WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK"

Transkrypt

1

2 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2006 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XXXIV/218/05 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2005 roku, w której uchwalono następujące wielkości budżetu: - planowane dochody zł - planowane wydatki zł Nadwyżkę budżetową w kwocie zł przeznaczono na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji. Na etapie uchwalenia budżetu rozchody planowano na kwotę zł, przychody zaś zł. Układ wykonawczy opracowany został w terminie określonym art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w szczegółowości wynikającej z art. 128 ust.2 cytowanej ustawy i przyjęty został Uchwałą Nr 161/711/2006 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 17 stycznia 2006 roku. Na dzień 31 grudnia 2006 roku plan dochodów zamknął się kwotą zł i była ona wyższa o zł od budżetu początkowego. Ostateczny plan wydatków na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniósł zł i był wyższy o zł od wydatków uchwalonych pierwotnie. Różnice wymienione powyżej wynikają przede wszystkim z następujących przyczyn: - wzrostu dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pn. Scalanie Wsi Padew Narodowa w rozdziałach Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ( zł), - wzrostu dochodów w rozdziale Transport i łączność ( zł), - wzrostu dochodów w rozdziale Starostwa powiatowe w 2710 i Paragrafy te dotyczą dofinansowania zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatu pozyskane w ramach współfinansowania przez samorządy gminne ( zł), - wzrostu w ciągu roku 2006 subwencji oświatowej ( zł), - wzrostu w rozdziale Szpitale ogólne kontynuacja inwestycji: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Mielcu ( zł).

3 2 Planowane przychody stanowiły na dzień 31 grudnia 2006 roku kwotę zł (wzrost zł od planu początkowego, związany przede wszystkim z zaciągnięciem kredytu inwestycyjnego w ciągu roku oraz rozdysponowaniem nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków pozostałych na koncie bankowym zł), a rozchody zamknęły się kwotą zł. Rozchody przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w następujących wielkościach: - kredyt inwestycyjny na DPS w Mielcu zł - kredyt inwestycyjny na DPS w Mielcu zł - kredyt na cele oświatowe zł - wykup obligacji zł kredyt na termomodernizację ZST zł... Razem zł Wolne środki finansowe z 2005 roku pozostające na koncie podstawowym Powiatu w kwocie zł, przeznaczono na dofinansowanie wydatków płacowych w placówkach oświatowych oraz na zwiększenie wydatków bieżących i inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej. Realizację budżetu w kwotach ogólnych przedstawiono poniżej. REALIZACJA BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO W 2006 ROKU. Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik real. planu Dochody budżetowe zł ,99 zł 95,23% 2. Wydatki budżetowe zł ,27 zł 90,41% a) bieżące zł ,74 zł 95,56% b) inwestycyjne zł ,53 zł 64,26% 3. Nadwyżka/Deficyt zł ,72 zł 4. Finansowanie zł ,69 zł 63,37% 4.1. Przychody budżetowe zł ,08 zł 91,41% 4.2. Rozchody budżetowe zł ,39 zł 126,06%

4 3 Zobowiązania wymagalne za 2006 rok Wyszczególnienie kwota Starostwo Powiatowe w Mielcu ,24 zł Dom Pomocy Społecznej 5 zł Gospodarstwo Pomocnicze przy 1.112,50 zł Zespole Szkół RCKU w Rzemieniu RAZEM ,74 DOCHODY Wykonanie budżetu po stronie dochodów na koniec 2006 roku wyniosło ,99 zł tj. 95,23% planu. Najistotniejsze rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem dochodów: - Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan: zł, wykonanie: zł. Rozbieżność dotyczy zadania na realizację Działania 2.2 Scalanie gruntów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Zadania niewykonane przesunięto do realizacji na 2007 rok. - Dział 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne powiatowe plan: zł, wykonanie: zł. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z tego, iż Powiat Mielecki otrzymał pożyczkę na współfinansowanie (prefinansowanie) Projektu w ramach ZPORR, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie na przebudowę drogi powiatowej nr PO 175 R Tuszyma-Przecław-Radomyśl Wielki oraz odbudowę nawierzchni drogi powiatowej Nr PO 140R Tuszów Narodowy-Sarnów. Do końca 2006 roku instytucja pośrednicząca nie przekazała wszystkich środków na rachunek powiatu w formie refundacji. Brakujące środki zostaną wypłacone w całości w

5 4 pierwszym półroczu 2007 roku. - dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział Szpitale ogólne, paragraf 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu plan: zł, wykonanie: zł. Nie wykonano dochodów w pełnej wysokości w związku z przeniesieniem zadania pn. Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mielcu na rok dział 851 Ochrona zdrowia rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan: zł, wykonanie: zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane są przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Dochody zostały wykonane w niższej wysokości w związku z przekazaniem niższej dotacji przez Urząd Wojewódzki. - dział 852 Pomoc społeczna, rozdział Rodziny zastępcze plan: zł, wykonanie: zł. W 2006 roku nasz powiat otrzymał mniej środków od planowanych początkowo, na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu mieleckiego.

6 5 DOCHODY POWIATU MIELECKIEGO W 2006 ROKU Subwencje pozostałe 4% Dochody własne 16% Dotacje 19% Udziały w podatkach PIT i CIT 13% Dotacje Udziały w podatkach PIT i CIT Subwencja oświatowa Subwencje pozostałe Subwencja oświatowa 48% Dochody własne Dotacje Udziały w podatkach PIT i CIT Subwencja oświatowa Subwencje pozostałe Dochody własne ogółem zł zł zł zł zł zł 18,81% 13,23% 47,85% 4,06% 16,05% 100,00%

7 6 Realizacja dochodów w 2006 roku w układzie klasyfikacji budżetowej Dochody i ich wykonanie za 2006 rok PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2006 ROK WYKONANIE PLAN 2006 Dz. Rozdz. paragr. NAZWA 2006 % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł ,12 zł 66,88% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby ,00 zł ,00 zł rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł ,00 zł 100,00% ,00 zł ,60 zł 66,25% ,00 zł ,40 zł 57,65% Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ,00 zł ,00 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,00 zł 100,00% 2119 przez powiat Pozostała działalność 8 132,00 zł 8 129,12 zł 99,96% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o 8 132,00 zł 8 129,12 zł 99,96% 0750 podobnym charakterze 020 Leśnictwo ,00 zł ,90 zł 99,69% Pozostała działalność ,00 zł ,90 zł 99,69% Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw ,00 zł ,90 zł 99,69% pozyskane z innych źródeł Transport i łączność ,00 zł ,74 zł 78,96% Drogi publiczne powiatowe ,00 zł ,74 zł 77,34% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 zł 23,95 zł 4,79% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 zł ,62 zł 83,20% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw ,00 zł ,84 zł 76,92% pozyskane z innych źródeł 6298 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami ,00 zł ,35 zł 99,01% 6423 administracji rządowej

8 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 zł ,98 zł 75,30% własnych powiatu Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł ,00 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 zł ,00 zł 100,00% własnych powiatu Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł ,00 zł 100,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł ,00 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,00 zł 100,00% 2110 przez powiat 710 Działalność usługowa ,00 zł ,71 zł 99,28% Prace geodezyjne i kartograficzne ,00 zł ,00 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,00 zł 100,00% 2110 przez powiat Nadzór budowlany ,00 zł ,71 zł 99,11% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,00 zł 100,00% 2110 przez powiat 0920 Pozostałe odsetki 540,00 zł 0,71 zł 0,13% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 zł 100,00 zł 4,00% 750 Administracja publiczna ,00 zł ,64 zł 88,37% Urzędy wojewódzkie ,00 zł ,00 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,00 zł 100,00% 2110 przez powiat Starostwa powiatowe ,00 zł ,53 zł 88,87% 0420 Wpływy z komunikacji ,00 zł ,50 zł 80,55% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości 9 000,00 zł 8 219,38 zł 91,33% Wpływy od rodziców z tytułu opłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach 3 800,00 zł 2 148,00 zł 56,53% opiekuńczo-wychowawczych 0680 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o ,00 zł 9 931,46 zł 99,31% 0750 podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł ,09 zł 82,23% 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa 1 500,00 zł 5 283,00 zł 352,20% pomocniczego Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych 2370 zakładu budżetowego 1 500,00 zł - zł 0,00% Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw ,00 zł ,22 zł 169,64% pozyskane z innych źródeł 2700

9 8 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 zł ,05 zł 86,88% dofinansowanie własnych zadań bieżących 2710 Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw ,00 zł ,80 zł 96,67% pozyskane z innych źródeł 2707 Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej 6300 między j.s.t. na zad. wł. inwestycyjne ,00 zł ,03 zł 112,26% Komisje poborowe ,00 zł ,98 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,78 zł 100,00% 2110 przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 3 412,00 zł 3 411,20 zł 99,98% 2120 rządowej Pozostała działalność ,00 zł ,13 zł 81,35% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o ,00 zł ,13 zł 81,35% 0750 podobnym charakterze Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,00 zł ,00 zł 100,00% sądownictwa 751 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, ,00 zł ,00 zł 100,00% powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,00 zł 100,00% 2110 przez powiat 752 Obrona narodowa 1 000,00 zł 999,22 zł 99,92% Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 zł 999,22 zł 99,92% Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw 1 000,00 zł 999,22 zł 99,92% pozyskane z innych źródeł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 zł ,02 zł 99,98% przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Poż ,00 zł ,02 zł 99,98% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 zł 26,89 zł 2,69% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 600,00 zł 7 489,89 zł 98,55% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł ,00 zł 100,00% Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 2 805,00 zł 2 804,24 zł 99,97% ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna ,00 zł ,00 zł 100,00%

10 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 450,00 zł 450,00 zł 100,00% Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ,00 zł ,00 zł 100,00% ustawami realizowane przez powiat Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł ,00 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,00 zł 100,00% 2110 przez powiat Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ,00 zł ,00 zł 100,00% ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ,00 zł ,37 zł 100,54% nieposiadających osobowości prawnej Udziały powiatów w podatkach stanowiących ,00 zł ,37 zł 100,54% dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł ,00 zł 103,49% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 zł ,37 zł 62,90% 758 Różne rozliczenia ,00 zł ,88 zł 100,06% Różne rozliczenia finansowe ,00 zł ,88 zł 145,49% 0920 Pozostałe odsetki ,00 zł ,88 zł 145,49% Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ,00 zł ,00 zł 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł ,00 zł 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł ,00 zł 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł ,00 zł 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 zł ,00 zł 100,00% dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł ,00 zł 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw ,00 zł ,00 zł 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł ,00 zł 100,00% 801 Oświata i wychowanie ,00 zł ,92 zł 71,78% Szkoły podstawowe specjalne ,00 zł 9 293,77 zł 45,58% 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 zł 34,00 zł 34,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o 6 686,00 zł 5 145,41 zł 76,96% 0750 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 900,00 zł 1 343,60 zł 46,33% 0920 Pozostałe odsetki 150,00 zł 11,38 zł 7,59% 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 094,00 zł 2 759,38 zł 30,34% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 462,00 zł - zł 0,00% Licea ogólnokształcące ,00 zł ,71 zł 98,66%

11 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 zł 678,00 zł 67,80% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o 6 000,00 zł 3 427,80 zł 57,13% 0750 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 zł ,33 zł 98,92% 0920 Pozostałe odsetki 300,00 zł - zł 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł ,58 zł 99,76% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 zł ,00 zł 100,00% własnych powiatu Szkoły zawodowe ,00 zł ,44 zł 66,64% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 zł ,03 zł 59,21% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o ,00 zł ,42 zł 84,43% 0750 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 zł ,69 zł 89,74% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 61,00 zł 61,31 zł 100,51% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 zł ,75 zł 23,20% 0920 Pozostałe odsetki 2 010,00 zł 163,59 zł 8,14% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł ,65 zł 85,74% Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej 6300 między j.s.t. na zad. wł inwestycyjne ,00 zł ,00 zł 100,00% Pozostała działalność 1 900,00 zł 1 300,00 zł 68,42% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 900,00 zł 1 300,00 zł 68,42% Ochrona zdrowia ,00 zł ,69 zł 83,29% Szpitale ogólne ,00 zł ,00 zł 81,09% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 zł ,00 zł 81,09% własnych powiatu Ratownictwo medyczne ,00 zł ,69 zł 89,58% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,69 zł 89,58% 2110 przez powiat Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz ,00 zł ,00 zł 92,45% świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,00 zł 92,45% 2110 przez powiat 852 Pomoc społeczna ,00 zł ,87 zł 102,24% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 zł ,72 zł 86,64% 0920 Pozostałe odsetki 100,00 zł 1,72 zł 1,72% 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 070,00 zł - zł 0,00% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 zł ,00 zł 100,00% 2710 dofinansowanie własnych zadań bieżących Domy pomocy społecznej ,00 zł ,39 zł 103,85%

12 Wpływy z różnych opłat ,00 zł ,52 zł 107,63% 0830 Wpływy z usług 7 428,00 zł 7 358,25 zł 99,06% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 zł ,00 zł 100,00% Pozostałe odsetki 508,00 zł 284,32 zł 55,97% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł ,30 zł 192,77% Rodziny zastępcze ,00 zł ,00 zł 44,62% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00 zł 1 118,20 zł 74,55% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 zł ,80 zł 43,51% 2320 terytorialnego Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 zł ,23 zł 63,92% 0920 Pozostałe odsetki 50,00 zł 3,55 zł 7,10% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł 6 969,68 zł 31,54% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł ,00 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 180,00 zł - zł 0,00% 2130 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji ,00 zł ,24 zł 99,73% kryzysowej 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 zł 203,24 zł 67,75% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 zł ,00 zł 100,00% Pozostała działalność ,00 zł ,29 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między ,00 zł ,00 zł 100,00% 2330 jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 zł ,29 zł 100,00% 2710 dofinansowanie własnych zadań bieżących 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł ,48 zł 99,99% Zespoły do spraw orzekania o stopniu ,00 zł ,20 zł 99,19% niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,40 zł 100,00% 2110 przez powiat 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 542,00 zł 7 699,80 zł 80,69% Powiatowe urzędy pracy ,00 zł ,28 zł 100,45% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników ,00 zł ,22 zł 99,99% majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 50,00 zł 66,32 zł 132,64%

13 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł ,91 zł 99,97% Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczaniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,00 zł ,00 zł 100,00% 2690 Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw ,00 zł ,83 zł 102,94% pozyskane z innych źródeł Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł ,43 zł 91,04% Świetlice szkolne ,00 zł ,50 zł 76,42% 0690 Wpływy z różnych opłat 7 500,00 zł 6 822,70 zł 90,97% 0830 Wpływy z usług ,00 zł ,80 zł 72,46% Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze ,00 zł ,93 zł 91,71% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 zł ,52 zł 92,10% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 zł 13,41 zł 2,68% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 100,00 zł - zł 0,00% oraz inne poradnie specjalistyczne 0920 Pozostałe odsetki 100,00 zł - zł 0,00% Pomoc materialna dla uczniów ,00 zł ,00 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 zł ,00 zł 100,00% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł ,00 zł 91,08% Pozostała działalność ,00 zł ,00 zł 91,08% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł ,00 zł 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł ,00 zł 70,06% Dochody ogółem ,00 zł ,99 zł 95,23%

14 13 STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł 6% Ochrona zdrowia; zł 6% Pozostałe wydatki; zł 4% Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; zł 10% Oswiata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza; zł 49% Administracja publiczna; zł 11% Transport i łączność; zł 14%

15 14 Największą pozycję w strukturze wydatków budżetowych stanowią wydatki na utrzymanie placówek oświatowych w kwocie zł co stanowi 48,65% budżetu w 2006 roku. Porównując te wartości z poprzednim rokiem należy stwierdzić, iż wydatki na oświatę wzrosły o zł. Na drugim miejscu plasują się wydatki na działalność Powiatowego Zarządu Dróg zł, z czego wydatki inwestycyjne wynoszą zł natomiast nakłady na remonty dróg zł. Tak jak w roku poprzednim dział Administracja publiczna stanowi trzecią wielkość wśród wydatków budżetowych 2006 roku tj. 9,57%. Następne pozycje w budżecie naszego powiatu zajmują wydatki na zadania z zakresu: pomocy i polityki społecznej zł, ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego zł oraz ochrony zdrowia zł. PORÓWNANIE WYDATKÓW POWIATU MIELECKIEGO W LATACH Nazwa wydatków 2005 rok % 2006 rok % Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza zł 51,68% ,65% Transport i Łączność zł 16,94% ,46% Administracja publiczna zł 11,24% ,08% Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł 9,78% ,57% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł 6,71% ,25% Ochrona zdrowia zł 1,70% ,01% Pozostałe wydatki zł 1,94% ,98% RAZEM zł 100,00% ,00% Poniżej przedstawiono plan i wykonanie wydatków budżetowych w układzie tabelarycznym.

16 15 Wydatki i ich wykonanie za 2006 rok. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2006 ROK Dz. Rozdz. par. NAZWA PLAN 2006 Wykonanie 2006 % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł ,12 zł 66,89% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby ,00 zł ,00 zł 65,40% rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,00 zł 100,00% 4308 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,60 zł 66,25% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,40 zł 57,65% Ochrona roślin 1 200,00 zł 1 200,00 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 zł 1 200,00 zł 100,00% Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ,00 zł ,00 zł 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,00 zł 100,00% Pozostała działalność 8 132,00 zł 8 129,12 zł 99,96% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 466,00 zł 1 465,91 zł 99,99% 4430 Różne opłaty i składki 6 666,00 zł 6 663,21 zł 99,96% 020 Leśnictwo ,00 zł ,34 zł 94,33% Nadzór nad gospodarką leśną ,00 zł ,44 zł 80,91% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł - zł 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,44 zł 91,68% Pozostała działalność ,00 zł ,90 zł 99,69% zalesianie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,90 zł 99,69% 600 Transport i łączność ,00 zł ,31 zł 72,94% Drogi publiczne powiatowe ,00 zł ,31 zł 72,35% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 3 500,00 zł 3 494,06 zł 99,83% do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,68 zł 99,95% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł ,39 zł 99,92% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł ,83 zł 99,66% 4120 Składki na fundusz pracy 9 800,00 zł 9 751,64 zł 99,51% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł ,39 zł 98,77% 4260 Zakup energii ,00 zł ,95 zł 99,99% 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł ,70 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,19 zł 98,13% 4410 Podróże służbowe krajowe 330,00 zł 320,40 zł 97,09% 4430 Różne opłaty i składki ,00 zł ,00 zł 99,98% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 zł ,49 zł 99,95% 4480 Podatek od nieruchomości 3 140,00 zł 3 137,90 zł 99,93% 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t ,00 zł 2 690,28 zł 99,64% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 1 400,00 zł 1 398,34 zł 99,88% osób fizycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budż ,00 zł ,82 zł 58,15% 6053 Wydatki inwestycyjne jedn. budż ,00 zł ,35 zł 99,01% 6058 Wydatki inwestycyjne jedn. budż ,00 zł ,08 zł 39,11% 6059 Wydatki inwestycyjne jedn. budż ,00 zł ,82 zł 48,60% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł ,00 zł 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budż ,00 zł ,00 zł 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł ,47 zł 99,50%

17 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł ,47 zł 99,50% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 994,00 zł 5 994,00 zł 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 13,00 zł 13,00 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,92 zł 99,41% 4580 Pozostałe odsetki 139,00 zł 138,55 zł 99,68% 710 Działalność usługowa ,00 zł ,20 zł 99,27% Prace geodezyjne i kartograficzne ,00 zł ,00 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,00 zł 100,00% Nadzór budowlany ,00 zł ,20 zł 99,09% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,72 zł 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł ,80 zł 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu ,00 zł ,00 zł 100,00% służby cywilnej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł ,59 zł 93,94% 4120 Składki na fundusz pracy 5 844,00 zł 5 428,55 zł 92,89% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 233,00 zł 6 134,29 zł 98,42% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł ,95 zł 100,00% 4260 Zakup energii 3 466,00 zł 3 466,00 zł 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 35,00 zł 35,00 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,51 zł 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 060,00 zł 1 060,00 zł 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 942,00 zł 4 941,79 zł 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 110,00 zł 110,00 zł 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 5 000,00 zł 5 000,00 zł 100,00% 750 Administracja publiczna ,00 zł ,19 zł 93,54% Urzędy wojewódzkie ,00 zł ,60 zł 95,67% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników ,00 zł ,98 zł 97,06% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł ,36 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł ,33 zł 85,69% 4120 Składki na fundusz pracy ,00 zł ,93 zł 91,71% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 zł ,00 zł 100,00% Rady powiatów ,00 zł ,25 zł 97,95% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,28 zł 97,89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 396,00 zł 4 395,81 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 797,00 zł 2 796,72 zł 99,99% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 930,00 zł 1 921,44 zł 99,56% Starostwa powiatowe ,00 zł ,39 zł 92,88% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 2 700,00 zł 1 005,00 zł 37,22% do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,89 zł 97,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł ,19 zł 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł ,42 zł 86,57% 4120 Składki na fundusz pracy ,00 zł ,63 zł 93,32% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł 2 196,00 zł 43,92% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł ,92 zł 97,14% 4260 Zakup energii ,00 zł ,16 zł 93,85% 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł ,77 zł 40,48% 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 100,00 zł 5 172,00 zł 63,85% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,71 zł 94,74% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 zł ,75 zł 83,15% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 zł ,13 zł 95,11% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 zł 834,09 zł 41,70% 16

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A : 2099 Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 95/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007roku. ZARZĄD POWIATU w Środzie Wlkp. INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÅŁROCZE

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 45/24 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 9 grudnia 24 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 24 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo