BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h):

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h):"

Transkrypt

1 BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): Działalność jednoosobowa, działalność w formie spółki osobowej, zarządzanie podmiotem w oparciu o umowę na kontrakt menadżerski: 1. Omówienie prowadzenia działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności 2. Zakładamy spółkę osobową 3. Kontrakt menadżerski co to jest i dla kogo Założenie działalności gospodarczej krok po kroku 1. Zgłoszenie działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy (Krótkie wprowadzenie, a następnie uczestnicy wypełniają wraz z prowadzącym dokument EDG-1) 2. Zgłoszenie działalności gospodarczej do Urzędu Statystycznego i dokument RG-1 (Krótkie wprowadzenie, a następnie uczestnicy wypełniają wraz z prowadzącym dokument RG-1) 3. Zgłoszenie działalności gospodarczej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Krótkie wprowadzenie, a następnie uczestnicy wypełniają wraz z prowadzącym dokument ZUA i ZPA) 4. Zgłoszenie działalności gospodarczej do Urzędu Skarbowego wybór formy opodatkowania, zgłoszenie do VAT, NIP-2 I NIP-D w przypadku spółki cywilnej 5. Zgłoszenie o zatrudnieniu pracownika do Państwowej Inspekcji Pracy 6. Otwarcie rachunku bankowego i zgłoszenie jego numeru do Urzędu Skarbowego i ZUS. 7. Pieczątka firmowa. BLOK II Ordynacja podatkowa (6h) 1. Charakterystyka systemu podatkowego w Polsce -omówienie aktów prawnych regulujących system podatkowy (Ordynacja podatkowa, ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, i inne) oraz aktów prawnych okołopodatkowych (Ustawa o rachunkowości, Prawo pracy, ZFŚS, PFRON, Prawo dewizowe, Prawo celne i inne,). 2. Ogólne zagadnienia prawa podatkowego a. podstawowe pojęcia (podatek, podatnik, płatnik, inkasent, obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe) b. organy podatkowe i ich właściwość. organy kontroli skarbowej c. zobowiązania podatkowe - powstawanie i wygaśnięcie zobowiązań podatkowych - sposoby wygaśnięcia zobowiązań podatkowych; d. przedawnienie - przerwanie biegu przedawnienia e. prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych (sukcesja uniwersalna i syngularna) f. odpowiedzialność solidarna i odpowiedzialność osób trzecich w prawie podatkowym g. zaległość podatkowa i nadpłata h. zasady dotyczące zaliczania wpłaty na poczet różnych zobowiązań podatkowych i. deklaracje i korekta deklaracji j. odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna- stawki odsetek za zwłokę oraz zasady ich obliczania; okresy, za które nie nalicza się odsetek za zwłokę.

2 k. obliczanie terminów w prawie podatkowym 3. Postępowanie podatkowe a. zasady ogólne postępowania (strona - interes prawny) b. wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego c. doręczenia i wezwania d. terminy (przywrócenie terminu) e. udostępnianie akt - podmioty uprawnione f. decyzje - odwołanie od decyzji - wstrzymanie wykonania decyzji g. postanowienia - zażalenie na postanowienie h. interpretacje w sprawie przepisów prawa podatkowego (ogólne i indywidualne, tryb wydawania, warunki formalne wniosku, skutki niedopełnienia poszczególnych warunków wniosku o wydanie interpretacji, zasada nieszkodzenia wnioskodawcy) BLOK III Podatek dochodowy od osób fizycznych (12h) 1. Zakres podmiotowy a. rezydenci i nierezydenci b. nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy c. miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania, d. wspólne opodatkowanie małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci 2. Zakres przedmiotowy - źródła przychodów a. Przychody ze stosunku pracy, nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników b. Przychody z działalności wykonywanej osobiście c. Przychody z działalności gospodarczej d. Przychodu z nieruchomości e. Przychody z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych f. Przychody z odpłatnego zbycia rzeczy i nieruchomości g. Przychody z innych źródeł h. Zwolnienia przedmiotowe 3. Koszty uzyskania przychodu metodą kasową i memoriałową: a. koszty uzyskania przychodów w zależności od źródła przychodów, b. koszty uzyskania przychodu na przełomie roku, c. przypadek szczególny koszty utrzymania mieszkania a koszt uzyskania przychodu d. wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów 4. Księgi podatkowe: a. ewidencja ryczałtowa b. podatkowa księga przychodów i rozchodów obowiązki ewidencyjne struktura, czyli co się mieści w poszczególnych kolumnach kpir brak ksiąg lub ich nierzetelność 5. Podstawa obliczenia i wysokość podatku : a. odliczenia od podstawy opodatkowania i od podatku

3 b. opodatkowanie dochodów uzyskanych przez rezydentów i nie rezydentów na terytorium RP c. dochody (przychody, których nie łączy się z dochodami z innych źródeł), BLOK IV Podatek od towarów i usług (12h) 1. Zakres przedmiotowy: a. dostawa towarów, świadczenie usług b. opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług oraz nieodpłatnego przekazania lub zużycia towarów w świetle uregulowań podatku VAT (szczegółowo vide dzień 12) c. transakcje wewnątrzwspólnotowe: rejestracja podatnika jako podatnika VAT UE przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów, warunki obowiązkowej rejestracji, - inne przypadku rejestracji VAT UE, - system wymiany informacji VIES zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - WDT moment powstania obowiązku podatkowego, - podstawa opodatkowania, - kiedy stawka 0%, - zasady dokumentowania, - rabaty, - korekty, - kursy walut, obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze, - faktury, - rozliczanie zaliczek, itp. d. zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - WNT e. wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna - zasada ogólna i procedura uproszczona f. import towarów: g. eksport towarów: h. import usług i. usługi wykonywane poza granicami RP moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, dokumentowanie, zasady zastosowania stawki NP. (m.in. usługi związane bezpośrednio z eksportem towarów, naprawa i uszlachetnianie towarów, usługi transportu międzynarodowego, itp.) 2. Podatnik VAT - pojęcie działalności gospodarczej, osoba fizyczna jako podatnik VAT, opodatkowanie likwidacji działalności, zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe 3. Obowiązek podatkowy w VAT a. zasady szczególne, b. moment wystawienia faktury VAT a powstanie obowiązku podatkowego, c. refakturowanie usług - podstawy prawne, orzecznictwo i praktyka, d. rozliczanie zaliczek 4. Podstawa opodatkowania a. rabaty, b. premie pieniężne, c. dotacje, d. zastosowanie właściwego kursu waluty w transakcjach międzynarodowych e. stawki podatkowe w VAT -kiedy 0%, 5%, 8% - Klasyfikacje statystyczne a podatek VAT (PKWiU)

4 5. Podatek naliczony - odliczenia, zwroty a. prawo do odliczenia b. termin odliczenia c. rozliczanie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym - termin zwrotu VAT d. wydatki nie dające prawa do odliczenia podatku naliczonego e. odliczanie częściowe. Korekta VAT 6. Fakturowanie a. istota i znaczenie faktury, podmioty obowiązane do wystawiania faktur, obowiązek wystawiania faktur w ustawie VAT, dokumentowanie transakcji w obrocie gospodarczym, podmioty obowiązane do wystawiania faktur, wystawianie faktur przez nabywcę, podmioty na rzecz których wystawiane są faktury, przypadki braku obowiązku wystawiania faktur, wystawianie faktur na podstawie paragonu fiskalnego b. rodzaje transakcji dokumentowanych fakturą VAT c. podstawowy i szczególne terminy wystawiania faktur d. termin wystawiania faktur a obowiązek podatkowy w VAT e. treść i forma faktury, - zasady wystawiania faktur, - rodzaje i zawartość dokumentów, -niezbędne dane, -dokumenty uznawane za fakturę f. e-faktury g. faktura korygująca h. nota korygująca i. duplikat faktury j. anulowanie faktur k. faktury zaliczkowe - termin wystawiania faktur zaliczkowych l. refakturowanie - możliwość i zakres zastosowania m. faktury wystawiane w obcej walucie - fakturowanie transakcji międzynarodowych n. "pusta faktura" - konsekwencje podatkowe 7. Deklaracje i zapłata podatku 8. Ewidencje 9. Sankcje 10. Nieściągalność wierzytelności - "ulga na złe długi" BLOK V Zagadnienia szczególne z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej(6h) 1. Rozliczenia transakcji międzynarodowych: a. przyjęcie właściwego kursu przeliczenia transakcji b. przyjęcie właściwego kursu przeliczenia w przypadku korekty transakcji c. różnice kursów walut w ujęciu podatkowym 2. Samochód w firmie: a. wymogi uznania samochodu za samochód ciężarowy b. prywatny samochód przedsiębiorcy a koszty uzyskania przychodu c. samochody pracowników d. wydatki na eksploatację użyczonego samochodu e. ubezpieczenie OC i AC f. naprawy powypadkowe samochodów objętych ubezpieczeniem AC g. leasing finansowy i operacyjny

5 h. ujęcie podatkowe czynszu inicjalnego i. utrata przedmiotu leasingu 3. Rozliczenie wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych. BLOK VI Płace w praktyce(6h) 1. Naliczanie wynagrodzeń w teorii i praktyce a. umowa o pracę b. obliczanie wynagrodzeń z tytułu przychodów z działalności wykonywanej osobiście umowa zlecenia (uwzględnienie zmian dotyczących rozliczeń składkowopodatkowych obowiązujących od r.) umowa o dzieło warunki stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenie członka zarządu wspólnik spółki kapitałowej, członek zarządu i pracownik w jednej osobie wynagrodzenie członka rady nadzorczej wynagrodzenie członka rady nadzorczej będącego równocześnie pracownikiem (uwzględnienie zmian od r. dotyczących obniżania składki zdrowotnej) kontrakty menedżerskie 2. Zasady obliczania i ustalania podstawy wymiaru składek ZUS a. omówienie wyłączeń z podstawy wymiaru składek b. korekty dokumentów rozliczeniowych w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru składek i rozliczenie nadpłaconych składek c. ustalanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasady obniżania składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości podatku naliczonego (uwzględnienie zmian obowiązujących od r.) d. zasady pomniejszania zaliczki na podatek o składkę zdrowotną e. świadczenia na rzecz pracowników a podstawa wymiaru składek f. ubezpieczenie osoby wykonującej pracę w kilku państwach członkowskich g. obowiązki płatnika wobec ZUS 3. Ustalanie podstawy opodatkowania oraz obliczanie zaliczki na podatek dochodowy a. co jest a co nie jest przychodem ze stosunku pracy b. stosowanie kosztów uzyskania przychodów i kwoty wolnej od podatku c. jak ustalić przychody pracownika z tytułu świadczeń w naturze d. zwolnienia z podatku dochodowego e. obowiązki płatnika wobec US 4. Sporządzenie listy płac oraz deklaracji ZUS DRA. BLOK VII Case (12h) Zadaniem uczestników będzie zaewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w KPIR, obliczenie zaliczki na podatek dochodowy oraz sporządzenie deklaracji VAT i informacji podsumowującej VAT-UE.

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU Załącznik nr R2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Moc kompetencji w sile wieku" z dnia 01.08.2012r. Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U PROGRAMY SZKOLEŃ SYMBOL

Bardziej szczegółowo

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE Marcin Szymankiewicz Tomasz Poznañski Katarzyna Sztubiñska SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE (z suplementem elektronicznym) Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 37 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy... 37 1.1. Podmiot opodatkowania... 37 1.2. Osoby prawne... 38 1.3. Jednostki nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO Załącznik do Uchwały Nr 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 12/V/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW... 39 1. Pojęcie koszty uzyskania przychodów... 39 2. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r....

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia 1 Podatki, wybór formy O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

3 Spis treści. DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT...

3 Spis treści. DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT... 3 Spis treści DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT.... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Rodzaj pojazdu

Bardziej szczegółowo

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Koszty podatkowe w praktyce Koszty podatkowe w praktyce dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady Marek Kutarba Autor Marek Kutarba Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos

Bardziej szczegółowo

Likwidacja działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Likwidacja działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Likwidacja działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. 1 WYREJESTROWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZGŁOSZENIE DO URZĘDU MIASTA / URZĘDU GMINY W celu zgłoszenia zaprzestania

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo