Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)"

Transkrypt

1 Instrukcja numer SPD3/14_02/Z2 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Zdalna praca na stacjach roboczych (PD3) Zadanie 2 Zdalna praca na stacjach dla osób pracuj cych w domu W celu udost pnienia po cze zdalnych nawi zywanych z domu ze stacjami roboczymi w szkole nale y wykona nast puj ce kroki: skonfigurowa stacje uczniowskie w ten sposób, aby ka da z nich nas uchiwa a na innym porcie, ni standardowy (o numerze 3389), w celu obs ugi nadchodz cych da pulpitu zdalnego. szkolny serwer SBS skonfigurowa w ten sposób, e ka de wywo anie nadchodz ce do wcze niej zdefiniowanego portu na stacji roboczej, b dzie przekazywane w a ciwej stacji roboczej. Taka operacja nazywa si przekierowaniem portu. Polecenie 1 (To polecenie wykonujemy na obu stacjach roboczych) Zmiana standardowego portu dla us ugi pulpitu zdalnego. 1. Zaloguj si na stacji lokalnej jako Administrator domeny 2. Wybierz z paska zada serwera kolejno Start Uruchom 3. W polu Otwórz: wpisz regedit i wybierz przycisk OK. Uwaga!!! W a nie uruchomi e edytor rejestru systemu Windows. Zachowaj szczególn ostro no wykonuj c poni sze polecenia w razie w tpliwo ci popro o pomoc prowadz cego. Nieumiej tne edytowanie wpisów rejestru systemu Windows mo e doprowadzi do uszkodzenia systemu 4. Rozwi Mój Komputer 5. Rozwi HKEY_LOCAL_MACHINE 6. Rozwi SYSTEM 7. Rozwi CurrentControlSet 8. Rozwi Control 9. Rozwi Terminal Server 10. Rozwi WinStations 11. Wska RDP-TCP 12. Otwórz klucz PortNumber 13. W ramce System zaznacz opcj Dziesi tny by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/14_02/z2 [v. 1.1B] Strona 1/5

2 14. UPEWNIJ si, e w ramce System zaznaczona zosta a opcja Dziesi tny 15. W polu Dane warto ci wpisz liczb 500xx czyli liczb wyliczon wed ug algorytmu numer_stolika_na_którym_stoi_stacja 16. Wybierz przycisk OK. 17. Uruchom ponownie stacj, na której pracowa e. Powy sze polecenie nale y wykona dla ka dej stacji roboczej, do której chcesz umo liwi dost p u ytkownikom poprzez Internet. Bardzo wa ne jest, aby na ka dej stacji ustawiono inny numer portu. Wskazówka Aby u atwi sobie zadanie mo esz edytowa rejestr stacji zdalnie, bez konieczno ci odchodzenia od twojego stanowiska pracy lub serwera. Procedura 1 opisuje sposób zdalnej edycji rejestru. Procedura 1 Zdalna edycja rejestru w celu ustawienia numeru portu na, którym nas uchuje us uga pulpitu zdalnego 1. B d c zalogowanym na konsoli serwera b d dowolnej stacji roboczej na konto Administratora domeny wybierz z paska zada serwera kolejno Start Uruchom 2. W polu Otwórz wpisz regedit i wybierz przycisk OK. 3. Poczekaj, a zostanie uruchomiony edytor rejestru 4. Wybierz z menu Plik Pod cz rejestr sieciowy 5. W oknie Wybieranie: Komputer w polu Wprowad nazw obiektu do wybrania wpisz nazw uruchomionej dla, której chcesz wprowadzi ustawienia stacji uczniowskiej i Wybierz przycisk OK. 6. Rozwi nazw _stacji 7. Rozwi HKEY_LOCAL_MACHINE 8. Rozwi SYSTEM 9. Rozwi CurrentControlSet 10. Rozwi Control 11. Rozwi Terminal Server 12. Rozwi WinStations 13. Wska RDP-TCP 14. Otwórz klucz PortNumber 15. W ramce System zaznacz opcj Dziesi tny 16. W polu Dane warto ci wpisz numer_portu (powy ej 50000) 17. Wybierz przycisk OK. 18. Wybierz z paska zada Start Uruchom 19. W polu Otwórz wpisz shutdown m \\nazwa_stacji s f Stacja zostanie zdalnie uruchomiona ponownie i wprowadzone ustawienia zostan zastosowane by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/14_02/z2 [v. 1.1B] Strona 2/5

3 Uwaga!!! Aby udost pnianie po czenia zdalnego do stacji roboczych mia o sens nale y najpierw upewni si, e stacje robocze zawsze b d otrzymywa y ten sam adres IP. W tym celu nale y wykona zastrze enie adresu IP w serwerze DHCP. (Patrz poprzednia instrukcja). Polecenie 2 (polecenie wykonujemy z konsoli serwera) Testowanie po czenia z portem, na którym stacja ma udost pnia po czenia pulpitu zdalnego 1. B d c zalogowanym na konsoli serwera wybierz z paska zada kolejno: Start Wszystkie programy Akcesoria Komunikacja Pulpit zdalny 2. W oknie Pod czanie pulpitu zdalnego w polu Komputer wpisz pierwsza:500xx gdzie xx to numer stolika, na którym stoi stacja oznaczona jako Pierwsza. Czy uda o si nawi za po czenie? Je li nie, popro prowadz cego o pomoc. 3. Zamknij Pulpit zdalny 4. B d c zalogowanym na konsoli serwera wybierz z paska zada kolejno: Start Wszystkie programy Akcesoria Komunikacja Pulpit zdalny 5. W oknie Pod czanie pulpitu zdalnego w polu Komputer wpisz druga:500xx gdzie xx to numer stolika, na którym stoi stacja oznaczona jako Druga. Czy uda o si nawi za po czenie? Je li nie, popro prowadz cego o pomoc. 6. Zamknij Pulpit zdalny Poprawne wykonanie powy szego polecenia oznacza, e stacje zosta y prawid owo skonfigurowane do udost pniania po cze pulpitu zdalnego na niepowtarzalnych portach, co umo liwi po skonfigurowaniu odpowiednio systemu FireWall, czenie si z nim z sieci Internet. Polecenie 3 (polecenie wykonujemy z konsoli serwera) Poni sze instrukcje pokazuj jak nale y skonfigurowa serwer SBS, aby nadchodz ce z Internetu wywo ania na odpowiednich portach by y przekazywane przez serwer do stacji roboczych. 1. Zaloguj si do serwera na konto Administratora 2. Wybierz z paska zada serwera Start Wszystkie programy Microsoft ISA Serwer ISA Management 3. Poczekaj na uruchomienie si konsoli ISA Management 4. W oknie ISA Management rozwi Servers and Arrays 5. W oknie ISA Management rozwi swój serwer 6. W oknie ISA Management rozwi Policy Elements 7. W oknie ISA Management wska Protocol Definitions 8. W oknie ISA Management wybierz prawym przyciskiem Protocol Definitions 9. Z menu kontekstowego wybierz Nowy Definition 10. W oknie New Protocol Definition Wizard w polu Protocol definition name wpisz Terminal port 500xx (czyli numer portu jaki wprowadzi e dla danej stacji) by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/14_02/z2 [v. 1.1B] Strona 3/5

4 11. W oknie New Protocol Definition Wizard wybierz przycisk Dalej 12. W oknie New Protocol Definition Wizard Primary Connection Information w polu Port number wpisz 500xx, czyli numer portu, jaki wprowadzi e dla danej stacji 13. W oknie New Protocol Definition Wizard Primary Connection Information z listy Direction wybierz Inbound 14. W oknie New Protocol Definition Wizard Primary Connection Information wybierz przycisk Dalej 15. W oknie New Protocol Definition Wizard Secondary Connections wybierz przycisk Dalej 16. W oknie New Protocol Definition Wizard wybierz przycisk Zako cz 17. W oknie ISA Management rozwi Publishing 18. W oknie ISA Management wska Server Publishing Rules 19. W oknie ISA Management wybierz prawym przyciskiem myszy Server Publishing Rules 20. Z menu kontekstowego wybierz Nowy Rule 21. W oknie New Server Publishing Rule Wizard w polu Server publishing rule name wpisz Przekierowanie portu 500xx (wprowad numer portu jaki wprowadzi e dla danej stacji) 22. W oknie New Server Publishing Rule Wizard wybierz przycisk Dalej 23. W oknie New Server Publishing Rule Wizard Address Mapping w polu IP address of Internal Server wpisz adres IP swojej stacji roboczej Wskazówka 1 Adres IP stacji roboczej mo esz odnale wybieraj c przycisk Find W tym celu wybierz przycisk Find W polu Server name wpisz nazw _stacji Wybierz przycisk Find Wybierz przycisk OK. Wskazówka 2 Adres IP stacji mo esz odnale wybieraj c z paska zada serwera Start Programy Narz dzia administracyjne DHCP Rozwijaj c Zakres Wskazuj c Dzier awy adresów 24. W oknie New Server Publishing Rule Wizard Address Mapping w polu External IP address on ISA Server wpisz publiczny adres IP serwera. Mo esz to zrobi wybieraj c przycisk Browse i wybieraj c przycisk OK. 25. W oknie New Server Publishing Rule Wizard Address Mapping wybierz przycisk Dalej by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/14_02/z2 [v. 1.1B] Strona 4/5

5 26. W oknie New Server Publishing Rule Wizard Protocol Settings z listy Apply the rule to this protocol wybierz Terminal port 500xx 27. W oknie New Server Publishing Rule Wizard Protocol Settings wybierz przycisk Dalej 28. W oknie New Server Publishing Rule Wizard Client Type wybierz przycisk Dalej 29. W oknie New Server Publishing Rule Wizard Wybierz wybierz przycisk Zako cz Powy sze polecenie nale a oby wykona dla ka dej stacji roboczej, do której chcesz zapewni dost p zdalny. Polecenie 4 1. Wykonaj polecenie 2 ponownie wprowadzaj c nazwy i numery portów zgodnie z tymi ustawionymi dla drugiej stacji roboczej w domenie Informacja Po wykonaniu powy szych czynno ci, je eli korzystamy w domu z klienta pulpitu zdalnego wbudowanego do systemu Windows XP, to po jego uruchomieniu wystarczy w polu komputer poda adres IP szkolnego serwera SBS a po dwukropku numer portu, na którym nas uchuje pulpit zdalny danej stacji roboczej np.: sbs.gim15.edu.pl:50001 Polecenie 5 Testowanie dzia ania dost pu zdalnego do stacji. Nale y uzgodni z s siednim zespo em wzajemne testowanie udost pnionych po cze pulpitu zdalnego na stacjach roboczych. Jeden zespó wylogowuje si ze swoich stacji nie zamykaj c ich, drugi w tym czasie loguje si na swoich stacjach na konto administratora Po zalogowaniu, osoba pracuj ca przy stacji oznaczonej jako Pierwsza, czy si z pulpitem zdalnym stacji nale cej do zespo u s siedniego, równie oznaczonej jako pierwsza. Analogicznie post puje osoba siedz ca przy stacji oznaczonej jako druga. W tym celu nale y wykona poni sze punkty. 1. Wybierz z paska zada kolejno: Start Wszystkie programy Akcesoria Komunikacja Pod czanie pulpitu zdalnego 2. W polu Komputer wpisz uzgodniony z zespo em s siednim adres umo liwiaj cy po czenie ze stacj nale c do niego, typu: terminal.<nazwa_testowanej_domeny>:500xx gdzie <nazwa_testowanej_domeny> to nazwa domeny zarejestrowanej, xx numer stolika na którym stoi stacja zespo u s siedniego, z któr chcesz nawi za po czenie. np. terminal.kosmici.s04.oeiizk.waw.pl: Po po czeniu, zaloguj si do stacji zdalnej na dowolnego u ytkownika domeny np. nauczyciel001n 4. Je li uda o ci si po czy wyloguj si ze stacji zdalnej, a nast pnie z w asnej, umo liwiaj c w ten sposób przeprowadzenie testu w drug stron. by Darek, Janusz, Andrzej, Robert NR SPD3/14_02/z2 [v. 1.1B] Strona 5/5

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/12_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Hosting - obs uga zarejestrowanej domeny na serwerze SBS Wprowadzenie Szkolny

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD4/18_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 4 (SPD1.2) ISA - konfiguracja serwera SBS2003 w celu umożliwienia autodetekcji

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-2609-0 Format: 158 235, stron: 224 Poznaj podstawy technologii klastrowej w oparciu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_04/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Automatyczne zakładanie kont (D1) Zadanie 1 Zakładanie 40 kont dla nowej grupy

Bardziej szczegółowo

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale:

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: 3 Konta u ytkowników Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: Tworzenie i zarz dzanie kontami u ytkowników Tworzenie i modyfikowanie kont u ytkowników za pomoc przystawki konsoli MMC (Microsoft

Bardziej szczegółowo

s FAQ: 10/PL Data: 29/01/2012

s FAQ: 10/PL Data: 29/01/2012 Komunikacja w sieci Industrial Ethernet Procesorów CPU 315-2 PN/DP oraz funkcji BSEND/BRCV 1 I. Wymagania sprz towe i oprogramowania: 1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bazy danych w SQL Server Management Studio

Konfiguracja bazy danych w SQL Server Management Studio System SCADA WinCC poza wszechstronn funkcjonalno ci zintegrowanych mechanizmów programowych oraz szerok gam modu ów opcjonalnych, posiada równie standardowo wbudowane edytory skryptów u ytkownika daj

Bardziej szczegółowo

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp instalacja modemu livebox tp z wykorzystaniem p yty instalacyjnej CD 3 uruchomienie programu instalacyjnego 4 pod àczenie modemu

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[01]-06-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Opis programu EKSoft Rezerwacje

Opis programu EKSoft Rezerwacje Opis programu EKSoft Rezerwacje Spis tre ci PIERWSZE URUCHOMIENIE... 2 LOGOWANIE DO PROGRAMU... 2 OKNO ROBOCZE PROGRAMU... 3 KARTOTEKA KLIENTÓW... 4 LISTA OBIEKTÓW... 5 OKNO EDYCJI/DODAWANIA NOWEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_07/D Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz.1 (D1) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości Ręczne

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Autor: Marek Serafin ISBN: 978-83-246-1521-6 Format: B5, stron: 160 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Cz sto zadawane pytania

Cz sto zadawane pytania Cz sto zadawane pytania W tym dokumencie znajduj si odpowiedzi na wi kszo z pyta zadawanych przez u ytkowników ESPI. Je li pojawi si pytanie, na które brak tu odpowiedzi, prosimy je zawrze w zwyk ej wiadomo

Bardziej szczegółowo