

Bardziej szczegółowo

Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych?

Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych? Szczecin, 21 maja 2012 r. Wstęp bezpłatny! Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych? Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank Polski Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

Cash back. niedoceniony instrument. Marek Firkowicz. Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r.

Cash back. niedoceniony instrument. Marek Firkowicz. Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r. Cash back niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego? Marek Firkowicz Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r. Cash back niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego? Marek Firkowicz Polskie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 777)

do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 777) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 777) USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011

Bardziej szczegółowo

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego?

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? Cz I Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? 1. Podstawowe definicje wprowadzenie!" # " " $ % % & &%'# " (& )#&!* *! "(* *! "(* ł ł $ % # &+,"% + & ", *! "(*! " #$% $ % # &!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Słownik pojęć i definicji agent rozliczeniowy - dostawca prowadzący działalność polegającą na

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Finansów Osoba odpowiedzialna za projekt

Bardziej szczegółowo

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 4.01.2005 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn czy obcy cz. 2. Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2012 rok. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota

Warszawa, dnia 26 lipca 2012 rok. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Warszawa, dnia 26 lipca 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Szanse i wyzwania nowych regulacji w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących płatności bezgotówkowych dr Jan Byrski Adwokat, Partner

Szanse i wyzwania nowych regulacji w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących płatności bezgotówkowych dr Jan Byrski Adwokat, Partner Szanse i wyzwania nowych regulacji w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących płatności bezgotówkowych dr Jan Byrski Adwokat, Partner III Międzynarodowy Kongres Płatności Bezgotówkowych Warszawa, dnia 18-19

Bardziej szczegółowo

Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? - kierunki rozwoju płatności mobilnych w Polsce

Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? - kierunki rozwoju płatności mobilnych w Polsce Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? - kierunki rozwoju płatności mobilnych w Polsce Koło Naukowe Audytu i Bankowości "BANK" UNIWERSYTET WARSZAWKI 23.05.2013 FROB: SZEROKI ZAKRES DZIAŁAŃ FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 26 czerwca 2013 r. Druk nr 380 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH o uchwalonej przez Sejm w dniu 13 czerwca 2013 r. ustawie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Nowe opcje strategiczne po stronie przychodowej i kosztowej biznesu kartowego. Konferencja Rynek akceptacji kart w Polsce czy da się na nich zarobić?

Nowe opcje strategiczne po stronie przychodowej i kosztowej biznesu kartowego. Konferencja Rynek akceptacji kart w Polsce czy da się na nich zarobić? Nowe opcje strategiczne po stronie przychodowej i kosztowej biznesu kartowego Konferencja Rynek akceptacji kart w Polsce czy da się na nich zarobić? WARSZAWA październik 2015 Konsulting i edukacja rynku

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE ARKADIUSZ SKOWRON OPOLE 2006 Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 1 ELEKTRONICZNE

Bardziej szczegółowo

W prezentowanym artykule autor przedstawia p atno ci elektroniczne w kontek- cie ich u ycia w e-administracji. Autor wymienia dost pne w Polsce ró ne

W prezentowanym artykule autor przedstawia p atno ci elektroniczne w kontek- cie ich u ycia w e-administracji. Autor wymienia dost pne w Polsce ró ne UKASZ ZAKONNIK W prezentowanym artykule autor przedstawia patnoci elektroniczne w kontek- cie ich uycia w e-administracji. Autor wymienia dostpne w Polsce róne formy patnoci elektronicznych i zwraca uwag

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac nad nowymi regulacjami rynku płatności w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem usług typu TPP i TPA

Aktualny stan prac nad nowymi regulacjami rynku płatności w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem usług typu TPP i TPA Aktualny stan prac nad nowymi regulacjami rynku płatności w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem usług typu TPP i TPA Agnieszka Wachnicka Ministerstwo Finansów Warszawa, 17 czerwca 2014 r. Forum

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2015 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2014 r.

Grudzień 2015 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2014 r. Grudzień 2015 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za Grudzień 2015 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku

Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Magdalena Rabong Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 1013).

- o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 1013). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-3(4)/13 Warszawa, 26 czerwca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

STOSUNEK POLAKÓW DO PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

STOSUNEK POLAKÓW DO PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH STOSUNEK POLAKÓW DO PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA OMNIBUSOWEGO FIRMY VERIFONE Polski rynek płatności elektronicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn

O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 22.12.2004 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn własny czy obcy cz. 1. O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn Wprowadzenie Wan miar działania

Bardziej szczegółowo

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r.

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Polska: opłaty interchange w oczach dużych detalistów

Polska: opłaty interchange w oczach dużych detalistów czerwiec 2014 Polska: opłaty interchange w oczach dużych detalistów Detaliści w Europie uważają, że w rozporządzeniu Komisji Europejskiej w sprawie opłaty interchange karty American Express i Diners Club

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo