Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu Toruń, dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu Toruń, dnia 18.02.2014 r."

Transkrypt

1 Skarbowy w Toruniu Drugi Urząd Toruń, dnia r. Ul Mazowiecka 63/65 Materiały do prezentacji opracowane przez pracowników II Urzędu Skarbowego w Toruniu Prezentację przygotował: Maciej Sznyra

2 Odwrotne obciążenie Pani Irena Progorowicz

3 Obrót towarami odwrotne obciążenie W wyniku nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług znacznemu rozszerzeniu uległ wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, podlegających procedurze "odwrotnego obciążenia". Wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy stanowi załącznik nr 11 do ustawy. Wykaz został rozszerzony o towary z grupy: żelazostpów, wyrobów płaskich walcowanych, prętów, kształtowników,

4 Obrót towarami odwrotne obciążenie drutów ciągnionych i miedzianych, miedzi nierafinowanej i rafinowanej, stopów miedzi, proszków i płatków z miedzi i jej stopów, pozostałych metali nieżelaznych i ich stopów, wraków do złomowania (inne niż konstrukcje pływające), odpadów z papieru i tektury, niebezpiecznych odpadów zawierających metal, surowców wtórnych: metalowych, ze szkła, z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych i z gumy.

5 Obrót towarami odwrotne obciążenie W przypadku dostaw towarów, wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego. Na wystawionej fakturze dokumentującej dostawę towarów winien znaleźć się zapis: "odwrotne obciążenie" U nabywcy, kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca.

6 Obrót towarami odwrotne obciążenie Warunki wystąpienia obowiązku rozliczenia VAT przez nabywcę w przypadku transakcji dokonywanych pomiędzy kontrahentami krajowymi: przedmiotem są dostawy towarów, wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, dostawcą jest czynny zarejestrowany podatnik VAT, nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT (podmiot prowadzący działalność gospodarczą), dostawa nie jest objęta zwolnieniem od podatku.

7 Obrót towarami odwrotne obciążenie W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków, dostawa towarów winna być opodatkowana wg stawki podstawowej VAT (23%)

8 Obrót towarami odwrotne obciążenie Obowiązki dostawcy: ustalenie, czy nabywca jest podatnikiem o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, ustalenie, czy przedmiot dostawy nie jest objęty zwolnieniem, ustalenie, czy przedmiot dostawy będzie wykorzystywany przez nabywcę w prowadzonej działalności gospodarczej, ustalenie prawidłowej klasyfikacji towarów, będących przedmiotem sprzedaży zgodnie z symboliką PKWiU

9 Obrót towarami odwrotne obciążenie Obowiązki nabywcy: nabywca nie posiadający statusu czynnego podatnika VAT obowiązany jest do rozliczenia podatku należnego w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, poprzez złożenie deklaracji VAT-9M poz. 14 wartość zakupionego towaru; poz. 15 podatek VAT w wys. 23%

10 Obrót towarami odwrotne obciążenie

11 Odwrotne obciążenie - przykład W dniu r. Firma A sprzedała Firmie B odpady szklane, sklasyfikowane wg PKWiU Transakcję udokumentowano fakturą VAT wystawioną w dniu r., naliczając podatek VAT wg stawki podstawowej. Firma A w styczniu 2014r. stwierdziła błąd w wystawionej fakturze, gdyż przedmiot transakcji znajduje się w załączniku nr 11 do ustawy o VAT i winien być rozliczony wg mechanizmu odwrotnego obciążenia. W dniu r. Firma A wystawiła fakturę korygującą stawkę podatku VAT i dokonała rozliczenia dostawy zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o VAT (VAT rozlicza nabywca)

12 Odwrotne obciążenie - przykład Firma B otrzymała fakturę korygującą w dniu r. Dostawca: - koryguje dostawy i podatek należny w styczniu 2014 zgodnie z art. 19a ust. 14 ustawy o VAT W deklaracji VAT-7: * koryguje poz. 19 i 20 pomniejszając dostawy i podatek należny o wartości wynikające z pierwotnej faktury, * koryguje poz. 31 deklarując dostawę towarów dla których podatnikiem jest nabywca

13 Odwrotne obciążenie - przykład Nabywca W deklaracji VAT-7 za grudzień 2013r.: * koryguje poz. 32 deklarując podatek należny z tyt. dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca

14 Dziękuję za uwagę

15 Podstawa opodatkowania Pan Maciej Sznyra

16 Od 2014 r. zmianie ulegają zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Do końca 2013 r. Od 2014 r. Obowiązują: - art art art. 31 Ustawy o podatku od towarów i usług. Artykuły 29, 30, 31 ustawy o VAT zostają uchylone. Od 2014 r. obowiązują art. 29a, 30a do 30c, 31a.

17 Od 2014 r. zmianie ulegają zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Do końca 2013 r. Od 2014 r. Podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczonych lub usług świadczonych przez podatnika.

18 Od 2014 r. zmianie ulegają zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Zaliczki, zadatki, przedpłaty oraz raty Od 1 stycznia 2014 r. podstawę opodatkowania stanowią między innymi, kwoty jakie dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał, w skład tej podstawy wchodzić będą również zaliczki, zadatki, przedpłaty oraz raty (i wszystkie inne należności otrzymane przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi).

19 Od 2014 r. zmianie ulegają zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Zaliczki, zadatki, przedpłaty oraz raty - przykład Usługa doradcza została wyceniona na 1230 zł brutto (1000 zł netto oraz 23 proc. VAT). Zgodnie z umową na poczet tej usługi klient przekazuje usługodawcy kwotę zaliczki w wysokości 615 zł. W momencie otrzymania płatności powstaje po stronie doradcy obowiązek podatkowy, a podstawą opodatkowania będzie kwota otrzymanej zaliczki, pomniejszona o kwotę podatku. Czyli w omawianym przypadku podstawą opodatkowania będzie kwota 500 zł, a podatek VAT wyniesie 115 zł.

20 Od 2014 r. zmianie ulegają zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Grunty Nowelizacja przepisów pozostawiła w dotychczasowym brzmieniu przepisy określające, iż z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu w przypadku dostawy budynków lub budowli (lub ich części) trwale z gruntem związanych. Nie dotyczy to sytuacji oddania gruntu w użytkowanie wieczyste równocześnie z dostawą budynków lub budowli trwale z tym gruntem związanych (lub ich części). Art. 29a ust. 8 i 9 ustawy o VAT.

21 Od 2014 r. zmianie ulegają zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT. W przypadku dostaw towarów zrównanych z odpłatnymi podstawę opodatkowania liczy się od wartości ceny nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia od kosztu wytworzenia. Kwoty te określane są w momencie dostawy towarów. Oznacza to w przypadku przekazań nieodpłatnych ugruntowanie oparcia podstawy opodatkowania o cenę rynkową na dzień przekazania, a nie o cenę historyczną. W przypadku nieodpłatnego świadczenia usług, podstawą jest koszt świadczenia, poniesiony przez podatnika.

22 Od 2014 r. zmianie ulegają zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Powyższa zmiana ugruntowuje stanowisko Ministerstwa Finansów, że podstawę opodatkowania przy nieodpłatnym przekazaniu stanowi cena nabycia, z tym że jest to cena określona w dniu dostawy, czyli cena jaką zapłaciłaby w dniu nieodpłatnego przekazania Spółka za przekazywany towar, a nie cena w ujęciu historycznym, tj. cena za którą Spółka nabyła przekazywany towar (telefon komórkowy lub sprzęt komputerowy) por. m.in. Minister Finansów, r., sygn. Akt PT3/068/20/KIP/726/CZE/08/PK-971 oraz WSA w Warszawie z dnia 4 lutego 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 1316/10.

23 Od 2014 r. zmianie ulegają zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Nieodpłatne przekazanie przykład Podatnik dokonuje nieodpłatnego przekazania używanego przez kilka lat laptopa, przy nabyciu którego przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT. Na dzień przekazania towaru jego wartość jest znacznie niższa niż historyczna cena zakupu. Za podstawę opodatkowania należy przyjąć cenę jaką w momencie przekazania trzeba byłoby zapłacić za takiego laptopa (bądź laptopa o właściwościach jak najbardziej zbliżonych parametry, wiek, uszkodzenia itp.)

24 Od 2014 r. zmianie ulegają zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Nieodpłatne przekazanie przykład 2 Podatnik do celów prowadzonej działalności gospodarczej nabył kopiarkę od osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej. W związku z tym zakupem nie przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT. Po pewnym czasie wymienił zepsuty podajnik papieru. Jeśli podatnik postanowi przekazać nieodpłatnie ten składnik majątku przedsiębiorstwa to takie przekazanie będzie opodatkowane VAT w zakresie części składowej (podajnika papieru). Podstawą opodatkowania w takim przypadku nie będzie wartość kopiarki, ale koszt netto związany z wymianą podajnika papieru.

25 Wartość podstawy opodatkowania od roku 2014 Drugi Urząd Plus W tym również Dotacje i subwencje wpływające na cenę Podatki, cła, opłaty i inne należności podobne, w wyjątkiem kwoty VAT Koszty dodatkowe np: prowizje koszty opakowania, transportu, ubezpieczenia pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy Minus Nie wpłyną na wartość podstawy opodatkowania Wpłaty na rzecz niesprecyzowanej czynności Wpłaty nie stanowiące ceny zapłaty, np. kaucje zwrotne umowne Dotacje, subwencje nie związane z ceną Obniżka ceny - rabat z tytułu wcześniejszej zapłaty Opusty lub obniżki uwzględnione w momencie sprzedaży Zwroty udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, ujmowane przejściowo w prowadzonej ewidencji na potrzeby podatku Wartość opakowania w przypadku gdy podatnik dokonał dostawy towaru w opakowaniu zwrotnym, pobierając kaucję za to opakowanie lub określając kaucję w umowie dotyczącej dostawy towaru.

26 Koszty nie wpływające na podstawę opodatkowania Od 2014 r. podatnik który obciąża klienta kosztami poniesionymi w imieniu i na rzecz tego klienta, nie będzie od tych kosztów naliczał VAT (art. 29a ust. 7 ustawy o VAT). Przykład Kancelaria świadczy usługi na rzecz klienta związane z postępowaniem sądowym. W imieniu klienta wnosi wpis sądowy (100 zł). Wartość wniesionego wpisu jest zwracana kancelarii przez klienta. Wystawiona faktura powinna uwzględniać wartość usługi, ale nie powinna zawierać kwoty wniesionego wpisu sądowego.

27 Kwoty obniżające ustaloną pierwotnie podstawę opodatkowania Znowelizowane przepisy rozróżniają dwa rodzaje opustów i obniżek cen. Opusty i obniżki uwzględnione w momencie sprzedaży, które nie są wliczane do podstawy opodatkowania (art. 29a ust. 7 ustawy o VAT) w praktyce ich wartość zmniejsza podstawę opodatkowania w momencie sprzedaży. - np. rabaty dla stałych klientów Opusty i obniżki uwzględniane po dokonaniu sprzedaży (art. 29a ust. 10 ustawy o VAT) uprawniające do skorygowania podstawy opodatkowania wskazanej w fakturze pierwotnej. - np. rabat za wcześniejszą zapłatę

28 Potwierdzenie odbioru przy korektach Drugi Urząd W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano (art. 29 a ust. 13 ustawy o VAT)

29 Potwierdzenie odbioru przy korektach Drugi Urząd Przepis ust. 13 (obowiązek posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę) stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna art. 29a ust 14 ustawy o VAT

30 Potwierdzenie odbioru przy korektach cd. Drugi Urząd Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku: 1) eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów; 2) dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju; 3) sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz , 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy; 4) gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. UWAGA! W przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4 (art. 29a ust. 16).

31 Kwoty podwyższające ustaloną pierwotnie podstawę opodatkowania Brak zwrotu opakowania zwrotnego w dniu następującym po dniu przewidzianym w umowie (art. 29a ust. 12 pkt 1 ustawy o VAT), a gdy umowa nie przewidywała terminu zwrotu 60 dnia od dnia wydania opakowania (art. 29a ust. 12 pkt 2 ustawy o VAT).

32 Barter Drugi Urząd W przypadku świadczeń w naturze, dla których nie wskazano ceny (np., bartery) nie należy się odnosić do wartości rynkowej towarów lub usług pomniejszonych o kwotę podatku, lecz do wartości tego, co zostało przekazane w zamian takiego świadczenia, czyli faktycznej wartości zapłaty.

33 Dziękuję za uwagę

34 Moment powstania obowiązku podatkowego Pani Dorota Raczkowska

35 Obowiązek podatkowy VAT generalna zasada terminu Drugi Urząd powstania obowiązku podatkowego od dnia 1 stycznia 2014 r. Art. 19a ust. 1 ustawy o VAT - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7 11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1 W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, w 2014 roku w sposób radykalny zmieniły się zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Do dnia 31 grudnia 2013 r. obowiązek podatkowy powstawał, co do zasady, z chwilą wydania towarów lub wykonania usługi, a jeżeli czynności te powinny były być potwierdzone fakturą, z chwilą wystawienia tej faktury, nie później niż 7. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

36 Obowiązek podatkowy VAT generalna zasada terminu Drugi Urząd powstania obowiązku podatkowego od dnia 1 stycznia 2014 r. Od dnia 1 stycznia 2014 r. została zmieniona wyrażona w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT zasada powstania obowiązku podatkowego. Od tej daty obowiązek podatkowy powstaje generalnie z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Przekazanie przez właściciela na rzecz nabywcy prawa do rozporządzania towarem ma istotne znaczenie dla powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z tą regulacją podatek stanie się wymagalny w miesiącu dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi i co do zasady powinien być rozliczony w deklaracji za ten okres rozliczeniowy.

37 Obowiązek podatkowy VAT generalna zasada terminu powstania obowiązku podatkowego od dnia 1 stycznia 2014 r. Należy zauważyć, że ustawodawca w nowych przepisach zrezygnował z pojęcia wydanie towaru na rzecz dokonania dostawy towaru. Zatem wg obecnych przepisów, jeśli strony tak postanowią, dopiero dostarczenie kontrahentowi całości towaru objętego umową będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego. Nie jest zatem istotny moment wydania towarów, lecz moment dokonania dostawy, przez którą należy rozumieć datę przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Nowy przepis art. 19a ust. 1 ustawy o VAT oznacza rezygnację z dotychczasowego generalnego powiązania momentu powstania obowiązku podatkowego z datą wystawienia faktury. Ogólna zasada dotycząca powstania obowiązku podatkowego w VAT nie będzie zatem związana z datą wystawienia faktury.

38 Przykłady Przykład 1 Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie naprawy telefonów komórkowych. W dniu 25 stycznia 2014 r. od dwóch klientów otrzyma zlecenie naprawy dwóch telefonów. Oba telefony podatnik naprawi w dniu 28 stycznia 2014 r. i telefonicznie poinformuje klientów o możliwości odebrania naprawionych telefonów. Pierwszy z telefonów zostanie odebrany przez klienta w dniu 1 lutego 2014 r., zaś drugi nie zostanie odebrany nigdy. W takiej sytuacji w obydwu przypadkach obowiązek podatkowy z tytułu naprawy telefonów powstanie w styczniu 2014r.

39 Przykłady Przykład 2 Firma transportowa otrzymała zlecenie dostarczenia towaru z Krakowa do Gdyni. Firma wyładowała towar w Gdyni w dniu 31 stycznia 2014 r. W tym też dniu dojdzie do wykonania usługi transportowej i powstania obowiązku podatkowego w VAT, gdyż z chwilą wyładowania towaru firma transportowa dokonała ostatniej czynności składającej się na usługę transportową.

40 Przykłady Przykład 3 Spółka zamierza sprzedać w 2014 r. samochód firmowy". Umowa sprzedaży samochodu zostanie zawarta 27 lutego 2014 r., a po jej podpisaniu nabywcy zostaną wręczone kluczyki i dokumenty do samochodu. Ze względu na pilny wyjazd nabywca samochód odbierze dopiero kilka dni później, tj. 3 marca 2014 r. Mimo to obowiązek podatkowy z tytułu dostawy samochodu powstanie w takiej sytuacji w dniu 27 lutego 2014 r., tj. w dniu wydania nabywcy dokumentów i kluczyków umożliwiających rozporządzanie samochodem.

41 Przykłady Przykład 4 W dniu 29 kwietnia 2014 r. podatnik otrzymał od kontrahenta zamówienie na towar. W tym samym dniu wystawił fakturę dokumentującą dostawę tego towaru (od 1 stycznia 2014 r. jest możliwe wystawianie faktur przed dokonaniem dostawy towarów). W dniu 2 maja 2014 r. towar został odebrany przez pracownika kontrahenta. Obowiązek podatkowy powstanie w takiej sytuacji w dniu 2 maja 2014 r., tj. w dniu wydania towaru osobie uprawnionej do odebrania towaru w imieniu kontrahenta.

42 Obowiązek podatkowy VAT Od przedstawionej powyżej zasady powstania obowiązku podatkowego w VAT obowiązuje szereg wyjątków: Za usługę wykonaną uznaje się również usługę wykonaną częściowo, dla której to części określono zapłatę art. 19a ust.2 ustawy o VAT Jeżeli w związku ze świadczeniem usługi określono następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, usługę uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi - art.19a ust.3 ustawy o VAT.

43 Obowiązek podatkowy VAT Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia usługi art.19a ust.3 ustawy o VAT. W niektórych przypadkach powstanie obowiązku podatkowego uzależnione jest od otrzymania zapłaty. W art. 19a ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT powiązanie momentu powstania obowiązku podatkowego z zapłatą dotyczy wyłącznie następujących czynności: wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu, przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie - dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18 ustawy o VAT świadczenia na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury, usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, stanowiących import usług. świadczenia usług zwolnionych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt ustawy o VAT od podatku. Obowiązek podatkowy w wymienionych wyżej przypadkach powstanie w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

44 Obowiązek podatkowy VAT Dla niektórych czynności wymienionych w art.19a ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy w podatku VAT powstanie z chwilą wystawienia faktury. Dotyczy to: a) świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych, b) dostawy książek drukowanych (PKWiU ex ) z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych (PKWiU ex i PKWiU ex ), c) czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex ) z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex i PKWiU ex ), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

45 Obowiązek podatkowy VAT Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT, o którym mowa powyżej będzie dotyczył tylko sytuacji, gdy faktura będzie wystawiona: - na rzecz innego podatnika VAT lub podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub osoby prawnej nie będącej podatnikiem, - ze względu na sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, - ze względu na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz innego podatnika niż wskazany powyżej, - z tytułu zaliczek z powyższych transakcji. Zatem w przypadku świadczenia usług tego typu na rzecz osoby fizycznej nie będącej podatnikiem, obowiązek podatkowy powstanie na zasadach ogólnych.

46 Obowiązek podatkowy VAT Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT obowiązek podatkowy z tytułu: dostaw energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej, gazu przewodowego świadczenia usług: - telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, - gospodarki komunalnej wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż z upływem terminu płatności, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

47 Obowiązek podatkowy VAT Otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi od dnia 1 stycznia 2014 r. w dalszym ciągu będzie rodziło powstanie obowiązku podatkowego, przy czym obowiązek ten konsekwentnie do przedstawionej zasady generalnej powstaje z chwilą otrzymania zapłaty (obowiązek powstanie w odniesieniu do kwoty otrzymanej zapłaty). Zapłatą w tym wypadku są w szczególności: - przedpłata, - zaliczka, - zadatek, - rata, - wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu.

48 Obowiązek podatkowy VAT W art. 7 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zastrzeżono, iż w odniesieniu do czynności wykonanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstanie na obowiązujących do końca 2013 r. zasadach.

49 Przykłady Przykład 1 W dniu 27 grudnia 2013 r. producent otrzymał od kontrahenta zamówienie na towar. W dniu następnym dokonał wydania tego towaru pracownikowi firmy zamawiającej. Następnie w dniu 2 stycznia 2014r. wystawił fakturę dokumentującą dostawę tego towaru. Obowiązek podatkowy powstanie w takiej sytuacji w dniu 2 stycznia 2014 r., tj. w dniu wydania towaru osobie uprawnionej do odebrania towaru w imieniu kontrahenta.

50 Przykłady Przykład 2 Wykonanie usługi budowlanej nastąpiło w dniu 29 grudnia 2013r. (co potwierdza data podpisania protokołu odbioru robót) i w tym dniu została wystawiona faktura VAT na całość wykonanej usługi tj zł. Wykonawca robót w dniu następnym otrzymał od zleceniodawcy w formie gotówki zapłatę w wysokości 40 % wartości wykonanych robót, pozostałe 60 % wartości faktury otrzymał w dniu 4 stycznia 2014r. Zatem obowiązek podatkowy z tytułu wykonanych robót należało rozliczyć w następujący sposób: w rozliczeniu za grudzień 2013r. w kwocie 600 zł oraz w rozliczeniu za styczeń 2014r. w kwocie 900 zł.

51 Dziękuję za uwagę

52 Zasady i terminy wystawiania faktur Pani Marzena Makowska-Wirth

53 FAKTURY VAT 2014 Drugi Urząd Od 2014 r. przepisy dotyczące fakturowania znajdziemy w ustawie o VAT. Od początku 2014 roku przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zasady wystawiania faktur regulują od stycznia 2014 r. nowo dodane art. 106a-106q ustawy o VAT. Przepisy znowelizowanej ustawy określają jednoznacznie czym jest dokument - faktura oraz jakie dane powinien zawierać.

54 FAKTURY VAT 2014 Drugi Urząd W sprawie wystawiania faktur VAT od 2014 r. obowiązuje również nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013r.w sprawie wystawiania Faktur VAT opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 9 grudnia 2013r. poz. 1485, które określa - przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy o VAT oraz zakres tych danych, - inny niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy o VAT sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, oraz - późniejsze niż określone w art. 106i ustawy o VAT terminy wystawiania faktur.

55 FAKTURY VAT 2014 Drugi Urząd Wykaz najważniejszych zmian dotyczących fakturowania Zakres czynności podlegających fakturowaniu oraz obowiązek wystawienia faktury art. 106b Terminy wystawiania faktur art. 106i

56 Definicja faktury Drugi Urząd Pojęcie faktury zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 31 ustawy o VAT. Zgodnie z jego brzmieniem przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

57 Definicja faktury elektronicznej Drugi Urząd Definicja faktury elektronicznej została zawarta w art. 2 pkt 32 ustawy o VAT. Rozumie się przez nią fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym.

58 Czy skan jest fakturą elektroniczną? Drugi Urząd W myśl nowych przepisów, faktury sporządzone w formie papierowej, które zostały zeskanowane, wysłane i otrzymane w formie wiadomości , mogą zostać uznane za faktury elektroniczne pod warunkiem, że wersja papierowa nie została przekazana nabywcy.

59 Kiedy fakturę elektroniczną uważa się za wystawioną? Aby faktura mogła zostać uznana za wystawioną, dostawca, usługodawca albo osoba trzecia działająca w ich imieniu, bądź też nabywca lub usługobiorca w przypadku samofakturowania, musi udostępnić fakturę w taki sposób, aby jej odbiorca mógł ją otrzymać, np. przy wykorzystaniu wiadomości , bezpiecznego połączenia EDI lub za pośrednictwem portalu internetowego, do którego dostęp chroniony jest loginem i hasłem. Natomiast faktura może zostać uznana za otrzymaną, gdy dotrze do odbiorcy, czyli np. w momencie wpływu wiadomości na pocztę elektroniczną odbiorcy, czy też w chwili jej pobrania z portalu internetowego. Stosowanie faktur elektronicznych zgodnie z przepisami art. 106n ust. 1 ustawy wymaga akceptacji odbiorcy faktury.

60 Pełen katalog danych, które koniecznie muszą znajdować się na fakturze został zawarty w art. 106e ustawy o VAT. 5 ust 1 W 2014 roku dane, jakie powinna zawierać faktura określa art. 106e ustawy o VAT. Jego zakres generalnie odpowiada regulacjom obowiązującym do 2013 roku, ale są też pewne zmiany Do końca 2013 r. - rozporządzenie Art.106e ust.1 Od 1 stycznia ustawa pkt 6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury, w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży pkt 10)kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostaną uwzględnione w cenie jednostkowej netto pkt 6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; pkt 10)kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto; 5 ust 2 pkt 1 w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa"; 16)w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa";

61 Jakie dane na fakturze? Drugi Urząd Ważne: Otrzymanie w 2014 roku faktury z wyrazami metoda kasowa nie zawsze będzie oznaczało, że jest to zakup od podatnika rozliczającego VAT metodą kasową. (21 ust.1 ustawy o VAT) Faktura ta może dokumentować dostawę, dla której obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu np. wydania towaru przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu. Wykaz czynności został określony w art.19a ust.5 pkt 1.

62 Faktury uproszczone Ustawodawca poza sztywnym stanowiskiem dotyczącym bezwzględnie wymaganych danych, w określonych sytuacjach zezwala na pewną dowolność, tj. na pominięcie niektórych danych na fakturze (art. 106e ust. 5). Podobnie jak w roku 2013 będzie można wystawiać faktury uproszczone (art. 105e ust 5 pkt 3) w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro (na takich fakturach nie trzeba umieszczać wszystkich danych dla zwykłej faktury). Faktury uproszczonej nie będzie można wystawić dla udokumentowania transakcji, dla której nie jest na fakturze podawany NIP nabywcy., a zatem nie będzie można wystawić faktury uproszczonej np. dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Podsumowując przedsiębiorca otrzymał w ustawie szczegółowe wytyczne dotyczące kwestii danych jakie są niezbędne, jakich należy nie stosować oraz jakie można pominąć w określonych sytuacjach.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie drugi etap rewolucyjnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług, które będą miały bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich podatników. Biuro poczyniło

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT 1 lipca 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

VAT. w pytaniach i odpowiedziach

VAT. w pytaniach i odpowiedziach VAT 2 0 1 5 w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h czy wysyłka towaru to już dostawa kiedy trzeba opodatkować zaliczkową usługę turystyczną jak udokumentować rabat pośredni czy sprzedaż towaru

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Ministra Finansów

Wyjaśnienia Ministra Finansów MONITOR księgowego nr 15(283) 5.08.2015 dodatek internetowy nr 10 Wyjaśnienia Ministra Finansów Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT 15 5 sierpnia października 2015 2013 r. r. dodatek

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE PODATEK VAT // DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // DŁUŻSZY URLOP MACIERZYŃSKI // UPROSZCZONE FAKTUROWANIE // METODA KASOWA aktualizacja 21.12.2012 r.

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 Faktury VAT przegląd najnowszych interpretacji 1. Czy można odliczać VAT z otrzymanych formie papierowej oryginałów faktur VAT zachowanych w formie zapisów obrazów elektronicznych...

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej dodatek do Biuletynu VAT nr 18/2013 UWAGA ZMIANY! od 1 października 2013 r. Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej zmiany od 1 października br. zwroty towarów i reklamacje zaliczki oczywiste

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 68 4283 Poz. 360 360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku

Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku DO-0133/39/2013 Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, obowiązujących od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r. Zasady wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług w obrocie krajowym i zagranicznym oraz wewnątrzwspólnotowego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r.

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48 56 669 9002 www.kip.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW" z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i

Bardziej szczegółowo