Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat"

Transkrypt

1 Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Przykłady obliczania opłat pobieranych od emitentów papierów wartościowych Październik 2010 r. 1/10

2 Niniejszy materiał ma na celu prezentację przykładów obliczania opłat od pobieranych od emitentów z tytułu wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w odniesieniu do poniższych kategorii instrumentów finansowych: Akcje, prawa do akcji, prawa poboru akcji Dłużne instrumenty finansowe: obligacje i listy zastawne Informacja ta stanowi realizację zasad ujętych Europejskim Kodeksie Postępowania w zakresie cen i opłat, którego Giełda Papierów Wartościowych jest jednym z sygnatariuszy. 2/10

3 Zasady pobierania opłat od emitentów papierów wartościowych Giełda Papierów Wartościowych pobiera od emitentów opłaty jednorazowe związane z wprowadzaniem do obrotu giełdowego papierów wartościowych oraz opłaty roczne związane obecnością papierów wartościowych na giełdzie. Faktura wystawiana jest w terminie 5 dni od podjęcia uchwały lub wydania komunikatu przez Zarząd Giełdy o wprowadzeniu do obrotu. Faktura z tytułu opłaty rocznej za każdy kolejny rok wystawiana jest w terminie do dnia 7 stycznia każdego roku. Wysokość opłat pobieranych od emitentów na rynku podstawowym określa załącznik nr 2 Regulaminu Giełdy. Wysokość opłat pobieranych od emitentów na rynku równoległym określona jest w załączniku nr 3 Regulaminu Giełdy. Link do dokumentu określającego wysokość opłat: 3/10

4 I. Akcje na rynku podstawowym Opłaty jednorazowe pobierane od spółek debiutujących na rynku Od spółki debiutującej na Giełdzie pobierana jest opłata za złożenie wniosku i dopuszczenie akcji do obrotu w łącznej wysokości 6 tys. zł. (pkt oraz tabeli opłat). Ponadto Giełda pobiera opłatę za wprowadzenie akcji do obrotu, uzależnioną od wartości akcji wprowadzanych do obrotu giełdowego. Maksymalna wysokość opłaty za wprowadzenie akcji do obrotu wynosi 96 tys. zł (pkt 1.1.1). Jeśli emitent decyduje się na wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji, Giełda pobierze także opłatę za dopuszczenie PDA, ich wprowadzenie i notowanie w łącznej wysokości 12 tys. zł. (pkt 1.1.9, 1.2.1, 1.4.1, 2.3). Przykłady sumy opłat za wprowadzenie akcji spółki debiutującej na Giełdzie, łącznie z notowaniem praw do akcji: Przykłady: spółka o kapitalizacji 75 mln zł spółka o kapitalizacji 300 mln zł spółka o kapitalizacji 1,5 mld zł 40,5 tys. zł 108 tys. zł 114 tys. zł Opłaty jednorazowe pobierane od spółek za wprowadzenie do obrotu giełdowego papierów wartościowych tego samego rodzaju co już notowane Giełda pobiera opłatę za dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji emitenta, którego inne akcje są w obrocie giełdowym w wysokości 1,5 tys. zł (pkt 1.2.2). Opłata za wprowadzenie takich akcji do obrotu uzależniona jest od wartości akcji wprowadzanych. Maksymalna wysokość opłaty za wprowadzenie akcji wynosi 96 tys. zł (pkt 1.1.2). Jeśli emitent decyduje się na wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji, Giełda pobiera opłatę za dopuszczenie, wprowadzenie i notowanie praw do akcji, w łącznej wysokości 9 tys. zł (pkt 1.1.9, 1.2.1, 2.3). W przypadku, gdy emitent zdecyduje się na notowanie praw poboru, opłata za ich notowanie wynosi 3 tys. zł (pkt 2.4). 4/10

5 Przykład 1: Spółka notowana na Giełdzie wprowadza do obrotu akcje nowej emisji o wartości 100 mln zł - łączna opłata wynosi 9 tys. zł. Przykład 2: Spółka notowana na Giełdzie wprowadza do obrotu akcje nowej emisji o wartości 100 mln zł. oraz prawa do tych akcji - łączna opłata wynosi 18 tys. zł. Przykład 3: Spółka notowana na Giełdzie trzykrotnie w ciągu roku wprowadza do obrotu niewielkie ilości akcji powstałych po zamianie z obligacji zamiennych, które nie były przedmiotem obrotu na GPW. Suma opłat w ciągu roku za 3 operacje wprowadzenia akcji do obrotu wyniesie 19,5 tys. zł. Opłaty roczne od spółek notowanych na rynku podstawowym Faktury wystawiane są w styczniu każdego roku, z góry za każdy rok notowań. Za każdy rok notowań akcji pobierana jest opłata roczna uzależniona od wysokości kapitalizacji spółki na koniec poprzedniego roku (0,02% wartości). Maksymalna wysokość opłaty za notowanie akcji wynosi 70 tys. zł, minimalna 9 tys. zł (pkt 2.1). W pierwszym roku notowań akcji emitenta pobierana jest opłata roczna za notowanie w wysokości 50% opłaty za wprowadzenie akcji do obrotu (50% * 0,03% wartości), proporcjonalnie do liczby kwartałów w których notowane były akcje. Maksymalna wysokość opłaty za notowanie akcji wynosi 48 tys. zł, minimalna 2,5 tys. zł (uwaga do pkt 2.1). Przykłady wysokości opłaty rocznej za notowanie akcji w pierwszym roku notowań, dla spółki, która zadebiutowała w połowie roku: spółka o kapitalizacji 75 mln zł spółka o kapitalizacji 300 mln zł spółka o kapitalizacji 1,5 mld zł 5,6 tys. zł 22,5 tys. zł 24 tys. zł Przykłady wysokości opłaty rocznej za notowanie akcji w kolejnym roku notowań: spółka o kapitalizacji 75 mln zł spółka o kapitalizacji 300 mln zł spółka o kapitalizacji 1,5 mld zł 15 tys. zł 60 tys. zł 70 tys. zł 5/10

6 II. Akcje na rynku równoległym Opłaty jednorazowe pobierane od spółek debiutujących na rynku Od spółki debiutującej na Giełdzie pobierana jest opłata za złożenie wniosku i dopuszczenie akcji do obrotu w łącznej wysokości 3 tys. zł (pkt , 1.3.1). Ponadto Giełda pobiera opłatę za wprowadzenie akcji do obrotu w wysokości 3 tys. zł (pkt 1.1.1). Jeśli emitent decyduje się na wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji, Giełda pobierze także opłatę za złożenie wniosku, dopuszczenie, wprowadzenie i ich notowanie w łącznej wysokości 7 tys. zł (pkt 1.1.9, 1.2.1, 1.3.1, 2.3). Przykład sumy opłat pobieranych w pierwszym roku notowań: Bez względu na wartość akcji wprowadzanych do obrotu łączna opłata za wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji spółki debiutującej na rynku równoległym wynosi 6 tys. zł. W przypadku, gdy emitent zdecyduje się na wprowadzenie do obrotu praw do akcji łączna opłata z tytułu ich notowania wyniesie 7 tys. zł. Opłaty jednorazowe pobierane od spółek za wprowadzenie do obrotu giełdowego papierów wartościowych tego samego rodzaju co już notowane Giełda pobiera ryczałtową opłatę za dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji emitenta, którego inne akcje są w obrocie giełdowym w wysokości 1 tys. zł (pkt 1.2.2). Opłata za wprowadzenie takich akcji wynosi również 1,5 tys. zł (pkt 1.1.2). Jeśli emitent decyduje się na wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji Giełda pobiera opłatę za dopuszczenie, wprowadzenie i notowanie praw do akcji, w łącznej wysokości 6 tys. zł (pkt 1.1.9, 1.2.1, 2.3). W przypadku, gdy emitent zdecyduje się na notowanie praw poboru łączna opłata z tytułu ich notowania wynosi 2 tys. zł (pkt 2.4). Przykład: Bez względu na wartość akcji wprowadzanych do obrotu przez spółkę notowaną na rynku równoległym łączna opłata za wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego wynosi 3 tys. zł. 6/10

7 W przypadku wprowadzenia akcji oraz praw do akcji łączna opłata wyniesie 9 tys. zł. Opłaty roczne od spółek notowanych na rynku równoległym Faktury wystawiane są w styczniu każdego roku, z góry za każdy rok notowań. Za każdy rok notowań akcji pobierana jest opłata roczna uzależniona od wysokości kapitalizacji spółki na koniec poprzedniego roku (0,02% wartości). Maksymalna wysokość opłaty za notowanie akcji wynosi 8 tys. zł, minimalna 3 tys. zł (pkt 2.1). W pierwszym roku notowań akcji emitenta pobierana jest opłata roczna za notowanie w wysokości 50% opłaty za pierwsze wprowadzenie akcji, proporcjonalnie do okresu w jakim notowane były akcje (uwaga do pkt 2.1).. Przykład: Dla spółki debiutującej w połowie roku bez względu na kapitalizację spółki pobrana opłata roczna za pierwszy rok notowań wyniesie 750 zł. Przykłady wysokości opłaty rocznej za notowanie akcji w kolejnym roku notowań: spółka o kapitalizacji 20 mln zł spółka o kapitalizacji 50 mln zł 4 tys. zł. 8 tys. zł. 7/10

8 III. Dłużne instrumenty finansowe W przypadku dłużnych instrumentów finansowych od emitentów pobierane są takie same opłaty na rynku podstawowym, jak i równoległym. W przypadku obligacji emitowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe pobierana jest za wprowadzenie do obrotu oraz za notowanie łączna opłata ryczałtowa uzależniona od terminu zapadalności, wynosząca 5, 12 lub 18 tys. zł dla obligacji o terminie zapadalności odpowiednio do 5, do 10 lat i powyżej 10 lat (pkt ). Poniżej przedstawione zostały opłaty pobierane w przypadku dłużnych instrumentów finansowych (obligacji i listów zastawnych) emitowanych przez pozostałe podmioty. Jednorazowa łączna opłata za wprowadzenie obligacji lub listów zastawnych do obrotu giełdowego oraz za ich notowanie, uzależniona jest od wartości nominalnej oraz terminu zapadalności, a także od tego, czy emitent notuje już jakiekolwiek papiery wartościowe na GPW. Opłaty emitenta, którego papiery wartościowe nie znajdują się w obrocie zorganizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pkt ) Przykład 1: Wprowadzenie do obrotu i notowanie obligacji (lub listów zastawnych) 7-letnich o wartości 150 mln zł, (100 mln zł * 0,0125%) + (50 mln zł * 0,0100%) + 7 * 500 zł = zł Ponieważ skalkulowana opłata byłaby wyższa, niż opłata maksymalna, zostanie naliczona opłata maksymalna w wysokości zł. Przykład 2: Wprowadzenie do obrotu i notowanie obligacji (lub listów zastawnych) 2-letnich o wartości 350 mln zł. W przypadku emisji o wartości powyżej 300 mln zł procentowe stawki opłat od wartości nominalnej ulegają obniżeniu o 0,0005% (100 mln zł * 0,0120%) + (250 mln zł * 0,0095%) + 2 * 500 zł = zł 8/10

9 Przykład 3: Przykład dotyczy promocyjnie obniżonych stawek opłat dla małych emitentów za wprowadzenie do obrotu emisji (serii) obligacji o wartości nominalnej do 10 mln. zł. Wprowadzenie do obrotu i notowanie obligacji 2-letnich o wartości 2 mln zł. (2 mln zł * 0,0125%) + 2 * 200 zł = 250 zł zł = 650 zł. < 1000 zł Ponieważ obliczona opłata jest niższa, niż 1000 zł, zastosowanie będzie miała opłata minimalna, tzn zł. Standardowa opłata (dla emisji pow. 10 mln zł) wynosiłaby 500 zł za każdy rok, natomiast łączna opłata minimalna wynosiłaby 3000 zł. Opłaty emitenta, którego papiery wartościowe znajdują się w obrocie zorganizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pkt ) Przykład 1: Wprowadzenie do obrotu i notowanie obligacji (lub listów zastawnych) 7-letnich o wartości 150 mln zł, (100 mln zł * 0,0075%) + (50 mln zł * 0,0050%) + 7 * 250 zł = zł Przykład 2: Wprowadzenie do obrotu i notowanie obligacji (lub listów zastawnych) 2-letnich o wartości 350 mln zł. W przypadku emisji o wartości powyżej 300 mln zł procentowe stawki opłat od wartości nominalnej ulegają obniżeniu o 0,0005% (100 mln zł * 0,0070%) + (250 mln zł * 0,0045%) + 2 * 250 zł = zł Przykład 3: Przykład dotyczy promocyjnie obniżonych stawek opłat dla małych emitentów, za wprowadzenia do obrotu emisji (serii) obligacji, której wartość nominalna, łącznie z wartością nominalną pierwszej oraz kolejnych emisji (serii) dłużnych instrumentów finansowych danego emitenta wprowadzonych do obrotu zorganizowanego w ciągu 9/10

10 3 lat od wprowadzenia do tego obrotu pierwszej emisji (serii) dłużnych instrumentów finansowych danego emitenta, nie przekracza kwoty 10 mln zł. Wprowadzenie do obrotu i notowanie obligacji 2-letnich o wartości 2 mln zł. (2 mln zł * 0,0075%) + 2 * 200 zł = 150 zł zł = 550 zł. < 1000 zł Ponieważ obliczona opłata jest niższa, niż 1000 zł, zastosowanie będzie miała opłata minimalna, tzn zł. Standardowa opłata (dla emisji pow. 10 mln zł) wynosiłaby 250 zł za każdy rok, natomiast łączna opłata minimalna wynosiłaby 1500 zł. Wprowadzenie do obrotu na Catalyst: Jeżeli obligacje lub listy zastawne wprowadzane są do obrotu na Catalyst i mają być notowane w ramach Catalyst wyłącznie na Giełdzie, wówczas opłata na rzecz Giełdy wynosi 100% opłaty obliczonej powyżej. Jeżeli natomiast obligacje te, lub listy zastawne, mają być notowane w ramach Catalyst zarówno na Giełdzie, jak i na rynku (regulowanym lub alternatywnym) prowadzonym przez BondSpot S.A., wówczas całkowita opłata Emitenta wyniesie również 100% opłaty obliczonej powyżej, z tym, że zostanie ona podzielona w proporcji: 50% za wprowadzenie do obrotu na rzecz Giełdy oraz 50% za wprowadzenie do obrotu na rzecz BondSpot S.A. 10/10

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2012 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Propozycja zmiany modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Propozycja zmiany modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym Propozycja zmiany modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym I. Synteza W dyskusji o opłatach między Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) a domami maklerskimi pojawia się kwestia nierównego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)*

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)* Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)* Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku

Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku Na podstawie 21 ust. 2 Statutu Giełdy Zarząd Giełdy postanawia co następuje: 1 Giełda oblicza i podaje

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla 10.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł Emitent: Pragma Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-748 Katowice,

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI 46.000 (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

WARUNKI EMISJI 46.000 (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do Propozycji Nabycia Obligacji składanej przez Zarząd MEW S.A. Niniejszy dokument został przygotowany w związku z Art. 5b ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł Emitent: Pragma Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-748 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 59/2013 z dnia 27 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Zasady i metodologia kalkulacji

Zasady i metodologia kalkulacji Wprowadzenie do mbank Polish Corporate Bond Index (mbank PCBI) Zasady i metodologia kalkulacji Data wprowadzenia: 17 października 2013 Przegląd mbank Polish Corporate Bond Index został zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R. Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 6 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze na Catalyst Emitenci obligacji spółdzielczych notowanych na Catalyst (lipiec 2011) Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. Przedmiotem obrotu giełdowego mogą być wyłącznie instrumenty finansowe dopuszczone do tego obrotu.

Regulamin Giełdy. Przedmiotem obrotu giełdowego mogą być wyłącznie instrumenty finansowe dopuszczone do tego obrotu. Regulamin Giełdy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Giełdy określa zasady obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Sarmacką Giełdę Papierów Wartościowych, zwanego dalej obrotem giełdowym. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji

Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji Kryzys finansowy wpłynął na istotne ograniczenia w możliwości finansowania przedsiębiorstwa kredytem bankowym. W poprzednich latach był on łatwy do uzyskania

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne

Memorandum Informacyjne Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 95.015.067 akcji zwykłych bez określonej wartości nominalnej ( Nowe Akcje Zwykłe ) UniCredit Società per Azioni, Rzym, Włochy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna

NOTA INFORMACYJNA. PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna NOTA INFORMACYJNA dla 10.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Podstawy rynku kapitałowego

Biuro Maklerskie. Podstawy rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podstawy rynku kapitałowego 2010 Informacje zawarte w niniejszym materiale umożliwią Państwu lepsze zrozumienie funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz pozwolą na

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich

Bardziej szczegółowo