ZASADY DZIAŁANIA CATALYST. (według stanu prawnego na dzień 1 września 2014 r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY DZIAŁANIA CATALYST. (według stanu prawnego na dzień 1 września 2014 r.)"

Transkrypt

1 ZASADY DZIAŁANIA CATALYST (według stanu prawnego na dzień 1 września 2014 r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 [Catalyst] 1. Catalyst stanowi prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwaną dalej Giełdą oraz BondSpot S.A. zwany dalej BondSpot, system obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi na organizowanych przez te podmioty rynkach. 2. Catalyst nie jest wyodrębnioną formą obrotu zorganizowanego ani też nie powinien być formalnie utożsamiany z prawnie zdefiniowaną formą obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów prawa regulujących zorganizowany obrót instrumentami finansowymi i według kwalifikacji prawnych wynikających z tych przepisów. 2 [Hierarchia aktów regulacyjnych] Giełda oraz BondSpot zapewniają, aby przepisy stanowione przez Giełdę albo BondSpot, dotyczące poszczególnych rynków lub systemów obrotu były, w zakresie normowanym przez przepisy, zharmonizowane z niniejszymi Zasadami. 3 [Pojęcia niezdefiniowane] Pojęcia niezdefiniowane w Zasadach są rozumiane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa obowiązującymi na krajowym rynku regulowanym, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r., Nr 120, poz z późn. zm.) oraz przepisami regulaminów obowiązujących na poszczególnych rynkach lub w systemach obrotu w ramach Catalyst. 1

2 4 [ Struktura Catalyst] Catalyst obejmuje: 1) rynek regulowany prowadzony przez Giełdę, 1 2) rynek regulowany prowadzony przez BondSpot, 2 3) alternatywny system obrotu prowadzony przez Giełdę, 3 4) alternatywny system obrotu prowadzony przez BondSpot, 4 - zwane dalej: rynkami Catalyst. 5 [Skierowanie dłużnych instrumentów finansowych na Catalyst] Skierowanie dłużnych instrumentów finansowych do systemu Catalyst polega na dopuszczeniu / wprowadzeniu danej emisji dłużnych instrumentów finansowych do obrotu na rynkach Catalyst. 6 [Rejestracja emisji w systemie depozytowo-rozliczeniowym] 1. Dłużne instrumenty finansowe, które są przedmiotem ubiegania się o skierowanie do obrotu na rynkach Catalyst powinny być zdematerializowane. 2. Dłużne instrumenty finansowe nie będące przedmiotem ubiegania się o skierowanie do obrotu na rynkach Catalyst mogą nie podlegać dematerializacji. 1 Rynek regulowany detaliczny 2 Rynek regulowany hurtowy 3 Alternatywny system obrotu detaliczny 4 Alternatywny system obrotu hurtowy 2

3 Rozdział II Obowiązki informacyjne emitentów dłużnych instrumentów finansowych 7 [Postanowienia ogólne] 1. Emitenci dłużnych instrumentów finansowych skierowanych do obrotu na Catalyst zobowiązani są do przekazywania informacji bieżących i okresowych zgodnie z przepisami prawa lub przepisami właściwych regulaminów. 2. Informacje bieżące i okresowe powinny: 1) zawierać informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny, 2) być sporządzone w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta lub na cenę lub wartość instrumentów finansowych. 3. Obowiązek przekazywania informacji bieżących i okresowych powstaje począwszy odpowiednio od dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym lub od dnia wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu, chyba że przepisy prawa lub przepisy właściwych regulaminów obowiązujących na rynkach Catalyst wskazują wcześniejszy moment rozpoczęcia wykonywania tego obowiązku. 4. Informacje bieżące i okresowe są niezwłocznie po ich przekazaniu publikowane na stronie internetowej Catalyst. 8 [Zakres obowiązków informacyjnych] 1. Emitenci dłużnych instrumentów finansowych, dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych w ramach Catalyst i wprowadzonych jednocześnie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę lub alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot, przekazują informacje bieżące i okresowe, w zakresie i w terminach, w jakich zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub przepisami regulaminów właściwych rynków Catalyst, informacje te są przekazywane na danym rynku regulowanym Catalyst. 2. Emitenci dłużnych instrumentów finansowych, wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę lub do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot, przekazują informacje bieżące oraz następujące informacje okresowe: 1) raporty roczne - w przypadku emitentów będących jednostkami samorządu terytorialnego, lub w przypadku, gdy emisja jest gwarantowana przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, 2) raporty roczne oraz raporty półroczne w przypadku pozostałych emitentów. 3

4 3. Szczegółowy zakres, wymogi oraz terminy przekazywania informacji bieżących i okresowych dla emitentów, o których mowa w ust. 2, określają przepisy właściwych regulaminów rynków Catalyst. 9 [Język obowiązków informacyjnych] 1. Emitenci dłużnych instrumentów finansowych, dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych Catalyst i wprowadzonych jednocześnie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę lub do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot, przekazują informacje bieżące i okresowe w języku w jakim, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, informacje te są przekazywane na danym rynku regulowanym Catalyst. 2. Emitenci dłużnych instrumentów finansowych, wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę lub do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot, przekazują informacje bieżące i okresowe, według wyboru emitenta, w języku polskim lub języku angielskim. Wraz z przekazaniem pierwszej informacji bieżącej lub okresowej emitent powinien określić w jakim języku będą one przekazywane, chyba że informacje te przekazywane będą w obu wersjach językowych. Emitent zobowiązany jest do uprzedniego opublikowania na stronie internetowej Catalyst informacji o zmianie decyzji w powyższym zakresie. Rozdział III Zasady kierowania dłużnych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego na Catalyst 10 [Skierowanie do obrotu zorganizowanego] 1. Skierowanie dłużnych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego może polegać na: 1) dopuszczeniu emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę oraz rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot, albo 2) dopuszczeniu emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę oraz wprowadzeniu jej do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot, albo 3) dopuszczeniu emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot oraz wprowadzeniu jej do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę, albo 4

5 4) wprowadzeniu emisji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę oraz alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot, albo 5) dopuszczeniu lub wprowadzeniu na każdy z rynków Catalyst lub wyłącznie na jeden z nich. 2. (uchylony) 3. Skierowanie dłużnych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego następuje na wniosek emitenta składany do Giełdy lub BondSpot. 11 [Zasady kierowania do obrotu na rynku regulowanym Catalyst] 1. W przypadku, o którym mowa w 10 ust. 1 pkt 2, dopuszczenie dłużnych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę stanowi podstawę do wprowadzenia ich do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot. 2. W przypadku, o którym mowa w 10 ust. 1 pkt 3, dopuszczenie dłużnych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot stanowi podstawę do wprowadzenia ich do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę. 12 [Zasady kierowania do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę lub BondSpot] 1. Wprowadzenie dłużnych instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę stanowi podstawę do wprowadzenia ich do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot. 2. Wprowadzenie dłużnych instrumentów finansowych jedynie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę lub jedynie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot następuje po spełnieniu wymogów określonych we właściwych regulaminach obowiązujących na tych rynkach Catalyst. 13 [Wymogi dopuszczenia lub wprowadzenia na Catalyst] 1. Dopuszczone/wprowadzone do obrotu na rynkach Catalyst mogą zostać dłużne instrumenty finansowe, o ile: 1) został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, chyba że zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub przepisami właściwych regulaminów obowiązujących na rynkach Catalyst sporządzenie tego dokumentu nie jest wymagane, 2) zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona, 5

6 3) w stosunku do emitenta tych instrumentów nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. 2. Zakres dokumentu informacyjnego składanego przez emitenta określają przepisy prawa oraz przepisy właściwych regulaminów lub innych przepisów obowiązujących na danym rynku Catalyst. 3. W przypadku korzystania przez emitenta, ubiegającego się o wprowadzenie dłużnych instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę lub do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot, z pomocy Autoryzowanego Doradcy, dokument informacyjny powinien wskazywać podmiot pełniący funkcję Autoryzowanego Doradcy oraz zakres jego działania. 14 [Załączniki do wniosku] 1. Do wniosku o dopuszczenie/wprowadzenie dłużnych instrumentów finansowych do obrotu na rynkach Catalyst emitent zobowiązany jest załączyć: 1) odpowiedni dokument informacyjny i aneksy do tego dokumentu, wraz z informacjami o okolicznościach lub zdarzeniach, które nastąpiły w okresie od jego sporządzenia do dnia złożenia wniosku o dopuszczenie lub wprowadzenie, a które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową emitenta lub w ocenie emitenta mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość jego instrumentów finansowych, 2) decyzję właściwego organu nadzoru o zatwierdzeniu dokumentu informacyjnego i aneksów do tego dokumentu, jeżeli jest wymagana. 2. Giełda lub odpowiednio BondSpot może żądać przedstawienia przez emitenta dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów związanych z dopuszczeniem/wprowadzaniem określonych dłużnych instrumentów finansowych do obrotu. Otrzymane informacje, oświadczenia lub dokumenty mogą być opublikowane na stronie internetowej Catalyst. 3. Wzór wniosku emitenta o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst lub rozpoczęcie notowań w alternatywnych systemach obrotu w ramach Catalyst określają przepisy właściwych regulaminów lub inne przepisy obowiązujące na danym rynku Catalyst. 15 [Termin dopuszczenia/wprowadzenia] 1. Giełda i BondSpot zapewniają, aby dopuszczenie/wprowadzenie dłużnych instrumentów finansowych do obrotu na rynkach Catalyst następowało równocześnie, z zastrzeżeniem terminów obowiązujących na danym rynku. 6

7 2. Giełda i BondSpot zapewniają, aby rozpoczęcie obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi na rynkach Catalyst następowało równocześnie, z zastrzeżeniem terminów obowiązujących na danym rynku. 3. Po dopuszczeniu/wprowadzeniu instrumentów finansowych do obrotu, na stronie internetowej Catalyst publikuje się odpowiedni dokument informacyjny oraz informacje, o których mowa w 14 ust. 1 pkt 1). Rozdział IV Wykluczenie z obrotu 16 [Wykluczenie z obrotu na Catalyst] W przypadku, gdy emitent dłużnych instrumentów finansowych narusza przepisy obowiązujące na rynkach Catalyst, a w szczególności nie wykonuje obowiązków związanych z przekazywaniem informacji bieżących i okresowych lub wykonuje je nienależycie, albo w inny sposób narusza interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, dłużne instrumenty finansowe mogą zostać wykluczone z obrotu na danym rynku Catalyst. Rozdział V Uczestnictwo w obrocie na Catalyst 17 [Uczestnicy Catalyst] 1. Stroną transakcji na rynkach Catalyst może być podmiot dopuszczony do działania na Catalyst jako Uczestnik Catalyst. 2. Uczestnikiem Catalyst może zostać: 1) firma inwestycyjna, 2) zagraniczna firma inwestycyjna, 3) instytucja kredytowa, 4) inny podmiot, spełniający wymogi określone we właściwych przepisach prawa, dający rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków związanych z działaniem na Catalyst. 7

8 18 [Zakres działania na Catalyst] 1. Dopuszczenie do działania na rynkach Catalyst obejmuje możliwość obrotu przez Uczestnika Catalyst wszystkimi dłużnymi instrumentami finansowymi dopuszczonymi/wprowadzonymi na Catalyst. 2. Uczestnik Catalyst, po spełnieniu wymagań określonych przepisami prawa lub przepisami właściwych regulaminów rynków Catalyst, może działać na rachunek własny lub na rachunek klienta. 19 [Warunki uczestnictwa procedura standardowa] Podmiot, o którym mowa w 17 ust. 2 może zostać dopuszczony do działania na rynkach Catalyst jeżeli: 1) posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, o ile jest ono wymagane, 2) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z jego uczestnictwem w obrocie na Catalyst, 3) posiada podstawowe środki organizacyjno - techniczne wymagane do obsługi obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi na Catalyst, 4) złoży pisemny wniosek o dopuszczenie do działania na Catalyst. 20 [Dopuszczenia do działania na Catalyst] 1. Dopuszczenie do działania na Catalyst następuje po stwierdzeniu spełnienia przesłanek określonych w przepisach właściwych regulaminów rynków Catalyst. 2. Dopuszczenie do działania na jednym z rynków regulowanych Catalyst stanowi podstawę do dopuszczenia do działania w alternatywnych systemach obrotu Catalyst. 3. Dopuszczenie do działania w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę stanowi podstawę do dopuszczenia do działania w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot. 4. Dopuszczenie do działania na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę stanowi podstawę do dopuszczenia do działania na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot. 21 [Dopuszczenie do działania na Catalyst procedura standardowa] 1. Dopuszczenie do działania na danym rynku organizowanym w ramach Catalyst następuje w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku. 2. Warunki, jakim odpowiadać powinien wniosek o dopuszczenie do działania na danym rynku prowadzonym w ramach Catalyst oraz dokumenty i informacje jakie powinien dostarczyć składający wniosek, określają przepisy właściwych regulaminów oraz inne przepisy obowiązujące na danym rynku Catalyst. 8

9 22 [Odmowa dopuszczenia do działania procedura standardowa] Decyzja o odmowie dopuszczenia do działania na rynku prowadzonym w ramach Catalyst wymaga uzasadnienia. 23 [Warunki uczestnictwa procedura uproszczona] 1. Giełda i BondSpot zapewniają, aby podmiot będący członkiem Giełdy, członkiem regulowanego rynku pozagiełdowego prowadzonego przez BondSpot oraz uczestnikiem Rynku Treasury BondSpot Poland, był dopuszczony do działania na danym rynku prowadzonym w ramach Catalyst, z wyłączeniem dopuszczenia do działania na rynku regulowanym, z chwilą złożenia zawiadomienia o zamiarze działania na danym rynku, o ile zamierzony zakres uczestnictwa odpowiada dotychczasowemu zakresowi działania tego podmiotu. 2. W przypadku zmiany lub rozszerzenia dotychczasowego zakresu działania danego podmiotu na danym rynku prowadzonym w ramach Catalyst, wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia Giełdzie lub BondSpot dokumentów potwierdzających zdolność do działania w danym zakresie. 3. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określają przepisy właściwych regulaminów lub inne przepisy obowiązujące na danym rynku Catalyst. 4. Przepis 22 stosuje się odpowiednio. 24 [Obowiązki uczestnika/uprawnienia Giełdy i BondSpot] 1. Uczestnik Catalyst zobowiązany jest prowadzić swoją działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi na rynkach Catalyst oraz zasadami staranności, lojalności i bezstronności wobec uczestników obrotu, a także z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obrotu. 2. Składający wniosek o dopuszczenie do działania na rynkach Catalyst, jak również Uczestnik Catalyst, zobowiązani są niezwłocznie informować o wszelkich zmianach danych określonych we wniosku o dopuszczenie do działania na rynku prowadzonym w ramach Catalyst. 3. Giełda lub odpowiednio BondSpot może przeprowadzić kontrolę działalności Uczestnika Catalyst w zakresie związanym z obrotem na danym rynku Catalyst i zasadami dostępu do systemu informatycznego. 4. Giełda lub odpowiednio BondSpot może zażądać od Uczestnika Catalyst dodatkowych informacji i dokumentów w zakresie związanym z uczestnictwem na danym rynku 9

10 Catalyst oraz zobowiązać Uczestnika Catalyst do przekazywania Giełdzie lub BondSpot informacji i okresowych sprawozdań finansowych. 25 [Rozpoczęcie działania na Catalyst] 1. Na pisemny wniosek Uczestnika Catalyst, Giełda lub odpowiednio BondSpot określa datę rozpoczęcia jego działania na danym rynku prowadzonym w ramach Catalyst. Warunkiem określenia daty rozpoczęcia działania jest: 1) posiadanie przez Uczestnika Catalyst odpowiednich środków organizacyjnotechnicznych zapewniających prawidłową obsługę obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi notowanymi na danym rynku Catalyst, 2) udokumentowanie przez Uczestnika Catalyst możliwości prawidłowego rozliczania transakcji zawieranych na danym rynku, 3) zobowiązanie się Uczestnika Catalyst do przestrzegania przepisów obowiązujących na Catalyst. 2. Giełda lub odpowiednio BondSpot określają kryteria oceny posiadania odpowiednich środków organizacyjno-technicznych zapewniających prawidłową obsługę obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi notowanymi na danym rynku prowadzonym w ramach Catalyst. 3. Potwierdzenie przez Uczestnika Catalyst możliwości prawidłowego rozliczania zawieranych transakcji odbywa się poprzez przekazanie: 1) potwierdzenia Krajowego Depozytu o posiadaniu przez Uczestnika Catalyst statusu uczestnika rozliczającego w zakresie transakcji zawieranych na danym rynku prowadzonym w ramach Catalyst, lub 2) potwierdzenia Krajowego Depozytu o posiadaniu statusu uczestnika rozliczającego, w zakresie transakcji zawieranych na danym rynku prowadzonym w ramach Catalyst przez inny podmiot, z którym Uczestnik Catalyst zawarł umowę o rozliczanie tych transakcji. 26 [Zakończenie działania na Catalyst] Na pisemny wniosek Uczestnika Catalyst, Giełda lub odpowiednio BondSpot podejmuje uchwałę o zaprzestaniu działania Uczestnika na danym rynku Catalyst, określającą w szczególności datę zakończenia jego działalności. 27 [Zawieszenie działania uczestnika na Catalyst] 1. Giełda lub odpowiednio BondSpot zawiesza na okres do 3 miesięcy prawo do działania Uczestnika na danym rynku prowadzonym w ramach Catalyst jeżeli: 10

11 1) odpowiedni organ nadzoru zawiesił zezwolenie na prowadzenie działalności, o ile posiadanie takiego zezwolenia jest wymagane właściwymi przepisami prawa, 2) nie wykonuje on lub wykonuje nienależycie podstawowe obowiązki dotyczące obrotu na danym rynku Catalyst, lub jego działalność może naruszyć bezpieczeństwo obrotu lub interes uczestników obrotu; 3) uzna, że nie daje on rękojmi prawidłowego wykonywania podstawowych obowiązków wynikających z zasad i przepisów obowiązujących na rynkach Catalyst. 2. Decyzja o zawieszeniu prawa do działania Uczestnika Catalyst wymaga uzasadnienia. 28 [Wykluczenie uczestnika z Catalyst] 1. Giełda lub odpowiednio BondSpot wyklucza Uczestnika Catalyst z działania na danym rynku prowadzonym w ramach Catalyst w przypadku gdy: 1) odpowiedni organ nadzoru cofnął mu zezwolenie lub zezwolenie wygasło z mocy prawa, o ile posiadanie takiego zezwolenia jest wymagane właściwymi przepisami prawa, 2) rażąco narusza on przepisy obowiązujące na danym rynku Catalyst, 3) uzna, że jego działalność narusza bezpieczeństwo obrotu i interes uczestników obrotu. 2. Wykluczenie Uczestnika z działania na jednym z rynków prowadzonych w ramach Catalyst nie powoduje jego wykluczenia z działania na innym rynku Catalyst, o ile jego dalsze uczestnictwo w obrocie na innym rynku nie narusza obowiązujących przepisów prawa lub przepisów właściwych regulaminów, jak również nie zagraża bezpieczeństwu obrotu lub interesom uczestników tego rynku. 3. Decyzja o wykluczeniu Uczestnika Catalyst z działania na rynku prowadzonym w ramach Catalyst wymaga uzasadnienia. Rozdział VI Obrót dłużnymi instrumentami finansowymi na Catalyst 29 [Zasady obrotu] Szczegółowe zasady obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi na Catalyst, w tym w szczególności: 1) zasady, tryb i warunki zawierania i anulowania transakcji, 2) zasady, tryb i warunki notowania, ustalania i ogłaszania kursów lub cen notowanych instrumentów, 3) zasady ewidencji zawieranych transakcji, 4) zasady rozstrzygania sporów dotyczących przebiegu i rozliczania transakcji, 11

12 5) zasady upowszechniania informacji dotyczących składanych ofert oraz zawieranych transakcji, 6) środki służące przeciwdziałaniu i ujawnianiu przypadków manipulacji - określają przepisy właściwych regulaminów rynków Catalyst. Rozdział VII Upowszechnianie informacji o transakcjach na Catalyst 30 [Upowszechnianie informacji o transakcjach] 1. Giełda i BondSpot, zgodnie z przepisami obowiązującymi na rynkach Catalyst, upowszechniają informacje dotyczące ofert, transakcji i obrotów na rynkach Catalyst, zawierające następujące dane: 1) pięć najlepszych ofert kupna i ofert sprzedaży w stosunku do ofert zamieszczonych w arkuszu zleceń - z wyszczególnieniem liczby zleceń i łącznego wolumenu zleceń dla każdego z poziomów cenowych, 2) wielkość obrotów w ujęciu ilościowym oraz cenę i czas zawarcia transakcji - dla każdej transakcji zawartej w danym dniu otwarcia, 3) wielkość obrotów w ujęciu ilościowym oraz cenę zawarcia transakcji - dla każdej transakcji zawartej poza godzinami obrotu w danym dniu otwarcia (transakcji pakietowej), 4) kursy otwarcia i zamknięcia, kursy minimalny i maksymalny oraz wielkość obrotów w ujęciu wartościowym i ilościowym - dla dłużnych instrumentów finansowych notowanych w systemie notowań ciągłych, 5) kursy jednolite oraz wielkość obrotów w ujęciu wartościowym i ilościowym - dla dłużnych instrumentów finansowych notowanych w systemie notowań jednolitych. 2. Upowszechnienie informacji, o których mowa w ust. 1: 1) pkt 1 - następuje w czasie rzeczywistym, 2) pkt 2 - następuje niezwłocznie po zawarciu transakcji, 3) pkt 3 - następuje najpóźniej przed rozpoczęciem następnego dnia otwarcia, 4) pkt następuje niezwłocznie po zakończeniu danego dnia otwarcia. 31 [Przekazywanie uczestnikom informacji o transakcjach] 1. Giełda przekazuje Uczestnikom Catalyst informacje dotyczące każdej transakcji bezwarunkowej zawartej poza obrotem zorganizowanym o terminie rozliczenia wynoszącym dwa dni robocze od dnia zawarcia, której przedmiotem są dłużne instrumenty finansowe autoryzowane lub skierowane do obrotu na rynkach Catalyst, o ile wartość nominalna tej transakcji wynosi co najmniej zł. 12

13 2. W celu wykonania obowiązku określonego w ust. 1, Uczestnik Catalyst jest zobowiązany do przekazywania Giełdzie następujących danych dotyczących transakcji, o których mowa w ust. 1: 1) nazwę i kod dłużnych instrumentów finansowych będących przedmiotem transakcji, 2) stronę transakcji, 3) kurs transakcji określony w procencie wartości nominalnej, 4) wartość transakcji według wartości nominalnej, 5) datę i czas zawarcia transakcji, 6) oznaczenie raportującego oraz kontrahenta. 3. W przypadku, gdy cena transakcji nie odzwierciedla aktualnych warunków rynkowych informacja, o której mowa w ust. 2 pkt 3, powinna zawierać odpowiednie oznaczenie. 4. Przekazanie Giełdzie informacji, o których mowa w ust. 2 następuje: 1) w przypadku transakcji zawartej w danym dniu otwarcia w ciągu 20 minut od chwili zawarcia transakcji, 2) w przypadku transakcji zawartej poza godzinami obrotu w danym dniu otwarcia w ciągu 20 minut od chwili rozpoczęcia najbliższego dnia otwarcia. 5. Obowiązki określone w ust. 2 4 nie mają zastosowania do transakcji, które bank prowadzący działalność maklerską, będący Uczestnikiem Catalyst, zawiera poza prowadzoną przez siebie działalnością maklerską i poza obrotem zorganizowanym, chyba że na Catalyst realizowane są zlecenia na rachunek własny Uczestnika, nie wynikające z prowadzonej przez niego działalności maklerskiej albo Uczestnik zobowiąże się do wykonywania obowiązków określonych w ust W przypadku gdy Uczestnik Catalyst, o którym mowa w ust. 5 nie zobowiąże się do wykonywania obowiązków określonych w ust. 2 4, Giełda nie przekazuje temu Uczestnikowi informacji, o których mowa w ust Na pisemny wniosek banku lub innego podmiotu, który nie jest Uczestnikiem Catalyst, Giełda może przekazywać temu podmiotowi informacje, o których mowa w ust. 1 pod warunkiem, że podmiot ten zobowiąże się do wykonywania obowiązków określonych w ust Rozdział VIII System gwarantowania rozliczeń i rozrachunku transakcji 32 [Fundusz zabezpieczający] 1. Uczestnik Catalyst jest zobowiązany do przystąpienia i dokonywania wpłat do funduszu zabezpieczającego prawidłowe rozliczanie transakcji zawieranych na odpowiednim rynku Catalyst organizowanego przez Krajowy Depozyt Papierów 13

14 Wartościowych S.A., na podstawie właściwych umów, o których mowa w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. 2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 uznaje się za spełniony w przypadku uczestnictwa w funduszu reprezentanta Uczestnika Catalyst, o ile jest on podmiotem posiadającym status uczestnika rozliczającego Krajowego Depozytu. Rozdział IX Autoryzacja dłużnych instrumentów finansowych przy Catalyst (uchylony) Rozdział X Opłaty 38 [Opłaty za autoryzację, wprowadzenie i notowanie na Catalyst] 1. Od emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację pobiera się opłatę roczną 5 za posiadanie autoryzacji w wysokości 0,0005% wartości nominalnej instrumentów dłużnych objętych tym samym kodem ISIN, jednak nie mniej niż 200 zł i nie więcej niż zł; opłata ulega obniżeniu o ¼ za każdy pełny kwartał kalendarzowy roku poprzedzający kwartał, w którym dane instrumenty uzyskały autoryzację; w przypadku gdy w danym roku instrumenty nie będą posiadały autoryzacji przez cały rok kalendarzowy, stawka opłaty za ten rok wynosi ¼ jej wartości za każdy planowany kwartał, w którym instrumenty te mają być autoryzowane. Do obliczania wysokości i pobierania opłaty rocznej, stosuje się odpowiednio przepisy, o których mowa w ust Wprowadzenie dłużnych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego w ramach Catalyst podlega opłacie, która wynosi: 1) w przypadku, gdy dłużne instrumenty finansowe emitenta są wprowadzone do obrotu wyłącznie na jednym z rynków Catalyst - 100% wartości odpowiedniej opłaty ustalanej na podstawie przepisów obowiązujących na danym rynku; 2) w przypadku, gdy dłużne instrumenty finansowe emitenta są wprowadzone do obrotu na dwóch rynkach Catalyst po 50% wartości odpowiedniej opłaty ustalanej na podstawie przepisów obowiązujących na każdym z tych rynków. 5 Opłaty rocznej, o której mowa w 38 ust. 1 pkt 2) Zasad Działania Catalyst, w brzmieniu nadanym im Uchwałą Nr 899/2012 Zarządu Giełdy z dnia 11 września 2012 r., nie pobiera się od instrumentów, które uzyskały autoryzację przed dniem 1 października 2012 r. oraz od instrumentów, które uzyskały autoryzację począwszy od tego dnia objętych tym samym kodem ISIN co instrumenty autoryzowane przed dniem 1 października 2012 r. 14

15 3. Notowanie dłużnych instrumentów finansowych na Catalyst podlega opłacie, która wynosi: 1) w przypadku, gdy dłużne instrumenty finansowe emitenta są notowane wyłącznie na jednym z rynków Catalyst - 100% wartości odpowiedniej opłaty ustalanej na podstawie przepisów obowiązujących na danym rynku; 2) w przypadku, gdy dłużne instrumenty finansowe emitenta są notowane na dwóch rynkach Catalyst po 50% wartości odpowiedniej opłaty ustalanej na podstawie przepisów obowiązujących na każdym z tych rynków. 4. Obliczanie wysokości i pobieranie opłat, o których mowa w ust. 2 i 3, odbywa się według przepisów obowiązujących na danym rynku. Rozdział XI Przepisy przejściowe i końcowe 39 [Wejście w życie niektórych postanowień Zasad Działania Catalyst] Obowiązki określone w 31 obowiązują od dnia wskazanego w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Catalyst. 40 [Wykładnia Zasad Działania Catalyst oraz zalecenia dotyczące funkcjonowania Catalyst] 1. Giełda w porozumieniu z BondSpot, z inicjatywy własnej lub na wniosek emitentów albo innych uczestników obrotu, dokonuje wykładni postanowień niniejszych Zasad Działania Catalyst. 2. Giełda w porozumieniu z BondSpot może wydawać zalecenia dotyczące zasad funkcjonowania Catalyst oraz jego uczestników. 3. Uchwały zawierające wykładnię postanowień niniejszych Zasad oraz zalecenia podawane są do wiadomości uczestników Catalyst. 41 [Zmiany postanowień Zasad] Zmiany w Zasadach Działania Catalyst wchodzą w życie nie wcześniej niż po upływie 14 dni od ich opublikowania na stronie internetowej Catalyst. 15

16 Załącznik Nr 1 do Zasad Działania Catalyst Informacje bieżące i okresowe emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst 1 Niniejszy dokument określa rodzaj i zakres informacji bieżących i okresowych oraz terminy przekazywania tych informacji przez emitentów, którzy uzyskali autoryzację przy Catalyst. 2 Raporty bieżące 1. Emitent jest obowiązany do przekazywania w formie raportu bieżącego informacji o wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową emitenta, w szczególności mających wpływ na jego zdolność wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst. 2. Raport bieżący przekazuje się niezwłocznie po zajściu zdarzeń lub okoliczności, które uzasadniają jego przekazanie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emitenta. 3. Raporty bieżące powinny być numerowane w sposób ciągły w danym roku kalendarzowym. 3 Raporty okresowe 1. Emitent jest obowiązany do przekazywania raportów okresowych w formie raportów rocznych, z zastrzeżeniem Emitent będący jednostką dominującą jest obowiązany dodatkowo do przekazywania raportów okresowych w formie skonsolidowanych raportów rocznych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 3. Raport roczny zawiera co najmniej: 1) roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi emitenta zasadami rachunkowości, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 2) opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym oraz raport podmiotu

17 uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem ust Skonsolidowany raport roczny zawiera co najmniej: 1) skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 2) opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem ust W przypadku gdy w odniesieniu do danego rodzaju emitenta właściwe przepisy określające obowiązki informacyjne emitentów dłużnych instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na Catalyst nie przewidują obowiązku zbadania raportu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, ust. 3 pkt 2) i ust. 4 pkt 2) nie stosuje się. 6. Przy wszystkich danych zawartych w rocznym sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy, sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla roku poprzedniego z danymi dla bieżącego roku obrotowego. 7. Raport roczny przekazuje się niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe, a także nie później niż 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, zawartego w raporcie rocznym. 8. Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej emitenta przekazuje się niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a także nie później niż 15 dni przed terminem walnego zgromadzenia dokonującego zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta, zawartego w skonsolidowanym raporcie rocznym. 9. W przypadku gdy koniec terminu przekazania raportu okresowego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub dodatkowy dzień wolny od pracy, określony odrębnymi przepisami, termin ten upływa pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu. 2

18 4 1. Emitent będący jednostką samorządu terytorialnego obowiązany jest do przekazywania raportów okresowych w formie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu jednostki, wraz z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej. W roku, w którym dokonano emisji dłużnych instrumentów finansowych, do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu emitent dołącza dodatkowo opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu tych instrumentów. 2. Sprawozdania i opinie, o których mowa w ust. 1, przekazuje się nie później niż cztery miesiące od dnia zakończenia roku, którego dotyczą. 5 Emitent przekazuje raporty, o których w 2-4, Giełdzie, za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI), o ile przepisy prawa nie przewidują obowiązku przekazywania tych informacji w inny sposób. Załącznik Nr 2 do Zasad Działania Catalyst Wniosek o autoryzację dłużnych instrumentów finansowych przy Catalyst (uchylony) Załącznik Nr 3 do Zasad Działania Catalyst Raport o emitencie (uchylony) 3

PRZYGOTOWANIE SPÓŁKI DO

PRZYGOTOWANIE SPÓŁKI DO PRZYGOTOWANIE SPÓŁKI DO OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI ADAM TOBOŁA REGULACJE PRAWNE Rynek Główny Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawazdnia29lipca2005rokuooferciepublicznejiwarunkach

Bardziej szczegółowo

(według stanu prawnego na dzień 19 lipca 2011 r.)

(według stanu prawnego na dzień 19 lipca 2011 r.) REGULAMIIN ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU (według stanu prawnego na dzień 19 lipca 2011 r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady działania w alternatywnym systemie obrotu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 103/09 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 4 listopada 2009

Bardziej szczegółowo

Opłaty w alternatywnym systemie obrotu

Opłaty w alternatywnym systemie obrotu Załącznik Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.) Opłaty w alternatywnym systemie obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku:

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku: Załącznik Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2012 r.) Opłaty w alternatywnym systemie obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/O/10 Rady Nadzorczej BondSpot Spółka Akcyjna z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu pozagiełdowego obrotu regulowanego

Uchwała Nr 4/O/10 Rady Nadzorczej BondSpot Spółka Akcyjna z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu pozagiełdowego obrotu regulowanego tekst ujednolicony uwzględniający zmiany dokonane Uchwałą Nr 10/10 Rady Nadzorczej BondSpot S.A. w dniu 25.05.2010 Uchwała Nr 4/O/10 Rady Nadzorczej BondSpot Spółka Akcyjna z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku:

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku: Załącznik Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 listopada 2016 r.) Opłaty w alternatywnym systemie obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Opłaty w Alternatywnym Systemie Obrotu

Opłaty w Alternatywnym Systemie Obrotu Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Opłaty w Alternatywnym Systemie Obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady obliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Opłaty w alternatywnym systemie obrotu

Opłaty w alternatywnym systemie obrotu Załącznik Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 4 marca 2019 r., z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.) Opłaty w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 103/09 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 4 listopada 2009

Bardziej szczegółowo

(według stanu prawnego na dzień 20 czerwca 2012 r.) 1

(według stanu prawnego na dzień 20 czerwca 2012 r.) 1 REGULLAMI IN ALLTTERNATTYWNEGO SYSTTEMU OBROTTU (według stanu prawnego na dzień 20 czerwca 2012 r.) 1 1 Niniejszy dokument zawiera przepisy 9 ust. 6 i 7 oraz 23a-23c, które wchodzą w życie z dniem 27 czerwca

Bardziej szczegółowo

Informacje bieżące i okresowe. przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych. w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

Informacje bieżące i okresowe. przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych. w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2016 r.) Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 103/09 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 4 listopada 2009

Bardziej szczegółowo

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 103/09 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 4 listopada 2009

Bardziej szczegółowo

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 103/09 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 4 listopada 2009

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2012 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 1357/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 listopada 2011 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU. (cześć ogólna, tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 października 2016 r.)*

REGULAMIN ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU. (cześć ogólna, tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 października 2016 r.)* REGULAMIN ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU (cześć ogólna, tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 października 2016 r.)* * Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w brzmieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 86/O/17 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 13 kwietnia 2017

Bardziej szczegółowo

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne 1. Lista ostrzeżeń SII należy do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i prowadzona jest przez jej pracowników według najlepszej ich wiedzy oraz z dochowaniem

Bardziej szczegółowo

Informacje bieżące i okresowe. przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych. w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

Informacje bieżące i okresowe. przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych. w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.) Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Giełdy tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 21 grudnia 2006 r., uwzględnia zmiany wprowadzane następującymi uchwałami Rady Giełdy: - uchwałą Nr 5/1114/2006 z dnia 15 lutego 2006

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu: 1.1. Akcje

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu: 1.1. Akcje Załącznik Nr 2 do Regulaminu Giełdy (według stanu prawnego na dzień 1 lutego 2015 r.) ZAŁĄCZNIK NR 2 OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA RYNKU PODSTAWOWYM 1. Opłaty jednorazowe

Bardziej szczegółowo

1. Cel i zakres procedury

1. Cel i zakres procedury Procedura weryfikacji wypełniania obowiązków przez emitentów instrumentów dłużnych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym BondSpot lub ubiegających się o takie dopuszczenie Informacje przedstawione

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy

Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy Na podstawie 19 ust. 2 lit. g) Statutu Giełdy, Rada Giełdy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)*

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)* Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)* Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Zestawienie opłat obowiązujących na pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1

Zestawienie opłat obowiązujących na pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Zestawienie opłat obowiązujących na pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Opracowano na podstawie: Załącznika nr 2 do Uchwały nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r. Aneks nr 2 z dnia 22 grudnia 2015 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 153/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 28 lipca 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne 1. Lista ostrzeżeń SII należy do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i prowadzona jest przez jej pracowników według najlepszej ich wiedzy oraz z dochowaniem

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI NEWCONNECT STATUS SPÓŁKI PUBLICZNEJ I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

SPÓŁKI NEWCONNECT STATUS SPÓŁKI PUBLICZNEJ I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁKI NEWCONNECT STATUS SPÓŁKI PUBLICZNEJ I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE Agnieszka Góral Wicedyrektor Działu Emitentów GPW Warszawa, 17 października 2012 r. 2 SPÓŁKA NEWCONNECT SPÓŁKA PUBLICZNA PODSTAWA OBOWIĄZKÓW

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu:

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu: Załącznik Nr 2 do Regulaminu Giełdy (według stanu prawnego na dzień 1 września 2019 r.) ZAŁĄCZNIK NR 2 OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA RYNKU PODSTAWOWYM 1. Opłaty jednorazowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity - według stanu prawnego na dzień 4 marca 2019 r.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity - według stanu prawnego na dzień 4 marca 2019 r. Załącznik do Uchwały Nr 100/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 lutego 2019 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity -

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego

Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 22/13 Rady Nadzorczej z dnia 9 maja 2013 r. z uwzględnieniem zmian

Bardziej szczegółowo

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne 1. Lista ostrzeżeń SII należy do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i prowadzona jest przez jej pracowników według najlepszej ich wiedzy oraz z dochowaniem

Bardziej szczegółowo

Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu

Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu 1 Niniejszy dokument określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego

Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej z dnia 3 stycznia 2006 r. z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrotu rynku regulowanego BondSpot

Regulamin obrotu rynku regulowanego BondSpot Regulamin obrotu rynku regulowanego BondSpot Regulamin obrotu rynku regulowanego BondSpot w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 22/13 Rady Nadzorczej z dnia 9 maja 2013 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Giełdy tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 2 października 2006 r., uwzględnia zmiany wprowadzane następującymi uchwałami Rady Giełdy: - uchwałą Nr 5/1114/2006 z dnia 15 lutego 2006

Bardziej szczegółowo

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego Podstawowym warunkiem dopuszczenia akcji spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym jest sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego przez odpowiedni organ nadzoru, chyba

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykaz skrótów......................................... 11 Słowo wstępne......................................... 13 Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ROZDZIAŁ I. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu przyjęto Uchwałą Nr 103/09 Zarządu BondSpot S.A. w dniu 4 listopada 2009 r. zatwierdzono uchwałą Nr 27/O/09 Rady Nadzorczej Bond Spot S.A. w dniu 5 listopada 2009 r. wraz z późniejszymi zmianami Regulamin

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2015 r.

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2015 r. Kancelaria Sejmu s. 1/15 USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2015 r. poz. 1260, 1513, 1844. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r. Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 622/2015 Zarządu Giełdy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie obniżenia stawek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 12 czerwca 2007r.*

Regulamin Giełdy. tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 12 czerwca 2007r.* Regulamin Giełdy tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 12 czerwca 2007r.* (tekst uwzględnia wysokość stawek opłat giełdowych według stanu na dzień 1 października 2007r.) * Regulamin Giełdy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r.) * * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm.,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Poz. 1260 USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. Przedmiotem obrotu giełdowego mogą być wyłącznie instrumenty finansowe dopuszczone do tego obrotu.

Regulamin Giełdy. Przedmiotem obrotu giełdowego mogą być wyłącznie instrumenty finansowe dopuszczone do tego obrotu. Regulamin Giełdy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Giełdy określa zasady obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Sarmacką Giełdę Papierów Wartościowych, zwanego dalej obrotem giełdowym. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU. (cześć ogólna, według stanu prawnego na dzień 2 stycznia 2019 r.)*

REGULAMIN ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU. (cześć ogólna, według stanu prawnego na dzień 2 stycznia 2019 r.)* REGULAMIN ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU (cześć ogólna, według stanu prawnego na dzień 2 stycznia 2019 r.)* * Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy część ogólna (w brzmieniu obowiązującym po wdrożeniu systemu UTP, według stanu prawnego na dzień 17.10.2012 r.

Regulamin Giełdy część ogólna (w brzmieniu obowiązującym po wdrożeniu systemu UTP, według stanu prawnego na dzień 17.10.2012 r. Regulamin Giełdy Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany uchwalone Uchwałą Nr 15/1303/2012 Rady Giełdy z dnia 19 września 2012 r. 1 ROZDZIAŁ I... 5 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 ROZDZIAŁ II... 7 WARUNKI I

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od uczestników

Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłaty za uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego

Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 22/13 Rady Nadzorczej z dnia 9 maja 2013 r. z uwzględnieniem zmiany

Bardziej szczegółowo

Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1

Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Opracowano na podstawie: Załącznika nr 2 do Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/10/11 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące,

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące, Wzór nr 1 OTC dane wnioskodawcy: firma (nazwa) adres WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UCZESTNICTWO I PRZYZNANIA STATUSU UCZESTNIKA ROZLICZAJĄCEGO W SYSTEMIE ROZLICZEŃ OTC ORGANIZOWANYM PRZEZ Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2016 r. Aneks nr 4 z dnia 7 marca 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość okresowa spółek z NC raporty śródroczne

Sprawozdawczość okresowa spółek z NC raporty śródroczne Sprawozdawczość okresowa spółek z NC raporty śródroczne Agnieszka Góral Warszawa, dnia 29 maja i 1 czerwca 2012 roku 2 Historia Na początku były.. raporty półroczne. Pierwsze raporty kwartalne na rynku

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PORTAL INTERNETOWY www.corp gov.gpw.pl OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK PUBLICZNYCH I ICH AKCJONARIUSZY Agnieszka Gontarek Dział Emitentów w GPW Warszawa, 11 grudnia 2008 r. 2 SPÓŁKA NEWCONNECT SPÓŁKA PUBLICZNA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r.

Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy z dnia 30 maja 2007 r. (rynek NewConnect) 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót organizowany) Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lutego 2016 r. Poz. 139 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.) * * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn.

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.

Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. Przyjmuje się, że Klient, który otrzymał od Domu Maklerskiego niniejszą Politykę wykonywania

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obrotu giełdowego

Wprowadzenie do obrotu giełdowego Jesteś tu: Bossa.pl Wprowadzenie do obrotu giełdowego Przedmiotem obrotu na giełdzie mogą być instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego. Decyzję o dopuszczeniu instrumentów finansowych do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 103/09 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 4 listopada 2009

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 13 lipca 2015 r. Aneks nr 5 z dnia 7 lipca 2015 roku do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D,

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1267/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr 1267/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 grudnia 2010 r. Uchwała Nr 1267/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany godzin odbywania sesji giełdowej, harmonogramu notowań, godzin przekazywania raportów

Bardziej szczegółowo

regulamin_ Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Stan prawny na dzień 28 marca 2008 r.

regulamin_ Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Stan prawny na dzień 28 marca 2008 r. regulamin_ Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Stan prawny na dzień 28 marca 2008 r. ROZDZIAŁ II UCZESTNICTWO W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 8 Uczestnikami systemu depozytowo-rozliczeniowego,

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 21 lutego 2018 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie regulacyjne. Projekt: Przygotowanie KDPW do obsługi niepublicznych papierów wartościowych I WSTĘP...2

Zagadnienie regulacyjne. Projekt: Przygotowanie KDPW do obsługi niepublicznych papierów wartościowych I WSTĘP...2 Zagadnienie regulacyjne Projekt: Przygotowanie KDPW do obsługi niepublicznych papierów wartościowych DATA AKTUALIZACJI WERSJA OPIS 28.02.2019 1.0. Powstanie dokumentu SPIS TREŚCI I WSTĘP...2 II PLANOWANY

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.)

Uchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.) Uchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.) w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy (tekst jednolity) Na podstawie 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna Postanowienia ogólne Niniejsza Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus

Bardziej szczegółowo

2/ w 3 załącznika nr 2 Harmonogram dnia księgowego oraz oznaczenia operacji dokonuje się następujących zmian: a/ pozycje 89, 90, 91 i 92 skreśla się;

2/ w 3 załącznika nr 2 Harmonogram dnia księgowego oraz oznaczenia operacji dokonuje się następujących zmian: a/ pozycje 89, 90, 91 i 92 skreśla się; Uchwała Nr 104/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.) Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 3 lipca 2016 r.) Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes.

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes. 1 Informacja to najcenniejszy towar. Zgodzisz się ze mną? - Gordon Gekko Wall Sreet Oliver a Stone a. Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo