Zmiany w przepisach w praktyce część 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany w przepisach w praktyce część 2"

Transkrypt

1 Zmiany w przepisach w praktyce część 2

2 Agenda 1. Najważniejsze zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać do 1 stycznia 2014 roku 2. Jak przygotować firmę na zmiany w przepisach zmiany w systemach ERP praktyczne porady jak przygotować firmę na zmiany w przepisach

3 Zmiany w przepisach w praktyce część 2 Władysław Varga Taxpoint

4 Moment powstania obowiązku podatkowego Aktualna regulacja Art. 19 ogólna zasada: obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi W praktyce decyduje moment wystawienia faktury Liczne wyjątki, np.: Usługi transportowe Licencje, najem, media itd.

5 Nowe rozwiązanie od 1 stycznia 2014 r. Art. 19 ustawy o VAT zostaje w całości uchylony Moment podatkowy zostaje kompleksowo uregulowany w nowym art. 19a Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi Faktura przestaje bezpośrednio wyznaczać moment podatkowy w VAT (poza sytuacjami szczególnymi) Gruntowna modyfikacja w zakresie obowiązków szczególnych usunięta większość wyjątków 5

6 Usługi rozliczane okresowo Usługi, dla których, w związku z ich świadczeniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności (usługi ciągłe i nie tylko) Usługi świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których, w związku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływają terminy rozliczeń lub płatności, uznaje się za wykonane z upływem każdego roku podatkowego 6

7 Wyjątki (1) zasada kasowa 7 Zasada kasowa (obowiązek podatkowy z chwilą otrzymania zapłaty): zaliczki i przedpłaty pożyczki i inne usługi finansowe zwolnione z VAT przeniesienie własności z nakazu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie dostawa dokonywana w trybie egzekucji oraz świadczenie usług na zlecenie sądu komis

8 Wyjątki (2) zasada fakturowa Faktura (obowiązek podatkowy z chwilą wystawienia faktury): dostawa energii i gazu najem, dzierżawa i leasing usługi telekomunikacyjne usługi budowlane i budowalno-montażowe usługi drukarskie oraz dostawa książek i gazet 8

9 Znaczenie praktyczne zmian (1) Konieczność dokładnego badania momentu dokonania dostawy lub wykonania usługi Mniejsza ilość szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego Obowiązek podatkowy w usługach ciągłych usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych vs. usługi objęte wyjątkiem fakturowym

10 Znaczenie praktyczne zmian (2) Obowiązek podatkowy: WDT obowiązek z datą wystawienia faktury (lub 15 dnia po miesiącu dostawy (wyjątek w stosunku do zasady ogólnej) Transport, spedycja, licencje obecnie transakcje objęte specyficznymi regulacjami, po 1 stycznia 2014 r. zasady ogólne; UWAGA: możliwość fakturowania za okresy zbiorcze wyjaśnia w zakresie zmian w fakturowniu

11 Nowa podstawa opodatkowania Podstawą opodatkowania jest wszystko co stanowi zapłatę z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej UWAGA: otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę 11

12 Koszty dodatkowe Podstawa opodatkowania obejmuje: podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy Wcześniej regulacja taka dotyczyła wyłącznie WNT 12

13 Podstawa opodatkowania a rabaty Ujednolicenie przepisów konieczność wskazania przyczyny korekty; podobna treść faktury korygującej niezależnie od przyczyny Kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejszą zapłatę, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej obowiązkowe na fakturze Problematyczne dokumentowanie skonta z tytułu wcześniejszej płatności 13

14 Nowe zasady fakturowania Przepisy dotychczasowego rozporządzenie o fakturach zostają praktycznie w całości przeniesione do ustawy o VAT Wiele przepisów zostaje znacząco zmodyfikowanych Szereg nowych regulacji (np. terminy) Nowe definicje: Faktura dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej, zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie Faktura elektroniczna - faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym 14

15 Uproszczenia fakturowe Możliwość wystawiania faktur zbiorczych, które obejmują transakcje z całego miesiąca kalendarzowego (nawet, gdy sprzedaż nie ma charakteru ciągłego) Likwidacja obowiązku wystawiania faktur, dokumentujących sprzedaż usług zwolnionych z VAT (trzeba będzie je wystawiać tylko na żądanie nabywcy) 15

16 Elementy faktury Nowe obowiązkowe elementy: data otrzymania zaliczki - w przypadku faktur zaliczkowych adnotacja metoda kasowa - w przypadku faktur na odsetki od pożyczki oraz innych przypadków, w których obowiązek podatkowy powstaje w dacie zapłaty Faktura dotycząca przypadków, gdy podatnikiem jest nabywca, nie zawiera: stawki podatku - sumy wartości sprzedaży netto - kwoty podatku Faktury w walutach obcych: Kwoty podatku wykazuje się w złotych, kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania Ustawodawca sugeruje, że przeliczenia na złote powinno się dokonać na końcu, z kwoty podatku wyrażonej w walucie obcej 16

17 Faktury korygujące Ujednolicenie przepisów podobna treść faktury korygującej niezależnie od przyczyny Konieczność wskazania przyczyny korekty Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie stosuje się w przypadku gdy uzyskanie potwierdzenia nie jest możliwe mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca posiada wiedzę, że transakcja została zrealizowana na warunkach określonych w fakturze korygującej 17

18 Faktury elektroniczne Podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury zarówno papierowych, jak i elektronicznych. Zapewnienie możliwe przy pomocy dowolnych kontroli biznesowych, ustalających wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą. Autentyczność pochodzenia faktury pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury Integralność treści faktury w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura Stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury wyrażonej w dowolnej formie Można przechowywać elektronicznie również faktury papierowe po ich przeskanowaniu, a oryginały zarchiwizować lub usunąć (opcja wynikająca z interpretacji, nie wprost z przepisów). 18

19 Terminy wystawiania faktur Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi Podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury, jeżeli żądanie jej wystawienia (np. przez osobę fizyczną), zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty 19

20 Moment odliczenia Dotychczasowa zasada: VAT jest odliczalny w miesiącu otrzymania faktury (z wyjątkami) Nowa zasada: prawo do odliczenia powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (u sprzedawcy), przy czym nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny (dotyczy nabycia krajowego, importu i WNT) 20

21 Zwolnienia Od 1 stycznia 2014 r. - wykreślenie zwolnienia dla towarów używanych (zamiast tego: zwolnienie sprzedaży towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku) Umieszczenie w ustawie zwolnienia dla usług, w tym także pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach 21

22

23 Zmiany w przepisach w praktyce Barbara Przybylska Elżbieta Lulek

24 Moment powstania obowiązku podatkowego Comarch ERP Optima Na formularzu, w rejestrze VAT sprzedaż dodano nową datę obowiązek podatkowy

25 Moment powstania obowiązku podatkowego Comarch ERP XL Wersja Nowa data Obowiązek podatkowy w nagłówku tabeli VAT i na pozycjach

26 Moment powstania obowiązku podatkowego Comarch ERP XL Wersja Zmiana zasad podpowiadania się miesiąca i roku ujęcia na VAT-7, VAT-UE

27 Prawo do odliczenia VAT naliczonego Comarch ERP Optima Nowe daty na formularzu w rejestrze VAT zakupu data obowiązku podatkowego u dostawcy oraz data prawa do odliczenia

28 Prawo do odliczenia VAT naliczonego Comarch ERP XL Wersja Nowe daty: Obowiązek podatkowy, Prawo do odliczenia w nagłówku tabeli VAT i na pozycjach

29 Prawo do odliczenia VAT naliczonego Comarch ERP XL Wersja Zmiana zasad podpowiadania się miesiąca i roku ujęcia na VAT-7, VAT-UE

30 Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego Comarch ERP Optima Wg daty wystawienia na karcie kontrahenta parametr VAT wg daty wystawienia Faktura zaliczkowa wg daty przyjęcia zapłaty

31 Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego Comarch ERP XL Wersja Obowiązek podatkowy wg daty sprzedaży, daty wystawienia bądź innej na karcie towaru i wzorcu grupy

32 Rejestr VAT Comarch ERP Optima Ujmowanie dokumentów w rejestrze VAT (art. 112 a) Parametr określający sposób numerowania rejestrów VAT: wg daty wystawienia/wpływu bądź wg daty obowiązku podatkowego/prawa do odliczenia

33 Rejestr VAT Comarch ERP XL Wersja Rejestr VAT Sprzedaż - nowa zakładka Wg obow. podatk. Rejestr VAT Zakup nowa zakładka Wg prawa do odlicz.

34 Dokumenty walutowe Zmiana w pobieraniu kursów na dokumenty walutowe: kurs z dnia poprzedniego w stosunku do wcześniejszej z dat: powstania obowiązku podatkowego oraz wystawienia Data wystawienia Obow.podatkowy Kurs Obow.podatkowy Data wystawienia

35 Faktury wewnętrzne = dokumenty wewnętrzne Rezygnacja z nazwy Faktura wewnętrzna zmiany na formularzach Dodatkowy wydruk - Dokument wewnętrzny

36 Handel przenoszenie dat na dokumenty powiązane Parametr Przenoś daty sprzedaży/zakupu na dokumenty powiązane Pole na wpisanie przyczyny korekty Korekta z tytułu:

37 Pozostałe zmiany Nowe formularze deklaracji: PIT-36, PIT- 36L, PIT/B, PIT/O, PIT- 28, PIT-28/A, PIT-28/B

38 Zmiany w Comarch ERP Altum Aktualizacja słownika momentów powstania obowiązku podatkowego o definicje obowiązujące od Obsługa różnych dat powstania obowiązku podatkowego w okresie przejściowym (2013/2014) Obsługa zmiany momentu, w którym przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT

39 Zmiany w Comarch ERP Klasyka Obsługa nowego momentu powstania obowiązku podatkowego oraz prawa do odliczenia VAT Dostosowanie ewidencji wyrobów węglowych do zmienionych przepisów Ułatwienia w handlu towarami wrażliwymi Zmiany w nazewnictwie faktur wewnętrznych

40 Odwrotne obciążenie w Comarch ERP Optima Parametr Odwrotne obciążenie wg karty towaru Status kontrahenta Podatnikiem jest nabywca Stawka NP Możliwość ujmowania na fakturach towarów opodatkowanych oraz z odwrotnym obciążeniem Generowanie faktur wewnętrznych zakupu i sprzedaży

41 Odwrotne obciążenie w Comarch ERP XL Ustawienia konfiguracyjne Sprzedaż/Parametry1 parametr Obsługa odwrotnego Obciążenia VAT Stawka VAT dla Odwrotnego Obciążenia - NP Status kontrahenta Podatnikiem jest nabywca Parametr Odwrotne obciążenie wg karty towaru Możliwość ujmowania na fakturach towarów objętych i nie objętych procedurą odwrotnego obciążenia VAT Generowanie faktur wewnętrznych zakupu i sprzedaży

42 Niezbędne czynności Przegląd procedur: nowe terminy na wystawienie faktur, faktury na żądanie, prawidłowe udokumentowanie dostawy towarów, wykonania usługi Przegląd interpretacji indywidualnych

43 Niezbędne czynności Aktualizacja oprogramowania Zapraszamy na kolejne Webinarium:

44 Dziękujemy Barbara Przybylska Elżbieta Lulek

Przygotuj firmę na zmiany w przepisach cześć 1

Przygotuj firmę na zmiany w przepisach cześć 1 Przygotuj firmę na zmiany w przepisach cześć 1 Kraków, 13 września 2012 Agenda 1. Wstęp 2. Zmiany VAT 2013 Marcin Radwan, Władysław Varga, Taxpoint 3. Zmiana przepisów VAT a systemy ERP Beata Muskus, Wioletta

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie drugi etap rewolucyjnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług, które będą miały bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich podatników. Biuro poczyniło

Bardziej szczegółowo

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie.

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Mała książeczka o zmianach w przepisach Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Spis treści Dlaczego warto przeczytać małą książeczkę o zmianach

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku

Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku DO-0133/39/2013 Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, obowiązujących od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie.

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Mała książeczka o zmianach w przepisach Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Spis treści Dlaczego warto przeczytać małą książeczkę o zmianach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW" z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i

Bardziej szczegółowo

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie.

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Mała książeczka o zmianach w przepisach Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Spis treści Dlaczego warto przeczytać małą książeczkę o zmianach

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r. Zasady wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług w obrocie krajowym i zagranicznym oraz wewnątrzwspólnotowego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi Klienta: 05-270 Marki, ul. Okólna 40 tel. (22)

Bardziej szczegółowo

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Dyrektywa Rady 2010/45/UE Dlaczego uwagi wyjaśniające? Uwagi wyjaśniające mają na celu zapewnienie lepszego rozumienia przepisów prawnych przyjmowanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 68 4283 Poz. 360 360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 Faktury VAT przegląd najnowszych interpretacji 1. Czy można odliczać VAT z otrzymanych formie papierowej oryginałów faktur VAT zachowanych w formie zapisów obrazów elektronicznych...

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe VAT we Wspólnocie Europejskiej STOSOWANIE VAT-u W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

VAT. w pytaniach i odpowiedziach

VAT. w pytaniach i odpowiedziach VAT 2 0 1 5 w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h czy wysyłka towaru to już dostawa kiedy trzeba opodatkować zaliczkową usługę turystyczną jak udokumentować rabat pośredni czy sprzedaż towaru

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE PODATEK VAT // DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // DŁUŻSZY URLOP MACIERZYŃSKI // UPROSZCZONE FAKTUROWANIE // METODA KASOWA aktualizacja 21.12.2012 r.

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo