Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy"

Transkrypt

1 Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 170/42/15 z dnia 13 sierpnia 2015 r. Szczegółowe wchodzą w życie z dniem 1 października 2015 r.

2 I. Postanowienia ogólne. 1. Przez system informatyczny giełdy rozumie się zespół urządzeń i oprogramowania, w szczególności wyspecjalizowany program komputerowy, za pośrednictwem którego odbywa się obrót giełdowy. W ramach systemu wyróżnia się środowisko produkcyjne oraz testowe Towarowa Giełda Energii S.A. ( Giełda, TGE ) udziela zgodnie z Regulaminem obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. ( Regulamin RTG ) dostępu do systemów informatycznych giełdy jedynie upoważnionym: a) pracownikom Giełdy, b) przedstawicielom Członków Giełdy, c) pracownikom Komisji Nadzoru Finansowego, d) pracownikom Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. 2. Zarząd może wyrazić zgodę na dostęp do systemów informatycznych giełdy innym osobom niż określone w ust Dostęp do systemów informatycznych giełdy następuje poprzez nadanie uprawnionym osobom indywidualnego kodu dostępu oraz hasła. 4. Niniejszy dokument reguluje zasady dostępu do systemów informatycznych giełdy dla podmiotów, o których mowa w 2 ust. 1 lit. b) oraz w 2 ust. 2. II. Zasady udzielania dostępu do środowiska produkcyjnego giełdowych systemów informatycznych Dostęp do środowiska produkcyjnego systemów informatycznych giełdy jest generowany na podstawie odpowiedniego wniosku, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 lub Załącznik nr 3 do niniejszych Szczegółowych warunków dostępu do systemów informatycznych giełdy. 2. Wyróżnia się następujące kategorie dostępu w ramach środowiska produkcyjnego: a) dla osób fizycznych: dostęp typu makler oraz dostęp typu obserwator, b) dostęp techniczny Dostęp typu makler jest nadawany dla osób upoważnionych przez Członka Giełdy ( Użytkowników ), zgodnie z wnioskiem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych Szczegółowych warunków dostępu do systemów informatycznych giełdy, wyłącznie dla maklerów wskazanych przez Członka Giełdy na podstawie Listy maklerów upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy na Towarowej Giełdzie Energii S.A., stanowiącej załącznik do Wniosku o dopuszczenie do działania na Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. 2. Każdy Członek Giełdy w ramach ponoszonej opłaty rocznej za uczestnictwo na co najmniej jednym rynku, zgodnie z Regulaminem RTG, może otrzymać do 3 dostępów typu makler po jednym dla każdego Użytkownika. Każdy dodatkowy dostęp jest płatny zgodnie z Giełda w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na udzielenie dodatkowego dostępu do systemu informatycznego giełdy dla maklera. Każdy dodatkowy dostęp dla tego maklera jest płatny zgodnie z 9.

3 4. Na wniosek Członka Giełdy, który posiada co najmniej jeden dostęp typu makler, Użytkownikowi może być nadany dostęp typu obserwator, na podstawie wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Szczegółowych warunków dostępu do systemów informatycznych giełdy. 5. Dostęp techniczny jest nadawany na wniosek zainteresowanego podmiotu na potrzeby podłączenia oprogramowania, zgodnie z wnioskiem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszych Szczegółowych warunków dostępu do systemów informatycznych giełdy. Wnioskodawca może ubiegać się o nadanie nie więcej, niż trzech dostępów technicznych. 6. Dostęp techniczny jest nadawany po uprzednim zatwierdzeniu przez TGE oprogramowania, o którym mowa powyżej, pod względem bezpieczeństwa dla obrotu giełdowego Po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dostępu do systemów informatycznych giełdy, Giełda przekazuje login i hasło Użytkownikowi, a w przypadku dostępu technicznego, podmiotowi wnioskującemu o jego utworzenie. 2. Użytkownik może być dopuszczony do korzystania z systemów informatycznych giełdy po odbyciu szkolenia na zasadach określonych w Szczegółowych zasadach przeprowadzenia szkolenia przez Towarową Giełdę Energii S.A. Użytkownik typu obserwator jest zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu kończącego szkolenie. 3. W celu korzystania z systemów informatycznych giełdy niezbędne jest przekazanie Giełdzie adresów IP/klas adresowych komputerów łączących się z giełdowym systemem informatycznym zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszych Szczegółowych warunków dostępu do systemów informatycznych giełdy. Formularz należy przesłać w wersji elektronicznej przez osobę upoważnioną do kontaktu z TGE. 4. Giełda może odmówić dostępu do systemów informatycznych giełdy osobie wskazanej we wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli uzna, iż przyznanie dostępu tej osobie może naruszać bezpieczeństwo obrotu lub uzasadniony interes uczestników. III. Zasady korzystania z dostępów do środowiska produkcyjnego giełdowych systemów informatycznych Użytkownik oraz podmiot, który uzyskał dostęp techniczny, loguje się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanych przez Giełdę. 2. Przy pierwszym logowaniu wymagana jest zmiana hasła, które musi spełniać następujące wymagania: a) zawiera co najmniej 8 znaków oraz nie więcej niż 30 znaków, b) nie może być takie samo jak login, c) zawiera co najmniej jedną literę, d) zawiera co najmniej jedną cyfrę, e) nie może być takie samo jak 10 haseł poprzednio ustanowionych przez danego Użytkownika. 3. Z wyłączeniem dostępu technicznego, zmiana hasła jest wymagana co 90 dni. 4. Hasło wpisane błędnie więcej niż 3 razy, spowoduje zablokowanie dostępu do systemu.

4 7. 1. W ramach dostępu do środowiska produkcyjnego giełdowych systemów informatycznych Członek Giełdy posiada dostęp do danych i informacji giełdowych, które mogą stanowić informację poufną. 2. Członek Giełdy nie może udostępniać danych giełdowych, uzyskanych w ramach dostępu do środowiska produkcyjnego giełdowych systemów informatycznych, na rzecz osób innych niż osoby upoważnione zgodnie z 3 ust Dane giełdowe dostępne za pomocą środowiska produkcyjnego giełdowych systemów informatycznych mogą być wykorzystywane przez Członka Giełdy wyłącznie w zakresie związanym z jego udziałem w obrocie na giełdzie towarowej prowadzonej przez Giełdę. 4. Członek Giełdy nie może wykorzystywać danych giełdowych udostępnionych przez Giełdę w celu innym niż własny dozwolony użytek, w tym w szczególności nie może wykorzystywać danych giełdowych do tworzenia produktów towarowych lub finansowych, w tym indeksów lub instrumentów pochodnych. 5. W celu uzyskania prawa do rozpowszechniania danych giełdowych na rzecz osób innych niż osoby upoważnione zgodnie z ust. 2 lub wykorzystania w celu innym niż określony w ust 3. i 4 powyżej, Członek Giełdy zobowiązany jest do zawarcia odpowiedniej umowy z Giełdą lub podmiotem przez nią upoważnionym. IV. Zasady udzielania dostępu do środowiska testowego giełdowych systemów informatycznych Z wyłączeniem testów organizowanych przez Giełdę, dostęp do środowiska testowego giełdowych systemów informatycznych jest generowany na wniosek podmiotu zainteresowanego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych Szczegółowych warunków dostępu do systemów informatycznych giełdy. 2. Po rozpatrzeniu wniosku o którym mowa w ust. 1, Giełda udziela Użytkownikowi dostępu do środowiska testowego giełdowych systemów informatycznych. 3. Giełda może odmówić dostępu do środowiska testowego giełdowych systemów informatycznych, jeżeli uzna, iż przyznanie takiego dostępu może naruszać bezpieczeństwo obrotu lub uzasadniony interes uczestników. 4. Dostęp do systemu jest możliwy za pomocą loginu i hasła otrzymanych od Giełdy. 5. Wersja i konfiguracja środowiska testowego udostępnianego przez Giełdę może się różnić od środowiska produkcyjnego giełdowych systemów informatycznych. 6. Giełda nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać u Członka Giełdy w związku z dostępem do środowiska testowego.

5 V. Postanowienia końcowe 1. Dostęp do giełdowych systemów informatycznych produkcyjnych podlega następującym opłatom: Dostępy do systemów produkcyjnych Opłata roczna za dostęp typu makler do modułu notującego Condico Trade z zastrzeżeniem 4 ust. 2 Opłata roczna za dodatkowy dostęp typu makler dla danego maklera do modułu notującego Condico Trade zgodnie z 4 ust. 3 Opłata roczna za dostęp do modułu notującego Condico Trade 3. 2 typu "obserwator" 4. Opłata roczna za dostęp techniczny do modułu notującego Condico Trade na potrzeby podłączenia aplikacji Opłata (netto) za jeden dostęp PLN 500 PLN 2. Dostęp do giełdowych systemów informatycznych testowych podlega następującym opłatom: Dostępy do systemów testowych Dostępy do systemów testowych w dni robocze w godzinach Dostępy do systemów testowych w terminach innych niż określone w pkt. 1 tabeli Opłata (netto) za godzinę dostępu do systemu PLN 3. Opłaty uiszczane są na podstawie faktury wystawionej przez Giełdę, określającej sposób i termin ich uiszczenia. 4. Giełda pobiera opłatę roczną za dostęp do środowiska produkcyjnego oraz opłatę godzinową za dostęp do środowiska testowego giełdowych systemów informatycznych. 5. Wysokość pierwszej opłaty rocznej od podmiotów wnioskujących o dostęp do środowiska produkcyjnego w trakcie trwania danego roku kalendarzowego, będzie obliczona proporcjonalnie do pozostałej części danego roku kalendarzowego, z uwzględnieniem miesiąca, w którym dostęp do środowiska produkcyjnego giełdowych systemów informatycznych został nadany.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w brzmieniu przyjętym uchwałą Nr 146/13 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 16 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną.

Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną. Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną. Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 91/17/IV/09 z dnia 13.11.2009 r. Warunki obrotu wchodzą w życie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy transakcyjnej ING Securities S.A. SidomaOnLine

Instrukcja korzystania z platformy transakcyjnej ING Securities S.A. SidomaOnLine Instrukcja korzystania z platformy transakcyjnej ING Securities S.A. SidomaOnLine Słownik Platforma transakcyjna udostępniony przez ING Securities S.A. system internetowy służący do odbioru notowań, handlu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.)* * Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, uchwalone Uchwałą Nr 1038/2012

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o giełdach towarowych.

USTAWA. o giełdach towarowych. USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. (Dz. U. z dnia 27 listopada 2000 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje funkcjonowanie giełd towarowych i obrót towarami giełdowymi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. Przedmiotem obrotu giełdowego mogą być wyłącznie instrumenty finansowe dopuszczone do tego obrotu.

Regulamin Giełdy. Przedmiotem obrotu giełdowego mogą być wyłącznie instrumenty finansowe dopuszczone do tego obrotu. Regulamin Giełdy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Giełdy określa zasady obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Sarmacką Giełdę Papierów Wartościowych, zwanego dalej obrotem giełdowym. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40 WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA INDEKS mwig40 "Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zmieszczone wszystkie informacje i dane wymagane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 197

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 197 Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 197 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 96/17/IV/09 z dnia 13.11.2009

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2012 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. Definicje.

Artykuł 1. Definicje. Artykuł 1. Definicje. Cumulus TS Cumulus Technology Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Sosnkowskiego 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. (obowiązuje od 01 kwietnia 2015 r.) Postanowienia ogólne 1 1. DM Consus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

DM nie wykonuje korekty informacji podatkowej PIT-8C, jeżeli dane w niej zawarte są błędne, a przyczyna błędu nie leży po stronie DM.

DM nie wykonuje korekty informacji podatkowej PIT-8C, jeżeli dane w niej zawarte są błędne, a przyczyna błędu nie leży po stronie DM. Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 26 lutego 2015 roku (bez zarządzeń dotyczących Zarządzania Aktywami oraz Obrotu Derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Wrzesień 2012 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU Pionie Detalicznym i Korporacyjnym Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) 1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług serwisu Skanuj.to

Regulamin korzystania z usług serwisu Skanuj.to Regulamin korzystania z usług serwisu Skanuj.to Artykuł 1. Definicje. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Skanuj.to Skanuj.to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu, woj. wielkopolskie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

II. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu oraz wymagania techniczne

II. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu oraz wymagania techniczne Umowa licencji aplikacji internetowej "TORPEDO" I. Postanowienia ogólne I.1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako: Użytkownicy ) z serwisu

Bardziej szczegółowo