Newsletter / 10 stycznia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter / 10 stycznia 2014 r."

Transkrypt

1 Newsletter / 10 stycznia 2014 r. Str.2. Zwrot pracownikowi wydatków na wyżywienie w podróży służbowej nie podlega PIT Str.4. Dla określenia skutków podatkowych czynności znaczenie ma jej charakter na gruncie prawa cywilnego Str.6. Zmiany w prawie pracy w 2014 r. Str.8. Odliczenie VAT od zakupu samochodów w 2014 r.

2 Zwrot pracownikowi wydatków na wyżywienie w podróży służbowej nie podlega PIT W dniu 3 października 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 937/13) wydał ważne orzeczenie dotyczące opodatkowania PIT zwrotu pracownikowi wydatków na wyżywienie w trakcie podróży służbowej. W ocenie Sądu w sytuacji, w której pracownicy odbywają podróże służbowe i nabywają w imieniu i na rzecz pracodawcy posiłki, które spożywają w trakcie podróży, po stronie pracowników nie wystąpi przychód opodatkowany PIT. Jednocześnie wydatki te mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu pracodawcy. W przedmiotowej sprawie pracodawca zrezygnował z wypłaty diet i zobowiązał się do ponoszenia całości kosztów związanych z wyżywieniem pracowników odbywających podróż służbową. Zwrot wydatków poniesionych przez pracowników w trakcie podróży służbowej dokonywany był na podstawie faktur wystawionych na pracodawcę. Dotychczas w podobnych okolicznościach przeważało podejście, że zwrot wydatków na wyżywienie poniesionych w trakcie podróży służbowej pracownika, w części, w jakiej przekracza wysokość diety, podlega opodatkowaniu PIT, jako przychód pracownika ze stosunku pracy. W ocenie organów bez znaczenia pozostaje m.in. to, iż faktura dokumentująca zakup usług gastronomicznych wystawiana jest na pracodawcę, a pracownik ponosi koszt jedynie tymczasowo. W omawianym wyroku WSA w Warszawie uznał natomiast, że ogół udokumentowanych przez pracownika kosztów ponoszony był przez pracodawcę i tym samym nie może stanowić przychodu pracownika i dlatego ewentualna nadwyżka zwracanych kosztów wyżywienia ponad wartość diety nie będzie podlegała opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy, a pracodawca nie będzie obowiązany do poboru zaliczki na PIT. Jednocześnie, w ocenie WSA, wydatki ponoszone na wyżywienie pracownika pozostają w związku z osiągnięciem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów pracodawcy i tym samym mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów pracodawcy. 2

3 Zwrot pracownikowi wydatków na wyżywienie w podróży służbowej nie podlega PIT Ponoszone wydatki muszą zostać jednak odpowiednio udokumentowane fakturami lub rachunkami wystawionymi na pracodawcę, a w razie braku takiej możliwości paragonami fiskalnymi. Wyrok WSA w Warszawie jest wyjątkowo korzystnym rozstrzygnięciem dla podatników. Należy jednak mieć na uwadze, iż jest to wyrok nieprawomocny i wydany w indywidualnej sprawie podatnika. W związku z tym pracodawcy, którzy chcieliby rozliczać wydatki na wyżywienie pracowników, zgodnie z tezami omawianego wyroku powinni rozważyć wystąpienie z wnioskiem o udzielenie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. więcej informacji: Joanna Pokryszka, tel Konrad Misiewicz, tel

4 Dla określenia skutków podatkowych czynności znaczenie ma jej charakter na gruncie prawa cywilnego Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia r. (m.in. II FSK 2805/11) zajął stanowisko, zgodnie z którym dla określenia skutków podatkowych czynności znaczenie ma jej charakter na gruncie prawa cywilnego, a nie nazwa, jakiej używa dla określenia przedmiotu opodatkowania ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: ustawa o PCC) lub ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). W rozpatrywanych przez NSA sprawach chodziło o ustalenie, czy pożyczka udzielona spółce w 2002 r. przez jej udziałowca może podlegać opodatkowaniu PCC, w sytuacji, gdy jako usługa pośrednictwa finansowego (obecnie wprost jako usługa udzielania pożyczek pieniężnych), podlega ona zwolnieniu z VAT. Wątpliwości dotyczyły interpretacji dwóch przepisów ustawy o PCC: - art. 2 pkt 4, zgodnie z którego zarówno ówczesnym, jak i obecnym brzmieniem, czynności cywilnoprawne co do zasady nie podlegają PCC, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana VAT lub jest zwolniona z VAT; - art. 1 ust. 3 ustawy o PCC, zgodnie z którym pożyczka udzielona spółce przez wspólnika traktowana jest na równi ze zmianą umowy spółki. W oparciu o powyższe przepisy organy podatkowe uznały, że w sytuacji, gdy ustawa o PCC traktuje pożyczkę od wspólnika jak zmianę umowy spółki, to aby art. 2 pkt 4 ustawy o PCC znalazł zastosowanie, opodatkowaniu VAT lub zwolnieniu z VAT podlegać musi nie pożyczka, ale zmiana umowy spółki. Ocena pożyczki na gruncie VAT miałaby zatem dotyczyć nie czynności według jej cywilnoprawnego charakteru, ale czynności, z którą została ona zrównana w ustawie o PCC, czyli fikcji prawnej. A ponieważ zmiana umowy spółki na gruncie VAT jest czynnością neutralną, organy podatkowe uznały, że pożyczki udzielone spółce przez udziałowca będą podlegały opodatkowaniu PCC. 4

5 Dla określenia skutków podatkowych czynności znaczenie ma jej charakter na gruncie prawa cywilnego Z tym stanowiskiem nie zgodził się na szczęście NSA. Sąd uznał, że ustawodawca wyłączył skutki podatkowe danej czynności cywilnoprawnej w PCC, gdy ta sama czynność cywilnoprawna, niezależnie od jej nazwy, wywołała w stosunku do jednej ze stron tej czynności skutki podatkowe w postaci opodatkowania bądź zwolnienia w VAT. Nie ma przy tym znaczenia, że dla potrzeb PCC pożyczka udzielona spółce przez jej wspólnika uznawana jest za zmianę umowy spółki, a dla potrzeb podatku VAT - za odpłatne świadczenie usług. Istotne jest to, że każda z tych ustaw wiąże z udzieleniem pożyczki (w rozumieniu prawa cywilnego) określone skutki podatkowe. Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy o PCC pożyczki udzielane przez wspólników spółkom kapitałowym podlegają zwolnieniu z PCC. Przedstawiona przez NSA argumentacja może jednak nadal znajdować zastosowanie m.in. do pożyczek udzielonych spółkom osobowym. Orzeczenie przywraca także nadzieję, że przepisy będą interpretowane zgodnie z ich celem i rozsądnym rozumieniem, a nie wyłącznie pod kątem wykładni profiskalnej. więcej informacji: Magdalena Tyrakowska, tel: Natalia Mosur, tel:

6 Zmiany w prawie pracy w 2014 r. Nowy rok przyniósł pracodawcom i pracownikom kolejne zmiany w prawie pracy. Najważniejsze z nich przedstawiamy poniżej: Wzrost płacy minimalnej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1074), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., określa minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2014 na poziomie zł brutto, co daje przy obecnie obowiązujących stawkach wynagrodzenie netto w wysokości 1.237,20 zł. Kwota minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy w roku 2014 wzrośnie zatem o 80 zł brutto w stosunku do roku Zmiana płacy minimalnej wpłynie na wysokość m.in. świadczeń pracowniczych ustalanych na jej podstawie (w tym na minimalną wysokość dodatku za pracę w porze nocnej, czy też maksymalną wysokość odprawy pieniężnej wypłacanej pracownikowi w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyny niedotyczącej pracownika). Zmiany w dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników z PFRON W wyniku przyjętej przez Sejm i Senat ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (tzw. ustawa okołobudżetowa), nastąpi zmiana kwot dofinansowania wypłacanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Ustawa ta zmieni bowiem m.in. art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721, ze zm.). Dotychczas wysokość dofinansowania (zróżnicowana w zależności od stopnia niepełnosprawności pracownika) stanowiła odpowiedni procent minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu roku poprzedniego - 180% minimalnego wynagrodzenia (w zł) dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 100% (1.500 zł) dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 40% (600 zł) dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. 6

7 Zmiany w prawie pracy w 2014 r. Po wejściu w życie zmian kwoty dofinansowania nie będą już uzależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia, lecz zostaną określone wprost kwotowo i wyniosą odpowiednio: zł, zł oraz 450 zł. W przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych powyższe kwoty zostaną zwiększone o 600 zł. Zaznaczyć należy także, że powyższe kwoty dofinansowania będą takie same zarówno dla zakładów pracy chronionej, jak i dla zakładów na otwartym rynku pracy (dotychczas zakładom pracy chronionej przysługiwało wyższe dofinansowanie w stosunku do zakładów pracy na rynku otwartym). Powyższe zmiany wejdą w życie w dniu 1 kwietnia 2014 r. więcej informacji: Piotr Klepuszewski, tel

8 Odliczenie VAT od zakupu samochodów w 2014 r. Od 1 stycznia 2014 r. podatnicy mają możliwość odliczenia w całości VAT naliczonego przy zakupie (najmie i leasingu) tzw. samochodów z kratką, które posiadają homologację ciężarową. Planowana jest jednak nowelizacja ustawy o VAT, która ma ponownie ograniczyć prawo podatnika do odliczenia VAT w tym zakresie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące planowanych zmian. Planowane zmiany ustawy o VAT Pod koniec 2013 r. Rada UE wydała decyzję derogacyjną umożliwiającą Polsce wprowadzenie na lata kolejnych ograniczeń w odliczeniu VAT w stosunku do wydatków związanych z samochodami wykorzystywanym przez podatników w działalności gospodarczej. Wprowadzenie tych ograniczeń wymaga jednak znowelizowania ustawy o VAT do czasu zmiany tej ustawy obowiązywać będą przepisy umożliwiające podatnikom odliczenie całego VAT od wydatków związanych z tzw. samochodami z kratką (więcej na ten temat w poprzednim wydaniu Newslettera). Opublikowany został już projekt ustawy nowelizującej ustawę o VAT z dnia 23 grudnia 2013 r., który wprowadza ograniczenia prawa do odliczenia VAT w stosunku do wydatków ponoszonych w związku z nabyciem i korzystaniem przez podatników z pojazdów samochodowych. Zgodnie z założeniami, zmiany ustawy o VAT mają wejść w życie w trakcie 2014 r. W projekcie nie jest wskazana żadna konkretna data, Ministerstwo Finansów zakłada jednak, że nowelizacja powinna wejść w życie od 1 marca 2014 r. Ograniczenie prawa do odliczenia VAT Najważniejsza z planowanych zmian to ograniczenie prawa od odliczenia VAT do 50% VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (nie zostało wprowadzone ograniczenie kwotowe). Ustawa nowelizująca określa przykładowy katalog takich wydatków. Co istotne, w praktyce, ograniczenie prawa do odliczenia VAT zostanie istotnie rozszerzone i obejmie towary i usługi nabywane w związku z użytkowaniem samochodów, w stosunku do których podatnicy obecnie co do zasady mają pełne prawo do odliczenia VAT, takie jak: części składowe samochodów, usługi naprawy i konserwacji pojazdów oraz inne towary i usługi nabywane w związku z eksploatacją samochodów. 8

9 Odliczenie VAT od zakupu samochodów w 2014 r. Dobrą informacją jest natomiast to, że prawo do odliczenia VAT zostanie rozszerzone w stosunku do nabycia paliw podatnik będzie miał prawo do odliczenia 50% VAT naliczonego przy ich nabyciu. Samochody wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej Omawiane ograniczenia w prawie do odliczenia VAT nie znajdą zastosowania m.in. do samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Ustawa o VAT w sposób szczególny definiuje przy tym pojęcie samochodu wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej. I tak, abstrahując od faktycznego sposobu wykorzystywania samochodów, pojazdy te mogą być uznane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej wyłącznie jeśli: 1) okoliczności ich wykorzystywania potwierdzone obowiązkową, prowadzoną dla tych pojazdów ewidencją ich przebiegu, wykluczającą możliwość ich użycia do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub 2) konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Powyższa regulacja budzi daleko idące wątpliwości co do zgodności z przepisami dyrektywy VAT. Ministerstwo Finansów chce uzależnić prawo do odliczenia VAT od obiektywnego braku możliwości wykorzystania samochodów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, tymczasem prawo do odliczenia VAT przysługuje podatnikowi już jeśli zgodnie z jego subiektywnym przekonaniem zakłada on, że samochody posłużą jedynie działalności gospodarczej (niezależnie od czynników obiektywnych). Z tego też względu dyrektywa VAT i w ślad za nią ustawa o VAT zawiera regulacje dotyczące korekty odliczenia VAT (jeśli pierwotne założenie co do wykorzystania samochodu jedynie do działalności gospodarczej się nie ziści, podatnik ma możliwość i obowiązek - dokonania korekty pierwotnie odliczonego VAT). 9

10 Odliczenie VAT od zakupu samochodów w 2014 r. Przepisy przejściowe Warto również wspomnieć, że ww. ustawa nowelizująca wprowadza przepisy przejściowe znajdujące zastosowanie w stosunku do umów najmu, leasingu itp. W przypadku samochodów będących przedmiotem ww. umów, w stosunku do których podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT, podatnicy zachowają prawo do odliczenia VAT od rat leasingowych (czynszu najmu) po wejściu w życie ustawy nowelizującej, jeśli: 1) pojazdy samochodowe będące przedmiotem umów zostaną wydane podatnikowi przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej oraz 2) umowa na podstawie, której podatnik używa pojazdu samochodowego zostanie zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 30 marca 2014 r. Nowelizacja znajduje się w początkowych stadiach procesu legislacyjnego, a ostateczny kształt nowych przepisów może odbiegać od opisanego projektu. więcej informacji: Katarzyna Czekajło-Zajkowska, tel Konrad Misiewicz tel

11 Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z doradcami Kancelarii, z których porad zazwyczaj Państwo korzystają lub kontakt z wyżej wskazanymi autorami tekstów. Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii. Olesiński & Wspólnicy KANCELARIA ADWOKACKA, Adwokat Rafał Olesiński ul. Powstańców Śląskich 2-4, Tel. +48 (71) Wrocław Fax: +48 (71)

Newsletter / 16 grudnia 2013 r.

Newsletter / 16 grudnia 2013 r. Newsletter / 16 grudnia 2013 r. Str.2. Nowe prawo konsumenckie wprowadza rewolucję w branży e-commerce Str.4. Zmiany VAT od 1 stycznia 2014 r. Str.7. Zamawiający zabezpiecza się przed solidarną odpowiedzialnością.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku 1. Nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 23 lipca 2014 r.

Newsletter / 23 lipca 2014 r. Newsletter / 23 lipca 2014 r. Str.2. Zmiana zasad informowania o cenie towarów i usług Str.4. Nieodpłatne świadczenia należy opodatkować, jeśli korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Autor: Tytuł: Sławomir Zieleń Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Zasadniczo w przypadku nabycia samochodu osobowego lub innego

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 18 czerwca 2015 r.

Newsletter / 18 czerwca 2015 r. Newsletter / 18 czerwca 2015 r. Str.2. Koniec handlu równoległego lekami? Nowelizacja prawa farmaceutycznego Str.4. Nowy ministerialny projekt ustawy Prawo działalności gospodarczej Str.7. Uwaga przedsiębiorcze

Bardziej szczegółowo

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie Mamy przyjemność przedstawić Państwu KSP Tax News, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje, które zostały wydane lub opublikowane w sierpniu 2013 r. Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W 2014R. Część 1

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W 2014R. Część 1 ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W 2014R. Część 1 1 OBOWIĄZEK PODATKOWY Zmiana dotycząca momentu powstania obowiązku podatkowego ma najszerszy zakres podmiotowy, ponieważ ustalenie momentu, w którym

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 04 września 2014 r.

Newsletter / 04 września 2014 r. Newsletter / 04 września 2014 r. Str.2. Nowelizacja VAT w zakresie usług elektronicznych już pewna. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. Str.3. Prawie 200 tys. zł kary za reklamę 3 w 1 Str.4. Klauzula przeciwko

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT

Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT w Programie Infrastruktura i Środowisko Warszawa, październik 2011 r. Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE Aktualizacja 12.12.2013 r. ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE PODATEK VAT // ZMIANY ZASAD FAKTUROWANIA// NOWA WERSJA PROGRAMU PŁATNIK // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // NOWE DEKLARACJE PIT // PODATEK DOCHODOWY//

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE PODATEK VAT // DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // DŁUŻSZY URLOP MACIERZYŃSKI // UPROSZCZONE FAKTUROWANIE // METODA KASOWA aktualizacja 21.12.2012 r.

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 20 marca 2015 r.

Newsletter / 20 marca 2015 r. Newsletter / 20 marca 2015 r. Str.2. Str.3. Ochrona podwykonawcy nie zawsze kosztem inwestora? Uprawnienia pracodawcy do określania zakresu i rodzaju danych poufnych niezgodne z Konstytucją? Str.4. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy 1 Oddanie samochodu do korzystania - zagrożenia natury podatkowej i ZUSowskiej 1. Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu ZA TYDZIEŃ: Jak określić czas pracy pracownika mobilnego UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 36 (802) 24 30

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 Faktury VAT przegląd najnowszych interpretacji 1. Czy można odliczać VAT z otrzymanych formie papierowej oryginałów faktur VAT zachowanych w formie zapisów obrazów elektronicznych...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015 rekomenduje dwytygodnik Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015 143 istotne zmiany komentarze ekspertów przejrzyste tabele 9 771731 996542 0 2 SPIS TREŚCI 2 I. PRAWO PRACY 1.

Bardziej szczegółowo

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych Informacje dodatkowe dotyczące wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych pochodzą ze stron: www.podatki.pl www.czasopismaksiegowych.pl PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn.

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn. Zmiany w VAT 2014 Modyfikacja zasad powstania obowiązku podatkowego Od 01 stycznia 2014r. wprowadzone zostaną nowe zasady wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego. Dotychczas obowiązujący art.

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT Nowelizacja ustawy o PIT i CIT Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych... 4 1.1 Powody wprowadzenia nowej regulacji...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Rachunkowość i podatki

Biuletyn Rachunkowość i podatki Biuletyn Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Sprawozdanie finansowe sporządzone przy braku założenia kontynuacji działalności 2 Rozpoznanie przychodu według Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo