WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK"

Transkrypt

1

2 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2006 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XXXIV/218/05 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2005 roku, w której uchwalono następujące wielkości budżetu: - planowane dochody zł - planowane wydatki zł Nadwyżkę budżetową w kwocie zł przeznaczono na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji. Na etapie uchwalenia budżetu rozchody planowano na kwotę zł, przychody zaś zł. Układ wykonawczy opracowany został w terminie określonym art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w szczegółowości wynikającej z art. 128 ust.2 cytowanej ustawy i przyjęty został Uchwałą Nr 161/711/2006 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 17 stycznia 2006 roku. Na dzień 31 grudnia 2006 roku plan dochodów zamknął się kwotą zł i była ona wyższa o zł od budżetu początkowego. Ostateczny plan wydatków na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniósł zł i był wyższy o zł od wydatków uchwalonych pierwotnie. Różnice wymienione powyżej wynikają przede wszystkim z następujących przyczyn: - wzrostu dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pn. Scalanie Wsi Padew Narodowa w rozdziałach Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ( zł), - wzrostu dochodów w rozdziale Transport i łączność ( zł), - wzrostu dochodów w rozdziale Starostwa powiatowe w 2710 i Paragrafy te dotyczą dofinansowania zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatu pozyskane w ramach współfinansowania przez samorządy gminne ( zł), - wzrostu w ciągu roku 2006 subwencji oświatowej ( zł), - wzrostu w rozdziale Szpitale ogólne kontynuacja inwestycji: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Mielcu ( zł).

3 2 Planowane przychody stanowiły na dzień 31 grudnia 2006 roku kwotę zł (wzrost zł od planu początkowego, związany przede wszystkim z zaciągnięciem kredytu inwestycyjnego w ciągu roku oraz rozdysponowaniem nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków pozostałych na koncie bankowym zł), a rozchody zamknęły się kwotą zł. Rozchody przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w następujących wielkościach: - kredyt inwestycyjny na DPS w Mielcu zł - kredyt inwestycyjny na DPS w Mielcu zł - kredyt na cele oświatowe zł - wykup obligacji zł kredyt na termomodernizację ZST zł... Razem zł Wolne środki finansowe z 2005 roku pozostające na koncie podstawowym Powiatu w kwocie zł, przeznaczono na dofinansowanie wydatków płacowych w placówkach oświatowych oraz na zwiększenie wydatków bieżących i inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej. Realizację budżetu w kwotach ogólnych przedstawiono poniżej. REALIZACJA BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO W 2006 ROKU. Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik real. planu Dochody budżetowe zł ,99 zł 95,23% 2. Wydatki budżetowe zł ,27 zł 90,41% a) bieżące zł ,74 zł 95,56% b) inwestycyjne zł ,53 zł 64,26% 3. Nadwyżka/Deficyt zł ,72 zł 4. Finansowanie zł ,69 zł 63,37% 4.1. Przychody budżetowe zł ,08 zł 91,41% 4.2. Rozchody budżetowe zł ,39 zł 126,06%

4 3 Zobowiązania wymagalne za 2006 rok Wyszczególnienie kwota Starostwo Powiatowe w Mielcu ,24 zł Dom Pomocy Społecznej 5 zł Gospodarstwo Pomocnicze przy 1.112,50 zł Zespole Szkół RCKU w Rzemieniu RAZEM ,74 DOCHODY Wykonanie budżetu po stronie dochodów na koniec 2006 roku wyniosło ,99 zł tj. 95,23% planu. Najistotniejsze rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem dochodów: - Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan: zł, wykonanie: zł. Rozbieżność dotyczy zadania na realizację Działania 2.2 Scalanie gruntów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Zadania niewykonane przesunięto do realizacji na 2007 rok. - Dział 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne powiatowe plan: zł, wykonanie: zł. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z tego, iż Powiat Mielecki otrzymał pożyczkę na współfinansowanie (prefinansowanie) Projektu w ramach ZPORR, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie na przebudowę drogi powiatowej nr PO 175 R Tuszyma-Przecław-Radomyśl Wielki oraz odbudowę nawierzchni drogi powiatowej Nr PO 140R Tuszów Narodowy-Sarnów. Do końca 2006 roku instytucja pośrednicząca nie przekazała wszystkich środków na rachunek powiatu w formie refundacji. Brakujące środki zostaną wypłacone w całości w

5 4 pierwszym półroczu 2007 roku. - dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział Szpitale ogólne, paragraf 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu plan: zł, wykonanie: zł. Nie wykonano dochodów w pełnej wysokości w związku z przeniesieniem zadania pn. Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mielcu na rok dział 851 Ochrona zdrowia rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan: zł, wykonanie: zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane są przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Dochody zostały wykonane w niższej wysokości w związku z przekazaniem niższej dotacji przez Urząd Wojewódzki. - dział 852 Pomoc społeczna, rozdział Rodziny zastępcze plan: zł, wykonanie: zł. W 2006 roku nasz powiat otrzymał mniej środków od planowanych początkowo, na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu mieleckiego.

6 5 DOCHODY POWIATU MIELECKIEGO W 2006 ROKU Subwencje pozostałe 4% Dochody własne 16% Dotacje 19% Udziały w podatkach PIT i CIT 13% Dotacje Udziały w podatkach PIT i CIT Subwencja oświatowa Subwencje pozostałe Subwencja oświatowa 48% Dochody własne Dotacje Udziały w podatkach PIT i CIT Subwencja oświatowa Subwencje pozostałe Dochody własne ogółem zł zł zł zł zł zł 18,81% 13,23% 47,85% 4,06% 16,05% 100,00%

7 6 Realizacja dochodów w 2006 roku w układzie klasyfikacji budżetowej Dochody i ich wykonanie za 2006 rok PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2006 ROK WYKONANIE PLAN 2006 Dz. Rozdz. paragr. NAZWA 2006 % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł ,12 zł 66,88% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby ,00 zł ,00 zł rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł ,00 zł 100,00% ,00 zł ,60 zł 66,25% ,00 zł ,40 zł 57,65% Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ,00 zł ,00 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,00 zł 100,00% 2119 przez powiat Pozostała działalność 8 132,00 zł 8 129,12 zł 99,96% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o 8 132,00 zł 8 129,12 zł 99,96% 0750 podobnym charakterze 020 Leśnictwo ,00 zł ,90 zł 99,69% Pozostała działalność ,00 zł ,90 zł 99,69% Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw ,00 zł ,90 zł 99,69% pozyskane z innych źródeł Transport i łączność ,00 zł ,74 zł 78,96% Drogi publiczne powiatowe ,00 zł ,74 zł 77,34% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 zł 23,95 zł 4,79% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 zł ,62 zł 83,20% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw ,00 zł ,84 zł 76,92% pozyskane z innych źródeł 6298 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami ,00 zł ,35 zł 99,01% 6423 administracji rządowej

8 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 zł ,98 zł 75,30% własnych powiatu Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł ,00 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 zł ,00 zł 100,00% własnych powiatu Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł ,00 zł 100,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł ,00 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,00 zł 100,00% 2110 przez powiat 710 Działalność usługowa ,00 zł ,71 zł 99,28% Prace geodezyjne i kartograficzne ,00 zł ,00 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,00 zł 100,00% 2110 przez powiat Nadzór budowlany ,00 zł ,71 zł 99,11% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,00 zł 100,00% 2110 przez powiat 0920 Pozostałe odsetki 540,00 zł 0,71 zł 0,13% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 zł 100,00 zł 4,00% 750 Administracja publiczna ,00 zł ,64 zł 88,37% Urzędy wojewódzkie ,00 zł ,00 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,00 zł 100,00% 2110 przez powiat Starostwa powiatowe ,00 zł ,53 zł 88,87% 0420 Wpływy z komunikacji ,00 zł ,50 zł 80,55% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości 9 000,00 zł 8 219,38 zł 91,33% Wpływy od rodziców z tytułu opłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach 3 800,00 zł 2 148,00 zł 56,53% opiekuńczo-wychowawczych 0680 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o ,00 zł 9 931,46 zł 99,31% 0750 podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł ,09 zł 82,23% 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa 1 500,00 zł 5 283,00 zł 352,20% pomocniczego Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych 2370 zakładu budżetowego 1 500,00 zł - zł 0,00% Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw ,00 zł ,22 zł 169,64% pozyskane z innych źródeł 2700

9 8 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 zł ,05 zł 86,88% dofinansowanie własnych zadań bieżących 2710 Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw ,00 zł ,80 zł 96,67% pozyskane z innych źródeł 2707 Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej 6300 między j.s.t. na zad. wł. inwestycyjne ,00 zł ,03 zł 112,26% Komisje poborowe ,00 zł ,98 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,78 zł 100,00% 2110 przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 3 412,00 zł 3 411,20 zł 99,98% 2120 rządowej Pozostała działalność ,00 zł ,13 zł 81,35% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o ,00 zł ,13 zł 81,35% 0750 podobnym charakterze Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,00 zł ,00 zł 100,00% sądownictwa 751 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, ,00 zł ,00 zł 100,00% powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,00 zł 100,00% 2110 przez powiat 752 Obrona narodowa 1 000,00 zł 999,22 zł 99,92% Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 zł 999,22 zł 99,92% Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw 1 000,00 zł 999,22 zł 99,92% pozyskane z innych źródeł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 zł ,02 zł 99,98% przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Poż ,00 zł ,02 zł 99,98% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 zł 26,89 zł 2,69% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 600,00 zł 7 489,89 zł 98,55% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł ,00 zł 100,00% Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 2 805,00 zł 2 804,24 zł 99,97% ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna ,00 zł ,00 zł 100,00%

10 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 450,00 zł 450,00 zł 100,00% Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ,00 zł ,00 zł 100,00% ustawami realizowane przez powiat Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł ,00 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,00 zł 100,00% 2110 przez powiat Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ,00 zł ,00 zł 100,00% ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ,00 zł ,37 zł 100,54% nieposiadających osobowości prawnej Udziały powiatów w podatkach stanowiących ,00 zł ,37 zł 100,54% dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł ,00 zł 103,49% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 zł ,37 zł 62,90% 758 Różne rozliczenia ,00 zł ,88 zł 100,06% Różne rozliczenia finansowe ,00 zł ,88 zł 145,49% 0920 Pozostałe odsetki ,00 zł ,88 zł 145,49% Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ,00 zł ,00 zł 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł ,00 zł 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł ,00 zł 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł ,00 zł 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 zł ,00 zł 100,00% dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł ,00 zł 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw ,00 zł ,00 zł 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł ,00 zł 100,00% 801 Oświata i wychowanie ,00 zł ,92 zł 71,78% Szkoły podstawowe specjalne ,00 zł 9 293,77 zł 45,58% 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 zł 34,00 zł 34,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o 6 686,00 zł 5 145,41 zł 76,96% 0750 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 900,00 zł 1 343,60 zł 46,33% 0920 Pozostałe odsetki 150,00 zł 11,38 zł 7,59% 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 094,00 zł 2 759,38 zł 30,34% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 462,00 zł - zł 0,00% Licea ogólnokształcące ,00 zł ,71 zł 98,66%

11 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 zł 678,00 zł 67,80% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o 6 000,00 zł 3 427,80 zł 57,13% 0750 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 zł ,33 zł 98,92% 0920 Pozostałe odsetki 300,00 zł - zł 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł ,58 zł 99,76% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 zł ,00 zł 100,00% własnych powiatu Szkoły zawodowe ,00 zł ,44 zł 66,64% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 zł ,03 zł 59,21% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o ,00 zł ,42 zł 84,43% 0750 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 zł ,69 zł 89,74% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 61,00 zł 61,31 zł 100,51% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 zł ,75 zł 23,20% 0920 Pozostałe odsetki 2 010,00 zł 163,59 zł 8,14% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł ,65 zł 85,74% Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej 6300 między j.s.t. na zad. wł inwestycyjne ,00 zł ,00 zł 100,00% Pozostała działalność 1 900,00 zł 1 300,00 zł 68,42% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 900,00 zł 1 300,00 zł 68,42% Ochrona zdrowia ,00 zł ,69 zł 83,29% Szpitale ogólne ,00 zł ,00 zł 81,09% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 zł ,00 zł 81,09% własnych powiatu Ratownictwo medyczne ,00 zł ,69 zł 89,58% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,69 zł 89,58% 2110 przez powiat Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz ,00 zł ,00 zł 92,45% świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,00 zł 92,45% 2110 przez powiat 852 Pomoc społeczna ,00 zł ,87 zł 102,24% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 zł ,72 zł 86,64% 0920 Pozostałe odsetki 100,00 zł 1,72 zł 1,72% 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 070,00 zł - zł 0,00% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 zł ,00 zł 100,00% 2710 dofinansowanie własnych zadań bieżących Domy pomocy społecznej ,00 zł ,39 zł 103,85%

12 Wpływy z różnych opłat ,00 zł ,52 zł 107,63% 0830 Wpływy z usług 7 428,00 zł 7 358,25 zł 99,06% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 zł ,00 zł 100,00% Pozostałe odsetki 508,00 zł 284,32 zł 55,97% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł ,30 zł 192,77% Rodziny zastępcze ,00 zł ,00 zł 44,62% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00 zł 1 118,20 zł 74,55% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 zł ,80 zł 43,51% 2320 terytorialnego Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 zł ,23 zł 63,92% 0920 Pozostałe odsetki 50,00 zł 3,55 zł 7,10% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł 6 969,68 zł 31,54% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł ,00 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 180,00 zł - zł 0,00% 2130 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji ,00 zł ,24 zł 99,73% kryzysowej 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 zł 203,24 zł 67,75% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 zł ,00 zł 100,00% Pozostała działalność ,00 zł ,29 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między ,00 zł ,00 zł 100,00% 2330 jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 zł ,29 zł 100,00% 2710 dofinansowanie własnych zadań bieżących 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł ,48 zł 99,99% Zespoły do spraw orzekania o stopniu ,00 zł ,20 zł 99,19% niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,40 zł 100,00% 2110 przez powiat 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 542,00 zł 7 699,80 zł 80,69% Powiatowe urzędy pracy ,00 zł ,28 zł 100,45% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników ,00 zł ,22 zł 99,99% majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 50,00 zł 66,32 zł 132,64%

13 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł ,91 zł 99,97% Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczaniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,00 zł ,00 zł 100,00% 2690 Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw ,00 zł ,83 zł 102,94% pozyskane z innych źródeł Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł ,43 zł 91,04% Świetlice szkolne ,00 zł ,50 zł 76,42% 0690 Wpływy z różnych opłat 7 500,00 zł 6 822,70 zł 90,97% 0830 Wpływy z usług ,00 zł ,80 zł 72,46% Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze ,00 zł ,93 zł 91,71% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 zł ,52 zł 92,10% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 zł 13,41 zł 2,68% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 100,00 zł - zł 0,00% oraz inne poradnie specjalistyczne 0920 Pozostałe odsetki 100,00 zł - zł 0,00% Pomoc materialna dla uczniów ,00 zł ,00 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 zł ,00 zł 100,00% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł ,00 zł 91,08% Pozostała działalność ,00 zł ,00 zł 91,08% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł ,00 zł 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł ,00 zł 70,06% Dochody ogółem ,00 zł ,99 zł 95,23%

14 13 STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł 6% Ochrona zdrowia; zł 6% Pozostałe wydatki; zł 4% Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; zł 10% Oswiata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza; zł 49% Administracja publiczna; zł 11% Transport i łączność; zł 14%

15 14 Największą pozycję w strukturze wydatków budżetowych stanowią wydatki na utrzymanie placówek oświatowych w kwocie zł co stanowi 48,65% budżetu w 2006 roku. Porównując te wartości z poprzednim rokiem należy stwierdzić, iż wydatki na oświatę wzrosły o zł. Na drugim miejscu plasują się wydatki na działalność Powiatowego Zarządu Dróg zł, z czego wydatki inwestycyjne wynoszą zł natomiast nakłady na remonty dróg zł. Tak jak w roku poprzednim dział Administracja publiczna stanowi trzecią wielkość wśród wydatków budżetowych 2006 roku tj. 9,57%. Następne pozycje w budżecie naszego powiatu zajmują wydatki na zadania z zakresu: pomocy i polityki społecznej zł, ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego zł oraz ochrony zdrowia zł. PORÓWNANIE WYDATKÓW POWIATU MIELECKIEGO W LATACH Nazwa wydatków 2005 rok % 2006 rok % Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza zł 51,68% ,65% Transport i Łączność zł 16,94% ,46% Administracja publiczna zł 11,24% ,08% Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł 9,78% ,57% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł 6,71% ,25% Ochrona zdrowia zł 1,70% ,01% Pozostałe wydatki zł 1,94% ,98% RAZEM zł 100,00% ,00% Poniżej przedstawiono plan i wykonanie wydatków budżetowych w układzie tabelarycznym.

16 15 Wydatki i ich wykonanie za 2006 rok. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2006 ROK Dz. Rozdz. par. NAZWA PLAN 2006 Wykonanie 2006 % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł ,12 zł 66,89% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby ,00 zł ,00 zł 65,40% rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,00 zł 100,00% 4308 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,60 zł 66,25% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,40 zł 57,65% Ochrona roślin 1 200,00 zł 1 200,00 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 zł 1 200,00 zł 100,00% Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ,00 zł ,00 zł 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,00 zł 100,00% Pozostała działalność 8 132,00 zł 8 129,12 zł 99,96% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 466,00 zł 1 465,91 zł 99,99% 4430 Różne opłaty i składki 6 666,00 zł 6 663,21 zł 99,96% 020 Leśnictwo ,00 zł ,34 zł 94,33% Nadzór nad gospodarką leśną ,00 zł ,44 zł 80,91% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł - zł 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,44 zł 91,68% Pozostała działalność ,00 zł ,90 zł 99,69% zalesianie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,90 zł 99,69% 600 Transport i łączność ,00 zł ,31 zł 72,94% Drogi publiczne powiatowe ,00 zł ,31 zł 72,35% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 3 500,00 zł 3 494,06 zł 99,83% do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,68 zł 99,95% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł ,39 zł 99,92% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł ,83 zł 99,66% 4120 Składki na fundusz pracy 9 800,00 zł 9 751,64 zł 99,51% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł ,39 zł 98,77% 4260 Zakup energii ,00 zł ,95 zł 99,99% 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł ,70 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,19 zł 98,13% 4410 Podróże służbowe krajowe 330,00 zł 320,40 zł 97,09% 4430 Różne opłaty i składki ,00 zł ,00 zł 99,98% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 zł ,49 zł 99,95% 4480 Podatek od nieruchomości 3 140,00 zł 3 137,90 zł 99,93% 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t ,00 zł 2 690,28 zł 99,64% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 1 400,00 zł 1 398,34 zł 99,88% osób fizycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budż ,00 zł ,82 zł 58,15% 6053 Wydatki inwestycyjne jedn. budż ,00 zł ,35 zł 99,01% 6058 Wydatki inwestycyjne jedn. budż ,00 zł ,08 zł 39,11% 6059 Wydatki inwestycyjne jedn. budż ,00 zł ,82 zł 48,60% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł ,00 zł 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budż ,00 zł ,00 zł 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł ,47 zł 99,50%

17 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł ,47 zł 99,50% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 994,00 zł 5 994,00 zł 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 13,00 zł 13,00 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,92 zł 99,41% 4580 Pozostałe odsetki 139,00 zł 138,55 zł 99,68% 710 Działalność usługowa ,00 zł ,20 zł 99,27% Prace geodezyjne i kartograficzne ,00 zł ,00 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,00 zł 100,00% Nadzór budowlany ,00 zł ,20 zł 99,09% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,72 zł 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł ,80 zł 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu ,00 zł ,00 zł 100,00% służby cywilnej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł ,59 zł 93,94% 4120 Składki na fundusz pracy 5 844,00 zł 5 428,55 zł 92,89% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 233,00 zł 6 134,29 zł 98,42% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł ,95 zł 100,00% 4260 Zakup energii 3 466,00 zł 3 466,00 zł 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 35,00 zł 35,00 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,51 zł 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 060,00 zł 1 060,00 zł 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 942,00 zł 4 941,79 zł 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 110,00 zł 110,00 zł 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 5 000,00 zł 5 000,00 zł 100,00% 750 Administracja publiczna ,00 zł ,19 zł 93,54% Urzędy wojewódzkie ,00 zł ,60 zł 95,67% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników ,00 zł ,98 zł 97,06% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł ,36 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł ,33 zł 85,69% 4120 Składki na fundusz pracy ,00 zł ,93 zł 91,71% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 zł ,00 zł 100,00% Rady powiatów ,00 zł ,25 zł 97,95% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,28 zł 97,89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 396,00 zł 4 395,81 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 797,00 zł 2 796,72 zł 99,99% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 930,00 zł 1 921,44 zł 99,56% Starostwa powiatowe ,00 zł ,39 zł 92,88% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 2 700,00 zł 1 005,00 zł 37,22% do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,89 zł 97,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł ,19 zł 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł ,42 zł 86,57% 4120 Składki na fundusz pracy ,00 zł ,63 zł 93,32% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł 2 196,00 zł 43,92% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł ,92 zł 97,14% 4260 Zakup energii ,00 zł ,16 zł 93,85% 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł ,77 zł 40,48% 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 100,00 zł 5 172,00 zł 63,85% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,71 zł 94,74% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 zł ,75 zł 83,15% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 zł ,13 zł 95,11% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 zł 834,09 zł 41,70% 16

18 Różne opłaty i składki ,00 zł ,33 zł 68,09% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 zł ,00 zł 100,00% 4580 Pozostałe odsetki ,00 zł 266,00 zł 1,48% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż ,00 zł ,40 zł 98,78% Komisje poborowe ,00 zł ,49 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 699,00 zł 698,71 zł 99,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł ,59 zł 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 119,00 zł 2 119,00 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,19 zł 99,99% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł ,59 zł 94,38% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł ,98 zł 94,29% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,61 zł 94,46% Pozostała działalność ,00 zł ,87 zł 92,74% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 700,00 zł 1 590,00 zł 93,53% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,69 zł 96,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł ,95 zł 91,18% 4120 Składki na fundusz pracy 3 000,00 zł 2 477,03 zł 82,57% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł 9 729,50 zł 94,46% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 zł 7 260,09 zł 96,80% 4260 Zakup energii ,00 zł ,13 zł 87,60% 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł ,72 zł 99,61% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,83 zł 94,02% 4430 Różne opłaty i składki 5 400,00 zł 5 253,50 zł 97,29% 4440 Odpisy na ZFŚS 6 500,00 zł 6 500,00 zł 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 zł ,00 zł 99,96% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 zł ,49 zł 89,40% 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 zł 909,66 zł 90,97% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budż ,00 zł ,28 zł 79,95% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,00 zł ,23 zł 98,39% sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, ,00 zł ,23 zł 98,39% powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 270,00 zł 1 270,00 zł 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 910,00 zł 5 910,00 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 669,00 zł 668,61 zł 99,94% 4120 Składki na fundusz pracy 96,00 zł 95,80 zł 99,79% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 309,00 zł 1 309,00 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,82 zł 97,85% 4410 Podróże służbowe krajowe 162,00 zł 162,00 zł 100,00% 752 Obrona narodowa 1 000,00 zł 999,22 zł 99,92% Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 zł 999,22 zł 99,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 zł 200,00 zł 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 448,00 zł 447,68 zł 99,93% 4300 Zakup usług pozostałych 352,00 zł 351,54 zł 99,87% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 zł ,30 zł 99,93% przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej ,00 zł ,20 zł 99,98% Straży Pożarnej

19 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 5 100,00 zł 5 100,00 zł 100,00% 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń ,00 zł ,00 zł 100,00% wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,75 zł 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 232,00 zł 7 231,89 zł 100,00% 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i ,00 zł ,00 zł 100,00% nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych ,00 zł ,87 zł 100,00% i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych ,00 zł ,66 zł 100,00% i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4080 Uposażenia oraz świadczenia pieniężne ,00 zł ,50 zł 100,00% wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł ,00 zł 100,00% 4120 Składki na fundusz pracy 2 324,00 zł 2 324,00 zł 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 485,00 zł 2 485,00 zł 100,00% 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy ,00 zł ,98 zł 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł ,00 zł 100,00% 4220 Zakup środków żywności 323,00 zł 322,57 zł 99,87% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 3 287,00 zł 3 287,00 zł 100,00% 4260 Zakup energii ,00 zł ,52 zł 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł ,56 zł 99,90% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 zł ,00 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,66 zł 98,31% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 703,00 zł 1 703,00 zł 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 363,00 zł 363,00 zł 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 48,00 zł 48,00 zł 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 821,00 zł 3 821,00 zł 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 zł ,00 zł 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 044,00 zł 1 044,00 zł 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 805,00 zł 2 804,24 zł 99,97% Obrona cywilna ,00 zł ,58 zł 100,00% 4210 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów 219,00 zł 219,00 zł 100,00% województw pozyskane z innych źródeł 4300 Zakup usług pozostałych 231,00 zł 230,58 zł 99,82% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budż ,00 zł ,00 zł 100,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł ,00 zł 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł ,00 zł 100,00% 4220 Zakup środków żywności 3 500,00 zł 3 500,00 zł 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł ,00 zł 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł ,00 zł 100,00% PCZK Pozostała działalność ,00 zł ,52 zł 98,30% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,16 zł 97,60% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500,00 zł 6 480,05 zł 99,69%

20 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł ,36 zł 99,76% 4120 Składki na fundusz pracy 2 454,00 zł 2 301,65 zł 93,79% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 zł 200,00 zł 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 279,00 zł 6 278,14 zł 99,99% 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł ,55 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,40 zł 97,34% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 zł 1 259,21 zł 96,86% 4440 Odpisy na ZFŚS 2 400,00 zł 2 400,00 zł 100,00% 757 Obsługa długu publicznego ,00 zł ,35 zł 99,77% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i ,00 zł ,35 zł 99,77% pożyczek j.s.t Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych ,00 zł ,37 zł 99,80% papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 8079 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i ,00 zł ,98 zł 99,01% kredytów 801 Oświata i wychowanie ,00 zł ,96 zł 97,05% Szkoły podstawowe specjalne ,00 zł ,48 zł 92,09% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 8 363,00 zł 8 362,84 zł 100,00% do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,13 zł 98,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł ,87 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł ,00 zł 100,00% 4120 Składki na fundusz pracy ,00 zł ,00 zł 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł ,45 zł 99,80% 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 7 367,00 zł 7 366,59 zł 99,99% 4260 Zakup energii ,00 zł ,33 zł 99,99% 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł ,33 zł 9,21% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 210,00 zł 2 210,00 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,27 zł 99,57% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 487,00 zł 2 486,97 zł 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 580,00 zł 2 579,70 zł 99,99% 4430 Różne opłaty i składki 1 262,00 zł 1 262,00 zł 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 zł ,00 zł 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budż ,00 zł 5 392,00 zł 100,00% Gimnazja specjalne ,00 zł ,70 zł 100,00% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 463,00 zł 462,77 zł 99,95% do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,94 zł 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł ,00 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł ,00 zł 100,00% 4120 Składki na fundusz pracy ,00 zł ,00 zł 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 549,00 zł 3 548,99 zł 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 zł ,00 zł 100,00% Licea ogólnokształcące ,00 zł ,44 zł 99,91% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 zł ,00 zł 100,00% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone ,00 zł ,66 zł 100,00% do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,85 zł 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł ,41 zł 100,00%

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Ł ł ż ń ą Ź ą ę ą Ź Ż ę ę ą ł ł Ż ę Załącznik nr 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2007 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr VI/29/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU. I. Dochody budżetu Powiatu Mieleckiego za I półrocze 2006 roku. Plan dochodów powiatu wynosi 85.028.600 zł z czego wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2007 r. D O C H O D Y Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 58 580,00 01095 Pozostała działalność 58 580,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie (w złotych) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 2110 zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/2011 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2011 rok.

UCHWAŁA NR 12/2011 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2011 rok. UCHWAŁA NR 12/2011 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XIX/126/2016 RADY POWIATU W LIPNIE. z dnia 18 listopada 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XIX/126/2016 RADY POWIATU W LIPNIE. z dnia 18 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 4173 UCHWAŁA Nr XIX/126/2016 RADY POWIATU W LIPNIE z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR 294/110/12 ZARZĄDU POWIATU W KUTNIE z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo