11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT"

Transkrypt

1 Podatek VAT 2013/2014 Omówienie najważniejszych zmian w VAT VAT

2 Ułatwienia dla małych podatników Mały podatnik rozliczający się kasowo będzie rozliczał VAT : 1) przy sprzedaży na rzecz podatnika VAT czynnego z dniem otrzymania całości lub części zapłaty rzeczywista metoda kasowa, nieograniczona terminem 2) przy sprzedaży na rzecz innych podmiotów z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia od wydania towaru lub wykonania usługi limit czasowy na rozliczenia zwiększony 2x (z 90 dni) str. 3 Ułatwienia w finansowaniu działalności Wprowadzono możliwość żądać zwrotu VAT bezpośrednio na rachunek banku lub skok jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu. Wymaga złożenia przez podatnika, do naczelnika US pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia potwierdzonego przez bank lub skok udzielających kredytu. Zmiana ułatwia uzyskanie finansowania m.in. projektów UE, w których VAT może być odliczony i nie jest kwalifikowany str. 4 2

3 Ulga na złe długi - wierzyciel Skrócono okres (ze 180 dni na 150 dni) niezbędny do uprawdopodobnienia nieściągalności i dokonania korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu transakcji krajowych Uregulowanie częściowe nie wyklucza na skorzystanie z ulgi w pozostałej części Pojęcie uregulowania objęło też zbycie wierzytelności - nawet jeśli sprzedamy za 20% wartości korygujemy cały VAT w górę Nie dotyczy podmiotów powiązanych str. 5 Ulga na złe długi - wierzyciel Z ulgi można skorzystać za okres, w którym upływa termin 150 dni. Dłużnik nie może być w upadłości lub likwidacji zarówno w dacie sprzedaży, jak i skorzystania z ulgi Nie trzeba zawiadamiać dłużnika Zawiadamiamy wraz z deklaracją własnego Naczelnika US, z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika Po uregulowaniu (w tym częściowym) lub zbyciu korekta in plus - za ten okres (częściowa zapłata wymaga korekty tylko w tej części str. 6 3

4 Ulga na złe długi - dłużnik Po upływie terminu 150 dni automatyczna korekta odliczonego podatku za okres w którym termin ten upłynął. Brak obowiązku korekty jeśli zapłata do końca tego okresu rozliczeniowego. Odpowiednio w przypadku tylko częściowego uregulowania Obejmie to również do wierzytelności powstałe do dnia r., dla których upłynie termin 150 dni od terminu płatności z faktury lub umowy od 2013 r. str. 7 Ulga na złe długi dłużnik SANKCJA Jeśli dłużnik naruszy obowiązek korekty ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie został skorygowany W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność z KKS dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się. str. 8 4

5 Czynności nieodpłatne BRAK PODWYŻSZENIA LIMITÓW PREZENTÓW MAŁEJ WARTOŚCI Ograniczono przypadki braku opodatkowania tylko do przekazania prezentów małej wartości i próbek na CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOSCIĄ GOSPODARCZĄ PODATNIKA Opodatkowanie obejmie też dostawy i usługi jeśli odliczono VAT przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu towarów Przy dostawach też, jeśli odliczyliśmy od części składowych str. 9 Próbki Próbka - identyfikowalny jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, który pozwala na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym jego przekazanie (wręczenie) przez podatnika: ma na celu promocję jego sprzedaży lub określenie jego właściwości fizycznych fizykochemicznych, chemicznych, biologicznych oraz nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru str. 10 5

6 Stawka 0% do zaliczek eksportowych Do zaliczek eksportowych możemy stosować stawkę 0% jeśli: wywóz towaru nastąpi w terminie 2 miesięcy nastąpi w terminie późniejszym niż 2 m-ce, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy Po przekroczeniu terminu stawka krajowa Dziś jeśli wywóz w terminie 6 m-cy to stawka 0%, jeśli dłuższy to brak opodatkowania str. 11 Stawka 0% dla WDT Warunkiem stosowania stawki 0% dla WDT jest to, by podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, był zarejestrowany jako podatnik VAT UE Dziś opodatkowanie WDT stawką 0% nie jest warunkowane rejestracją (choć ta jest obowiązkowa) Po zmianie, podatnik, który dokona WDT bez VAT UE musi rozliczyć się stawką krajową i dopiero po rejestracji może korygować na 0% str. 12 6

7 Zwolnienia od VAT Towary używane: tylko towarów wykorzystywanych wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku, jeżeli nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego Usługi pocztowe: Zwalnia się od podatku powszechne usługi pocztowe (TNT Post UK) świadczone przez operatora obowiązanego do świadczenia takich usług, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną (nie obejmuje usług o negocjowanych cenach) str. 13 Faktury Faktury uproszczone: Faktura dokumentująca sprzedaż na kwotę należności ogółem (z podatkiem) nie przekracza kwoty 450 zł (albo 100 euro jeżeli kwota ta określona jest w euro) faktura będzie zawierać znacznie mniej danych przyspieszenie fakturowania np. na autostradach Faktury zbiorcze: może dokumentować wiele odrębnych dostaw towarów lub usług dokonanych w trakcie miesiąca, jeżeli zostanie wystawiona nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę str. 14 7

8 Faktury Mniej danych na fakturach korygujących Zrezygnowano z obowiązującego obecnie wymogu umieszczania obok prawidłowej treści korygowanych pozycji także pozycji i kwot błędnie wskazanych w fakturze korygowanej Dłuższy termin na wystawienie faktury dokumentującej WDT W przypadku WDT fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano lub przemieszczono towar str. 15 VAT

9 Obowiązek podatkowy zasady ogólne Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi Dla części usług dla których określono zapłatę z chwilą wykonania tych części Usługi ciągłe na koniec okresu za który są płatności lub rozliczenia, nie rzadziej niż raz w roku odpowiednio do dostaw ciągłych Nie będzie mieć znaczenia data wystawienia faktury VAT!!! str. 17 Obowiązek podatkowy zasady ogólne W przypadku ciągłych dostaw towarów odpowiednio obowiązek podatkowy będzie powstawał z upływem okresu, co do którego ustalane są terminy płatności lub rozliczeń, nie rzadziej niż raz w roku. nie można stosować tej zasady do wydania towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione. str. 18 9

10 Obowiązek podatkowy Obowiązek podatkowy szczególne momenty Usługi i dostawy masowe, najem stała obsługa prawna i biurowa z wyjątkiem importu usług data faktury, nie później niż termin płatności Budowlane, dostawy książek, druk książek faktura nie później niż dzień kiedy powinna być wystawiona (odpowiednio 30,60,90) Dostawa przez komitenta na rzecz komisanta, dostawa z nakazu władzy, sprzedaż egzekucyjna, na rzecz sądów i organów, zwolnione od VAT usługi finansowe, dotacje, subwencje, dopłaty - kasowo str. 19 Podstawa opodatkowania Zmiana zasady ogólnej, odejście od pojęcia obrotu odwołanie się do: wszystkiego co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą sprzedawca ma otrzymać od nabywcy, usługobiorcy lub os. trzeciej w tym dotacje, subwencje, dopłaty mające bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług wykonywanych przez podatnika Brak szczególnych zasad ustalania podstawy opodatkowania dla WNT, importu usług, dostaw towarów dla których podatnikiem jest nabywca oznacza to, że podstawa opodatkowania takich czynności wzrośnie, jeśli części płatności dokonywała osoba trzecia. str

11 Podstawa opodatkowania Pojawia się zwrot wydatków, poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku jako kategoria wyłączona spod VAT (brak odliczenia od tych kwot u ponoszącego te wydatki. Złagodzenie warunku posiadania potwierdzenia odbioru gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby (jednej) doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej obniżenie za okres gdy spełnione są wszystkie te warunki str. 21 Odliczanie podatku naliczonego Odliczenia VAT w przypadkach samoopodatkowania tylko pod warunkiem uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć podatek należny z tego tytułu. Przy WNT dodatkowy warunek uzyskania faktury od kontrahenta w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca w którym powstał obowiązek podatkowy. Brak faktury w tym terminie korekta naliczonego in minus, a po otrzymaniu in plus str

12 Korekta podatku naliczonego o rabatach Nabywca towaru lub usługi otrzymując korektę zmniejszającą jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tą korektę otrzymał. W przypadku nieotrzymania korekty nabywca jest zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dowiedział się o warunkach, na jakich transakcja została zrealizowana (np. zwrot środków, zaliczenie ich na nową sprzedaż) str. 23 Dziękuję za uwagę Andrzej Nikończyk Przewodniczący Rady Podatkowej 12

1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia

1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia 1 3 1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn.

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn. Zmiany w VAT 2014 Modyfikacja zasad powstania obowiązku podatkowego Od 01 stycznia 2014r. wprowadzone zostaną nowe zasady wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego. Dotychczas obowiązujący art.

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013 - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 PODATKI 2013 PODATKI 2013 cz. 1 W publikacji znajduje się ustawa o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu Toruń, dnia 18.02.2014 r.

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu Toruń, dnia 18.02.2014 r. Skarbowy w Toruniu Drugi Urząd Toruń, dnia 18.02.2014 r. Ul Mazowiecka 63/65 Materiały do prezentacji opracowane przez pracowników II Urzędu Skarbowego w Toruniu Prezentację przygotował: Maciej Sznyra

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie drugi etap rewolucyjnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług, które będą miały bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich podatników. Biuro poczyniło

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach w praktyce część 2

Zmiany w przepisach w praktyce część 2 Zmiany w przepisach w praktyce część 2 Agenda 1. Najważniejsze zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać do 1 stycznia 2014 roku 2. Jak przygotować firmę na zmiany w przepisach zmiany w systemach ERP

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w 2014 r.

Podatek VAT w 2014 r. Podatek VAT w 2014 r. Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r.... 5 1.1 Dokonanie dostawy i wykonanie usług... 5 1.2 Usługi przyjmowane częściowo...

Bardziej szczegółowo

Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4

Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4 Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4 I. Zasady fakturowania od 1 stycznia 2014 roku 1. Wystawianie faktur a) Podatnik ma obowiązek wystawiania faktur pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA 2014r. wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 35)

Bardziej szczegółowo

Odliczenie VAT z faktur kosztowych zmiany od 2014

Odliczenie VAT z faktur kosztowych zmiany od 2014 Odliczenie VAT z faktur kosztowych zmiany od 2014 Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o VAT od 2014 r., dotyczy terminu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy Faktury. od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Ewa Sokołowska-Strug Członek Zarządu ECDDP Sp. z o.o.

Obowiązek podatkowy Faktury. od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Ewa Sokołowska-Strug Członek Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Obowiązek podatkowy Faktury od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Ewa Sokołowska-Strug Członek Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Obowiązek podatkowy od 1 stycznia 2014 r. Zmiany, których wejście w życie określono na

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Przygotuj firmę na zmiany w przepisach cześć 1

Przygotuj firmę na zmiany w przepisach cześć 1 Przygotuj firmę na zmiany w przepisach cześć 1 Kraków, 13 września 2012 Agenda 1. Wstęp 2. Zmiany VAT 2013 Marcin Radwan, Władysław Varga, Taxpoint 3. Zmiana przepisów VAT a systemy ERP Beata Muskus, Wioletta

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W 2014R. Część 1

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W 2014R. Część 1 ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W 2014R. Część 1 1 OBOWIĄZEK PODATKOWY Zmiana dotycząca momentu powstania obowiązku podatkowego ma najszerszy zakres podmiotowy, ponieważ ustalenie momentu, w którym

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy. w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy. w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28 KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28 Wybór zmian dotyczących powstawania obowiązku podatkowego w podatku VAT w roku 2014.

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Na jakie zmiany w VAT w 2014 r. podatnicy muszą przygotować się?

Na jakie zmiany w VAT w 2014 r. podatnicy muszą przygotować się? Na jakie zmiany w VAT w 2014 r. podatnicy muszą przygotować się? Opracowanie: KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BARBARA MIEROSŁAWSKA Sopot - grudzień'2013 SPIS TREŚCI W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE 4 Zmiana zasady

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 16 grudnia 2013 r.

Newsletter / 16 grudnia 2013 r. Newsletter / 16 grudnia 2013 r. Str.2. Nowe prawo konsumenckie wprowadza rewolucję w branży e-commerce Str.4. Zmiany VAT od 1 stycznia 2014 r. Str.7. Zamawiający zabezpiecza się przed solidarną odpowiedzialnością.

Bardziej szczegółowo

MARCIN JASIŃSKI. Korekta VAT

MARCIN JASIŃSKI. Korekta VAT MARCIN JASIŃSKI Korekta VAT Spis treści Korekta VAT Faktura korygująca zmniejszająca Vat 4 Skonto 4 Opusty i obniżki cen 5 Zwrot zaliczki lub towaru 5 Rabaty towarowe 6 Potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 605 USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych Art.

Bardziej szczegółowo

VAT - podstawowe zagadnienia, zasada neutralności VAT oraz zarządzanie VAT. Wykład, 14 listopada 2014 r.

VAT - podstawowe zagadnienia, zasada neutralności VAT oraz zarządzanie VAT. Wykład, 14 listopada 2014 r. VAT - podstawowe zagadnienia, zasada neutralności VAT oraz zarządzanie VAT Wykład, 14 listopada 2014 r. Plan wykładu 2 1. Podstawowe pojęcia i zagadnienia Przedmiot opodatkowania Podatnik Obowiązek podatkowy

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

VAT 2014 jak organy podatkowe interpretują nowe przepisy

VAT 2014 jak organy podatkowe interpretują nowe przepisy dodatek do Biuletynu VAT nr 19/2014 VAT 2014 jak organy podatkowe interpretują nowe przepisy 1. Obowiązek podatkowy 1.1. Obowiązek podatkowy dla dostawy towarów dostarczanych kurierem lub firmą spedycyjną...

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE Aktualizacja 12.12.2013 r. ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE PODATEK VAT // ZMIANY ZASAD FAKTUROWANIA// NOWA WERSJA PROGRAMU PŁATNIK // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // NOWE DEKLARACJE PIT // PODATEK DOCHODOWY//

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo