Zapytanie ofertowe nr W1/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr W1/2015"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 10 marca 2015 r. Zapytanie ofertowe nr W1/2015 I. ZAMAWIAJĄCY LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 21C, Warszawa II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W związku z realizacją Projektu pn. Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zwracam się o złożenie oferty na zamówienie o wartości nieprzekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości 30 tyś euro, zgodnie z poniższą specyfikacją. Zamówienie jest realizowane w oparciu o Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. w trybie podstawowym. Wspólny Słownik Zamówień KOD CPV: CPV usługi w zakresie transportu drogowego CPV usługi w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów CPV usługi w zakresie naprawy i konserwacji samochodów Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie trzech samochodów osobowych (pojazdów) wraz z usługą serwisu. Zasady wynajmu oraz parametry samochodów: 1

2 Informacje ogólne: W ramach postępowania Wykonawca zapewni dostępność trzech pojazdów osobowych o parametrach technicznych wskazanych poniżej. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do placówki Zamawiającego trzy pojazdy zgodnie ze wskazanymi parametrami oraz zapewnić Zamawiającemu usługi dodatkowe wskazane w zapytaniu ofertowym. Wynajem obejmuje: - dostarczenie trzech pojazdów do placówki Zamawiającego pod adresem Gdynia ul. Nocznickiego 8, - wynajem na okres:, do 12 miesięcy, nie dłużej, niż do 30 kwietnia limit kilometrów 4000 kilometrów w każdym miesiącu obowiązywania Umowy na każdy pojazd, - aktualne ubezpieczenie OC, AC z opcją Assistance na terenie RP i NNW Dane techniczne pojazdów: a. Posiadające silnik diesla o mocy min 70 KM lub b. posiadające silnik benzynowy o mocy minimum 70 KM, z wyposażeniem pojazdów w instalację LPG, c. nadwozie: 4-5 drzwi, kolor: dowolny Wyposażenie wewnętrzne: - asymetrycznie dzielona kanapa - fotel kierowcy z regulacją wysokości, - schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, - konsola środkowa z gniazdem 12V, - kieszenie w drzwiach przednich, - haczyki na ubrania z tyłu nad drzwiami, - uchwyty nad drzwiami, - regulacja świateł przednich z miejsca kierowcy, - podgrzewana szyba tylna, Bezpieczeństwo: - poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, - boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, - systemy wspomagające typy ABS,ESP, - trzypunktowe przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, - trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z tyłu, - przednie zagłówki z regulacją wysokości, - zagłówki z tyłu z regulacją wysokości, - sygnalizacja niezapięcia pasów, - immobilliser, - tylne światło przeciwmgielne, - trzecie światło stopu, 2

3 Komfort: Inne: - wspomaganie kierownicy, - regulacja kierownicy, - klimatyzacja, - centralny zamek, - zdalne sterowanie centralnego zamka, - elektrycznie sterowane szyby przednie, - wewnętrzny obieg powietrza z filtrem przeciwpyłowym, - radio, - autoalarm, - samochód fabrycznie nowy Usługa serwisowa Wykonawca ponosi koszty: - obsługi technicznej, przeglądów, napraw i konserwacji pojazdu w czasie trwania Umowy, - napraw eksploatacyjnych Pojazdów, w tym wymiana części zamiennych, zużytych procesem normalnego użytkowania pojazdu: wymianę i uzupełnianie wszelkich materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniem producenta pojazdu tj. np.: płyn hamulcowy, olej hydrauliczny wspomagania układu kierowniczego, sprzęgłowego, oleju silnikowego i przekładniowego, czynnika chłodzącego klimatyzacji, żarówek, piór wycieraczek, okładzin hamulcowych, tarcz sprzęgłowych, wszelkich pasków napędowych, filtrów powietrza i olejowych, -obsługi likwidacji szkód komunikacyjnych z polis ubezpieczeniowych - opłaty rejestracyjnej samochodu, - koszty dostawy samochodu do Zamawiającego, - koszty przeglądów pojazdów, - koszty dolewki płynów podczas przeglądów, - koszty wymiany żarówek, - koszty pióra wycieraczek raz na rok, - naprawy usterek mechanicznych, - koszty wymiany, wulkanizacji i przechowywania opon, - badań technicznych - wymiany tablic rejestracyjnych lub wyrobienia nowego dowodu rejestracyjnego w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub utraty tablic rejestracyjnych, - serwisu ogumienia, w tym zapewnienie opon odpowiednich do sezonu letniego lub zimowego Wynajmujący ponosi koszty eksploatacyjne oraz inne koszty wskazane w Umowie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. 3

4 III. Termin wykonania zamówienia Od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2016 r,, z tym, że Wykonawca dostarczy pojazdy nie później niż w terminie 63 dni od daty zawarcia umowy. IV. Opis sposobu przygotowania oferty Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości zadań objętych przedmiotem Zapytania Ofertowego nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu Zapytania Ofertowego. Oryginał Oferty przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytania Ofertowe podpisany przez uprawnioną osobę powinien być dostarczony drogą pocztową jako list polecony bądź przesyłką kurierską na adres Zamawiającego lub dostarczone osobiście na adres siedziby Zamawiającego: LUX MED Sp. z o.o., ul. Postępu 21 c, Warszawa, Kancelaria Biura Zarządu, z dopiskiem: OFERTA NA WYNAJEM SAMOCHODÓW W RAMACH PROGRAMU PL07 dofinansowanego z MF EOG i NMF NIE OTWIERAĆ, PRZEKAZAĆ DO KOMISJI PRZETARGOWEJ Termin składania ofert: 20 marca 2015 r., do godz. 16:00. V. Ocena Ofert Zamawiający dokonuje oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: Kryterium: cena najmu : waga kryterium 80% Kryterium: koszt przekroczenia limitu kilometrów: waga kryterium 5% 4

5 Kryterium: skrócenie terminu dostawy pojazdów: waga kryterium 15% Za cenę najmu uznaje się sumę kosztów najmu trzech pojazdów. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na trzy różne pojazdy, za termin dostawy uznaje się termin dostarczenia ostatniego pojazdu. Sposób wyliczania ceny: Kryterium cena najmu: waga kryterium 80% następującego wzoru: (cena najniższa/cena badana) x 100pkt * 80% = ilość pkt Kryterium koszt przekroczenia limitu kilometrów: 5% za cenę przekroczenia 100 km powyżej limitu tys. km oraz o każde kolejne 100 km (cena najniższa/cena badana) x100pkt * 5% = ilość pkt Kryterium skrócenie terminu dostawy pojazdów: 15% za skrócenie terminu dostawy pojazdów W kryterium skrócenie terminu dostawy pojazdów Wykonawca zaoferuje ilość dni, o którą skróci maksymalny 63-dniowy termin dostawy według następującej zasady: Za skrócenie terminu dostawy o dwa dni, Wykonawca otrzyma 1 pkt. Łącznie za skrócenie terminu Wykonawca może otrzymać nie więcej niż 15 pkt. Punkty zostaną przydzielone wg następującej gradacji: Oferowany termin skrócenia Liczba oferowany termin skrócenia o 0 dni pkt 0 termin skrócenia o 2 dni 1 kalendarzowych termin skrócenia kalendarzowych o 4 dni 2 termin skrócenia o 6 dni 3 termin skrócenia o 8 dni 4 termin skrócenia o 10 dni 5 termin skrócenia o 12 dni 6 termin skrócenia o 14 dni 7 termin skrócenia o 16 dni 8 kalendarzowych termin skrócenia kalendarzowych o 18 dni 9 termin skrócenia o 20 dni 10 termin skrócenia o 22 dni 11 termin skrócenia o 24 dni 12 termin skrócenia o 26 dni 13 termin skrócenia o 28 dni 14 oferowany termin kalendarzowych skrócenia o minimum 30 dni 15 5

6 Ofertą najkorzystniejszą jest oferta o największej ilości punktów. VI. Podstawy do odrzucenia Oferty Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: a) jej treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego, b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, d) zawiera błąd w obliczeniu ceny, e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. VII. Dodatkowe informacje Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym kapitałowo zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. Wykonawca powinien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków do udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania Ofertowego. Wykonawca powinien złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zapytania Ofertowego. VIII. Minimalne elementy, które zawierać musi oferta Nazwę i adres wykonawcy Opis wskazujący na wypełnienie parametrów wskazanych w zapytaniu ofertowym Wartość oferty (netto i brutto) za 1 miesiąc świadczenia usługi, oraz za 12 miesięcy świadczenia usługi Wartość kosztów za przekroczenie limitu kilometrów określonego dla całkowitego okresu obowiązywania umowy o 100 km oraz dalsze przekroczenia co 100 km (netto i brutto) Termin dostawy wszystkich pojazdów: nie później niż 63 dni od dnia zawarcia Umowy 6

7 Termin ważności oferty 30 dni, który rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu na złożenie oferty Podpisane oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania ofertowego IX. Osoba wyznaczona do kontaktów z Oferentami: Bartłomiej Konarski, Załączniki: 1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z podmiotem udzielającym zamówienia. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków do udziału w postępowaniu; 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 4. Projekt umowy. 7

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/08/2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/08/2015 Warszawa, dnia.10.06.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dostawę: komputerowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/33/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero ZATWIERDZIŁ: 26.07.2012r. NADLEŚNICZY Mgr inz. Andrzej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia - program dla samochodów używanych. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Przedłużona Gwarancja na Samochody Gwarantowane Auto program dla samochodów używanych Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/358/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne......... str. 1 Definicje..................

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo