Ewidencjonowanie nowego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewidencjonowanie nowego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w 2014 r."

Transkrypt

1 Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o. o. Kaleńska 8, Warszawa Ewidencjonowanie nowego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w 2014 r. Opracowała: Agata Strocka Akceptował: Prof. dr hab. Witold Modzelewski Warszawa 2013 r. 1

2 Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów...3 Wstęp...4 Rozdział I. Stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2013 r Zasada ogólna w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego obowiązujące do dnia 31 grudnia 2013 r. w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług....6 Rozdział II. Stan prawny od dnia 1 stycznia 2014 r Zasada ogólna w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług Szczególne momenty powstawania obowiązku podatkowego od dnia 1 stycznia 2014 r. w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług...12 A. Kasowy moment powstania obowiązku podatkowego B. Fakturowy moment powstania obowiązku podatkowego Rozdział III. Przepisy przejściowe Moment powstania obowiązku podatkowego w stosunku do czynności wykonanych do dnia 31 grudnia 2013 r Faktury wystawiane w 2013 r. w stosunku do czynności wykonanych w 2014 r. szczególne zasady

3 Wykaz ważniejszych skrótów 1) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U nr 177 poz. 1054); 2) Dyrektywa Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 347/1); 3) ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U poz. 35); 4) rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2011 r. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U nr 73 poz. 392); 5) TSUE Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 6) UE Unia Europejska; 7) MF Minister Finansów. 3

4 Wstęp 1. Z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc art. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. oraz wchodzi w życie art. 19a, który wprowadza inny model powstawania obowiązku podatkowego z tytułu: odpłatnej dostawy towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksportu towarów, importu towarów. 2. Zmianie nie ulegają przepisy dotyczące powstawania obowiązku podatkowego w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, u małych podatników (art ustawy z dnia 11 marca 2004 r.) stosujących metodę kasową oraz w sytuacjach określonych w art. 14 tej ustawy. 3. Wprowadzenie nowego modelu obowiązku podatkowego wiąże się z implementacją art Dyrektywy 112 oraz wyrokiem TSUE z 16 maja 2013 r. (C-169/12) W rozporządzeniu z dnia 4 kwietnia 2011 r. wymienione są odrębnie szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego, które ulegną zmianie w 2014 r. 1 Wyrok w sprawie TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o. przeciwko Ministrowi Finansów. 4

5 Rozdział I. Stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2013 r. 1. Zasada ogólna w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług. 1. Do dnia 31 grudnia 2013 r. obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z chwilą wydania towarów lub wykonania usługi. W przypadku gdy czynności te powinny być potwierdzone fakturą z chwilą wystawienia tej faktury, nie później niż siódmego dnia licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Obowiązek wystawienia faktury określa art. 106 tej ustawy. Zadeklarowanie podstawy opodatkowania i podatku należnego następuje w deklaracji za dany miesiąc (kwartał), w którym powstał z powyższego tytułu obowiązek podatkowy. 2. W przypadku częściowego wykonania usługi obowiązek podatkowy powstaje z chwilą tego zdarzenia albo z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w siódmym dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, jeżeli czynność ta powinna być udokumentowana fakturą. 3. W przypadku otrzymania całości lub części zapłaty przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi (w szczególności idzie tu o przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty. 4. Zgodnie z zasadą ogólną obowiązek podatkowy w eksporcie towarów powstanie z chwilą wydania towarów. Eksport jako czynność podlegająca opodatkowaniu jest obowiązkowo udokumentowana fakturą w rozumieniu art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2014 r.: obowiązek podatkowy powstaje więc z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w siódmym dniu, licząc od dnia wydania towaru. 5. Jednak w przypadku eksportu towarów przed wydaniem towaru otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, a wywóz poza granice UE towarów nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania części należności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tej części należności. Obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania części należności przed dokonaniem eksportu powstaje przy spełnieniu łącznie dwóch przesłanek: otrzymanie przedpłaty, zamiar wywozu towaru w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania zaliczki. 6. Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego obowiązują również w przypadku importu usług oraz w przypadku dostawy towarów, gdy podatnikiem jest nabywca 5

6 towarów. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem czynności, w tym częściowego wykonania usługi oraz w przypadku dokonania przez podatnika (nabywcę, usługobiorcę) zapłaty za dostarczone towary i usługi przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi (w szczególności: przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty). Nie ma tu zastosowania art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (obowiązek podatkowy powstający z dniem wystawienia faktury), gdyż podatnik (nabywca towarów lub usługobiorca) nie jest obowiązany do wystawienia faktury wystawienie z tego tytułu faktury wewnętrznej ma charakter fakultatywny. 7. Od powyższych zasad istnieją wyjątki określone w art. 19 ust. 10, 12, 13, 16a, 16b, 17, 18, 19, 19a i 19b tej ustawy. Szczególne momenty powstawania obowiązku podatkowego zostały również wprowadzone w 4 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r. 8. Obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje co do zasady z chwilą powstania długu celnego. Od tej zasady istnieją wyjątki dotyczące objęcia towarów szczególnymi procedurami celnymi: uszlachetnienia czynnego w systemie ceł zwrotnych, odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, przetwarzania pod kontrolą celną 2. Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego obowiązujące do dnia 31 grudnia 2013 r. w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług. 1. Wszystkie szczególne momenty obowiązku podatkowego wymienione w art. 19 ust. 5 i następnych są sprzeczne z prawem UE. 2. Dyrektywa 112 upoważnia państwa członkowskie do odstępstwa od zasady ogólnej i do powiązania momentu powstania obowiązku podatkowego z jednym z następujących terminów: nie później niż z datą wystawienia faktury, nie później niż w momencie otrzymania zapłaty, jeżeli faktura nie została wystawiona lub została wystawiona z opóźnieniem, w określonym terminie nie później niż z upływem terminu wystawienia faktury ustalonego przez państwa członkowskie lub, jeżeli państwo członkowskie nie ustaliło takiego terminu 6

7 - w określonym terminie od daty zaistnienia zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego. 3. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej do rozliczeń z tytułu: 1) dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego; 2) świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych; 3) świadczenia następujących usług związanych z: uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu, zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu, infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne, zbieraniem odpadów niebezpiecznych, infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu, obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne, zamiataniem śmieci i usuwaniem śniegu, innymi usługami sanitarnymi. 4. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem uznania rachunku bankowego podatnika z tytułu należnych na podstawie odrębnych przepisów dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze oraz zaliczek na te dotacje. 5. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania w całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi, z tytułu wykonania usług budowlanych lub montażowo-budowlanych. 6. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu czynności polegających na drukowaniu książek (z wyłączeniem map i ulotek), gazet, czasopism i magazynów. 7. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności poszczególnych opłat pobieranych z tego tytułu powstaje z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste. 7

8 8. W przypadku: importu usług, o którym mowa w art. 28b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. dla którego, w związku z ich świadczeniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, obowiązek podatkowy powstaje z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, do momentu zakończenia świadczenia tych usług. 9. W przypadku: importu usług świadczonych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których, w związku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływają terminy rozliczeń lub płatności, obowiązek podatkowy powstaje z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tych usług. 10. Miejscem świadczenia importu usług wymienionych w punktach 8 i 9 niniejszego podrozdziału jest: miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, (z wyłączeniem usług nabywanych przez polskich podatników związanych z nieruchomościami, transportem osób, wstępem na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy oraz z usługami pomocniczymi do nich, usług restauracyjnych i cateringowych, krótkoterminowego wynajmu środków transportu, usług turystyki), stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. 11. Jeżeli przed wykonaniem importu usług wymienionego w pkt. 8 i 9 niniejszego podrozdziału otrzymano przedpłatę, zaliczkę, zadatek lub ratę obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. 12. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem ustalenia marży, nie później jednak niż 15 dnia od dnia wykonania usługi, z tytułu świadczenia usług turystyki opodatkowanych według szczególnej procedury VAT marża. 13. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, z tytułu świadczenia usług na rzecz sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym sądy te lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, 8

9 zleciły wykonanie określonych czynności związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym. 14. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie. 15. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług transportu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, a także usług spedycyjnych i przeładunkowych. W wyroku z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie C-169/12 TSUE uznał, że powołane przepisy są sprzeczne z art. 66 Dyrektywy 112 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 9

10 ROZDZIAŁ II. Stan prawny od dnia 1 stycznia 2014 r. 1. Zasada ogólna w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług. 1. Zgodnie z nowym art. 19a ust. 1-4 oraz ust. 8 podstawa opodatkowania oraz podatek należny powinny zostać zadeklarowane w dniu wykonania dostawy towarów i wykonania usługi. 2. Dzień wystawienia faktury nie rodzi obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług. Dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego nie ma znaczenia fakt wystawienia faktury z tytułu tych czynności zarówno przed zaistnieniem zdarzenia, po zaistnieniu zdarzenia czy w trakcie zdarzenia. 3. Głównym zdarzeniem porządkującym momenty powstawania obowiązku podatkowego jest dzień zakończenia wykonywania czynności (dostawy towarów lub świadczenia usługi). Zdarzenia następujące po dniu wykonania czynności nie rodzą obowiązku podatkowego. 4. Czynność dostawy towarów (świadczenia usług) rodzi obowiązek podatkowy również: z upływem okresu rozliczeniowego (jeżeli ustalono następujące po sobie okresy rozliczeniowe), z upływem okresu, za który przysługuje płatność (jeżeli ustalono następujące po sobie okresy, za które przysługuje płatność), z upływem roku podatkowego (jeżeli czynność wykonywana jest w sposób ciągły dłużej niż rok i nie zaistniały zdarzenia związane z okresem płatności czy rozliczeń), z dniem otrzymania całości lub części zapłaty (w szczególności: przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty, wkładu budowlanego lub mieszkaniowego). 5. W przypadku usługi wykonanej częściowo, dla której to części określono zapłatę, obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania części usługi. 6. Dotychczasowe uregulowania podatku od towarów i usług nie zawierały definicji usługi częściowej. Od dnia 1 stycznia 2014 r., w myśl art. 19a ust. 2, usługę częściową stanowi określona część podzielnej w sensie gospodarczym usługi, dla której to części określono zapłatę (definicja ta nie narusza przepisów Dyrektywy 112), czyli częściowo wykonana usługa, dla której nie określono płatności nie rodzi obowiązku podatkowego. 7. W art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ustawodawca definiuje natomiast czynność ciągłą: jest to czynność świadczona w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem, w danym roku nie upływałyby terminy 10

11 płatności lub rozliczeń. Obowiązek podatkowy w tym przypadku powstaje z upływem każdego roku podatkowego do momentu zakończenia świadczenia tych usług. Powyższe uregulowanie odpowiada przepisom Dyrektywy 112: zgodnie z art. 64: w przypadku usług wykonywanych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, które nie wiążą się z zapłatą zaliczki lub płatnościami w tym okresie, uważa się je za dokonane z upływem każdego roku kalendarzowego, do czasu zakończenia świadczenia usług. 8. Jeżeli zdarzenia wymienione w pkt 4 i 5 niniejszego podrozdziału poprzedza otrzymanie całości lub części zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje z dniem jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. 9. Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów powstaje zgodnie z zasadą ogólną. Zgodnie z wchodzącym w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. ust. 9a art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Przepis art. 41 ust. 9a stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż określony w ust. 9a, pod warunkiem że wywóz towarów w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów. 10. Obowiązek podatkowy w imporcie usług powstaje zgodnie z zasadą ogólną. 11.Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powstania długu celnego z tytułu importu towarów. Zmianie uległy uregulowania dotyczące wyjątków od tej zasady: od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą objęcia towarów procedurą celną wyłącznie w przypadku objęcia towarów procedurą przetwarzania pod kontrolą celną. Natomiast obowiązek podatkowy nie powstaje już z chwilą objęcia towarów procedurami uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych oraz odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych. 11

12 2. Szczególne momenty powstawania obowiązku podatkowego od dnia 1 stycznia 2014 r. w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług. A. Kasowy moment powstania obowiązku podatkowego. 1. Obowiązek podatkowy powstaje wyłącznie w dniu otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu: 1) wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu, 2) przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie oraz dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., 3) świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury, usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy z dnia 11 marca 2004 r., stanowiących import usług (zastosowane wyłączenie wynika wprost z Dyrektywy 112), 4) świadczenia usług zwolnionych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku: usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji, usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę, usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę, usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, 12

13 usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w: a) spółkach, b) innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną - z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi, usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 2 z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie. 2. Obowiązek podatkowy powstaje w dniu otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. B. Fakturowy moment powstania obowiązku podatkowego. 1. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych. W przypadku gdy podatnik świadczący usługi budowane lub budowlano-montażowe nie wystawi faktury dokumentującej te czynności lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstawanie z chwilą upływu terminu na wystawienie faktury, określonego w art. 106i ust. 3 tej ustawy: 30. dzień od dnia wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych. 2. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury z tytułu: dostawy książek drukowanych (PKWiU ex ) z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych (PKWiU ex i PKWiU ex ), czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex ) z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex i PKWiU ex ), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług. 3. W przypadku gdy podatnik dokonujący dostawy książek drukowanych nie wystawi faktury dokumentującej te czynności lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminów na wystawienie faktury, określonych w art. 106i ust. 3 i 4 ustawy: 2 Dz.U nr 183 poz

14 60. dzień od dnia dostawy książek i czasopism, 120. dzień od pierwszego dnia wydania towarów (gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw). 4. W przypadku gdy podatnik dokonujący czynności polegających na drukowaniu książek nie wystawi faktury dokumentującej te czynności lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminów na wystawienie faktury, określonych w art. 106i ust. 3 ustawy: 90. dzień od dnia wykonania czynności. 5. Nowy ust. 8 art. 19a wprowadza tu regulację niezgodną z Dyrektywą 112. Nakazuje on, odnośnie do art. 19a ust. 5 pkt 3 (dotyczy on czynności opisanych w punktach 1 oraz 3 niniejszego podrozdziału), powstanie obowiązku podatkowego w dwóch momentach: w momencie otrzymania zapłaty lub w momencie wystawienia faktury przed wykonaniem czynności i przed wystawieniem faktury z tego tytułu. Natomiast art. 66 Dyrektywy 112 dopuszcza wybranie jednego z trzech wymienionych terminów: nie później niż z datą wystawienia faktury; nie później niż w momencie otrzymania zapłaty; jeżeli faktura nie została wystawiona lub została wystawiona z opóźnieniem, w określonym terminie nie później niż z upływem terminu wystawienia faktury ustalonego przez państwa członkowskie lub, jeżeli państwo członkowskie nie ustaliło takiego terminu - w określonym terminie od daty zaistnienia zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego. 6. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury z tytułu świadczenia usług: 1) dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego 2) telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, 3) wymienionych w poz , 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy: uzdatniania i dostarczania wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, handlu wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych, odprowadzania i oczyszczania ścieków, zbierania odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu, zbierania odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu, usług związanych z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne, zbierania odpadów niebezpiecznych, 14

15 usług związanych z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu, obróbki odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia usuwania odpadów innych niż niebezpieczne, zamiatania śmieci i usuwaniem śniegu, innymi usługami sanitarnymi. 4) najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, 5) ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, 6) stałej obsługi prawnej i biurowej. 7. Zasada omawiana w pkt 7 niniejszego podrozdziału nie stosuje w przypadku usług stanowiących import usług, dla których miejscem świadczenia jest: miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (z wyłączeniem usług nabywanych przez polskich podatników związanych z nieruchomościami, transportem osób, wstępem na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy oraz z usługami pomocniczymi do nich, usług restauracyjnych i cateringowych, krótkoterminowego wynajmu środków transportu, usług turystyki), stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku tych usług zastosowanie znajduje zasada ogólna, wynikająca z art. 19a ust. 1-4 i ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 8. W przypadku gdy podatnik dokonujący czynności wymienionych w pkt 7 niniejszego podrozdziału nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z dniem upływu terminu płatności. 15

16 Rozdział III. Przepisy przejściowe. 1. Moment powstania obowiązku podatkowego w stosunku do czynności wykonanych do dnia 31 grudnia 2013 r. 1. Obowiązek podatkowy ustalany na nowych zasadach, będzie powstaje w stosunku do czynności wykonanych od dnia 1 stycznia 2014 r. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 3 w przypadku czynności wykonanych przed tym dniem, obowiązek podatkowy powstanie na podstawie art ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w brzmieniu sprzed zmiany, a więc na zasadach opisanych w Rozdziale W przypadku czynności, dla której w związku z jej wykonywaniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się na potrzeby stosowania uregulowań wymienionych w pkt. 1 za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia wykonywania tej czynności. 3. Czynność wykonywaną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej wykonywaniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia wykonywania tej czynności. 2. Faktury wystawiane w 2013 r. w stosunku do czynności wykonanych w 2014 r. szczególne zasady. 1. W przypadku czynności wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. takich jak: a) świadczenie usług budowlanych lub budowlano-montażowych; b) dostawa książek drukowanych (PKWiU ex ) z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych (PKWiU ex i PKWiU ex ); c) usługi polegające na drukowaniu książek (PKWiU ex ) z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex i PKWiU ex ); 3 Dz. U. z 2013 r. poz

17 d) czynności polegające na drukowaniu książek z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet i czasopism i magazynów drukowanych; e) dystrybucja energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego; f) usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne; g) usługi wymienione w poz , 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy: uzdatnianie i dostarczanie wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, handel wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu, zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu, usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne, zbieranie odpadów niebezpiecznych, usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu, obróbka odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, zamiatanie śmieci i usuwaniem śniegu, inne usługi sanitarne; h) najem, dzierżawa, leasing lub usługi o podobnym charakterze; i) ochrona osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia; j) stała obsługa prawna i biurowa obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w brzmieniu sprzed dnia 1 stycznia 2014 r., jeżeli czynności zostały wykonane po dniu 31 grudnia 2013 r., a faktura została wystawiona przed dniem 1 stycznia 2014 r. 17

Obowiązek podatkowy w VAT

Obowiązek podatkowy w VAT Obowiązek podatkowy w VAT Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, obowiązek podatkowy to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego

Bardziej szczegółowo

dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY

dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY Nowe terminy rozliczeń VAT w 2014 r. 2 NOWE TERMINY ROZLICZEŃ VAT Nowe terminy rozliczeń VAT w 2014 r. Zasada ogólna 1. sprzedaż towarów lub

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy w 2013 r. i w 2014 r. porównanie cz. 2. Moment powstania obowiązku

Obowiązek podatkowy w 2013 r. i w 2014 r. porównanie cz. 2. Moment powstania obowiązku Przedstawiamy Państwu część drugą tabelarycznego porównania momentów powstania podatkowego w odsieniu do czynności wymienionych w art. 19 ustawy o VAT obowiązującego do końca 2013 r. oraz art. 19a ustawy

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Terminy wystawiania faktur w transakcjach krajowych w 2014 r.*

Terminy wystawiania faktur w transakcjach krajowych w 2014 r.* Terminy wystawiania faktur w transakcjach krajowych w 2014 r.* Czynność objęta obowiązkiem podatkowym dokonanie dostawy towarów/ wykonanie dokonanie dostawy towarów/ wykonanie na rzecz innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku

Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku DO-0133/39/2013 Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, obowiązujących od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy. w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy. w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28 KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28 Wybór zmian dotyczących powstawania obowiązku podatkowego w podatku VAT w roku 2014.

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy w 2013 r. i w 2014 r. porównanie cz. 1.

Obowiązek podatkowy w 2013 r. i w 2014 r. porównanie cz. 1. Obowiązek podatkowy w 2013 r. i w 2014 r. porówna cz. 1. Czynność podlegająca opodatkowaniu Moment powstania podatkowego w 2013 r. czynności objęte szczególnym obowiązkiem wyda towaru/ podatkowym sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Obowiązek podatkowy Zasada ogólna Obowiązek podatkowy 1. Obowiązek powstaje podatkowy z chwilą dokonania dostawy towarów lub

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r.

Zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r. Strona1 Zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r. Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzą w życie zasadnicze zmiany koncepcyjne dotyczące: obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania,

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RAMOWA. Marzanna Pydyn Prof. dr hab. Witold Modzelewski Karol Szelągowski Doradca podatkowy Anna Żarkowska Nr wpisu 00001

INSTRUKCJA RAMOWA. Marzanna Pydyn Prof. dr hab. Witold Modzelewski Karol Szelągowski Doradca podatkowy Anna Żarkowska Nr wpisu 00001 INSTRUKCJA RAMOWA dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług przez podatników świadczących usługi oraz nabywających usługi będące importem usług (wersja skrócona) Opracował

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT

OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT 1 Nowa ustawa o VAT Nowe regulacje Zasady określające miejsce powstania obowiązku podatkowego Korekta podatku naliczonego

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o fakturach VAT. Wpisany przez Leszek Dutkiewicz

Co należy wiedzieć o fakturach VAT. Wpisany przez Leszek Dutkiewicz Fakturą powinna być potwierdzona każda czynność sprzedaży, do której stosuje się przepisy ustawy o VAT i która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT lub korzysta ze zwolnienia. Od red. Biuletynu: niniejszy

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym 6 grudnia 2010 r. Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Miejsce świadczenia usług po 1 stycznia 2010 r. Art. 28b. 1. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r.

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r. Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014 29 Listopada 2013 r. Podatek od towarów i usług zasadnicze zmiany ustawy Podatek od towarów i usług projekty aktów wykonawczych Podatek dochodowy zmiany dotyczące spółek

Bardziej szczegółowo

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS VAT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Limit dla VAT: 50.000 zł obrotu Przekroczenie tej kwoty obrotu powoduje konieczność rejestracji dla celów VAT, wystawiania faktur z VAT oraz składania deklaracji (konieczna

Bardziej szczegółowo

UWAGI (dodatkowe) Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do projektu ustawy o podatku od towarów i usług (wersja z 25 maja 2012 r.

UWAGI (dodatkowe) Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do projektu ustawy o podatku od towarów i usług (wersja z 25 maja 2012 r. UWAGI (dodatkowe) Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do projektu ustawy o podatku od towarów i usług (wersja z 25 maja 2012 r. ) W nawiązaniu do wcześniejszego stanowiska wyrażonego w piśmie

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna z 12.11.2014 r. Sygnatura IBPP2/443-736/14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Przy usługach najmu zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w 2014 r.

Podatek VAT w 2014 r. Podatek VAT w 2014 r. Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r.... 5 1.1 Dokonanie dostawy i wykonanie usług... 5 1.2 Usługi przyjmowane częściowo...

Bardziej szczegółowo

Odliczenie VAT z faktur kosztowych zmiany od 2014

Odliczenie VAT z faktur kosztowych zmiany od 2014 Odliczenie VAT z faktur kosztowych zmiany od 2014 Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o VAT od 2014 r., dotyczy terminu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania Kliknij, aby edytować datę Podstawa opodatkowania - zasada ogólna 2013 r. Podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA 2014r. wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 35)

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług?

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

VAT 2014 Najważniejsze zmiany. VAT 2014 najważniejsze zmiany

VAT 2014 Najważniejsze zmiany. VAT 2014 najważniejsze zmiany VAT 2014 Najważniejsze zmiany VAT 2014 najważniejsze zmiany VAT 2014 najważniejsze zmiany Moment powstania obowiązku podatkowego data sprzedaży 1. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstawał będzie

Bardziej szczegółowo

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

Faktura i dokumentacja w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Faktura i dokumentacja w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Faktura i dokumentacja w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Faktura Dotychczas brak było legalnej definicji Faktury oraz Faktury elektronicznej Kwestie dotyczące fakturowania

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT po nowelizacji przepisów

Faktura VAT po nowelizacji przepisów Faktura VAT po nowelizacji przepisów Radosław Żuk Część II TERMIN WYSTAWIENIA FAKTURY VAT do 31 grudnia 2012 r. 9. 1. Fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy art. 5

Zakres przedmiotowy art. 5 Zakres przedmiotowy art. 5 Opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowenabycie towarów za wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 109 poz. 1245 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 109 poz. 1245 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 109 poz. 1245 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług zmiany 01.10.2013 r. I 01.01.2014r.

Podatek od towarów i usług zmiany 01.10.2013 r. I 01.01.2014r. 17.01.2014 Podatek od towarów i usług zmiany 01.10.2013 r. I 01.01.2014r. 53-654Wrocław tel.: +48 71 78 66 724 fax :+48 71 78 66 750 www.us-staremiasto.wroc.pl ustawy zmieniajace ustawę o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Podstawa opodatkowania w podatku VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 2013-12-28 Wybór zmian w przepisach dotyczących podstawy opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Przypadki, w których wystawia się faktury

Przypadki, w których wystawia się faktury Fakturowanie bez tajemnic Księgowe czwartki w SIT Przepisy podatkowe Ustawa o podatku od towarów i usług podatnik VAT (aktywny lub zwolniony) Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn.

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn. Zmiany w VAT 2014 Modyfikacja zasad powstania obowiązku podatkowego Od 01 stycznia 2014r. wprowadzone zostaną nowe zasady wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego. Dotychczas obowiązujący art.

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie drugi etap rewolucyjnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług, które będą miały bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich podatników. Biuro poczyniło

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach w praktyce część 2

Zmiany w przepisach w praktyce część 2 Zmiany w przepisach w praktyce część 2 Agenda 1. Najważniejsze zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać do 1 stycznia 2014 roku 2. Jak przygotować firmę na zmiany w przepisach zmiany w systemach ERP

Bardziej szczegółowo

Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4

Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4 Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4 I. Zasady fakturowania od 1 stycznia 2014 roku 1. Wystawianie faktur a) Podatnik ma obowiązek wystawiania faktur pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 28.12.2013r.] Wybór zmian przepisów dotyczących prawa do odliczenia

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT - część 2

Faktura VAT - część 2 Faktura VAT - część 2 Prawo wspólnotowe nakazuje państwom członkowskim wprowadzenie możliwości wystawiania przez podatnika faktur w formie elektronicznej. W przypadku tego rodzaju faktur nabywca towaru

Bardziej szczegółowo

WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 16 maja 2013 r.(*)

WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 16 maja 2013 r.(*) WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 16 maja 2013 r.(*) Podatek od wartości dodanej Dyrektywa 2006/112/WE Artykuł 66 lit. a) c) Świadczenie usług transportowych i spedycyjnych Wymagalność Dzień otrzymania

Bardziej szczegółowo

WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 16 maja 2013 r.(*)

WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 16 maja 2013 r.(*) 1 z 7 2013-06-10 13:00 WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 16 maja 2013 r.(*) Podatek od wartości dodanej Dyrektywa 2006/112/WE Artykuł 66 lit. a) c) Świadczenie usług transportowych i spedycyjnych Wymagalność

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

Nabywcy produktów rolnych lub usług rolniczych od rolników ryczałtowanych mają możliwość sporządzania szczególnego rodzaju faktur VAT RR.

Nabywcy produktów rolnych lub usług rolniczych od rolników ryczałtowanych mają możliwość sporządzania szczególnego rodzaju faktur VAT RR. Które z faktur mają taki charakter? 1. Faktury dokumentujące nabycie produktów rolniczych Nabywcy produktów rolnych lub usług rolniczych od rolników ryczałtowanych mają możliwość sporządzania szczególnego

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

Wszystko o fakturowaniu zmiany część I

Wszystko o fakturowaniu zmiany część I Wszystko o fakturowaniu zmiany 2014 - część I Faktura - terminy wystawienia Kwestię terminów wystawiania faktur VAT regulują przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) z 11 marca 2004 r. Zasadniczo

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E P O D K O M I S J I

S P R A W O Z D A N I E P O D K O M I S J I Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Finansów Publicznych *** Podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego FPB03S-9-12 S P R A W O Z D A N I E

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

Podatki 2013 Planowane kierunki zmian. 26 września2012 r., Warszawa

Podatki 2013 Planowane kierunki zmian. 26 września2012 r., Warszawa Podatki 2013 Planowane kierunki zmian 26 września2012 r., Warszawa Agenda Business Breakfast 1. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych 2. Zmiany w podatku od towarów i usług Zmiany w podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Wynajem samochodów osobowych przez okres kilku tygodni zasady opodatkowania

Wynajem samochodów osobowych przez okres kilku tygodni zasady opodatkowania W jaki sposób ustalić miejsce świadczenia usług, jak postąpić z rozliczeniami w podatku VAT, gdy nabywca korzysta z samochodu np. przez 7 tygodni (przekracza ustawowy termin 30 dni)? Spółka GAMMA prowadzi

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów w zakresie podatku VAT (część 1-3)

Nowelizacja przepisów w zakresie podatku VAT (część 1-3) 5 stycznia 2011 r. Nowelizacja przepisów w zakresie podatku VAT (część 1-3) Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Ustawa o VAT art. 41 ust. 14a. W przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Druk nr 805 Warszawa, 16 października 2012 r.

Druk nr 805 Warszawa, 16 października 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-100-12 Druk nr 805 Warszawa, 16 października 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2013 poz. 35 USTAWA. z dnia 7 grudnia 2012 r.

Dz.U. 2013 poz. 35 USTAWA. z dnia 7 grudnia 2012 r. Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 2013 poz. 35 USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. 1), 2) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE VAT W BRANŻACH W 2014 ROKU

ROZLICZANIE VAT W BRANŻACH W 2014 ROKU ROZLICZANIE VAT W BRANŻACH W 2014 ROKU Rozliczanie VAT w branŝach w 2014 roku W tej publikacji m.in.: 68 odpowiedzi na pytania dotyczące rozliczania VAT w branŝach Omówienie ostatnich zmian w VAT waŝnych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY. W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 r. OMÓWIENIE NOWOŚCI, PORÓWNANIE PRZEPISÓW, PRAKTYCZNE PRZYKŁADY

ZMIANY. W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 r. OMÓWIENIE NOWOŚCI, PORÓWNANIE PRZEPISÓW, PRAKTYCZNE PRZYKŁADY ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 r. OMÓWIENIE NOWOŚCI, PORÓWNANIE PRZEPISÓW, PRAKTYCZNE PRZYKŁADY Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 r. W tej publikacji m.in.: W 2014 roku faktura nie wpłynie na moment powstania

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o.

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. 2 Odliczanie podatku obecny stan

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W 2014R. Część 1

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W 2014R. Część 1 ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W 2014R. Część 1 1 OBOWIĄZEK PODATKOWY Zmiana dotycząca momentu powstania obowiązku podatkowego ma najszerszy zakres podmiotowy, ponieważ ustalenie momentu, w którym

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

ZMIANY. W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 r. OMÓWIENIE NOWOŚCI, PORÓWNANIE PRZEPISÓW, PRAKTYCZNE PRZYKŁADY

ZMIANY. W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 r. OMÓWIENIE NOWOŚCI, PORÓWNANIE PRZEPISÓW, PRAKTYCZNE PRZYKŁADY ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 r. OMÓWIENIE NOWOŚCI, PORÓWNANIE PRZEPISÓW, PRAKTYCZNE PRZYKŁADY Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 r. W tej publikacji m.in.: W 2014 roku faktura nie wpłynie na moment powstania

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych, rabatów, bonusów oraz skont

Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych, rabatów, bonusów oraz skont 18 maja 2011 r. Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych, rabatów, bonusów oraz skont Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Świadczenie usług definicja ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT po nowelizacji przepisów

Faktura VAT po nowelizacji przepisów Faktura VAT po nowelizacji przepisów Radosław Żuk Część I PODSTAWOWE ZASADY FAKTUROWANIA Podstawa prawna zmian - rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE VAT PO NOWELIZACJI USTAWY PRAKTYCZNE PORADY

ROZLICZANIE VAT PO NOWELIZACJI USTAWY PRAKTYCZNE PORADY Dwutygodnik nr 21 (381) ISSN 1429-3978 10.11.2014 r. 13 ROZLICZANIE VAT PO NOWELIZACJI USTAWY PRAKTYCZNE PORADY I. OBOWIĄZEK PODATKOWY...str. 3 1. Ogólne zasady powstania obowiązku podatkowego... str.

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa. Fakturowanie

Metoda kasowa. Fakturowanie Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi odnośnie zmian w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r. Metoda kasowa 1. Czy mały podatnik stosujący metodę kasową, który nie dokona obniżenia kwoty

Bardziej szczegółowo

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT Podatek VAT 2013/2014 Omówienie najważniejszych zmian w VAT VAT 2013 1 Ułatwienia dla małych podatników Mały podatnik rozliczający się kasowo będzie rozliczał VAT : 1) przy sprzedaży na rzecz podatnika

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

Model odwrotnego obciążenia VAT

Model odwrotnego obciążenia VAT Model odwrotnego obciążenia VAT Księgowe czwartki w SIT Odwrotne obciążenie obrót zagraniczny Podstawy prawne: Dyrektywa 2006/112/WE Art. 193: każdy podatnik dokonujący podlegającej opodatkowaniu dostawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania faktur

Zasady wystawiania faktur Zasady wystawiania faktur Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady warunkuje możliwość odliczenia

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE Spis treści Wstęp...9 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE...13 1.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług...13 1.2. Podatek VAT w świetle 112 Dyrektywy Unii Europejskiej...16 1.3.

Bardziej szczegółowo

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu Toruń, dnia 18.02.2014 r.

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu Toruń, dnia 18.02.2014 r. Skarbowy w Toruniu Drugi Urząd Toruń, dnia 18.02.2014 r. Ul Mazowiecka 63/65 Materiały do prezentacji opracowane przez pracowników II Urzędu Skarbowego w Toruniu Prezentację przygotował: Maciej Sznyra

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 805)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 805) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 863 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie zaliczek VAT oraz CIT

Opodatkowanie zaliczek VAT oraz CIT 7 stycznia 2010r. Opodatkowanie zaliczek VAT oraz CIT Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TAXFIN Zaliczka nie stanowi przychodu Art. 12 ust. 4. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Do przychodów

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2008.09.18 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Faktura powinna dokumentować zdarzenia

Faktura powinna dokumentować zdarzenia Konsekwencje podatkowe przekroczenia terminu wystawienia faktury Paweł Barnik, Karolina Gierszewska Na gruncie podatku od towarów i usług podstawowym dokumentem potwierdzającym czynności sprzedaży jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 1)

USTAWA z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 października 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 195, poz. 1504. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Duża nowelizacja - VAT Przegląd wybranych proponowanych zmian w obszarze podatku VAT Marcin Chomiuk Nowa definicja działalności

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 miejsce ich budowy,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Anna Kubala Prof. dr hab. Witold Modzelewski - Bartosz Banach - Małgorzata Dzedzej Doradca podatkowy - Anna Rózga Nr wpisu 00001

INSTRUKCJA. - Anna Kubala Prof. dr hab. Witold Modzelewski - Bartosz Banach - Małgorzata Dzedzej Doradca podatkowy - Anna Rózga Nr wpisu 00001 INSTRUKCJA dotycząca dokumentowania, ewidencjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług transportu osób i towarów na terenie kraju, transportu wewnątrzwspólnotowego, a

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: PRZEDSTAWICIEL PODATKOWY PŁATNIK, MOMENT POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W PODATKU VAT, PODSTAWA OPODATKOWANIA

Temat szkolenia: PRZEDSTAWICIEL PODATKOWY PŁATNIK, MOMENT POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W PODATKU VAT, PODSTAWA OPODATKOWANIA Temat szkolenia: PRZEDSTAWICIEL PODATKOWY PŁATNIK, MOMENT POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W PODATKU VAT, PODSTAWA OPODATKOWANIA Wykładowca: Teresa Puzio PRZEDSTAWICIEL PODATKOWY Podstawową funkcją przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie podatkiem VAT świadczenia usług budowlanych

Opodatkowanie podatkiem VAT świadczenia usług budowlanych 30 maja 2011 r. Opodatkowanie podatkiem VAT świadczenia usług budowlanych Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Świadczenie usług definicja ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i

Bardziej szczegółowo

Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług i rozliczenie podatku oraz stawka podatku.

Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług i rozliczenie podatku oraz stawka podatku. Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług i rozliczenie podatku oraz stawka podatku. Interpretacja Indywidualna Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE NEWSLETTER PODATKOWY 1. Import Od maja wchodzi w życie nowy Kodeks Celny Celem zmian przepisów jest zarówno uproszczenie i przyspieszenie operacji celnych, jak i uszczelnienie systemu.

Bardziej szczegółowo

Serwis. podatkowy VAT. wydanie specjalne nr 21. www.serwisvat.wip.pl WYSTAWIANIE FAKTUR W 2014 ROKU

Serwis. podatkowy VAT. wydanie specjalne nr 21. www.serwisvat.wip.pl WYSTAWIANIE FAKTUR W 2014 ROKU Serwis podatkowy VAT Lipiec Sierpień Wrzesień 2014 r. issn 1899-9905 WYSTAWIANIE FAKTUR W 2014 ROKU www.serwisvat.wip.pl wydanie specjalne nr 21 KOMENTARZ Faktury zbiorcze pozwalają znacznie uprościć rozliczanie

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Paweł Dymlang Odwrotne obciążenie Art. 17 ust. 1 pkt 7 Podatnikami

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w świetle przepisów o podatku akcyzowym

Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w świetle przepisów o podatku akcyzowym Podmioty dokonujące sprzedaży energii elektrycznej w kraju nabywcom końcowym, które wcześniej nie były podatnikami, zobowiązane są do zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego. Ustawa o

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo