Zapytanie ofertowe nr W5/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr W5/2015"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 07 lipca 2015 r. Zapytanie ofertowe nr W5/2015 I. ZAMAWIAJĄCY LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 21C, Warszawa II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W związku z realizacją Projektu pn. Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zwracam się o złożenie oferty na zamówienie o wartości nieprzekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości 30 tyś euro, zgodnie z poniższą specyfikacją. Zamówienie jest realizowane w oparciu o Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. w trybie podstawowym. Wspólny Słownik Zamówień KOD CPV: Usługi szkoleniowe Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług hotelowych i gastronomicznych zgodnych z opisem określonym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej w następujących zakresach: I) Organizacja i przeprowadzenie szkoleń (Część I.) II) Świadczenie usług hotelowych i gastronomicznych (Część II.) Każda z ofert częściowych będzie podlegała odrębnej ocenie tzn. Zamawiający wybierze oferty najkorzystniejsze w ramach poszczególnych części. W ramach Części II. Zamawiający dopuszcza prawo opcji polegające na zarezerwowaniu dodatkowych 3 jednoosobowych pokoi hotelowych oraz rozszerzenia usług gastronomicznych w ww. zakresie. 1

2 III. Termin wykonania zamówienia Wykonywanie zamówienia będzie odbywać się w terminach: a) grudnia, grudnia 2015 oraz stycznia 2016 r. (dla Części I.); b) grudnia, grudnia 2015 oraz stycznia 2016 r. (dla Części II.), IV. Opis sposobu przygotowania oferty Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każda część będzie rozpatrywana oddzielnie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez danego Wykonawcę oferty, na wykonanie więcej niż jednej części. Oferta powinna być przygotowana na wzorze stanowiącym Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego, sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu Zapytania Ofertowego. Oryginał Oferty przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytania Ofertowe podpisany przez uprawnioną osobę powinien być dostarczony drogą pocztową jako list polecony bądź przesyłką kurierską na adres Zamawiającego lub dostarczone osobiście na adres siedziby Zamawiającego, ul. Postęp 21 c, Warszawa, Kancelaria Biura Zarządu, z dopiskiem: Oferta na świadczenie usług szkoleniowych i hotelarsko-gastronomicznych nr W5/2105 zamówienie dofinansowane z MF EOG i NMF Termin składania ofert: 27 lipca 2015 r. V. Ocena Ofert Zamawiający dokonuje oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: Kryterium: cena: waga kryterium 100% (cena najniższa/cena badana) x 100pkt * 100% = ilość pkt Ofertą najkorzystniejszą jest oferta o największej ilości punktów w ramach danej części. Podając cenę za Część II. zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny uwzględniającej prawo opcji. 2

3 VI. Podstawy do odrzucenia Oferty Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: a) jej treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego, b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, d) zawiera błąd w obliczeniu ceny, e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. VII. Dodatkowe informacje Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym kapitałowo zgodnie z oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. I. Zamawiający ustala poniższe kryteria udziału w postępowaniu w stosunku do Części nr 1: I.I. dysponowanie przez Wykonawcę zespołem składającym się z: - co najmniej 8 psychologów lub 8 trenerów, posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu obsługi klienta w branży medycznej oraz z zakresu komunikacji i budowania zespołu, osoby te powinny wykazać się doświadczeniem w postaci minimum 1000 godzin pracy szkoleniowej każdy, - co najmniej 2 trenerów lekarzy lub pielęgniarek/pielęgniarzy i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu obsługi klienta w branży medycznej oraz z zakresu komunikacji i budowania zespołu, osoby te powinny wykazać się doświadczeniem w postaci minimum 1000 godzin pracy szkoleniowej każdy. Osoby te będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. I.II. wykazanie się przez Wykonawcę doświadczeniem w postaci przeprowadzenia w okresie ostatnich trzech lat prowadzenia działalności, a jeżeli okres ten jest krótszy w tym okresie, szkoleń, obejmujących co najmniej 100 dni szkoleniowych z zakresu obsługi klienta w branży medycznej; I.III. wykazanie się przez Wykonawcę doświadczeniem w postaci przeprowadzenia w okresie ostatnich trzech lat prowadzenia działalności, a jeżeli okres ten jest krótszy w tym okresie, szkoleń, obejmujących co najmniej 100 dni szkoleniowych z zakresu komunikacji i budowania zespołu. 3

4 Zamawiający, jako dowód spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przedstawi wykaz osób, o których mowa w pkt I.I., wraz z oświadczeniem, iż spełniają one wymagania wskazane w tym punkcie. Zamawiający, jako dowód spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt I.II- I.III przedstawi wykaz przeprowadzonych szkoleń wraz z datą ich przeprowadzenia i tematyką oraz liczbą godzin szkoleniowych. II. Zamawiający ustala poniższe kryteria udziału w postępowaniu w stosunku do Części nr 2: I.I. Obiekt hotelowy musi być zaszeregowany w standardzie minimum 3 gwiazdki lub wyżej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie; I.II. Obiekt powinien być usytuowany w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia lub Sopot) i być zlokalizowany w odległości nie większej niż 5 kilometrów od stacji PKP na terenie Trójmiasta; I.III. Obiekt powinien dysponować: - parkingiem strzeżonym dla gości hotelowych, dla 25 samochodów; - 5 pięcioma salami o pojemności do 15 osób każda, wyposażonymi w stoły i krzesła, z możliwością zmiany ustawienia stołów, rzutnik multimedialny oraz ekran, z możliwością podłączenia do źródła prądu minimum 3 komputerów; - salą o pojemności co najmniej 80 osób, wyposażenie w ustawieniu sali kinowej, wyposażoną w co najmniej 80 krzeseł i ekran; z możliwością podłączenia rzutnika multimedialnego; - salą umożliwiającą zorganizowanie bankietu dla 110 osób; - pokojami 1 i 2 osobowymi z oddzielnymi łóżkami, dla minimum 45 osób (pokoje 2 osobowe z oddzielnymi łóżkami 20 sztuk, pokoje jednoosobowe 8 sztuk); I.IV. Pokoje oraz sale konferencyjne muszą znajdować się w hotelu ( w jednym obiekcie lub kilku obiektach połączonych ze sobą ciągami komunikacyjnymi bez konieczności wychodzenia na zewnątrz budynków). Wykonawca może polegać na zasobach podmiotów trzecich. W takim wypadku będzie on zobowiązany do przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do udostępnienia tych zasobów podczas wykonywania Przedmiotu Zamówienia. 4

5 VIII. Minimalne elementy, które zawierać musi oferta Nazwę i adres wykonawcy; Wartość oferty (netto i brutto) ; Termin ważności oferty; Wykaz osób, o których mowa w pkt. VII I.I., zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do Oferty, Wykaz szkoleń, o których mowa w pkt. VII I.II-I.III IX. Osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcami: Bartłomiej Konarski, Załączniki: 1. Opis przedmiotu zamówienia. 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z podmiotem udzielającym zamówienia. 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków do udziału w postępowaniu; 4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 5. Projekt umowy na Część I. zamówienia; 6. Projekt umowy na Część II. zamówienia; 7. Wzór Oferty; 8. Wykaz osobowy. 5

Zapytanie ofertowe nr W1/2015

Zapytanie ofertowe nr W1/2015 Warszawa, dnia 10 marca 2015 r. Zapytanie ofertowe nr W1/2015 I. ZAMAWIAJĄCY LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 15/01/2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru ośrodka szkoleniowego/hotelu w Krakowie na potrzeby szkoleń w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012 Kraków, 02.03.2012 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 126227265 e-mail: zamówienia@mission.eu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Warszawa, 28.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031, wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo,

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo, Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3 Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej, wyżywienie i nocleg Uczestników/czek

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce Warszawa, 30.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności: na wynajęcie sal szkoleniowych i przygotowanie cateringu na szkoleniach w ramach realizacji projektu pt. Strategiczny wymiar

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Lublin, 9 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy wynajmu sal szkoleniowych, zakwaterowania, przygotowania obiadów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń realizowanych w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA www.zzpprzymz.pl 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155 Tel. (22) 883-35-12; Fax. (22) 883-35-13 NIP: 525-15-53-851 REGON: 010705939 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013 Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.06.2013 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleń w projekcie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 4/2014/TP, data: 07.04.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nr postępowania: 4/2014/TP, data: 07.04.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem lokali na biura trenerów pracy w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Nr postępowania: 4/2014/TP, data: 07.04.2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo