Instrukcja korzystania z platformy transakcyjnej ING Securities S.A. SidomaOnLine

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja korzystania z platformy transakcyjnej ING Securities S.A. SidomaOnLine"

Transkrypt

1 Instrukcja korzystania z platformy transakcyjnej ING Securities S.A. SidomaOnLine

2

3 Słownik Platforma transakcyjna udostępniony przez ING Securities S.A. system internetowy służący do odbioru notowań, handlu instrumentami finansowymi i składania dyspozycji internetowych. Nazwę tą stosuje się odpowiednio do modułu Makler dostępnego w systemie ING BankOnLine, SidomaOnLine. Moduł Makler dostępna w systemie ING BankOnLine podstawowa platforma transakcyjna do odbioru notowań i handlu instrumentami finansowymi. ING BankOnLine SidomaOnLine, platforma SidomaOnLine Hasło do logowania system bankowości internetowej w ING Banku Śląskim S.A. platforma transakcyjna przeznaczona do użytku na komputerach typu desktop, wykorzystująca technologię Java. ustalany przez Klienta ciąg od 10 do 16 znaków, min 8 liter w tym 1 duża, min 2 cyfry. Hasło jest wykorzystywane w trakcie logowania do SidomaOnLine. Infolinia techniczna linia telefoniczna obsługiwana przez pracowników ING Securities S.A. udzielająca informacji i pomocy w zakresie funkcjonowania platformy transakcyjnej oraz w sytuacjach awaryjnych. Numery telefonów , Instrukcja Klucz do zatwierdzania dyspozycji Hasło do zatwierdzania dyspozycji Login Umowa Instrukcja korzystania z platformy transakcyjnej ING Securities S.A. SidomaOnLine, Modułu Makler. generowany automatycznie w SidomaOnLine plik służący do zatwierdzania dyspozycji w platformie SidomaOnLine. Klucz przechowywany jest na prywatnym nośniku Klienta i Klient zobowiązany jest do jego posiadania w momencie składania dyspozycji w SidomaOnLine. hasło które Klient może opcjonalnie ustalić do klucza do zatwierdzania dyspozycji składające się z ciągu od 10 do 16 znaków, min 8 liter w tym 1 duża, min 2 cyfry. indywidualny dla każdego Klienta ciąg znaków (identyfikator) składający się z 1 litery imienia i 3 liter nazwiska oraz 4 cyfr nadawanych w przez ING Securities S.A. Login służy do logowania się Klienta do platformy SidomaOnLine. Umowa o świadczenie usług maklerskich. 1

4 Klient Użytkownik Internetowy serwis informacyjny osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, która zawarła z ING Securities S.A. umowę o świadczenie usług maklerskich. osoba fizyczna uprawniona do dysponowania rachunkiem maklerskim oraz innym produktem lub usługą za pośrednictwem Platformy transakcyjnej w imieniu własnym lub w imieniu i na rzecz Klienta na podstawie pełnomocnictwa. strona internetowa ING Securities S.A. dostępna pod adresem 2

5 Rozdział I. Udostępnienie platformy transakcyjnej. 1. ING Securities S.A. udostępnia Klientowi moduł Makler za pośrednictwem platformy SidomaOnLine, po wybraniu odpowiedniej opcji. 2. Dostęp do modułu Makler jest niezbędny do składania przez Klienta wybranych dyspozycji określonych w Uchwale Zarządu na wszystkich rachunkach, do których posiada uprawnienia jako właściciel, pełnomocnik lub reprezentant. 3. ING Securities S.A. udostępnia Klientowi platformę SidomaOnLine za pośrednictwem Infolinii technicznej: a) na wniosek Klienta będącego osoba fizyczną oraz, b) dla każdego Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 4. Dostęp do platformy SidomaOnLine umożliwia Klientowi składanie dyspozycji określonych w Uchwale Zarządu na wszystkich rachunkach, do których posiada uprawnienia jako właściciel, pełnomocnik lub reprezentant. 5. Celem zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania danych, dostęp do platformy SidomaOnLine jest możliwy pod warunkiem posiadania przez Klienta loginu, hasła do logowania oraz klucza do zatwierdzania dyspozycji. Klient może posiadać tylko jeden klucz do zatwierdzania dyspozycji. 6. Klient nie posiadający jeszcze klucza do zatwierdzania dyspozycji ustala hasło do pierwszego logowania w platformie transakcyjnej. 7. Klient ustala hasło do pierwszego logowania oraz otrzymuje login podczas składania dyspozycji udostępnienia platformy SidomaOnLine za pośrednictwem Infolinii technicznej 8. Strony zobowiązują się do utrzymania hasła do pierwszego logowania w tajemnicy i zapobiegania zapoznania się z nim przez osoby trzecie. Klient zobowiązuje się do zmiany hasła po pierwszym zalogowaniu się do platformy SidomaOnLine. Rozdział II. Zasady autoryzacji w platformie transakcyjnej. 1. Autoryzacja Klienta podczas logowania do platformy SidomaOnLine następuje na podstawie poprawnie podanego przez Klienta loginu i hasła do logowania. Hasło do logowania podawane jest w wersji maskowanej co oznacza podanie przez Klienta losowo wybranych znaków składających się na hasło do logowania. 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że trzykrotne błędne logowanie do platformy SidomaOnLine skutkuje zablokowaniem do niej dostępu. 3. Klient może w każdym czasie złożyć dyspozycję zmiany hasła do logowania lub odblokowania dostępu za pośrednictwem Infolinii technicznej. 4. Autoryzacja dyspozycji składanych przez Klienta w platformie SidomaOnLine następuje przy użyciu klucza do zatwierdzania dyspozycji. Klucz do zatwierdzania dyspozycji generowany jest przez Klienta przy pierwszym logowaniu do SidomaOnLine. 5. Klient może w każdym czasie złożyć dyspozycję wygenerowania nowego klucza do zatwierdzania dyspozycji za pośrednictwem Infolinii technicznej. 6. Klient może przy generowaniu klucza do zatwierdzania dyspozycji zabezpieczyć go dodatkowym hasłem do zatwierdzania dyspozycji. 3

6 7. Klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie poufności danych (klucz do zatwierdzania dyspozycji i hasła) oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie próby zainicjowania połączenia przy ich użyciu. 8. Klient zobowiązuje się przechowywać klucz do zatwierdzania dyspozycji w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz uniemożliwiający dostęp do niego osobom trzecim. Klient zobowiązuje się w szczególności nie udostępniać klucza do zatwierdzania dyspozycji osobom trzecim. 9. W przypadku podejrzenia możliwości uzyskania dostępu do klucza do zatwierdzania dyspozycji bądź haseł przez osoby trzecie lub ich zagubienia Klient zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić ten fakt ING Securities S.A. za pośrednictwem infolinii technicznej. ING Securities S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta powstałe z tytułu realizacji zleceń lub dyspozycji w okolicznościach, o których mowa powyżej, w okresie przed dokonaniem zgłoszenia przez Klienta. 10. Autoryzacja Klienta w module Makler następuje przy użyciu klucza do zatwierdzania dyspozycji, po zalogowaniu do Platformy SidomaOnLine oraz wybraniu odpowiedniej opcji uruchamiającej moduł Makler. 11. Po pozytywnej autoryzacji Klienta w module Makler, Klient uprawniony jest do składania wszelkich dyspozycji w tej platformie bez konieczności dodatkowej autoryzacji. Rozdział III. Zasady korzystania z platformy transakcyjnej. 1. ING Securities S.A. umożliwia nieprzerwany dostęp do platformy transakcyjnej za wyjątkiem przerw administracyjnych i konserwacyjnych, przerw spowodowanych przez zdarzenia zewnętrzne, którym ING Securities nie mógł zapobiec lub których ING Securities nie mógł przewidzieć, a które bezpośrednio lub pośrednio doprowadziły do niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 2. Za chwilę przyjęcia przez ING Securities dyspozycji lub złożenia, zmodyfikowania i anulowania zlecenia złożonego przez platformę transakcyjną uznaje się chwilę potwierdzenia ich przyjęcia przez system. 3. Klient zobowiązuje się do natychmiastowego powiadamiania ING Securities S.A. o stwierdzeniu realizacji dyspozycji, która nie została przez niego (lub pełnomocnika) złożona lub otrzymania innej nieprawidłowej informacji dotyczącej stanu rachunku. 4. W przypadku utraty klucza do zatwierdzania dyspozycji, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie ING Securities S.A. 5. Podstawą rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących treści dyspozycji i osoby składającej dyspozycję będzie weryfikacja zapisów w systemach informatycznych ING Securities S.A. 6. ING Securities S.A. może: 4 a) odłączyć Klienta od platformy transakcyjnej, zaprzestać lub zawiesić na czas określony udostępnianie danych lub przyjmowanie dyspozycji za pomocą platformy transakcyjnej, jeżeli: (I) (II) (III) Klient zalega z opłatami, Klient narusza postanowienia Umowy lub Regulaminu, w ocenie ING Securities S.A. wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub Klienta, (IV) gdy z takim żądaniem wystąpi dostawca danych lub inny uprawniony podmiot.

7 (V) ING Securities S.A. podejmie decyzję o rezygnacji z udostępniania Klientom platformy transakcyjnej, informując o tym fakcie Klienta zgodnie z zapisami Regulaminu w terminie umożliwiającym Klientowi wypowiedzenie Umowy. b) Ograniczyć dostęp Klienta będącego osobą fizyczną do modułu Makler za pośrednictwem platformy SidomaOnLine, jeżeli Klient podpisze Umowę ramową o korzystanie z systemów bankowości internetowej, zawieraną pomiędzy Klientem, ING Bankiem Śląskim S.A. i ING Securities S.A. oraz aneks do Umowy o udostępnienie Rachunku oraz modułu Makler za pośrednictwem systemu bankowości internetowej ING Banku Śląskiego S.A. c) trybie natychmiastowym zablokować częściowo lub całkowicie dostęp do rachunku Klienta w przypadku: (I) awarii, (II) nieautoryzowanego dostępu do platformy transakcyjnej ING Securities S.A. 7. ING Securities S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta, w tym z tytułu niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu zleceń lub dyspozycji Klienta, w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w pkt 6, a w przypadkach, o których mowa lit. c), tylko jeżeli zostały spowodowane okolicznościami, za które ING Securities S.A. nie ponosi odpowiedzialności. 8. Zaleca się, aby Klient składał zlecenia kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w ciągu dnia za pośrednictwem tylko jednej aplikacji, ponieważ zlecenia złożone za pośrednictwem modułu Makler nie są widoczne w platformie SidomaOnLine. Rozdział IV. Zasady przekazywania informacji Klientom. 1. ING Securities S.A. przekazuje Klientom informacje, korespondencję oraz powiadomienia za pośrednictwem platformy transakcyjnej lub na numer telefonu komórkowego wskazany do przesyłania komunikatów SMS przez Klienta przy podpisywaniu Umowy. Korespondencję wysyłaną przez ING Securities S.A. za pośrednictwem platformy transakcyjnej uznaje się za dostarczoną prawidłowo. 2. Klient zobowiązuje się niezwłocznie informować ING Securities S.A. o każdej zmianie numeru telefonu, o którym mowa w pkt 1. ING Securities S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta z tytułu nieprzeczytania, nieotrzymania lub opóźnienia w otrzymaniu przez niego komunikatów, o których mowa w pkt 1, spowodowane nie wykonaniem przez Klienta obowiązku, o którym mowa powyżej lub okolicznościami, za które ING Securities S.A. nie ponosi odpowiedzialności. 3. Obowiązki związane z dostarczaniem lub udostępnianiem informacji oraz powiadomień nałożone Regulaminem, a także wszelkie zawiadomienia wymagane lub dozwolone w ramach Umowy, ING Securities S.A. realizuje w dowolny ze wskazanych w pkt 1 sposobów lub udostępnia je w internetowym serwisie informacyjnym ING Securities S.A z zastrzeżeniem, że wszelkie informacje związane z realizacją Umowy, które dotyczą wyłącznie Klienta nie będą udostępniane przez ING Securities S.A. w internetowym serwisie informacyjnym. 4. ING Securities S.A. przyjmuje korespondencję od Klienta na adres poczty elektronicznej: lub inny, o którym zobowiązuje się powiadamiać Klienta w przypadku zmiany poprzez umieszczenie stosownej informacji w internetowym serwisie informacyjnym. 5

8 Rozdział V. Warunki abonenckie. 1. ING Securities S.A. udostępnia Klientowi poprzez platformę transakcyjną dane zawarte w banku danych Systemu Dystrybucji Danych Giełdowych rozpowszechniane przez GPW. 2. ING Securities S.A. udostępnia dane w czasie rzeczywistym czyli przed upływem 15 minut od momentu ich udostępnienia przez GPW. Dane te mogą mieć postać serwisów migawkowych uaktualnianych przez ING Securities S.A. automatycznie w sposób ciągły z częstotliwością ograniczoną do czterech razy na godzinę z co najmniej 15 minutowymi przerwami między kolejnymi uaktualnieniami. 3. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania danych, o których mowa w pkt 1, wyłącznie w celach prywatnych bez prawa ich rozpowszechniania, reprodukcji (kopiowania), transmisji, sprzedaży, dystrybucji, publikacji, nadawania w radiu, telewizji lub internecie lub przekazywania bądź udostępniania w inny sposób osobom trzecim w jakiejkolwiek formie lub formacie. W przypadku naruszenia przez Klienta obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, ponosi on odpowiedzialność na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 4. Klient zgadza się na przekazywanie GPW przez ING Securities S.A. anonimowych informacji statystycznych dotyczących: 6 a) rodzaju i liczby udostępnionych Klientowi serwisów czasu rzeczywistego, b) łącznego czasu udostępnienia Klientowi informacji pochodzących z Systemu Dystrybucji Danych Giełdowych GPW, c) liczby zgłoszonych przez Klienta zapytań do bazy danych zawierających informacje pochodzące z Systemu Dystrybucji Danych Giełdowych GPW oraz udostępnienia GPW w celach kontrolnych, wszelkich umów zawartych z Klientem dotyczących udostępnienia serwisów czasu rzeczywistego. 5. ING Securities świadczy poprzez platformę transakcyjną zróżnicowany zakres usług podzielony na pakiety. Rodzaje pakietów i zakres świadczonych usług w ramach poszczególnych pakietów wyszczególniony jest w Tabeli Opłat i Prowizji Maklerskich. 6. Możliwość korzystania przez Klienta z wybranego pakietu usług uzależniona jest od wniesienia właściwej opłaty lub spełnienia warunków pozwalających na zwolnienie z opłaty. 7. Wysokość i sposób pobierania opłaty za udostępnianie pakietu usług określone są w Tabeli Opłat i Prowizji Maklerskich. Warunki pozwalające na zwolnienie Klienta z opłaty za pakiet usług zostały określone Uchwałą Zarządu ING Securities S.A. 8. Dyspozycja zmiany pakietu może zostać złożona wyłącznie w module Makler, dostępnej za pośrednictwem platformy SidomaOnLine po wybraniu odpowiedniej opcji. 9. Dyspozycja zmiany pakietu na wyższy niż w danym momencie udostępniany Klientowi jest realizowana od razu po złożeniu dyspozycji, pod warunkiem posiadania na rachunku środków pieniężnych w odpowiedniej wysokości lub pod warunkiem uzyskania prawa do zwolnienia z opłaty. 10. Jeżeli wymóg zwolnienia z opłaty określony Uchwałą Zarządu ING Securities S.A. nie został spełniony, Klientowi zostanie naliczona opłata za udostępnienie pakietu. Jeżeli saldo rachunku jest mniejsze niż wymagana opłata, dyspozycja zmiany pakietu zostanie odrzucona. 11. W przypadku spełnienia warunków pozwalających na zwolnienie z opłaty, pakiet jest przyznawany bezpłatnie pierwszemu Użytkownikowi, który złoży INGS141009IN

9 odpowiednią dyspozycję na tym rachunku. Kolejny Użytkownik składający dyspozycję na tym rachunku nie podlega zwolnieniu z opłaty za pakiet usług. 12. Dyspozycja zmiany pakietu z wyższego na niższy realizowana jest w ostatnim dniu miesiąca, w którym została złożona. 13. Na koniec miesiąca kalendarzowego Klient korzystający z pakietu wyższego niż podstawowy otrzymuje dostęp do pakietu podstawowego. Ponowne włączenie pakietu wyższego wymaga złożenia odpowiedniej dyspozycji. 14. Zmiana pakietu określona w pkt. 13 nie dotyczy Klientów Premium określonych Uchwałą Zarządu, którzy wykonali w miesiącu poprzednim przynajmniej jedną transakcję. 15. ING Securities może wypowiedzieć Klientowi warunki abonenckie umożliwiające korzystanie z danych Systemu Dystrybucji Danych Giełdowych rozpowszechniane przez GPW. Wypowiedzenie warunków może nastąpić w przypadku gdy Klient przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego nie dokonał transakcji giełdowej. Ponowne podpisanie warunków abonenckich może nastąpić na podstawie dyspozycji złożonej przez Klienta w module Makler oraz uiszczeniu stosownej opłaty określonej w Tabeli Opłat i Prowizji. 16. ING Securities może dopuścić udostępnienie Klientowi pakietu wyższego niż podstawowy na okres dłuższy niż miesiąc kalendarzowy po spełnieniu warunków określonych Uchwałą Zarządu ING Securities. Rozdział VI. Postanowienia końcowe. 1. ING Securities S.A. zawiadamia Klienta o treści zmian Instrukcji, poprzez wysłanie informacji zgodnie z postanowieniami Rozdziału Instrukcja udostępniana jest Klientom w formie elektronicznej w internetowym serwisie informacyjnym. 3. Instrukcja wchodzi w życie z dniem r. 7

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Wrzesień 2012 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady i

Bardziej szczegółowo

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem.

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NABYCIA LUB ZBYCIA POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NIEREGULOWANEGO OBROTU POZAGIEŁDOWEGO (OVER-THE-COUNTER) ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi. internet banking

REGULAMIN. świadczenia usługi. internet banking Załącznik nr 2 do Uchwały nr 45/BS/2011 z dnia 05 października 2011r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim REGULAMIN świadczenia usługi internet banking w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Czerwiec 2013 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 UDOSTĘPNIENIE SYSTEMU KBSNET...5 ZAWARCIE UMOWY...6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS Słowniczek Przez użyte określenia należy rozumieć: 1. autoryzacja - wyrażenie przez Klienta zgody na wykonanie transakcji płatniczej, 2. Bank Bank Polska Kasa Opieki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI SYGMA BANQUE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE WARUNKI UBEZPIECZENIA OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

REGULAMIN UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI SYGMA BANQUE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE WARUNKI UBEZPIECZENIA OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY REGULAMIN UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI SYGMA BANQUE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE WARUNKI UBEZPIECZENIA OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Obowiązuje od 31.03.2014 r. REGULAMIN UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI SYGMA BANQUE

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom indywidualnym przez Bank SMART (dalej Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

6) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, nie będąca Zleceniem.

6) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, nie będąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I. DEFINICJE Poprzez użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Regulamin świadczenia usługi eskok Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową Rafineria, zwaną dalej SKOK lub Kasą usługi bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU Pionie Detalicznym i Korporacyjnym Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) 1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Kart Kredytowych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i obsługi kart kredytowych wydawanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5 regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 02.02.2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne...

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych...

Bardziej szczegółowo