Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu Toruń, dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu Toruń, dnia 18.02.2014 r."

Transkrypt

1 Skarbowy w Toruniu Drugi Urząd Toruń, dnia r. Ul Mazowiecka 63/65 Materiały do prezentacji opracowane przez pracowników II Urzędu Skarbowego w Toruniu Prezentację przygotował: Maciej Sznyra

2 Odwrotne obciążenie Pani Irena Progorowicz

3 Obrót towarami odwrotne obciążenie W wyniku nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług znacznemu rozszerzeniu uległ wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, podlegających procedurze "odwrotnego obciążenia". Wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy stanowi załącznik nr 11 do ustawy. Wykaz został rozszerzony o towary z grupy: żelazostpów, wyrobów płaskich walcowanych, prętów, kształtowników,

4 Obrót towarami odwrotne obciążenie drutów ciągnionych i miedzianych, miedzi nierafinowanej i rafinowanej, stopów miedzi, proszków i płatków z miedzi i jej stopów, pozostałych metali nieżelaznych i ich stopów, wraków do złomowania (inne niż konstrukcje pływające), odpadów z papieru i tektury, niebezpiecznych odpadów zawierających metal, surowców wtórnych: metalowych, ze szkła, z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych i z gumy.

5 Obrót towarami odwrotne obciążenie W przypadku dostaw towarów, wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego. Na wystawionej fakturze dokumentującej dostawę towarów winien znaleźć się zapis: "odwrotne obciążenie" U nabywcy, kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca.

6 Obrót towarami odwrotne obciążenie Warunki wystąpienia obowiązku rozliczenia VAT przez nabywcę w przypadku transakcji dokonywanych pomiędzy kontrahentami krajowymi: przedmiotem są dostawy towarów, wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, dostawcą jest czynny zarejestrowany podatnik VAT, nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT (podmiot prowadzący działalność gospodarczą), dostawa nie jest objęta zwolnieniem od podatku.

7 Obrót towarami odwrotne obciążenie W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków, dostawa towarów winna być opodatkowana wg stawki podstawowej VAT (23%)

8 Obrót towarami odwrotne obciążenie Obowiązki dostawcy: ustalenie, czy nabywca jest podatnikiem o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, ustalenie, czy przedmiot dostawy nie jest objęty zwolnieniem, ustalenie, czy przedmiot dostawy będzie wykorzystywany przez nabywcę w prowadzonej działalności gospodarczej, ustalenie prawidłowej klasyfikacji towarów, będących przedmiotem sprzedaży zgodnie z symboliką PKWiU

9 Obrót towarami odwrotne obciążenie Obowiązki nabywcy: nabywca nie posiadający statusu czynnego podatnika VAT obowiązany jest do rozliczenia podatku należnego w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, poprzez złożenie deklaracji VAT-9M poz. 14 wartość zakupionego towaru; poz. 15 podatek VAT w wys. 23%

10 Obrót towarami odwrotne obciążenie

11 Odwrotne obciążenie - przykład W dniu r. Firma A sprzedała Firmie B odpady szklane, sklasyfikowane wg PKWiU Transakcję udokumentowano fakturą VAT wystawioną w dniu r., naliczając podatek VAT wg stawki podstawowej. Firma A w styczniu 2014r. stwierdziła błąd w wystawionej fakturze, gdyż przedmiot transakcji znajduje się w załączniku nr 11 do ustawy o VAT i winien być rozliczony wg mechanizmu odwrotnego obciążenia. W dniu r. Firma A wystawiła fakturę korygującą stawkę podatku VAT i dokonała rozliczenia dostawy zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o VAT (VAT rozlicza nabywca)

12 Odwrotne obciążenie - przykład Firma B otrzymała fakturę korygującą w dniu r. Dostawca: - koryguje dostawy i podatek należny w styczniu 2014 zgodnie z art. 19a ust. 14 ustawy o VAT W deklaracji VAT-7: * koryguje poz. 19 i 20 pomniejszając dostawy i podatek należny o wartości wynikające z pierwotnej faktury, * koryguje poz. 31 deklarując dostawę towarów dla których podatnikiem jest nabywca

13 Odwrotne obciążenie - przykład Nabywca W deklaracji VAT-7 za grudzień 2013r.: * koryguje poz. 32 deklarując podatek należny z tyt. dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca

14 Dziękuję za uwagę

15 Podstawa opodatkowania Pan Maciej Sznyra

16 Od 2014 r. zmianie ulegają zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Do końca 2013 r. Od 2014 r. Obowiązują: - art art art. 31 Ustawy o podatku od towarów i usług. Artykuły 29, 30, 31 ustawy o VAT zostają uchylone. Od 2014 r. obowiązują art. 29a, 30a do 30c, 31a.

17 Od 2014 r. zmianie ulegają zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Do końca 2013 r. Od 2014 r. Podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczonych lub usług świadczonych przez podatnika.

18 Od 2014 r. zmianie ulegają zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Zaliczki, zadatki, przedpłaty oraz raty Od 1 stycznia 2014 r. podstawę opodatkowania stanowią między innymi, kwoty jakie dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał, w skład tej podstawy wchodzić będą również zaliczki, zadatki, przedpłaty oraz raty (i wszystkie inne należności otrzymane przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi).

19 Od 2014 r. zmianie ulegają zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Zaliczki, zadatki, przedpłaty oraz raty - przykład Usługa doradcza została wyceniona na 1230 zł brutto (1000 zł netto oraz 23 proc. VAT). Zgodnie z umową na poczet tej usługi klient przekazuje usługodawcy kwotę zaliczki w wysokości 615 zł. W momencie otrzymania płatności powstaje po stronie doradcy obowiązek podatkowy, a podstawą opodatkowania będzie kwota otrzymanej zaliczki, pomniejszona o kwotę podatku. Czyli w omawianym przypadku podstawą opodatkowania będzie kwota 500 zł, a podatek VAT wyniesie 115 zł.

20 Od 2014 r. zmianie ulegają zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Grunty Nowelizacja przepisów pozostawiła w dotychczasowym brzmieniu przepisy określające, iż z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu w przypadku dostawy budynków lub budowli (lub ich części) trwale z gruntem związanych. Nie dotyczy to sytuacji oddania gruntu w użytkowanie wieczyste równocześnie z dostawą budynków lub budowli trwale z tym gruntem związanych (lub ich części). Art. 29a ust. 8 i 9 ustawy o VAT.

21 Od 2014 r. zmianie ulegają zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT. W przypadku dostaw towarów zrównanych z odpłatnymi podstawę opodatkowania liczy się od wartości ceny nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia od kosztu wytworzenia. Kwoty te określane są w momencie dostawy towarów. Oznacza to w przypadku przekazań nieodpłatnych ugruntowanie oparcia podstawy opodatkowania o cenę rynkową na dzień przekazania, a nie o cenę historyczną. W przypadku nieodpłatnego świadczenia usług, podstawą jest koszt świadczenia, poniesiony przez podatnika.

22 Od 2014 r. zmianie ulegają zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Powyższa zmiana ugruntowuje stanowisko Ministerstwa Finansów, że podstawę opodatkowania przy nieodpłatnym przekazaniu stanowi cena nabycia, z tym że jest to cena określona w dniu dostawy, czyli cena jaką zapłaciłaby w dniu nieodpłatnego przekazania Spółka za przekazywany towar, a nie cena w ujęciu historycznym, tj. cena za którą Spółka nabyła przekazywany towar (telefon komórkowy lub sprzęt komputerowy) por. m.in. Minister Finansów, r., sygn. Akt PT3/068/20/KIP/726/CZE/08/PK-971 oraz WSA w Warszawie z dnia 4 lutego 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 1316/10.

23 Od 2014 r. zmianie ulegają zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Nieodpłatne przekazanie przykład Podatnik dokonuje nieodpłatnego przekazania używanego przez kilka lat laptopa, przy nabyciu którego przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT. Na dzień przekazania towaru jego wartość jest znacznie niższa niż historyczna cena zakupu. Za podstawę opodatkowania należy przyjąć cenę jaką w momencie przekazania trzeba byłoby zapłacić za takiego laptopa (bądź laptopa o właściwościach jak najbardziej zbliżonych parametry, wiek, uszkodzenia itp.)

24 Od 2014 r. zmianie ulegają zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Nieodpłatne przekazanie przykład 2 Podatnik do celów prowadzonej działalności gospodarczej nabył kopiarkę od osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej. W związku z tym zakupem nie przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT. Po pewnym czasie wymienił zepsuty podajnik papieru. Jeśli podatnik postanowi przekazać nieodpłatnie ten składnik majątku przedsiębiorstwa to takie przekazanie będzie opodatkowane VAT w zakresie części składowej (podajnika papieru). Podstawą opodatkowania w takim przypadku nie będzie wartość kopiarki, ale koszt netto związany z wymianą podajnika papieru.

25 Wartość podstawy opodatkowania od roku 2014 Drugi Urząd Plus W tym również Dotacje i subwencje wpływające na cenę Podatki, cła, opłaty i inne należności podobne, w wyjątkiem kwoty VAT Koszty dodatkowe np: prowizje koszty opakowania, transportu, ubezpieczenia pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy Minus Nie wpłyną na wartość podstawy opodatkowania Wpłaty na rzecz niesprecyzowanej czynności Wpłaty nie stanowiące ceny zapłaty, np. kaucje zwrotne umowne Dotacje, subwencje nie związane z ceną Obniżka ceny - rabat z tytułu wcześniejszej zapłaty Opusty lub obniżki uwzględnione w momencie sprzedaży Zwroty udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, ujmowane przejściowo w prowadzonej ewidencji na potrzeby podatku Wartość opakowania w przypadku gdy podatnik dokonał dostawy towaru w opakowaniu zwrotnym, pobierając kaucję za to opakowanie lub określając kaucję w umowie dotyczącej dostawy towaru.

26 Koszty nie wpływające na podstawę opodatkowania Od 2014 r. podatnik który obciąża klienta kosztami poniesionymi w imieniu i na rzecz tego klienta, nie będzie od tych kosztów naliczał VAT (art. 29a ust. 7 ustawy o VAT). Przykład Kancelaria świadczy usługi na rzecz klienta związane z postępowaniem sądowym. W imieniu klienta wnosi wpis sądowy (100 zł). Wartość wniesionego wpisu jest zwracana kancelarii przez klienta. Wystawiona faktura powinna uwzględniać wartość usługi, ale nie powinna zawierać kwoty wniesionego wpisu sądowego.

27 Kwoty obniżające ustaloną pierwotnie podstawę opodatkowania Znowelizowane przepisy rozróżniają dwa rodzaje opustów i obniżek cen. Opusty i obniżki uwzględnione w momencie sprzedaży, które nie są wliczane do podstawy opodatkowania (art. 29a ust. 7 ustawy o VAT) w praktyce ich wartość zmniejsza podstawę opodatkowania w momencie sprzedaży. - np. rabaty dla stałych klientów Opusty i obniżki uwzględniane po dokonaniu sprzedaży (art. 29a ust. 10 ustawy o VAT) uprawniające do skorygowania podstawy opodatkowania wskazanej w fakturze pierwotnej. - np. rabat za wcześniejszą zapłatę

28 Potwierdzenie odbioru przy korektach Drugi Urząd W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano (art. 29 a ust. 13 ustawy o VAT)

29 Potwierdzenie odbioru przy korektach Drugi Urząd Przepis ust. 13 (obowiązek posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę) stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna art. 29a ust 14 ustawy o VAT

30 Potwierdzenie odbioru przy korektach cd. Drugi Urząd Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku: 1) eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów; 2) dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju; 3) sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz , 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy; 4) gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. UWAGA! W przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4 (art. 29a ust. 16).

31 Kwoty podwyższające ustaloną pierwotnie podstawę opodatkowania Brak zwrotu opakowania zwrotnego w dniu następującym po dniu przewidzianym w umowie (art. 29a ust. 12 pkt 1 ustawy o VAT), a gdy umowa nie przewidywała terminu zwrotu 60 dnia od dnia wydania opakowania (art. 29a ust. 12 pkt 2 ustawy o VAT).

32 Barter Drugi Urząd W przypadku świadczeń w naturze, dla których nie wskazano ceny (np., bartery) nie należy się odnosić do wartości rynkowej towarów lub usług pomniejszonych o kwotę podatku, lecz do wartości tego, co zostało przekazane w zamian takiego świadczenia, czyli faktycznej wartości zapłaty.

33 Dziękuję za uwagę

34 Moment powstania obowiązku podatkowego Pani Dorota Raczkowska

35 Obowiązek podatkowy VAT generalna zasada terminu Drugi Urząd powstania obowiązku podatkowego od dnia 1 stycznia 2014 r. Art. 19a ust. 1 ustawy o VAT - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7 11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1 W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, w 2014 roku w sposób radykalny zmieniły się zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Do dnia 31 grudnia 2013 r. obowiązek podatkowy powstawał, co do zasady, z chwilą wydania towarów lub wykonania usługi, a jeżeli czynności te powinny były być potwierdzone fakturą, z chwilą wystawienia tej faktury, nie później niż 7. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

36 Obowiązek podatkowy VAT generalna zasada terminu Drugi Urząd powstania obowiązku podatkowego od dnia 1 stycznia 2014 r. Od dnia 1 stycznia 2014 r. została zmieniona wyrażona w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT zasada powstania obowiązku podatkowego. Od tej daty obowiązek podatkowy powstaje generalnie z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Przekazanie przez właściciela na rzecz nabywcy prawa do rozporządzania towarem ma istotne znaczenie dla powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z tą regulacją podatek stanie się wymagalny w miesiącu dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi i co do zasady powinien być rozliczony w deklaracji za ten okres rozliczeniowy.

37 Obowiązek podatkowy VAT generalna zasada terminu powstania obowiązku podatkowego od dnia 1 stycznia 2014 r. Należy zauważyć, że ustawodawca w nowych przepisach zrezygnował z pojęcia wydanie towaru na rzecz dokonania dostawy towaru. Zatem wg obecnych przepisów, jeśli strony tak postanowią, dopiero dostarczenie kontrahentowi całości towaru objętego umową będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego. Nie jest zatem istotny moment wydania towarów, lecz moment dokonania dostawy, przez którą należy rozumieć datę przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Nowy przepis art. 19a ust. 1 ustawy o VAT oznacza rezygnację z dotychczasowego generalnego powiązania momentu powstania obowiązku podatkowego z datą wystawienia faktury. Ogólna zasada dotycząca powstania obowiązku podatkowego w VAT nie będzie zatem związana z datą wystawienia faktury.

38 Przykłady Przykład 1 Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie naprawy telefonów komórkowych. W dniu 25 stycznia 2014 r. od dwóch klientów otrzyma zlecenie naprawy dwóch telefonów. Oba telefony podatnik naprawi w dniu 28 stycznia 2014 r. i telefonicznie poinformuje klientów o możliwości odebrania naprawionych telefonów. Pierwszy z telefonów zostanie odebrany przez klienta w dniu 1 lutego 2014 r., zaś drugi nie zostanie odebrany nigdy. W takiej sytuacji w obydwu przypadkach obowiązek podatkowy z tytułu naprawy telefonów powstanie w styczniu 2014r.

39 Przykłady Przykład 2 Firma transportowa otrzymała zlecenie dostarczenia towaru z Krakowa do Gdyni. Firma wyładowała towar w Gdyni w dniu 31 stycznia 2014 r. W tym też dniu dojdzie do wykonania usługi transportowej i powstania obowiązku podatkowego w VAT, gdyż z chwilą wyładowania towaru firma transportowa dokonała ostatniej czynności składającej się na usługę transportową.

40 Przykłady Przykład 3 Spółka zamierza sprzedać w 2014 r. samochód firmowy". Umowa sprzedaży samochodu zostanie zawarta 27 lutego 2014 r., a po jej podpisaniu nabywcy zostaną wręczone kluczyki i dokumenty do samochodu. Ze względu na pilny wyjazd nabywca samochód odbierze dopiero kilka dni później, tj. 3 marca 2014 r. Mimo to obowiązek podatkowy z tytułu dostawy samochodu powstanie w takiej sytuacji w dniu 27 lutego 2014 r., tj. w dniu wydania nabywcy dokumentów i kluczyków umożliwiających rozporządzanie samochodem.

41 Przykłady Przykład 4 W dniu 29 kwietnia 2014 r. podatnik otrzymał od kontrahenta zamówienie na towar. W tym samym dniu wystawił fakturę dokumentującą dostawę tego towaru (od 1 stycznia 2014 r. jest możliwe wystawianie faktur przed dokonaniem dostawy towarów). W dniu 2 maja 2014 r. towar został odebrany przez pracownika kontrahenta. Obowiązek podatkowy powstanie w takiej sytuacji w dniu 2 maja 2014 r., tj. w dniu wydania towaru osobie uprawnionej do odebrania towaru w imieniu kontrahenta.

42 Obowiązek podatkowy VAT Od przedstawionej powyżej zasady powstania obowiązku podatkowego w VAT obowiązuje szereg wyjątków: Za usługę wykonaną uznaje się również usługę wykonaną częściowo, dla której to części określono zapłatę art. 19a ust.2 ustawy o VAT Jeżeli w związku ze świadczeniem usługi określono następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, usługę uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi - art.19a ust.3 ustawy o VAT.

43 Obowiązek podatkowy VAT Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia usługi art.19a ust.3 ustawy o VAT. W niektórych przypadkach powstanie obowiązku podatkowego uzależnione jest od otrzymania zapłaty. W art. 19a ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT powiązanie momentu powstania obowiązku podatkowego z zapłatą dotyczy wyłącznie następujących czynności: wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu, przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie - dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18 ustawy o VAT świadczenia na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury, usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, stanowiących import usług. świadczenia usług zwolnionych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt ustawy o VAT od podatku. Obowiązek podatkowy w wymienionych wyżej przypadkach powstanie w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

44 Obowiązek podatkowy VAT Dla niektórych czynności wymienionych w art.19a ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy w podatku VAT powstanie z chwilą wystawienia faktury. Dotyczy to: a) świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych, b) dostawy książek drukowanych (PKWiU ex ) z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych (PKWiU ex i PKWiU ex ), c) czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex ) z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex i PKWiU ex ), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

45 Obowiązek podatkowy VAT Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT, o którym mowa powyżej będzie dotyczył tylko sytuacji, gdy faktura będzie wystawiona: - na rzecz innego podatnika VAT lub podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub osoby prawnej nie będącej podatnikiem, - ze względu na sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, - ze względu na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz innego podatnika niż wskazany powyżej, - z tytułu zaliczek z powyższych transakcji. Zatem w przypadku świadczenia usług tego typu na rzecz osoby fizycznej nie będącej podatnikiem, obowiązek podatkowy powstanie na zasadach ogólnych.

46 Obowiązek podatkowy VAT Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT obowiązek podatkowy z tytułu: dostaw energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej, gazu przewodowego świadczenia usług: - telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, - gospodarki komunalnej wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż z upływem terminu płatności, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

47 Obowiązek podatkowy VAT Otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi od dnia 1 stycznia 2014 r. w dalszym ciągu będzie rodziło powstanie obowiązku podatkowego, przy czym obowiązek ten konsekwentnie do przedstawionej zasady generalnej powstaje z chwilą otrzymania zapłaty (obowiązek powstanie w odniesieniu do kwoty otrzymanej zapłaty). Zapłatą w tym wypadku są w szczególności: - przedpłata, - zaliczka, - zadatek, - rata, - wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu.

48 Obowiązek podatkowy VAT W art. 7 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zastrzeżono, iż w odniesieniu do czynności wykonanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstanie na obowiązujących do końca 2013 r. zasadach.

49 Przykłady Przykład 1 W dniu 27 grudnia 2013 r. producent otrzymał od kontrahenta zamówienie na towar. W dniu następnym dokonał wydania tego towaru pracownikowi firmy zamawiającej. Następnie w dniu 2 stycznia 2014r. wystawił fakturę dokumentującą dostawę tego towaru. Obowiązek podatkowy powstanie w takiej sytuacji w dniu 2 stycznia 2014 r., tj. w dniu wydania towaru osobie uprawnionej do odebrania towaru w imieniu kontrahenta.

50 Przykłady Przykład 2 Wykonanie usługi budowlanej nastąpiło w dniu 29 grudnia 2013r. (co potwierdza data podpisania protokołu odbioru robót) i w tym dniu została wystawiona faktura VAT na całość wykonanej usługi tj zł. Wykonawca robót w dniu następnym otrzymał od zleceniodawcy w formie gotówki zapłatę w wysokości 40 % wartości wykonanych robót, pozostałe 60 % wartości faktury otrzymał w dniu 4 stycznia 2014r. Zatem obowiązek podatkowy z tytułu wykonanych robót należało rozliczyć w następujący sposób: w rozliczeniu za grudzień 2013r. w kwocie 600 zł oraz w rozliczeniu za styczeń 2014r. w kwocie 900 zł.

51 Dziękuję za uwagę

52 Zasady i terminy wystawiania faktur Pani Marzena Makowska-Wirth

53 FAKTURY VAT 2014 Drugi Urząd Od 2014 r. przepisy dotyczące fakturowania znajdziemy w ustawie o VAT. Od początku 2014 roku przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zasady wystawiania faktur regulują od stycznia 2014 r. nowo dodane art. 106a-106q ustawy o VAT. Przepisy znowelizowanej ustawy określają jednoznacznie czym jest dokument - faktura oraz jakie dane powinien zawierać.

54 FAKTURY VAT 2014 Drugi Urząd W sprawie wystawiania faktur VAT od 2014 r. obowiązuje również nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013r.w sprawie wystawiania Faktur VAT opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 9 grudnia 2013r. poz. 1485, które określa - przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy o VAT oraz zakres tych danych, - inny niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy o VAT sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, oraz - późniejsze niż określone w art. 106i ustawy o VAT terminy wystawiania faktur.

55 FAKTURY VAT 2014 Drugi Urząd Wykaz najważniejszych zmian dotyczących fakturowania Zakres czynności podlegających fakturowaniu oraz obowiązek wystawienia faktury art. 106b Terminy wystawiania faktur art. 106i

56 Definicja faktury Drugi Urząd Pojęcie faktury zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 31 ustawy o VAT. Zgodnie z jego brzmieniem przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

57 Definicja faktury elektronicznej Drugi Urząd Definicja faktury elektronicznej została zawarta w art. 2 pkt 32 ustawy o VAT. Rozumie się przez nią fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym.

58 Czy skan jest fakturą elektroniczną? Drugi Urząd W myśl nowych przepisów, faktury sporządzone w formie papierowej, które zostały zeskanowane, wysłane i otrzymane w formie wiadomości , mogą zostać uznane za faktury elektroniczne pod warunkiem, że wersja papierowa nie została przekazana nabywcy.

59 Kiedy fakturę elektroniczną uważa się za wystawioną? Aby faktura mogła zostać uznana za wystawioną, dostawca, usługodawca albo osoba trzecia działająca w ich imieniu, bądź też nabywca lub usługobiorca w przypadku samofakturowania, musi udostępnić fakturę w taki sposób, aby jej odbiorca mógł ją otrzymać, np. przy wykorzystaniu wiadomości , bezpiecznego połączenia EDI lub za pośrednictwem portalu internetowego, do którego dostęp chroniony jest loginem i hasłem. Natomiast faktura może zostać uznana za otrzymaną, gdy dotrze do odbiorcy, czyli np. w momencie wpływu wiadomości na pocztę elektroniczną odbiorcy, czy też w chwili jej pobrania z portalu internetowego. Stosowanie faktur elektronicznych zgodnie z przepisami art. 106n ust. 1 ustawy wymaga akceptacji odbiorcy faktury.

60 Pełen katalog danych, które koniecznie muszą znajdować się na fakturze został zawarty w art. 106e ustawy o VAT. 5 ust 1 W 2014 roku dane, jakie powinna zawierać faktura określa art. 106e ustawy o VAT. Jego zakres generalnie odpowiada regulacjom obowiązującym do 2013 roku, ale są też pewne zmiany Do końca 2013 r. - rozporządzenie Art.106e ust.1 Od 1 stycznia ustawa pkt 6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury, w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży pkt 10)kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostaną uwzględnione w cenie jednostkowej netto pkt 6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; pkt 10)kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto; 5 ust 2 pkt 1 w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa"; 16)w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa";

61 Jakie dane na fakturze? Drugi Urząd Ważne: Otrzymanie w 2014 roku faktury z wyrazami metoda kasowa nie zawsze będzie oznaczało, że jest to zakup od podatnika rozliczającego VAT metodą kasową. (21 ust.1 ustawy o VAT) Faktura ta może dokumentować dostawę, dla której obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu np. wydania towaru przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu. Wykaz czynności został określony w art.19a ust.5 pkt 1.

62 Faktury uproszczone Ustawodawca poza sztywnym stanowiskiem dotyczącym bezwzględnie wymaganych danych, w określonych sytuacjach zezwala na pewną dowolność, tj. na pominięcie niektórych danych na fakturze (art. 106e ust. 5). Podobnie jak w roku 2013 będzie można wystawiać faktury uproszczone (art. 105e ust 5 pkt 3) w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro (na takich fakturach nie trzeba umieszczać wszystkich danych dla zwykłej faktury). Faktury uproszczonej nie będzie można wystawić dla udokumentowania transakcji, dla której nie jest na fakturze podawany NIP nabywcy., a zatem nie będzie można wystawić faktury uproszczonej np. dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Podsumowując przedsiębiorca otrzymał w ustawie szczegółowe wytyczne dotyczące kwestii danych jakie są niezbędne, jakich należy nie stosować oraz jakie można pominąć w określonych sytuacjach.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania Kliknij, aby edytować datę Podstawa opodatkowania - zasada ogólna 2013 r. Podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY

dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY Nowe terminy rozliczeń VAT w 2014 r. 2 NOWE TERMINY ROZLICZEŃ VAT Nowe terminy rozliczeń VAT w 2014 r. Zasada ogólna 1. sprzedaż towarów lub

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy w VAT

Obowiązek podatkowy w VAT Obowiązek podatkowy w VAT Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, obowiązek podatkowy to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 28.12.2013r.] Wybór zmian przepisów dotyczących prawa do odliczenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r.

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r. Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014 29 Listopada 2013 r. Podatek od towarów i usług zasadnicze zmiany ustawy Podatek od towarów i usług projekty aktów wykonawczych Podatek dochodowy zmiany dotyczące spółek

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy. w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy. w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28 KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28 Wybór zmian dotyczących powstawania obowiązku podatkowego w podatku VAT w roku 2014.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r.

Zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r. Strona1 Zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r. Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzą w życie zasadnicze zmiany koncepcyjne dotyczące: obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania,

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Podstawa opodatkowania w podatku VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 2013-12-28 Wybór zmian w przepisach dotyczących podstawy opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Obowiązek podatkowy Zasada ogólna Obowiązek podatkowy 1. Obowiązek powstaje podatkowy z chwilą dokonania dostawy towarów lub

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku

Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku DO-0133/39/2013 Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, obowiązujących od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o.

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. 2 Odliczanie podatku obecny stan

Bardziej szczegółowo

Odliczenie VAT z faktur kosztowych zmiany od 2014

Odliczenie VAT z faktur kosztowych zmiany od 2014 Odliczenie VAT z faktur kosztowych zmiany od 2014 Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o VAT od 2014 r., dotyczy terminu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Obowiązująca

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania faktur

Zasady wystawiania faktur Zasady wystawiania faktur Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady warunkuje możliwość odliczenia

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn.

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn. Zmiany w VAT 2014 Modyfikacja zasad powstania obowiązku podatkowego Od 01 stycznia 2014r. wprowadzone zostaną nowe zasady wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego. Dotychczas obowiązujący art.

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT po nowelizacji przepisów

Faktura VAT po nowelizacji przepisów Faktura VAT po nowelizacji przepisów Radosław Żuk Część IV FAKTURY KORYGUJĄCE Art. 106j Dokumentowanie czynności podlegających VAT 1. W przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono: 1) obniżki ceny w

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT prawidłowe rozliczenia

Faktury VAT prawidłowe rozliczenia Faktury VAT prawidłowe rozliczenia Warszawa, 16 września 2015 r. prowadzący: Samir Kayyali Doradca Podatkowy Definicja faktury Od 1 stycznia 2014 r. ustawodawca wprowadził do słowniczka VATu nowe definicje:

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług zmiany 01.10.2013 r. I 01.01.2014r.

Podatek od towarów i usług zmiany 01.10.2013 r. I 01.01.2014r. 17.01.2014 Podatek od towarów i usług zmiany 01.10.2013 r. I 01.01.2014r. 53-654Wrocław tel.: +48 71 78 66 724 fax :+48 71 78 66 750 www.us-staremiasto.wroc.pl ustawy zmieniajace ustawę o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT Podatek VAT 2013/2014 Omówienie najważniejszych zmian w VAT VAT 2013 1 Ułatwienia dla małych podatników Mały podatnik rozliczający się kasowo będzie rozliczał VAT : 1) przy sprzedaży na rzecz podatnika

Bardziej szczegółowo

Przypadki, w których wystawia się faktury

Przypadki, w których wystawia się faktury Fakturowanie bez tajemnic Księgowe czwartki w SIT Przepisy podatkowe Ustawa o podatku od towarów i usług podatnik VAT (aktywny lub zwolniony) Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach w praktyce część 2

Zmiany w przepisach w praktyce część 2 Zmiany w przepisach w praktyce część 2 Agenda 1. Najważniejsze zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać do 1 stycznia 2014 roku 2. Jak przygotować firmę na zmiany w przepisach zmiany w systemach ERP

Bardziej szczegółowo

VAT 2014 Najważniejsze zmiany. VAT 2014 najważniejsze zmiany

VAT 2014 Najważniejsze zmiany. VAT 2014 najważniejsze zmiany VAT 2014 Najważniejsze zmiany VAT 2014 najważniejsze zmiany VAT 2014 najważniejsze zmiany Moment powstania obowiązku podatkowego data sprzedaży 1. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstawał będzie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT obowiązujące od 1.10.2013r. ODWROTNE OBCIĄŻENIE

Zmiany w VAT obowiązujące od 1.10.2013r. ODWROTNE OBCIĄŻENIE Zmiany w VAT obowiązujące od 1.10.2013r. ODWROTNE OBCIĄŻENIE Ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz.1027) od 1 października

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Faktura i dokumentacja w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Faktura i dokumentacja w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Faktura i dokumentacja w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Faktura Dotychczas brak było legalnej definicji Faktury oraz Faktury elektronicznej Kwestie dotyczące fakturowania

Bardziej szczegółowo

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS VAT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Limit dla VAT: 50.000 zł obrotu Przekroczenie tej kwoty obrotu powoduje konieczność rejestracji dla celów VAT, wystawiania faktur z VAT oraz składania deklaracji (konieczna

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III

Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III Faktury korygujące, noty korygujące, duplikaty faktur Faktura korygująca Faktury korygujące wystawia sprzedawca w ściśle określonych

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej dla udokumentowania rabatów potransakcyjnych i elementy jakie ta faktura powinna zawierać.

Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej dla udokumentowania rabatów potransakcyjnych i elementy jakie ta faktura powinna zawierać. ILPP2/443-408/11-4/MN 2011.05.20 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej dla udokumentowania rabatów potransakcyjnych i elementy jakie ta faktura powinna zawierać.

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O ODLICZANIE VAT NALICZONEGO

PYTAŃ O ODLICZANIE VAT NALICZONEGO PODATKI NR 12 INDEKS 36990X ISBN 9788374403603 MAJ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O ODLICZANIE VAT NALICZONEGO Od jakich wydatków dla pracowników nie odliczymy VAT

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nowego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w 2014 r.

Ewidencjonowanie nowego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w 2014 r. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o. o. Kaleńska 8, 04-367 Warszawa Ewidencjonowanie nowego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w 2014 r. Opracowała: Agata Strocka

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy art. 5

Zakres przedmiotowy art. 5 Zakres przedmiotowy art. 5 Opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowenabycie towarów za wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ XI DOKUMENTACJA. Rozdział 1. Faktury

DZIAŁ XI DOKUMENTACJA. Rozdział 1. Faktury DZIAŁ XI DOKUMENTACJA Rozdział 1 Faktury Art. 106. (uchylony). Art. 106a. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do: 1) sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT po nowelizacji przepisów

Faktura VAT po nowelizacji przepisów Faktura VAT po nowelizacji przepisów Radosław Żuk Część II TERMIN WYSTAWIENIA FAKTURY VAT do 31 grudnia 2012 r. 9. 1. Fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

Model odwrotnego obciążenia VAT

Model odwrotnego obciążenia VAT Model odwrotnego obciążenia VAT Księgowe czwartki w SIT Odwrotne obciążenie obrót zagraniczny Podstawy prawne: Dyrektywa 2006/112/WE Art. 193: każdy podatnik dokonujący podlegającej opodatkowaniu dostawy

Bardziej szczegółowo

Jak zaksięgować częściowo zakwestionowaną przez odbiorcę usługową fakturę kosztową?

Jak zaksięgować częściowo zakwestionowaną przez odbiorcę usługową fakturę kosztową? Jak to zdarzenie ująć w kosztach miesiąca wykonania usługi? Pytanie Jak zaksięgować usługową fakturę kosztową (rozrachunki, VAT), która została częściowo zakwestionowana przez odbiorcę (np. w 25%) ze względu

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Praktyczne zastosowanie zasad rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle przepisów VAT

Temat szkolenia: Praktyczne zastosowanie zasad rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle przepisów VAT Partner wiodący: Partner projektu: Temat szkolenia: Praktyczne zastosowanie zasad rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle przepisów VAT Wykładowca: Ewa Stolarczyk Projekt: Profesjonalista

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ... 21 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR. 22 2.1.Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym 6 grudnia 2010 r. Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Miejsce świadczenia usług po 1 stycznia 2010 r. Art. 28b. 1. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Paweł Dymlang Odwrotne obciążenie Art. 17 ust. 1 pkt 7 Podatnikami

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR 2.1. Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Co powinno być na fakturze? Gdynia, 10 lutego 2014 WYGL D FAKTURY Brak przepisów określających formę faktury; Brak określenia kolejności poszczególnych elementów faktury;

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1175/10-4/EK Data 2011.02.21 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury -->

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach w praktyce część 1

Zmiany w przepisach w praktyce część 1 Zmiany w przepisach w praktyce część 1 Agenda 1. Najważniejsze zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać do 1 stycznia 2014 roku moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT nowa podstawa opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Duża nowelizacja - VAT Przegląd wybranych proponowanych zmian w obszarze podatku VAT Marcin Chomiuk Nowa definicja działalności

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4

Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4 Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4 I. Zasady fakturowania od 1 stycznia 2014 roku 1. Wystawianie faktur a) Podatnik ma obowiązek wystawiania faktur pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE VAT PO NOWELIZACJI USTAWY PRAKTYCZNE PORADY

ROZLICZANIE VAT PO NOWELIZACJI USTAWY PRAKTYCZNE PORADY Dwutygodnik nr 21 (381) ISSN 1429-3978 10.11.2014 r. 13 ROZLICZANIE VAT PO NOWELIZACJI USTAWY PRAKTYCZNE PORADY I. OBOWIĄZEK PODATKOWY...str. 3 1. Ogólne zasady powstania obowiązku podatkowego... str.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 1428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 1428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 1428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy Faktury. od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Ewa Sokołowska-Strug Członek Zarządu ECDDP Sp. z o.o.

Obowiązek podatkowy Faktury. od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Ewa Sokołowska-Strug Członek Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Obowiązek podatkowy Faktury od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Ewa Sokołowska-Strug Członek Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Obowiązek podatkowy od 1 stycznia 2014 r. Zmiany, których wejście w życie określono na

Bardziej szczegółowo

Praktyczny leksykon VAT 2015 r.

Praktyczny leksykon VAT 2015 r. rekomenduje BIULETYN VAT Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie drugi etap rewolucyjnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług, które będą miały bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich podatników. Biuro poczyniło

Bardziej szczegółowo

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje Zamów na www.doradcavat.wip.pl lub pod nr tel. 22 518

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w 2014 r.

Podatek VAT w 2014 r. Podatek VAT w 2014 r. Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r.... 5 1.1 Dokonanie dostawy i wykonanie usług... 5 1.2 Usługi przyjmowane częściowo...

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Nieodpłatne wydania towarów Przemysław Skorupa, starszy menedżer w Deloitte Nieodpłatne wydania towarów - nowa definicja: Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA 2014r. wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 35)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW" z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i

Bardziej szczegółowo

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Czynności podlegające opodatkowaniu Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem",

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online LIPIEC 2015 CENA 24,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.SKLEP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU WYDANIE SPECJALNE Nowe formularze VAT online Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r. Jak wypełniać nowe deklaracje

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Przedsiębiorcami

Spotkanie z Przedsiębiorcami Izba Skarbowa w Bydgoszczy Spotkanie z Przedsiębiorcami Materiały informacyjne Bydgoszcz, 30 stycznia 2014 r. PROGRAM E-PODATKI Program e-podatki jest zbiorem działań zmierzających do przeprowadzenia transformacji

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

5. Wystawienie faktury

5. Wystawienie faktury 5. Wystawienie faktury 5.1. Uwagi ogólne Zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Regulacja ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy sprzedaż towaru lub

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje Zamów na www.doradcavat.wip.pl lub pod nr tel. 22 518

Bardziej szczegółowo

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r.

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. PODATKI NR 10 INDEKS 36990X ISBN 9788374403702 CZERWIEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. Kiedy kupujący będzie rozliczał

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agnieszka Puczkielewicz Copyright by DK Wydawnictwo Spółka z o.o., Białystok 2015 ISBN 978-83-64227-11-0

Bardziej szczegółowo

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Page 1 of 8 Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.sgk.gofin.pl Handel złomem po nowelizacji przepisów 1. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień

Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień Agnieszka Taraśkiewicz Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Warszawa, 26 listopada 2015 r. Plan prezentacji Wybrane

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy w 2013 r. i w 2014 r. porównanie cz. 1.

Obowiązek podatkowy w 2013 r. i w 2014 r. porównanie cz. 1. Obowiązek podatkowy w 2013 r. i w 2014 r. porówna cz. 1. Czynność podlegająca opodatkowaniu Moment powstania podatkowego w 2013 r. czynności objęte szczególnym obowiązkiem wyda towaru/ podatkowym sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT

OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT 1 Nowa ustawa o VAT Nowe regulacje Zasady określające miejsce powstania obowiązku podatkowego Korekta podatku naliczonego

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zmian w VAT 2013/2014

Harmonogram zmian w VAT 2013/2014 Harmonogram zmian w VAT 2013/2014 Zmiany od 1 stycznia 2013 Zmiany od 1 stycznia 2014 pi rkzoyrgzoytsutaj 2 HARMONOGRAM ZMIAN W VAT Harmonogram zmian w VAT W trakcie prac r ządowych i sejmowych nad zmianami

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RAMOWA. Marzanna Pydyn Prof. dr hab. Witold Modzelewski Karol Szelągowski Doradca podatkowy Anna Żarkowska Nr wpisu 00001

INSTRUKCJA RAMOWA. Marzanna Pydyn Prof. dr hab. Witold Modzelewski Karol Szelągowski Doradca podatkowy Anna Żarkowska Nr wpisu 00001 INSTRUKCJA RAMOWA dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług przez podatników świadczących usługi oraz nabywających usługi będące importem usług (wersja skrócona) Opracował

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r.

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku Vat 2014 O czym trzeba pamiętać

Odliczanie podatku Vat 2014 O czym trzeba pamiętać Odliczanie podatku Vat 2014 O czym trzeba pamiętać Odliczanie podatku Vat 2014 Odliczanie podatku Vat na nowych zasadach zwracamy uwagę na największe trudności i wyjaśniamy zawiłości w tym zakresie. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług Podatek od towarów i usług 4. Obowiązek podatkowy w VAT dr Rafał Mroczkowski Kazus (1) Radca prawny Paweł P. w dniu 10 maja 2014 r. zawarł z Domex S.A. umowę stałej obsługi prawnej, obejmującej także doradztwo

Bardziej szczegółowo