aplikacja hostingowa neostrada tp

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "aplikacja hostingowa neostrada tp"

Transkrypt

1 aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat.

2 WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników aplikacji hostingowej w us udze neostrada tp. Dokument zawiera opis czynnoêci, które prowadzà do poprawnego skonfigurowania w asnych us ug hostingowych kont poczty elektronicznej oraz serwera WWW. Po uwa nym przeczytaniu i jednokrotnym, samodzielnym przejêciu ca ego procesu konfiguracji obs uga aplikacji nie b dzie sprawia a adnych trudnoêci. 2

3 Spis treêci 1. Wst p Konfiguracja us ugi rozpocz cie pracy Konfigurowanie domen... 4 A. Zak adanie domeny podstawowej subdomeny... 5 B. Rejestracja domeny komercyjnej... 6 C. Zmiana delegacji domeny Konfigurowanie kont poczty elektronicznej Konfigurowanie serwera 22 3

4 2. Konfiguracja us ugi rozpocz cie pracy Uruchom przeglàdark internetowà, w pole adresu wpisz: W pole tekstowe wpisz nr ID oraz PIN, a nast pnie kliknij zaloguj si. Rysunek Konfigurowanie domen Konfiguracja us ugi zaczyna si od zdefiniowania domeny. Kliknij Domeny. Rysunek 2. 4

5 A. Zak adanie domeny podstawowej subdomeny W us udze neostrada tp otrzymujesz mo liwoêç zdefiniowania w asnej subdomeny w postaci moja_nazwa.neostrada.pl Kliknij dodaj, aby utworzyç podstawowà domen (subdomen ) dla kont poczty elektronicznej i serwera WWW. Rysunek 3. Wpisz w pole tekstowe wybranà przez siebie nazw podstawowej domeny i kliknij zatwierdê. Przyk adowa nazwa domeny: testowy. Nazwa domeny podstawowej: testowy.neostrada.pl Rysunek 4. 5

6 B. Rejestracja domeny komercyjnej W us udze neostrada tp masz równie mo liwoêç za o enia w asnej domeny. Kliknij dodaj. Rysunek 5. Z rozwijalnej listy wybierz nazw domeny, którà chcesz posiadaç i kliknij zatwierdê. Przyk adowa nazwa dodatkowej (alternatywnej) domeny: testowy2.pl Rysunek 6. Kliknij zatwierdê. Otworzy si wniosek o zarejestrowanie domeny. Po zarejestrowaniu domeny przejdê z powrotem do panelu administracyjnego, korzystajàc z linku na dole strony. 6

7 Rysunek 7. C. Zmiana delegacji domeny JeÊli dysponujesz w asnà domenà, mo esz dokonaç zmiany delegacji domeny. Twoja domena zostanie przeniesiona na serwery, na których rezyduje neostrada tp. W pole tekstowe wpisz nazw swojej domeny, z rozwijanej listy wybierz odpowiednie rozszerzenie. Przyk adowa nazwa domeny: galaktyka.com.pl Kliknij zatwierdê. Rysunek 8. Pojawi si komunikat informujàcy o mo liwoêci dokonania zmiany delegacji domeny. Kliknij zatwierdê. 7

8 Rysunek 9. Otworzy si wniosek o zmian delegacji domeny. Po otrzymaniu informacji zwrotnej Twoja domena b dzie aktywna i b dziesz móg z niej korzystaç. Przejdê z powrotem do Panelu administracyjnego, korzystajàc z linku na dole strony. Rysunek 10. Mo esz przystàpiç do zak adania i konfiguracji kont poczty elektronicznej i serwera WWW. 8

9 Rysunek 11. 9

10 2.2 Konfigurowanie kont poczty elektronicznej Po lewej stronie ekranu kliknij Konta pocztowe, aby za o yç i skonfigurowaç swoje konta poczty elektronicznej. Pierwsze konto masz ju skonfigurowane. S u y ono do komunikowania si z u ytkownikami us ugi neostrada tp i nie mo na go wykasowaç. Na to konto mo esz pobraç nieodp atnie identyfikator Signet (informacje na ten temat znajdziesz w swojej poczcie). Kliknij dodaj. Rysunek 12. Mo na wybraç spoêród dwóch domen: poczta.neostrada.pl testowy.neostrada.pl 10

11 Rysunek 13. Wpisz liczb kont, które chcesz utworzyç w wybranej domenie np. 1. Wpisz limit dyskowy (pojemnoêç) dla ka dego utworzonego konta np. 5. Kliknij zatwierdê. 11

12 Rysunek 14. Kliknij nie, aby skorygowaç wprowadzone informacje. Kliknij tak, aby zatwierdziç wprowadzone informacje. 12

13 Rysunek 15. Za o y eê konto poczty elektronicznej o pojemnoêci 5 MB. Konto nie jest jeszcze skonfigurowane. Kliknij konfiguruj, aby skonfigurowaç konto poczty elektronicznej. Rysunek 16. Uzupe nij odpowiednie pola tekstowe (dane osobowe, nazwa konta, has o) i kliknij potwierdê. 13

14 Rysunek 17. Konto poczty elektronicznej zosta o skonfigurowane. Konto ma nazw, has o, okreêlonà wielkoêç, mo e wi c byç u ywane. Konto poczty elektronicznej, które w aênie za o y eê to HYPERLINK 14

15 Rysunek 18. Kliknij konfiguruj ponownie, jeêli chcesz zmieniç konfiguracj konta poczty elektronicznej. Rysunek 19. Mo esz zdefiniowaç aliasy (inne nazwy) do swojego konta . W przypadku gdy dokona eê zmiany delegacji domeny, na rozwijanej liêcie b dzie tak e nazwa twojej w asnej domeny. 15

16 Rysunek 20. Mo esz zmieniç pojemnoêç konta oraz has o. Kliknij potwierdê. 16

17 Rysunek 21. Kliknij tak, aby potwierdziç zmiany. 17

18 Rysunek 22. Twoje konto HYPERLINK posiada jeden alias, ma pojemnoêç 5 MB i jest dost pne z poziomu przeglàdarki internetowej pod adresem: webmail.neostrada.pl W pola tekstowe wpisz identyfikator u ytkownika oraz has o. Kliknij Dalej. Rysunek 23. Po zalogowaniu si, mo esz korzystaç z funkcji konta poczty elektronicznej. 18

19 Rysunek 24. JeÊli chcesz usunàç konto poczty elektronicznej HYPERLINK kliknij usuƒ. Rysunek 25. Informacje na tej stronie sà ostrze eniem przed skasowaniem konta i jego zawartoêci. Kliknij tak, jeêli chcesz usunàç konto poczty elektronicznej. 19

20 Rysunek 26. Kliknij ponownie tak, aby potwierdziç usuni cie konta. Rysunek 27. Konto HYPERLINK zosta o usuni te. 20

21 Rysunek

22 2.3 Konfigurowanie serwera WWW Kliknij Serwery WWW po lewej stronie okna. Kliknij dodaj. Rysunek 29. Serwer WWW jest widoczny pod domenami, którymi dysponujesz. JeÊli wczeêniej dokona eê zmiany delegacji domeny, serwer b dzie widoczny tak e pod twojà w asnà domenà (np. galaktyka.com.pl). Mo esz zmieniç limit dyskowy. Kliknij zatwierdê. 22

23 Rysunek 30. Kliknij tak, chc zachowaç, jeêli chcesz potwierdziç wprowadzone informacje. 23

24 Rysunek 31. Serwer WWW zosta za o ony. Twoja strona WWW b dzie widoczna w Internecie pod adresem: Kliknij konfiguruj. 24

25 Rysunek 32. Wprowadê nazw konta administratora oraz has o do serwera WWW. Przyk ad nazwy konta administratora: admin Kliknij potwierdê. 25

26 Rysunek 33. Serwer WWW ma nazw HYPERLINK i wielkoêç 20 MB. Konto administracyjne to HYPERLINK Kliknij zmiana niektórych parametrów, jeêli chcesz zmieniç has o lub limit dyskowy serwera WWW. 26

27 Rysunek 34. Uzupe nij odpowiednie pola tekstowe na stronie i kliknij zatwierdê. 27

28 Rysunek 35. Kliknij tak, aby potwierdziç wprowadzone zmiany. 28

29 Rysunek 36. JeÊli chcesz skasowaç serwer WWW, kliknij usuƒ. Rysunek 37. Kliknij tak, aby potwierdziç wybór. 29

30 Rysunek 38. Serwer WWW zosta usuni ty. Rysunek

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router Twój świat. Cały świat. Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp

Bardziej szczegółowo

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp instalacja modemu livebox tp z wykorzystaniem p yty instalacyjnej CD 3 uruchomienie programu instalacyjnego 4 pod àczenie modemu

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Linux

instrukcja instalacji w systemie Linux instrukcja instalacji w systemie Linux modemu USB ZTE ZXDSL 852 Twój świat. Cały świat. Spis treêci 1. Wymagania podstawowe... 3 2. Instalacja sterownika dla systemu Fedora Core 2... 4 3. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800 instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. Spis treêci Wst p... 3 S ownik poj ç u ytych w instrukcji... 4 Instalacja i konfiguracja neostrady tp z modemem

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WARTO BYå RAZEM Oczekuj wiadomoêci z konta ALERTY24 informacje o Twoich pieniàdzach na komórk lub e-mail PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24

Bardziej szczegółowo

Campus. Instrukcja obs ugi. Bezobs ugowy system drukowania, kopiowania i skanowania

Campus. Instrukcja obs ugi. Bezobs ugowy system drukowania, kopiowania i skanowania Campus Instrukcja obs ugi 1 Zawarto 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus...3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus...3 3. Zak adanie konta...4 4. Zmiana has a u ytkownika...4

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja terminala Dowtel WS-2100 do transmisji danych ANEKS DO INSTRUKCJI OBS UGI

Konfiguracja terminala Dowtel WS-2100 do transmisji danych ANEKS DO INSTRUKCJI OBS UGI Konfiguracja terminala Dowtel WS-2100 do transmisji danych ANEKS DO INSTRUKCJI OBS UGI Warszawa, paêdziernik 2003 Spis treêci I. WST P 4 II. OPIS TECHNICZNY TERMINALA Dowtel WS- 2100 5 III. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100,

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, http://sbs.oeiizk.edu.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl NARODOWY PROGRAM EDUKACJI DLA SPO ECZE STWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

SIMATIC HMI. Podr cznik Wydanie 09/2006

SIMATIC HMI. Podr cznik Wydanie 09/2006 SIMATIC HMI Podr cznik Wydanie 09/2006 Warszawa 2006 SIMATIC HMI Wprowadzenie 0 Przygotowanie i instalacja 1 WinCC V6 Pierwsze kroki Pierwszy projekt WinCC 2 WyÊwietlanie wartoêci procesowych 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/12_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Hosting - obs uga zarejestrowanej domeny na serwerze SBS Wprowadzenie Szkolny

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po instalacji zestawu. Orange Freedom

Przewodnik po instalacji zestawu. Orange Freedom Przewodnik po instalacji zestawu Orange Freedom Teraz, bez wychodzenia z domu, mo esz wszystko. Orange Freedom sprawi, e poczujesz puls Êwiata wyraêniej ni kiedykolwiek. Brak limitu transferu i mo liwoêç

Bardziej szczegółowo

Manager eclicto. Instrukcja obsługi. Nowa kultura czytania

Manager eclicto. Instrukcja obsługi. Nowa kultura czytania Manager eclicto Instrukcja obsługi Nowa kultura czytania 1 Page 1 of 23 eclicto - Nowa kultura czytania Program Manager eclicto słu y do zarz dzania plikami w komputerze i czytniku eclicto. Rozpocz cie

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne

Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne Autorzy: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga ISBN: 978-83-246-2426-3 Format: A5, stron: 192 Poznaj nowy system Windows od praktycznej strony Zainstaluj, skonfiguruj i uruchom

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Po prostu Windows 7. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Po prostu Windows 7. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja. Import Przelewów. Warszawa, wrzesieƒ 2007 PODR CZNIK U YTKOWNIKA

Aplikacja. Import Przelewów. Warszawa, wrzesieƒ 2007 PODR CZNIK U YTKOWNIKA Aplikacja Import Przelewów Warszawa, wrzesieƒ 2007 PODR CZNIK U YTKOWNIKA SPIS TREÂCI Wst p.................................................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2014-01-09 SWD-20140109135251664 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 Informacje o planach taryfowych BlackBerry Internet Service...7

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UDOSTEPNIENIE REJESTRATORÓW CYFROWYCH W SIECI INTERNET. www.aper.com.pl www.aper.com.pl 1

PORADNIK SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UDOSTEPNIENIE REJESTRATORÓW CYFROWYCH W SIECI INTERNET. www.aper.com.pl www.aper.com.pl 1 PORADNIK SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UDOSTEPNIENIE REJESTRATORÓW CYFROWYCH W SIECI INTERNET 1 Poradnik Udost pnianie - Udostepnianie rejestratorow rejestratorów cyfrowych w cyfrowych sieci Internet w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem USB F@st 800

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem USB F@st 800 przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Opis programu EKSoft Rezerwacje

Opis programu EKSoft Rezerwacje Opis programu EKSoft Rezerwacje Spis tre ci PIERWSZE URUCHOMIENIE... 2 LOGOWANIE DO PROGRAMU... 2 OKNO ROBOCZE PROGRAMU... 3 KARTOTEKA KLIENTÓW... 4 LISTA OBIEKTÓW... 5 OKNO EDYCJI/DODAWANIA NOWEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć korzystać w HostedExchange.pl ze swojej domeny np. @firma.pl

Jak zacząć korzystać w HostedExchange.pl ze swojej domeny np. @firma.pl str. 1 Jak zacząć korzystać w HostedExchange.pl ze swojej domeny np. @firma.pl W tym dokumencie znajdziesz: Krok 1 - Kup domenę u dowolnego dostawcy... 1 Krok 2 - Dodaj domenę do panelu zarządzania HostedExchange.pl...

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Interaktywna tablica SMART Board w praktyce Spis tre ci Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board do projekcji przedniej...1 Pó ka na pisaki...1 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce

Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce dla sprzedawców internetowych, w tym kontrahentów sprzedających poprzez platformę Allegro 1 Spis treści 1. Nadanie Paczki

Bardziej szczegółowo

2.0 v1. SAD EC Win - Modu ECS/ICS Rejestr

2.0 v1. SAD EC Win - Modu ECS/ICS Rejestr Us ugi Informatyczne i Elektroniczne mgr in. Jacek Cenzartowicz ul.po udniowa 25 pok. 414-416 PL 71-001 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel./fax (+48 91) 4314-126 /4824-431 e-mail sad@pro.onet.pl,

Bardziej szczegółowo