Temat szkolenia: Praktyczne zastosowanie zasad rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle przepisów VAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat szkolenia: Praktyczne zastosowanie zasad rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle przepisów VAT"

Transkrypt

1 Partner wiodący: Partner projektu: Temat szkolenia: Praktyczne zastosowanie zasad rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle przepisów VAT Wykładowca: Ewa Stolarczyk Projekt: Profesjonalista rozliczeń VAT jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Zasady wystawiania faktur dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Zgodnie z art.106 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art.15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Art.15 ust.1 Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

3 Zasady wystawiania faktur dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Na podstawie art.106 ust.4 ustawy o VAT podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej. Jednak na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury. Jednak przepisu dotyczącego braku obowiązku wystawiania faktur w przypadku dostawy na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej nie stosuje się w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, które w każdym przypadku muszą być potwierdzane fakturami art.106 ust.5 ustawy o VAT.

4 Zasady wystawiania faktur dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Faktury wystawiane przez podatników VAT pełnią fundamentalną rolę na gruncie podatku od towarów i usług. służą dokumentacji transakcji dostawy towarów lub świadczenia usług; są podstawą do zaksięgowania w księgach stron tej transakcji; ich wystawienie ma wpływ na powstanie obowiązku podatkowego; stanowią podstawę dla nabywcy towaru lub usługi do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z zasadą neutralności i jednokrotności opodatkowania (stosownie do art..86 ust.10 pkt.1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę prawo to nie powstanie jeżeli podatnik faktury nie otrzyma).

5 Zasady wystawiania faktur dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Na podstawie art.19 ust.1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy co do zasady powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli dostawa towarów lub świadczenie usług powinny być potwierdzone fakturą (art.106 ust.1), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Z uwagi na szeroki zakres jego stosowania, właśnie ten moment powstania obowiązku podatkowego jest zasadą. (wyjątek dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w przypadku gdy nie zażądają faktury dokumentującej te czynności). Jednak w przypadku WDT obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art.20 ustawy o VAT (przepis szczególny)

6 Zasady wystawiania faktur dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Przy zastosowaniu art.19 ust.4 ustawy o VAT podatnik ma ograniczony wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego. W przypadku wykonania czynności opodatkowanej pod koniec okresu rozliczeniowego (miesiąc, kwartał) poprzez wystawienie faktury w ciągu 7 dni od wydania towaru lub wykonania usługi podatnik może zgodnie z przepisami prawa opóźnić powstanie obowiązku podatkowego, powodując że konieczność zapłaty podatku należnego wystąpi dopiero w kolejnym okresie rozliczeniowym. W przypadku dostaw towarów i świadczenia usług, dla których przepisy ustawy przewidują szczególny moment powstania obowiązku podatkowego (m.in. usługi transportowe, budowlane) fakt (moment) wystawienia faktury nie ma oczywiście znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego.

7 Zasady wystawiania faktur dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Zgodnie z zasadą wyrażoną w art.20 ust.1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów z wyjątkiem dostawy do magazynu konsygnacyjnego położonego za granicą. Jeśli jednak, stosownie do art.20 ust.2 ustawy, przed upływem powyższego terminu podatnik wystawi fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. A zatem do czasu upływu terminu 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy, wystawienie przez podatnika dokonującego WDT faktury dokumentującej tę transakcję skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w momencie wystawienia tej faktury.

8 Zasady wystawiania faktur dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Jeśli jednak do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy faktura nie zostanie wystawiona, obowiązek podatkowy powstanie w tym właśnie dniu, niezależnie od faktu wystawienia faktury. Podatnik dokonujący WDT ma zatem ograniczony wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego. Opóźniając wystawianie faktury na kolejny miesiąc może spowodować, że obowiązek podatkowy powstanie w kolejnym okresie rozliczeniowym. W przypadku WDT nie ma zastosowania dla momentu powstania obowiązku podatkowego zasada 7 dni na wystawienie faktury, tak jak dla dostaw krajowych. Jednak ze względu na preferencyjną stawkę podatnik może nie być zainteresowany przesunięciem obowiązku podatkowego (wyjątek brak spełnienia warunków dla stawki 0%).

9 Zasady wystawiania faktur dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Zgodnie z 4 rozporządzenie z dnia 28 listopada 2008r. W sprawie wystawiania faktur zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej wystawiają faktury oznaczone wyrazami FAKTURA VAT. Faktury oznaczone wyrazami FAKTURA VAT wystawiają również podatnicy, o których mowa w art.16 (dokonujący WDT nowych środków transportu, w przypadku gdy okoliczności nie wskazują na zamiar wykonywania tej czynności w sposób częstotliwy) przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu. W przypadku dostawy NŚT status nabywcy i odbiorcy nie mają żadnego znaczenia dla faktu wystawiania faktury VAT.

10 Zasady wystawiania faktur dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ELEMENTY FAKTURY ( 5 rozporządzenia w sprawie faktur): 1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; 2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy; 3. numer kolejny faktury; 4. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury; 5. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; 6. miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;

11 Zasady wystawiania faktur dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ELEMENTY FAKTURY ( 5 rozporządzenia w sprawie faktur): 7. cenę jednostkową netto; 8. wartość sprzedaży netto; 9. stawki podatku; 10.sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki podatku oraz towarów i usług zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; 11.kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług) z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; 12.kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

12 Zasady wystawiania faktur dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Zgodnie z 5 ust.7 od 1 grudnia 2008r.nie ma konieczności wpisywania symbolu PKWiU w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych stawkami niższymi niż podstawowa ( tylko w przypadku czynności zwolnionych należy podać symbol PKWiU, przepis ustawy, rozporządzenia lub dyrektywy) Podatnik nie ma również obowiązku podawania na fakturze wartości sprzedaży brutto dla poszczególnych stawek podatku lub czynności zwolnionych albo niepodlegających opodatkowaniu, gdyż nie są to pozycje istotne z punktu widzenia kontroli lub odliczania podatku. Nowelizacja usunęła także wymóg podawania na fakturach wyrażonej słownie kwoty należności wraz z kwotą podatku.

13 Zasady wystawiania faktur dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Stosownie do 5 ust.10 rozporządzenia w sprawie faktur w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów faktura stwierdzająca tę dostawę powinna zawierać numer podatnika dokonującego dostawy do celów transakcji wewnątrzwspólnotowych PL + NIP oraz właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej.

14 Zasady wystawiania faktur dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Przepisu dotyczącego podawania na fakturze dokumentującej WDT numerów unijnych dostawcy i nabywcy nie stosuje się: 1) W przypadku WDT nowych środków transportu w zakresie numeru identyfikacji podatkowej (PL+NIP) podatnika dokonującego dostawy 2) W przypadku WDT wyrobów akcyzowych i nowych środków transportu w zakresie numeru, pod którym jest zidentyfikowany nabywca dla potrzeb podatku od wartości dodanej

15 Zasady wystawiania faktur dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów są nowe środki transportu, faktura stwierdzająca dokonanie dostawy powinna dodatkowo zawierać moment (datę) dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz: 1. przebieg pojazdu w przypadku pojazdów lądowych 2. ilość godzin roboczych używania nowego środka transportu w przypadku pojazdów wodnych oraz statków powietrznych

16 Zasady wystawiania faktur dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Faktury dotyczące wewnątrzwspólnotowej dostawy są zazwyczaj wystawiane w walucie obcej. Stosownie do art.31a ustawy o VAT, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Dzień powstania obowiązku podatkowego w przypadku WDT: dzień miesiąca następującego po miesiącu dostawy 2. dzień wystawienia faktury, jeżeli zostanie wystawiona do upływu ww. terminu

17 Zaliczki otrzymane w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów W przypadku WDT otrzymanie całości lub części ceny przed dokonaniem dostawy skutkuje wcześniejszym powstaniem obowiązku podatkowego. Jednak inaczej niż w obrocie krajowym otrzymanie zapłaty przed dokonaniem dostawy samo z siebie nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, który powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny. Jeżeli faktura dokumentująca otrzymanie zaliczki nie zostanie wystawiona, to obowiązek podatkowy nie powstanie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów zostanie opodatkowana na zasadach ogólnych z chwilą wystawienia faktury dokumentującej dostawę towarów lub 15 dnia następnego miesiąca po dokonaniu dostawy.

18 Zaliczki otrzymane w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów Do 30 listopada 2008r. podatnik otrzymujący zaliczkę przed dokonaniem wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów i nie dokumentujący faktu jej otrzymania poprzez wystawienie faktury zaliczkowej był narażony na sankcje z KKS z tytułu uchybienia obowiązkowi wynikającemu z przepisów o wystawianiu faktur. Od 1 grudnia 2008r. w 10 rozporządzenia w sprawie faktur dodano ust.2 stanowiący, że w przypadku gdy przed dokonaniem WDT otrzymano całość lub część ceny (zaliczka) podatnik MOŻE wystawić fakturę potwierdzającą otrzymanie całości lub części ceny nie ma takiego obowiązku jak w przypadku zaliczek związanych z dostawami krajowymi. W przypadku gdy takiej faktury zaliczkowej nie wystawi obowiązek podatkowy w WDT nie powstanie. Podatnik ma zatem wybór czy potwierdzać otrzymanie należności fakturą.

19 Rozliczanie WDT przy braku dokumentów potwierdzających Z dniem 1 grudnia znacznie złagodzono rygory związane z otrzymaniem dokumentów potwierdzających dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy. Wcześniej podatnik musiał otrzymać stosowne dokumenty do czasu złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy w którym WDT została dokonana (dzień złożenia deklaracji nie później niż 25 dzień następnego miesiąca). W nowelizacji przyjęto możliwość rozliczania WDT w ramach rozliczenia za jeden z miesięcy kwartału kalendarzowego (jeśli podatnik rozlicza się miesięcznie) bądź w ramach kwartału (jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie). I i II miesiąc kwartału stawka krajowa w rozliczeniu za III miesiąc III miesiąc kwartału stawka krajowa w rozliczeniu za I miesiąc następnego kwartału. Podatek liczony w dół od kwoty brutto

20 Rozliczanie WDT w przypadku późniejszego otrzymania dokumentów potwierdzających Należy dokonać korekty wstecznej w przeciwieństwie do transakcji eksportowych, dla których dokonuje się korekty na bieżąco. I i II miesiąc kwartału korekta III miesiąca kwartału kalendarzowego polegająca na zmniejszeniu wykazanej dostawy krajowej i zaewidencjonowaniu sprzedaży opodatkowanej stawką 0% oraz korekta informacji podsumowującej za dany kwartał. III miesiąc kwartału korekta I miesiąca następnego kwartału polegająca na zmniejszeniu dostawy opodatkowanej stawką krajową, korekta III miesiąca tego kwartału z wykazaną dostawą opodatkowaną 0% stawką VAT oraz korekta informacji podsumowującej za kwartał w którym nastąpiła dostawa.

21 Korekty wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Zgodnie z 13 ust.1 rozporządzenia w sprawie faktur, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art.29 ust.4 ustawy o VAT ( bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Stosownie do 14 ust.1 fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

22 Korekty wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Jeżeli wskutek dokonanej korekty podatek należny ulega obniżeniu (na przykład w wyniku obniżenia wartości netto sprzedaży) w stosunku do pierwotnie wykazanego, sprzedawca (wystawca faktury korygującej) ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę art..29 ust.4a ustawy o VAT). Jednakże zasada ta nie dotyczy eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Zatem w przypadku WDT otrzymanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie determinuje momentu korekty podatku należnegodecyduje data wystawienia korekty.

23 Korekty wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Jeżeli jednak na skutek błędnie wystawionej faktury nastąpi zaniżenie wartości netto sprzedaży, to chociaż kwota podatku należnego pozostała bez zmian ze względu na zastosowanie stawki VAT w wysokości 0 %, podatnik, po wystawieniu faktury korygującej zwiększającej wartość sprzedaży, powinien skorygować pierwotną deklarację VAT-7, ujmując w niej prawidłowo wartość dostaw wewnątrzwspólnotowych, a w konsekwencji skorygować również informację podsumowującą VAT-UE. Wystawienie faktury korygującej jest bowiem wówczas spowodowane faktem, że pierwotna faktura, która została skorygowana, nieprawidłowo odzwierciedlała stan faktyczny (zaniżona wartość dostawy), który istniał już w miesiącu powstania obowiązku podatkowego z tytułu omawianej dostawy. Zachodziła więc uzasadniona potrzeba podwyższenia wartości dostawy, a w zasadzie wykazania jej zgodnie ze stanem rzeczywistym.

24 Korekty wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Zgodnie z art.31a ustawy o VAT kwoty w walucie obcej wykazywane na fakturze należy przeliczyć na złote według kursu obowiązującego na ostatni dzień roboczy poprzedzający powstanie obowiązku podatkowego (w WDT dzień wystawienia faktury lub 15 dzień miesiąca następującego po dokonaniu dostawy). Obecnie organy podatkowe stoją na stanowisku, że w przypadku korekty transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, kwoty na fakturze korygującej należy przeliczyć po takim kursie, po jakim była przeliczana faktura korygowana dokumentująca pierwotną transakcję sprzedaży (przedmiot korekty). Takie podejście wynika z natury i funkcji faktury korygującej. Nie jest ona dokumentem samodzielnym, bo wystawia się ją w celu korekty danych na pierwotnej fakturze. Funkcja ta nie mogłaby być poprawnie spełniona, gdyby z powodu upływu czasu i zmiany kursu zmieniły się dane korygowane.

25 Zasady wystawiania faktur wewnętrznych dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów są zobowiązani na podstawie art.106 ust.7 ustawy o VAT do wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT. Mimo że w przypadku WNT podatnik otrzymuje od unijnego dostawcy fakturę dokumentującą dostawę, obowiązany jest dodatkowo wystawić fakturę wewnętrzną. Za dany okres rozliczeniowy (miesiąc, kwartał) podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą WNT dokonane w tym okresie. Zgodnie z 23 rozporządzenia w sprawie faktur do faktur wewnętrznych stosuje się odpowiednio regulacje dotyczące wystawiania zwykłych faktur, z tym że w przypadku WNT faktury wewnętrzne mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta oraz mogą być wystawiane w jednym egzemplarzu.

26 Zasady wystawiania faktur wewnętrznych dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Moment powstania obowiązku podatkowego, który dokumentuje faktura wewnętrzna jest czynnikiem warunkującym okres rozliczeniowy, natomiast nie decyduje o tym data wystawienia faktury. Moment powstania obowiązku podatkowego w WNT to zgodnie z art.20 ust.5 ustawy o VAT 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. Jednak w przypadku gdy przed tym terminem kontrahent unijny (podatnik podatku od wartości dodanej) wystawi fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia tej faktury (a nie z dniem wystawienia faktury wewnętrznej, która może być wystawiona jako jedna w całym okresie rozliczeniowym).

27 Ustalenie podstawy opodatkowania WNT Podstawą opodatkowania WNT, uwzględnianą jako kwota sprzedaży netto w fakturze wewnętrznej, jest kwota jaką nabywający jest obowiązany zapłacić (art.31 ust.1 ustawy o VAT). Podstawa opodatkowania zgodnie z art..31 ust.3 obejmuje: 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku (polskiego podatku od towarów i usług); 2. wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przezdostawcę od podmiotu dokonującego WNT (polskiego podatnika). Jeżeli wydatki dodatkowe (koszty transportu, spedycji, ubezpieczenia) są pobierane przez niezależny podmiot trzeci wyklucza to możliwość wliczenia ww. kosztów do podstawy opodatkowania WNT.

28 Ustalenie podstawy opodatkowania WNT Faktury dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia są zazwyczaj wystawiane w walucie obcej. Stosownie do art.31a ustawy o VAT w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Dzień powstania obowiązku podatkowego w przypadku WNT: 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu dostawy dzień wystawienia faktury, jeżeli zostanie wystawiona do upływu ww. terminu Kurs ustalony w sposób określony powyżej stosujemy do kwot wyrażonych w walucie obcej w zależności od daty wystawienia faktury i ustalamy podstawę opodatkowania WNT.

29 Ustalenie podstawy opodatkowania WNT Przy ustalaniu podstawy opodatkowania bierze się także pod uwagę, podobnie jak ma to miejsce przy określaniu obrotu dla opodatkowania transakcji krajowych, kwoty dopuszczalnych obniżek i zwrotów towarów. Oznacza to, że podstawę opodatkowania w WNT obniża się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Jeżeli w umowie z kontrahentem wcześniejsza płatność za fakturę uprawnia nabywcę do skonta, to obniżkę ceny należy uwzględnić ustalając podstawę opodatkowania WNT kwota jaką nabywca ma zapłacić.

30 Zaliczki zapłacone w WNT W sytuacji gdy nabywca dokona wpłaty zaliczki na poczet dostawy towarów a podatnik podatku od wartości dodanej (dostawca) wystawi fakturę dokumentującą otrzymanie całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towarów, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia tej faktury. Natomiast jeżeli dostawca nie wystawi faktury dokumentującej otrzymanie części należności, zastosowanie znajdzie reguła, zgodnie z którą polski nabywca będzie zobowiązany rozliczyć WNT : 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towaru będącego przedmiotem WNT w dniu wystawienia faktury wystawionej przez dostawcę na całą dostawę, gdy zostanie wystawiona do upływu ww. terminu

31 Odliczanie podatku naliczonego z tytułu WNT Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym z samej konstrukcji podatku od towarów i usług. Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Podatek należny od WNT, podobnie jak w przypadku importu, jest jednocześnie podatkiem podlegającym u tego podatnika odliczeniu art.86 ust.2 pkt.4 ustawy o VAT. W tym przypadku ustawa nie wymaga, aby podatek ten był w jakikolwiek sposób udokumentowany.

32 Odliczanie podatku naliczonego z tytułu WNT Art.106 ust.5 ustawy o VAT przewiduje, że czynność wewnątrzwspólnotowego nabycia dokumentowana jest fakturą wewnętrzną. Kwota podatku podlegającego odliczeniu będzie uwidoczniona na tej właśnie fakturze wewnętrznej. Jednak warunkiem odliczenia nie jest: dysponowanie przez podatnika fakturą wewnętrzną; prawidłowość treści i formy faktury wewnętrznej; warunek zapłacenia podatku należnego z tytułu WNT; rejestracja nabywcy dla celów wewnątrzwspólnotowych. Oczywiście podstawowe znaczenie ma związek WNT z czynnościami opodatkowanymi (potencjalna proporcja odliczenia) a także brak wyłączeń określonych przepisami ustawy o VAT (np. zakup samochodu osobowego; możliwe odliczenie 60% podatku należnego od WNT nie więcej niż zł).

33 Korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Ewentualne błędy w fakturze wewnętrznej należy poprawić poprzez wystawienie faktury korygującej, która może posłużyć także jako dokument zaświadczający o rabatach oraz zwrotach towarów zakupionych w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia. Zdaniem większości organów podatkowych, podstawą do wystawienia wewnętrznej faktury korygującej powinien być dokument korygujący otrzymany od kontrahenta. Jednak w przypadku skonta związanego z wcześniejszą płatnością kontrahent unijny zazwyczaj nie wystawia faktury korygującej.

34 Korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów W myśl 23 ust.1 rozporządzenia w sprawie faktur przepisy dotyczące faktur korygujących stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych. W przypadku otrzymania faktury korygującej in minus WNT podatnik jest zobowiązany do rozliczenia korekty za miesiąc, w którym otrzymał fakturę korygującą zgodnie z art.86 ust.10a ustawy o VAT. Jeżeli jednak faktura korygująca wystawiona przez dostawcę unijnego wynika z błędu, który występował w momencie pierwotnej dostawy i powodował zaniżenie podatku należnego z tytułu WNT organy podatkowe często stoją na stanowisku że należy dokonać korekty okresu rozliczeniowego w którym wykazano pierwotnie WNT.

35 Korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Obecnie organy podatkowe stoją na stanowisku, że w przypadku korekty transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, kwoty na fakturze wewnętrznej korygującej należy przeliczyć po takim kursie, po jakim była przeliczana faktura korygowana dokumentująca pierwotną transakcję wewnątrzwsólnotowego nabycia towarów (przedmiot korekty).

36 Rozliczanie WNT w przypadku nabycia nowego środka transportu Sprowadzenie do Polski z innego kraju UE nowego środka transportu (np. samochodu) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Opodatkowanie WNT nowego środka transportu stosuje się niezależnie, czy nabywcą jest podatnik podatku od towarów i usług (zarejestrowany i rozliczający ten podatek na zasadach ogólnych czy też zwolniony z niego) czy też osoba prywatna (osoba fizyczna nie będąca podatnikiem VAT). Opodatkowanie takie nie zależy również od statusu dostawcy z innego państwa członkowskiego.

37 Rozliczanie WNT w przypadku nabycia używanego środka transportu Trzeba wskazać, że również używany środek transportu podlega podatkowi (dla celów prowadzonej działalności gospodarczej). Nabycie, przez polskiego podatnika VAT od podatnika VAT z innego państwa członkowskiego, np. samochodu używanego (czyli nie będącego nowym środkiem transportu) dla celów prowadzonej działalności gospodarczej stanowi również WNT. Podatek należny płacony jest przez nabywcę towarów w kraju, do którego towary te przybędą (kraj konsumpcji), według stawki obowiązującej w kraju nabycia, czyli w Polsce np. samochód będzie opodatkowany w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia 22-proc. stawką VAT.

38 Rozliczanie WNT w przypadku nabycia nowego i używanego środka transportu przez przedsiębiorcę W przypadku przedsiębiorców podatek od WNT od zakupu nowych środków transportu należy uiścić we właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym w okresie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu powstaje z chwilą otrzymania tego środka transportu, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej (zagranicznego podatnika VAT), dokonującego dostawy wewnątrzwspólnotowej na rzecz podatnika polskiego.

39 Rozliczanie WNT w przypadku nabycia nowego i używanego środka transportu przez przedsiębiorcę Podatnik VAT przedstawia naczelnikowi urzędu skarbowego na formularzu VAT-23 informację o nabytym środku transportu wraz z załączoną kopią faktury potwierdzającą nabycie nowego środka transportu. Informacja wraz z kopią faktury oraz dowodem zapłaty stanowią dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wydania zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu. Zaświadczenie to wydaje się z urzędu i jest ono podstawą rejestracji środka transportu w urzędzie komunikacji.

40 Rozliczanie WNT w przypadku nabycia nowego i używanego środka transportu przez przedsiębiorcę Dodatkowo przedsiębiorcy, podatnicy VAT czynni wykazują kwotę podatku należnego od WNT nowych środków transportu (oraz innych środków transportu) w deklaracji miesięcznej VAT-7 lub gdy rozliczają się kwartalnie w deklaracji VAT-7K w rubryce dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Jednocześnie mają prawo do odliczenia zapłaconego VAT. Podatek od WNT stanowi zarówno podatek należny, jak i podatek naliczony. Oznacza to, że wpłacony uprzednio do urzędu skarbowego podatek z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu zmniejsza wykazany w deklaracji podatek należny. Wyjątkiem jest sytuacja dotycząca samochodów osobowych, w przypadku których podatek naliczony stanowi 60 proc. kwoty podatku, nie więcej niż 6000 zł.

41 Rozliczanie WNT w przypadku nabycia nowego i używanego środka transportu przez osobę prywatną Zakup nowego środka transportu przez osobę prywatną wiąże się z rozliczeniem VAT. Osoba, która zakupiła np. nowy samochód, przedstawia naczelnikowi urzędu skarbowego na formularzu VAT-23 informację o nabytym środku transportu wraz z załączoną kopią faktury potwierdzającą nabycie nowego środka transportu. Jednak w tym przypadku osoba taka wykazuje podatek należny od nowych środków transportu w ramach WNT w deklaracji uproszczonej VAT- 10. Ma na to 14 dni od powstania obowiązku podatkowego, czyli 14 dni od otrzymania środka transportu, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej. W okresie 14 dni od tego dnia polski nabywca powinien również obliczyć oraz wpłacić podatek od towarów i usług do właściwego urzędu skarbowego.

42 Rozliczanie WNT w przypadku nabycia nowego i używanego środka transportu przez osobę prywatną Inaczej sytuacja przedstawia się, gdy osoba prywatna kupi samochód używany (nie będący nowym środkiem transportu) w innym państwie członkowskim. Taki zakup nie stanowi WNT, a więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce. Nie ma przy tym znaczenia, czy osoba zakupiła taki środek transportu od podatnika VAT na zasadach ogólnych czy w ramach procedury szczególnej (opodatkowania marży), czy też od osoby fizycznej. W celu zarejestrowania takiego samochodu w Polsce należy wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu tego środka transportu.

43 Partner wiodący: Partner projektu: Dziękuję za uwagę Biuro projektu: Advisor Consulting Daniel Budaj ul. Limanowskiego 25/4, Olsztyn tel/fax Projekt: Profesjonalista rozliczeń VAT jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 43

Jak zaksięgować częściowo zakwestionowaną przez odbiorcę usługową fakturę kosztową?

Jak zaksięgować częściowo zakwestionowaną przez odbiorcę usługową fakturę kosztową? Jak to zdarzenie ująć w kosztach miesiąca wykonania usługi? Pytanie Jak zaksięgować usługową fakturę kosztową (rozrachunki, VAT), która została częściowo zakwestionowana przez odbiorcę (np. w 25%) ze względu

Bardziej szczegółowo

VIES system - cel umożliwienia podmiotom zaangażowanym w dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów lub usług uzyskania potwierdzenia aktywności numeru VAT

VIES system - cel umożliwienia podmiotom zaangażowanym w dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów lub usług uzyskania potwierdzenia aktywności numeru VAT VIES system - cel umożliwienia podmiotom zaangażowanym w dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów lub usług uzyskania potwierdzenia aktywności numeru VAT danego podmiotu zgodnie z art. 27 Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - WDT

Temat szkolenia: Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - WDT Partner wiodący: Partner projektu: Temat szkolenia: Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - WDT Wykładowca: Ewa Stolarczyk Projekt: Profesjonalista rozliczeń VAT jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2011.02.25 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. W dniu 7 listopada 2008 r. zostały uchwalone przez Sejm zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/4512-266/15-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Korekty krajowe obniżające obroty - kwoty podatku należnego powinny być ujmowane w okresie określonym zgodnie

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III

Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III Faktury korygujące, noty korygujące, duplikaty faktur Faktura korygująca Faktury korygujące wystawia sprzedawca w ściśle określonych

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/443-1056/15/AD Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Co powinno być na fakturze? Gdynia, 10 lutego 2014 WYGL D FAKTURY Brak przepisów określających formę faktury; Brak określenia kolejności poszczególnych elementów faktury;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania faktur

Zasady wystawiania faktur Zasady wystawiania faktur Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady warunkuje możliwość odliczenia

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - WNT

Temat szkolenia: Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - WNT Partner wiodący: Partner projektu: Temat szkolenia: Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - WNT Wykładowca: Ewa Stolarczyk Projekt: Profesjonalista rozliczeń VAT jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Przypadki, w których wystawia się faktury

Przypadki, w których wystawia się faktury Fakturowanie bez tajemnic Księgowe czwartki w SIT Przepisy podatkowe Ustawa o podatku od towarów i usług podatnik VAT (aktywny lub zwolniony) Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS VAT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Limit dla VAT: 50.000 zł obrotu Przekroczenie tej kwoty obrotu powoduje konieczność rejestracji dla celów VAT, wystawiania faktur z VAT oraz składania deklaracji (konieczna

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 28.12.2013r.] Wybór zmian przepisów dotyczących prawa do odliczenia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

Model odwrotnego obciążenia VAT

Model odwrotnego obciążenia VAT Model odwrotnego obciążenia VAT Księgowe czwartki w SIT Odwrotne obciążenie obrót zagraniczny Podstawy prawne: Dyrektywa 2006/112/WE Art. 193: każdy podatnik dokonujący podlegającej opodatkowaniu dostawy

Bardziej szczegółowo

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r.

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. PODATKI NR 10 INDEKS 36990X ISBN 9788374403702 CZERWIEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. Kiedy kupujący będzie rozliczał

Bardziej szczegółowo

Co to jest faktura VAT RR?

Co to jest faktura VAT RR? Fakturownia Co to jest faktura VAT RR? 2013-10-14 Zakup produktów rolnych przez przedsiębiorcę musi być odpowiednio udokumentowany. W przypadku nabycia towarów od rolnika ryczałtowanego, kupujący ma obowiązek

Bardziej szczegółowo

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K)

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K) OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8)) wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej dla udokumentowania rabatów potransakcyjnych i elementy jakie ta faktura powinna zawierać.

Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej dla udokumentowania rabatów potransakcyjnych i elementy jakie ta faktura powinna zawierać. ILPP2/443-408/11-4/MN 2011.05.20 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej dla udokumentowania rabatów potransakcyjnych i elementy jakie ta faktura powinna zawierać.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług?

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie

Bardziej szczegółowo

Odwrotne obciążenie uciążliwy obowiązek podatników VAT czynnych i zwolnionych w rozliczeniu podatku VAT

Odwrotne obciążenie uciążliwy obowiązek podatników VAT czynnych i zwolnionych w rozliczeniu podatku VAT Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Odwrotne obciążenie uciążliwy obowiązek podatników VAT czynnych i zwolnionych w rozliczeniu podatku VAT Pragniemy Państwa zaprosić na szkolenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wszystko o fakturowaniu zmiany część I

Wszystko o fakturowaniu zmiany część I Wszystko o fakturowaniu zmiany 2014 - część I Faktura - terminy wystawienia Kwestię terminów wystawiania faktur VAT regulują przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) z 11 marca 2004 r. Zasadniczo

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ XI DOKUMENTACJA. Rozdział 1. Faktury

DZIAŁ XI DOKUMENTACJA. Rozdział 1. Faktury DZIAŁ XI DOKUMENTACJA Rozdział 1 Faktury Art. 106. (uchylony). Art. 106a. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do: 1) sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online LIPIEC 2015 CENA 24,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.SKLEP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU WYDANIE SPECJALNE Nowe formularze VAT online Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r. Jak wypełniać nowe deklaracje

Bardziej szczegółowo

Handel samochodami sprowadzonymi - rozliczenie

Handel samochodami sprowadzonymi - rozliczenie Handel samochodami sprowadzonymi - rozliczenie Wielu przedsiębiorców trudni się sprzedażą samochodów używanych. Największą popularnością cieszy się handel samochodami sprowadzonymi z zagranicy, gdyż w

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych, rabatów, bonusów oraz skont

Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych, rabatów, bonusów oraz skont 18 maja 2011 r. Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych, rabatów, bonusów oraz skont Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Świadczenie usług definicja ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa. Fakturowanie

Metoda kasowa. Fakturowanie Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi odnośnie zmian w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r. Metoda kasowa 1. Czy mały podatnik stosujący metodę kasową, który nie dokona obniżenia kwoty

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Czynności podlegające opodatkowaniu Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem",

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW" z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 1428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 1428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 1428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Faktury 2013 zasady wystawiania

Faktury 2013 zasady wystawiania Faktury 2013 zasady wystawiania Zasady wystawiania faktur w 2013 r. wynikają z zapisów zmodyfikowanego rozporządzenia w sprawie ich wystawiania. W 2014 r. dokonana zostanie kolejna modyfikacja w zakresie

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnik zamierzający rozpocząć dokonywanie transakcji handlowych z podmiotami z państw

Bardziej szczegółowo

Maria Chołuj - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Opis: Rodzaje faktur vat Kategoria: prezentacja multimedialna

Maria Chołuj - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Opis: Rodzaje faktur vat Kategoria: prezentacja multimedialna Maria Chołuj - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Opis: Rodzaje faktur vat Kategoria: prezentacja multimedialna 1 Rodzaje faktur vat Faktura vat Faktura vat MP Faktura vat marża Faktura vat wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.12.14 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2011.07.18 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r.

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r. Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014 29 Listopada 2013 r. Podatek od towarów i usług zasadnicze zmiany ustawy Podatek od towarów i usług projekty aktów wykonawczych Podatek dochodowy zmiany dotyczące spółek

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r.

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Ewidencja i sankcje

Temat szkolenia: Ewidencja i sankcje Temat szkolenia: Ewidencja i sankcje Wykładowca: TERESA PUZIO 1 1.Korekta podatku odliczonego, przy tzw. sprzedaży mieszanej (opodatkowanej i zwolnionej )oraz korekta związana ze zmianą przeznaczenia nabytych

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Księgowe czwartki w SIT Zasady ogólne -opodatkowanie transakcji zagranicznych miejsce dokonania dostawy towarów Determinuje

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Podstawa opodatkowania w podatku VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 2013-12-28 Wybór zmian w przepisach dotyczących podstawy opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 wybrane zagadnienia. Radosław Kowalski Doradca Podatkowy

Zmiany VAT 2017 wybrane zagadnienia. Radosław Kowalski Doradca Podatkowy Zmiany VAT 2017 wybrane zagadnienia Radosław Kowalski Doradca Podatkowy Odwrotne opodatkowanie Podatnikami VAT są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG JOANNA MACH WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 1. FAKTURY ELEKTRONICZNE Możliwość stosowania faktur w formie elektronicznej przewiduje delegacja dla Ministra Finansów w art.106

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Paweł Dymlang Odwrotne obciążenie Art. 17 ust. 1 pkt 7 Podatnikami

Bardziej szczegółowo

Faktury te nie stanowią potwierdzenia dostawy towarów lub wykonania usługi.

Faktury te nie stanowią potwierdzenia dostawy towarów lub wykonania usługi. Faktury te nie stanowią potwierdzenia dostawy towarów lub wykonania usługi. Charakterystyczną cechą tego rodzaju faktur jest brak odbiorcy faktury. Zasadnicza różnica pomiędzy zwykłą fakturą VAT a fakturą

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania Kliknij, aby edytować datę Podstawa opodatkowania - zasada ogólna 2013 r. Podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona

Bardziej szczegółowo

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT Podatek VAT 2013/2014 Omówienie najważniejszych zmian w VAT VAT 2013 1 Ułatwienia dla małych podatników Mały podatnik rozliczający się kasowo będzie rozliczał VAT : 1) przy sprzedaży na rzecz podatnika

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT po nowelizacji przepisów

Faktura VAT po nowelizacji przepisów Faktura VAT po nowelizacji przepisów Radosław Żuk Część IV FAKTURY KORYGUJĄCE Art. 106j Dokumentowanie czynności podlegających VAT 1. W przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono: 1) obniżki ceny w

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT)

ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) Od początku 2013 r. w wyniku zmian wprowadzonych do ustawy o VAT ustawą deregulacyjną obowiązywać będą nowe zasady stosowania tzw. ulgi na

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 836/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym 6 grudnia 2010 r. Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Miejsce świadczenia usług po 1 stycznia 2010 r. Art. 28b. 1. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania przez jednostki organizacyjne Politechniki Krakowskiej faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług

Instrukcja wystawiania przez jednostki organizacyjne Politechniki Krakowskiej faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług Instrukcja wystawiania przez jednostki organizacyjne Politechniki Krakowskiej faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług Załącznik do Zarządzenia nr 28 Rektora PK z dnia 28 kwietnia 2017 r. 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie zaliczek VAT oraz CIT

Opodatkowanie zaliczek VAT oraz CIT 7 stycznia 2010r. Opodatkowanie zaliczek VAT oraz CIT Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TAXFIN Zaliczka nie stanowi przychodu Art. 12 ust. 4. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Do przychodów

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach w praktyce część 2

Zmiany w przepisach w praktyce część 2 Zmiany w przepisach w praktyce część 2 Agenda 1. Najważniejsze zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać do 1 stycznia 2014 roku 2. Jak przygotować firmę na zmiany w przepisach zmiany w systemach ERP

Bardziej szczegółowo

E-kurs Rozliczanie WNT w 2017 roku

E-kurs Rozliczanie WNT w 2017 roku E-kurs Rozliczanie WNT w 2017 roku Redaktor: Rafał Kuciński Wydawca: Renata Grochowska-Siudaj Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk 05-071 Sulejówek,

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Program Centralizacja rozliczeń VAT Kasy rejestrujące Rozliczanie VAT od usług budowlanych Zmiana zasad zwrotu VAT

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług (art. 5, 6, 7, 8 ustawy o VAT)... 9

Rozdział I. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług (art. 5, 6, 7, 8 ustawy o VAT)... 9 Spis treści Rozdział I. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług (art. 5, 6, 7, 8 ustawy o VAT)... 9 1. Aporty... 10 1.1. Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)... 11 1.2. Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/KP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/KP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/4512-831/15-2/KP Data 2015.12.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Spółka M. GmbH planuje wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą do kilkuset dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 462116 Temat: VAT w aktualnym stanie prawnym oraz przewidywane kierunki zmian przepisów na 2016 rok. 19 Kwiecień Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w praktyce

Faktury VAT w praktyce Faktury VAT w praktyce Informacje ogólne Miejscowość: Katowice Termin: 2017-03-31 Cena: 490 PLN + 23% VAT Czas trwania: 1 dzień Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia. Prowadzący Ekspert

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Zespół wfirma.pl

Data: Autor: Zespół wfirma.pl Transakcje zagraniczne dotyczące towarów ustawa o VAT rozróżnia jako: 1. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT), 2. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), 3. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju,

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług Podatek od towarów i usług zmiany od 1.01. 2014r. www.finanse.mf.gov.pl/vat Zmiana ustawy VAT od dnia 1 stycznia 2014r. ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2273 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania i korekt podatku VAT - wybrane zagadnienia

Zasady odliczania i korekt podatku VAT - wybrane zagadnienia Zasady odliczania i korekt podatku VAT - wybrane zagadnienia Maj 2014 r. WPROWADZENIE Na kolejnych slajdach przedstawiono w sposób schematyczny zasady odliczania podatku VAT w odniesieniu do nabycia różnego

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego po zmianach w 2013 r.

Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego po zmianach w 2013 r. Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego po zmianach w 2013 r. CEL: Celem kursu jest kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego, przyswojenie uczestnikom praktycznej

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Tomala, Jednolity plik kontrolny w podatku VAT. Wskazówki dla księgowych

Grzegorz Tomala, Jednolity plik kontrolny w podatku VAT. Wskazówki dla księgowych PGK1120 Grzegorz Tomala, Jednolity plik kontrolny w podatku VAT. Wskazówki dla księgowych Uzupełnienie do rozdziału 8. Jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) Struktura obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w VAT Praktyczne wskazówki

Wybrane zmiany w VAT Praktyczne wskazówki Wybrane zmiany w VAT 2017 Praktyczne wskazówki Odmowa rejestracji do VAT Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT lub wykreśla z rejestru bez konieczności zawiadamiania

Bardziej szczegółowo