Następstwo prawne obowiązek wystawienia tzw. faktur zapomnianych i prawo do odliczenia VAT naliczo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Następstwo prawne obowiązek wystawienia tzw. faktur zapomnianych i prawo do odliczenia VAT naliczo"

Transkrypt

1 W przypadku niewystawienia faktur sprzedażowych przez poprzednika prawnego niezbędne jest ich wystawienie przez następcę prawnego i złożenie w imieniu poprzedniej spółki korekty deklaracji VAT. Jestem księgową w spółce zajmującej się produkcją mebli ogrodowych. Kilka miesięcy temu przejęliśmy spółkę z o.o. o podobnym profilu działalności z innego regionu Polski (jesteśmy następcą prawnym). W wyniku analizy dokumentów handlowych okazało się, że poprzednik prawny w ostatnim okresie przed przejęciem nie wystawił faktur VAT z tytułu sprzedaży. Jednocześnie w wyniku przeglądu dokumentacji zidentyfikowano kilkadziesiąt faktur zakupowych niewprowadzonych do ewidencji VAT (brak odliczonego podatku). W związku z tym powstały wątpliwości co do zasad, jakie należy stosować, dokonując korekty rozliczeń podatku VAT. Czy jako następca prawny mamy we własnym imieniu wystawiać faktury VAT? Czy jako podmiot przejmujący prawa i obowiązki podatkowe mamy prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupów poprzednika prawnego? Poza tym zdarza się, że kontrahenci nadal przysyłają faktury zakupowe na poprzednika prawnego, ze starą nazwą i nieaktualnym NIP. Czy w celu odliczenia VAT konieczne jest za każdym razem wystawienie not korygujących? W świetle przepisów prawa podatkowego następstwo prawne oznacza wstąpienie we wszystkie prawa (np. odliczenie podatku naliczonego, zwrot VAT na rachunek bankowy) oraz obowiązki (wystawienie faktur) poprzednika przewidziane w regulacjach prawa materialnego. Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej spółka (osoba prawna) łącząca się przez przejęcie innej osoby prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdego z łączących się podmiotów. W omawianym przypadku oznacza to w 1 / 5

2 szczególności uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego poprzednika prawnego oraz obowiązek wystawiania faktur VAT. Zgodnie z art. 106 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży mają obowiązek wystawić fakturę VAT dokumentującą wydanie towaru lub wykonanie usługi. Przepis ten stosuje się odpowiednio w odniesieniu do dokumentowania otrzymanych zaliczek oraz czynności, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium innego państwa. Z treści pytania wynika, iż poprzednik prawny nie wystawił faktur sprzedaży. W związku z tym Państwa spółka jako następca prawny ma obowiązek wystawić zaległe" faktury VAT. Zakładam, iż sprzedaż dotyczy okresów, gdy poprzednik prawny był oddzielnym podatnikiem VAT. Faktura wystawiona przez następcę prawnego powinna wskazywać jego dane jako wystawcy faktury (dane identyfikacyjne wraz z NIP). Jeżeli faktura VAT dokumentuje czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał przed dniem następstwa prawnego (np. faktura zapomniana, tj. wystawiona w następnych okresach rozliczeniowych, w których powstał obowiązek podatkowy) powinna również obejmować dane poprzednika prawnego. Dane poprzednika powinny być uwidocznione w pozycji sprzedawca, natomiast dane następcy prawnego powinny być umieszczone w wolnej pozycji faktury VAT - wystawca. Faktura zapomniana" podlega ujęciu w rejestrze VAT poprzednika prawnego, co determinuje złożenie przez następcę prawnego korekty deklaracji VAT za minione okresy. Jeżeli poprzednik prawny nie dokonał odliczenia podatku naliczonego, przysługuje Państwu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony na zasadach przewidzianych w art. 86 ust. 13 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli podatnik nie dokonał odliczenia VAT w obowiązujących terminach, może on (w tym przypadku następca prawny) obniżyć kwotę VAT należnego o podatek naliczony przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do odliczenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do odliczenia VAT. Oznacza to prawo do korekty deklaracji VAT 2 / 5

3 poprzednika prawnego i odliczenie podatku. Powyższe wynika wprost z przepisów ordynacji podatkowej, zgodnie z którymi następca prawny wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podatkowe poprzednika prawnego. Przepisy ustawy o VAT nie przewidują innej możliwości odliczenia VAT niż dokonanie korekty uprzednio złożonej deklaracji podatkowej (w tym przypadku poprzednika prawnego) - w której wystąpiło prawo do odliczenia podatku. W zakresie korekty dokumentów rozliczeniowych otrzymanych od kontrahentów należy rozróżnić dwie sytuacje: faktury wystawione przed dniem połączenia oraz po tym dniu. W pierwszym przypadku otrzymanie faktury z danymi poprzednika prawnego jako nabywcy nie wymaga korekty dokumentu źródłowego. W okresie wystawienia faktury poprzednik był czynnym podatnikiem VAT i stroną kontraktu gospodarczego. Następca prawny powinien taką fakturę ująć w rejestrze poprzednika prawnego i złożyć korektę deklaracji podatkowej (na zasadach wskazanych powyżej). Dopiero z chwilą przejęcia spółki wszelkie prawa i obowiązki podatkowe przechodzą na następcę prawnego. W drugim z podanych przypadków konieczne jest wystawienie noty korygującej przez następcę prawnego, na zasadach określonych w 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. Mimo że przepisy ustawy o VAT tego nie przewidują, nota korygująca powinna zawierać adnotację w wolnym miejscu, iż została wystawiona przez następcę prawnego i dotyczy błędnego oznaczenia danych nabywcy. Faktury wystawione w drugim przypadku podlegają ujęciu w rejestrze zakupu następcy prawnego i odliczeniu na zasadach ogólnych (tj. co do zasady - w miesiącu otrzymania dokumentu bądź w rozliczeniu za miesiąc następny). 3 / 5

4 W związku z faktem nieujęcia przez poprzednika prawnego kilkudziesięciu dokumentów źródłowych w ewidencji i deklaracji VAT otrzymanych przed dniem połączenia, konieczne jest złożenie korekty deklaracji przez Państwa spółkę. Dodatkowo należy podkreślić, że w sytuacji, gdy korekty deklaracji dla celów VAT są składane przez następców prawnych, niezbędne jest korzystanie z formularzy obowiązujących w okresie, którego dotyczy korekta wraz z pisemnym uzasadnieniem do miejscowo właściwego w chwili obecnej naczelnika urzędu skarbowego (tj. właściwego dla następcy prawnego). Zgodnie z interpretacjami organów podatkowych: w poz. nr 1 deklaracji korygującej podawany jest NIP jednostki, której dotyczy korekta. Poniżej poz. nr 1 w wolnym miejscu wpisywany jest numer NIP podatnika, poprzedzony literami NP oznaczającymi następcę prawnego. W poz. 8 podatnik podaje pełną nazwę uzupełnioną o dane byłego podatnika. W części B.2 (adres siedziby) zamieszczone są dane dotyczące następcy prawnego. Części C-E (rozliczenie sprzedaży towarów i usług oraz podatku należnego, rozliczenie podatku naliczonego, obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu) przedstawiają transakcje dokonane przez jednostkę podległą. Złożona deklaracja jest podpisana przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania podatnika w tym zakresie" (postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 18 marca 2005 r., 1471/NUR1/443-96/05/GW). Reasumując, w przypadku niewystawienia faktur sprzedażowych przez poprzednika prawnego niezbędne jest wystawienie ich przez następcę prawnego i złożenie w imieniu poprzedniej spółki korekty deklaracji VAT. Również nieujęcie faktur zakupowych w ewidencji VAT determinuje konieczność złożenia korekty deklaracji poprzednika prawnego. Natomiast wystawienie not korygujących jest konieczne jedynie w sytuacji otrzymania faktur wystawionych na poprzednika już po dniu połączenia i przejęcia wszelkich praw i obowiązków podatkowych. 4 / 5

5 Podstawa prawna: art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.); art. 86 i 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.); 16 i 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.). 5 / 5

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 Faktury VAT przegląd najnowszych interpretacji 1. Czy można odliczać VAT z otrzymanych formie papierowej oryginałów faktur VAT zachowanych w formie zapisów obrazów elektronicznych...

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie sposobu rozliczenia podatku VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Ltd

Informacja o zmianie sposobu rozliczenia podatku VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Ltd Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. AstraZeneca UK Limited 2 Kingdom Street W2 6BD Londyn Wielka Brytania Informacja o zmianie sposobu rozliczenia podatku VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Ltd Pragniemy

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia

1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia 1 3 1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Maria Chołuj - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Opis: Rodzaje faktur vat Kategoria: prezentacja multimedialna

Maria Chołuj - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Opis: Rodzaje faktur vat Kategoria: prezentacja multimedialna Maria Chołuj - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Opis: Rodzaje faktur vat Kategoria: prezentacja multimedialna 1 Rodzaje faktur vat Faktura vat Faktura vat MP Faktura vat marża Faktura vat wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT

Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT dodatek do Biuletynu VAT nr 3/2013 Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT I. FAKTURY... 3..1..Kto.i.kiedy.wystawia.fakturę... 3..2..Jakie.elementy.zawiera. zwykła.faktura... 3..3..Faktury.zaliczkowe...

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe VAT we Wspólnocie Europejskiej STOSOWANIE VAT-u W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe 100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wprowadziła szereg nowych regulacji i instytucji prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej dodatek do Biuletynu VAT nr 18/2013 UWAGA ZMIANY! od 1 października 2013 r. Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej zmiany od 1 października br. zwroty towarów i reklamacje zaliczki oczywiste

Bardziej szczegółowo

www.vat.ksiegowego.pl

www.vat.ksiegowego.pl egzemplarz okazowy nr okazowy WRZESIEŃ 2011 ISSN 2083-3660 DLA KSIĘGOWEGO Z FIRMY I SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I. II. spis treści VAT NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ Z tym numerem 2 dodatki papierowe: Najciekawsze

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi Klienta: 05-270 Marki, ul. Okólna 40 tel. (22)

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT 1 lipca 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW" z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG JOANNA MACH WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 1. FAKTURY ELEKTRONICZNE Możliwość stosowania faktur w formie elektronicznej przewiduje delegacja dla Ministra Finansów w art.106

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r.

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48 56 669 9002 www.kip.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Ministra Finansów

Wyjaśnienia Ministra Finansów MONITOR księgowego nr 15(283) 5.08.2015 dodatek internetowy nr 10 Wyjaśnienia Ministra Finansów Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT 15 5 sierpnia października 2015 2013 r. r. dodatek

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1171 U S T A W A z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku Jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego do których skierowane zostało zarządzenie 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Zaliczki na poczet przyszłej dostawy aspekt podatkowy i ujęcie w księgach rachunkowych

Zaliczki na poczet przyszłej dostawy aspekt podatkowy i ujęcie w księgach rachunkowych zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 61, poz. 378) weszło w życie po 14 dniach od ogłoszenia, tj. 29 kwietnia 2010 r. z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r. Zasady wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług w obrocie krajowym i zagranicznym oraz wewnątrzwspólnotowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 68 4283 Poz. 360 360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy

Bardziej szczegółowo

MARCIN JASIŃSKI. Korekta VAT

MARCIN JASIŃSKI. Korekta VAT MARCIN JASIŃSKI Korekta VAT Spis treści Korekta VAT Faktura korygująca zmniejszająca Vat 4 Skonto 4 Opusty i obniżki cen 5 Zwrot zaliczki lub towaru 5 Rabaty towarowe 6 Potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo