PRZYKŁADY REALIZOWANYCH USŁUG DORADCZYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYKŁADY REALIZOWANYCH USŁUG DORADCZYCH"

Transkrypt

1 PRZYKŁADY REALIZOWANYCH USŁUG DORADCZYCH

2 PRZYKŁADY REALIZOWANYCH USŁUG DORADCZYCH Metodyka zarządzania projektami w GK PGE. Inwentaryzacja projektów strategicznych. PGE S.A. Dyrektor Departamentu Rozwoju i Projektów Strategicznych Opracowanie i wdrożenie w całej GK jednolitej metodyki zarządzania projektami obejmującej narzędzia zarządzania i raportowanie statusów projektów. Działający proces koordynacji projektów kluczowych. Zaktualizowana dokumentacja zarządcza dla wszystkich projektów kluczowych realizowanych w GK PGE. Rola Akademii ASAP: opracowaliśmy dokumentację Polityki Zarządzania Projektami Strategicznymi, Metodykę Zarządzania Projektami GK PGE, szablony dokumentów takich jak Karta Projektu, Plan Projektu, Status prac, Raport Portfelowy, Case Study, Lessons Learned i inne. Przeprowadziliśmy inwentaryzację ponad 300 projektów zarządzanych przez ponad 120 osób. Know-how Akademii ASAP: Pogłębiliśmy nasz know-how z zarządzania portfelem projektów, programami i projektami złożonymi, angażującymi duże zasoby osobowe, materiałowe i finansowe. Klientowi zapewniliśmy Posiadanie informacji na poziomie Centrali o statusie portfela Projektów Kluczowych. Wdrożyliśmy jedno centralne miejsce wiedzy o projektach strategicznych w zakresie budżetu; terminów realizacji głównych etapów projektów; produktów, zasobów, pracochłonności. Umożliwiliśmy koordynację projektów ISTOTNYCH z punktu widzenia Centrali (odchylenia od planów bazowych; zarządzanie ryzykiem; wpływ projektów na siebie oraz otoczenie). *Model kontekstowy produktów procesu Zarządzania projektem 2

3 Model Operacyjny PGE S.A. Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Wdrożenie nowego Modelu Operacyjnego w GK PGE przedstawiającego podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy Centrum Korporacyjne a Linie Biznesowe. Wdrożenie zasad zarządzania procesowego. Zidentyfikowane, zaplanowane i gotowe do realizacji projekty wdrażające nowy Model Operacyjny. Zdefiniowane i opisane procesy biznesowe GK PGE. Rola Akademii ASAP: opracowaliśmy szczegółowy harmonogram prac projektowych z kamieniami milowymi zapewniający wysokie tempo realizacji prac; wdrożyliśmy i prowadziliśmy biuro projektu (PMO) w celu sprawnego zarządzania rozbudowanym portfelem projektów; przygotowaliśmy raporty i materiały prezentowane na spotkaniach Komitetu Sterującego; sporządziliśmy spójne i kompleksowe mapy i karty procesów AS- IS oraz TO-BE. Know-how Akademii ASAP: zwiększyliśmy poziom wiedzy na temat pryncypiów funkcjonowania GK PGE we wszystkich ogniwach łańcucha wartości energii elektrycznej; zdefiniowaliśmy założenia mówiące o wizji funkcjonowania poszczególnych obszarów funkcjonalnych w GK PGE, zdefiniowaliśmy architekturę procesów biznesowych zawierającą identyfikację głównych megaprocesów, procesy poziomu n-1 a także mapy i karty opisu procesów do poziomu n-2 ; dokonaliśmy zdefiniowania produktów projektów wdrażających Model Operacyjny GK PGE dokument zawierający informacje o podziale odpowiedzialności pomiędzy Centrum Korporacyjne a Linie Biznesowe. *Model Operacyjny Alokacja Megaprocesów 3

4 Strategia zarządzania portfelem projektów inwestycyjnych KGHM KGHM S.A. Wiceprezes KGHM Polska Miedź S.A. ds. Rozwoju Wdrożenie działań zmierzających do poprawy efektywności zarządzania portfelem projektów KGHM Polska Miedź S.A. Zaprojektowane zmiany zostały pozytywnie ocenione przez Prezesa KGHM Polska Miedź S.A. i zostały skierowane do wdrożenia w organizacji. Rola Akademii ASAP: przeprowadzona Analiza Wykonalności miała za zadanie identyfikację kierunków inwestowania, które mogły by się przekształcać w konkretne projekty inwestycyjne. Koncepcje, warianty rozwiązań, kierunki działań były wypracowane przez konsultantów Akademii ASAP w toku kilkunastu burzliwych kilkugodzinnych warsztatów w gronie dyrekcji KGHM (Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Dyrektorzy 9 oddziałów (Kopalnie, Huty, Zakłady Hydrotechniczne)). Know-how Akademii ASAP: poznaliśmy realia projektów o budżetach setek milionów złotych, zrozumieliśmy siłę Związków Zawodowych, opór przed zmianą i bezwładność organizacyjną. Umiemy wypracować metody wdrożenia zmian w realiach firm dużych. Zawsze przedkładamy rozwiązania praktyczne nad teorię i w przypadku KGHM dokładne wysłuchanie i zrozumienie wszystkich stron pozwoliło osiągnąć sukces. Warto podkreślić niezwykle efektywną pracę warsztatową, która dała skuteczne i często zaskakujące wyniki! *Proces realizacji Wniosków Inwestycyjnych 4

5 Optymalizacja procesów, wdrożenie zarządzana portfelowego dla projektów strategicznych i rozwojowych DPD Polska Sp. z o.o. Członek Zarządu, Network and Process Director Optymalizacja procesów zarządczych. Wdrożenie zmian w procesach, ograniczenie kosztów projektów, optymalizacja wykorzystania zasobów. Rola Akademii ASAP: Przygotowanie opisu procesów w głównym obszarze działalności (od Sales do Cash wraz z procesami wspierającymi). Prace rozpoczęliśmy od opisania procesów w taki sposób, w jaki są one obecnie realizowane (AS-IS) aby w kolejnych etapach przygotować opis procesów docelowych oraz zakres zmian jakie należy wprowadzić (TO-BE). Model procesu opracowany został za pomocą narzędzia typu Case: Adonis Community. Know-how Akademii ASAP: Pod naszym przewodnictwem organizacyjnym i merytorycznym grupa 28 odnoszących największe sukcesy managerów zoptymalizowała procesy biznesowe oraz rozwiązania informatyczne, czyli m.in.: Identyfikacja czynności nadmiarowych, gdzie proces jest realizowany nieefektywnie przez zbyt dużą liczbę osób, albo różnie w różnych lokalizacjach firmy, Wyspecjalizowanie komórek organizacyjnych /ról, Integracja między poszczególnymi procesami i komórkami organizacyjnymi tak aby zwiększyć skuteczność realizacji procesów operacyjnych, Konfiguracja systemu uwzględniająca optymalizację zarządzania realizacją portfela projektów w oparciu o MS EPM *Przykładowe modele procesów diagramy w Adonis Community (dokumentacja ponad 600 stron) 5

6 Wdrożenie produktów opartych na synergii pomiędzy rynkami usług telekomunikacyjnych i bankowych AVOCADO POLKOMTEL S.A. Prezes Zarządu Polkomtel Business Development Opisanie i uruchomienie procesu sprzedaży nowoczesnych usług m bankingu, SMS bankingu, e bankingu; doładowania prepaid z konta; NFC; mpay. Wprowadzenie na rynek ekskluzywnego rachunku bankowego Avocado. Wdrożenie karty kredytowej CitiPlus wspólnie z BZ WBK (sprzedaż sztuk). Rola Akademii ASAP: W projekt zaangażowanych było kilkadziesiąt osób zarówno ze strony Polkomtel jak i partnera strategicznego BZ WBK. Akademia ASAP odpowiadała za koordynację prac programu, który składał się z dwunastu projektów. Zasięgiem obejmował prawie wszystkie komórki organizacyjne firmy, a także wiele podmiotów zewnętrznych. Pod kierownictwem zespołu konsultantów Akademii zostały zamodelowane i opisane wszystkie procesy operacyjne dla nowych produktów. Odpowiadaliśmy także za założenia do modelu biznesowego, media-planu, planu sprzedaży kanałami własnymi oraz sieci agencyjnej. Na potrzeby tego projektu powstał nowy model subsydiowania oraz rozliczania prowizji z sieciami sprzedaży. Know-how Akademii ASAP: projekt Annapurna to innowacyjne połączenie usług bankowych i telekomunikacyjnych. My odpowiadaliśmy za zarządzanie projektem oraz opracowanie prawie od zera procesów. Z tego punktu widzenia zdobyliśmy bogatą wiedzę o współpracy pomiędzy Bankiem a operatorem sieci telefonii komórkowej. Wiemy jak śmiałe pomysły przekształcać w realne plany i doprowadzać je do wdrożenia. Umiemy koncentrować się na oczekiwanym wyniku finansowym i technologicznym. WŁAŚCICIEL BIZNESOWY/SPONSOR PROGRAMU Annapurna Wojciech Ożdżeński KIEROWNICTWO PROGRAMU ANNAPURNA Tomasz Sękalski; Anna Krzeska Członkowie stali: 1. Krzysztof Kilian 2. Bogusława Matuszewska 3. Wojciech Ożdżeński 4. Łukasz Dobrowolski 5. Waldemar Mierzejewski Komitet Sterujący Programu Koordynator Programu Marcin Stachura Koordynator strumienia Damian Kubiszewski Administracja Ela Skowrońska Doradcy: 1. Waldemar Mierzejewski 2. Tytus Suski DORADZTWO STRATEGICZNE/BIZNESOWE BIURO PROGRAMU Punkty Sprzedaży Salony Firmowe Telemarketing Rozliczenia i raportowanie Produkty Marketing IT Operacje Prawo Tomasz Kofel Bartosz Bujak Katarzyna Kulisz Rafał Gulatowski Sylwia Drejer Rafał Koński Karol Lach Robert Foltyn Tomasz Sękalski Liderzy Strumieni * Struktura organizacyjna programu Annapurna, koordynowaliśmy pracę w 9 strumieniach 6

7 Wdrożenie procesów zarządzania tożsamościami i dostępem do zasobów Grupy TP Telekomunikacja Polska S.A. ICT Security Management Department Director Centralizacja zarządzania tożsamościami i prawami dostępu do zasobów spółek Grupy TP. Największe w Polsce wdrożenie tego typu rozwiązań, zarządzanie dostępem ponad 10 tys. Pracowników i współpracowników. Rola Akademii ASAP: Projekt zaplanowany na kilka lat, budżet kilka milionów oraz kilkadziesiąt osób bezpośrednio zaangażowanych w prace. W zakresie naszych obowiązków było: koordynacja prac, zarządzanie ryzykiem, zdefiniowanie strategii integracji systemów dziedzinowych z systemem zarządzanie zespołami wewnętrznymi analityków, projektantów, testerów, zespołami systemów dziedzinowych oraz zewnętrznymi zespołami integratora i dostawcy platformy, raportowanie bezpośrednio do Sponsora i Komitetu Sterującego. Know-how Akademii ASAP: Rozpoczynając projekt byliśmy czwartym! dostawcą, którego zadaniem było wdrożenie systemu. Zderzyliśmy się z totalnym zniechęceniem, oporem materii i brakiem wiary w sukces. W ciągu kilku tygodni udało nam się zintegrować i zmotywować zespół projektowy. Stworzyliśmy w projekcie atmosferę sprzyjającą realizacji zadań w zakładanych terminach. Uczestnicy, ale także i otoczenie projektu, zaangażowali się w ponad przeciętnym wymiarze i widać było, że wierzą w to, że sukces projektu jest także ich sukcesem. Zatarliśmy różnice pomiędzy pracownikiem a konsultantem dając efekt synergii, no i przede wszystkim osiągnęliśmy cele. * SOX UAM Project One Process 7

8 Uruchomienie sprzedaży za pomocą kanału www (procesy e- Commerce) TIM S.A. Członek Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych Zbudowanie procesów umożliwiających sprawną i elastyczną realizację rozwoju organizacji e-commerce (B2B, B2P, B2C). Wzrost wartości firmy postrzegany jako: Przychody > 1,0 mld Rentowność > 15% Rola Akademii ASAP: odpowiadaliśmy za analizę problemów i potrzeb, opracowanie Studium Wykonalności, proces wyboru dostawców oraz wsparcie zarządcze na etapie wdrażania wybranego rozwiązania. Na potrzeby wyboru najlepszego rozwiązania opracowaliśmy ponad szczegółowych wymagań zebranych w kilkudziesięciu procesach biznesowych. Know-how Akademii ASAP: TIM Spółka Akcyjna jest od 1998 roku notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółką, jednym z liderów wśród sieci dystrybucji materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań e-commerce TIM SA planowało dotrzeć do większej liczby Klientów, zmniejszyć koszty operacyjne, sprofesjonalizować działania sprzedażowe, obsługę Klienta oraz zarządzanie wiedzą o jakości usług. Nasi konsultanci opisali procesy obecne (AS-IS), docelowe (TO-BE) oraz przygotowaliśmy wizję rozwiązania e-commerce na potrzeby TIM SA. Opracowaliśmy listę wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla nowego systemu, założenia infrastruktury sprzętowej i sieciowej, propozycję architektury aplikacyjnej. * Harmonogram prac i spodziewane rezultaty 8

9 Proces realizacji zadań inwestycyjnych Telekomunikacja Polska S.A. Kierownik Wydziału Inwestycji Krajowych Przygotowanie i wdrożenie rozwiązań dla centralnego monitorowania realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Wydział Inwestycji Krajowych. Wprowadzanie ulepszeń w procesie realizacji zadań inwestycyjnych. Rola Akademii ASAP: zarządzanie projektem oraz opracowanie zmian w zakresie zarządzania procesowego. Know-how AkademiiASAP: zaprojektowaliśmy rozwiązania dla najistotniejszych problemów w wydziale, zakres zmian obejmował: Zmiany procesowe, w tym: Zmiany w sposobie przygotowania produkcji i planowania prac, Zmiany w zasadach delegowania i przekazywania zadań do realizacji w regionach, Zmiany w sposobie raportowania, Ustalenie sposobu zarządzania projektami/zadaniami, Standaryzacja rozliczania zadań dokumentem OT, Zmiany w sposobie nadawania numerów ARIANE zadaniom. Zmiany związane z pracownikami, w tym: Zmiany na stanowiskach, powołanie koordynatorów, kierowników, zmiana odpowiedzialności w regionach, Szkolenia dla kierowników i koordynatorów, Motywowanie. Analiza zmian w pracochłonności zadań po wdrożeniu rekomendowanych zmian 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 analiza zakresu rzeczowo-finansowego zarządzanie zmianami przygotowanie merytoryczne zamówień delegowanie uprawnień inwestorskich zarządzanie ryzykiem współpraca z dostawcami zarządzanie zakresem, harmonogramem i budżetem zadania raportowanie organizacja odbiorów rejestracja odbiorów opracowanie faktur uzyskiwanie informacji o środkach trwałych opracowanie informacji dot. środków trwałych, R303, OT Planowanie Ilość h/miesiąc przed zmianą Ilość h/miesiąc po zmianie * Uzasadnienie wzrostu wydajności pracy pracowników szacunki zmniejszenia pracochłonności 9

10 Zarządzanie wdrożeniem systemu ERP Grupa MEDORT S.A. Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP wspomagającego zarządzanie firmą. Przejście z architektury spaghetti na zintegrowany system ERP, w pełni udokumentowany, ze wsparciem technicznym i gwarancją, dostosowany do współpracy z NFZ. Rola Akademii ASAP: odpowiadaliśmy za zaplanowanie i dotrzymanie terminów prac projektowych, jakość powstających produktów oraz gwarancję osiągnięcia celów biznesowych. Know-how Akademii ASAP: w projekcie występowaliśmy w kilku powiązanych zadaniowo rolach: Zewnętrzny nadzór jakości (monitorowanie jakości produktów, cykliczne spotkania ze Zleceniodawcą dla zweryfikowania i oceny współpracy), Kierownik projektu (definiowanie Projektu oraz weryfikacja czy prace prowadzone w ramach projektu zapewniają osiągnięcie jego celu, nadzorowanie prac dostawców, zarządzanie zmianą oraz ryzykiem); Wsparcie koordynacyjne projektu (koordynacja rozliczeń finansowych projektu, kontrola rejestru zadań zleconych przez Komitet Sterujący, zarządzanie dokumentacją projektu). Definicja celu biznesowego Model biznesowy Wybór Dostawców Model systemowy Plan Projektu Cel biznesowy projektu Zakres zmian Opis obecnych problemów Lista osób oddelegowanych Spodziewane korzyści Model procesu gospodarczego Uzgodnienia prawne rach. i podatk. Analiza ryzyka biznesowego Wymagania wobec innych procesów Lista zmian organizacyjnych Wycena zmian biznesowych Model obiektów biznesowych Wymagania biznesowe tech. i form. Odp. na pytania dostawców Oferta (sposób czas i koszt real. zmian) Analiza ofert i rekomendacji Decyzja o wyborze dostawcy Zakres wsparcia Przez systemy Model architektury Wycena braków Infrastr. Logiczny model danych Model komunikacji miedzysystem. Struktura organizacyjna Harmonogram I kosztorys prac Procedury zarządzania jakością i ryzykiem Analiza zwrotu z inwestycji * Powyżej zaprezentowana została Road Mapa przygotowania Studium Wykonalności dla wdrożenia zmian organizacyjnych i IT 10

11 Studium Wykonalności projektu przebudowy drogi krajowej nr 61 w Ostrołęce Miasto Ostrołęka Janusz Kotowski, Prezydent Miasta Ostrołęki Aktualizacja Studium Wykonalności przebudowy drogi krajowej nr 61 tak, aby spełniało wymogi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zaakceptowany wniosek aplikacyjny na dofinansowanie przebudowy drogi. Rola Akademii ASAP: aktualizacja i uzupełnienie Studium Wykonalności o Analizę finansową, Analizę ekonomiczną, ustalenie wkładu UE, analizę wrażliwości oraz potencjalnych ryzyk projektu. Know-how Akademii ASAP: pogłębiliśmy naszą wiedzę związaną z inwestycjami publicznymi oraz Doradztwem Europejskim. Koszty inwestycyjne przebudowy oszacowane zostały na zł. Analiza ekonomiczna wykonana została w oparciu o metodologię opisaną w Niebieskiej Księdze dla projektów drogowych. Analiza ekonomiczna obejmuje ilościowe i pieniężne ujęcie kosztów oraz obliczenie korzyści ekonomicznych netto na podstawie tzw. metody przyrostowej. W analizie wykorzystano kluczowe wartości jednostkowych kosztów ekonomicznych. Jako główne kategorie kosztów ekonomicznych dla inwestycji infrastruktury drogowej przedstawiono koszty eksploatacji pojazdów, koszty czasu użytkowników infrastruktury drogowej, koszty wypadków drogowych i ofiar, zanieczyszczenia środowiska. * Lokalizacja projektu przebudowy drogi krajowej nr 61 11

12 Organizacja programu wydarzeń sportowych TVP SPORT S.A. TVP Sport S.A. Prezes TVP Sport i TVP HD Celem akcji było spopularyzowanie idei biegania dla zdrowia i kondycji fizycznej wpisujące się w edukacyjną misję TVP Sport. Zachęcenie do czynnego uprawiania sportu ponad osób z całej Polski a także z państw ościennych. Bezpośrednie transmisje z imprez w głównych wydaniach Wiadomości TVP oraz w dedykowanych audycjach na TVP Sport. Zaangażowanie w akcję dużych firm popularyzacja biegania. Rola Akademii ASAP: Uczestniczyliśmy w opracowywaniu koncepcji, planowaniu i samodzielnie organizowaliśmy przez kilka lat akcję Polska Biega oraz szereg innych ogólnopolskich imprez biegowych, konferencji prasowych, transmisji telewizyjnych, radiowych, artykułów prasowych oraz Internetowych. Know-how Akademii ASAP: mieliśmy okazję poznać od kuchni funkcjonowanie ogólnopolskich mediów, organizację wielotysięcznych imprez masowych. A przede wszystkim pozyskaliśmy do projektu Ambasadorów osobowości sportu i mediów. *Etapy prac projektowych 12

szybko i skutecznie wdrażamy tylko potrzebne rozwiązania

szybko i skutecznie wdrażamy tylko potrzebne rozwiązania GRZEGORZ POŚPIESZCZYK Dyrektor Działu Szkoleń Akademia ASAP jest wyspecjalizowaną firmą doradczo-szkoleniową. Zapewniamy optymalne rozwiązania biznesowe, przekładające się bezpośrednio na efektywność funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA. doradztwo szkolenia konsulting

OFERTA. doradztwo szkolenia konsulting OFERTA doradztwo szkolenia konsulting Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie z działalności Infovide-Matrix S.A. w 2009 roku Warszawa, dnia 17 marca 2010 roku Spis treści 1. Przedstawienie Spółki...3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl www.knowhow.com.pl INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW SPIS TREŚCI LECZYMY SŁUŻBĘ ZDROWIA 5 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE MED IT 9 MedLider 10 Benchmarking 11 FINANSOWANIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Nadzór Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Ekstrakt z dokumentu Podstawowe informacje o dokumencie: Autor: Kazimierz Frączkowski,

Bardziej szczegółowo

Metodyki Zarządzania Projektami

Metodyki Zarządzania Projektami Metodyki Zarządzania Projektami Konspekt wykładu i zajęć warsztatowych Wersja dokumentu 1.0 z dnia 2009-06-15, Autor: Paweł Schmidt Grupa PM Sadowska i Schmidt Spółka Jawna Wszelkie informacje bądź zapytania

Bardziej szczegółowo

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych Zapytanie ofertowe (RFI) Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C) Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt

Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt Instytucja Kultury EC1 Łódź Miasto Kultury Załącznik nr 3 Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Kwiecień 2012 Ten raport zawiera 24 strony/stron

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery

Akademickie Centrum Kariery Akademickie Centrum Kariery Akademia Ekonomiczna w Krakowie Transfer innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych Projekt został zrealizowany w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie.

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. FlexiProject Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. Spis treści Czym jest FlexiProject Metodyka procesy, narzędzia, dokumenty zaszyte w aplikacji Uwarunkowania techniczne Oferta Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie relacjami z klientami www.comarch.pl Nr 1/2006 (05) MAGAZYN COMARCH ISSN 1734-4212 Zarządzanie relacjami z klientami :: CRM w bankowości korporacyjnej :: Wartościowe relacje z klientami :: Call Center R OZ W IĄ Z AN IA I WDROŻ

Bardziej szczegółowo