SIMATIC HMI. Podr cznik Wydanie 09/2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIMATIC HMI. Podr cznik Wydanie 09/2006"

Transkrypt

1

2 SIMATIC HMI Podr cznik Wydanie 09/2006 Warszawa 2006

3

4 SIMATIC HMI Wprowadzenie 0 Przygotowanie i instalacja 1 WinCC V6 Pierwsze kroki Pierwszy projekt WinCC 2 WyÊwietlanie wartoêci procesowych 3 Konfiguracja systemu alarmów 4 Podr cznik Generowanie raportu sekwencyjnego alarmów Generowanie raportu Tag Logging Runtime 5 6 Wydanie 09/06

5

6 Wskazówki dla u ytkownika Ten podr cznik zawiera uwagi, których nale y przestrzegaç, aby zapewniç bezpieczeƒstwo u ytkownika oraz chroniç produkt i zwiàzany z nim sprz t. Uwagi w podr czniku sà oznaczone za pomocà nast pujàcych symboli stosownie do stopnia zagro enia: Niebezpieczeƒstwo oznacza bezpoêrednio niebezpiecznà sytuacj, która, przy braku reakcji, doprowadzi do Êmierci bàdê powa nych obra eƒ. Ostrze enie oznacza potencjalnie niebezpiecznà sytuacj, która mo e zakoƒczyç si powa nym urazem lub Êmiercià. Uwaga wraz z symbolem, oznacza potencjalnie niebezpiecznà sytuacj, która mo e zakoƒczyç si niewielkimi lub powa niejszymi obra eniami. Uwaga bez symbolu, oznacza potencjalnie niebezpiecznà sytuacj, która mo e zakoƒczyç si niewielkimi obra eniami. Przestroga wskazuje na mo liwoêç zaistnienia nieoczekiwanego zdarzenia, w wypadku gdy u ytkownik nie zastosuje si do podanych wskazówek. Wskazówka zwraca uwag na szczególnie istotne informacje o produkcie, o jego obs udze, albo dodatkowej dokumentacji. Wykwalifikowany personel Jedynie wykwalifikowany personel mo e zajmowaç si instalacjà i obs ugà tego oprogramowania. Wykwalifikowany personel to osoby w pe ni Êwiadome standardów bezpieczeƒstwa dotyczàcych obs ugi tego oprogramowania. Znaki handlowe Zarejestrowane znaki towarowe Siemens AG znajdujà si we wst pie. V

7 Prawa autorskie Siemens AG 2003 Wszystkie prawa zastrze one Zabrania si dystrybucji i powielania tej dokumentacji jak równie wykorzystywania jej zawartoêci, chyba e zosta a wyra ona zgoda. W innym wypadku jest si zobowiàzanym do odszkodowania. Wszelkie prawa zastrze one, szczególnie w kwestii wydania patentu lub rejestracji przez GM. Siemens AG Bereich Automation & Drives Geschäftsgebiet SIMATIC HMI Postfach 4848, D Nuernberg Siemens AG Ograniczenie odpowiedzialnoêci ZawartoÊç tej publikacji zosta a sprawdzona pod wzgl dem zgodnoêci z opisanym oprogramowaniem i sprz tem. Jakkolwiek, nie mo na wykluczyç rozbie noêci, wobec tego nie ponosimy odpowiedzialnoêci za ca kowità zgodnoêç. Informacje zawarte w tej publikacji sà sprawdzane regularnie, a niezb dne poprawki i uzupe nienia sà wprowadzane w kolejnych edycjach. B dziemy wdzi czni za sugesti dotyczàce uzupe nieƒ i poprawek. Siemens AG 2003 Dane techniczne mogà ulec zmianie. VI

8 Wprowadzenie Wprowadzenie Witamy w WinCC - Windows Control Center dla Windows XP Professional i Windows WinCC jest zaawansowanym systemem HMI pracujàcym pod kontrolà Microsoft Windows 2000/XP Professional. HMI oznacza Human Machine Interface, tzn. interfejs pomi dzy cz owiekiem (operator) a maszynà (proces). W aêciwe sterowanie procesem odbywa si poprzez system automatyki. WinCC umo liwia komunikacj pomi dzy operatorem a systemem automatyki. Ârodowisko WinCC do projektowania/konfiguracji Do opracowania i konfiguracji projektów wymagane sà specjalne edytory, które sà dost pne z poziomu WinCC Explorer. Za pomocà ka dego z edytorów konfigurowany jest specyficzny podsystem WinCC. Podstawowymi podsystemami WinCC sà: o System graficzny - edytor do tworzenia ekranów nazywa si Graphics Designer. o System alarmów - edytor do konfiguracji alarmów nazywa si Alarm Logging. o System archiwizacji - edytor do specyfikacji danych podlegajàcych archiwizacji nazywa si Tag Logging. o System raportowania - edytor do tworzenia raportów nazywa si Report Designer. o System komunikacji jest konfigurowany bezpoêrednio z WinCC Explorer. Wszystkie dane konfiguracyjne sà zapisywane w bazie danych CS. Ârodowisko WinCC Runtime Za pomocà oprogramowania runtime operator mo e uruchomiç i monitorowaç proces. W szczególnoêci, oprogramowanie runtime ma nast pujàce zadania: o Odczyt danych zapisanych w bazie danych CS. o WyÊwietlanie ekranów. o Komunikacja z systemami automatyki. o Archiwizacja aktualnych danych takich, jak wartoêci procesowe i zdarzenia alarmowe. o Prowadzenie procesu, np. poprzez ustawienie specyficznych parametrów lub aktywacj /deaktywacj. VII

9 Wprowadzenie Oznaczenia W dokumentacji stosowane sà nast pujàce oznaczenia: Symbol Opis Wskazuje klikni cie lewym klawiszem myszki. R D H Wskazuje klikni cie prawym klawiszem myszki. Wskazuje podwójne klikni cie lewym klawiszem myszki. Wskazuje czynnoêç, podczas której lewy klawisz myszki pozostaje wciêni ty. Wskazuje na wykorzystanie klawiatury. File New Wszystkie menu i polecenia, które nale y wybraç sà zawarte w cudzys owach. # 1 W tekstach uzupe nionych ilustracjami, # n wskazuje kolejne kroki post powania. VIII

10 Spis treêci Spis treêci 1 Przygotowanie i instalacja Wymagania sprz towe dla instalacji Wymagania programowe dla instalacji Jak zainstalowaç us ug MS Message Queuing Jak zainstalowaç Microsoft SQL Server Instalacja WinCC Instalacja WinCC: Rejestracja u ytkownika Instalacja: Wybór j zyków Instalacja: Wybór komponentów Instalacja: Autoryzacja Jak przeprowadziç deinstalacj 15 2 Pierwszy projekt WinCC Krok 1: Uruchomienie WinCC Krok 2: Tworzenie nowego projektu Krok 3: Dodawanie kana u komunikacyjnego Zmienne i grupy zmiennych Krok 4: Tworzenie zmiennych wewn trznych Krok 4a: Tworzenie grup zmiennych Krok 4b: Tworzenie zmiennych procesowych Edycja ekranów procesowych Krok 5.1: Tworzenie ekranów procesowych Edytor Graphics Designer Ekran procesowy Krok 5.2: Tworzenie przyciasku Krok 5.3: Konfiguracja ekranu procesowego Krok 5.4: Dynamizacja wyêwietlania poziomu nape nienia Krok 5.5: Tworzenie pola I/O i jego dynamizacja Krok 6: Definicja w aêciwoêci Runtime Krok 7: Aktywacja projektu Krok 8: Wykorzystanie symulatora 50 3 WyÊwietlanie wartoêci procesowych Krok 1: Otwieranie edytora Tag Logging Krok 2: Konfiguracja Timer ów 55 IX

11 Spis treêci 3.3 Krok 3: Tworzenie archiwów Krok 4: Konfiguracja archiwów Krok 5: Tworzenie trendów Krok 6: Tworzenie tablic Krok 7: Definicja w aênoêci Runtime Krok 8: Aktywacja projektu 65 4 Konfiguracja systemu alarmów Krok 1: Otwieranie edytora Alarm Logging Krok 2: Uruchamianie asystenta systemowego Krok 3: Konfiguracja komunikatów alarmowych Krok 4: Konfiguracja kolorów komunikatów alarmowych Alarmy analogowe Krok 5.1: Konfiguracja alarmu analogowego dla zmiennej Krok 5.2: Ustawianie limitów wartoêc Krok 6: Tworzenie ekranu wyêwietlania alarmów Krok 7: Definicja w aênoêci Runtime Krok 8: Aktywacja projektu 87 5 Generowanie raportu sekwencyjnego alarmów Krok 1: Tworzenie wyglàdu strony Edytor wyglàdu stron Krok 2: Edycja wyglàdu stron Krok 3: Konfiguracja Print Job Krok 4: Definicja w aênoêci Runtime Krok 5: Aktywacja projektu Generowanie raportu Tag Logging Runtime Edycja wyglàdu stron Krok 1: Edycja sekcji statycznej Krok 2: Edycja sekcji dynamicznej Krok 3: Definicja parametrów Print Job Krok 4: Aktywacja projektu 108 X

12 Przygotowanie i instalacja Przygotowanie i instalacja 1 W rozdziale opisane sà wymagania sprz towe i programowe dla WinCC, jak równie procedura instalacji z CD-ROM. W podr czniku Pierwsze kroki, stworzymy projekt na jednego u ytkownika. Projekt b dzie pracowa na komputerze, który funkcjonuje jako serwer do przetwarzania danych i stacja operatorska. Inne komputery nie b dà mia y dost pu do projektu. Wymagania do instalacji WinCC Do instalacji WinCC wymagany jest odpowiedni sprz t i oprogramowanie. Wymagania te sà przedstawione w rozdzia ach Wymagania sprz towe dla instalacji i Wymagania programowe dla instalacji. Podczas instalacji WinCC system sprawdza czy odpowiednie wymagania sà spe nione. Sprawdzane sà nast pujàce sk adniki: o System operacyjny o Prawa u ytkownika o RozdzielczoÊç ekranu o Internet Explorer o Serwis MS Message Queuing o SQL Server Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki 1

13 Przygotowanie i instalacja Komunikaty b dów Je eli jedno z wymagaƒ nie jest spe nione, instalacja WinCC zostanie anulowana i zostanie wyêwietlony odpowiedni komunikat b du. Poni sza tabela zawiera zestawienie ró nych komunikatów b dów. Komunikat b du Do przeprowadzenia poprawnej instalacji komputer musi byç zrestartowany Wymagany system operacyjny Win XP / Win 2000 SP2 Ta aplikacja wymaga rozdzielczoêci VGA lub wy szej Do instalacji produktu wymagane sà uprawnienia administratora Serwis Microsoft Message Queuing nie jest zainstalowany Wymagany SQL Server 2000 SP3 nie jest zainstalowany ObjaÊnienie Oprogramowanie by o instalowane na komputerze, który wymaga restartu. Przed instalacjà WinCC komputer powinien byç zrestartowany. Uaktualnij do systemu operacyjnego Windows XP lub Windows 2000 SP2. Sprawdê ustawienia pod àczonego monitora i je eli jest to konieczne zmieƒ kart graficznà. Zaloguj si ponownie jako u ytkownik z uprawnieniami administratora. Zainstaluj Microsoft Message Queuing. W tym celu wymagany jest instalacyjny Windows CD-ROM. Instrukcja znajduje si w rozdziale Instalacja MS Message Queuing. Zainstaluj Microsoft SQL Server 2000 SP3 z do àczonego CD-ROM-u. Instrukcja znajduje si w rozdziale Instalacja Microsoft SQL Server Ikony grupy WinCC nie sà widoczne WinCC wykorzystuje mened era programu u ytkownika do wyêwietlania ikon. Je eli nie jesteê zalogowany pod tà samà nazwà jak dla instalacji WinCC, ikony WinCC nie zostanà wyêwietlone. 2 Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki

14 Przygotowanie i instalacja 1.1 Wymagania sprz towe dla instalacji WinCC wspó pracuje ze wszystkimi platformami PC kompatybilnymi z IBM/AT. Aby efektywnie pracowaç z WinCC, przy konfiguracji nale y uwzgl dniç zalecane wartoêci. Dla systemu dla jednego u ytkownika powinny byç spe nione nast pujàce wymagania: CPU Pami ç g ówna Dost pna pami ç twardego dysku - dla instalacji WinCC 1) - dla pracy z WinCC 2) Pami ç wirtualna 3) Pami ç dla Window Printer Spooler 4) Karta graficzna G bia koloru RozdzielczoÊç Minimum Intel Pentium III, 800 MHz Serwer: 512 MB 700 MB 1.5 GB 1.5 x Pami ç g ówna 100 MB 16 MB * 600 Zalecane Intel Pentium 4, 1,4 GHz Serwer: 1 GB 1 GB 10 GB 1.5 x Pami ç g ówna > 100 MB 32 MB True Color 1024 * 768 1) Twardy dysk, na którym zainstalowany jest system operacyjny musi posiadaç minimum 100 MB dost pnej pojemnoêci dla dodatkowych plików systemowych. W wi kszoêci wypadków system operacyjny jest zlokalizowany na dysku C:. 2) W zale noêci od rozmiaru projektu jak równie rozmiaru archiwów i pakietów. Dla aktywacji projektu, musi byç dodatkowo dost pne minimum 100 MB. 3) Poniewa Paging file size for a selected drive u ywa zalecane wartoêci z pola Total paging file size for all drives. Wprowadê zalecane wartoêci w pola Initial size i Maximum size. 4) WinCC wymaga Windows printer spooler do wykrywania b dów drukarki. Dlatego te, nie nale y instalowaç innej printer spooler. Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki 3

15 Przygotowanie i instalacja 1.2 Wymagania programowe dla instalacji Wprowadzenie Dla instalacji WinCC muszà byç spe nione pewne wymagania zwiàzane z systemem operacyjnym i konfiguracjà programowà. Przed instalacjà WinCC nale y zainstalowaç MS Message Queuing Services i MS SQL Server Uwaga WinCC mo e dzia aç w domenie albo grupie roboczej. Jednak zalecenia i ograniczenia dla domeny mogà utrudniaç instalacj. W takim przypadku usuƒ Microsoft Message Queuing, Microsoft SQL Server 2000 i WinCC z domen komputera przed instalacjà. Po udanej instalacji, komputer mo e powróciç do domeny. Je eli zalecenia i ograniczenia domeny nie kolidujà z instalacjà, nie ma potrzeby usuwania komputera z domeny podczas instalacji. Nale y zauwa yç, e zalecenia i ograniczenia domeny mogà równie kolidowaç z dzia aniem programu. Gdy nie mo na zlikwidowaç ograniczeƒ domeny, nale y pracowaç na komputerze z zainstalowanym WinCC w grupie roboczej. W razie potrzeby skontaktuj si z administratorem domeny. System operacyjny Projekty systemów jednostanowiskowych muszà byç obs ugiwane z poziomu Windows XP Professional albo Windows WinCC V6.0 dzia a pod Windows XP Professional i Windows System operacyjny Windows XP Konfiguracja Windows XP Professional albo Windows XP Professional SP 1 i SP 2 Uwagi Przy instalacji Windows XP Service Pack 1, zostanie równie zainstalowany Internet Explorer 6.0 Service Pack 1. Windows 2000 Windows 2000 Professional SP 3 albo 4 Wymagania dla Internet Explorer WinCC V6.0 wymaga Microsoft Internet Explorer-a 6.0 Service Pack 1 lub wy szego. Internet Explorer 6.0 SP1 mo e byç zainstalowany z za àczonego CD-ROM-u. Dla Internet Explorer, powinny byç wybrane nast pujàce opcje: o Opcja instalacyjna: Instalacja standardowa o Aktualizacja pulpitu Windows: Nie o Aktywny kana wyboru: aden Gdy chcesz w pe ni wykorzystaç HTML Help WinCC, muszà byç uruchomione skrypty Java w Internet Explorer w Internet Options. 4 Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki

16 Przygotowanie i instalacja Dostosowanie strategii zabezpieczeƒ System operacyjny musi umo liwiç instalacj sterowników i plików. Dok adne informacje mo na znaleêç w WinCC Information System/Installation Notes, rozdzia Adjusting Security Policies under Windows Microsoft Message Queuing Services WinCC V6.0 wymaga Microsoft Message Queuing Services. Dok adne informacje na ten temat mo na znaleêç w rozdziale Microsoft Message Queuing Services Installation. Microsoft SQL Server 2000 WinCC V6.0 wymaga Microsoft SQL Server 2000 SP3. Dok adne informacje na ten temat mo na znaleêç w rozdziale Microsoft SQL Server 2000 Installation. Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki 5

17 Przygotowanie i instalacja 1.3 Jak zainstalowaç us ug MS Message Queuing Services Wprowadzenie WinCC korzysta z MS Message Queuing Services. Ta us uga jest cz Êcià systemu operacyjnego. Jednak e, MS Message Queuing nie jest ustawieniem standardowym instalacji Windows i wymaga instalacji w razie potrzeby. Do instalacji wymagany jest instalacyjny CD-ROM Windows. Uwaga WinCC, jak równie wymagane oprogramowanie, nie mo e byç instalowane na komputerze, który dzia a w domenie. Procedury w Windows XP Kroki 1 Z menu Start przejdê do Settings > Control Panel > Add/Remove Programs. 2 W lewym pasku menu, kliknij na przycisk Add/Remove Windows Components. Otworzy si Windows Components Wizard. 3 Wybierz komponent Message Queuing Services. Uaktywni to przycisk Details Kliknij na przycisk Details.... Otworzy si okno dialogowe Message Queuing Services. 5 Wybierz element Common. Odznacz pozosta e elementy i potwierdê OK. 6 Je eli otworzy si okno dialogowe Files Needed, w ó wymagany instalacyjny CD-ROM Windows. Kliknij na przycisk OK. MS Message Queuing Services zostanie zainstalowany. 7 Zamknij Wizard klikajàc na przycisk Finish. 6 Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki

18 Przygotowanie i instalacja Procedury w Windows 2000 Kroki 1 Z menu Start przejdê do Settings > Control Panel > Add/Remove Programs. 2 W lewym pasku menu, kliknij na przycisk Add/Remove Windows Components. Otworzy si Windows Components Wizard. 3 Wybierz komponent Message Queuing Services i kliknij na przycisk Next. 4 Wybierz rodzaj MSMQ Independent Client. Kliknij na przycisk Next. 5 Wybierz ustawienie Message Queuing Services do not access the active directory. Kliknij na przycisk Next. 6 Gdy otworzy si okno dialogowe Files Needed, w ó àdany instalacyjny CD-ROM Windows. Kliknij na przycisk OK. MS Message Queuing Services zostanie zainstalowany. 7 Zamknij Wizard klikajàc na przycisk Finish. Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki 7

19 Przygotowanie i instalacja 1.4 Jak zainstalowaç Microsoft SQL Server 2000 Wprowadzenie Ten rozdzia opisuje instalacj Microsoft SQL Server 2000 SP3 dla WinCC V6.0. Aby dokonaç instalacji, nale y korzystaç z do àczonego CD-ROM-u. Podczas instalacji zostanie stworzony nowy komponent SQL Server ( WinCC ) z wymaganymi ustawieniami. Komponent WinCC SQL Server Podczas instalacji zostanie utworzony komponent WinCC. Ten komponent jest zawsze instalowany w j zyku angielskim. J zyk, w jakim zosta y zainstalowane ju istniejàce konponenty SQL Server nie jest istotny. Komponent WinCC jest stworzony dla Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3. Service Pack 3 nie ma wp ywu na istniejàce ju komponenty. Zainstalowany Microsoft SQL Server 2000 Je eli zosta ju zainstalowany komponent Microsoft SQL Server, nadal wymaga si zainstalowania komponentu WinCC SQL Server. Wymagania o Do instalacji programu wymagane sà uprawnienia administratora. o Komponent WinCC SQL Server nie mo e byç zainstalowany r cznie. Procedury Kroki 1 Uruchom CD-ROM Microsoft SQL Server 2000 SP3. 2 Wybierz Install SQL Server Post puj zgodnie z instrukcjami wyêwietlonymi na ekranie. Deinstalacja SQL Server 2000 Przy deinstalacji WinCC, komponent WinCC SQL Server pozostaje i musi byç zdeinstalowany r cznie zgodnie z licencjà. Po deinstalacji komponentu WinCC SQL Server, w celu ponownego zainstalowania, nale y równie ponownie zainstalowaç WinCC V Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki

20 Przygotowanie i instalacja 1.5 Instalacja WinCC WinCC jest dostarczane na CD-ROM-ie zawierajàcym program samouruchamiajàcy si. Aby rozpoczàç instalacj, nale y w o yç CD-ROM do nap du. Je eli program samouruchamiajàcy nie uruchomi si automatycznie, uruchom Start.exe na CD-ROM. Po krótkim adowaniu, na ekranie pojawi si nast pujàce okno dialogowe: Kliknij na tekst, aby zainstalowaç WinCC Ilustracja 1.1: Instalacja WinCC; Ekran powitania. Aby zainstalowaç WinCC, kliknij na tekst Install SIMATIC WinCC. Asystent instalacji przeprowadzi ci krok po kroku przez procedury instalacyjne. W kolejnym oknie dialogowym, kliknij na przycisk Next, aby wykonaç nast pne kroki. Przeczytaj warunki licencji i zaakceptuj je klikajàc na Yes. Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki 9

21 Przygotowanie i instalacja Instalacja WinCC: Rejestracja u ytkowników W oknie dialogowym User Information, wprowadê wymagane dane. W to pole wprowadê s owo Demo. Nast pnie kliknij Next Ilustracja 1.2: Instalacja WinCC; Informacje o u ytkowniku. Kliknij Next. Potwierdê swoje dane wyêwietlone w oknie dialogowym Registration Confirmation klikajàc Yes. W nast pnym oknie, wybierz folder docelowy, w którym ma byç zainstalowany WinCC. DomyÊlne foldery to C:\ProgramFiles\Siemens\WinCC oraz C:\Siemens\Common. 10 Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki

22 Przygotowanie i instalacja Instalacja: Wybór j zyków W kolejnym oknie dialogowym, wybierz j zyki, które chcesz zainstalowaç. J zyk angielski jest zawsze instalowany przez system. Zaznacz pole wyboru, aby zainstalowaç dodatkowe j zyki. IIustracja 1.3: Instalacja WinCC; Wybór j zyków. Nast pnie kliknij na przycisk Next. Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki 11

23 Przygotowanie i instalacja Instalacja: Wybór komponentów Program instalacyjny WinCC oferuje trzy podstawowe opcje instalacji WinCC. W celu pe nej instalacji (mogà byç wybrane wszystkie komponenty), nale y wybraç instalacj User-defined. Kliknij na User - Defined Installation. Ilustracja 1.4: Instalacja WinCC; Instalacja User-defined. W oknie dialogowym Choose Components, wybierz komponenty, które chcesz zainstalowaç. Kliknij na wybrany komponent w lewym oknie, a wówczas jego elementy zostanà wyêwietlone w prawym oknie. Aby wybraç poszczególne elementy, zaznacz pole wyboru obok wybranego elementu. WyÊwietli si te informacja o wymaganej i dost pnej pojemnoêci dysku. 12 Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki

24 Przygotowanie i instalacja Aby wybraç poszczególne komponenty, kliknij na pole wyboru Ilustracja 1.5: Instalacja WinCC; Wybór komponentów. Kliknij na przycisk Next. Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki 13

25 Przygotowanie i instalacja Instalacja: Autoryzacja Okno dialogowe Authorization wyêwietla list wymaganych autoryzacji dla wybranych komponentów. Ze wzgl du na to, e autoryzacja mo e równie byç wykonana póêniej, wybierz No, perform the authorization later. Nale y zauwa yç, e bez autoryzacji WinCC dzia a jedynie w trybie demo i zamyka si automatycznie po godzinie. Wybierz No, perform the authorization later Ilustracja 1.6: Instalacja WinCC; Autoryzacja. Kliknij na przycisk Next. W nast pnym oknie dialogowym pojawià si wczeêniejsze ustawienia. Je eli zaistnieje potrzeba zmiany ustawieƒ, kliknij na przycisk Back, w innym wypadku kliknij na przycisk Next. WinCC rozpocznie przesy anie plików. Po zakoƒczeniu przesy ania plików istnieje mo liwoêç przeczytania pliku README.TXT. Aby zakoƒczyç instalacj, w koƒcowym oknie dialogowym, kliknij na Yes, restart computer now. 14 Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki

26 Przygotowanie i instalacja 1.6 Jak przeprowadziç deinstalacj Wprowadzenie WinCC mo na deinstalowaç ca kowicie, albo usunàç indywidualne komponenty lub j zyki. Procedury Kroki 1 Z menu Windows Start, przejdê do Settings > Control Panel > Add/Remove Programs. 2 PodÊwietl SIMATIC WinCC V6.0 i kliknij na przycisk Change/Remove. Uruchomi si program deinstalacji WinCC. 3 Wybierz ca kowità deinstalacj WinCC lub deinstalacj poszczególnych komponentów/j zyków. Aby zdeinstalowaç komponenty, nale y umieêciç CD-ROM WinCC w nap dzie, aby zosta y wyêwietlone zainstalowane komponenty. 4 Post puj zgodnie z wyêwietlonymi instrukcjami. Microsoft SQL Server 2000 Po deinstalacji WinCC, nale y odinstalowaç SQL Server WinCC. Aby dokonaç deinstalacji wybierz z Control Panel > Add/Remove Programs, Microsoft SQL Server 2000 (WinCC). U ywanie Microsoft SQL Server 2000 jest dozwolone jedynie w przypadku posiadania wa nej licencji. Zmiany w ustawieniach Windows Event Viewer Program instalacyjny WinCC zmienia ustawienia Event Viewer podczas instalacji WinCC: o Maskymalny rozmiar dziennika (dziennik systemu/dziennik aplikacji): 1024 KB (ustawienie domyêlne: 512 KB) o Kiedy zostanie osiàgni ty maksymalny rozmiar dziennika (dziennik systemowy/dziennik aplikacji): Overwrite events as needed (ustawienie domyêlne: nadpisuje zdarzenia starsze ni 7 dni ). Po deinstalacji WinCC, te ustawienia nie sà przywracane. Ustawienia te mogà byç korygowane w Windows Event Viewer. Z menu Windows Start, przejdê do Settings > Control Panel > Administrative Tools > Event Viewer. W lewej cz Êci okna, kliknij prawym przyciskiem myszy na System i Application (Windows XP) lub System Log i Application Log (Windows 2000). Z menu podr cznego, wybierz Properties i przywróç poprzednie ustawienia. Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki 15

27 Przygotowanie i instalacja 16 Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki

28 Pierwszy projekt WinCC Pierwszy projekt WinCC 2 Ten rozdzia prezentuje podstawowe elementy WinCC i wyjaênia na podstawie prostych przyk adów jak skonfigurowaç i edytowaç projekt WinCC. Elementy WinCC Podstawowe elementy to oprogramowanie konfiguracyjne i oprogramowanie runtime. WinCC Explorer jest g ównym elementem oprogramowania konfiguracyjnego. W WinCC Explorer wyêwietlana jest ca a struktura projektu oraz nast puje zarzàdzanie projektem. Do rozbudowania i konfiguracji projektu s u à za àczone specjalne edytory dost pne z poziomu WinCC Explorer. Ka dy edytor jest odpowiedzialny za konfigurowanie poszczególnych podsystemów WinCC. Dzi ki oprogramowaniu runtime, operator mo e uruchomiç i monitorowaç proces. Rozbudowa projektu i jego konfiguracja w WinCC Aby skonfigurowaç projekt w WinCC, nale y: 1. Uruchomiç WinCC. 2. Stworzyç projekt. 3. Wybraç i zainstalowaç kana komunikacyjny. 4. Zdefiniowaç zmienne. 5. Utworzyç i edytowaç ekrany procesowe. 6. Zdefiniowaç w aêciwoêci WinCC Runtime. 7. Uruchomiç ekran w WinCC Runtime. 8. U yç symulatora do przetestowania w asnych ekranów procesowych. Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki strona 17

29 Pierwszy projekt WinCC 2.1 Krok 1: Uruchamianie WinCC Aby uruchomiç WinCC, kliknij na Start na pasku zadaƒ Windows. Uruchom WinCC przez SIMATIC WinCC Windows Control Center 6.0. Ilustracja 2.1: Projekt WinCC Qckstart ; Uruchamianie WinCC z Menu Start Windows. 18 Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki

30 Pierwszy projekt WinCC 2.2 Krok 2: Tworzenie nowego projektu Je eli uruchamiasz WinCC po raz pierwszy, okno dialogowe zaoferuje trzy opcje stworzenia projektu: o Utwórz Single-User Project (wybór standardowy) o Utwórz Multi-User Project o Utwórz Client Project o Open an existing Project Tworzenie projektu Qckstart : Wybierz Single-User project i kliknij OK. Wprowadê Qckstart jako nazw projektu i wybierz Êcie k projektu. Mo na zmieniç nazw podfolderu, je eli jest to konieczne, w innym wypadku podfolder nazwany b dzie nazwà projektu. Aby otworzyç ju istniejàcy projekt, wyêwietlone okno dialogowe Open pozwoli na przeszukanie plików.mcp. W przypadku kolejnego uruchomienia WinCC, automatycznie otworzy si projekt uruchomiany ostatnio. Je eli projekt by uruchomiony, kiedy pracowa WinCC, otworzy si on w stanie aktywnym. WinCC Explorer jest pokazany na ilustracji 2.2 (okno dialogowe mo e si ró niç od ilustracji w zale noêci od konfiguracji). Ilustracja 2.2: Projekt WinCC Qckstart ; Okno dialogowe WinCC Explorer. Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki strona 19

31 Pierwszy projekt WinCC Lewa cz Êç okna zawiera okno nawigacyjne, które prowadzi do poszczególnych etapów projektu. Podfoldery oznaczone sà symbolem. Chcàc zobaczyç zawartoêç podfolderów kliknij na ten symbol. W prawej cz Êci okna wyêwietlone sà elementy nale àce do wybranego edytora lub folderu. W lewej cz Êci okna WinCC Explorer, kliknij na ikon Computer W prawej cz Êci okna powinien byç widoczny serwer z nazwà twojego komputera (nazwa NetBIOS). Kliknij prawym przyciskiem myszy na ten komputer i wybierz Properties z podr cznego menu. W wyêwielonym oknie dialogowym mo na ustawiç w aêciwoêci runtime WinCC, ( àcznie z elementami runtime, które majà si uruchamiaç jednoczeênie z aktywacjà projektu), np. jaki j zyk ma byç u yty, który przycisk ma byç deaktywowany, itp. Wskazówka Je eli twój komputer nie ma nazwy NetBIOS, zostanie u yta nazwa DEFAULT. 20 Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki

32 Pierwszy projekt WinCC 2.3 Krok 3: Dodawanie kana u komunikacyjnego Aby mieç dost p do wartoêci procesowych systemu automatyki (PLC) w WinCC, nale y skonfigurowaç po àczenie pomi dzy WinCC, a systemem automatyki. Po àczenie jest realizowane poprzez wyspecjalizowane kana y komunikacyjne. WinCC posiada kana y dla systemów automatyki takich jak SIMATIC S5/S7/505, oraz kana y systemów producentów niezale nych. R Aby dodaç kana komunikacyjny, kliknij prawym przyciskiem myszy na Tag Management w lewej cz Êci okna WinCC Explorer. W wyêwietlonym menu podr cznym, kliknij polecenie Add new Driver. #1 Kliknij tu prawym przyciskiem myszy. #2 Wybierz Add new Driver. Ilustracja 2.3.1: Projekt WinCC Qckstart ; Dodawanie nowego kana u. W oknie dialogowym Add new Driver, wybierz jeden z wyêwietlonych kana ów (np. SIMATIC S7 Protocol Suite ) i kliknij na przycisk Open. W podfolderze Tag Management wyêwietli si wybrany kana. Aby utworzyç nowe po àczenie, kliknij na ikon przed wyêwietlonym kana em - pojawià si wszystkie dost pne kana y. Poprzez jeden kana mo na stworzyç po àczenie logiczne z wieloma systemami automatyki, które b dà komunikowaç si przez ten kana. Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki strona 21

33 Pierwszy projekt WinCC R Kliknij prawym przyciskiem myszy na MPI. W wyêwietlonym menu, kliknij na polecenie New Driver Connection.... Kliknij tu prawym przyciskiem myszy. Ilustracja 2.3.2: Projekt WinCC Qckstart ; Tworzenie nowego kana u. W wyêwietlonym oknie dialogowym Connection Properties, wpisz PLC1. Kliknij na przycisk OK. 22 Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki

34 Pierwszy projekt WinCC Wprowadê nazw nowego kana u. Ilustracja 2.3.3:Projekt WinCC Qckstart ; Tworzenie nowego kana u. Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki strona 23

35 Pierwszy projekt WinCC 2.4 Zmienne i grupy zmiennych Zmienne u ywane w WinCC przedstawiajà albo wartoêci rzeczywiste - takie jak poziom wype nienia zbiornika wodnego - lub wartoêci wewn trzne, które sà wyliczane lub symulowane w WinCC. Wymiana danych pomi dzy WinCC i systemami automatyki odbywa si za pomocà zmiennych procesowych ( external tags ). Ka da zmienna procesowa w WinCC odpowiada pewnej wartoêci procesowej w pami ci jednego z pod àczonych systemów automatyki. W runtime, WinCC odczytuje z systemu automatyki obszar danych, w którym ta wartoêç procesowa jest przechowywana i wyznacza wartoêç zmiennej procesowej. Na przyk ad, poziom wype nienia zbiornika wodnego jest okreêlany przez czujnik poziomu wype nienia, a wartoêç jest przechowywana w PLC. Przez utworzone po àczenie - kana komunikacyjny - wartoêç jest przesy ana do WinCC. Celem grup zmiennych jest uporzàdkowanie zmiennych. Wszystkie zmienne mogà byç przyporzàdkowane do grup zmiennych w celu wi kszej przejrzystoêci. Wskazówka W tym projekcie u ywane sà jedynie zmienne wewn trzne. Kroki 4a i 4b nie sà konieczne w tym projekcie. W przedstawionych krokach pokazana jest konfiguracja grup zmiennych i grup procesowych. Hierarchia zarzàdzania zmiennymi dotyczàca zmiennych procesowych Zarzàdzanie zmiennymi SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE MPI PLC1 Grupa zmiennych Zmienna Hierarchia zarzàdzania zmiennymi dotyczàca zmiennych wewn trznych Zarzàdzanie zmiennymi Grupa zmiennych Zmienna 24 Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki

36 Pierwszy projekt WinCC Krok 4: Tworzenie zmiennej wewn trznej D R Podwójnie kliknij na Tag Management w WinCC Explorer. Podwójnie kliknij prawym przyciskiem myszy na Internal Tags. W wyêwietlonym menu, kliknij na polecenie New Tag. #1 Kliknij tu prawym przyciskiem myszy. #2 Wybierz New Tag. Ilustracja 2.4.1: Projekt WinCC Qckstart ; Tworzenie zmiennej wewn trznej. Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki strona 25

37 Pierwszy projekt WinCC W oknie dialogowym Tag Properties, nazwij zmiennà TankLevel. Z listy Data Type, wybierz Unsigned 16-Bit Value. Potwierdê swój wybór klikajàc na OK. #1 Jako nazw wprowadê TankLevel. #2 Kliknij na klawisz strza ki i wybierz z listy Unsigned. Ilustracja 2.4.2: Projekt WinCC Qckstart ; W aêciwoêci zmiennej wewn trznej. Wszystkie utworzone zmienne wewn trzne zostanà wyêwietlone w prawej cz Êci okna WinCC Explorer. Powy ej zosta przedstawiony sposób tworzenia zmiennej. Aby utworzyç kolejne zmienne nale y powtórzyç powy sze kroki. Mo na równie stosowaç polecenia copy, cut i paste. Te polecenia sà dost pne z menu podr cznego (kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranà zmiennà) albo przez standardowe kombinacje klawiszy (<CTRL+C> = kopiuj ; <CTRL+V> = wstaw). 26 Podr cznik WinCC V6 Pierwsze kroki

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0 Podr cznik u ytkownika Adobe Illustrator wersja 9.0 2000 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Podr cznik u ytkownika programu Adobe Illustrator 9.0 dla systemów Windows i Macintosh Ten

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10 Pierwsze kroki CIMPLICITY HMI Plant Edition Wersja 6.10 Luty 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika THERAPY OPROGRAMOWANIE MANAGEMENT SOFTWARE DO ZARZ DZANIA FOR DIABETES TERAPI W CUKRZYCY Podr cznik u ytkownika Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325, USA 800-646-4633 818.576.5555 www.medtronicdiabetes.com

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka

Ogólna charakterystyka Ogólna charakterystyka SIMATIC C7 Kompaktowy system sterowania SIMATIC OP SIMATIC S7-300 SIMATIC C7 Ogólna charakterystyka Maszyna produkcyjna oprócz niezawodnego uk adu logicznego powinna posiadaç równie

Bardziej szczegółowo

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100,

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, http://sbs.oeiizk.edu.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl NARODOWY PROGRAM EDUKACJI DLA SPO ECZE STWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WIZUALIZACJI NIEZAWODNE ROZWIÑZANIA

SYSTEM WIZUALIZACJI NIEZAWODNE ROZWIÑZANIA SYSTEM WIZUALIZACJI NIEZAWODNE ROZWIÑZANIA Spis treêci System wizualizacji asix wiesz i widzisz wi cej............................................. 3 asix kuszàca propozycja!................................................................

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ADOBE ILLUSTRATOR 9.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/708116

Twoja instrukcja użytkownika ADOBE ILLUSTRATOR 9.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/708116 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ADOBE ILLUSTRATOR 9.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ADOBE ILLUSTRATOR

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7. Podr cznik Wydanie 3

SIMATIC S7. Podr cznik Wydanie 3 SIMATIC S7 Podstawy programowania w STEP 7 Podr cznik Wydanie 3 SIMATIC S7 Podstawy programowania w STEP 7 Warszawa 2010 Wydanie 3 Techniczne wskazówki bezpieczeństwa Podręcznik ten zawiera wskazówki,

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po instalacji zestawu. Orange Freedom

Przewodnik po instalacji zestawu. Orange Freedom Przewodnik po instalacji zestawu Orange Freedom Teraz, bez wychodzenia z domu, mo esz wszystko. Orange Freedom sprawi, e poczujesz puls Êwiata wyraêniej ni kiedykolwiek. Brak limitu transferu i mo liwoêç

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bazy danych w SQL Server Management Studio

Konfiguracja bazy danych w SQL Server Management Studio System SCADA WinCC poza wszechstronn funkcjonalno ci zintegrowanych mechanizmów programowych oraz szerok gam modu ów opcjonalnych, posiada równie standardowo wbudowane edytory skryptów u ytkownika daj

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo