Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT ul. Polna Krotoszyn. Tel.: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn."

Transkrypt

1 Zmiany w VAT 2014

2 Modyfikacja zasad powstania obowiązku podatkowego Od 01 stycznia 2014r. wprowadzone zostaną nowe zasady wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego. Dotychczas obowiązujący art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług zostanie zastąpiony art. 19a.

3 Modyfikacja zasad powstania obowiązku podatkowego Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, zasadą jest, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towarów lub wykonania usługi, a w przypadku gdy czynności te powinny być potwierdzone fakturą, z chwilą wystawienia tej faktury, nie później niż 7 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Rozliczenie tego podatku następuje w deklaracji za dany miesiąc (ewentualnie kwartał), w którym obowiązek podatkowy powstał. Oznacza to, iż w przypadku sprzedaży dokonywanej pod koniec miesiąca, w zależności od daty wystawienia faktury, obowiązek podatkowy powstawać może w miesiącu jej dokonania lub w miesiącu następnym. Uznano, iż prowadzenie zmian w zakresie powyższej regulacji pozwoli, na dokładniejsze odzwierciedlenie postanowień dyrektywy 2006/112/WE oraz pozwoli uporządkować i uprościć przepisy w obecnie obowiązującym stanie.

4 Postanowienia art. 19a ust 1 i 2 ustawy o VAT: 1. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art., 20 i art. 21 ust.1 2. W odniesieniu do usług - usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. Zgodnie z regulacją obowiązującą od 1 stycznia 2014r., podatek staje się wymagalny w miesiącu dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi i zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy. Efektem nowej regulacji jest likwidacja możliwości przesuwania obowiązku podatkowego na następny okres rozliczeniowy. Skutkiem zmian jest prawidłowe implementowanie postanowień Dyrektywy 2006/112/WE która stanowi, iż VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług.

5 Przykład Dnia 25 lutego 2014r. podatnik wydał towar, dokonując tym samym dostawy. Sprzedaż taka zafakturowana została dnia 02 marca 2014r. Obowiązek podatkowy powstał w lutym 2014r. i podatek od takiej sprzedaży odprowadzony zostanie w deklaracji za luty 2014r. UWAGA! Od 1 stycznia 2014r. nie będzie obowiązywała zasada, wg której jeżeli sprzedaż podlega fakturowaniu, obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury, nie później niż 7 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

6 OBOWIĄZEK PODATKOWY - ZASADY OGÓLNE Zgodnie z art. 19a ust. 2 przyjęto, iż reguła wskazująca, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi, będzie miała również zastosowanie do usługi częściowej. Usługę będzie uważało się za wykonaną w razie wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. Jeśli podatnicy umówią się na potwierdzenie protokołem odbioru pewnego etapu wykonanej usługi (głównie usługi budowlanej) i dla wykonania tej części usługi określą zapłatę, to z chwilą wykonania tej części obowiązek podatkowy powstanie tylko w tej części.

7 OBOWIĄZEK PODATKOWY - ZASADY SZCZEGÓLNE Obowiązek podatkowy przy świadczeniach ciągłych Zgodnie z brzmieniem art. 19a ust. 3 ustawy o VAT: usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

8 OBOWIĄZEK PODATKOWY - ZASADY OGÓLNE Ustęp 4 art. 19a stanowi, że przepis ust.3 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów, z wyjątkiem dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust.1 pkt.2 - tj. z wyjątkiem wydania towarów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową albo w chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione.

9 OBOWIĄZEK PODATKOWY - ZASADY OGÓLNE UWAGA! Przy świadczeniach ciągłych trwających dłużej niż rok, gdy zapłata następuje po wykonaniu usługi podatnik będzie musiał rozliczyć VAT mimo, że nie otrzymał zapłaty.

10 OBOWIĄZEK PODATKOWY - ZASADY SZCZEGÓLNE Otrzymanie całości lub części zapłaty Zgodnie z nowym brzmieniem art. 19a ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu: a) wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu, b) przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie, c) dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18,

11 OBOWIĄZEK PODATKOWY - ZASADY SZCZEGÓLNE Otrzymanie całości lub części zapłaty d) świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług, e) świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust.1pkt (m.in. usługi ubezpieczeniowe, udzielania kredytów i poręczeń).

12 OBOWIĄZEK PODATKOWY - ZASADY SZCZEGÓLNE Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje również z chwilą otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1 cytowanej ustawy, mających bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług.

13 OBOWĄZEK PODATKOWY A WYSTAWIENIE FAKTURY Obecnie w przeważającej liczbie przypadków moment wystawienia faktury oznacza moment powstania obowiązku podatkowego. Od r. zasada ta stanie się wyjątkiem od reguły podstawowej. Przewidziano jedynie dwie grupy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstawał będzie z chwilą wystawienia faktury:

14 Czego dotyczy Grupa pierwsza art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy Grupa druga art. 19a ust. 5 pkt 3 ustawy Urząd Skarbowy Rodzaj czynności 1) dostawa energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, 2) świadczenie usług: - telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, - usług wodociągowych i komunalnych wymienionych w załączniku do ustawy o vat, - najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, - ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, -stałej obsługi prawnej i biurowej, - dystrybucji gazu przewodowego, energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej. 1) usługi budowlane lub budowlano montażowe, 2) dostawa książek drukowanych (PKWiU ew ) z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych (PKWiU ex i PKWiU ),

15 Czego dotyczy Grupa pierwsza art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy Grupa druga art. 19a ust. 5 pkt 3 ustawy Urząd Skarbowy Rodzaj czynności Zasada ta nie będzie miała zastosowania do importu usług, dla których miejsce świadczenia jest ustalane na podst. art. 28b ustawy o vat (czyli świadczonych na rzecz podatnika, dla których miejsce opodatkowania definiuje charakter nabywcy). 3) czynnosci polegające na drukowaniu książek (PKWiU ) z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex i PKWiU ex ), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b stanowiących import usług

16 Czego dotyczy Kiedy powstaje obowiązek podatkowy Grupa pierwsza art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy Grupa druga art. 19a ust. 5 pkt 3 ustawy - z chwilą wystawienia faktury - z chwilą wystawienia faktury Kiedy powstaje obowiązek podatkowy, gdy faktura nie została wystawiona lub została wystawiona po terminie - będzie powstawał nie później jednak niż w dniu, w którym faktura powinna zostać wystawiona, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności - będzie powstawał nie później jednak niż w dniu, w którym faktura powinna zostać wystawiona, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności

17 Czego dotyczy Grupa pierwsza art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy Grupa pierwsza art. 19a ust. 5 pkt 3 ustawy Zasady wystawiania faktur - zasady ogólne, z wyjątkiem usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, dla których faktura musi być wystawiona z upływem terminu płatności -zasady szczególne określone odrębnie dla każdej czynności

18 Przykład I usługi budowlane: Firma budowlana wykonała usługę 30 września i w tym dniu wystawiła fakturę. Na fakturze określony został 14-dniowy termin płatności. Zapłata miała miejsce 15 października. - wg zasad obowiązujących do r. - obowiązek podatkowy powstał 15 października /dzień faktycznej zapłaty/ - wg zasad obowiązujących od r. - obowiązek podatkowy będzie powstawał 30 września /dzień wystawienia faktury/. Przykład II dostawa energii elektrycznej: Firma energetyczna w 2013r. wystawiła fakturę dokumentującą sprzedaż energii elektrycznej w styczniu, z terminem płatności na luty. - wg zasad obowiązujących do r. - obowiązek podatkowy powstał w rozliczeniu podatku za luty /wg terminu płatności/ - wg zasad obowiązujących od r. - obowiązek podatkowy będzie powstawał w styczniu / wystawienie faktury przed terminem płatności/.

19 Obowiązek podatkowy - zaliczka Podobnie jak w obecnym stanie prawnym, w razie gdy przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę oraz (od 2014r.) wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Otrzymanie zaliczki na poczet eksportu obowiązek podatkowy na zasadach przewidzianych dla zaliczek krajowych (art. 19a ust.8 ustawy o VAT).

20 Obowiązek podatkowy - zaliczka W przypadku otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy stawka podatku 0% w eksporcie towarów znajdzie zastosowanie w odniesieniu do otrzymanej zapłaty pod warunkiem, że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzyma tę zapłatę oraz otrzyma w tym terminie dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium UE. Zastosowanie stawki 0% będzie miało również miejsce w przypadku, gdy wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym, jednak będzie to uzasadnione specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw, potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów.

21 Przykład Dnia 01 lipca polska spółka A otrzymała zaliczkę w wysokości zł od spółki B z siedzibą w USA. Pozostała część płatności miała zostać dokonana po dostawie towarów do USA; planowana dostawa miała nastąpić w sierpniu. Faktycznie zrealizowano ją dopiero w październiku. Pod koniec października spółka A otrzymała potwierdzenie wywozu towarów: - obecnie spółka A zastosowałaby stawkę 0% do otrzymanej zaliczki wywóz towarów nastąpił w ciągu 6 miesięcy od otrzymania części należności; - od 01 stycznia 2014r. Spółka A pierwotnie zastosuje stawkę 0% do otrzymanej zaliczki, gdyż przewiduje że wywóz towarów i otrzymanie dokumentów nastąpi do końca września, jednak dokonanie dostawy w październiku spowoduje opodatkowanie zaliczki 23% VAT i konieczność skorygowania deklaracji za lipiec. Natomiast w rozliczeniu ul. Polna za 32 październik skoryguje wcześniej wykazany podatek należny.

22 Obowiązek podatkowy a import towarów Zgodnie z art. 19a ust. 9 ustawy o VAT obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstawał będzie z chwilą powstania długu celnego, za wyjątkiem przypadków objęcia towarów procedurą celną: składu celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnienie od należności celnych przywozowych, procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu lub przeznaczeniem celnym - tu obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wprowadzenia towarów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego Jeżeli natomiast od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze obowiązek podatkowy powstawać będzie z chwilą wymagalności tych opłat. Oznacza to, że jeżeli nie są pobierane od tych towarów ww. opłaty to zaprzestanie podlegania ww. procedurom/przeznaczeniom celnym spowoduje powstanie obowiązku podatkowego zgodnie z zasadą ogólną tj. z chwilą powstania długu celnego.

23 PRZEŁOM 2013/2014 A OBOWIĄZEK PODATKOWY W przepisach nowelizujących ustawę o VAT wskazano, że w odniesieniu do czynności faktycznie wykonanych do końca 2013r. zastosowanie będą mały stare przepisy, tj. obowiązujące przed 2014r. W przypadku rozliczania mediów istnieją przepisy w sposób szczególny regulujące moment powstania obowiązku podatkowego na przełomie lat 2013/2014. Gdy bowiem do końca 2013r. podatnik wystawi fakturę obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu wykonania tych czynności.

24 PODSTAWA OPODATKOWANIA Z uwagi na potrzebę dostosowania polskich przepisów do przepisów prawa UE od dnia r. zmieniona zostanie definicja postawy opodatkowania. Uchylono dotychczas obowiązujące art. 29, 30 i 31 ustawy, zastępując je nowymi art. 29a,30a-30c. Art. 29a ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że podstawą opodatkowania z zastrzeżeniem ustępu 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawę towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

25 PODSTAWA OPODATKOWANIA Podstawa opodatkowania przy nieodpłatnych dostawach towarów oraz świadczeniu usług Zmiana ustawy o VAT w zakresie podstawy opodatkowania dla nieodpłatnych dostaw towarów oraz nieodpłatnego świadczenia usług podlegających opodatkowaniu VAT co do zasady nie uległa dużym zmianom. Zgodnie z art. 29a ust 2 ustawy o VAT w przypadku nieodpłatnych dostaw towarów, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. Jest to regulacja odpowiadająca obecnie obowiązującym przepisom, jednak uzupełniono ją o możliwość ustalania podstawy opodatkowania w oparciu o cenę nabycia nie tylko towarów będących przedmiotem nieodpłatnej dostawy, ale i towarów podobnych..

26 PODSTAWA OPODATKOWANIA Podstawa opodatkowania przy nieodpłatnych dostawach towarów oraz świadczeniu usług Przy nieodpłatnym przekazaniu towarów mającym charakter wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania będzie należało ustalić w oparciu o cenę nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określony w momencie dostawy tych towarów. W przypadku świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika.

27 . PODSTAWA OPODATKOWANIA Do podstawy opodatkowania będziemy wliczać: Do podstawy opodatkowania nie będziemy wliczać: 1. Podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty VAT co oznacza, że podstawa opodatkowania jest zawsze kwotą netto. 1.Kwot stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty -czyli również tzw. skonta, do których nie trzeba będzie wystawiać odrębnych faktur korygujących. 2. Koszty dodatkowe takie jak: prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. 2. Udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen uwzględnionych w momencie sprzedaży. 3.Otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu lub na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku

28 e PODSTAWA OPODATKOWANIA Przesłanki obniżenia podstawy opodatkowania W związku z nowelizacją ustawy o VAT, brzmienie art. 29a ust. 10 jest następujące: Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się: a) o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, b) wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12, c) zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło, d) wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1. Porównując dotychczasowy stan prawny, rozróżniono sytuację, gdy obniżka ceny lub opust dokonywane są w momencie sprzedaży, a kiedy następują po dokonaniu transakcji. Wskazano również, że zwrot nabywcy całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło, jest podstawą do zmniejszenia podstawy opodatkowania.

29 PODSTAWA OPODATKOWANIA Zgodnie z nowym brzmieniem art. 29a ust. 11 ustawy o VAT uregulowane zostały zasady włączania do podstawy opodatkowania wartości opakowań zwrotnych. Zgodnie z tym przepisem do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości opakowania, jeżeli podatnik dokonał dostawy towaru w opakowaniu zwrotnym, pobierając kaucję za to opakowanie lub określając taką kaucję w umowie dotyczącej dostawy towaru. Na podstawie art. 29a ust. 12 ustawy o VAT, w przypadku nie zwrócenia przez nabywcę opakowania zwrotnego (z kaucją), podstawę opodatkowania podwyższa się o wartość tego opakowania: 1. w dniu następującym po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowania - jeżeli tego opakowania nie zwrócono w terminie określonym w umowie, dnia od dnia wydania opakowania - jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu tego opakowania.

30 PODSTAWA OPODATKOWANIA Podstawę opodatkowania stanowić wówczas będzie kwota pobranej kaucji pomniejszona o należny podatek.

31 PODSTAWA OPODATKOWANIA Warunki dokonywania obniżenia podstawy opodatkowania Zgodnie z nowelizacją art. 29a ust. 13 ustawy o VAT określono warunki dokonywania obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem. Dotyczy to przypadków określonych w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 ustawy o VAT. Zgodnie z powyższą regulacją obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do kwoty wystawionej na fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towarów lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

32 PODSTAWA OPODATKOWANIA Warunki dokonywania obniżenia podstawy opodatkowania Zgodnie z nowelizacją art. 29a ust. 14 ustawy o VAT stwierdzono, że podstawa opodatkowania może zostać również obniżona w razie stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna. Nowym rozwiązaniem w powyższym zakresie, łagodzącym stosowanie warunku z ust. 13 i 14, w sytuacji gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez odbiorcę, pomimo udokumentowanej próby dostarczenia tej faktury korygującej, jest art. 29a ust. 15 pkt 4. Umożliwia on podatnikowi, w powyższej sytuacji obniżenie podstawy opodatkowania, jeżeli z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca posiada wiedzę, że transakcja została zrealizowana na warunkach określonych w takiej fakturze, po czym stosownie do ust. 16, obniżenie podstawy opodatkowania nie będzie mogło nastąpić wcześniej niż w deklaracji składnej za okres rozliczeniowy, w którym zostaną spełnione obie przesłanki wymienione w ust. 15 pkt 4.

33 PODSTAWA OPODATKOWANIA Warunki dokonywania obniżenia podstawy opodatkowania Nadal nie będzie konieczne otrzymanie potwierdzenia faktury korygującej w przypadku: eksportu towarów, WDT, dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju, sprzedaży energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz ,174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy.

34 WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW Od 01 stycznia 2014r. podstawą opodatkowania przy WNT będzie wszystko, co stanowi zapłatę którą dokonujący dostawę towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. W tym zakresie ustawa bezpośrednio odsyła do art. 29a ust. 1. Tak, jak przy transakcjach krajowych będzie ona podlegała obniżeniu oraz będzie obejmowała (bądź nie) elementy wskazane powyżej.

35 IMPORT TOWARÓW Podstawą opodatkowania będzie wartość celna powiększona o należne cło. Będzie ona obejmowała również koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia, o ile nie zostały włączone do wartości celnej ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, jak również wynikające z transportu do pierwszego miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium UE, jeżeli miejsce to jest znane już w momencie dokonania importu (miejsce wymienione w liście przewozowym lub innym dokumencie przewozowym, na podstawie którego towary będą importowane). W przypadku braku takiej informacji za pierwsze miejsce przeznaczenia będziemy uważać miejsce pierwszego przeładunku na terytorium kraju.

36 NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU NALICZONEGO W odniesieniu do podatku naliczonego ustawodawca przeredagował katalog źródeł tego podatku, zachowując jednak fakturę jako najważniejszy dokument w przypadku zakupów krajowych i podnosząc jego rangę przy WNT. Zgodnie z nowelizacją art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT: Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: a) nabycia towarów i usług, b) dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi. Wiąże się to ze zmianą regulacji w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego.

37 NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU NALICZONEGO Zgodnie z nowelizacją art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT: Kwotę podatku naliczonego stanowi w przypadku importu towarów - kwota podatku: a) wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego, b) należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a, c) wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b. Konsekwencją nowelizacji jest uchylenie art. 86 ust. 2 pkt 5 ustawy o VAT.

38 TERMINY ODLICZANIA VAT Art. 86 ust. 10 ustawy o VAT określa jako zasadę, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Powyższa zasada będzie miała również zastosowanie w przypadku uiszczenia przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi całości lub części zapłaty (dodano art. 86 ust. 10c). Co więcej, w nawiązaniu do art. 86 ust. 11, tak jak obecnie, jeżeli podatnik nie dokona odliczenia we wskazanym terminie, ma do tego prawo w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych.

39 TERMINY ODLICZANIA VAT UWAGA! Aby kupujący mógł ustalić termin odliczenia VAT będzie musiał znać termin powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. Przykład: Przyjmijmy, ze podatnik zakupił usługę budowlaną, która zostanie zakończona 01 lutego. Sprzedawca wystawił fakturę 31 stycznia, termin płatności określił na 25 lutego. Obecnie prawo do odliczenia powstałoby w lutym. Wg nowych zasad prawo do odliczenia powstanie w styczniu, tj. miesiącu wystawienia faktury - powstania obowiązku podatkowego.

40 TERMINY ODLICZANIA VAT Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstanie: 1. nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny w przypadku faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru bądź wykonaniem usługi albo w przypadku importu towarów, 2. pod warunkiem, że podatnik otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów stanowiącą u niego WNT w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, i uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu WNT w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek - w przypadku WNT.

41 TERMINY ODLICZANIA VAT UWAGA! W razie nie otrzymania w terminie o którym mowa powyżej faktury dokumentującej dostawę towarów stanowiącą u podatnika WNT, podatnik będzie obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres w którym upłynie ten termin.

42 TERMINY ODLICZANIA VAT Przykład Spółka A w marcu nabyła towary z Niemiec (WNT). Kontrahent wystawił fakturę dopiero w sierpniu i w tym miesiącu otrzymała ją spółka. W związku z opóźnieniem dotyczącym wystawienia faktury obowiązek podatkowy z tytułu WNT powstał po stronie spółki 15. kwietnia, zarówno na gruncie dotychczasowych, jak i przyszłych przepisów. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami w rozliczeniu za kwiecień spółka A wykazałaby zarówno VAT należny jak i naliczony. To, czy kontrahent ostatecznie wystawi fakturę pozostaje bez znaczenia. Wg nowych przepisów pierwotnie spółka A, zakładając że uzyska od kontrahenta fakturę w ciągu 3 miesięcy, zadeklaruje w kwietniu zarówno VAT należny jak i VAT naliczony. Jednak z upływem 3 miesięcy od kwietnia, tj. w deklaracji za lipiec, spółka A będzie musiała skorygować odliczony podatek. Następnie w miesiącu otrzymania faktury, tj. w rozliczeniu za sierpień ponownie dokona odliczenia podatku.

43 TERMINY ODLICZANIA VAT Nowością będzie zatem obowiązek korekty odliczonego VAT naliczonego z tytułu WNT, gdy podatnik w terminie 3 miesięcy od zakończenia miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT, nie otrzyma od zagranicznego kontrahenta faktury. W takiej sytuacji w miesiącu, w którym upływa powyższy termin zmniejszy VAT naliczony po to, by znów uwzględnić go w deklaracji za miesiąc uzyskania faktury. UWAGA! Podatnicy dokonujący zakupów w krajach UE muszą usprawnić proces pozyskiwania faktur od dostawców zagranicznych. Inaczej będą zobligowani do dokonywania korekt.

44 TERMINY ODLICZANIA VAT Przykład Załóżmy, że do WNT dojdzie w styczniu 2014r. Do 15 lutego 2014r. kontrahent zagraniczny nie wystawi faktury. Obowiązek podatkowy powstanie zatem 15 lutego 2014r. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w 2014r. podatnik w deklaracji za luty 2014r. wykaże WNT, a co za tym idzie podatek należny i naliczony. Jeśli jednak do końca maja 2014r. nie otrzyma faktury, to w deklaracji za maj 2014r. zobowiązany będzie do pomniejszenia podatku naliczonego. Otrzymanie faktury w lipcu 2014r. oznaczać będzie powstanie prawa do wykazania podatku naliczonego z tytułu WNT w deklaracji za lipiec 2014r.

45 TERMINY ODLICZANIA VAT Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstanie: 3. pod warunkiem, że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek w przypadku świadczenia usług, dla którego w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 ustawy podatnikiem jest ich usługobiorca, dostawy towarów, dla której stosownie do art. 17 ust.1 pkt 5 lub 7 ustawy podatnikiem jest ich nabywca, WNT, o którym mowa w art. 11 ustawy.

46 KOREKTA PODATKU NALICZONEGO BEZ FAKTURY KORYGUJĄCEJ Nabywca będzie obowiązany do korekty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę korygującą. Wprowadzono jednak nowe rozwiązanie: wg art.86 ust. 19b ustawy o VAT w przypadku o którym mowa w art. 29a ust. 15 pkt 4 /korekta podatku należnego w sytuacji, gdy podatnik nie uzyska potwierdzenia odbioru faktury korygującej/, nabywca towaru lub usługi zobowiązany będzie do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres w którym dowiedział się o warunkach na jakich transakcja została zrealizowana. Z przepisu tego wynika, że obowiązek dokonania korekty będzie powstawał pomimo braku faktury korygującej.

47 FAKTUROWANIE OD 01 STYCZNIA 2014r. Począwszy od 01 stycznia 2014r. większość zasad dotyczących fakturowania znajdziemy w ustawie, a nie w przepisach wykonawczych. W słowniku ustawy pojawi się normatywna definicja faktury i faktury elektronicznej. Faktura wystawiona na żądanie W przypadku osób fizycznych nie będących podatnikami automatycznie nie powstaje obowiązek fakturowania, dokumenty takie wystawiane są na żądanie. Doprecyzowano jednak, jak długo osoba fizyczna może skutecznie żądać fakturowania nabywca może żądać faktury w terminie do 3 miesięcy licząc od końca miesiąca w którym dokonano sprzedaży. Taka sama zasada od r. dotyczyła będzie fakturowania sprzedaży zwolnionej od VAT. Sprzedawca nie będzie musiał fakturować czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust.1, art. 113 ust.1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, gdy nabywca nie wystąpi z takim wnioskiem.

48 FAKTUROWANIE OD 01 STYCZNIA 2014r. Na wniosek nabywcy sprzedawca będzie wystawiał fakturę: 1) do 15. dnia następnego miesiąca jeżeli żądanie wystawienia faktury zostanie zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty; 2) nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania- jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w pkt 1.

49 FAKTUROWANIE OD 01 STYCZNIA 2014r. Przykład Spółka A świadczy usługi zwolnione z opodatkowania VAT. Od 01 stycznia 2014r. Spółka nie będzie zobowiązana do dokumentowania takich transakcji fakturami. 15 sierpnia 2014r. Spółka wyświadczyła usługę finansową. Kontrahent dnia 16 sierpnia 2014r. zwrócił się z prośbą o wystawienie faktury VAT dla tej transakcji. W takim przypadku spółka A będzie zobowiązana do wystawienia faktury najpóźniej do 15 września 2014r. Jeżeli kontrahent zgłosiłby żądanie wystawienia faktury: września 2014r. spółka A powinna wystawić fakturę do 02 października 2014; grudnia 2014r.- spółka A nie miałaby obowiązku wystawienia faktury (minęły 3 miesiące).

50 NOWE TERMINY WYSTAWIANIA FAKTUR Od 01 stycznia 2014r. całkowicie zniknie siedmiodniowy termin fakturowania. Według ogólnej zasady fakturę będzie się wystawiać nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Fakturę będzie można wystawić do 30. dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi. Jeżeli jednak faktura będzie dotyczyła usług okresowych, dostaw okresowych, najmu, leasingu, mediów, stałej obsługi prawnej, ochrony wówczas będzie mogła być wystawiona wcześniej, pod warunkiem że zamieścimy w niej informację jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy. Wydłużony do 15 dni termin będzie obowiązywał także przy wystawieniu faktur zaliczkowych. W związku z otrzymaniem zaliczki przed realizacją świadczenia (o ile zrodzi ona obowiązek podatkowy) konieczne będzie wystawienie faktury nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym otrzymano zapłatę. Fakturę będzie można wystawić do 30. dnia przed otrzymaniem zaliczki.

51 WYSTAWIANIE FAKTURY TERMINY SZCZEGÓLNE W przypadku: 1. świadczenia usług budowlanych lub budowlanomontażowych fakturę wystawia się nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi, 2. dostawy książek drukowanych (PKWiU ex ) z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych (PKWiU ex i ex ) fakturę wystawia się nie później niż 60 dnia od dnia wydania towarów, z zastrzeżeniem, że gdy umowa przewidywała będzie rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę trzeba będzie wystawić nie później niż 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów,

52 WYSTAWIANIE FAKTURY TERMINY SZCZEGÓLNE W przypadku: 3. czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex ) - z wyłączeniem map i ulotek, oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex i ex ) z wyjątkiem usług do których stosuje się art. 28b ustawy, stanowiących import usług - faktura nie będzie mogła zostać wystawiona później niż 90. dnia od dnia wykonania czynności,

53 WYSTAWIANIE FAKTURY TERMINY SZCZEGÓLNE W przypadku : 4. dostawy towarów z opakowaniami zwrotnymi - faktura będzie musiała zostać wystawiona nie później niż: - 7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania, dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie wskazano terminu zwrotu opakowania, 5. media, najem, leasing, stała obsługa prawna, ochrona itp. - faktura będzie musiała zostać wystawiona nie później niż z upływem terminu płatności. UWAGA! Od stycznia 2014r. można będzie wystawiać faktury zaliczkowe przed otrzymaniem zaliczki. Nie trzeba będzie wystawiać faktur pro forma.

54 FAKTURA KORYGUJĄCA W 2014r. nie zostaną zmienione zasady wystawiania faktur korygujących. Z dniem 01 stycznia 2014r. elementem obowiązkowym faktury stanie się wskazanie przyczyn korekty.

55 ZMIANY W ZWOLNIENIACH PRZEDMIOTOWYCH Do końca 2013r. zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Natomiast od stycznia 2014r. art. 43 ust.1 pkt 2 otrzyma brzmienie: Zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

56 ZMIANY W ZWOLNIENIACH PRZEDMIOTOWYCH Powyższe oznacza, że nabycie towaru w stosunku do którego nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego będzie oznaczało możliwość skorzystania ze zwolnienia przy jego sprzedaży bez konieczności użytkowania towaru przez okres 6 miesięcy. Zatem towar można sprzedać korzystając ze zwolnienia nawet następnego dnia po nabyciu.

57 ZMIANY W ZWOLNIENIACH PRZEDMIOTOWYCH Przykład: Spółka A nabyła od podmiotu korzystającego ze zwolnienia maszynę wykorzystywaną dla działalności opodatkowanej VAT. Wykorzystywała ją przez okres 1 roku. Przy jej nabyciu nie odliczyła podatku naliczonego: - obecnie dostawa maszyny przez spółkę A powinna podlegać zwolnieniu, - od 01 stycznia spółka A będzie musiała opodatkować taką transakcję, gdyż nie wykorzystywała maszyny wyłącznie do czynności zwolnionych. Przykład: Podatnik prowadzi działalność zwolnioną z VAT w zakresie usług medycznych. Kupił drukarkę i dwa komputery. Po 3 miesiącach uznał, że nie są mu potrzebnie i postanowił je sprzedać: - do r. - nie przysługuje mu zwolnienie z VAT - od r. - będzie mógł z niego skorzystać.

58 ZWOLNIENIA PODMIOTOWE W zakresie zwolnienia od podatku o którym mowa w art. 113 (zwolnienie z uwagi na wysokość sprzedaży) od 01 stycznia 2014r. nastąpi zmiana charakteru tego zwolnienia. Od nowego roku nie będzie ono dotyczyło podatnika, a sprzedaży dokonanej przez podatnika, czyli przepis będzie zwalniał sprzedaż, nie podatnika. W myśl art. 113 ust. 1 zwalniać będzie się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty zł. Przekroczenie wskazanej kwoty powoduje, że od przyszłego roku zwolnienie straci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Zatem opodatkowaniu podlegała będzie cała sprzedaż powodująca przekroczenie kwoty zwolnienia, a nie nadwyżka ponad kwotę zwolnienia (analogiczne zasady dotyczą rozpoczęcia działalności w trakcie roku).

59 ZWOLNIENIA PODMIOTOWE Od 01 stycznia 2014r. zmodyfikowano katalog czynności których nie wlicza się do limitu sprzedaży podlegającej zwolnieniu z VAT. Podatnik nie powinien włączać do kwoty limitu wartości WDT i sprzedaży wysyłkowej, odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

60 ZWOLNIENIA PODMIOTOWE Wliczać się będzie natomiast: - transakcje związane z nieruchomościami, - usługi o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i (tj. m.in. usługi związane z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet, usługi zarządzania: funduszami inwestycyjnymi, ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, OFE, PPE, usługi udzielania kredytów, pożyczek), - usługi ubezpieczeniowe, pod warunkiem, że usługi te nie mają charakteru pomocniczego. Dotychczas obrót z tytułu tych czynności nie wpływał na limit. Ponadto z treści art. 113 ust. 5 usunięto zapis dotyczący wyrażenia zgody przez naczelnika urzędu skarbowego na obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego ze spisu z natury.

61 ZWOLNIENIA PODMIOTOWE Zgodnie z art. 113 ust. 11 ustawy o VAT podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może nie wcześniej niż po upływie roku licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1. Przykład: Pan Jan rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2014r. Postanowił, że skorzysta ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT i nie zarejestrował się jako czynny podatnik. Jednak po kilku miesiącach prowadzenia działalności przekroczył kwotę zł i musiał dokonać rejestracji. W tym czasie stan zdrowia pana Jana pogorszył się i we wrześniu 2014r. postanowił zakończyć działalność gospodarczą. Po roku czasu pan Jan ponownie otworzył sklep. W opisanym przypadku, skoro pan Jan utracił prawo do zwolnienia w 2014r. będzie mógł ponownie z niego skorzystać dopiero do stycznia 2016r.

62 REJESTRACJA DLA POTRZEB WDT Zgodnie z art. 13 ust. 6 znowelizowanej ustawy o VAT wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, z zastrzeżeniem ustępu 7. Oznacza to, że wykreślono fragment, zgodnie z którym dostawca towarów nie musi być zarejestrowany dla potrzeb VAT UE.

63 REJESTRACJA DLA POTRZEB WDT Oznacza to, że nie ma już znaczenia fakt uprzedniej rejestracji dostawcy jako podatnika VAT-UE. Najważniejszy jest fakt rzeczywistego dokonania czynności, tj. dostawy z Polski dla unijnego podatnika. Ten fakt ma pierwszeństwo przed wymogami formalnymi. Reasumując: podatnik musi zarejestrować się dla potrzeb transakcji wewnątrzunijnych najpóźniej do dnia złożenia deklaracji, w której wykazana jest dostawa na rzecz podatnika UE..

64 Samochody?

65 W zakresie stosowania przepisów ustawy o VAT do samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych planuje się wprowadzenia kompleksowych zmian. Podstawą do wprowadzenia ich będzie decyzja derogacyjna UE dająca Polsce prawo do odstępstwa od Dyrektywy 2006/112/WE. Planuje się, że zmiany wejdą w życie w trakcie 2014 roku. Oznacza to, że od 01 stycznia 2014r. do dnia implementacji decyzji derogacyjnej obowiązywać będą zasady zawarte w art. 86a i 88a ustawy o VAT - wprowadzone ustawą z dnia r.

66 Od 1 stycznia 2014 r. obowiązywać będzie art. 86a ust. 1 ustawy o VAT myśl którego ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego będą odnosić się do nabycia samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W tej sytuacji kwotę podatku naliczonego stanowić ma 60% kwoty podatku określonej w fakturze, nie więcej jednak niż zł. Podobnie jest w przypadku samochodów użytkowanych w ramach umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umowy o podobnym charakterze (podatnik będzie mógł odliczyć 60% z faktury dokumentującej ratę leasingową, nie więcej niż zł w całym okresie użytkowania), zaś w razie nabycia paliwa do tych samochodów odliczenie nie będzie w ogóle przysługiwało (o czym stanowi art. 88a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.).

67 Warto w tym miejscu zauważyć, że ustawodawca - w porównaniu do przepisów obowiązujących w latach poszerzył katalog samochodów, co do których nie będzie stosować się powyższych ograniczeń w odliczeniu VAT z uwagi na określone cechy tych pojazdów (a więc VAT będzie odliczany w 100%). I tak w art. 86a ust. 2 pkt 6 ustawy jest mowa o pojazdach samochodowych innych niż wymienione w art. 86a ust. 2 pkt 1-5, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg, b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg, c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.

68 Dodatkowo w treści art. 86a ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014r. wskazano, że dopuszczalna ładowność tych pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń) określona jest na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Z treści art. 86a ust. 2 pkt 6 ustawy jednoznacznie wynika więc, że ustawodawca dał podatnikowi możliwość pełnego odliczenia podatku naliczonego na takich zasadach, jakie wynikały uprzednio: - z tzw. wzoru Lisaka - dotyczącym samochodów, o których mowa w lit.a)i b), - z przepisów obowiązujących bezpośrednio przed wejściem Polski do Unii Europejskiej (czyli z ustawy o VAT z 1993 r.) - dotyczącym samochodów, o których mowa w lit. c).

69 KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA - nowoczesny system informacyjny, który ma służyć podatnikowi w rozwiązywaniu wątpliwości z zakresu prawa podatkowego i procedur stosowanych przez polską administrację skarbową. Nowoczesna administracja podatkowa ma być partnerem dla podatnika i ułatwiać wywiązywanie się z obowiązków podatkowych wobec budżetu państwa. Dlatego powstał system, który umożliwia podatnikowi uzyskanie informacji telefonicznej.

70 KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA Z Krajową Informacją Podatkową można połączyć się z każdego miejsca w Polsce za pośrednictwem jednego numeru telefonu. Dla dzwoniących z całego kraju stosowana jest jednakowa stała opłata za połączenie z telefonu stacjonarnego, natomiast opłata za połączenie z telefonu komórkowego zależy od opłat określonych w umowach z operatorami. INFOLINIA: telefon stacjonarny telefon komórkowy Link do strony internetowej Krajowej Informacji Podatkowej

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy w VAT

Obowiązek podatkowy w VAT Obowiązek podatkowy w VAT Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, obowiązek podatkowy to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego

Bardziej szczegółowo

dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY

dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY Nowe terminy rozliczeń VAT w 2014 r. 2 NOWE TERMINY ROZLICZEŃ VAT Nowe terminy rozliczeń VAT w 2014 r. Zasada ogólna 1. sprzedaż towarów lub

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r.

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r. Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014 29 Listopada 2013 r. Podatek od towarów i usług zasadnicze zmiany ustawy Podatek od towarów i usług projekty aktów wykonawczych Podatek dochodowy zmiany dotyczące spółek

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania Kliknij, aby edytować datę Podstawa opodatkowania - zasada ogólna 2013 r. Podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy. w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy. w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28 KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28 Wybór zmian dotyczących powstawania obowiązku podatkowego w podatku VAT w roku 2014.

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Podstawa opodatkowania w podatku VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 2013-12-28 Wybór zmian w przepisach dotyczących podstawy opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Obowiązek podatkowy Zasada ogólna Obowiązek podatkowy 1. Obowiązek powstaje podatkowy z chwilą dokonania dostawy towarów lub

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r.

Zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r. Strona1 Zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r. Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzą w życie zasadnicze zmiany koncepcyjne dotyczące: obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania,

Bardziej szczegółowo

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku

Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku DO-0133/39/2013 Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, obowiązujących od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o.

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. 2 Odliczanie podatku obecny stan

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 28.12.2013r.] Wybór zmian przepisów dotyczących prawa do odliczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług zmiany 01.10.2013 r. I 01.01.2014r.

Podatek od towarów i usług zmiany 01.10.2013 r. I 01.01.2014r. 17.01.2014 Podatek od towarów i usług zmiany 01.10.2013 r. I 01.01.2014r. 53-654Wrocław tel.: +48 71 78 66 724 fax :+48 71 78 66 750 www.us-staremiasto.wroc.pl ustawy zmieniajace ustawę o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT po nowelizacji przepisów

Faktura VAT po nowelizacji przepisów Faktura VAT po nowelizacji przepisów Radosław Żuk Część IV FAKTURY KORYGUJĄCE Art. 106j Dokumentowanie czynności podlegających VAT 1. W przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono: 1) obniżki ceny w

Bardziej szczegółowo

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT Podatek VAT 2013/2014 Omówienie najważniejszych zmian w VAT VAT 2013 1 Ułatwienia dla małych podatników Mały podatnik rozliczający się kasowo będzie rozliczał VAT : 1) przy sprzedaży na rzecz podatnika

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

Odliczenie VAT z faktur kosztowych zmiany od 2014

Odliczenie VAT z faktur kosztowych zmiany od 2014 Odliczenie VAT z faktur kosztowych zmiany od 2014 Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o VAT od 2014 r., dotyczy terminu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4

Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4 Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4 I. Zasady fakturowania od 1 stycznia 2014 roku 1. Wystawianie faktur a) Podatnik ma obowiązek wystawiania faktur pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej

Bardziej szczegółowo

VAT 2014 Najważniejsze zmiany. VAT 2014 najważniejsze zmiany

VAT 2014 Najważniejsze zmiany. VAT 2014 najważniejsze zmiany VAT 2014 Najważniejsze zmiany VAT 2014 najważniejsze zmiany VAT 2014 najważniejsze zmiany Moment powstania obowiązku podatkowego data sprzedaży 1. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstawał będzie

Bardziej szczegółowo

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS VAT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Limit dla VAT: 50.000 zł obrotu Przekroczenie tej kwoty obrotu powoduje konieczność rejestracji dla celów VAT, wystawiania faktur z VAT oraz składania deklaracji (konieczna

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy art. 5

Zakres przedmiotowy art. 5 Zakres przedmiotowy art. 5 Opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowenabycie towarów za wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nowego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w 2014 r.

Ewidencjonowanie nowego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w 2014 r. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o. o. Kaleńska 8, 04-367 Warszawa Ewidencjonowanie nowego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w 2014 r. Opracowała: Agata Strocka

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania faktur

Zasady wystawiania faktur Zasady wystawiania faktur Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady warunkuje możliwość odliczenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA 2014r. wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 35)

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Jak zaksięgować częściowo zakwestionowaną przez odbiorcę usługową fakturę kosztową?

Jak zaksięgować częściowo zakwestionowaną przez odbiorcę usługową fakturę kosztową? Jak to zdarzenie ująć w kosztach miesiąca wykonania usługi? Pytanie Jak zaksięgować usługową fakturę kosztową (rozrachunki, VAT), która została częściowo zakwestionowana przez odbiorcę (np. w 25%) ze względu

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w 2014 r.

Podatek VAT w 2014 r. Podatek VAT w 2014 r. Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r.... 5 1.1 Dokonanie dostawy i wykonanie usług... 5 1.2 Usługi przyjmowane częściowo...

Bardziej szczegółowo

Tax Alert 24/2013. Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014 roku. Szanowni Państwo,

Tax Alert 24/2013. Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014 roku. Szanowni Państwo, Tax Alert 24/2013 Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014 roku Szanowni Państwo, W poniższym tax alercie chcielibyśmy pokrótce przedstawić Państwu zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym 6 grudnia 2010 r. Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Miejsce świadczenia usług po 1 stycznia 2010 r. Art. 28b. 1. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Przypadki, w których wystawia się faktury

Przypadki, w których wystawia się faktury Fakturowanie bez tajemnic Księgowe czwartki w SIT Przepisy podatkowe Ustawa o podatku od towarów i usług podatnik VAT (aktywny lub zwolniony) Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

UWAGI (dodatkowe) Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do projektu ustawy o podatku od towarów i usług (wersja z 25 maja 2012 r.

UWAGI (dodatkowe) Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do projektu ustawy o podatku od towarów i usług (wersja z 25 maja 2012 r. UWAGI (dodatkowe) Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do projektu ustawy o podatku od towarów i usług (wersja z 25 maja 2012 r. ) W nawiązaniu do wcześniejszego stanowiska wyrażonego w piśmie

Bardziej szczegółowo

Faktura i dokumentacja w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Faktura i dokumentacja w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Faktura i dokumentacja w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Faktura Dotychczas brak było legalnej definicji Faktury oraz Faktury elektronicznej Kwestie dotyczące fakturowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT

OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT 1 Nowa ustawa o VAT Nowe regulacje Zasady określające miejsce powstania obowiązku podatkowego Korekta podatku naliczonego

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT prawidłowe rozliczenia

Faktury VAT prawidłowe rozliczenia Faktury VAT prawidłowe rozliczenia Warszawa, 16 września 2015 r. prowadzący: Samir Kayyali Doradca Podatkowy Definicja faktury Od 1 stycznia 2014 r. ustawodawca wprowadził do słowniczka VATu nowe definicje:

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E P O D K O M I S J I

S P R A W O Z D A N I E P O D K O M I S J I Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Finansów Publicznych *** Podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego FPB03S-9-12 S P R A W O Z D A N I E

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy w 2013 r. i w 2014 r. porównanie cz. 1.

Obowiązek podatkowy w 2013 r. i w 2014 r. porównanie cz. 1. Obowiązek podatkowy w 2013 r. i w 2014 r. porówna cz. 1. Czynność podlegająca opodatkowaniu Moment powstania podatkowego w 2013 r. czynności objęte szczególnym obowiązkiem wyda towaru/ podatkowym sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Nieodpłatne wydania towarów Przemysław Skorupa, starszy menedżer w Deloitte Nieodpłatne wydania towarów - nowa definicja: Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach w praktyce część 2

Zmiany w przepisach w praktyce część 2 Zmiany w przepisach w praktyce część 2 Agenda 1. Najważniejsze zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać do 1 stycznia 2014 roku 2. Jak przygotować firmę na zmiany w przepisach zmiany w systemach ERP

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE VAT PO NOWELIZACJI USTAWY PRAKTYCZNE PORADY

ROZLICZANIE VAT PO NOWELIZACJI USTAWY PRAKTYCZNE PORADY Dwutygodnik nr 21 (381) ISSN 1429-3978 10.11.2014 r. 13 ROZLICZANIE VAT PO NOWELIZACJI USTAWY PRAKTYCZNE PORADY I. OBOWIĄZEK PODATKOWY...str. 3 1. Ogólne zasady powstania obowiązku podatkowego... str.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2014 r. Podatek naliczony

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2014 r. Podatek naliczony Izba Skarbowa w Bydgoszczy Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2014 r. Podatek naliczony 1 Odliczenie podatku naliczonego Powstanie prawa zasada generalna (art. 86 ust.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2013 poz. 35 USTAWA. z dnia 7 grudnia 2012 r.

Dz.U. 2013 poz. 35 USTAWA. z dnia 7 grudnia 2012 r. Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 2013 poz. 35 USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. 1), 2) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu Toruń, dnia 18.02.2014 r.

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu Toruń, dnia 18.02.2014 r. Skarbowy w Toruniu Drugi Urząd Toruń, dnia 18.02.2014 r. Ul Mazowiecka 63/65 Materiały do prezentacji opracowane przez pracowników II Urzędu Skarbowego w Toruniu Prezentację przygotował: Maciej Sznyra

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

Druk nr 805 Warszawa, 16 października 2012 r.

Druk nr 805 Warszawa, 16 października 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-100-12 Druk nr 805 Warszawa, 16 października 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT po nowelizacji przepisów

Faktura VAT po nowelizacji przepisów Faktura VAT po nowelizacji przepisów Radosław Żuk Część II TERMIN WYSTAWIENIA FAKTURY VAT do 31 grudnia 2012 r. 9. 1. Fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Przedsiębiorcami

Spotkanie z Przedsiębiorcami Izba Skarbowa w Bydgoszczy Spotkanie z Przedsiębiorcami Materiały informacyjne Bydgoszcz, 30 stycznia 2014 r. PROGRAM E-PODATKI Program e-podatki jest zbiorem działań zmierzających do przeprowadzenia transformacji

Bardziej szczegółowo

5. Wystawienie faktury

5. Wystawienie faktury 5. Wystawienie faktury 5.1. Uwagi ogólne Zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Regulacja ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy sprzedaż towaru lub

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawna ZPL. Marta Szafarowska

Grupa Prawna ZPL. Marta Szafarowska Grupa Prawna ZPL Marta Szafarowska Posiedzenie Grupy ds. prawnych ZPL 20.09.2013 1. Niedostateczna kapitalizacja stan prac 2. Samochody osobowe od stycznia 2014 r. stan prac 3. Zmiany zasad opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RAMOWA. Marzanna Pydyn Prof. dr hab. Witold Modzelewski Karol Szelągowski Doradca podatkowy Anna Żarkowska Nr wpisu 00001

INSTRUKCJA RAMOWA. Marzanna Pydyn Prof. dr hab. Witold Modzelewski Karol Szelągowski Doradca podatkowy Anna Żarkowska Nr wpisu 00001 INSTRUKCJA RAMOWA dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług przez podatników świadczących usługi oraz nabywających usługi będące importem usług (wersja skrócona) Opracował

Bardziej szczegółowo

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Czynności podlegające opodatkowaniu Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem",

Bardziej szczegółowo

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Page 1 of 8 Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.sgk.gofin.pl Handel złomem po nowelizacji przepisów 1. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Praktyczne zastosowanie zasad rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle przepisów VAT

Temat szkolenia: Praktyczne zastosowanie zasad rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle przepisów VAT Partner wiodący: Partner projektu: Temat szkolenia: Praktyczne zastosowanie zasad rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle przepisów VAT Wykładowca: Ewa Stolarczyk Projekt: Profesjonalista

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Duża nowelizacja - VAT Przegląd wybranych proponowanych zmian w obszarze podatku VAT Marcin Chomiuk Nowa definicja działalności

Bardziej szczegółowo

Zasadą jest zwolnienie z VAT z możliwością wyboru opodatkowania.

Zasadą jest zwolnienie z VAT z możliwością wyboru opodatkowania. Zasadą jest zwolnienie z VAT z możliwością wyboru opodatkowania. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (dalej VAT) wprowadziła od 1 stycznia 2009 r. bardzo istotne zmiany dotyczące opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2013 r.

Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2013 r. Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2013 r. Przepis Czego dotyczy zmiana? Przed zmianami Po zmianach od 01.04.2013 Art. 2 pkt 7 Definicja importu Literalne brzmienie wskazywało, że import towarów miał

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania i korekt podatku VAT - wybrane zagadnienia

Zasady odliczania i korekt podatku VAT - wybrane zagadnienia Zasady odliczania i korekt podatku VAT - wybrane zagadnienia Maj 2014 r. WPROWADZENIE Na kolejnych slajdach przedstawiono w sposób schematyczny zasady odliczania podatku VAT w odniesieniu do nabycia różnego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku VAT 1 stycznia 2013 r. Projekt zmian z 25 maja 2012 r. (zaktualizowany 10 sierpnia 2012 r.)

Zmiany w podatku VAT 1 stycznia 2013 r. Projekt zmian z 25 maja 2012 r. (zaktualizowany 10 sierpnia 2012 r.) 15 października 2012 Zmiany w podatku VAT 1 stycznia 2013 r. Projekt zmian z 25 maja 2012 r. (zaktualizowany 10 sierpnia 2012 r.) Szanowni Państwo! W związku z zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Wydatki związane z pojazdami samochodowymi objęte Limit odliczenia ograniczeniem odliczenia VAT naliczonego 1. Samochód 50%

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 805)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 805) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 863 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT)

ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) Od początku 2013 r. w wyniku zmian wprowadzonych do ustawy o VAT ustawą deregulacyjną obowiązywać będą nowe zasady stosowania tzw. ulgi na

Bardziej szczegółowo

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje Zamów na www.doradcavat.wip.pl lub pod nr tel. 22 518

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU W Dziennikach Ustaw Nr 222 i 224 z 2009 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów w związku ze zmianami w podatku VAT w 2010 roku. Dotyczą one między innymi: zwolnień z obowiązku prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r.

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48

Bardziej szczegółowo

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów Strona 1 z 5 Dziennik Gazeta Prawna 34/2013 z 18.02.2013 [dodatek: Księgowość i Podatki, str. 8] CYKL: ROZLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów PROBLEM - XYZ Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie drugi etap rewolucyjnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług, które będą miały bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich podatników. Biuro poczyniło

Bardziej szczegółowo

O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu

O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. Dorota Pokrop i Roman Namysłowski, Ernst & Young Świadczenia nieodpłatne Świadczenia nieodpłatne - towary Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnik zamierzający rozpocząć dokonywanie transakcji handlowych z podmiotami z państw

Bardziej szczegółowo

Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych

Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne: nabywające

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W 2014R. Część 1

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W 2014R. Część 1 ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W 2014R. Część 1 1 OBOWIĄZEK PODATKOWY Zmiana dotycząca momentu powstania obowiązku podatkowego ma najszerszy zakres podmiotowy, ponieważ ustalenie momentu, w którym

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach w praktyce część 1

Zmiany w przepisach w praktyce część 1 Zmiany w przepisach w praktyce część 1 Agenda 1. Najważniejsze zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać do 1 stycznia 2014 roku moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT nowa podstawa opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III

Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III Faktury korygujące, noty korygujące, duplikaty faktur Faktura korygująca Faktury korygujące wystawia sprzedawca w ściśle określonych

Bardziej szczegółowo

Tekst do rachunkowości. Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi,

Tekst do rachunkowości. Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi, Tekst do rachunkowości Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi, Ewidencja korekty VAT w ramach ulgi na złe długi w księgach wierzyciela i dłużnika W obecnych czasach długi stają się problemem wielu

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11 Wstęp........................................ 9 Definicje i skróty................................. 11 Rozdział I. Aspekty cywilnoprawne............................. 13 1. Pojęcie i zakres umowy komisu.....................

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Paweł Dymlang Odwrotne obciążenie Art. 17 ust. 1 pkt 7 Podatnikami

Bardziej szczegółowo

Model odwrotnego obciążenia VAT

Model odwrotnego obciążenia VAT Model odwrotnego obciążenia VAT Księgowe czwartki w SIT Odwrotne obciążenie obrót zagraniczny Podstawy prawne: Dyrektywa 2006/112/WE Art. 193: każdy podatnik dokonujący podlegającej opodatkowaniu dostawy

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku Vat 2014 O czym trzeba pamiętać

Odliczanie podatku Vat 2014 O czym trzeba pamiętać Odliczanie podatku Vat 2014 O czym trzeba pamiętać Odliczanie podatku Vat 2014 Odliczanie podatku Vat na nowych zasadach zwracamy uwagę na największe trudności i wyjaśniamy zawiłości w tym zakresie. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Serwis. podatkowy VAT. wydanie specjalne nr 21. www.serwisvat.wip.pl WYSTAWIANIE FAKTUR W 2014 ROKU

Serwis. podatkowy VAT. wydanie specjalne nr 21. www.serwisvat.wip.pl WYSTAWIANIE FAKTUR W 2014 ROKU Serwis podatkowy VAT Lipiec Sierpień Wrzesień 2014 r. issn 1899-9905 WYSTAWIANIE FAKTUR W 2014 ROKU www.serwisvat.wip.pl wydanie specjalne nr 21 KOMENTARZ Faktury zbiorcze pozwalają znacznie uprościć rozliczanie

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku Źródło : http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/odliczanie-i-zwrotpodatku/324631,nowe-zasady-odliczania-vat-od-samochodow-w-2014-roku.html Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej dla udokumentowania rabatów potransakcyjnych i elementy jakie ta faktura powinna zawierać.

Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej dla udokumentowania rabatów potransakcyjnych i elementy jakie ta faktura powinna zawierać. ILPP2/443-408/11-4/MN 2011.05.20 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej dla udokumentowania rabatów potransakcyjnych i elementy jakie ta faktura powinna zawierać.

Bardziej szczegółowo