SIMATIC HMI. Podr cznik Wydanie 09/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIMATIC HMI. Podr cznik Wydanie 09/2006"

Transkrypt

1

2 SIMATIC HMI Podr cznik Wydanie 09/2006 Warszawa 2006

3

4 SIMATIC HMI Wprowadzenie 0 Przygotowanie i instalacja 1 WinCC V6 Pierwsze kroki Pierwszy projekt WinCC 2 WyÊwietlanie wartoêci procesowych 3 Konfiguracja systemu alarmów 4 Podr cznik Generowanie raportu sekwencyjnego alarmów Generowanie raportu Tag Logging Runtime 5 6 Wydanie 09/06

5

6 Wskazówki dla u ytkownika Ten podr cznik zawiera uwagi, których nale y przestrzegaç, aby zapewniç bezpieczeƒstwo u ytkownika oraz chroniç produkt i zwiàzany z nim sprz t. Uwagi w podr czniku sà oznaczone za pomocà nast pujàcych symboli stosownie do stopnia zagro enia: Niebezpieczeƒstwo oznacza bezpoêrednio niebezpiecznà sytuacj, która, przy braku reakcji, doprowadzi do Êmierci bàdê powa nych obra eƒ. Ostrze enie oznacza potencjalnie niebezpiecznà sytuacj, która mo e zakoƒczyç si powa nym urazem lub Êmiercià. Uwaga wraz z symbolem, oznacza potencjalnie niebezpiecznà sytuacj, która mo e zakoƒczyç si niewielkimi lub powa niejszymi obra eniami. Uwaga bez symbolu, oznacza potencjalnie niebezpiecznà sytuacj, która mo e zakoƒczyç si niewielkimi obra eniami. Przestroga wskazuje na mo liwoêç zaistnienia nieoczekiwanego zdarzenia, w wypadku gdy u ytkownik nie zastosuje si do podanych wskazówek. Wskazówka zwraca uwag na szczególnie istotne informacje o produkcie, o jego obs udze, albo dodatkowej dokumentacji. Wykwalifikowany personel Jedynie wykwalifikowany personel mo e zajmowaç si instalacjà i obs ugà tego oprogramowania. Wykwalifikowany personel to osoby w pe ni Êwiadome standardów bezpieczeƒstwa dotyczàcych obs ugi tego oprogramowania. Znaki handlowe Zarejestrowane znaki towarowe Siemens AG znajdujà si we wst pie. V

7 Prawa autorskie Siemens AG 2003 Wszystkie prawa zastrze one Zabrania si dystrybucji i powielania tej dokumentacji jak równie wykorzystywania jej zawartoêci, chyba e zosta a wyra ona zgoda. W innym wypadku jest si zobowiàzanym do odszkodowania. Wszelkie prawa zastrze one, szczególnie w kwestii wydania patentu lub rejestracji przez GM. Siemens AG Bereich Automation & Drives Geschäftsgebiet SIMATIC HMI Postfach 4848, D Nuernberg Siemens AG Ograniczenie odpowiedzialnoêci ZawartoÊç tej publikacji zosta a sprawdzona pod wzgl dem zgodnoêci z opisanym oprogramowaniem i sprz tem. Jakkolwiek, nie mo na wykluczyç rozbie noêci, wobec tego nie ponosimy odpowiedzialnoêci za ca kowità zgodnoêç. Informacje zawarte w tej publikacji sà sprawdzane regularnie, a niezb dne poprawki i uzupe nienia sà wprowadzane w kolejnych edycjach. B dziemy wdzi czni za sugesti dotyczàce uzupe nieƒ i poprawek. Siemens AG 2003 Dane techniczne mogà ulec zmianie. VI

8 Wprowadzenie Wprowadzenie Witamy w WinCC - Windows Control Center dla Windows XP Professional i Windows WinCC jest zaawansowanym systemem HMI pracujàcym pod kontrolà Microsoft Windows 2000/XP Professional. HMI oznacza Human Machine Interface, tzn. interfejs pomi dzy cz owiekiem (operator) a maszynà (proces). W aêciwe sterowanie procesem odbywa si poprzez system automatyki. WinCC umo liwia komunikacj pomi dzy operatorem a systemem automatyki. Ârodowisko WinCC do projektowania/konfiguracji Do opracowania i konfiguracji projektów wymagane sà specjalne edytory, które sà dost pne z poziomu WinCC Explorer. Za pomocà ka dego z edytorów konfigurowany jest specyficzny podsystem WinCC. Podstawowymi podsystemami WinCC sà: o System graficzny - edytor do tworzenia ekranów nazywa si Graphics Designer. o System alarmów - edytor do konfiguracji alarmów nazywa si Alarm Logging. o System archiwizacji - edytor do specyfikacji danych podlegajàcych archiwizacji nazywa si Tag Logging. o System raportowania - edytor do tworzenia raportów nazywa si Report Designer. o System komunikacji jest konfigurowany bezpoêrednio z WinCC Explorer. Wszystkie dane konfiguracyjne sà zapisywane w bazie danych CS. Ârodowisko WinCC Runtime Za pomocà oprogramowania runtime operator mo e uruchomiç i monitorowaç proces. W szczególnoêci, oprogramowanie runtime ma nast pujàce zadania: o Odczyt danych zapisanych w bazie danych CS. o WyÊwietlanie ekranów. o Komunikacja z systemami automatyki. o Archiwizacja aktualnych danych takich, jak wartoêci procesowe i zdarzenia alarmowe. o Prowadzenie procesu, np. poprzez ustawienie specyficznych parametrów lub aktywacj /deaktywacj. VII

9 Wprowadzenie Oznaczenia W dokumentacji stosowane sà nast pujàce oznaczenia: Symbol Opis Wskazuje klikni cie lewym klawiszem myszki. R D H Wskazuje klikni cie prawym klawiszem myszki. Wskazuje podwójne klikni cie lewym klawiszem myszki. Wskazuje czynnoêç, podczas której lewy klawisz myszki pozostaje wciêni ty. Wskazuje na wykorzystanie klawiatury. File New Wszystkie menu i polecenia, które nale y wybraç sà zawarte w cudzys owach. # 1 W tekstach uzupe nionych ilustracjami, # n wskazuje kolejne kroki post powania. VIII

10 Spis treêci Spis treêci 1 Przygotowanie i instalacja Wymagania sprz towe dla instalacji Wymagania programowe dla instalacji Jak zainstalowaç us ug MS Message Queuing Jak zainstalowaç Microsoft SQL Server Instalacja WinCC Instalacja WinCC: Rejestracja u ytkownika Instalacja: Wybór j zyków Instalacja: Wybór komponentów Instalacja: Autoryzacja Jak przeprowadziç deinstalacj 15 2 Pierwszy projekt WinCC Krok 1: Uruchomienie WinCC Krok 2: Tworzenie nowego projektu Krok 3: Dodawanie kana u komunikacyjnego Zmienne i grupy zmiennych Krok 4: Tworzenie zmiennych wewn trznych Krok 4a: Tworzenie grup zmiennych Krok 4b: Tworzenie zmiennych procesowych Edycja ekranów procesowych Krok 5.1: Tworzenie ekranów procesowych Edytor Graphics Designer Ekran procesowy Krok 5.2: Tworzenie przyciasku Krok 5.3: Konfiguracja ekranu procesowego Krok 5.4: Dynamizacja wyêwietlania poziomu nape nienia Krok 5.5: Tworzenie pola I/O i jego dynamizacja Krok 6: Definicja w aêciwoêci Runtime Krok 7: Aktywacja projektu Krok 8: Wykorzystanie symulatora 50 3 WyÊwietlanie wartoêci procesowych Krok 1: Otwieranie edytora Tag Logging Krok 2: Konfiguracja Timer ów 55 IX

11 Spis treêci 3.3 Krok 3: Tworzenie archiwów Krok 4: Konfiguracja archiwów Krok 5: Tworzenie trendów Krok 6: Tworzenie tablic Krok 7: Definicja w aênoêci Runtime Krok 8: Aktywacja projektu 65 4 Konfiguracja systemu alarmów Krok 1: Otwieranie edytora Alarm Logging Krok 2: Uruchamianie asystenta systemowego Krok 3: Konfiguracja komunikatów alarmowych Krok 4: Konfiguracja kolorów komunikatów alarmowych Alarmy analogowe Krok 5.1: Konfiguracja alarmu analogowego dla zmiennej Krok 5.2: Ustawianie limitów wartoêc Krok 6: Tworzenie ekranu wyêwietlania alarmów Krok 7: Definicja w aênoêci Runtime Krok 8: Aktywacja projektu 87 5 Generowanie raportu sekwencyjnego alarmów Krok 1: Tworzenie wyglàdu strony Edytor wyglàdu stron Krok 2: Edycja wyglàdu stron Krok 3: Konfiguracja Print Job Krok 4: Definicja w aênoêci Runtime Krok 5: Aktywacja projektu Generowanie raportu Tag Logging Runtime Edycja wyglàdu stron Krok 1: Edycja sekcji statycznej Krok 2: Edycja sekcji dynamicznej Krok 3: Definicja parametrów Print Job Krok 4: Aktywacja projektu 108 X

12 Przygotowanie i instalacja Przygotowanie i instalacja 1 W rozdziale opisane sà wymagania sprz towe i programowe dla WinCC, jak równie procedura instalacji z CD-ROM. W podr czniku Pierwsze kroki, stworzymy projekt na jednego u ytkownika. Projekt b dzie pracowa na komputerze, który funkcjonuje jako serwer do przetwarzania danych i stacja operatorska. Inne komputery nie b dà mia y dost pu do projektu. Wymagania do instalacji WinCC Do instalacji WinCC wymagany jest odpowiedni sprz t i oprogramowanie. Wymagania te sà przedstawione w rozdzia ach Wymagania sprz towe dla instalacji i Wymagania programowe dla instalacji. Podczas instalacji WinCC system sprawdza czy odpowiednie wymagania sà spe nione. Sprawdzane sà nast pujàce sk adniki: o System operacyjny o Prawa u ytkownika o RozdzielczoÊç ekranu o Internet Explorer o Serwis MS Message Queuing o SQL Server Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki 1

13 Przygotowanie i instalacja Komunikaty b dów Je eli jedno z wymagaƒ nie jest spe nione, instalacja WinCC zostanie anulowana i zostanie wyêwietlony odpowiedni komunikat b du. Poni sza tabela zawiera zestawienie ró nych komunikatów b dów. Komunikat b du Do przeprowadzenia poprawnej instalacji komputer musi byç zrestartowany Wymagany system operacyjny Win XP / Win 2000 SP2 Ta aplikacja wymaga rozdzielczoêci VGA lub wy szej Do instalacji produktu wymagane sà uprawnienia administratora Serwis Microsoft Message Queuing nie jest zainstalowany Wymagany SQL Server 2000 SP3 nie jest zainstalowany ObjaÊnienie Oprogramowanie by o instalowane na komputerze, który wymaga restartu. Przed instalacjà WinCC komputer powinien byç zrestartowany. Uaktualnij do systemu operacyjnego Windows XP lub Windows 2000 SP2. Sprawdê ustawienia pod àczonego monitora i je eli jest to konieczne zmieƒ kart graficznà. Zaloguj si ponownie jako u ytkownik z uprawnieniami administratora. Zainstaluj Microsoft Message Queuing. W tym celu wymagany jest instalacyjny Windows CD-ROM. Instrukcja znajduje si w rozdziale Instalacja MS Message Queuing. Zainstaluj Microsoft SQL Server 2000 SP3 z do àczonego CD-ROM-u. Instrukcja znajduje si w rozdziale Instalacja Microsoft SQL Server Ikony grupy WinCC nie sà widoczne WinCC wykorzystuje mened era programu u ytkownika do wyêwietlania ikon. Je eli nie jesteê zalogowany pod tà samà nazwà jak dla instalacji WinCC, ikony WinCC nie zostanà wyêwietlone. 2 Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki

14 Przygotowanie i instalacja 1.1 Wymagania sprz towe dla instalacji WinCC wspó pracuje ze wszystkimi platformami PC kompatybilnymi z IBM/AT. Aby efektywnie pracowaç z WinCC, przy konfiguracji nale y uwzgl dniç zalecane wartoêci. Dla systemu dla jednego u ytkownika powinny byç spe nione nast pujàce wymagania: CPU Pami ç g ówna Dost pna pami ç twardego dysku - dla instalacji WinCC 1) - dla pracy z WinCC 2) Pami ç wirtualna 3) Pami ç dla Window Printer Spooler 4) Karta graficzna G bia koloru RozdzielczoÊç Minimum Intel Pentium III, 800 MHz Serwer: 512 MB 700 MB 1.5 GB 1.5 x Pami ç g ówna 100 MB 16 MB * 600 Zalecane Intel Pentium 4, 1,4 GHz Serwer: 1 GB 1 GB 10 GB 1.5 x Pami ç g ówna > 100 MB 32 MB True Color 1024 * 768 1) Twardy dysk, na którym zainstalowany jest system operacyjny musi posiadaç minimum 100 MB dost pnej pojemnoêci dla dodatkowych plików systemowych. W wi kszoêci wypadków system operacyjny jest zlokalizowany na dysku C:. 2) W zale noêci od rozmiaru projektu jak równie rozmiaru archiwów i pakietów. Dla aktywacji projektu, musi byç dodatkowo dost pne minimum 100 MB. 3) Poniewa Paging file size for a selected drive u ywa zalecane wartoêci z pola Total paging file size for all drives. Wprowadê zalecane wartoêci w pola Initial size i Maximum size. 4) WinCC wymaga Windows printer spooler do wykrywania b dów drukarki. Dlatego te, nie nale y instalowaç innej printer spooler. Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki 3

15 Przygotowanie i instalacja 1.2 Wymagania programowe dla instalacji Wprowadzenie Dla instalacji WinCC muszà byç spe nione pewne wymagania zwiàzane z systemem operacyjnym i konfiguracjà programowà. Przed instalacjà WinCC nale y zainstalowaç MS Message Queuing Services i MS SQL Server Uwaga WinCC mo e dzia aç w domenie albo grupie roboczej. Jednak zalecenia i ograniczenia dla domeny mogà utrudniaç instalacj. W takim przypadku usuƒ Microsoft Message Queuing, Microsoft SQL Server 2000 i WinCC z domen komputera przed instalacjà. Po udanej instalacji, komputer mo e powróciç do domeny. Je eli zalecenia i ograniczenia domeny nie kolidujà z instalacjà, nie ma potrzeby usuwania komputera z domeny podczas instalacji. Nale y zauwa yç, e zalecenia i ograniczenia domeny mogà równie kolidowaç z dzia aniem programu. Gdy nie mo na zlikwidowaç ograniczeƒ domeny, nale y pracowaç na komputerze z zainstalowanym WinCC w grupie roboczej. W razie potrzeby skontaktuj si z administratorem domeny. System operacyjny Projekty systemów jednostanowiskowych muszà byç obs ugiwane z poziomu Windows XP Professional albo Windows WinCC V6.0 dzia a pod Windows XP Professional i Windows System operacyjny Windows XP Konfiguracja Windows XP Professional albo Windows XP Professional SP 1 i SP 2 Uwagi Przy instalacji Windows XP Service Pack 1, zostanie równie zainstalowany Internet Explorer 6.0 Service Pack 1. Windows 2000 Windows 2000 Professional SP 3 albo 4 Wymagania dla Internet Explorer WinCC V6.0 wymaga Microsoft Internet Explorer-a 6.0 Service Pack 1 lub wy szego. Internet Explorer 6.0 SP1 mo e byç zainstalowany z za àczonego CD-ROM-u. Dla Internet Explorer, powinny byç wybrane nast pujàce opcje: o Opcja instalacyjna: Instalacja standardowa o Aktualizacja pulpitu Windows: Nie o Aktywny kana wyboru: aden Gdy chcesz w pe ni wykorzystaç HTML Help WinCC, muszà byç uruchomione skrypty Java w Internet Explorer w Internet Options. 4 Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki

16 Przygotowanie i instalacja Dostosowanie strategii zabezpieczeƒ System operacyjny musi umo liwiç instalacj sterowników i plików. Dok adne informacje mo na znaleêç w WinCC Information System/Installation Notes, rozdzia Adjusting Security Policies under Windows Microsoft Message Queuing Services WinCC V6.0 wymaga Microsoft Message Queuing Services. Dok adne informacje na ten temat mo na znaleêç w rozdziale Microsoft Message Queuing Services Installation. Microsoft SQL Server 2000 WinCC V6.0 wymaga Microsoft SQL Server 2000 SP3. Dok adne informacje na ten temat mo na znaleêç w rozdziale Microsoft SQL Server 2000 Installation. Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki 5

17 Przygotowanie i instalacja 1.3 Jak zainstalowaç us ug MS Message Queuing Services Wprowadzenie WinCC korzysta z MS Message Queuing Services. Ta us uga jest cz Êcià systemu operacyjnego. Jednak e, MS Message Queuing nie jest ustawieniem standardowym instalacji Windows i wymaga instalacji w razie potrzeby. Do instalacji wymagany jest instalacyjny CD-ROM Windows. Uwaga WinCC, jak równie wymagane oprogramowanie, nie mo e byç instalowane na komputerze, który dzia a w domenie. Procedury w Windows XP Kroki 1 Z menu Start przejdê do Settings > Control Panel > Add/Remove Programs. 2 W lewym pasku menu, kliknij na przycisk Add/Remove Windows Components. Otworzy si Windows Components Wizard. 3 Wybierz komponent Message Queuing Services. Uaktywni to przycisk Details Kliknij na przycisk Details.... Otworzy si okno dialogowe Message Queuing Services. 5 Wybierz element Common. Odznacz pozosta e elementy i potwierdê OK. 6 Je eli otworzy si okno dialogowe Files Needed, w ó wymagany instalacyjny CD-ROM Windows. Kliknij na przycisk OK. MS Message Queuing Services zostanie zainstalowany. 7 Zamknij Wizard klikajàc na przycisk Finish. 6 Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki

18 Przygotowanie i instalacja Procedury w Windows 2000 Kroki 1 Z menu Start przejdê do Settings > Control Panel > Add/Remove Programs. 2 W lewym pasku menu, kliknij na przycisk Add/Remove Windows Components. Otworzy si Windows Components Wizard. 3 Wybierz komponent Message Queuing Services i kliknij na przycisk Next. 4 Wybierz rodzaj MSMQ Independent Client. Kliknij na przycisk Next. 5 Wybierz ustawienie Message Queuing Services do not access the active directory. Kliknij na przycisk Next. 6 Gdy otworzy si okno dialogowe Files Needed, w ó àdany instalacyjny CD-ROM Windows. Kliknij na przycisk OK. MS Message Queuing Services zostanie zainstalowany. 7 Zamknij Wizard klikajàc na przycisk Finish. Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki 7

19 Przygotowanie i instalacja 1.4 Jak zainstalowaç Microsoft SQL Server 2000 Wprowadzenie Ten rozdzia opisuje instalacj Microsoft SQL Server 2000 SP3 dla WinCC V6.0. Aby dokonaç instalacji, nale y korzystaç z do àczonego CD-ROM-u. Podczas instalacji zostanie stworzony nowy komponent SQL Server ( WinCC ) z wymaganymi ustawieniami. Komponent WinCC SQL Server Podczas instalacji zostanie utworzony komponent WinCC. Ten komponent jest zawsze instalowany w j zyku angielskim. J zyk, w jakim zosta y zainstalowane ju istniejàce konponenty SQL Server nie jest istotny. Komponent WinCC jest stworzony dla Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3. Service Pack 3 nie ma wp ywu na istniejàce ju komponenty. Zainstalowany Microsoft SQL Server 2000 Je eli zosta ju zainstalowany komponent Microsoft SQL Server, nadal wymaga si zainstalowania komponentu WinCC SQL Server. Wymagania o Do instalacji programu wymagane sà uprawnienia administratora. o Komponent WinCC SQL Server nie mo e byç zainstalowany r cznie. Procedury Kroki 1 Uruchom CD-ROM Microsoft SQL Server 2000 SP3. 2 Wybierz Install SQL Server Post puj zgodnie z instrukcjami wyêwietlonymi na ekranie. Deinstalacja SQL Server 2000 Przy deinstalacji WinCC, komponent WinCC SQL Server pozostaje i musi byç zdeinstalowany r cznie zgodnie z licencjà. Po deinstalacji komponentu WinCC SQL Server, w celu ponownego zainstalowania, nale y równie ponownie zainstalowaç WinCC V Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki

20 Przygotowanie i instalacja 1.5 Instalacja WinCC WinCC jest dostarczane na CD-ROM-ie zawierajàcym program samouruchamiajàcy si. Aby rozpoczàç instalacj, nale y w o yç CD-ROM do nap du. Je eli program samouruchamiajàcy nie uruchomi si automatycznie, uruchom Start.exe na CD-ROM. Po krótkim adowaniu, na ekranie pojawi si nast pujàce okno dialogowe: Kliknij na tekst, aby zainstalowaç WinCC Ilustracja 1.1: Instalacja WinCC; Ekran powitania. Aby zainstalowaç WinCC, kliknij na tekst Install SIMATIC WinCC. Asystent instalacji przeprowadzi ci krok po kroku przez procedury instalacyjne. W kolejnym oknie dialogowym, kliknij na przycisk Next, aby wykonaç nast pne kroki. Przeczytaj warunki licencji i zaakceptuj je klikajàc na Yes. Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki 9

21 Przygotowanie i instalacja Instalacja WinCC: Rejestracja u ytkowników W oknie dialogowym User Information, wprowadê wymagane dane. W to pole wprowadê s owo Demo. Nast pnie kliknij Next Ilustracja 1.2: Instalacja WinCC; Informacje o u ytkowniku. Kliknij Next. Potwierdê swoje dane wyêwietlone w oknie dialogowym Registration Confirmation klikajàc Yes. W nast pnym oknie, wybierz folder docelowy, w którym ma byç zainstalowany WinCC. DomyÊlne foldery to C:\ProgramFiles\Siemens\WinCC oraz C:\Siemens\Common. 10 Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki

22 Przygotowanie i instalacja Instalacja: Wybór j zyków W kolejnym oknie dialogowym, wybierz j zyki, które chcesz zainstalowaç. J zyk angielski jest zawsze instalowany przez system. Zaznacz pole wyboru, aby zainstalowaç dodatkowe j zyki. IIustracja 1.3: Instalacja WinCC; Wybór j zyków. Nast pnie kliknij na przycisk Next. Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki 11

23 Przygotowanie i instalacja Instalacja: Wybór komponentów Program instalacyjny WinCC oferuje trzy podstawowe opcje instalacji WinCC. W celu pe nej instalacji (mogà byç wybrane wszystkie komponenty), nale y wybraç instalacj User-defined. Kliknij na User - Defined Installation. Ilustracja 1.4: Instalacja WinCC; Instalacja User-defined. W oknie dialogowym Choose Components, wybierz komponenty, które chcesz zainstalowaç. Kliknij na wybrany komponent w lewym oknie, a wówczas jego elementy zostanà wyêwietlone w prawym oknie. Aby wybraç poszczególne elementy, zaznacz pole wyboru obok wybranego elementu. WyÊwietli si te informacja o wymaganej i dost pnej pojemnoêci dysku. 12 Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki

24 Przygotowanie i instalacja Aby wybraç poszczególne komponenty, kliknij na pole wyboru Ilustracja 1.5: Instalacja WinCC; Wybór komponentów. Kliknij na przycisk Next. Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki 13

25 Przygotowanie i instalacja Instalacja: Autoryzacja Okno dialogowe Authorization wyêwietla list wymaganych autoryzacji dla wybranych komponentów. Ze wzgl du na to, e autoryzacja mo e równie byç wykonana póêniej, wybierz No, perform the authorization later. Nale y zauwa yç, e bez autoryzacji WinCC dzia a jedynie w trybie demo i zamyka si automatycznie po godzinie. Wybierz No, perform the authorization later Ilustracja 1.6: Instalacja WinCC; Autoryzacja. Kliknij na przycisk Next. W nast pnym oknie dialogowym pojawià si wczeêniejsze ustawienia. Je eli zaistnieje potrzeba zmiany ustawieƒ, kliknij na przycisk Back, w innym wypadku kliknij na przycisk Next. WinCC rozpocznie przesy anie plików. Po zakoƒczeniu przesy ania plików istnieje mo liwoêç przeczytania pliku README.TXT. Aby zakoƒczyç instalacj, w koƒcowym oknie dialogowym, kliknij na Yes, restart computer now. 14 Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki

26 Przygotowanie i instalacja 1.6 Jak przeprowadziç deinstalacj Wprowadzenie WinCC mo na deinstalowaç ca kowicie, albo usunàç indywidualne komponenty lub j zyki. Procedury Kroki 1 Z menu Windows Start, przejdê do Settings > Control Panel > Add/Remove Programs. 2 PodÊwietl SIMATIC WinCC V6.0 i kliknij na przycisk Change/Remove. Uruchomi si program deinstalacji WinCC. 3 Wybierz ca kowità deinstalacj WinCC lub deinstalacj poszczególnych komponentów/j zyków. Aby zdeinstalowaç komponenty, nale y umieêciç CD-ROM WinCC w nap dzie, aby zosta y wyêwietlone zainstalowane komponenty. 4 Post puj zgodnie z wyêwietlonymi instrukcjami. Microsoft SQL Server 2000 Po deinstalacji WinCC, nale y odinstalowaç SQL Server WinCC. Aby dokonaç deinstalacji wybierz z Control Panel > Add/Remove Programs, Microsoft SQL Server 2000 (WinCC). U ywanie Microsoft SQL Server 2000 jest dozwolone jedynie w przypadku posiadania wa nej licencji. Zmiany w ustawieniach Windows Event Viewer Program instalacyjny WinCC zmienia ustawienia Event Viewer podczas instalacji WinCC: o Maskymalny rozmiar dziennika (dziennik systemu/dziennik aplikacji): 1024 KB (ustawienie domyêlne: 512 KB) o Kiedy zostanie osiàgni ty maksymalny rozmiar dziennika (dziennik systemowy/dziennik aplikacji): Overwrite events as needed (ustawienie domyêlne: nadpisuje zdarzenia starsze ni 7 dni ). Po deinstalacji WinCC, te ustawienia nie sà przywracane. Ustawienia te mogà byç korygowane w Windows Event Viewer. Z menu Windows Start, przejdê do Settings > Control Panel > Administrative Tools > Event Viewer. W lewej cz Êci okna, kliknij prawym przyciskiem myszy na System i Application (Windows XP) lub System Log i Application Log (Windows 2000). Z menu podr cznego, wybierz Properties i przywróç poprzednie ustawienia. Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki 15

27 Przygotowanie i instalacja 16 Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki

28 Pierwszy projekt WinCC Pierwszy projekt WinCC 2 Ten rozdzia prezentuje podstawowe elementy WinCC i wyjaênia na podstawie prostych przyk adów jak skonfigurowaç i edytowaç projekt WinCC. Elementy WinCC Podstawowe elementy to oprogramowanie konfiguracyjne i oprogramowanie runtime. WinCC Explorer jest g ównym elementem oprogramowania konfiguracyjnego. W WinCC Explorer wyêwietlana jest ca a struktura projektu oraz nast puje zarzàdzanie projektem. Do rozbudowania i konfiguracji projektu s u à za àczone specjalne edytory dost pne z poziomu WinCC Explorer. Ka dy edytor jest odpowiedzialny za konfigurowanie poszczególnych podsystemów WinCC. Dzi ki oprogramowaniu runtime, operator mo e uruchomiç i monitorowaç proces. Rozbudowa projektu i jego konfiguracja w WinCC Aby skonfigurowaç projekt w WinCC, nale y: 1. Uruchomiç WinCC. 2. Stworzyç projekt. 3. Wybraç i zainstalowaç kana komunikacyjny. 4. Zdefiniowaç zmienne. 5. Utworzyç i edytowaç ekrany procesowe. 6. Zdefiniowaç w aêciwoêci WinCC Runtime. 7. Uruchomiç ekran w WinCC Runtime. 8. U yç symulatora do przetestowania w asnych ekranów procesowych. Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki strona 17

29 Pierwszy projekt WinCC 2.1 Krok 1: Uruchamianie WinCC Aby uruchomiç WinCC, kliknij na Start na pasku zadaƒ Windows. Uruchom WinCC przez SIMATIC WinCC Windows Control Center 6.0. Ilustracja 2.1: Projekt WinCC Qckstart ; Uruchamianie WinCC z Menu Start Windows. 18 Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki

30 Pierwszy projekt WinCC 2.2 Krok 2: Tworzenie nowego projektu Je eli uruchamiasz WinCC po raz pierwszy, okno dialogowe zaoferuje trzy opcje stworzenia projektu: o Utwórz Single-User Project (wybór standardowy) o Utwórz Multi-User Project o Utwórz Client Project o Open an existing Project Tworzenie projektu Qckstart : Wybierz Single-User project i kliknij OK. Wprowadê Qckstart jako nazw projektu i wybierz Êcie k projektu. Mo na zmieniç nazw podfolderu, je eli jest to konieczne, w innym wypadku podfolder nazwany b dzie nazwà projektu. Aby otworzyç ju istniejàcy projekt, wyêwietlone okno dialogowe Open pozwoli na przeszukanie plików.mcp. W przypadku kolejnego uruchomienia WinCC, automatycznie otworzy si projekt uruchomiany ostatnio. Je eli projekt by uruchomiony, kiedy pracowa WinCC, otworzy si on w stanie aktywnym. WinCC Explorer jest pokazany na ilustracji 2.2 (okno dialogowe mo e si ró niç od ilustracji w zale noêci od konfiguracji). Ilustracja 2.2: Projekt WinCC Qckstart ; Okno dialogowe WinCC Explorer. Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki strona 19

31 Pierwszy projekt WinCC Lewa cz Êç okna zawiera okno nawigacyjne, które prowadzi do poszczególnych etapów projektu. Podfoldery oznaczone sà symbolem. Chcàc zobaczyç zawartoêç podfolderów kliknij na ten symbol. W prawej cz Êci okna wyêwietlone sà elementy nale àce do wybranego edytora lub folderu. W lewej cz Êci okna WinCC Explorer, kliknij na ikon Computer W prawej cz Êci okna powinien byç widoczny serwer z nazwà twojego komputera (nazwa NetBIOS). Kliknij prawym przyciskiem myszy na ten komputer i wybierz Properties z podr cznego menu. W wyêwielonym oknie dialogowym mo na ustawiç w aêciwoêci runtime WinCC, ( àcznie z elementami runtime, które majà si uruchamiaç jednoczeênie z aktywacjà projektu), np. jaki j zyk ma byç u yty, który przycisk ma byç deaktywowany, itp. Wskazówka Je eli twój komputer nie ma nazwy NetBIOS, zostanie u yta nazwa DEFAULT. 20 Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki

32 Pierwszy projekt WinCC 2.3 Krok 3: Dodawanie kana u komunikacyjnego Aby mieç dost p do wartoêci procesowych systemu automatyki (PLC) w WinCC, nale y skonfigurowaç po àczenie pomi dzy WinCC, a systemem automatyki. Po àczenie jest realizowane poprzez wyspecjalizowane kana y komunikacyjne. WinCC posiada kana y dla systemów automatyki takich jak SIMATIC S5/S7/505, oraz kana y systemów producentów niezale nych. R Aby dodaç kana komunikacyjny, kliknij prawym przyciskiem myszy na Tag Management w lewej cz Êci okna WinCC Explorer. W wyêwietlonym menu podr cznym, kliknij polecenie Add new Driver. #1 Kliknij tu prawym przyciskiem myszy. #2 Wybierz Add new Driver. Ilustracja 2.3.1: Projekt WinCC Qckstart ; Dodawanie nowego kana u. W oknie dialogowym Add new Driver, wybierz jeden z wyêwietlonych kana ów (np. SIMATIC S7 Protocol Suite ) i kliknij na przycisk Open. W podfolderze Tag Management wyêwietli si wybrany kana. Aby utworzyç nowe po àczenie, kliknij na ikon przed wyêwietlonym kana em - pojawià si wszystkie dost pne kana y. Poprzez jeden kana mo na stworzyç po àczenie logiczne z wieloma systemami automatyki, które b dà komunikowaç si przez ten kana. Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki strona 21

33 Pierwszy projekt WinCC R Kliknij prawym przyciskiem myszy na MPI. W wyêwietlonym menu, kliknij na polecenie New Driver Connection.... Kliknij tu prawym przyciskiem myszy. Ilustracja 2.3.2: Projekt WinCC Qckstart ; Tworzenie nowego kana u. W wyêwietlonym oknie dialogowym Connection Properties, wpisz PLC1. Kliknij na przycisk OK. 22 Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki

34 Pierwszy projekt WinCC Wprowadê nazw nowego kana u. Ilustracja 2.3.3:Projekt WinCC Qckstart ; Tworzenie nowego kana u. Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki strona 23

35 Pierwszy projekt WinCC 2.4 Zmienne i grupy zmiennych Zmienne u ywane w WinCC przedstawiajà albo wartoêci rzeczywiste - takie jak poziom wype nienia zbiornika wodnego - lub wartoêci wewn trzne, które sà wyliczane lub symulowane w WinCC. Wymiana danych pomi dzy WinCC i systemami automatyki odbywa si za pomocà zmiennych procesowych ( external tags ). Ka da zmienna procesowa w WinCC odpowiada pewnej wartoêci procesowej w pami ci jednego z pod àczonych systemów automatyki. W runtime, WinCC odczytuje z systemu automatyki obszar danych, w którym ta wartoêç procesowa jest przechowywana i wyznacza wartoêç zmiennej procesowej. Na przyk ad, poziom wype nienia zbiornika wodnego jest okreêlany przez czujnik poziomu wype nienia, a wartoêç jest przechowywana w PLC. Przez utworzone po àczenie - kana komunikacyjny - wartoêç jest przesy ana do WinCC. Celem grup zmiennych jest uporzàdkowanie zmiennych. Wszystkie zmienne mogà byç przyporzàdkowane do grup zmiennych w celu wi kszej przejrzystoêci. Wskazówka W tym projekcie u ywane sà jedynie zmienne wewn trzne. Kroki 4a i 4b nie sà konieczne w tym projekcie. W przedstawionych krokach pokazana jest konfiguracja grup zmiennych i grup procesowych. Hierarchia zarzàdzania zmiennymi dotyczàca zmiennych procesowych Zarzàdzanie zmiennymi SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE MPI PLC1 Grupa zmiennych Zmienna Hierarchia zarzàdzania zmiennymi dotyczàca zmiennych wewn trznych Zarzàdzanie zmiennymi Grupa zmiennych Zmienna 24 Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki

36 Pierwszy projekt WinCC Krok 4: Tworzenie zmiennej wewn trznej D R Podwójnie kliknij na Tag Management w WinCC Explorer. Podwójnie kliknij prawym przyciskiem myszy na Internal Tags. W wyêwietlonym menu, kliknij na polecenie New Tag. #1 Kliknij tu prawym przyciskiem myszy. #2 Wybierz New Tag. Ilustracja 2.4.1: Projekt WinCC Qckstart ; Tworzenie zmiennej wewn trznej. Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki strona 25

37 Pierwszy projekt WinCC W oknie dialogowym Tag Properties, nazwij zmiennà TankLevel. Z listy Data Type, wybierz Unsigned 16-Bit Value. Potwierdê swój wybór klikajàc na OK. #1 Jako nazw wprowadê TankLevel. #2 Kliknij na klawisz strza ki i wybierz z listy Unsigned. Ilustracja 2.4.2: Projekt WinCC Qckstart ; W aêciwoêci zmiennej wewn trznej. Wszystkie utworzone zmienne wewn trzne zostanà wyêwietlone w prawej cz Êci okna WinCC Explorer. Powy ej zosta przedstawiony sposób tworzenia zmiennej. Aby utworzyç kolejne zmienne nale y powtórzyç powy sze kroki. Mo na równie stosowaç polecenia copy, cut i paste. Te polecenia sà dost pne z menu podr cznego (kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranà zmiennà) albo przez standardowe kombinacje klawiszy (<CTRL+C> = kopiuj ; <CTRL+V> = wstaw). 26 Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji Instalacja PS IMAGO PS IMAGO jest rozwiązaniem zawierającym rozszerzenie funkcjonalności systemu IBM SPSS Statistics i nie działa jako produkt niezależny. Produkt

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Linux

instrukcja instalacji w systemie Linux instrukcja instalacji w systemie Linux modemu USB ZTE ZXDSL 852 Twój świat. Cały świat. Spis treêci 1. Wymagania podstawowe... 3 2. Instalacja sterownika dla systemu Fedora Core 2... 4 3. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL Informator Techniczny nr 68 19-01-2004 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL W celu podłączenie komputera klienckiego do serwera IndustrialSQL,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji To samoêç w wirtualnym Êwiecie Zestaw cryptocertum www.certum.pl Od 1998 roku Unizeto Technologies SA w ramach utworzonego Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczy us ugi

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1 Informator Techniczny nr 71 28-11-2006 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1 CD-Rom instalacyjny z oprogramowaniem Industrial Application Server zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Biuletyn techniczny Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Aktualizacja dokumentu: 2011-06-22 COMARCH CDN XL wersja 10.2 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

instrukcja przewodnik użytkownika instalacji w systemie Mac OS X modemu USB SpeedTouch 330 zestaw instalacyjny usługi SpeedTouch 330

instrukcja przewodnik użytkownika instalacji w systemie Mac OS X modemu USB SpeedTouch 330 zestaw instalacyjny usługi SpeedTouch 330 instrukcja przewodnik użytkownika instalacji zestaw instalacyjny usługi w systemie neostrada tp z modemem USB SpeedTouch 330 Mac OS X modemu USB SpeedTouch 330 Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Spis

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja po czenia pomi dzy serwerem OPC, a sterownikiem PLC dla sieci Profibus

Konfiguracja po czenia pomi dzy serwerem OPC, a sterownikiem PLC dla sieci Profibus Konfiguracja po czenia pomi dzy serwerem OPC, a sterownikiem PLC dla sieci Profibus 1 I. Konfiguracja stacji PC. 1. Po uruchomieniu SIMATIC Manager tworzymy nowy projekt wybieraj c menu File nast pnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 124 3-05-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja logowania danych z oprogramowania wizualizacyjnego SIMATIC WinCC do serwera Wonderware Historian Do przygotowania komunikacji

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START DLA IGSS FREE50 - PRZEWODNIK

SZYBKI START DLA IGSS FREE50 - PRZEWODNIK INDUSTRIAL AUTOMATION Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW SZYBKI START DLA IGSS FREE50 - PRZEWODNIK Strona 1 z 26 Szybki Start dla IGSS FREE50 - przewodnik Wprowadzenie Przewodnik ten

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000069/PL Data: 01/06/2015 WinCC Professional konfiguracja struktury klient-serwer

FAQ: 00000069/PL Data: 01/06/2015 WinCC Professional konfiguracja struktury klient-serwer System wizualizacji WinCC Professional można skonfigurować w różnych strukturach dostępu dla użytkownika. Architektura, jaką zastosujemy zależy głównie od wymogów zakładowych i ma istotny wpływ na późniejszą

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ROZWOJU. ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW. ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03 wersja 1.1

CENTRUM ROZWOJU. ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW. ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03 wersja 1.1 CENTRUM ROZWOJU ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW tel.: (0-12) 632 82 74, 76 fax: (0-12) 632 58 64 e-mail: ext@explotrans.com.pl http://www.explotrans.com.pl ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 8 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Galileo v10 pierwszy program

Galileo v10 pierwszy program Notatka Aplikacyjna NA 03011PL Galileo v10 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Podstawy... 3 2.1. Tworzenie nowego projektu... 3 2.2. Dodawanie pola tekstowego... 10 2.3. Przechodzenie

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/06_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Zmiana g ównego adresu IP serwera SBS 2003 (PD2) Zmiana g ównego adresu IP serwera

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Spis treêci 1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852... 3 2. Instalacja modemu... 8 3. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_02/Z2 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Zdalna praca na stacjach roboczych (PD3) Zadanie 2 Zdalna praca na stacjach dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Poznaj Simatic WinCC

Poznaj Simatic WinCC Poznaj Simatic WinCC od strony praktycznej Część 1 WinCC jest systemem SCADA, czyli nadrzędnego sterowania i zbierania danych, który może pracować w środowisku Microsoft Windows. Pozwala on na akwizycję

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200 Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Wstęp do nowego projektu..... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Dodanie nowego urządzenia... 4 3 Program w main... 6 4 Program PC Access.... 8 4.1

Bardziej szczegółowo

s FAQ: 24/PL Data: DD/MM/RRRR

s FAQ: 24/PL Data: DD/MM/RRRR FAQ: 24/PL Data: DD/MM/RRRR Konfiguracja po czenia pomi dzy serwerem OPC, a sterownikiem PLC dla sieci Ethernet 1 FAQ: 24/PL I. Konfiguracja stacji PC. Data: DD/MM/RRRR 1. Po uruchomieniu SIMATIC Manager

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008)

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0018 Wersja: 2011-08-26 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp instalacja modemu livebox tp z wykorzystaniem p yty instalacyjnej CD 3 uruchomienie programu instalacyjnego 4 pod àczenie modemu

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 14 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0 Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 883 TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Omówienie programu. Jesteś tu: Bossa.pl

Instalacja programu. Omówienie programu. Jesteś tu: Bossa.pl Jesteś tu: Bossa.pl Program Quotes Update to niewielkie narzędzie ułatwiające pracę inwestora. Jego celem jest szybka i łatwa aktualizacja plików lokalnych z historycznymi notowaniami spółek giełdowych

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1 z 20

Spis treści. Strona 1 z 20 Spis treści Opcje instalacji... 2 Instalacja DVD... 2 Pobranie ze strony... 2 Instalacja RM Easiteach Next Generation... 3 Instalacja pakietu dodatków Corbis Multimedia... 9 Instalacja głosów narzędzia

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Wymagania sprzętowe. Amadeus Selling Platform v.7.2p120

Wymagania sprzętowe. Amadeus Selling Platform v.7.2p120 Wymagania sprzętowe Amadeus Selling Platform v.7.2p120 Spis Treści Amadeus Selling Platform... 3 Automatic Update... 3 Amadeus Proprinter... 3 Systemy Operacyjne... 3 Przeglądarka Internetowa... 3 Rozmiar

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200 Za pomocą oprogramowania PC Access oraz programu Microsoft Excel moŝliwa jest prosta wizualizacja programów wykonywanych na sterowniku SIMATIC S7-200. PC Access umoŝliwia podgląd wartości zmiennych oraz

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta. Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help.

E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta. Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help. E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help.pdf 1. Wprowadzenie do instalacji... 3 2. Wymagania... 4 Sprzęt...

Bardziej szczegółowo

Rejestr Windows - cz. II

Rejestr Windows - cz. II Rejestr Windows - cz. II 1. Zmiana ustawień miniatur obrazów (dotyczy Windows XP) Poprzez wprowadzenie poniższych zmian możesz dostosować do swoich potrzeb wielkość wyświetlanych przez Explorera miniatur

Bardziej szczegółowo

Ramki tekstowe w programie Scribus

Ramki tekstowe w programie Scribus - 1 - Ramki tekstowe w programie Scribus 1. Co to jest Scribus? Scribus jest to bezpłatny program do składu tekstu. Umożliwia tworzenie różnego rodzaju publikacji : broszury, ogłoszenia, biuletyny, plakaty,

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/10_04/Z4 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Definiowanie reguł dostępowych (D2) Zadanie 4a Definiowanie dostępu

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Informator Techniczny nr 107 24-10-2008 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Komponenty Application Server

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników).

Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników). Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników). Konfiguracja dzieli się na 3 kroki. 1. Konfiguracja i uruchomienie serwera ftp. 2. Konfiguracja Bistro. 3. Konfiguracja aplikacji mobilnej BistroMo.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

QUICKSTORE PORTABLE PRO

QUICKSTORE PORTABLE PRO PODRĘZNIK QUIKSTOR PORTBL PRO 1. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowej 1.1 Instalacja (na przykładzie systemu Windows) 1. Włóż do napędu D/DVD dostarczony dysk Tools D. 2. W programie ksplorator

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji

Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji Rozdział 1 Przeglądarka internetowa Internet Explorer (32-bit)... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA

Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA ver. 1.00.01 Centrale PLATAN Micra, Sigma, Optima i Delta oraz programy komputerowe: PLATAN MicraPC, PLATAN SigmaPC,

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwi¹zanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Dokumentacja użytkownika BGK@24 BIZNES Dokumentacja Użytkownika BGK@24BIZNES 1 SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS 7... 3 II. DEINSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14 GMSTHostService Pomoc do programu 1/14 Spis treści 1.Rejestracja...3 1.1.Pierwsza rejestracja...3 1.2.Ponowna rejestracja produktu...8 2.Podstawowe informacje o GMSTHostService...8 3.Przykładowa konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 7. Zarzàdzanie bibliotekami. Biblioteki programu ArchiCAD. ZawartoÊç biblioteki. Korzystanie z biblioteki

Rozdzia 7. Zarzàdzanie bibliotekami. Biblioteki programu ArchiCAD. ZawartoÊç biblioteki. Korzystanie z biblioteki Rozdzia 7 Zarzàdzanie bibliotekami Rozdzia 7: Zarzàdzanie bibliotekami Biblioteki zawierajà pliki zewn trzne wykorzystywane przez program ArchiCAD lub zwiàzane z elementami konstrukcyjnymi programu. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS Opracowanie: Krzysztof Trembaczowski Spis treści Ćwiczenia z systemu operacyjnego Windows 98.... 3 1. Ćwiczenie (Zabawa z pasjansem)... 3 2. Ćwiczenie (Elementy składowe interfejsu)... 3 3. Ćwiczenie (Elementy

Bardziej szczegółowo

Globalna struktura rozbudowanego systemu WinCC mo e zawiera w ró nych wariacjach wszystkie powy sze elementy.

Globalna struktura rozbudowanego systemu WinCC mo e zawiera w ró nych wariacjach wszystkie powy sze elementy. System wizualizacji WinCC mo na skonfigurowa w ró nych strukturach dost pu dla ytkownika. Architektura, jak zastosujemy zale y g ównie od wymogów zak adowych i ma istotny wp yw na pó niejsz wygod w dost

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin.

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin. Instalacja Plugin Co to jest Plugin? Plugin, czyli wtyczka, są to dodatkowe programy, które użytkownik instaluje w dekoderze, w zależności od swoich własnych potrzeb, czy preferencji. Programy te są dostępne

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo