Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17"

Transkrypt

1 Spis treści Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17 ROZDZIAŁ I. JAK CZYTAĆ PRZEPISY PODATKOWE Skąd brać treść przepisów podatkowych Które akty prawne w sprawach podatkowych? Zmiany w przepisach i teksty jednolite Rola orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej...24 ROZDZIAŁ II. WYBÓR FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rodzaje form prowadzenia działalności gospodarczej Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółka cywilna Osobowe spółki prawa handlowego Wykorzystanie spółek osobowych do optymalizacji podatkowej Opodatkowanie akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej Spółki kapitałowe Pozostałe formy prowadzenia działalności gospodarczej Podsumowanie...36 ROZDZIAŁ III. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych Opodatkowanie na zasadzie karty podatkowej Na czym polega opodatkowanie według karty podatkowej? Kto nie może wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej? Wysokość podatku i tryb jego opłacania Odliczenia i ulgi Zgłoszenie wyboru opodatkowania w formie karty Dokumentacja, faktury i rachunki Karta podatkowa a podatek VAT Opłacalność karty podatkowej Podsumowanie Opodatkowanie na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego Na czym polega opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym? Opodatkowanie przychodów z najmu ryczałtem ewidencjonowanym Kto nie może wybrać opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego? Wysokość podatku i tryb jego opłacania Odliczenia i ulgi...52

2 Zgłoszenie wyboru opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego Ewidencja przychodów i inne rodzaje obowiązków dokumentacyjnych Ryczałt ewidencjonowany a podatek VAT Opłacalność Podsumowanie Opodatkowanie podatkiem liniowym Na czym polega opodatkowanie podatkiem liniowym? Kto nie może wybrać opodatkowania w formie podatku liniowego Wysokość podatku i tryb jego opłacania Preferencje dla małych podatników Odliczenia i ulgi Zgłoszenie wyboru opodatkowania podatkiem liniowym Sprawozdawczość podatkowa Podatek liniowy a VAT Opłacalność Podsumowanie Opodatkowanie na zasadach ogólnych Na czym polega opodatkowanie na zasadach ogólnych? Wysokość podatku i tryb jego opłacania Preferencje dla małych podatników Odliczenia i ulgi Sprawozdawczość podatkowa Opłacalność Podsumowanie Zmiana formy opodatkowania Możliwość wyboru różnych form opodatkowania przez podatnika prowadzącego więcej niż jeden rodzaj działalności gospodarczej Możliwość wyboru różnych form opodatkowania przez wspólników spółek...74 ROZDZIAŁ IV. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG Miejsce i sposób złożenia formularza rejestracyjnego CEIDG Zgłoszenie rejestracyjne dla celów VAT Rejestr pełnomocnictw Dodatkowa rejestracja dla celów ZUS Obowiązek założenia rachunku firmowego Posługiwanie się identyfikatorem podatkowym NIP...81 CZĘŚĆ B. OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...83 ROZDZIAŁ I. KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA Rodzaje sprawozdawczości (księgowości) podatkowej Ogólne zasady ustalania wyniku podatkowego Przychody podlegające opodatkowaniu Przychody niepodlegające opodatkowaniu oraz zwolnione z podatku Koszty uzyskania przychodów Sposób ustalenia wyniku podatkowego na podstawie ksiąg rachunkowych Sposób ustalenia wyniku bilansowego...91

3 8. Sposób ustalenia wyniku podatkowego na podstawie księgi przychodów i rozchodów Sposób ustalenia wyniku podatkowego na podstawie ewidencji przychodów Sposób ustalenia wyniku podatkowego u podatników rozliczających się na zasadzie karty podatkowej Spis z natury (inwentaryzacja) Ocena prawidłowości prowadzenia ksiąg podatkowych...96 ROZDZIAŁ II. KOSZTY PODATKOWE Rola kosztów podatkowych Definicja kosztów uzyskania przychodów Warunki zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów Moment uwzględniania kosztów podatkowych w rachunku podatkowym Typowe kategorie kosztów podatkowych Odpisy amortyzacyjne a koszty podatkowe Leasing a koszty podatkowe Zwrot wydatków poniesionych na opłacenie autostrady oraz kosztów parkingu w ramach podróży służbowej Zwrot kosztów wyżywienia pracownika poniesionych w czasie podróży służbowej Zwrot kosztów podróży służbowej udokumentowanych innymi dokumentami niż faktury Nieuregulowanie kwoty wynikającej z faktury a koszt uzyskania przychodów. Regulacje obowiązujące od 2013 r ROZDZIAŁ III. AMORTYZACJA Czym jest amortyzacja? Definicja środka trwałego podlegającego amortyzacji Definicja wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych Odpisy amortyzacyjne niestanowiące kosztu podatkowego Koszty nabycia gruntu oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu są kosztami podatkowymi w momencie ich zbycia a nie poprzez odpisy amortyzacyjne Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Zasady i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Stawki amortyzacyjne w prawie podatkowym Odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych Jednorazowa amortyzacja dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność Ulepszenie środków trwałych Różnice w definicji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych między prawem podatkowym a bilansowym Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Leasing a odpisy amortyzacyjne ROZDZIAŁ IV. LEASING A. PODATEK DOCHODOWY Leasing w prawie cywilnym i bilansowym Leasing w podatku dochodowym

4 8 3. Leasing finansowy a leasing operacyjny Normatywny okres amortyzacji Przychody i koszty uzyskania przychodów w leasingu finansowym Amortyzacja w leasingu finansowym Sprzedaż przedmiotu umowy leasingu finansowego Przychody i koszty uzyskania przychodów w leasingu operacyjnym Leasing operacyjny samochodów Sprzedaż przedmiotu umowy leasingu operacyjnego Sprzedaż przedmiotu umowy leasingu operacyjnego osobie trzeciej Zbycie praw do leasingu Opodatkowanie kaucji gwarancyjnej Koszty związane z eksploatacją przedmiotu umowy leasingu Skutki podatkowe skrócenie okresu leasingu Koszty raty leasingowej za czas naprawy przedmiotu leasingu Odsetki karne od raty leasingowej zapłaconej z opóźnieniem Koszty nieodliczonego VAT z raty leasingowej B. VAT Zasady opodatkowania leasingu podatkiem od towarów i usług Leasing jako dostawa towarów Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania przy leasingu traktowanym jako dostawa towaru Moment odliczenia VAT naliczonego przy leasingu traktowanym jako dostawa towaru Leasing jako usługa Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania przy leasingu traktowanym jako świadczenie usługi Moment odliczenia VAT naliczonego przy leasingu traktowanym jako świadczenie usługi Szczególne zasady odliczania VAT naliczonego odnoszące się do leasingu samochodów osobowych Skutki odkupu przedmiotu leasingu operacyjnego Skutki przenoszenia na leasingobiorcę niektórych kosztów i opłat ponoszonych przez leasingodawcę Zmiana parametrów samochodu (likwidacja kratki ) w trakcie trwania umowy leasingu Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu a zwolnienie z VAT towarów używanych ROZDZIAŁ V. SAMOCHÓD W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwagi ogólne Definicja samochodu osobowego w ustawie o podatku dochodowym a definicja w ustawie o VAT.180 A. PODATEK DOCHODOWY Definicja samochodu osobowego dla potrzeb podatku dochodowego Różne sposoby użytkowania samochodów osobowych do celów firmowych Typowe wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodów z tytułu używania i eksploatacji samochodów osobowych Ograniczenia w prawie do zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z eksploatacją samochodów Koszty używania samochodu osobowego zaliczonego do środków trwałych o wartości przewyższającej równowartość euro Koszty eksploatacji samochodu osobowego niezaliczonego do środków trwałych. Samochody prywatne przedsiębiorcy oraz pracowników Co powinna zawierać ewidencja przebiegu pojazdu? Nieodliczony VAT związany z wydatkami eksploatacyjnymi samochodu stanowi koszt podatkowy 194

5 11. Koszty ubezpieczeń samochodów osobowych o wartości przewyższającej euro Koszty remontów powypadkowych samochodów, które nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym Ujęcie wydatków związanych z eksploatacją samochodów w księdze przychodów i rozchodów Skutki zawarcia umowy leasingu, której przedmiotem jest samochód osobowy B. VAT Zasady ogólne odliczania VAT naliczonego Skutki wyroku TSUE C-414/07 w sprawie Magoora Zasady odliczania VAT naliczonego od nabycia (leasingu) samochodów w latach Czy przerobienie samochodu na bankowóz daje prawo do odliczenia VAT naliczonego? Okres przejściowy dla leasingu w latach Odliczenie VAT naliczonego od paliwa do napędu samochodów osobowych w latach Odliczenie VAT naliczonego od wydatków eksploatacyjnych innych niż paliwo Stawka VAT dla ubezpieczenia przy leasingu samochodu osobowego Dostawa samochodów osobowych jako towarów używanych Zastosowanie zwolnienia z VAT z tytułu sprzedaży samochodu nabytego przed 2011 r., przy nabyciu którego w całości odliczony został VAT naliczony Zastosowanie zwolnienia z VAT przy sprzedaży samochodu nabytego po zakończeniu umowy leasingu ROZDZIAŁ VI. FUNKCJA PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO Dwa tryby uiszczania podatku dochodowego Odrębność płatnika od innych podmiotów biorących udział w rozliczeniu podatku Rodzaje przychodów, z których wypłacaniem wiąże się obowiązek płatnika Obowiązki płatnika podatku Obliczenie podatku przez płatnika Wpłata podatku przez płatnika Obowiązki dokumentacyjne płatnika Wynagrodzenie płatnika Odpowiedzialność płatnika Odpowiedzialność płatnika a odpowiedzialność podatnika (samozatrudnienie) Podmiot zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C nie jest płatnikiem podatku Przychody ze stosunku pracy Świadczenia medyczne finansowane przez pracodawcę jako przykład nieodpłatnych świadczeń Rozliczenia podróży służbowych pracowników Zwrot pracownikowi kosztów wyżywienia poniesionych przez niego w czasie podróży służbowej Zwrot pracownikowi wydatków związanych z podróżą służbową odbytą poza granicami kraju, poniesionych na dojazdy środkami komunikacji miejscowej Zwrot pracownikowi wydatków poniesionych na opłacenie autostrady oraz kosztów parkingu w ramach podróży służbowej Odpowiedzialność karna skarbowa płatnika podatku ROZDZIAŁ VII. KONKURSY I AKCJE PROMOCYJNE Nagrody w konkursach jako przychód podatkowy Klasyfikacja nagrody do właściwego źródła przychodów Nagroda jako przychód ze stosunku pracy

6 10 4. Nagroda jako przychód z działalności gospodarczej Nagroda jako przychód z działalności wykonywanej osobiście Konkurs a sprzedaż premiowa Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od nagród a podatek od gier Ustalenie płatnika podatku od nagród Obowiązki organizatora jako płatnika zryczałtowanego podatku od nagród Termin zapłaty podatku i obowiązki dokumentacyjne Ufundowanie dodatkowej nagrody pieniężnej na poczet pokrycia podatku od nagrody niepieniężnej Ubruttowienie nagrody pieniężnej Zaokrąglanie podstawy opodatkowania oraz podatku Zwolnienie z podatku od nagród do kwoty 760 zł Konkursy i gry organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu Magazyn firmowy i wewnętrzny intranet jako środki masowego przekazu Czy zwolnienie do kwoty 760 zł może mieć zastosowanie do nagród stanowiących przychód ze stosunku pracy? Konkursy w ramach nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu Nagroda w ramach sprzedaży premiowej Nagroda dla zespołu bądź kilku osób ROZDZIAŁ VIII. OPODATKOWANIE PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) Podstawy prawne podatku od towarów i usług Podatek VAT a podatek dochodowy Konstrukcja podatku od towarów i usług Kto jest podatnikiem VAT? Podatnik a płatnik Zwolnienie podmiotowe a zwolnienie przedmiotowe Istota zwolnienia podmiotowego z VAT Opłacalność rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego Sposób liczenia limitu obrotu dla zwolnienia podmiotowego Skutki wyboru zwolnienia podmiotowego Ewidencja sprzedaży dla podatnika zwolnionego podmiotowo Wyłączenia z możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego Utrata zwolnienia podmiotowego Powrót do zwolnienia podmiotowego Przedmiot opodatkowania VAT Zwolnienia przedmiotowe Zwolnienie przedmiotowe z VAT a stawka 0% Zwolnienie dostawy towarów używanych Zwolnienie sprzedaży samochodu jako towaru używanego Zwolnienia dotyczące budynków i budowli Zwolnienie dotyczące zbycia gruntów Zwolnienia dotyczące ustanowienia oraz zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu Zwolnienie usług wynajmu nieruchomości mieszkalnych Stawki podatkowe obowiązujące w podatku od towarów i usług Stawki VAT a klasyfikacje statystyczne Stawka obniżona do 8% Stawka obniżona do 8% dla montażu drzwi i okien Stawka obniżona do 8% dla robót konserwacyjnych...293

7 29. Stawka obniżona do 8% dla czynności zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu Stawka obniżona do 5% Stawka obniżona do 0% Opłacalność stawki 0% Warunki stosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów Świadczenia finansowane z ZFŚS Wpływ zmiany w przepisach od 1 kwietnia 2011 r. na opodatkowanie czynności realizowanych z ZFŚS Pożyczki udzielane ze środków ZFSŚ Sposób traktowania najmu na gruncie VAT Czy najem w każdej sytuacji podlega opodatkowaniu VAT? Zwolnienie z opodatkowania usług najmu Odliczenie podatku naliczonego w związku z wykonywaniem usługi najmu Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług najmu Dokumentowanie usług najmu fakturami Fakturowanie Faktury a rachunki Treść rachunku Prawo do odliczenia podatku naliczonego Moment odliczenia VAT naliczonego Moment odliczenia VAT naliczonego reguły szczególne (mali podatnicy) Specjalne tryby opodatkowania Opodatkowanie usług turystki Rodzaje ewidencje (rejestrów) prowadzonych przez podatników VAT Ewidencja sprzedaży dla podatników zwolnionych podmiotowo Podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo nie prowadzą ewidencji dla potrzeb VAT Pełna ewidencja VAT (rejestr sprzedaży oraz rejestr zakupów) Zmiana ewidencji sprzedaży VAT na pełną ewidencję VAT Obowiązek rejestrowania sprzedaży za pośrednictwem kas fiskalnych Zwolnienie kwotowe i przedmiotowe z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej Obowiązki podatnika związane z użytkowaniem kas fiskalnych Ulga z tytułu nabycia kasy fiskalnej Obowiązek rejestracji sprzedaży w kasie a wystawienie faktury Sankcje za niedopełnienie obowiązku prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kas fiskalnych Najważniejsze zmiany w VAT wprowadzone w roku ROZDZIAŁ IX. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Opodatkowanie przedsiębiorcy podatkiem od nieruchomości Podatek od nieruchomości od gruntów a podatek rolny i leśny Definicja budynku na potrzeby podatku od nieruchomości Definicja budowli na potrzeby podatku od nieruchomości Związek posiadanych przez przedsiębiorcę nieruchomości i budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej Pojęcie względy techniczne na potrzeby podatku od nieruchomości Podatnik podatku od nieruchomości Spółka cywilna a podatek od nieruchomości

8 12 9. Podstawa opodatkowania oraz stawki podatkowe podatku od nieruchomości Podstawa opodatkowania budowli Termin płatności podatku oraz deklaracje podatkowe Zaokrąglanie podatku od nieruchomości Zawieszenie działalności gospodarczej a stawki podatku CZĘŚĆ C. ZAWIESZENIE WYKONYWANIA I ZAKOŃCZENIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ I ZAWIESZENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Skutki zawieszenia działalności gospodarczej Czynności, które przedsiębiorca może wykonywać w trakcie zawieszenia działalności Skutki zawieszenia wykonywania działalności w podatku dochodowym Wymogi zawieszenia działalności przez spółki osobowe Koszty podatkowe i przychody w okresie zawieszenia działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych Rozliczanie straty podatkowej w trakcie zawieszenia działalności Skutki zawieszenie wykonywania działalności w VAT Skutki zawieszenia działalności gospodarczej w zakresie składek ubezpieczeniowych ROZDZIAŁ II. ZAKOŃCZENIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wykreślenie działalności gospodarczej z CEIDG oraz KRS Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG z urzędu Wyrejestrowanie ubezpieczonego z ZUS Sporządzenie wykazu składników majątku oraz spisu z natury dla celów podatku dochodowego Zamknięcie księgi przychodów i rozchodów oraz ustalenie dochodu z działalności gospodarczej Sprzedaż składników majątku po likwidacji działalności gospodarczej skutki w podatku dochodowym Skutki likwidacji działalności gospodarczej w VAT Rozwiązanie spółki skutki w VAT Podstawa opodatkowania i moment powstania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku zakończenia działalności gospodarczej Rozliczenie ewentualnej nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym ZAŁĄCZNIKI Tabela miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowe Wykaz usług wyłączonych z ryczałtu ewidencjonowanego Wykaz stawek ryczałtu ewidencjonowanego Wzór ewidencji przychodów dla ryczałtu ewidencjonowanego Przykład wykazu ŚT i WNiP dla potrzeb ryczałtu ewidencjonowanego Wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów Wzór ewidencji ŚT i WNiP Wzór ewidencji wyposażenia Wzór karty przychodów pracowników Formularz CEIDG-1 dla celów rejestracji działalności gospodarczej Formularz VAT-R dla celów rejestracji VAT Wykaz stawek amortyzacyjnych...435

9 13. Wzór ewidencji przebiegu pojazdów (tzw. kilometrówka) Lista towarów i usług, do których nie stosuje się zwolnienia podmiotowego VAT Lista towarów i usług opodatkowanych stawką VAT 8% Lista towarów i usług opodatkowanych stawką VAT 5% Zwolnienia z obowiązku prowadzenia kas fiskalnych Maksymalne stawki podatku od nieruchomości Formularz PIT-16A. Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania art. 24d updof

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2.

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Ogólne wiadomości związane z najmem na podstawie kodeksu cywilnego 7 1. Najem rzeczy i nieruchomości 7 2. Czynsz 8 3. Sposoby rozwiązania umowy najmu 8 4. Zbycie rzeczy wynajmowanej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19 Spis Treści ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 15 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym.. 15 Umowa leasingu, zgodnie z przepisami 15 2. Strony umowy leasingu.. 16 3. Umowa leasingu w prawie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE PODATKI NR 9 INDEKS 36990X ISBN 9788374403559 MARZEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE Jak ustalić ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11 Spis treści O książce 11 Pomysł na firmę 13 Dlaczego ta forma działalności? 14 Nie przechodzisz na swoje - otwierasz firmę 16 Czy trzeba być nadczłowiekiem? 17 Dlaczego zakładasz firmę? 19 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka Spis Treści Wykaz skrótów:... 20 WSTĘP... 23 CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT...

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Jacek Kalinowski (red.) UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Autorzy: Monika Kalinowska Jacek Kalinowski Tomasz Miłek Mikołaj Turzyński Łódź 2009 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 9 WSTĘP...10 CZĘŚĆ I: PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego.

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego. PROGRAM SZKOLENIA Akademia Podatków. I. VAT 1. Systematyka aktów prawnych w zakresie VAT - praktyczne wykorzystanie w pracy zawodowej: źródła prawa krajowego oraz prawa unijnego, indywidualne interpretacje

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h):

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): Działalność jednoosobowa, działalność w formie spółki osobowej, zarządzanie podmiotem w oparciu o umowę na kontrakt menadżerski: 1. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 515109 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2009 26-29 Styczeń Zakopane, Hotel Crocus, Kod szkolenia: 515109 Koszt szkolenia: 2650.00

Bardziej szczegółowo

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek Spis treści Wstęp Rozdział 1. Informacje ogólne W gąszczu przepisów - wprowadzenie Status małego podatnika może ułatwić działalność Działalność gospodarcza, czyli zostałeś przedsiębiorcą Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [Dziennik Ustaw Nr 152, Poz. 1475] OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS PIT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Sposoby rozliczenia podatku dochodowego: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych: Karta podatkowa Ryczałt od przychodów

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Lp. Termin wykonania Podmiot - podatnik Treść obowiązku / Symbol formularza/podstawa prawna Deklaracje, zaliczki, zawiadomienia, oświadczenia 1

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE Spis treści Wstęp...9 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE...13 1.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług...13 1.2. Podatek VAT w świetle 112 Dyrektywy Unii Europejskiej...16 1.3.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 1. Uwagi wstępne str. 17 2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K Rafał Styczyński NAJEM NIERUCHOMOŚCI A PODATKI Warszawa 2015 Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. Wydawca Grzegorz

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare Skuteczna optymalizacja kosztów Kamila Ciszczonik TaxCare Optymalizacja w pigułce Samochód w działalności gospodarczej Lokal w działalności gospodarczej samozatrudnienie Samochód w działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zawiera również wzory pism związanych z funkcjonowaniem spółki, które niewątpliwie będą pomocne w działalności spółki.

Zawiera również wzory pism związanych z funkcjonowaniem spółki, które niewątpliwie będą pomocne w działalności spółki. Spółka z o.o. Kompendium podatkowe. Skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki z o.o. z uwzględnieniem interpretacji i orzecznictwa. Rafał Styczyński Publikacja niezbędna nie tylko dla osób profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika 23-12-2014 Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr.

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów

Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów Szkolenie portalu TaxFin.pl Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów 16-17 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Cel szkolenia: Koniec roku kalendarzowego

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

3 Spis treści. DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT...

3 Spis treści. DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT... 3 Spis treści DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT.... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Rodzaj pojazdu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Faza inwestycyjna... 1 1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R

ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R 1. NOWE ZASADY OPODATKOWANIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, ELEKTRONICZNYCH I NADAWCZYCH ŚWIADCZONYCH DLA

Bardziej szczegółowo

Ewidencje podatkowe w działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne

Ewidencje podatkowe w działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne Rodzaje ewidencji podatkowej, jaką obowiązany jest prowadzić podatnik, zależą od wybranej przez niego formy opodatkowania. Jakie są te ewidencje w praktyce? Działalność gospodarcza wiąże się z obowiązkiem

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki i stawki 2013. Niezbędnik dla księgowych i działów płac

Wskaźniki i stawki 2013. Niezbędnik dla księgowych i działów płac Wskaźniki i stawki 2013 Niezbędnik dla księgowych i działów płac Wskaźniki i stawki 2013 I Autorzy: Anna Kostecka, Marta Grabowska-Peda, Sylwia Maliszewska Dyrektor wydawniczy: Marek Kutarba Kierownik

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość nie jest trudna

Rachunkowość nie jest trudna Rachunkowość nie jest trudna Ale Szczegóły, zmieniające się przepisy Przepisy podatkowe a rachunkowość handlowa Rachunkowość małych firm co jest ważne Ewidencja (na ile skomplikowana) Podatki (zgodnie

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII 1. Faza inwestycyjna... 1 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Ściągawka Przedsiębiorcy

Ściągawka Przedsiębiorcy Ściągawka Przedsiębiorcy Terminy dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej: do 07* stycznia płacisz podatek w formie karty. Jeśli płacisz VAT

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE Marcin Szymankiewicz Tomasz Poznañski Katarzyna Sztubiñska SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE (z suplementem elektronicznym) Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu Po stronie wynajmującego rzeczy w postaci ruchomości lub nieruchomości powstaje przychód (dochód), który można opodatkować na pięć - lub gdy dodatkowo uwzględni się rozwiązania szczególne - siedem różnych

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe (podstawowe informacje)

Podatki dochodowe (podstawowe informacje) Podatki dochodowe (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Elementy konstrukcji prawnej podatku Podmiot podatku Przedmiot podatku Podstawa opodatkowania Stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 3TE1, 3TE2 LP Temat Zakres treści Finanse przedsiębiorstw 1-2 Aktywa podmiotów gospodarczych Klasyfikacja aktywów trwałych Metody amortyzacji środków trwałych Ustalanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR KSIĘGOWEGO. Podatki Rachunkowość Odsetki Samochód w firmie Składki ZUS Kary za błędy w rozliczeniach

INFORMATOR KSIĘGOWEGO. Podatki Rachunkowość Odsetki Samochód w firmie Składki ZUS Kary za błędy w rozliczeniach INFORMATOR KSIĘGOWEGO Podatki Rachunkowość Odsetki Samochód w firmie Składki ZUS Kary za błędy w rozliczeniach Informator księgowego Podatki Rachunkowość Odsetki Samochód w firmie Składki ZUS Kary za błędy

Bardziej szczegółowo

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności

VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności Wyposażenie, środki trwałe ewidencje Amortyzacja jednorazowa Teksty zebrała i opracowała

Bardziej szczegółowo