Newsletter / 16 grudnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter / 16 grudnia 2013 r."

Transkrypt

1 Newsletter / 16 grudnia 2013 r. Str.2. Nowe prawo konsumenckie wprowadza rewolucję w branży e-commerce Str.4. Zmiany VAT od 1 stycznia 2014 r. Str.7. Zamawiający zabezpiecza się przed solidarną odpowiedzialnością. Zmiany w Prawie Zamówień Publicznych. Str.9. Obiad z kontrahentem może być kosztem podatkowym. Ale nie każdy Str.10. Od 1 stycznia 2014 r. odliczymy cały VAT od samochodów z kratką. Ale nie od wszystkich.

2 Nowe prawo konsumenckie wprowadza rewolucję w branży e-commerce Przedłożony Radzie Ministrów projekt ustawy o prawach konsumenta, stanowiący transpozycję Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE (dalej: Dyrektywa ), wywrze znaczący wpływ nie tylko na prawa konsumentów, lecz również na obrót profesjonalny przedsiębiorców. Przepisy krajowe implementujące Dyrektywę mają obowiązywać od 13 czerwca 2014 r. Projekt wprowadza daleko idące zmiany w przepisach konsumenckich dotyczących umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Zmiana obejmie również przepisy regulujące zasady odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej. W wyniku nowelizacji ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej zostanie uchylona, a przepisy dotyczące sprzedaży konsumenckiej zostaną przeniesione do Kodeksu cywilnego i scalone ze znowelizowanymi przepisami o rękojmi i gwarancji. Z punktu widzenia e-commerce, warto zwrócić uwagę na istotne zmiany dotyczące prawa konsumenta do odstąpienia od umowy. Obecny 10-dniowy ustawowy termin na odstąpienie od umowy zostanie wydłużony do 14 dni. Jego bieg przy sprzedaży rozpocznie się z dniem objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik (obecnie biegnie od wydania rzeczy konsumentowi), natomiast w przypadku pozostałych umów (np. o świadczenie usług) z dniem zawarcia umowy. Jednocześnie projekt przewiduje surową sankcję za niespełnienie obowiązku informacyjnego wobec konsumenta o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy. Jeżeli przedsiębiorca nie udzieli konsumentowi informacji w tym zakresie, okres na odstąpienie od umowy upłynie po 12 miesiącach od zakończenia początkowego 14 dniowego okresu. Jeżeli przedsiębiorca dopełni jednak obowiązku informacyjnego w czasie tych 12 miesięcy, okres na odstąpienie od umowy upłynie po 14 dniach od momentu poinformowania konsumenta. Konsument, który będzie chciał skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy będzie mógł złożyć oświadczenie w dowolnej formie. Ponieważ to na nim spoczywa ciężar dowodu, powinien jednak skorzystać z trwałego nośnika. Może m.in. skorzystać z gotowego formularza, którego wzór załączony został do Dyrektywy. Projekt wprowadza również możliwość odstąpienia od umowy przez konsumenta za pośrednictwem strony internetowej przedsiębiorcy lub elektronicznego wzoru formularza o ile przedsiębiorca dobrowolnie udostępni taki mechanizm. 2

3 Nowe prawo konsumenckie wprowadza rewolucję w branży e-commerce Jeżeli konsument w ww. terminie skorzysta z prawa odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą. Gdy złoży oświadczenie zanim przedsiębiorca przyjmie jego ofertę, oferta przestanie wiązać. Dyrektywa usuwa również istniejące wątpliwości dotyczące zwrotu kosztów dostawy przedsiębiorca obowiązany będzie w terminie 14 dni zwrócić konsumentowi wszystkie uiszczone przez niego płatności, w tym również równowartość najtańszego, standardowego sposobu dostawy. Warto pamiętać także o poinformowaniu konsumenta o obowiązku poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu (odesłania) rzeczy w innym wypadku ciężar ich poniesienia przechodzi na przedsiębiorcę. Jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom praktyki, Dyrektywa umożliwia przedsiębiorcy wstrzymanie się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Obecne przepisy termin na odstąpienie - 10 dni kalendarzowych na piśmie jeżeli konsument nie został poinformowany na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, może od niej odstąpić w terminie 3 miesięcy od jej wykonania Projekt nowelizacji termin na odstąpienie - 14 dni kalendarzowych jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie jeżeli konsument nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy, okres ten upływa po 12 miesiącach od zakończenia początkowego, 14 - dniowego okresu na odstąpienie od umowy Projekt ustawy ma w najbliższym czasie trafić do Sejmu i może ulec niewielkim zmianom należy mieć przy tym na uwadze przyjętą przez Dyrektywę zasadę pełnej harmonizacji, która oznacza, że Polska jako państwo członkowskie nie może (z nielicznymi wyjątkami) utrzymywać ani wprowadzić do swojego prawa krajowego przepisów odbiegających od tych, które zostały ustanowione w Dyrektywie, w tym również przepisów surowszych lub łagodniejszych. Margines działania polskiego ustawodawcy został zatem znacząco ograniczony. więcej informacji: Anna Górna, tel Olga Kotarska, tel

4 Zmiany VAT od 1 stycznia 2014 r. Od nowego roku podatników czekają rewolucyjne zmiany w VAT, które w dużej mierze stanowić będą efekt dostosowania polskich regulacji do dyrektywy VAT. Planowane zmiany dotyczą szeregu kluczowych regulacji takich jak m.in. moment powstania obowiązku podatkowego, zasad odliczania VAT czy zasad wystawiania faktur. Przypominamy, że ze względu na szeroki zakres zmian warto już teraz dokonać przeglądu interpretacji indywidualnych uzyskanych w oparciu o dotychczasowe regulacje, bowiem w związku ze zmianą przepisów ustawy VAT część z nich może stracić swoją moc ochronną (więcej na ten temat w Newsletterze z dnia r.). 1. Moment powstania obowiązku podatkowego Rewolucja dotyczy m.in. momentu powstania obowiązku podatkowego. W świetle nowych regulacji obowiązek podatkowy powstawać będzie z chwilą dokonania dostawy towarów lub z chwilą wykonania usługi. Co do zasady przestanie on być zatem zależny od momentu wystawienia faktury. W przypadku usług przyjmowanych częściowo, jeżeli określono zapłatę dla poszczególnych części, obowiązek podatkowy będzie powstawał co do zasady z chwilą wykonania części usługi, w stosunku do której to części określono zapłatę. W przypadku natomiast usług oraz dostaw towarów, dla których ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, obowiązek podatkowy będzie powstawał co do zasady z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, aż do zakończenia świadczenia. Jeżeli usługi lub dostawy świadczone będą w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok (w związku z ich świadczeniem w danym roku nie upłyną terminy płatności lub rozliczeń) moment obowiązku podatkowego powstanie z upływem każdego roku podatkowego, aż do momentu zakończenia świadczenia. Regulacja ta nie będzie jednak znajdowała zastosowania do dostaw towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu itp. przewidującej, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności rzeczy zostaje przeniesione na nabywcę. 4

5 Zmiany VAT od 1 stycznia 2014 r. 2. Fakturowanie Od nowego roku zmianie ulegną zasady wystawiania faktur. W świetle nowych regulacji faktury będą co do zasady wystawiane nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę i nie wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, otrzymaniem całości lub części zapłaty. Wcześniej, niż 30 dni przed wykonaniem usługi będą mogły jednak zostać wystawione faktury dokumentujące te usługi, dla których ustalono następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, jeżeli faktura wskazuje, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy. Praktycznym skutkiem ww. zmian będzie m.in. możliwość wystawiania faktur zaliczkowych jeszcze przed otrzymaniem zaliczki. 3. Odliczenie VAT Od 1 stycznia 2014 r. prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługiwać będzie co do zasady w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Odliczenie nie będzie mogło przy tym nastąpić wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Istotne zmiany dotyczyć będą prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu WNT. Od 1 stycznia 2014 r. odliczenie w tym wypadku będzie warunkowane otrzymaniem faktury od sprzedawcy w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. W przeciwnym razie niezbędna będzie korekta odliczonego VAT. Ponowne odliczenie podatku nastąpić będzie mogło dopiero w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik otrzyma fakturę. 5

6 Zmiany VAT od 1 stycznia 2014 r. 4. Podstawa opodatkowania nowa definicja Od 1 stycznia 2014 r. podstawę opodatkowania stanowić będzie wszystko, co dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzyma lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Swoistą nowością będzie katalog elementów wchodzących w skład podstawy opodatkowania, jak i kwot, które nie są wliczane do podstawy opodatkowania oraz które obniżają podstawę opodatkowania. Odnośnie korekty podstawy opodatkowania zniesiony zostanie wymóg posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej w przypadku udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej oraz gdy z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. 5. Pozostałe zmiany Od nowego roku dotychczasowe zwolnienie przewidziane dla dostawy towarów używanych zostanie zastąpione nową regulacją. Zwolnione z VAT będą tylko dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT, jeżeli z tytułu ich nabycia (importu, wytworzenia) nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia VAT należnego o kwotę VAT naliczonego. Wprowadzona zostanie także regulacja dotycząca możliwości stosowania stawki VAT 0% na zaliczkę otrzymywaną na poczet eksportu towarów, przy spełnieniu określonych warunków, tj. wywozu towarów w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał zapłatę oraz otrzymania w tym terminie dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza teren UE. Przepis ten stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym, pod warunkiem że późniejszy wywóz towarów jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów. więcej informacji: Konrad Misiewicz, tel. (71) Aleksandra Marchewka, tel. (71)

7 Zamawiający zabezpiecza się przed solidarną odpowiedzialnością. Zmiany w Prawie Zamówień Publicznych. W dniu 9 grudnia 2013 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Zmiany korzystne są przede wszystkim dla zamawiających oraz podwykonawców, którzy zyskują większą gwarancję zapłaty oraz skuteczniejsze narzędzia jej dochodzenia. Zdyscyplinowanie wykonawców. Najistotniejszą zmianą dla przedsiębiorców jest wprowadzenie szeregu gwarancji uzyskania zapłaty dla podwykonawców oraz środków dyscyplinujących wykonawców w tym zakresie. Przede wszystkim, w przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, wykonawca otrzyma zapłatę jedynie w razie przedłożenia zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia zaakceptowanemu przez zamawiającego podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy robót budowlanych. Ponadto, w przypadku gdy wykonawca uchyla się od zapłaty wynagrodzenia zaakceptowanemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub zgłoszonemu zamawiającemu podwykonawcy usług lub dostaw realizowanych w ramach zamówienia na roboty budowlane, zamawiający będzie mógł dokonać zapłaty bezpośrednio na rzecz ww. podwykonawców. Przed dokonaniem powyższej zapłaty zamawiający zapozna się z pisemnymi uwagami wykonawcy dotyczącymi powodów nieuregulowania wynagrodzenia podwykonawców (o ile takie zostaną złożone) i w zależności od oceny ich zasadności: - wypłaci wykonawcy wstrzymane wynagrodzenie, - wypłaci podwykonawcy wynagrodzenie i potrąci je z wynagrodzenia wykonawcy lub - złoży należną podwykonawcy kwotę do depozytu sądowego. Uwaga: wielokrotne wypłacanie podwykonawcom wynagrodzeń przez zamawiającego lub wypłata wynagrodzeń przez zamawiającego w kwocie przewyższającej 5% wartości zamówienia może stanowić podstawę odstąpienia od umowy z wykonawcą przez zamawiającego. Szersze uprawnienia zamawiającego. Nowelizacja przewiduje również większy wpływ zamawiającego na angażowanie podwykonawców w wykonywanie zamówień. Zamawiający zyska m.in. możliwość zastrzeżenia w SIWZ, że niektóre części zamówienia muszą zostać wykonane osobiście przez wykonawcę. Zastrzeżenie to będzie mogło dotyczyć: 7

8 Zamawiający zabezpiecza się przed solidarną odpowiedzialnością. Zmiany w Prawie Zamówień Publicznych. - kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi, - prac związanych z rozmieszczeniem i instalacji (w przypadku zamówienia na dostawy). Mimo powyższego wykonawca będzie uprawniony wykonać zastrzeżone prace przy pomocy podwykonawców, na których zasobach polegał celem wykazania spełnienia warunków zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP). Dodatkowo, zamawiający będzie mógł żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania przez wykonawcę nazw podwykonawców, na których zasobach polega już na etapie składania oferty. Jeżeli wykonawca następnie zrezygnuje z podwykonawcy, na którego zasoby powołał się, będzie musiał wykazać, iż proponowany nowy podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w przetargu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z którego zrezygnowano. Przepis ten ma wyeliminować sytuację powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego jedynie w celu uzyskania zamówienia. Wykonawcy wybrani do realizacji zamówienia na roboty budowlane będą zobowiązani przedłożyć zamawiającemu projekt umów podwykonawczych, a następnie również kopię zawartych umów w przypadku wykonywania robót budowlanych przy ich pomocy. Zamawiający będzie mógł złożyć zastrzeżenia do projektu (i do podpisanej umowy), gdy będzie on niezgodny z SIWZ lub gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenie faktury. Warto również zaznaczyć, iż nowelizacja wprowadza do PZP definicję umowy o podwykonawstwo, za którą uważa się nie tylko umowę wykonawcy z podwykonawcą, ale także umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą i umowy dalszych podwykonawców w przypadku zamówień na roboty budowlane. Dzięki powyższemu zamawiający ma zyskać realny wpływ na cały łańcuch podmiotów faktycznie wykonujących zamówienie na roboty budowlane. więcej informacji: Olga Kotarska, tel Natalia Komarzańska, tel

9 Obiad z kontrahentem może być kosztem podatkowym. Ale nie każdy W dniu 25 listopada 2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której odniósł się do spornego tematu wydatków na spotkania z kontrahentami jako stanowiących lub nie koszty reprezentacji wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT i art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT. Ze względu na brak ustawowej definicji pojęcia reprezentacji, dotychczasowe próby interpretowania ww. przepisów prowadziły do wzajemnie sprzecznych rozstrzygnięć przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. I tak za wydatki o charakterze reprezentacyjnym były uznawane np. wszelkie koszty zakupu posiłków, napojów podawanych w trakcie spotkań z kontrahentami lub też jedynie wydatki o charakterze wystawnym, czy przekraczające koszty zwyczajowo ponoszone w danych okolicznościach. Pojawiło się nawet stanowisko, że niestanowiącymi kosztów podatkowych kosztami reprezentacji są wydatki związane z reprezentowaniem podatnika, z działaniem w jego imieniu. W oparciu o analizę wyroku NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., wydanego w składzie 7 sędziów (sygn. akt II FSK 702/11), Minister Finansów potwierdził, że wydatki na usługi gastronomiczne, zakup żywności i napojów (niezależnie od miejsca ich podawania) podawanych podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej nie są z założenia wydatkami o charakterze reprezentacji. W interpretacji tej wskazał jednak, że każda sprawa powinna być przedmiotem odrębnej oceny pod kątem okoliczności, w jakich doszło do poniesienia wydatków. Jednocześnie jako pomocne w analizie konkretnych przypadków Minister Finansów przytoczył następujące tezy NSA: - wymienienie w ustawach podatkowych określonych wydatków jako przykładowych kosztów reprezentacji nie oznacza, iż wydatki tego rodzaju zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów; - nie bierze się pod uwagę tego, czy poczęstunki odbywają się w siedzibie firmy, czy też poza nią; - dla oceny takich wydatków nie są także istotne takie cechy jak wystawność, wytworność, okazałość poczęstunków; - za wydatki stanowiące koszty reprezentacji należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań. W szczególności ze względu na ostatnią z powołanych przez Ministra Finansów tez wyroku można się spodziewać, że omawiana interpretacja ogólna nie zakończy sporów o wydatki na spotkania biznesowe. więcej informacji: Katarzyna Czekajło-Zajkowska, tel

10 Od 1 stycznia 2014 r. odliczymy cały VAT od samochodów z kratką. Ale nie od wszystkich. Decyzja derogacyjna Komisji Europejskiej, uprawniająca Polskę do ograniczenia możliwości odliczenia VAT od samochodów obowiązuje do końca 2013 r. KE opublikowała jednak projekt kolejnej decyzji derogacyjnej, w oparciu o którą Polska ma być uprawniona do ograniczenia możliwości odliczania VAT do końca 2016 r. Choć nie wiadomo jeszcze, w jakim dokładnie kształcie i od jakiej daty decyzja ta wejdzie w życie, to aby dopuszczone nią ograniczenia w odliczaniu VAT zaczęły obowiązywać, konieczna będzie ponowna zmiana przepisów o VAT, dostosowująca polską ustawę do treści decyzji. Można się zatem spodziewać, że przynajmniej w styczniu 2014 r. znowu możliwe będzie odliczenie całego VAT naliczonego przy zakupie (leasingu, najmie) niektórych tzw. samochodów z kratką. Jak będzie od 1 stycznia 2014 r. Aby pełne odliczenie było możliwe, wykorzystywany w działalności gospodarczej samochód, który nie należy do kategorii m.in.: vanów, samochodów dostawczych, autobusów (pojazdy, o których mowa w art. 86a ust. 2 pkt 1-4 i 7 ustawy o VAT) i tzw. samochodów specjalnych powinien spełniać określone wymogi odnośnie stosunku liczby miejsc siedzących i dopuszczalnej ładowności: 1 miejsce jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg, 2 miejsca jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg, 3 lub więcej jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg. Wymagane będzie również świadectwo homologacji samochodu jako innego niż osobowy (odpowiedni dokument wydany przez okręgową stację kontroli pojazdów) i adnotacja w dowodzie rejestracyjnym. Przepisy w tym zakresie zostały zaostrzone w 2012 r., dlatego też nie wszystkie samochody z zamontowaną kratką spełnią obecne wymagania (m.in.: możliwości załadunku towarów przez tylne drzwi, tylną klapę lub drzwi boczne, minimalnej wysokości otworu ładunkowego, minimalnej długości przestrzeni ładunkowej). W okresie przed wejściem decyzji KE w życie, w przypadku nabycia samochodów osobowych lub innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, które nie spełniają wskazanych powyżej wymogów, obowiązywać będzie ograniczenie odliczenia 60% VAT, nie więcej niż zł., a VAT naliczonego przy zakupie paliwa nadal nie odliczymy. 10

11 Od 1 stycznia 2014 r. odliczymy cały VAT od samochodów z kratką. Ale nie od wszystkich. Jak długo skorzystamy z możliwości odliczenia VAT Z projektu decyzji derogacyjnej (http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/en/ EN-F1-1.Pdf) wynika, że w przypadku nabycia samochodów, które nie będą używane wyłącznie w celach prowadzenia działalności gospodarczej, będzie można odliczyć 50% VAT naliczonego w cenie (KE nie przychyliła się do wniosku Polski, by dopuszczalne było odliczenie nie więcej niż 8 tys. zł VAT naliczonego). Takie samo ograniczenie dotyczyć będzie wydatków związanych z eksploatacją lub naprawą, a także z zakupem paliwa. Ograniczenie to nie znajdzie zatem zastosowania do tych samochodów, które są wykorzystywane przez podatników wyłącznie w celach biznesowych. Zgodnie z projektem decyzji ograniczenie odliczania VAT naliczonego nie będzie miało również zastosowania przy zakupie samochodów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony lub posiadających 9 miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy), a także do wydatków związanych z nabyciem / eksploatacją samochodów osobowych, które były poniesione wyłącznie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika VAT. Oprócz daty wejścia w życie decyzji derogacyjnej i nowelizacji przepisów o VAT w tym zakresie, w sprawie kratek pojawiają się jeszcze inne niewiadome. Nie wiadomo np. w jaki sposób potraktowane zostaną umowy najmu i leasingu zawarte pomiędzy 1 stycznia 2014 r. a datą wejścia w życie nowych regulacji. Poprzednia ustawa derogacyjna przewidywała w tym zakresie ochronę praw nabytych leasingobiorców, pod warunkiem zarejestrowania umowy leasingu w urzędzie skarbowym. więcej informacji: Marta Gawron-Jedlikowska, tel

12 Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z doradcami Kancelarii, z których porad zazwyczaj Państwo korzystają lub kontakt z wyżej wskazanymi autorami tekstów. Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii. Olesiński & Wspólnicy KANCELARIA ADWOKACKA, Adwokat Rafał Olesiński ul. Powstańców Śląskich 2-4, Tel. +48 (71) Wrocław Fax: +48 (71)

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie drugi etap rewolucyjnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług, które będą miały bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich podatników. Biuro poczyniło

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 23 lipca 2014 r.

Newsletter / 23 lipca 2014 r. Newsletter / 23 lipca 2014 r. Str.2. Zmiana zasad informowania o cenie towarów i usług Str.4. Nieodpłatne świadczenia należy opodatkować, jeśli korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi

Bardziej szczegółowo

VAT. w pytaniach i odpowiedziach

VAT. w pytaniach i odpowiedziach VAT 2 0 1 5 w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h czy wysyłka towaru to już dostawa kiedy trzeba opodatkować zaliczkową usługę turystyczną jak udokumentować rabat pośredni czy sprzedaż towaru

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 Faktury VAT przegląd najnowszych interpretacji 1. Czy można odliczać VAT z otrzymanych formie papierowej oryginałów faktur VAT zachowanych w formie zapisów obrazów elektronicznych...

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. 1 Autorzy: Mateusz Staszek dr Andrzej Ogonowski Koncepcja publikacji: Paweł Chaber Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Wydanie I Publikacja

Bardziej szczegółowo

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa według nowych zasad

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa według nowych zasad MARZEC - KWIECIEŃ 2014 Nowe regulacje prokonsumenckie Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa według nowych zasad Maria Kopeć, aplikant radcowski w Kancelarii prawnej

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 17 grudnia 2014 r.

Newsletter / 17 grudnia 2014 r. Newsletter / 17 grudnia 2014 r. Str.2. Odszkodowanie za naruszenia prawa konkurencji nowe regulacje UE Str.3. Przyspieszony zwrot VAT wymaga zapłaty z konta przedsiębiorcy Str.4. Coraz bliżej nowej ustawy

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 04 września 2014 r.

Newsletter / 04 września 2014 r. Newsletter / 04 września 2014 r. Str.2. Nowelizacja VAT w zakresie usług elektronicznych już pewna. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. Str.3. Prawie 200 tys. zł kary za reklamę 3 w 1 Str.4. Klauzula przeciwko

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r.

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48 56 669 9002 www.kip.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Konsument i przedsiębiorca

Konsument i przedsiębiorca Konsument i przedsiębiorca kto ma prawo, a kto obowiązek? @ Praktyczny poradnik w świetle ustawy o prawach konsumenta Partner: @ KOMANTARZE EKSPERTÓW Artur Sadowski CEO w platformie SerwerSMS.pl Potencjał

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie

DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie Dnia 30 maja 2014 r. Sejm RP uchwalił Ustawę o prawach konsumenta stanowiącą implementację dyrektywy Parlamentu

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE PODATEK VAT // DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // DŁUŻSZY URLOP MACIERZYŃSKI // UPROSZCZONE FAKTUROWANIE // METODA KASOWA aktualizacja 21.12.2012 r.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

E-sklep w świetle zmian prawnych. Transpozycja unijnej Dyrektywy a ustawa o prawach konsumenta aspekty praktyczne.

E-sklep w świetle zmian prawnych. Transpozycja unijnej Dyrektywy a ustawa o prawach konsumenta aspekty praktyczne. E-sklep w świetle zmian prawnych. Transpozycja unijnej Dyrektywy a ustawa o prawach konsumenta aspekty praktyczne. E-sklep w świetle zmian Title of prawnych the presentation 25 listopada Date 2014 # r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo