g r o m Pięt osób poniosło śmierć

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "g r o m Pięt osób poniosło śmierć"

Transkrypt

1 Medan DZIENNIKILUSTROWANY DLA. O W S Z Y S T K IM WIADOMOŚCI 1 1 SWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI Wydanie D Cena egzemmarza 8 gr g r o m ROK VII. Piątek, dnia 15 lipca 1938 r. Nr lipca w Paryżu P ary ż, PAT. U roczystości i zabaw y zw iązane z dniem św ięta narodow ego, które rozpoczęły się w czoraj po południu, przybrały charakter w stępu do uroczystości, organizow anych na cześć angielskiej pary k ró lewskiej z okazji jej w izyty w P aryżu. Na skrzyżow aniach ulic i na placach rozpoczęły się tańce już o godz , tak, że autobusy, udekorowane chorągwiam i francuskim i i angielskimi, m usiały zm ienić trasę. Dekoracja i ilumnacja m iasta jest znacznie bogatsza niż w latach ubiegłych. W szędzie obok sztandarów francuskich pow iew ają sztandary o barw ach angielskich. Samochód sanitarny pod holami pociągu Pięt osób poniosło śmierć Kielce, PAT. iw środę, dnia 13 lipca o godz dociąg pospieszny, zdążający od strony iwierzbnika, pow. iłżeckiego do Ostrowca, pow. opatowskiego, na przejeździć kolejowym Kołków w B rodach najechał na sam ochód sa n ita rn y Ubezpieczalni Społecznej w O strow cu, którym jechało 5 osób. Sam ochód zo stał rozbity doszczętnie 1 w leczony przez pociąg na przestrzeni 1 kilometra. W szy scy pasażerow ie i szofer ponieśli śm ierć n a miejscu. Części Psd dowództwem gen. Franco roroczela sie wielka ofensywa P aryż, PAT. Prasa francuska z ogrom nym zainteresowaniem podaje wiadomości, pochodzące z H isjjianii narodow ej, według których gen. F rai'co przygotował nową wielką ofensywę pod swym osobistym dowództwem. lak twietrłzą-. ofensyw a ta będzię najw iększą w w ojnie dom ow ej. Loty w yw iadowcze lotników powstańczych ustaliły, że wzdłuż drogi, ciągnącej się od Mora de Ru- - biełos. tjo Sagunto, skoncentrow ano około 200 batalionów nieprzyjacielskich w łącznej sile 200 tys. ludzi. Bilbao, PAT. Przygotow yw ana od dłuższego czasu na froncie pod T eruelem ofensyw a w ojsk n a rodowych rozpoczęła się w czoraj z udziałem licznych oddziałów i z użyciem w ielkiej ilości am unicji. Na odcinku Puebla de Valverde wojska gen. F ranco zajęły pozycje nieprzyjacielskie i posunęły się do drogi T eruel Sagunto. Teruel, PAT. Na odcinku Puebla de Valverde na fro n cie teruelskim w ojska gen. F ranco zajęły m iejscow ość Sarrion. Barcelona, PAT. K om unikat m inisterstw a obrony narodow ej stw ierdza, że siłom przeciw nika, w spieranym przez lotnictw o i czołgl, udało się zająć Sarrion. Podczas łtw y pow ietrznej nad Sarrionem strąconych zostało 8 sam olotów gen. Frań- Z pomocą Chinom W aszyngton, PAT. Rząd Stanów Zjednoczonych postanowi! wysłać przy współdziałaniu amerykańskiego Czerwonego Krzyża trów szczepionki przeciwoholerycznej do Hongkongu. PozwotH to na przeprowadzenie 3 milionów szczepień. Przesyłka przeznaczona jest dla rządu chińskiego. ciał ludzkich zostały porozrzucane po to - 1Ubezpieczalni Społecznej w Wieirzbniku, rze na p rzestrzen i pó łto ra kilom etra. Zabici zostali: W acław Kowalski, szofer sani Społ. w W ierzbniku, M arian Szczebal- Franciszek Gąsior, dozorca U bezpieczalmochodu, Stanisław G ruszczyński, w oźny I ski, sanitariusz Ubezp. Społ. w Wieirzbniku i Antoni Domański, chory m ieszkaniec Ostrowca. Na m iejsce strasznej katastro fy w yjec h ały w ładze sądow o - śledcze. Latający milioner Howard Hughes N o w y Jork, P A T. P rz e d sta w ic ie l H u g h e sa o trz y m a ł w iad o m o ść, że H u g h es w ylą d o w a ł na lotn isk u w F airb an k s n a A lasce o godz. wraca do Nowego Jorku T ra sę J a k u c k F a irb a n k s, w y n o sz ąc ą 3330 k m., sa m o lo t p rz e le c ia ł w czasie 12 godz. 17 m in. B ył to je d e n z n a jn ie b e z p ie c z n ie jszy c h e ta p ó w lotu, _ Dwumotorowy samolot amerykańskiego milionera Howarda Hughesa, który kończy już swój lot dokoła świata. Rycina nasza przedstawia samolot Hughesa na paryskim lotnisku w L i Bourget. BEB H e if e ie & iio w c p ü im z e i Praga, PAT. O rganizacja zaw odow a Deutsche Arbeiter-G ew erkschaft, obejmująca robotników, należących do stronnictwa Henleina, ma po 15 lipca ogłosić generalny strajk strajkiem generalnym w zakładach przemysłowych północnych Czech. Celem strajku ma być demonstracja przeciw rządowemu projektowi statutu narodowościowego oraz za spełnieniem postulatów karlsbadzkteh Henlełna. C o u c h w a l i ł a Warszawa, PAT. W dn. 13 bm. odbyło się posiedzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem premiera gen. Śławoj-Składkowskiego. rada ministrów? Następnie Rada Ministrów uchwaliła kilka rozporządzeń, m. in.: rozporządzenie Rady Ministrów o likwidacji tideikomlsu pszczyńskiego, będące wykonaniem art. Na posiedzeniu tym przyjęto projekt 2 ustawy z dnia 7 sierpnia 1937 (dz. U. R. ustawy o środkach finansowych na popieranie gospodarczo uzasadnionego kształtowania cen artykułów rolniczych. P. nr. 60 z r. 1937, poz. 474) o zniesieniu fideikomisu pszczyńskiego, (o czym donosimy na innym miejscu). Krwawa zbrodnia w Krakowie Z a b ił 2 osoby, a potem popełnił samobójstwo Kraków, PAT. W czoraj wieczorem W jednej z restauracyj przy ul. Rzeźniczej w K rakow ie doszło do krwaw ego zajścia, które pociągnęło za sobą trzy ofiary śm iertelne. D ochodzenia policyjne ustaliły, że robotn ik Rzeźni M iejskiej P iotr Różycki, który orzyszedł do restauracji 3E stanie nietrzeźwym, w pewnej chwili dobył rew olw eru i kilkakrotnie wystrzelił do siedzących przy stoliku robotników: M ichała Jaszkaóca i Albina Bobaka. Jaszkaniec został zabity na miejscu, a Bobak, ciężko ranny, xvybiegt z restauracji i zmarł aa ullgfr Zabójca zbiegł i popełnił następnie w m ieszkaniu własnym zam ach samobójczy przez poderżnięcie brzytwą gardła 1 tętnicy u ręki. Różyckiego w stanie beznadziejnym odwieziono do szpitala św. Ł azarza w K rakowie. Powodów zabójstw a dotychczas nie zdołano ustalić. gdyż trasa prow adziła nad w ielkim i obszaram i dzikich stepów i nad m orzem Behringa. Lot z Fairbanks do Nowego Jorku odbędzie się prawdopodobnie z m iędzylądow aniem w Edm onton, lub W innipegu w Kanadzie, albo w Saint Paul w stanie M innesota. Fairbanks, PAT. Na lotnisku w Fairbanks przygoto wano przed przylotem Hughesa około 7000 litrów benzyny i szereg części zapasow ych dla sam olotu, by w razie potrzeby przeprow adzić m ożliw ie szybko niezbędne naprawy. Na lotnisku w Fairbanks zebrały się tysiączne tłum y. N ow y Jork, PAT. O godz Hughes w ystartow ał z Fairbanks do lotu do N ow ego Jorku. N ow y Jork, PAT. Hughes jest oczekiw any w Nowym Jorku w czw artek w ieczorem. Prezes w ystaw y św iatow ej Grower W hale, k tóry utrzym uje z H ughesem stały k on takt radiotelegraficzny, organizuje trium falne pow itanie lotników. Moskwa, Tel. wł. Po przylocie H ughesa do Moskwy, odbył się tam bankiet klubu lotniczego, n a którym znany lotnik sowiecki Granów wygłosił przem ów ienie, w którym ośw iadczył, że lotnicy sowieccy podejmą niebawem lot propagandowy bez lądowania od bieguna północnego do bieguna południowego. Nowfr Jork, PAT. Hughes zawiadomił o 7-ej ramo, te w y ląduje około południa w WhmSpegu celem uzupełnienia zapasu benzyny. W tyiti momencie samolot przelatywał nald naj" w yższą i najniebezpieczniejszą częścią kanadyjskich gór skalistych. Nowy, Jork, PAT. Ostatnie doniesienia głoszą, że Hugfce-. leci w kierunku Winnipegu na w ysokości stóp. Załoga korzysta z aparatów tlenowych. Rozporządzenie Rady Ministrów o tistaleniu okręgów i siedzib dyrekcyj lasów państwowych, mocą którego ustala się now y podział lasów państwowych na 9 okręgów i tyleż siedzib dyrekcyj okręgowych przede wszystkim w celu uzgodnienia tych okręgów z ogólnym podziałem administracyjnym państwa, a także celem bardziej równomiernego, niż dotychczas podziału obszerów lasów państw ow ych pom iędzy te dyrekcje, których liczba, zresztą, jak również siedziby dyrekcyj pozostają bez zmiany; rozporządzenie Rady Ministrów o sprzedaży w wewnętrznym handlu detalicznym jaj kurzych na wagę i uwidacznianiu ich jakości, będące spełnieniem postulatu zw alczania nieuczciwej konkurencji w tej dziedzinie handlu. Bezpośrednio po posiedzeniu Rady Ministrów zebrał się pod przewodnictwem p. wicepremiera E. Kwiatkowskiego Komitet Ekonomiczny Ministrów, który postanowił wprowadzić na okres kampanii z dn. 1 sierpnia br. zwroty ceł przy eksporcie artykułów roślinnych. Będzie to jeszcze jeden środek, oddziaływujący w kierunku zapewnienia rolnictwu lepsze! ceny za zboże i nowych sbisrówr

2 --Str. * / SIEDEM GROSZY" Nr r. Patrzmy na Gdańsk Niespodziewana wizyta Forstera w Londynie Gdańsk, Tel. w ł. N iespodziew ana w izyta gauleitera Forstera w Londynie, o czym d on osiliśm y w num erze w czorajszym, w yw ołała liczne kom entarze w prasie polskiej i zagranicznej. F orster w yjech ał do L ondynu z Berlina, do którego udał się poprzednio. O ile kontakt Gdańska z Berlinem, jako ośrodkiem dyspozycji politycznej dla partii narodow o - socjalistycznej jest znany, o tyle w yjazd Forstera do L ond ynu jest niczem nieuzasadniony i zupełnie niezrozum iały i budzić m usi zdziw ienie. N ależy zw rócić uw agę na pew ne przypuszczenia zagranicznych k ół p o litycznych i prasow ych co do dalszego rozw oju w ypadków politycznych w Gdańsku, których kulm inacyjny punkt m iałb y zajść 20 iipca br. P lotki te często m ają charakter zw ykłych sensacyj, jednakże m ogą pow ażnie zastanaw iać i niep ok oić ogół społeczeństw a p olsk iego, znającego obecnie niesłych an e rozpanoszenie się hitlerow ców na terenie Gdańska. Jest rów nież rzeczą charakterystyczną, że gdańska prasa narodowo-socjalistyczna, która zazw yczaj zapow iadała w szelkie zam ierzenia sw ego Fuehre- ra \ od k ilk u dni m ilczy jak zaklęta. W ślady Henlelna Londyn, Teł. w i. W związku z pobytem gauleitera gdańskiego Forstera w Londynie M o r Katastrofa kolejowa w Niemczech Berlin, PAT. Na dworcu kolejowym Koenigshofen wydarzyła się katastrofa kolejowa. Dwóch pasażerów zostało ciężko rannych, a 20 odniosło lżejsze obnżenia. tle ludzi żyj świeole? Genewa, PAT. W ydany świeżo rocznik statystyczny Ligi Narodów za r. 1937/38 oblicza, że ludność kuli ziem skiej w dn r. wynosiła 2 m iliardy 116 m ilionów 800 tys. osób. Tokio, PAT. Ogłoszono tu oficjalną statystykę jap o ń ską, z której wynika, że ludność Japonii w» wzrosła o osób. W zrost ten przewyższa o osoby w zrost ludności w rok u "rólka hultajska oszukiwała kupców warszawskich Warszawa, Tel. wł. Trzej aferzyści Adolf Kraus, Salomon Rutman i Adam Maliński uradzili założyć w Warszawie spółdzielnię czekową. Spółka taka wydaje czeki, którymi się płaci za zakupywane w sklepach towary, klienci zaś spółki spłacają należność za pobrane czeki ratami. Okazało się, źe nie brak było naiwnych, któr&y dali się podejść. Wielu kupców przystąpiło do spółdzielni, wpłacając po 150 zł. tytułem udziału. Gdy trójka spryciarzy zebrała już sporo pieniędzy, zasiadła przy stoliku restauracyjnym i bawiła ^się aa zebrane pieniądze, ale gdy sobie wspólnicy podpili, stali się gadatliwi i zaczęli głośno drwić z frajerów, którzy dali się nabrać. Przy sąsiednim stoliku -»dział jednak pracownik jednego z naciągniętych szefów. Wiedział on o nowej spółdzielni czekowych obrotów i znał także tych S-ch gagatków. Podszedł on do telefonu, zawiadomił o tym swojego szefa, a szef udał się samochodem na policję. Na komisariacie dodano mu do pomocy agentów, Z którymi zjawił się w restauracji, zanim oszuści Zdołali uregulować rachunek za libację. Na dalszą ucztę odjechali oni do urzędu śledczego. mują, że w tow arzystw ie jego znajduje że Forster przybył do Londynu w tych się również narodowo socjalistyczny pro- samych zamiarach, w jakich sw ego czasu fesor Noe. przybył tam przywódca Niemców sudec- W kolach dyplomatycznych twierdzą, kich Henlein. Samorząd owszem Paryż, Tel. wł. W Petit Journal ukazał się wywiad z czeskim ministrem spraw zagranicznych, dr. Kroftą. Minister Krofta oświadczył, że rząd czechosłowacki posiada dobrą wolę pójścia mniejszościom na rękę. Wszystkie partie, stojące w obronie nienaruszalności granic Czechosłowacji wypowiadają się za ugodową polityką. Również Francja i Anglia pragnie, by polityka czechosłowacka kroczyła po tej linii. Rząd czechosłowacki, idąc za tymi radami, będzie szedł do ostatecznych granic i przyzna mniejszościom narodowym daleko sięgające prawa samorządowe, jednakowoż nigdy się nie zgodzi na udzielenie pełnej autonomii. lecz nie autonomia Nie możemy bowiem na przyszłość tolerować, by w państwie naszym, które jest państwem demokratycznym, istniało drugie państwo i to w dodatku totalistyczne. Przyznamy mniejszościom naszym daleko sięgające przywileje. Nawiązując, do sprawy stosunków czechosłowacko-polskich, minister Krofta wyraził życzenie, by stosunki te uległy polepszeniu. Równocześnie przytoczył on słowa zimarłeigo prezydenta-oswobodziciela Ma- saryka, który swego czasu twierdził, że Polska i Czechosłowacja winny być silne i niezależne, a równocześnie demokratyczne, aby mogły się swobodnie rozwijać. Nowe licea zawodowe Warszawa, Tel. wł. Władze szkolne zatwierdziły nową organizację 50-ciu szkół typu zawodowego, które przekształcone będą na licea. Są to uczelnie w W arszawie, Krakowie, Lwowie, Poznaniu i w innych większych miastach. Jednocześnie zatwierdzono program nauczania dla szkół zawodowych. Członkowie Frontu Ojczyźnianego oskarżeni Berlin, Tel. wł. Prokuratura w Celowcu postawiła w stan oskarżenia wielu wyższych urzędników oraz funkcjonariuszów Frontu Ojczyźnianego w Karyntli, którzy podczas puczu narodowo-socjalistycznego w czerwcu 1934 roku występowali przeciw hitlerowcom. Prokurator zarzuca im przestępstw a kryminalne, oraz nadużycia władzy. Trzech pasażerów żywcem spłonęło Greifswald, PAT. Na szosie Eldena Greifswald wydarzył* się dziś katastrofa samochodowa, w której śmierć przez spalenie znalazło trzy osoby. Jeden z przechodniów usiłował ratować znajdujących się w płonącym samochodzie pasażerów, co mu się jednak nie udało z powodu niemożności otwarcia drzwi samochodu. Katastrofą spowodowana została uderzeniem auta w przydrożne drzewo i eksplozją zbiornika z benzyną. Zwłoki pasażerów zostały do tego stopnia zwęglone, źe nie można ich było rozpoznać. Stwierdzonym tylko zostało, że ofiary katastrofy pochodzą z Prus Wschodnich. Aresztowania, zabójstwa, rewizje Jak wygląda wzorowy porządek w Nieme zech Paryż, Tel. wł. T utejsza niem iecka p rasa em igracyjna donosi z Berlina, źe w stolicy Rzeszy oraz k ilk u n astu w iększych m iastach Niemiec dokonano ostatnio m asowych aresztowań o- sób politycznie podejrzanych, zarówno mężczyzn, ja k i kobiet. W sam ym Berlinie aresztowano 80 mężczyzn, 25 kobiet 1 7 młodych ludzi, podczas gdy w innych m iastach liczba aresztowanych Do ostatniego etapu lotu w ystartow ał am erykański lotnik Hughes N ow y Jork, PAT. Tutejsza kwatera lotnicza Hughesa straciła z trim od 5 godzin połączenie radiowe. Stacja radiowa w Hermosa Beach (Kalifornia) przeprowadziła 50 bezskutecznych prób uzyskania połączenia z lotnikiem. Koła fachowe wyrażają przypuszczenie, źe przyczyną tego stanu rzeczy są zaburzenia atm osferyczne. Nowy Jork, PAT. Lotnik Hughes wylądował dziś o godzinie 14,38 (według czasu londyńskiego) w Minneapolis (stan Minnesota). Lądowanie nastąpiło po 6-godzinnej przerwie łączności radiowej z lotnikiem. Trasę lotu nad wysokim! górami i, wałcząc z nieprzychylnymi warunkami atmosferycznym i Nowy Jork, PAT. Po półgodzinnym pbstoju w Minneapolis, w czasie którego aparat zaopatrzono w paliwo, lotnik Hughes wystartował o godz. 15,11 do ostatniego etapu lotu dokoła świata Minneapolis Nowy Jork. Samolot pilotuje sam Hughes. Obrady Senatu Ustawa o praktyce lekarskiej W arszawa, Tel. w l. D ziś przed południem odbyto się plenarne posiedzenie Senatu. Jalko pierw szy punkt porządku dziennego rozpatrywany był rządowy projekt ustaw y o wojskowej akademii w ychow a nia fizycznego Józefa Piłsudskiego w W arszawie. Ustaw ę przyjęto ze zmianami uchwalonymi przez komisję. Sen. Radziwiłł referował ustawę o zatwlerdzniu układu ze Stolicą Apostolską w sprawie ziem, kościołów 1 kaplic pounickich, których Kościół katolicki został pozbawiony przez Rosję. W głosowaniu Senat ustawę przyjął. Sprawozdawca sen. Evert referował projekt ustaw y o zmianie ustaw y o finansowaniu niektórych inw estycyj z funduszów państw ow ych w okresie do 31-go marca 1939 r. iw głosowaniu Senat ustaw ę przyjął. Marszałek zarządził przerwę do godz. 17-tej. Po przerwie Izba przystąpiła do obrad nad projektem ustaw y o wyborach radnych gromadzkich, gminnych i powiatowych. Z kolei zajęto się projektami ustaw a- prowlzacyjnych. Po kilku dalszych przemówieniach projekt ustawy przyjęto, tak samo przyjęto projekt ustaw y o uzdrowieniu finansów Ubezpieczalni Krajowej w Poznaniu, poczem Izba przeszła do projektu ustawy o wykonaniu praktyki lekarskiej. Projekt ten w yw ołał dłuższą dyskusję, która sie przeciągnęła aż do przerwy obiadowej. Po referacie senatora Modrzewskiego, który zalecił przyjęcie rezolucji w zyw a jącej Rząd do zapewnienia odpowiednich Synowie zmarłego księcia Porczyńskiego podzielili majątek zgodnie z wolą ojca IWarszawa, Tel. wl. D efin ityw n ie zakończono tu rokow ania, dotyczące zaw arcia ugody p o m iędzy braćm i pszczyńskim i. Podział m ajątku ks. Pszczyńskiego nastąpić ma zgodnie z życzeniem ojca ks. Henryka Pszczyńskiego, zm arłego przed pół rokiem, zaw artym w testam encie, który otw arto w Sądzie Grodzkim w Pszczynie. Starszy syn ks. P szczyńskiego z likw idow ał już w szystkie sw oje sprawy w Anglii i przeprowadził się na stałe do Polski. Sprawę fideiko-misu pszczyńskiego załatwiła ostatecznie Rada Ministrów, 11- chwalając zasady i tryb jego likwidacji. W szelkie uprawnienia fideikomisowe u- tracili zainteresowani członkowie rodziny 13 serpnia r. ub. Mogą oni jedynie korzystać z takich świadczeń, jak utrzymanie, mieszkanie, renta w dow ia ltd. Z ksiąg hipotecznych będą wykreślone w szystkie ograniczenia własności. D ziedziczenie odbywać się będzie normalnie w m yśl zasad ogólnego ustawodawstwa. z przez Gestapo wynosi około 250. Poza tym donoszą, że w ciągu jednego tygodnia 8 mężatek otrzymało z dowództwa Gestapo zawiadomienie, że mężowie ich zmarli i, że zwłoki ich znajdują się w tej lub innej kostnicy. Równocześnie zaw iadom iono wdowy, te pogrzeb ich winien się odbyć w sposób, nie zwracający uwagi ( unauffällige B estattung ). W ostatnich dniach funkcjonariusze Gestapo przeprow adzają t. zw. błyskawiczne rewizje w różnych dzielnicach Berlina, m. In. w Moabicle, Schöneberg, W edding,,: Buckow, Lichtenberg, W elssensee 1 Koepenick. W niektórych w ypadkach liczne oddziały G estapo otaczały silnym kordonem całe bloki m ieszkaniowe, przeszukując gruntow nie poszczególne budynki. Rewizje odbywają się również w ciągu nocy. W ięzienia berlińskie są zupełnie przepełnione, w, m ałych nieraz celach przebywa po 5 do 6 aresztantów, k tórych podczas śledztw a funkcjonariusze G estapo to rtu ru ją w sadystyczny sposób. warunków lekarzom, wyjeżdżającym its w ieś i zabezpieczenia studentom medecy* ny stypendiów z tym, że będą one odpracowane w praktyce wiejskiej. W dyskusji zabrał pierw szy glos senator Śliwiński, który w yraził wątpliwości, czy w łaściw ym jest ażeby m łodydi lekarzy, niewyposażonych jeszcze w doświadczenie, w ysyłan o od razu na prowincje i to pod przymusem. Jeżeli żądam y od młodych lekarzy, ażeby się osiedlali w wskazanym miejscu, to trzeba pamiętać o tym, źe zmusza się ich do tego, by nabyli niezbędne na głuchej prowincji środki, pomoce i narzędzia lekarskie i zmusza się ich dalej do tego, ażeby przez czas niewiadom y z w łasnych zasobów utrzymywali siebie i ewentualnie swoją rodzinę. Ustawa nakazuje więc wydatki, lecz nie wskazuje na źródła Ich pokrycia. Niedawno izby ustawodaw cze uchwaliły ustawę, która nie pozwala młodym prawnikom, zajmować się praktyką adwokacką. Byłem przeciwny tej ustawie, gdyż duży zastęp m łodzieży wstępuje na wydział prawny w innych warunkach, a prawo ^działające w stecz zawsze budzi niepokój i poczucie krzywdy. Obecnie na tej drodze m am y uczynić now y krok naprzód. Uważam, źe ustawa nie jest dostatecznie przemyślana i dlatego wnoszę o odesłanie jej do komisji, (oklaski). Bombardowanie Kantonu Kanton, PAT Eskadra sam olotów zrzuciła a a m iasto 30 bom b, które spadły w o k olicy m ostu przez rzekę Perłow ą. 150 osób zostało zabitych, około 500 od n iosło rany. Liczba ofiar praw dopodobnie jeszcze się pow iększy, gdyż ta część m iasta nie była ew akuow ana.

3 Nr r. S IE D E M G R O S Z Y Str. 3 Piątek 15 Lipce Dziś! Henryka Jutro: N. M. P. Szkapi. Wschód słońca: g. 3 m. 34 Zachód słońca: g. 20 m. 1' Długość dnia: g. 16 m. 23 RADIO P IĄ T EK, 15 LIPCA 1938 R. K atow ice. 5,15 P łyty. 6,20 P ły ty. 6,45 G im nastyka. 11,57 Sygnał czasu. 12,03-13,00 Audycja południow a G iełda zbożow a i to w a ro w a. 15,15 A ty p anie Fab ija n ie w esoła a u d y c ja d la dzieci. 15,30 R ozm ow a 1 c h o ry m i k s. R ękasa. 15,45 W iadom ości gospodarcze. 16,00 M uzyka le k k a. 16,45 S ąd pod tu rn ia m i" - felieton J a k spędzić ś w ię to? 17,50 W iadom ości gospodarcze. 18,00 Sygnały z poza m lecznej d ro g i" pogadanka K o n cert solistów. 19,00 U tw ory w iolonczelow e. 19,30 K o n cert ro zry w k o w y. 21,10 O sta tn i p io sen k a rz L w o w a L u d w ik L u d w ik o w sk i. 21,50 W iadom ości sp o rto w e. 22,05 R ozm ow a ze słuchaczem. 22,15 K oncert rozryw kow y. Katowice miasto R e d a k c ja i A d m in is tra c ja : K a to w ice. ul. S o b ie sk ie g o u. T el ODDZIAŁ: KATOWICE, MAR JACK A 5, TEL R EPERTUAR K IN ŚLĄSKICH: K A TOW ICE. C apitol: L e k a rz p ięknych K obiet i L ot strac eń có w. C asino: W in o w a jca. C olosseum : Z w ycięska w a lk a. Słońce: R apsodia. S tylow y: Z em sta T a rz a n a i Jego ostatnia w alka. U nion: R obert B ertrand i W alc dla Ciebie. (K) RADA MIEJSKA. We wtorek, 19 b. m. odbędzie się posiedzenie rady miejskiej w Katowicach. Na porządku dziennym znajduje się między innymi sprawa budowy dwoaia autobusowego przy ulicy Zamkowej w Katowicach, sprawa nabycia terenów od Wspólnoty Interesów i t. p. (b) (K) ZŁODZIEJE NA TARGU. Pomimo energicznej akcji policji na Górnym Śląsku celem zlikwidowania grasujących band złodziejskich, napływają Zewsząd opryszki, zbierając tu obfity plon. Kieszonkowcy pracują przeważnie tam, gdzie panuje większy ścisk, jak na dworcach kolejowych, przed większymi wystawami, na odpustach i targach. Dnia 13 hm. przytrzymano w katowickiej hali targowej niejakiego Izraela Ungera z Ostrowca na gorącym uczynku w chwili, gdy skradł portmonetkę z zawartością 3.50 zł. kucharce Władysławie Woźnickiej. (Wka) (K) WŁAMANIE DO MIESZKANIA. Na gorącym uczynku włamania się do mieszkania przytrzymano dnia 13 bm. niejakiego Łucjana Oleśniewioza z Gnaszyna, pow. częstochowski. Oleśniewicz włamał się do mieszkania Gertrudy Klimek przy ul. Wodnej 13. Wyprawa Oleśniewicza po cudze dobro nie udała się, gdyż nadeszli domownicy, którzy go ujęli. Wspólnik jego jednak zbiegł. (Wka) (K) SEN W ALTANCE. Ślusarz z zawodu Jan Surowski w ubiegłą niedzielę usnął w altance w swym ogródku działkowym przy ul. Plebiscytowej w Katowicach. Surowski spal tak smacznie, że gdy się obudził, była noc. Chcąc stwierdzić, która godzina, aby udać się na dalszy spoczynek do domu, stwierdził, że podczas snu zniknął mu w niewyjaśniony sposób zegarek, wartości 50 złotych. (Wka) Tanie dywany i chodniki Katowice, PI. Marsz. Piłsudskiego nr. 2 Spłoszone konie w centrum Katowic W czw artek w południe na ul. M łyńskiej w K atow icach pozostaw ione bez opieki konie z próżną furm anką zostały spłoszone i poniosły w stronę ul. Stawowej, poczem w padły na ul. 3 Maja i pędziły w kierunku Placu W olności. Po drodze wóz zaw adził o sam ochód ciężarowy firm y Starczewski (Częstochowa), przez co konie zm ieniły kieru n ek i w padły na chodnik, a potem do okna wystawowego firm y fotograficznej K orekt (wł. W aliłko). Spłoszone konie zostały poranione odłam kam i szkła. W oźnicę aresztow ano. Konie i furm anka należały do p. Sadły z Katowic. Powrót dzieci z kolonii leczniczej, We wtorek, 19 lipca br. wracają z kolonii leczniczej w Rabce-Zdroju dzieci, które wyjechały w dniu 21 czerwca. Pociąg przybędzie do Katować o godzinie 16-tej minut 14. W piątek, dnia 22 lipca br. wyjeżdża do kolonii leczniczej w Rabce-Zdroju 120 dzieci. Dzieci, które otrzymały specjalne zawiadomienia, zbierają się w tym dniu w Katowicach na dwór cu w hali 2 o godzinie 7-mej minut 30 rano. Katowice powiat ODDZIAŁY: MYSŁOWICE, BYTOMSKA 2, SIEMIANOWICE, DAMROTA 2, SZOPIENICE, WARSZAWSKA 1 K ATOW ICE-BO GU CICE. A tla n tic : W a lk a o złote pola i S trad ivari. K A TOW ICE DĄB. D ębina: N iew innie się zaczęło i Zdrajca. ZA ŁĘŻE. R aj: Zaczęło się w pociągu i Żółty pył. MYSŁOWICE. Odeon: Panow ie z tow arzystw a. Helio s: T a jem nicze prom ienie. A dria: 1) Pieśń. skazańców 2) N adprogram. SIEM IANOW ICE. K am eralne: Jej pierw szy bal 1 Ma- Mistrzowie stolarscy i konkurencja czeladników Odbyło się kw artalne zebranie członków cechu stolarskiego w Katowicach. Zebranie zagaił przewodniczący cechu nadm istrz Kudelski. Przewodniczący omówił ciężką sytuację cechu z powodu panującej konkurencji, tworzonej przez wielką ilość tanich sklepów meblowych w Katowicach. Konkurencję zakładom stolarskim robią też bezrobotni czeladnicy, którzy przyjm ują przygodnie pracę, chodząc od domu do domu i wykonują ją za bezcen. W ynika z tego, że zakłady stolarskie, płacąc duże podatki, nie m ają odpowiedniej pracy z powodu takiej konkuren cji- Po przemówieniu przewodniczącego u- chwalono urządzić wspólną wycieczkę do Panewnika w dniach 21, lub 28 lipca br., zależnie od pogody. Następnie postanowiono, aby wszyscy uczniowie przed składaniem egzaminów na czeladników w ykonali pewne m niejsze prace stolarskie, które następnie będą w ystawione na wystawie. Najlepsze spośród nich będę nagradzane. (W ka). W środę dnia 13 brawieczorem, po krótkich eierpiemach, zmarł mój najukochańszy mąż, drogi ojciec, syn, szwagier i wujek, kupiec ś. p. S m n i i i k o w 45 roku życia. O czym zawiadamia w smutku pogrążona żona i dzieci Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 bm. o godz. 16-tej po południu, z domu żałoby w Siemianowicach, ul. Matejki 12 Wielki szpital powszechny powstanie w Katowicach-Ligocie M agistrat K atowic przystąpi praw dopodobnie jeszcze w tym roku do budow y olbrzymiego powszechnego szpitala miejskiego, który ma pow stać niedaleko dw orca kolejow ego w Katowicach-Ligocie. Obecnie rozpoczęto już badanie gruntu na zachód od dw orca w lesie, będącym w łasnością m agistratu m iasta K atowic, należącym dawniej do księcia Pszczyńskiego. Będzie to jeden z najw iększych szpitali w Polsce. Obliczony jest on na około tysiąc łóżek. Będzie on w yposażony we wszelkie najnowocześniejsze urządzenia na w zńr lecznic zagranicznych. Koszty zw iązane z budow ą szpitala przew idziane są na około 5 milionów złotych, (b) 100 krzeseł zginęło restauratorow i W łaściciel restauracji Belweder w Sie- zbiec, porzucając po drodze niesione krzesła, m ianow icach Em anuel H alaczek (Sienkiewi- jednak obliczenie restauratora wykazało, że cza 5), wyszedłszy dla kontroli do ogrodu przez okres kilku dni niepogody zginęło mu swej restauracji, spłoszył dwóch złodziejów, około 100 krzeseł, w artości ponad zł. k radnących żelazne krzesła. Złodzieje zdołali Złodziei poszukuje policja. Celnik kwestionował orzeczenie urzędu celnego Przedstawiciel firmy M ontana" w Ka- formacyjne, p. Kuczmierczyk ukarany zo- towicach, p. Antoni Kuczmierczyk zakupił stał grzywną. na tangach lipskich maszynę do frezowa- Skazany odwołał się do Sądu Grodznia, którą miał sprowadzić do Polski, kiego w Katowicach i w ub. środę odbyła Chcąc ją oclić udał się do biura informa- się rozprawa. cyjnego przy Urzędzie Celnym w Katowi- Przedstawiciel Urzędu Celnego twiercach i, opisawszy dokładnie jakość ma- dził, że informacje biura Urzędu Celnego szyny, uzyskał informację, jak należy spra- są_ nieobowiązujące. Sędzia jednak wę załatwić, stwierdził, że skoro takie biuro istnieje, to Przy sprowadzeniu maszyny sporządzę- informacje jego muszą być ścisłe i miarono mu jednak protokół na granicy, za to, dajne i uwolnił p. Kuczmierczyka od winy że maszynę oclił nienależycie. Mimo tłu- i kary. (b) maczenia się i pow oływ ania na biuro ingiczny klucz. Apollo: zam knięte. SZOPIENICE. H el: Szalona C laudette i K ról m agików. JANÓW ŚL. Słońce: Pałac w e F lan d rii i Dzisiejsze czasy. NOW A W IE Ś. P ia s t: 1) T a jem n icze prom ienie. 2) Mały dżentelm en. Sienkiew icz: t) O fiary wielkiego miasta. 2) Kochana dziew czyna. BIEL SZ O W IC E. Ś ląskie: 1) J e j najw ięk szy błąd. 2) K siążę X. K OCHŁO W ICE. B ajk a: O strożnie z m iłością o raz n ad p ro g ra m RUDA ŚL. B ałty k : 1) Cały P a ry ż śpiew a. 2) M elodie cygańskie. P iast: 1) Zew dżungli. 2) Grzech młodości. H e n c e r# cfseng m ifiesmisa mstonuicioicsi (KP) Stowarzyszenie Śpiewaków Śląskich oddział męski im. Chopina w Siemianowicach urządza w razie pogody w niedzielę dnia 17 lipca br. o godz. 16-tej w Pszczelniku swój doroczny koncert letni w spółudziałem ork. Huty Florian pod batutą p. W ojtali Całość imprezy spoczywa w rękach dyrygenta Chóru p Noconia pod którego kierow nictwem Chór przygotowuje się starannie aby zadowolić wszystkich miłośników śpiewu, przybyw ających na koncert. Chorzów miasto ODDZIAŁ: CHORZÓW, ZJEDNOCZENIA 2, TEŁ CHORZÓW. A pollo: 1) Cienie P ary ża. 2) K rólow a tańca. D elto: 1) K ról i c h ó rzy stk a. 2) K rew n a m orzu. Colosseum : 1) Szef w yw iadu. 2) Piętno przeszłości. Roxy: 1) Jej najw iększy błąd. 2) D ziki Zachód. R ialto : 1) Pośw ięcenie. 2) N ie o ddam dziecka. (Ch) ODWOŁANIE WYCIECZKI. L. M. ł K. Oddz. Chorzów Nowe Hajduki, podaje członkom i sympatykom do wiadomości, że projektowana wycieczka do Tych w dniu 17 bm. nie odbędzie się z powodu minimalnej ilości zgłoszeń. Świętochłowice powiat ŚW IĘTOCHŁOW ICE. Apollo: 1) W porcie zeka dziewczyna. 2) G ra życia. C olosseum : 1) Ślepy zaułek. 1) A larm n a m orzu. W IELK IE HAJDUKI. Śląskie: I) Dzisiejsza m iłość. 2) Z dobyw ca serc. LIP1NY. Colosseum : W ięcej niż sek retark a i śpiew a jący kow hoy. Casino: zam knięte. NOW Y BYTOM. P a trio : 1) T oni z W iednia. 2) Jlw oje 7 tłum u. CHROPACZÓW. Śląsk: nieczynne. ŁA G IEW N IK I. R aj: 1) Za cudze w iny. 2) K ap ry s p ięknej pani. PIEKARY ŚL. U ciecha: K orsarze. Apollo: A tak o św i cie i Rom antyczny m ilioner. ORZEGÓW. Ś w iatow id: N ancy S teel zaginęła i Zbudź się i żyj. Wręczenie buńczuka konnemu oddziałowi Ooro ny Narodowej w Mysłowicach. Fot. Polonii i Siedmiu Groszy Cz. Darka. Zabójstwo w Szczyrku Pom iędzy gajow ym pryw atnych lasów Antonim Koniorepi ze S zczyrku a robotnikiem Antonim Pilarzem zam ieszkałym rów nież w Szczyrku, istniał od pew nego czasu spór o traw ę na polach «i- grodzenych od siebie m iedzą. Pilarz Odgrażał się podobno Koniorowi, że przy najbliższej okazji pobije go. W środę 13 b. m. po południu o godzinie 16-tej doszło pomiędzy tym i dwoma osobnikami do sprzeczki, która rychło zamieniła się w bójkę, a finał jej zakończył się śm iercią Antoniego Pilarza. N apadnięty Konior w yjął w obronię koniecznej rew olw er, u- derzając rękojeścią dw ukrotnie sw ego napastnika w głowę. W czasie szam otania się padł strzał i kulą ugodziła Pilarza w głowę. W ezw ano Pogotow ie R atunkow e z Białej przew iozło P ilarza do szpitala, gdzie w kilka godzin po w ypadku zakończył życie. z teatru Wesoła Banda S ym patyczny te a trz y k rew io w y W eso ła B a n d a ", k tó r y ro zb ił sw e n am io ty n a P la c u Z am kow ym obok H a li T a rg o w ej, d a je w p ią te k, 15 lip c a c z w a rtą z k o le i n o w ą rew ię p. t. W ersal H u m oru " z udziałem całego zespołu. N ieg ran e w K ato w ic ach skecze, ja k : B o k ser C iapski, now e piosenki Gosi N egro i Janusza Sciw iarskiego, doskonale ta ń c e b a le tu K am iń sk ich ja k : P a ro d ia szkockich żołnierzy, K obieta w ąż, oraz w iele św ietnych k reac ji rew iow y ch w w y k o n an iu E. N ow ow iejskiego, W. M oraw skiej, A. G ronow skiego o ra z A. D aala, d a ją g w a ra n c ję p ierw szo rzędneg o w id o w isk a rew iow ego. R ew ia p. Ł W e rsa l* H u m o ru " to n a jlep sza zabaw a, n ajw eselszy śm iech i b e z tro sk i h u m o r d la P. T. P ubliczności, k tó ra tłum nie uczęszcza do te a tru W esołej B andy". Codzienn ie 2 p rz e d sta w ie n ia o 7,15 i 9,80, w n iedzielę i ś w ię ta * przedstaw ienia o 4,30, 7,15 i 9,80 w ieczorem. (SW.) NOWA PLACÓWKA CHRZEŚCUJAN- SKIEJ KASY BEZPROCENTOWEGO KREDY TU W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. 11 lipca 1938 r. odbyło się o godz. 19-tej w lokalu Komunalnej Kasy Oszczędności powiatu świętochłowickiego w Świętochłowicach zebranie konstytucyjne w celu założenia oddziału powiatowego Chrześcijańskiej Kasy Bezprocentowego Kredytu. Nowo utworzony oddział Kasy Bezprocentowej w Świętochłowicach dysponuje już kwotą 5000 zł. Deklaracje wydaje i zapisy na członków przyjmuje zastępczo Komunalna Kasa Oszczędności powiatu świętochłowickiego w Świętochłowicach. ' (SW.) KOŁO ZW. POL. SAM. RZEMIESLN. I PRZEM. W PIEKARACH ŚL. urządza w dniu 7 sierpnia Święto rzemiosła i kupiectwa polskiego, połączone z poświęceniem sztandaru k0ł*św.) NA UL. PIŁSUDSKIEGO W WIEL KICH HAJDUKACH zamierzał wyprzedzić samochodem furmankę Zygfryd Rozmiar z Katowic. W chwili gdy mijał furmankę, woźnica Jerzy Szewczyk z Wielkich Hajduk skręcił nagle w lewo, wprowadzając konia wprost pod koła nadjeżdżającego samochodu. Nastąpiło zderzenie konia z samochodem, podczas którego koń doznał poważnych okaleczeń a samochód został uszkodzony do tego stopnia, że nie mógł ruszyć w dalszą drogę. Poświęcenie sztandaru W niedzielę, 17 bm. odbędzie się w Chrap aczowie uroczyste poświęcenie sztandaru oddziału mężów katolickich z udziałem wszystkich miejscowych organizacyj i licznych oddziałów bratnich z okolicy. O godz nastąpi w ym arsz pochodu z boiska K. S. C zarni; o godz pośw ięcenie sztan daru i uroczyste nabożeństw o i pow rót pochodem do ogrodu Tow. K asyno i tu dalsze uroczystości i przemówienia. O godz nastąpi w ym arsz na nieszpory, po których odbędzie sie koncert o rk iestry w ogrodzie K asyna

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP W 2015 ROKU Uchwała Zarządu Głównego Nr 20/2014 z dnia 4112014r Strona 1 z 6

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944)

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) Prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża ( 26.05.1936 11.05.1937 ) Inżynier, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, poseł na Sejm

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Władysław Żywicki Adwokatura w cyfrach. Palestra 2/5-6(8), 11-18

Władysław Żywicki Adwokatura w cyfrach. Palestra 2/5-6(8), 11-18 Władysław Żywicki Adwokatura w cyfrach Palestra 2/5-6(8), 11-18 1958 WŁADYSŁAW ŻYWICKI adwokat Adwokatura w cyfrach Podobnie jak trudno byłoby wyrobić sobie należyte zdanie o sytuacji w gospodarce narodow

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR/l^/15 PROKURATORA OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE z dnia Zł lipca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR/l^/15 PROKURATORA OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE z dnia Zł lipca 2015 roku PROKURATURA OKRĘGOWA ul. Dąbrowszczaków 12 10-959 O lsztyn 2 I.A.022/^/15 ZARZĄDZENIE NR/l^/15 PROKURATORA OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE z dnia Zł lipca 2015 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży oraz utraconego

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie I W ydział Cywilny ul. Terespolska 15A 03-813 W arszawa Sygn. akt I Ns 1301/15 (w o d p o w ie d zi n a le ży p

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS-Z6 CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE Formularz

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w latach

Ziemie polskie w latach Ziemie polskie w latach1815-1830 1. Sprawa polska na kongresie wiedeńskim 1. Z części ziem Ks. Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie związane unią personalną z Rosją 2. Z Krakowa i okolicznych ziem

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK SKAZANEGO o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności UZASADNIENIE

WNIOSEK SKAZANEGO o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności UZASADNIENIE WZÓR NR 105 WNIOSEK O UDZIELENIE PRZERWY W WYKONANIU KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI Wałbrzych, 8 września 2008 r. Do Sądu Rejonowego Wydział II Karny w Wałbrzychu Skazany: Edward Biłograj, Zakład Karny w Świdnicy

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 6/07

P r o t o k ó ł nr 6/07 P r o t o k ó ł nr 6/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 25 czerwca 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Służba cywilna w liczbach w 2014 r. Przeciętne zatrudnienie : 120 412 etatów (spadek o 964 et., tj. o 0,8% r/r) Zatrudnienie na koniec roku: 120

Bardziej szczegółowo

Stanisław Cichosz, Tadeusz Szawłowski Ustanowienie odrębnej własności lokali. Palestra 2/3-4(7), 84-88

Stanisław Cichosz, Tadeusz Szawłowski Ustanowienie odrębnej własności lokali. Palestra 2/3-4(7), 84-88 Stanisław Cichosz, Tadeusz Szawłowski Ustanowienie odrębnej własności lokali Palestra 2/3-4(7), 84-88 1958 STANISŁAW CICHOSZ TADEUSZ S2AWŁOWSKI Ustanowienie odrębnej własności lokali* Do państw owych biur

Bardziej szczegółowo

Planowanie i autarkia, kolektywizacja i industrializacja SOCJALIZM NA PRZYKŁADZIE PRL

Planowanie i autarkia, kolektywizacja i industrializacja SOCJALIZM NA PRZYKŁADZIE PRL Planowanie i autarkia, kolektywizacja i industrializacja SOCJALIZM NA PRZYKŁADZIE PRL 1 Sytuacja polityczno - gospodarcza świata po II ws Zimna wojna : - NATO 1949r. - Podział Niemiec na NRF i NRD 1949r.

Bardziej szczegółowo

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie.

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie zorganizow ana została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. O rganizatoram i P oczty Szybow cow ej byli R egionalny

Bardziej szczegółowo

Ziemia. Modlitwa Żeglarza

Ziemia. Modlitwa Żeglarza Ziemia Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką, Wolność którą mam w Sobie Jest Prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. Ref: Będę

Bardziej szczegółowo

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy Gra Polskie Parki Narodowe Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. 1. Proszę podzielić się na drużyny kilku osobowe 2. Następnie pobrać koperty z materiałami 3. Otworzyć koperty i zastosować się do

Bardziej szczegółowo

miłość, wierność i uczciwość przed obliczem Boga dnia. o godzinie w Kościele... w... Na tą uroczystość zapraszają W.P. Rodzice i Narzeczeni

miłość, wierność i uczciwość przed obliczem Boga dnia. o godzinie w Kościele... w... Na tą uroczystość zapraszają W.P. Rodzice i Narzeczeni Wybór tekstu zaproszenia 1. Ku radości przyjaciół, za pozwoleniem najbliższych, rozpoczynają wspólna drogę życia Panna Młoda: imię i nazwisko i Pan Młody: imię i nazwisko miłość, wierność i uczciwość przed

Bardziej szczegółowo

Palestra 4/2(26), 47-50

Palestra 4/2(26), 47-50 Stanisław Cichosz I. Zniesienie współwłasności, dział spadku i ustanowienie odrębnej własności lokali, gdy współwłaścicielem nieruchomości jest cudzoziemiec lub cudzoziemiec dewizowy ; II. Stosowanie przepisów

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Jaworze. ul. Klasztorna 5. 59-400 Jawor. tel. 76 754-40-01. faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148

Sąd Rejonowy w Jaworze. ul. Klasztorna 5. 59-400 Jawor. tel. 76 754-40-01. faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148 Sąd Rejonowy w Jaworze tel. 76 754-40-01 faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148 Uprzejmie informujemy, że od 29 września do 30 października 2015 roku Kasa Sądu będzie nieczynna. Znaki opłaty

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej o uchwalonej przez Sejm

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Uroczystości na cmentarzu zakończyły: apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przed pomnikiem ofiar II Wojny Światowej.

Uroczystości na cmentarzu zakończyły: apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przed pomnikiem ofiar II Wojny Światowej. Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/10805,70-rocznica-zakonczenia-ii-wojny-swiatowej.html Wygenerowano: Wtorek, 10 stycznia 2017, 14:56 08 maja 2015 70 rocznica

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA

SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA Scenariusz i prowadzenie - Elżbieta Bełz Dekoracje - Lidia Zasada, Justyna Goch Opracowanie muzyczne - Magdalena Witkowska Pokaz slajdów

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

13. Podatek dochodowy

13. Podatek dochodowy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dane finansowe / Skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Dodatkowe informacje i objaśnienia / 13. Podatek dochodowy 13. Podatek

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297 USTAWA. z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297 USTAWA. z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297 USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 397. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Każdy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297. USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297. USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297 USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 397. Prawo o zgromadzeniach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Każdy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Stowarzyszenia, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2016. Prezesa Sądu Rejonowego w M ińsku M azowieckim. z dnia 29 stycznia 2016r.

Zarządzenie nr 4/2016. Prezesa Sądu Rejonowego w M ińsku M azowieckim. z dnia 29 stycznia 2016r. Zarządzenie nr 4/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w M ińsku M azowieckim z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zasad zw rotu kosztów podróży ławnikom z miejsca zam ieszkania do siedziby sądu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy UE o delegowaniu pracowników

Nowe przepisy UE o delegowaniu pracowników Nowe przepisy UE o delegowaniu pracowników Śniadanie prasowe Rafał Rzeźniczak Prezes Zarządu Promedica Care Sp. z o.o. Członek Zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia Przewodniczący Sekcji Agencji

Bardziej szczegółowo

Poniedziałek, dnia 12 września 2016 Sygnatura Godzina i sala Oskarżony Oskarżyciel Czyny Opis sprawy Etap postępowania III K 103/11 godz s.

Poniedziałek, dnia 12 września 2016 Sygnatura Godzina i sala Oskarżony Oskarżyciel Czyny Opis sprawy Etap postępowania III K 103/11 godz s. Poniedziałek, dnia 12 września 2016 Sygnatura Godzina i sala Oskarżony Oskarżyciel Czyny Opis sprawy Etap postępowania III K 103/11 godz. 9.30 s. 101 SSO Anna Oraoska Zdych Michał G., Grzegorz P., Albert

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r. Druk nr 492

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r. Druk nr 492 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r. Druk nr 492 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Anna Kowalska i Adam Nowak. Anna Kowalska i Adam Nowak

Anna Kowalska i Adam Nowak. Anna Kowalska i Adam Nowak T1 Anna Kowalska i Adam Nowak wraz z Rodzicami serdecznie zapraszają na uroczystość Zaślubin, która odbędzie się15 sierpnia 2015 roku o godzinie 17.00 w Kościele pw. Św. Trójcy przy ul. Krzyckiej 42 we

Bardziej szczegółowo

,02 Przepływy pieniężne netto razem ,16 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

,02 Przepływy pieniężne netto razem ,16 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych Nazwa i adres jednostki RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2014 ROK metoda pośrednia TREŚĆ POZYCJI PLN A B I II III I II III. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk ( strata) netto

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

XXII MINIKONKURS MATEMATYCZNY

XXII MINIKONKURS MATEMATYCZNY KOD UCZNIA XXII MINIKONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 4 etap szkolny 1. Liczba o dwa większa od liczby dwa razy większej od 6724 to: A. 6 728 B. 2 688 C. 13 42 D. 13 40 2. Do stołówki przyszła grupa

Bardziej szczegółowo

POLICYJNE ZABEZPIECZENIE SZCZYTU NATO W WARSZAWIE

POLICYJNE ZABEZPIECZENIE SZCZYTU NATO W WARSZAWIE KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/39233,policyjne-zabezpieczenie-szczytu-nato-w-warszawie.html Wygenerowano: Środa, 28 września 2016, 05:59 Strona

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Rok 2014 jest dla naszego koła rokiem jubileuszowym, w którym obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę jego założenia. Z tej wyjątkowej okazji postanowiliśmy

Bardziej szczegółowo

Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie

Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie K.033/09 Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie Warszawa, maj 2009 roku Znaczący odsetek Polaków nie potrafi ocenić połoŝenia rodaków mieszkających na Wschodzie. Po jednej czwartej

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/edukacja-poznan/spotkania-z-historia/37700,90-urodziny-pulkownika-jana-gorski ego-poznan-18-kwietnia-2012.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH. W niosek. R zecznika Praw O byw atelskich

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH. W niosek. R zecznika Praw O byw atelskich RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz ^ Warszawa. 4 2 J ( * 2 0 4 H 1V.5150.4.2014.ST Trybunał Konstytucyjny Warszawa W niosek R zecznika Praw O byw atelskich Na podstaw ie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

W Poraju samodzielnie naprawisz rower

W Poraju samodzielnie naprawisz rower W Poraju samodzielnie naprawisz rower Prawdziwi miłośnicy dwóch kółek spotkali się w sobotę 30 kwietnia w Centrum Informacji Turystycznej, aby uroczyście otworzyć pierwszą w naszym regionie samoobsługową

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach.

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach. Nr 56 MAJ 2009 r. W MAJOWYM WYDANIU Matce Bożej Królowej Polski.2 Uroczystość bierzmowania 3 Święto patrona naszej szkoły 3 Komunia Święta w naszej parafii..4 Dzień naszych mam 5 01.05. - św. Józefa, Rzemieślnika

Bardziej szczegółowo

TEKSTY ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH r.

TEKSTY ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH r. TEKSTY ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH www.art-papier.pl 2012 r. TEKST 1 postanowili rozpocząć wspólną drogę życia ślubując sobie przed Bogiem miłość, wierność i wzajemny szacunek w dniu 21 października 2040 roku o

Bardziej szczegółowo

Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej

Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej ppłk dr Mirosław Pakuła Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej 1. Wstęp Po odzyskaniu niepodległości, organizująca się polska radiotelegrafia wojskowa otrzymała

Bardziej szczegółowo

Comenius wyjazd do Włoch. Jagoda Kazana 6a Alicja Rotter 6a

Comenius wyjazd do Włoch. Jagoda Kazana 6a Alicja Rotter 6a Comenius wyjazd do Włoch Jagoda Kazana 6a Alicja Rotter 6a Spis treści: Przylot Przylot Dzień w szkole Nasi gospodarze rozpoczynali lekcje o godz. 8.00. My uczestniczyliśmy w dwóch lekcjach: plastyce i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU Budżet Gminy Brzesko 2006 STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 września 2010 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-41/10

Warszawa, dnia 20 września 2010 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-41/10 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP PLAN DZIAŁANIA

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP PLAN DZIAŁANIA ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP W 2015 ROKU Uchwała u Oddziału Krakowskiego SSLW RP Nr 1 z dnia 7.01

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii

Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii Historia Grabowca, Feliks Boczkowski 1 Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii Chłopak ze wsi, radca z Warszawy, więzień z Oświęcimia w pamięci naszej

Bardziej szczegółowo

Soest - N iem cy K am pen - H olandia B angor - W alia. Strzelce O polskie

Soest - N iem cy K am pen - H olandia B angor - W alia. Strzelce O polskie ld1 Realizacja międzynarodowego projektu SIE Seniorzy w Europie Senoren in Europe w STRZELCACH OPOLSKICH w dniach od 10.10 do 14.10.2011 r. Projekt sieci miast partnerskich zainicjowany i koordynowany

Bardziej szczegółowo

- Projekt umowy - UMOWA nr /2013

- Projekt umowy - UMOWA nr /2013 Zaù¹cznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy - UMOWA nr /2013 W dniu...2013 r. w Nowym S¹czu: pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu 33-300 Nowy S¹cz, ul. Wiœniowieckiego 136 zwanym dalej ZAMAWIAJ

Bardziej szczegółowo

tekst łatwy do czytania Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

tekst łatwy do czytania Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu tekst łatwy do czytania Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomaga osobom, które nie mają

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej

STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej STATUT Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej ROZDZIAL I Postanow ienia ogólne 1 1. W ojskow a Specjalistyczna Przychodnia L

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 2007 Bibliografia prac prof. dr. hab. Tadeusza Kmiecika 15 BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. TADEUSZA

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego W dniu 23 września 2009 r. w sali nr 176, w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.

Bardziej szczegółowo

... wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić. na uroczyste przyjęcie Sakramentu Chrztu Świętego która odbędzie się w dniu. o godzinie w Kościele

... wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić. na uroczyste przyjęcie Sakramentu Chrztu Świętego która odbędzie się w dniu. o godzinie w Kościele TEKSTY DO ZAPROSZEŃ Treść zaproszeń można wybrać spośród przedstawionych poniżej lub przesłać własną propozycję... z radością pragnie zaprosić Sz. P.... na uroczyste przyjęcie Sakramentu Chrztu Świętego

Bardziej szczegółowo

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Na świecie żyło wielu ludzi, których losy uznano za bardzo ciekawe i zamieszczono w pięknie wydanych książkach. Zdarzało się też to w gminie Trzebina, gdzie

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak. przyjaciel dzieci

Janusz Korczak. przyjaciel dzieci Janusz Korczak przyjaciel dzieci Janusz Korczak o lekarz o pedagog o wychowawca o pisarz Dzieciństwo, młodość i edukacja Janusz Korczak (właściwe nazwisko Henryk Goldszmit) urodził się 22 lipca 1878 roku

Bardziej szczegółowo

Kronika. Palestra 3/2-3(14-15), 137-140

Kronika. Palestra 3/2-3(14-15), 137-140 Kronika Palestra 3/2-3(14-15), 137-140 1959 1. PRZED III ZJAZDEM PZPR W szerokich kołach społeczeństwa daje się zauważyć wciąż wzrastające zainteresowanie mającym się odbyć III Zjazdem PZPR. Zjazdy PZPR

Bardziej szczegółowo