g r o m Pięt osób poniosło śmierć

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "g r o m Pięt osób poniosło śmierć"

Transkrypt

1 Medan DZIENNIKILUSTROWANY DLA. O W S Z Y S T K IM WIADOMOŚCI 1 1 SWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI Wydanie D Cena egzemmarza 8 gr g r o m ROK VII. Piątek, dnia 15 lipca 1938 r. Nr lipca w Paryżu P ary ż, PAT. U roczystości i zabaw y zw iązane z dniem św ięta narodow ego, które rozpoczęły się w czoraj po południu, przybrały charakter w stępu do uroczystości, organizow anych na cześć angielskiej pary k ró lewskiej z okazji jej w izyty w P aryżu. Na skrzyżow aniach ulic i na placach rozpoczęły się tańce już o godz , tak, że autobusy, udekorowane chorągwiam i francuskim i i angielskimi, m usiały zm ienić trasę. Dekoracja i ilumnacja m iasta jest znacznie bogatsza niż w latach ubiegłych. W szędzie obok sztandarów francuskich pow iew ają sztandary o barw ach angielskich. Samochód sanitarny pod holami pociągu Pięt osób poniosło śmierć Kielce, PAT. iw środę, dnia 13 lipca o godz dociąg pospieszny, zdążający od strony iwierzbnika, pow. iłżeckiego do Ostrowca, pow. opatowskiego, na przejeździć kolejowym Kołków w B rodach najechał na sam ochód sa n ita rn y Ubezpieczalni Społecznej w O strow cu, którym jechało 5 osób. Sam ochód zo stał rozbity doszczętnie 1 w leczony przez pociąg na przestrzeni 1 kilometra. W szy scy pasażerow ie i szofer ponieśli śm ierć n a miejscu. Części Psd dowództwem gen. Franco roroczela sie wielka ofensywa P aryż, PAT. Prasa francuska z ogrom nym zainteresowaniem podaje wiadomości, pochodzące z H isjjianii narodow ej, według których gen. F rai'co przygotował nową wielką ofensywę pod swym osobistym dowództwem. lak twietrłzą-. ofensyw a ta będzię najw iększą w w ojnie dom ow ej. Loty w yw iadowcze lotników powstańczych ustaliły, że wzdłuż drogi, ciągnącej się od Mora de Ru- - biełos. tjo Sagunto, skoncentrow ano około 200 batalionów nieprzyjacielskich w łącznej sile 200 tys. ludzi. Bilbao, PAT. Przygotow yw ana od dłuższego czasu na froncie pod T eruelem ofensyw a w ojsk n a rodowych rozpoczęła się w czoraj z udziałem licznych oddziałów i z użyciem w ielkiej ilości am unicji. Na odcinku Puebla de Valverde wojska gen. F ranco zajęły pozycje nieprzyjacielskie i posunęły się do drogi T eruel Sagunto. Teruel, PAT. Na odcinku Puebla de Valverde na fro n cie teruelskim w ojska gen. F ranco zajęły m iejscow ość Sarrion. Barcelona, PAT. K om unikat m inisterstw a obrony narodow ej stw ierdza, że siłom przeciw nika, w spieranym przez lotnictw o i czołgl, udało się zająć Sarrion. Podczas łtw y pow ietrznej nad Sarrionem strąconych zostało 8 sam olotów gen. Frań- Z pomocą Chinom W aszyngton, PAT. Rząd Stanów Zjednoczonych postanowi! wysłać przy współdziałaniu amerykańskiego Czerwonego Krzyża trów szczepionki przeciwoholerycznej do Hongkongu. PozwotH to na przeprowadzenie 3 milionów szczepień. Przesyłka przeznaczona jest dla rządu chińskiego. ciał ludzkich zostały porozrzucane po to - 1Ubezpieczalni Społecznej w Wieirzbniku, rze na p rzestrzen i pó łto ra kilom etra. Zabici zostali: W acław Kowalski, szofer sani Społ. w W ierzbniku, M arian Szczebal- Franciszek Gąsior, dozorca U bezpieczalmochodu, Stanisław G ruszczyński, w oźny I ski, sanitariusz Ubezp. Społ. w Wieirzbniku i Antoni Domański, chory m ieszkaniec Ostrowca. Na m iejsce strasznej katastro fy w yjec h ały w ładze sądow o - śledcze. Latający milioner Howard Hughes N o w y Jork, P A T. P rz e d sta w ic ie l H u g h e sa o trz y m a ł w iad o m o ść, że H u g h es w ylą d o w a ł na lotn isk u w F airb an k s n a A lasce o godz. wraca do Nowego Jorku T ra sę J a k u c k F a irb a n k s, w y n o sz ąc ą 3330 k m., sa m o lo t p rz e le c ia ł w czasie 12 godz. 17 m in. B ył to je d e n z n a jn ie b e z p ie c z n ie jszy c h e ta p ó w lotu, _ Dwumotorowy samolot amerykańskiego milionera Howarda Hughesa, który kończy już swój lot dokoła świata. Rycina nasza przedstawia samolot Hughesa na paryskim lotnisku w L i Bourget. BEB H e if e ie & iio w c p ü im z e i Praga, PAT. O rganizacja zaw odow a Deutsche Arbeiter-G ew erkschaft, obejmująca robotników, należących do stronnictwa Henleina, ma po 15 lipca ogłosić generalny strajk strajkiem generalnym w zakładach przemysłowych północnych Czech. Celem strajku ma być demonstracja przeciw rządowemu projektowi statutu narodowościowego oraz za spełnieniem postulatów karlsbadzkteh Henlełna. C o u c h w a l i ł a Warszawa, PAT. W dn. 13 bm. odbyło się posiedzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem premiera gen. Śławoj-Składkowskiego. rada ministrów? Następnie Rada Ministrów uchwaliła kilka rozporządzeń, m. in.: rozporządzenie Rady Ministrów o likwidacji tideikomlsu pszczyńskiego, będące wykonaniem art. Na posiedzeniu tym przyjęto projekt 2 ustawy z dnia 7 sierpnia 1937 (dz. U. R. ustawy o środkach finansowych na popieranie gospodarczo uzasadnionego kształtowania cen artykułów rolniczych. P. nr. 60 z r. 1937, poz. 474) o zniesieniu fideikomisu pszczyńskiego, (o czym donosimy na innym miejscu). Krwawa zbrodnia w Krakowie Z a b ił 2 osoby, a potem popełnił samobójstwo Kraków, PAT. W czoraj wieczorem W jednej z restauracyj przy ul. Rzeźniczej w K rakow ie doszło do krwaw ego zajścia, które pociągnęło za sobą trzy ofiary śm iertelne. D ochodzenia policyjne ustaliły, że robotn ik Rzeźni M iejskiej P iotr Różycki, który orzyszedł do restauracji 3E stanie nietrzeźwym, w pewnej chwili dobył rew olw eru i kilkakrotnie wystrzelił do siedzących przy stoliku robotników: M ichała Jaszkaóca i Albina Bobaka. Jaszkaniec został zabity na miejscu, a Bobak, ciężko ranny, xvybiegt z restauracji i zmarł aa ullgfr Zabójca zbiegł i popełnił następnie w m ieszkaniu własnym zam ach samobójczy przez poderżnięcie brzytwą gardła 1 tętnicy u ręki. Różyckiego w stanie beznadziejnym odwieziono do szpitala św. Ł azarza w K rakowie. Powodów zabójstw a dotychczas nie zdołano ustalić. gdyż trasa prow adziła nad w ielkim i obszaram i dzikich stepów i nad m orzem Behringa. Lot z Fairbanks do Nowego Jorku odbędzie się prawdopodobnie z m iędzylądow aniem w Edm onton, lub W innipegu w Kanadzie, albo w Saint Paul w stanie M innesota. Fairbanks, PAT. Na lotnisku w Fairbanks przygoto wano przed przylotem Hughesa około 7000 litrów benzyny i szereg części zapasow ych dla sam olotu, by w razie potrzeby przeprow adzić m ożliw ie szybko niezbędne naprawy. Na lotnisku w Fairbanks zebrały się tysiączne tłum y. N ow y Jork, PAT. O godz Hughes w ystartow ał z Fairbanks do lotu do N ow ego Jorku. N ow y Jork, PAT. Hughes jest oczekiw any w Nowym Jorku w czw artek w ieczorem. Prezes w ystaw y św iatow ej Grower W hale, k tóry utrzym uje z H ughesem stały k on takt radiotelegraficzny, organizuje trium falne pow itanie lotników. Moskwa, Tel. wł. Po przylocie H ughesa do Moskwy, odbył się tam bankiet klubu lotniczego, n a którym znany lotnik sowiecki Granów wygłosił przem ów ienie, w którym ośw iadczył, że lotnicy sowieccy podejmą niebawem lot propagandowy bez lądowania od bieguna północnego do bieguna południowego. Nowfr Jork, PAT. Hughes zawiadomił o 7-ej ramo, te w y ląduje około południa w WhmSpegu celem uzupełnienia zapasu benzyny. W tyiti momencie samolot przelatywał nald naj" w yższą i najniebezpieczniejszą częścią kanadyjskich gór skalistych. Nowy, Jork, PAT. Ostatnie doniesienia głoszą, że Hugfce-. leci w kierunku Winnipegu na w ysokości stóp. Załoga korzysta z aparatów tlenowych. Rozporządzenie Rady Ministrów o tistaleniu okręgów i siedzib dyrekcyj lasów państwowych, mocą którego ustala się now y podział lasów państwowych na 9 okręgów i tyleż siedzib dyrekcyj okręgowych przede wszystkim w celu uzgodnienia tych okręgów z ogólnym podziałem administracyjnym państwa, a także celem bardziej równomiernego, niż dotychczas podziału obszerów lasów państw ow ych pom iędzy te dyrekcje, których liczba, zresztą, jak również siedziby dyrekcyj pozostają bez zmiany; rozporządzenie Rady Ministrów o sprzedaży w wewnętrznym handlu detalicznym jaj kurzych na wagę i uwidacznianiu ich jakości, będące spełnieniem postulatu zw alczania nieuczciwej konkurencji w tej dziedzinie handlu. Bezpośrednio po posiedzeniu Rady Ministrów zebrał się pod przewodnictwem p. wicepremiera E. Kwiatkowskiego Komitet Ekonomiczny Ministrów, który postanowił wprowadzić na okres kampanii z dn. 1 sierpnia br. zwroty ceł przy eksporcie artykułów roślinnych. Będzie to jeszcze jeden środek, oddziaływujący w kierunku zapewnienia rolnictwu lepsze! ceny za zboże i nowych sbisrówr

2 --Str. * / SIEDEM GROSZY" Nr r. Patrzmy na Gdańsk Niespodziewana wizyta Forstera w Londynie Gdańsk, Tel. w ł. N iespodziew ana w izyta gauleitera Forstera w Londynie, o czym d on osiliśm y w num erze w czorajszym, w yw ołała liczne kom entarze w prasie polskiej i zagranicznej. F orster w yjech ał do L ondynu z Berlina, do którego udał się poprzednio. O ile kontakt Gdańska z Berlinem, jako ośrodkiem dyspozycji politycznej dla partii narodow o - socjalistycznej jest znany, o tyle w yjazd Forstera do L ond ynu jest niczem nieuzasadniony i zupełnie niezrozum iały i budzić m usi zdziw ienie. N ależy zw rócić uw agę na pew ne przypuszczenia zagranicznych k ół p o litycznych i prasow ych co do dalszego rozw oju w ypadków politycznych w Gdańsku, których kulm inacyjny punkt m iałb y zajść 20 iipca br. P lotki te często m ają charakter zw ykłych sensacyj, jednakże m ogą pow ażnie zastanaw iać i niep ok oić ogół społeczeństw a p olsk iego, znającego obecnie niesłych an e rozpanoszenie się hitlerow ców na terenie Gdańska. Jest rów nież rzeczą charakterystyczną, że gdańska prasa narodowo-socjalistyczna, która zazw yczaj zapow iadała w szelkie zam ierzenia sw ego Fuehre- ra \ od k ilk u dni m ilczy jak zaklęta. W ślady Henlelna Londyn, Teł. w i. W związku z pobytem gauleitera gdańskiego Forstera w Londynie M o r Katastrofa kolejowa w Niemczech Berlin, PAT. Na dworcu kolejowym Koenigshofen wydarzyła się katastrofa kolejowa. Dwóch pasażerów zostało ciężko rannych, a 20 odniosło lżejsze obnżenia. tle ludzi żyj świeole? Genewa, PAT. W ydany świeżo rocznik statystyczny Ligi Narodów za r. 1937/38 oblicza, że ludność kuli ziem skiej w dn r. wynosiła 2 m iliardy 116 m ilionów 800 tys. osób. Tokio, PAT. Ogłoszono tu oficjalną statystykę jap o ń ską, z której wynika, że ludność Japonii w» wzrosła o osób. W zrost ten przewyższa o osoby w zrost ludności w rok u "rólka hultajska oszukiwała kupców warszawskich Warszawa, Tel. wł. Trzej aferzyści Adolf Kraus, Salomon Rutman i Adam Maliński uradzili założyć w Warszawie spółdzielnię czekową. Spółka taka wydaje czeki, którymi się płaci za zakupywane w sklepach towary, klienci zaś spółki spłacają należność za pobrane czeki ratami. Okazało się, źe nie brak było naiwnych, któr&y dali się podejść. Wielu kupców przystąpiło do spółdzielni, wpłacając po 150 zł. tytułem udziału. Gdy trójka spryciarzy zebrała już sporo pieniędzy, zasiadła przy stoliku restauracyjnym i bawiła ^się aa zebrane pieniądze, ale gdy sobie wspólnicy podpili, stali się gadatliwi i zaczęli głośno drwić z frajerów, którzy dali się nabrać. Przy sąsiednim stoliku -»dział jednak pracownik jednego z naciągniętych szefów. Wiedział on o nowej spółdzielni czekowych obrotów i znał także tych S-ch gagatków. Podszedł on do telefonu, zawiadomił o tym swojego szefa, a szef udał się samochodem na policję. Na komisariacie dodano mu do pomocy agentów, Z którymi zjawił się w restauracji, zanim oszuści Zdołali uregulować rachunek za libację. Na dalszą ucztę odjechali oni do urzędu śledczego. mują, że w tow arzystw ie jego znajduje że Forster przybył do Londynu w tych się również narodowo socjalistyczny pro- samych zamiarach, w jakich sw ego czasu fesor Noe. przybył tam przywódca Niemców sudec- W kolach dyplomatycznych twierdzą, kich Henlein. Samorząd owszem Paryż, Tel. wł. W Petit Journal ukazał się wywiad z czeskim ministrem spraw zagranicznych, dr. Kroftą. Minister Krofta oświadczył, że rząd czechosłowacki posiada dobrą wolę pójścia mniejszościom na rękę. Wszystkie partie, stojące w obronie nienaruszalności granic Czechosłowacji wypowiadają się za ugodową polityką. Również Francja i Anglia pragnie, by polityka czechosłowacka kroczyła po tej linii. Rząd czechosłowacki, idąc za tymi radami, będzie szedł do ostatecznych granic i przyzna mniejszościom narodowym daleko sięgające prawa samorządowe, jednakowoż nigdy się nie zgodzi na udzielenie pełnej autonomii. lecz nie autonomia Nie możemy bowiem na przyszłość tolerować, by w państwie naszym, które jest państwem demokratycznym, istniało drugie państwo i to w dodatku totalistyczne. Przyznamy mniejszościom naszym daleko sięgające przywileje. Nawiązując, do sprawy stosunków czechosłowacko-polskich, minister Krofta wyraził życzenie, by stosunki te uległy polepszeniu. Równocześnie przytoczył on słowa zimarłeigo prezydenta-oswobodziciela Ma- saryka, który swego czasu twierdził, że Polska i Czechosłowacja winny być silne i niezależne, a równocześnie demokratyczne, aby mogły się swobodnie rozwijać. Nowe licea zawodowe Warszawa, Tel. wł. Władze szkolne zatwierdziły nową organizację 50-ciu szkół typu zawodowego, które przekształcone będą na licea. Są to uczelnie w W arszawie, Krakowie, Lwowie, Poznaniu i w innych większych miastach. Jednocześnie zatwierdzono program nauczania dla szkół zawodowych. Członkowie Frontu Ojczyźnianego oskarżeni Berlin, Tel. wł. Prokuratura w Celowcu postawiła w stan oskarżenia wielu wyższych urzędników oraz funkcjonariuszów Frontu Ojczyźnianego w Karyntli, którzy podczas puczu narodowo-socjalistycznego w czerwcu 1934 roku występowali przeciw hitlerowcom. Prokurator zarzuca im przestępstw a kryminalne, oraz nadużycia władzy. Trzech pasażerów żywcem spłonęło Greifswald, PAT. Na szosie Eldena Greifswald wydarzył* się dziś katastrofa samochodowa, w której śmierć przez spalenie znalazło trzy osoby. Jeden z przechodniów usiłował ratować znajdujących się w płonącym samochodzie pasażerów, co mu się jednak nie udało z powodu niemożności otwarcia drzwi samochodu. Katastrofą spowodowana została uderzeniem auta w przydrożne drzewo i eksplozją zbiornika z benzyną. Zwłoki pasażerów zostały do tego stopnia zwęglone, źe nie można ich było rozpoznać. Stwierdzonym tylko zostało, że ofiary katastrofy pochodzą z Prus Wschodnich. Aresztowania, zabójstwa, rewizje Jak wygląda wzorowy porządek w Nieme zech Paryż, Tel. wł. T utejsza niem iecka p rasa em igracyjna donosi z Berlina, źe w stolicy Rzeszy oraz k ilk u n astu w iększych m iastach Niemiec dokonano ostatnio m asowych aresztowań o- sób politycznie podejrzanych, zarówno mężczyzn, ja k i kobiet. W sam ym Berlinie aresztowano 80 mężczyzn, 25 kobiet 1 7 młodych ludzi, podczas gdy w innych m iastach liczba aresztowanych Do ostatniego etapu lotu w ystartow ał am erykański lotnik Hughes N ow y Jork, PAT. Tutejsza kwatera lotnicza Hughesa straciła z trim od 5 godzin połączenie radiowe. Stacja radiowa w Hermosa Beach (Kalifornia) przeprowadziła 50 bezskutecznych prób uzyskania połączenia z lotnikiem. Koła fachowe wyrażają przypuszczenie, źe przyczyną tego stanu rzeczy są zaburzenia atm osferyczne. Nowy Jork, PAT. Lotnik Hughes wylądował dziś o godzinie 14,38 (według czasu londyńskiego) w Minneapolis (stan Minnesota). Lądowanie nastąpiło po 6-godzinnej przerwie łączności radiowej z lotnikiem. Trasę lotu nad wysokim! górami i, wałcząc z nieprzychylnymi warunkami atmosferycznym i Nowy Jork, PAT. Po półgodzinnym pbstoju w Minneapolis, w czasie którego aparat zaopatrzono w paliwo, lotnik Hughes wystartował o godz. 15,11 do ostatniego etapu lotu dokoła świata Minneapolis Nowy Jork. Samolot pilotuje sam Hughes. Obrady Senatu Ustawa o praktyce lekarskiej W arszawa, Tel. w l. D ziś przed południem odbyto się plenarne posiedzenie Senatu. Jalko pierw szy punkt porządku dziennego rozpatrywany był rządowy projekt ustaw y o wojskowej akademii w ychow a nia fizycznego Józefa Piłsudskiego w W arszawie. Ustaw ę przyjęto ze zmianami uchwalonymi przez komisję. Sen. Radziwiłł referował ustawę o zatwlerdzniu układu ze Stolicą Apostolską w sprawie ziem, kościołów 1 kaplic pounickich, których Kościół katolicki został pozbawiony przez Rosję. W głosowaniu Senat ustawę przyjął. Sprawozdawca sen. Evert referował projekt ustaw y o zmianie ustaw y o finansowaniu niektórych inw estycyj z funduszów państw ow ych w okresie do 31-go marca 1939 r. iw głosowaniu Senat ustaw ę przyjął. Marszałek zarządził przerwę do godz. 17-tej. Po przerwie Izba przystąpiła do obrad nad projektem ustaw y o wyborach radnych gromadzkich, gminnych i powiatowych. Z kolei zajęto się projektami ustaw a- prowlzacyjnych. Po kilku dalszych przemówieniach projekt ustawy przyjęto, tak samo przyjęto projekt ustaw y o uzdrowieniu finansów Ubezpieczalni Krajowej w Poznaniu, poczem Izba przeszła do projektu ustawy o wykonaniu praktyki lekarskiej. Projekt ten w yw ołał dłuższą dyskusję, która sie przeciągnęła aż do przerwy obiadowej. Po referacie senatora Modrzewskiego, który zalecił przyjęcie rezolucji w zyw a jącej Rząd do zapewnienia odpowiednich Synowie zmarłego księcia Porczyńskiego podzielili majątek zgodnie z wolą ojca IWarszawa, Tel. wl. D efin ityw n ie zakończono tu rokow ania, dotyczące zaw arcia ugody p o m iędzy braćm i pszczyńskim i. Podział m ajątku ks. Pszczyńskiego nastąpić ma zgodnie z życzeniem ojca ks. Henryka Pszczyńskiego, zm arłego przed pół rokiem, zaw artym w testam encie, który otw arto w Sądzie Grodzkim w Pszczynie. Starszy syn ks. P szczyńskiego z likw idow ał już w szystkie sw oje sprawy w Anglii i przeprowadził się na stałe do Polski. Sprawę fideiko-misu pszczyńskiego załatwiła ostatecznie Rada Ministrów, 11- chwalając zasady i tryb jego likwidacji. W szelkie uprawnienia fideikomisowe u- tracili zainteresowani członkowie rodziny 13 serpnia r. ub. Mogą oni jedynie korzystać z takich świadczeń, jak utrzymanie, mieszkanie, renta w dow ia ltd. Z ksiąg hipotecznych będą wykreślone w szystkie ograniczenia własności. D ziedziczenie odbywać się będzie normalnie w m yśl zasad ogólnego ustawodawstwa. z przez Gestapo wynosi około 250. Poza tym donoszą, że w ciągu jednego tygodnia 8 mężatek otrzymało z dowództwa Gestapo zawiadomienie, że mężowie ich zmarli i, że zwłoki ich znajdują się w tej lub innej kostnicy. Równocześnie zaw iadom iono wdowy, te pogrzeb ich winien się odbyć w sposób, nie zwracający uwagi ( unauffällige B estattung ). W ostatnich dniach funkcjonariusze Gestapo przeprow adzają t. zw. błyskawiczne rewizje w różnych dzielnicach Berlina, m. In. w Moabicle, Schöneberg, W edding,,: Buckow, Lichtenberg, W elssensee 1 Koepenick. W niektórych w ypadkach liczne oddziały G estapo otaczały silnym kordonem całe bloki m ieszkaniowe, przeszukując gruntow nie poszczególne budynki. Rewizje odbywają się również w ciągu nocy. W ięzienia berlińskie są zupełnie przepełnione, w, m ałych nieraz celach przebywa po 5 do 6 aresztantów, k tórych podczas śledztw a funkcjonariusze G estapo to rtu ru ją w sadystyczny sposób. warunków lekarzom, wyjeżdżającym its w ieś i zabezpieczenia studentom medecy* ny stypendiów z tym, że będą one odpracowane w praktyce wiejskiej. W dyskusji zabrał pierw szy glos senator Śliwiński, który w yraził wątpliwości, czy w łaściw ym jest ażeby m łodydi lekarzy, niewyposażonych jeszcze w doświadczenie, w ysyłan o od razu na prowincje i to pod przymusem. Jeżeli żądam y od młodych lekarzy, ażeby się osiedlali w wskazanym miejscu, to trzeba pamiętać o tym, źe zmusza się ich do tego, by nabyli niezbędne na głuchej prowincji środki, pomoce i narzędzia lekarskie i zmusza się ich dalej do tego, ażeby przez czas niewiadom y z w łasnych zasobów utrzymywali siebie i ewentualnie swoją rodzinę. Ustawa nakazuje więc wydatki, lecz nie wskazuje na źródła Ich pokrycia. Niedawno izby ustawodaw cze uchwaliły ustawę, która nie pozwala młodym prawnikom, zajmować się praktyką adwokacką. Byłem przeciwny tej ustawie, gdyż duży zastęp m łodzieży wstępuje na wydział prawny w innych warunkach, a prawo ^działające w stecz zawsze budzi niepokój i poczucie krzywdy. Obecnie na tej drodze m am y uczynić now y krok naprzód. Uważam, źe ustawa nie jest dostatecznie przemyślana i dlatego wnoszę o odesłanie jej do komisji, (oklaski). Bombardowanie Kantonu Kanton, PAT Eskadra sam olotów zrzuciła a a m iasto 30 bom b, które spadły w o k olicy m ostu przez rzekę Perłow ą. 150 osób zostało zabitych, około 500 od n iosło rany. Liczba ofiar praw dopodobnie jeszcze się pow iększy, gdyż ta część m iasta nie była ew akuow ana.

3 Nr r. S IE D E M G R O S Z Y Str. 3 Piątek 15 Lipce Dziś! Henryka Jutro: N. M. P. Szkapi. Wschód słońca: g. 3 m. 34 Zachód słońca: g. 20 m. 1' Długość dnia: g. 16 m. 23 RADIO P IĄ T EK, 15 LIPCA 1938 R. K atow ice. 5,15 P łyty. 6,20 P ły ty. 6,45 G im nastyka. 11,57 Sygnał czasu. 12,03-13,00 Audycja południow a G iełda zbożow a i to w a ro w a. 15,15 A ty p anie Fab ija n ie w esoła a u d y c ja d la dzieci. 15,30 R ozm ow a 1 c h o ry m i k s. R ękasa. 15,45 W iadom ości gospodarcze. 16,00 M uzyka le k k a. 16,45 S ąd pod tu rn ia m i" - felieton J a k spędzić ś w ię to? 17,50 W iadom ości gospodarcze. 18,00 Sygnały z poza m lecznej d ro g i" pogadanka K o n cert solistów. 19,00 U tw ory w iolonczelow e. 19,30 K o n cert ro zry w k o w y. 21,10 O sta tn i p io sen k a rz L w o w a L u d w ik L u d w ik o w sk i. 21,50 W iadom ości sp o rto w e. 22,05 R ozm ow a ze słuchaczem. 22,15 K oncert rozryw kow y. Katowice miasto R e d a k c ja i A d m in is tra c ja : K a to w ice. ul. S o b ie sk ie g o u. T el ODDZIAŁ: KATOWICE, MAR JACK A 5, TEL R EPERTUAR K IN ŚLĄSKICH: K A TOW ICE. C apitol: L e k a rz p ięknych K obiet i L ot strac eń có w. C asino: W in o w a jca. C olosseum : Z w ycięska w a lk a. Słońce: R apsodia. S tylow y: Z em sta T a rz a n a i Jego ostatnia w alka. U nion: R obert B ertrand i W alc dla Ciebie. (K) RADA MIEJSKA. We wtorek, 19 b. m. odbędzie się posiedzenie rady miejskiej w Katowicach. Na porządku dziennym znajduje się między innymi sprawa budowy dwoaia autobusowego przy ulicy Zamkowej w Katowicach, sprawa nabycia terenów od Wspólnoty Interesów i t. p. (b) (K) ZŁODZIEJE NA TARGU. Pomimo energicznej akcji policji na Górnym Śląsku celem zlikwidowania grasujących band złodziejskich, napływają Zewsząd opryszki, zbierając tu obfity plon. Kieszonkowcy pracują przeważnie tam, gdzie panuje większy ścisk, jak na dworcach kolejowych, przed większymi wystawami, na odpustach i targach. Dnia 13 hm. przytrzymano w katowickiej hali targowej niejakiego Izraela Ungera z Ostrowca na gorącym uczynku w chwili, gdy skradł portmonetkę z zawartością 3.50 zł. kucharce Władysławie Woźnickiej. (Wka) (K) WŁAMANIE DO MIESZKANIA. Na gorącym uczynku włamania się do mieszkania przytrzymano dnia 13 bm. niejakiego Łucjana Oleśniewioza z Gnaszyna, pow. częstochowski. Oleśniewicz włamał się do mieszkania Gertrudy Klimek przy ul. Wodnej 13. Wyprawa Oleśniewicza po cudze dobro nie udała się, gdyż nadeszli domownicy, którzy go ujęli. Wspólnik jego jednak zbiegł. (Wka) (K) SEN W ALTANCE. Ślusarz z zawodu Jan Surowski w ubiegłą niedzielę usnął w altance w swym ogródku działkowym przy ul. Plebiscytowej w Katowicach. Surowski spal tak smacznie, że gdy się obudził, była noc. Chcąc stwierdzić, która godzina, aby udać się na dalszy spoczynek do domu, stwierdził, że podczas snu zniknął mu w niewyjaśniony sposób zegarek, wartości 50 złotych. (Wka) Tanie dywany i chodniki Katowice, PI. Marsz. Piłsudskiego nr. 2 Spłoszone konie w centrum Katowic W czw artek w południe na ul. M łyńskiej w K atow icach pozostaw ione bez opieki konie z próżną furm anką zostały spłoszone i poniosły w stronę ul. Stawowej, poczem w padły na ul. 3 Maja i pędziły w kierunku Placu W olności. Po drodze wóz zaw adził o sam ochód ciężarowy firm y Starczewski (Częstochowa), przez co konie zm ieniły kieru n ek i w padły na chodnik, a potem do okna wystawowego firm y fotograficznej K orekt (wł. W aliłko). Spłoszone konie zostały poranione odłam kam i szkła. W oźnicę aresztow ano. Konie i furm anka należały do p. Sadły z Katowic. Powrót dzieci z kolonii leczniczej, We wtorek, 19 lipca br. wracają z kolonii leczniczej w Rabce-Zdroju dzieci, które wyjechały w dniu 21 czerwca. Pociąg przybędzie do Katować o godzinie 16-tej minut 14. W piątek, dnia 22 lipca br. wyjeżdża do kolonii leczniczej w Rabce-Zdroju 120 dzieci. Dzieci, które otrzymały specjalne zawiadomienia, zbierają się w tym dniu w Katowicach na dwór cu w hali 2 o godzinie 7-mej minut 30 rano. Katowice powiat ODDZIAŁY: MYSŁOWICE, BYTOMSKA 2, SIEMIANOWICE, DAMROTA 2, SZOPIENICE, WARSZAWSKA 1 K ATOW ICE-BO GU CICE. A tla n tic : W a lk a o złote pola i S trad ivari. K A TOW ICE DĄB. D ębina: N iew innie się zaczęło i Zdrajca. ZA ŁĘŻE. R aj: Zaczęło się w pociągu i Żółty pył. MYSŁOWICE. Odeon: Panow ie z tow arzystw a. Helio s: T a jem nicze prom ienie. A dria: 1) Pieśń. skazańców 2) N adprogram. SIEM IANOW ICE. K am eralne: Jej pierw szy bal 1 Ma- Mistrzowie stolarscy i konkurencja czeladników Odbyło się kw artalne zebranie członków cechu stolarskiego w Katowicach. Zebranie zagaił przewodniczący cechu nadm istrz Kudelski. Przewodniczący omówił ciężką sytuację cechu z powodu panującej konkurencji, tworzonej przez wielką ilość tanich sklepów meblowych w Katowicach. Konkurencję zakładom stolarskim robią też bezrobotni czeladnicy, którzy przyjm ują przygodnie pracę, chodząc od domu do domu i wykonują ją za bezcen. W ynika z tego, że zakłady stolarskie, płacąc duże podatki, nie m ają odpowiedniej pracy z powodu takiej konkuren cji- Po przemówieniu przewodniczącego u- chwalono urządzić wspólną wycieczkę do Panewnika w dniach 21, lub 28 lipca br., zależnie od pogody. Następnie postanowiono, aby wszyscy uczniowie przed składaniem egzaminów na czeladników w ykonali pewne m niejsze prace stolarskie, które następnie będą w ystawione na wystawie. Najlepsze spośród nich będę nagradzane. (W ka). W środę dnia 13 brawieczorem, po krótkich eierpiemach, zmarł mój najukochańszy mąż, drogi ojciec, syn, szwagier i wujek, kupiec ś. p. S m n i i i k o w 45 roku życia. O czym zawiadamia w smutku pogrążona żona i dzieci Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 bm. o godz. 16-tej po południu, z domu żałoby w Siemianowicach, ul. Matejki 12 Wielki szpital powszechny powstanie w Katowicach-Ligocie M agistrat K atowic przystąpi praw dopodobnie jeszcze w tym roku do budow y olbrzymiego powszechnego szpitala miejskiego, który ma pow stać niedaleko dw orca kolejow ego w Katowicach-Ligocie. Obecnie rozpoczęto już badanie gruntu na zachód od dw orca w lesie, będącym w łasnością m agistratu m iasta K atowic, należącym dawniej do księcia Pszczyńskiego. Będzie to jeden z najw iększych szpitali w Polsce. Obliczony jest on na około tysiąc łóżek. Będzie on w yposażony we wszelkie najnowocześniejsze urządzenia na w zńr lecznic zagranicznych. Koszty zw iązane z budow ą szpitala przew idziane są na około 5 milionów złotych, (b) 100 krzeseł zginęło restauratorow i W łaściciel restauracji Belweder w Sie- zbiec, porzucając po drodze niesione krzesła, m ianow icach Em anuel H alaczek (Sienkiewi- jednak obliczenie restauratora wykazało, że cza 5), wyszedłszy dla kontroli do ogrodu przez okres kilku dni niepogody zginęło mu swej restauracji, spłoszył dwóch złodziejów, około 100 krzeseł, w artości ponad zł. k radnących żelazne krzesła. Złodzieje zdołali Złodziei poszukuje policja. Celnik kwestionował orzeczenie urzędu celnego Przedstawiciel firmy M ontana" w Ka- formacyjne, p. Kuczmierczyk ukarany zo- towicach, p. Antoni Kuczmierczyk zakupił stał grzywną. na tangach lipskich maszynę do frezowa- Skazany odwołał się do Sądu Grodznia, którą miał sprowadzić do Polski, kiego w Katowicach i w ub. środę odbyła Chcąc ją oclić udał się do biura informa- się rozprawa. cyjnego przy Urzędzie Celnym w Katowi- Przedstawiciel Urzędu Celnego twiercach i, opisawszy dokładnie jakość ma- dził, że informacje biura Urzędu Celnego szyny, uzyskał informację, jak należy spra- są_ nieobowiązujące. Sędzia jednak wę załatwić, stwierdził, że skoro takie biuro istnieje, to Przy sprowadzeniu maszyny sporządzę- informacje jego muszą być ścisłe i miarono mu jednak protokół na granicy, za to, dajne i uwolnił p. Kuczmierczyka od winy że maszynę oclił nienależycie. Mimo tłu- i kary. (b) maczenia się i pow oływ ania na biuro ingiczny klucz. Apollo: zam knięte. SZOPIENICE. H el: Szalona C laudette i K ról m agików. JANÓW ŚL. Słońce: Pałac w e F lan d rii i Dzisiejsze czasy. NOW A W IE Ś. P ia s t: 1) T a jem n icze prom ienie. 2) Mały dżentelm en. Sienkiew icz: t) O fiary wielkiego miasta. 2) Kochana dziew czyna. BIEL SZ O W IC E. Ś ląskie: 1) J e j najw ięk szy błąd. 2) K siążę X. K OCHŁO W ICE. B ajk a: O strożnie z m iłością o raz n ad p ro g ra m RUDA ŚL. B ałty k : 1) Cały P a ry ż śpiew a. 2) M elodie cygańskie. P iast: 1) Zew dżungli. 2) Grzech młodości. H e n c e r# cfseng m ifiesmisa mstonuicioicsi (KP) Stowarzyszenie Śpiewaków Śląskich oddział męski im. Chopina w Siemianowicach urządza w razie pogody w niedzielę dnia 17 lipca br. o godz. 16-tej w Pszczelniku swój doroczny koncert letni w spółudziałem ork. Huty Florian pod batutą p. W ojtali Całość imprezy spoczywa w rękach dyrygenta Chóru p Noconia pod którego kierow nictwem Chór przygotowuje się starannie aby zadowolić wszystkich miłośników śpiewu, przybyw ających na koncert. Chorzów miasto ODDZIAŁ: CHORZÓW, ZJEDNOCZENIA 2, TEŁ CHORZÓW. A pollo: 1) Cienie P ary ża. 2) K rólow a tańca. D elto: 1) K ról i c h ó rzy stk a. 2) K rew n a m orzu. Colosseum : 1) Szef w yw iadu. 2) Piętno przeszłości. Roxy: 1) Jej najw iększy błąd. 2) D ziki Zachód. R ialto : 1) Pośw ięcenie. 2) N ie o ddam dziecka. (Ch) ODWOŁANIE WYCIECZKI. L. M. ł K. Oddz. Chorzów Nowe Hajduki, podaje członkom i sympatykom do wiadomości, że projektowana wycieczka do Tych w dniu 17 bm. nie odbędzie się z powodu minimalnej ilości zgłoszeń. Świętochłowice powiat ŚW IĘTOCHŁOW ICE. Apollo: 1) W porcie zeka dziewczyna. 2) G ra życia. C olosseum : 1) Ślepy zaułek. 1) A larm n a m orzu. W IELK IE HAJDUKI. Śląskie: I) Dzisiejsza m iłość. 2) Z dobyw ca serc. LIP1NY. Colosseum : W ięcej niż sek retark a i śpiew a jący kow hoy. Casino: zam knięte. NOW Y BYTOM. P a trio : 1) T oni z W iednia. 2) Jlw oje 7 tłum u. CHROPACZÓW. Śląsk: nieczynne. ŁA G IEW N IK I. R aj: 1) Za cudze w iny. 2) K ap ry s p ięknej pani. PIEKARY ŚL. U ciecha: K orsarze. Apollo: A tak o św i cie i Rom antyczny m ilioner. ORZEGÓW. Ś w iatow id: N ancy S teel zaginęła i Zbudź się i żyj. Wręczenie buńczuka konnemu oddziałowi Ooro ny Narodowej w Mysłowicach. Fot. Polonii i Siedmiu Groszy Cz. Darka. Zabójstwo w Szczyrku Pom iędzy gajow ym pryw atnych lasów Antonim Koniorepi ze S zczyrku a robotnikiem Antonim Pilarzem zam ieszkałym rów nież w Szczyrku, istniał od pew nego czasu spór o traw ę na polach «i- grodzenych od siebie m iedzą. Pilarz Odgrażał się podobno Koniorowi, że przy najbliższej okazji pobije go. W środę 13 b. m. po południu o godzinie 16-tej doszło pomiędzy tym i dwoma osobnikami do sprzeczki, która rychło zamieniła się w bójkę, a finał jej zakończył się śm iercią Antoniego Pilarza. N apadnięty Konior w yjął w obronię koniecznej rew olw er, u- derzając rękojeścią dw ukrotnie sw ego napastnika w głowę. W czasie szam otania się padł strzał i kulą ugodziła Pilarza w głowę. W ezw ano Pogotow ie R atunkow e z Białej przew iozło P ilarza do szpitala, gdzie w kilka godzin po w ypadku zakończył życie. z teatru Wesoła Banda S ym patyczny te a trz y k rew io w y W eso ła B a n d a ", k tó r y ro zb ił sw e n am io ty n a P la c u Z am kow ym obok H a li T a rg o w ej, d a je w p ią te k, 15 lip c a c z w a rtą z k o le i n o w ą rew ię p. t. W ersal H u m oru " z udziałem całego zespołu. N ieg ran e w K ato w ic ach skecze, ja k : B o k ser C iapski, now e piosenki Gosi N egro i Janusza Sciw iarskiego, doskonale ta ń c e b a le tu K am iń sk ich ja k : P a ro d ia szkockich żołnierzy, K obieta w ąż, oraz w iele św ietnych k reac ji rew iow y ch w w y k o n an iu E. N ow ow iejskiego, W. M oraw skiej, A. G ronow skiego o ra z A. D aala, d a ją g w a ra n c ję p ierw szo rzędneg o w id o w isk a rew iow ego. R ew ia p. Ł W e rsa l* H u m o ru " to n a jlep sza zabaw a, n ajw eselszy śm iech i b e z tro sk i h u m o r d la P. T. P ubliczności, k tó ra tłum nie uczęszcza do te a tru W esołej B andy". Codzienn ie 2 p rz e d sta w ie n ia o 7,15 i 9,80, w n iedzielę i ś w ię ta * przedstaw ienia o 4,30, 7,15 i 9,80 w ieczorem. (SW.) NOWA PLACÓWKA CHRZEŚCUJAN- SKIEJ KASY BEZPROCENTOWEGO KREDY TU W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. 11 lipca 1938 r. odbyło się o godz. 19-tej w lokalu Komunalnej Kasy Oszczędności powiatu świętochłowickiego w Świętochłowicach zebranie konstytucyjne w celu założenia oddziału powiatowego Chrześcijańskiej Kasy Bezprocentowego Kredytu. Nowo utworzony oddział Kasy Bezprocentowej w Świętochłowicach dysponuje już kwotą 5000 zł. Deklaracje wydaje i zapisy na członków przyjmuje zastępczo Komunalna Kasa Oszczędności powiatu świętochłowickiego w Świętochłowicach. ' (SW.) KOŁO ZW. POL. SAM. RZEMIESLN. I PRZEM. W PIEKARACH ŚL. urządza w dniu 7 sierpnia Święto rzemiosła i kupiectwa polskiego, połączone z poświęceniem sztandaru k0ł*św.) NA UL. PIŁSUDSKIEGO W WIEL KICH HAJDUKACH zamierzał wyprzedzić samochodem furmankę Zygfryd Rozmiar z Katowic. W chwili gdy mijał furmankę, woźnica Jerzy Szewczyk z Wielkich Hajduk skręcił nagle w lewo, wprowadzając konia wprost pod koła nadjeżdżającego samochodu. Nastąpiło zderzenie konia z samochodem, podczas którego koń doznał poważnych okaleczeń a samochód został uszkodzony do tego stopnia, że nie mógł ruszyć w dalszą drogę. Poświęcenie sztandaru W niedzielę, 17 bm. odbędzie się w Chrap aczowie uroczyste poświęcenie sztandaru oddziału mężów katolickich z udziałem wszystkich miejscowych organizacyj i licznych oddziałów bratnich z okolicy. O godz nastąpi w ym arsz pochodu z boiska K. S. C zarni; o godz pośw ięcenie sztan daru i uroczyste nabożeństw o i pow rót pochodem do ogrodu Tow. K asyno i tu dalsze uroczystości i przemówienia. O godz nastąpi w ym arsz na nieszpory, po których odbędzie sie koncert o rk iestry w ogrodzie K asyna

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy.

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy. Judem «!«QHTENNfR rilustrowanvdlawszystkich O W ŚlY ST K lti * WIADOMOŚCI I E ŚWIATA -SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 10 gr. g n m u Rok VI. Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Nr. 31 Uwiezienie

Bardziej szczegółowo

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów Judem % m Wydanie Df CENA POJEDYNCZ. EGZEM PL. 8 GROSZY D ZIEN N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKI EM WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI.gr

Bardziej szczegółowo

Medan KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA. Handel złotem lakże zabroniony się jednakże do Banku Polskiego, któremu

Medan KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA. Handel złotem lakże zabroniony się jednakże do Banku Polskiego, któremu Medan DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIE Af. WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI. Wydanie L CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL 8 GROSZY r I A B i ROK V. WTOREK, 28 KWIETNIA 1936 NR. 116 KONTROLA

Bardziej szczegółowo

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: 11.50 mk. na ćwierć roku bez odnoszenia 12.00. z odnoszeniem do doma 3.80. na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne

Bardziej szczegółowo

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA isawa gazeta ^ ^ p u s z c z y k o w s k a 22 W RZESIEŃ 1991 CEN A 2000 ZL edeopt Hi mii rat tra W numerze: + Dokąd zmierzamy + 4 0 lat w służbie pacjentów + ślubuję Ci..."

Bardziej szczegółowo

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928.

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928. Cena ta egzemplarz \b groszy* cena za egzemplarz 1S grosz* GORNOSLAZAK pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud GÓRNOŚLĄZAK wychodzi 6 razy w tygodniu t kosztuje miesięcznie

Bardziej szczegółowo

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs ŻYCZENIA OD LECHA A lo jzy P ietrzyk, otw ierając Z ja zd Śląsko-D ąbrow skiej,,s olidarności", o dczytał list Lecha W ałęsy skierow any do delegatów. O to jeg o obszerne f ra g m en ty:,, Drodzy Przyjaciele

Bardziej szczegółowo

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu 3azeta Jarocińska T Y G 0 V $ m ZIEMI JARO CIŃSKIEJ NUMER 2 (120) IV \ h i ' M Jarocin, 15 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl i AL, sgazety AROCIŃSKIEJ d n iu 16 s ty c z n ia w re s ta u ra c ji *WB o d b

Bardziej szczegółowo

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t Naiefytosc pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 42 Kraków, czwartek 21 lutego 1924 roku U L i i * A Redakcja: -ulica D u n a je w sk ie g o N r. 4 Telefon Nr. 4490 Konto czekowe P. K. O. Nr 152670 w y c h o

Bardziej szczegółowo

Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny

Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Tygodnik Lokalny 1 2 2-2 8 s ie r p n ia 2 0 0 7 ro k u n r 3 4 /8 3 0 r o k X V II, T T S Ó z ł w tym 7% VAT nr indeksu 355089 h ttp ://w w w.c

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce,

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce, Umowa Żerków - Gasselte * Burm istrz Ż erkow a Janusz pajczyk i zastęp ca burm istrza»jsselte E gbert Seggers podpic i w u b iegły p iątek w.u rzędzie ^ a sta i G m iny w Ż erkow ie Jftiowę o w sp ółpracy

Bardziej szczegółowo

ODCZYT. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się. Wydział.

ODCZYT. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się. Wydział. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się ODCZYT O P9DHTKU PRZEMYSŁOWYM. Referent: Starszy radca skarbowy W. W O JTA S, na który zaprasza wszystkich kupców i przemysłowców Wydział. RAFA

Bardziej szczegółowo

Kongres Centrolewu" odbyć się ma w Krakowie.

Kongres Centrolewu odbyć się ma w Krakowie. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem LUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 12 stron Rok V ŁÓDŹ, SOBOTA, 7 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 154 mieszane] ukończone. Momunikai oficjalny delegacji

Bardziej szczegółowo

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci u Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem, ILUSTROWANA REPUBLIKA Rok VIII ŁÓDŹ. WTOREK, 24 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 170 Kredyty budowlane

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona.

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona. opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANI Dzisiejszy ntimer zawiera 12 stron REP U B LI KA Ro< VII ł Ol)7 PIĄTEK, I-GO LUTEGO 1929 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 32 Zabójstwo dyr. Alberta 1x0119

Bardziej szczegółowo

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58.

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58. Rok 2, - Nr. 51. Piątek, dnia 3-go marca 1922. Cena poledyaczego num eru 5 0 f«a* Wydanie katowickicr Z M e c M x A f U P R ZE D P ŁA T A : t2, mk. na miesiąc u agentów 11 mk. na miesiąc na poczcie 33.

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu P Cena numeru 5 groszu numer zawiera 2 stron Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy REPUBI Łódź, PIĄTEK, DNIA 28 CZERWCA 935 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 76 R o k X u TRZĘSIENIE ZIEMI

Bardziej szczegółowo

A B Y N A S Z E M I A S T 0 B Y Ł 0 L E P S Z E y C o T y d ;z ie n

A B Y N A S Z E M I A S T 0 B Y Ł 0 L E P S Z E y C o T y d ;z ie n Mysłowiczanie na placu św. Piotra WIĘCEJ Hi STB. 3 Obchody 90. rocznicy wybuchu iii Powstania śląskiego Więcej na str. 14 UCZCiliŚMY 3 MAJA Po m szy w in te n c ji O jczyzn y i w ła d z m iasta w k o ś

Bardziej szczegółowo

J?AÄ"SSLTSaBtSÖ! W 5owff$

J?AÄSSLTSaBtSÖ! W 5owff$ CM* num eru 2# g r e n y Nr 81 Częstochowa niedziela, 5 kwietnia poniedziałek, 6 kwietnia 1942 r. R o k I V Dziwna 5esl Erzecia w iosna wojenna, W dalekich m ajakach płonących horyzontów toczy się ku dniom

Bardziej szczegółowo

Z d ro w y ch i radosn ych Ś w ią t W ie lk a n o c n y c h

Z d ro w y ch i radosn ych Ś w ią t W ie lk a n o c n y c h 97702392942044 9 770239"2942 > Tylko u nas! Biskup Jan Kopiec o swoich związkach z Bytomiem Z Y C I E B Y T O M S K I E R E K L A MA studio florystyczne stokrotka u l. m a t e jk i 8 b, b y t o m t e l.

Bardziej szczegółowo

ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek

ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek Wincenty Witos Motto Tylko prawda jest ciekawa Prawdą się kierować Prawdę głosić Prawdy żądać Autor: Mieczysław Rząsa 2005 rok Łamanie i skład: Sławomir Dudzic

Bardziej szczegółowo

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki Nr 48 239 bis IluBtrowaay dzieddlk narodowy WYDANIE POSWI4TECZNE - Preinnta --łfl-a 1.katolicki ~~ao Wtorek, 18 października 1938 3 ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach

Bardziej szczegółowo

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr.

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA U5 T /T J^Li^L Kok VIII. Ol)Z. WTOREK, LISTOPADA 930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. 309 NOWA POŻYCZKA

Bardziej szczegółowo

łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich

łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich LaMke* jflltłl.a. 10X38 BlstricJ* Tel lis.ta. UL.wtrkJ (dawniej K*rola) Nr. i. Redaktor I lego zastępca przyjmuje od godziny 1 do 3 po południa. WAJBUNaU FUUItJKBMTTi Pk,v;auiŁEaA.TA attajaeow. a dblaraniaro

Bardziej szczegółowo

ZYDZI IDą.. Po przeczytaniu odda] drugiemu! http://rcin.org.pl

ZYDZI IDą.. Po przeczytaniu odda] drugiemu! http://rcin.org.pl ZYDZI IDą.. Po przeczytaniu odda] drugiemu! Rodacy! Zydostwo całego świata śle do Polski olbrzymie sumy pieniężne na rzecz prowadzonej przez miejscowe żydostwo wielkiej akcji wywrotowej. W porozumieniu

Bardziej szczegółowo

daremnidny zamach na ł1ussolinie20

daremnidny zamach na ł1ussolinie20 go nlow,. sw t" ZlurirowaDY dzleddlje Darodowy ka'tol1 k U.1aN ~ 10 tpol!l.,,41_"- mies._ 2,óo R e d a k t O r z y: tekstu red~cyjnego na, atr. 3 i 4 - Stanislaw Cza.piewsJtl; tekstu redakcyjnego na ~tr.

Bardziej szczegółowo

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp Wychodzi codziennie rano z wyjątkiem poniedziałków i dni pośwlatecznych. Abonament mieś. w eksp w tekście 75 gr. na 1 ttr. 1 zł. Redakcja

Bardziej szczegółowo