F88030VI. Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "F88030VI. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 F88030VI Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu

2 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální a správný chod svého spotřebiče. Najdete v něm rady k dokonalému a co nejúčinnějšímu používání spotřebiče. Doporučujeme vám, abyste návod uložili na bezpečném místě, a mohli ho kdykoliv znovu použít. Předejte ho prosím i případnému dalšímu majiteli spotřebiče. Přejeme vám s novým spotřebičem hodně radosti. OBSAH PROVOZNÍ POKYNY 3 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 3 Bezpečnost dětí a osob se zdravotním postižením 3 Všeobecné bezpečnostní informace 3 Použití 3 Čištění a údržba 4 Instalace 4 Opatření proti vlivu mrazu 4 Vodovodní přípojka 5 Připojení k elektrické síti 5 Servisní středisko 6 Vyřazení spotřebiče 6 POPIS SPOTŘEBIČE 7 Optický signál 7 OVLÁDACÍ PANEL 8 Displej 8 Tlačítko Odložený start 9 Tlačítka pro volbu programu 9 Tlačítko pro extra tichý program 9 Tlačítko Multitab 9 Tlačítko Zrušit 9 Tlačítka funkcí 9 Režim nastavení 9 Zvukové signály 10 POUŽITÍ SPOTŘEBIČE 10 NASTAVENÍ ZMĚKČOVAČE VODY 11 Ruční nastavení 11 Elektronické nastavení 11 POUŽITÍ SOLI DO MYČKY 12 POUŽITÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU A LEŠTIDLA 13 Použití mycího prostředku 13 Použití lešticího prostředku 13 Nastavte dávkování leštidla 14 FUNKCE MULTITAB 14 VKLÁDÁNÍ PŘÍBORŮ A NÁDOBÍ 14 Rady a tipy 14 MYCÍ PROGRAMY 15 VOLBA A SPUŠTĚNÍ MYCÍHO PROGRAMU 16 Zvolení a spuštění mycího programu bez odloženého startu 16 Nastavení a spuštění programu s odloženým startem 17 Přerušení mycího programu 17 Zrušení mycího programu nebo odloženého startu 17 Na konci mycího programu 17 Vyjměte nádobí z košů 18 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 18 Vyjmutí a čištění filtrů 18 Čištění ostřikovacích ramen 19 Čištění vnějšího povrchu 19 CO DĚLAT, KDYŽ Nádobí není dostatečně umyté nebo suché 21 Jak zapnout dávkovač leštidla 22 TECHNICKÉ ÚDAJE 22 POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 22 Zmĕny vyhrazeny

3 Bezpečnostní informace 3 PROVOZNÍ POKYNY BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte tento návod: Abyste ochránili svoji bezpečnost i svůj majetek. Abyste pomáhali chránit životní prostředí. Abyste spotřebič správně používali. Pokyny vždy uchovávejte spolu se spotřebičem i pro případ, že byste jej přestěhovali nebo předali jiné osobě. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené nesprávnou instalací či chybným používáním. Bezpečnost dětí a osob se zdravotním postižením Nedovolte, aby spotřebič používaly osoby, včetně dětí, se zhoršenými fyzickými a smyslovými schopnostmi, sníženými mentálními funkcemi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Takové osoby mohou spotřebič používat jen pod dozorem nebo vedením osob odpovědných za jejich bezpečnost. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály. Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení nebo zranění. Všechny mycí prostředky skladujte na bezpečném místě. Nedovolte dětem, aby se dotýkaly mycích prostředků. Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly. Všeobecné bezpečnostní informace Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče. Hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození spotřebiče. Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce mycího prostředku, aby nedošlo k popálení očí, úst nebo hrdla. Nepijte vodu ze spotřebiče. Mohou v ní být zbytky mycího prostředku. Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená bez dozoru. Zabráníte tak možným zraněním nebo tomu, že na otevřená dvířka upadnete. Na otevřená dvířka myčky si nesedejte, ani si na ně nestoupejte. Použití Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, zabráníte tak zranění osob nebo poškození majetku. Tento spotřebič používejte jen k mytí nádobí určeného pro mytí v myčkách. Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumisťujte hořlavé předměty nebo předměty, které obsahují hořlavé látky. Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru. Nože a další nástroje s ostrými špičkami vkládejte do koše na příbory špičkou dolů. Můžete je také položit vodorovně do horního koše nebo do koše na nože. (Koš na nože mají jen některé modely.)

4 4 Bezpečnostní informace Používejte pouze prostředky určené pro myčky (mycí prostředek, sůl, leštidlo). Druhy soli, které nejsou určené do myčky, mohou poškodit změkčovač vody. Před spuštěním mycího programu doplňte do spotřebiče sůl. Zbylá sůl může ve spotřebiči způsobit korozi nebo díry ve spodku spotřebiče. Nikdy dávkovač leštidla neplňte jinými prostředky než leštidlem (např. čisticími prostředky pro myčky, tekutými mycími prostředky). Spotřebič by se mohl poškodit. Před spuštěním mycího programu zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet. Pokud během probíhajícího mycího programu otevřete dvířka, může dojít k uvolnění horké páry. Hrozí nebezpečí popálení pokožky. Nádobí z myčky nevyjímejte, dokud se nedokončí mycí program. Čištění a údržba Před čištěním spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Nepoužívejte hořlavé prostředky nebo prostředky, které mohou způsobit korozi. Nepoužívejte myčku bez filtrů. Zkontrolujte, zda jsou filtry správně umístěné. Nesprávná instalace filtrů má za následek nedostatečné umytí nádobí a může myčku poškodit. K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo poškození spotřebiče. Instalace Přesvědčte se, zda spotřebič nebyl poškozen během přepravy. Poškozený spotřebič nezapojujte. V případě nutnosti se obraťte na dodavatele. Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál. Připojení elektrického napájení, vodovodní instalační práce, nastavení a údržbu spotřebiče smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Zabrání se tak nebezpečí poškození zařízení nebo zranění osob. Při instalaci musí být síťová zástrčka vytažená ze zásuvky. Neprovrtávejte boční strany spotřebiče, aby nedošlo k poškození hydraulických a elektrických součástí. Důležité! Dodržujte pokyny uvedené v přiloženém návodu: Instalace spotřebiče. Sestavení dvířek skříňky. Připojení k přívodu vody a odpadu. Ujistěte se, že je spotřebič namontován pod nebo vedle bezpečných konstrukcí. Opatření proti vlivu mrazu Neinstalujte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 C. Výrobce není odpovědný za škody způsobené mrazem.

5 Bezpečnostní informace 5 Vodovodní přípojka Pro připojení spotřebiče k vodovodu použijte nové hadice. Nepoužívejte již jednou použité hadice. Nepřipojujte spotřebič k novému potrubí nebo k potrubí, které nebylo dlouho používané. Před připojením přívodní hadice nechte vodu několik minut odtéct. Při instalaci spotřebiče dávejte pozor, abyste hadice neskřípli nebo jinak nepoškodili. Přesvědčte se, zda jsou vodovodní spojení těsná, aby nedocházelo k prosakování vody. Při prvním použití spotřebiče zkontrolujte, zda nedochází k prosakování vody u hadic. Přívodní hadice s dvojitým opláštěním je vybavena bezpečnostním ventilem a vnitřním síťovým kabelem. Přívodní hadice je pod tlakem pouze při průtoku vody. Pokud přívodní hadice začne prosakovat, bezpečnostní ventil přeruší průtok vody. Při připojení přívodní hadice buďte opatrní: Přívodní hadici ani bezpečnostní ventil neponořujte do vody. Jestliže se přívodní hadice nebo bezpečnostní ventil poškodí, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Zavolejte pracovníka servisního střediska, aby přívodní hadici vybavenou bezpečnostním ventilem vyměnil. UPOZORNĚNÍ Nebezpečné napětí. Připojení k elektrické síti Spotřebič musí být uzemněn. Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku odolnou proti rázovému proudu. Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely. Hrozí nebezpečí požáru. Nevyměňujte ani neupravujte napájecí kabel. Kontaktujte servisní středisko.

6 6 Bezpečnostní informace Dávejte pozor, abyste zástrčku a síťový kabel za spotřebičem neskřípli nebo jinak nepoškodili. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná. Neodpojujte síťový kabel ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku. Servisní středisko Spotřebič může opravovat pouze kvalifikovaná osoba. Kontaktujte servisní středisko. Použijte výhradně originální náhradní díly. Vyřazení spotřebiče Aby nedošlo k úrazu nebo vzniku škod: Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Odřízněte a vyhoďte síťový kabel. Odstraňte dveřní západku. Tím zabráníte dětem či zvířatům, aby se zavřely ve spotřebiči. Hrozí nebezpečí udušení. Spotřebič zlikvidujte ve sběrném dvoře v místě vašeho bydliště. UPOZORNĚNÍ Mycí prostředky pro myčky nádobí jsou nebezpečné a mohou způsobit poleptání! Pokud dojde s těmito mycími prostředky k nehodě, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se mycí prostředek dostane do úst, vyhledejte ihned lékařskou pomoc. Pokud se mycí prostředek dostane do očí, vyhledejte ihned lékařskou a propláchněte oči vodou. Mycí prostředky pro myčky nádobí uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah dětí. Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená, pokud je v dávkovači mycí prostředek. Dávkovač mycího prostředku naplňte až před spuštěním mycího programu.

7 Popis spotřebiče 7 POPIS SPOTŘEBIČE Horní koš 2 Otočný volič tvrdosti vody 3 Zásobník na sůl 4 Dávkovač mycího prostředku 5 Dávkovač leštidla 6 Typový štítek 7 Filtry 8 Dolní ostřikovací rameno 9 Horní ostřikovací rameno 10 Nejvyšší ostřikovací rameno Optický signál Po spuštění mycího programu se na podlaze pod dveřmi myčky objeví bodový optický signál: Červené světlo pro dobu trvání všech mycích programů. Zelené světlo při ukončení mycího programu. Červené blikající světlo při poruše. Pokud je spotřebič instalovaný ve vyšší poloze se zarovnanými krycími nábytkovými dveřmi, optický signál nebude viditelný.

8 8 Ovládací panel OVLÁDACÍ PANEL 9 A B C Tlačítko Zap/Vyp 2 Displej 3 Tlačítko Odložený start 4 Tlačítka pro volbu programu 5 Tlačítko pro extra tichý program 6 Tlačítko Multitab 7 Tlačítko Zrušit 8 Kontrolky 9 Tlačítka funkcí Sůl 1) Leštidlo 1) Konec programu Kontrolky Kontrolka se rozsvítí se, je-li nutné doplnit zásobník na sůl. Viz část Použití soli do myčky. Po doplnění zásobníku může kontrolka soli ještě několik hodin svítit. Na provoz myčky to nemá nežádoucí vliv. Kontrolka se rozsvítí, je-li nutné doplnit leštidlo. Viz část Použití mycího prostředku a leštidla. Rozsvítí se po skončení mycího programu. 1) V průběhu mycího programu se kontrolky soli a leštidla nerozsvítí, i když jsou zásobníky na sůl nebo leštidlo prázdné. Displej Na displeji se objeví: Elektronické nastavení stupně změkčovače vody. Zapnutí/vypnutí dávkovače leštidla (pouze když je zapnutá funkce Multitab). Číslo mycího programu. Čas zbývající do konce mycího programu. Konec mycího programu. Na displeji se objeví nula. Čas zbývající do odloženého startu. Poruchové kódy. Aktivace/deaktivace zvukových signálů.

9 Ovládací panel 9 Tlačítko Odložený start Tímto tlačítkem odložíte spuštění mycího programu v intervalu od 1 do 24 hodin. Řiďte se pokyny v části Volba a spuštění mycího programu. Tlačítka pro volbu programu Tato tlačítka slouží k volbě mycího programu (ne však tichého mycího programu). Opakovaným stiskem jednoho z těchto tlačítek na displeji navolíte číslo požadovaného programu. Pokud chcete nastavit tichý mycí program, stiskněte příslušné tlačítko. Více informací o mycích programech najdete v části Mycí programy. Tlačítko pro extra tichý program Jde o mycí program, který funguje s nízkou úrovní hluku. Během tichého programu funguje čerpadlo velmi pomalu. Tím se sníží hluk o 25 % oproti běžnému programu. Kvůli tomu tento program trvá velice dlouho. Tento mycí program nastavte v časech, kdy je nízká cena za elektrickou energii. Tlačítko Multitab Stisknutím tohoto tlačítka zapnete funkci Multitab. Řiďte se pokyny v části Funkce Multitab. Tlačítko Zrušit Tímto tlačítkem můžete zrušit mycí program nebo odložený start. Řiďte se pokyny v části Volba a spuštění mycího programu. Tlačítka funkcí Tlačítka funkcí použijte pro tyto postupy: K elektronickému nastavení stupně změkčovače vody. Řiďte se pokyny v části Nastavení změkčovače vody. K zapnutí/vypnutí dávkovače leštidla při zapnuté funkci Multitab. Řiďte se pokyny v části Co dělat, když.... K aktivaci/deaktivaci zvukových signálů. Řiďte se pokyny v části Zvukové signály. Režim nastavení Spotřebič musí být v režimu nastavení při následujících postupech: Při volbě a spuštění mycího programu nebo odloženého startu. K elektronickému nastavení stupně změkčovače vody. K aktivaci/deaktivaci zvukových signálů. K vypnutí/zapnutí dávkovače leštidla. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Spotřebič je v režimu nastavení, když: Na displeji se zobrazí dvě vodorovné čárky. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Spotřebič není v režimu nastavení, když: Na displeji je zobrazena délka trvání mycího programu nebo odloženého startu.

10 10 Použití spotřebiče Pro návrat do režimu nastavení je nutné zrušit zvolený program nebo odložený start. Řiďte se pokyny v části Volba a spuštění mycího programu. Zvukové signály Zvukové signály označují: Konec mycího programu. Elektronické nastavení stupně změkčovače vody. Závadu spotřebiče. Chcete-li zvukové signály deaktivovat, postupujte takto: 1. Zapněte spotřebič. 2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu nastavení. 3. Současně stiskněte a podržte tlačítka funkcí B a C, dokud nezačnou kontrolky tlačítek funkcí A, B a C blikat. 4. Uvolněte tlačítka funkcí B a C. 5. Stiskněte tlačítko funkce C. Kontrolky tlačítek funkcí A a B zhasnou. Kontrolka tlačítka funkce C bude stále blikat. Na displeji se zobrazí aktuální nastavení. zvukové signály jsou zapnuté zvukové signály jsou vypnuté 6. Stiskněte opět tlačítko funkce C. Na displeji se zobrazí nové nastavení. 7. Vypnutím spotřebiče uložíte nastavení. Chcete-li zvukové signály opět aktivovat, postupujte dle výše uvedených pokynů. POUŽITÍ SPOTŘEBIČE 1. Zkontrolujte, zda nastavený stupeň změkčovače vody odpovídá tvrdosti vody ve vaší oblasti. Pokud ne, nastavte změkčovač vody. 2. Naplňte zásobník na sůl solí pro myčky. 3. Naplňte dávkovač leštidla lešticím prostředkem. 4. Vložte do myčky nádobí a příbory. 5. Nastavte správný mycí program pro daný druh nádobí a stupeň znečištění. 6. Naplňte dávkovač mycího prostředku správným množstvím mycího prostředku. 7. Spusťte mycí program. Použijete-li kombinované mycí tablety (3 v 1, 4 v 1, 5 v 1), použijte funkci Multitab (viz Funkce Multitab ).

11 NASTAVENÍ ZMĚKČOVAČE VODY Změkčovač vody slouží k odstranění minerálů a solí z přiváděné vody. Tyto minerály a soli mohou spotřebič poškodit. Pokud stupeň změkčovače vody neodpovídá tvrdosti vody ve vaší oblasti, nastavte jej. Přesný stupeň tvrdosti vody ve vaší oblasti zjistíte u místního vodárenského podniku. Nastavení tvrdosti Tvrdost vody vody Německé stupně ( dh) Francouzské stupně ( TH) mmol/l Clarkovy stupně ručně elektronicky ,1-12, ) ,6-9, ) ,5-7, ) ,1-6, ) ,0-5, ) ,3-3, ) 5 1) ,6-3, ,9-2, ,7-1, < 4 < 7 < 0,7 < 5 1 2) 1 2) 1) Výchozí nastavená poloha. 2) Při tomto stupni sůl nepoužívejte. Změkčovač vody musíte nastavit ručně a elektronicky. Ruční nastavení Otočte voličem tvrdosti vody do polohy 1 nebo 2 (řiďte se tabulkou). Nastavení změkčovače vody 11 Elektronické nastavení 1. Zapněte spotřebič. 2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu nastavení.

12 12 Použití soli do myčky 3. Současně stiskněte a podržte tlačítka funkcí B a C, dokud nezačnou kontrolky tlačítek funkcí A, B a C blikat. 4. Uvolněte tlačítka funkcí B a C. 5. Stiskněte tlačítko funkce A. Kontrolky tlačítek funkcí B a C zhasnou. Kontrolka tlačítka funkce A bude stále blikat. Na displeji se zobrazí aktuální nastavení. Přerušované zvukové signály oznámí aktuální nastavení. Příklad: na displeji se objeví / 5 přerušovaných zvukových signálů = stupeň Opakovaně stiskněte tlačítko funkce A, dokud se na displeji nezobrazí potřebné nastavení. 7. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp nastavení uložíte. Pokud je změkčovač vody nastaven elektronicky na stupeň 1, zůstane kontrolka soli zhasnutá. POUŽITÍ SOLI DO MYČKY Jak doplnit zásobník na sůl 1. Otočením víčka směrem doleva otevřete zásobník na sůl. 2. Zásobník na sůl naplňte 1 litrem vody (pouze v případě, že jej plníte solí poprvé). 3. K doplnění soli použijte trychtýř. 4. Odstraňte sůl, která se vysypala okolo zásobníku na sůl. 5. Otočením víčka směrem doprava zásobník na sůl zavřete. Při doplňování zásobníku na sůl vytéká voda; to je normální jev.

13 Použití mycího prostředku a leštidla 13 POUŽITÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU A LEŠTIDLA MAX Použití mycího prostředku 7 Abyste chránili životní prostředí, nepoužívejte více mycího prostředku, než je nutné. Řiďte se doporučením výrobce uvedeným na obalu mycího prostředku. Jak doplnit dávkovač mycího prostředku: 1. Stiskněte uvolňovací tlačítko 2, abyste otevřeli víčko 7 dávkovače mycího prostředku. 2. Mycí prostředek nasypte/nalijte do dávkovače Pokud má mycí program fázi předmytí, nasypte/nalijte trochu mycího prostředku na vnitřní stranu dvířek myčky. 4. Pokud používáte mycí tablety, dejte tabletu do dávkovače mycího prostředku Zavřete dávkovač mycího prostředku. Zatlačte na víčko, dokud nezaklapne. Při použití mycích tablet používejte dlouhé mycí programy. Tyto tablety se nemohou při krátkých mycích programech plně rozpustit a mohou tak zhoršovat výsledky mytí. Použití lešticího prostředku Leštidlo umožňuje usušení nádobí bez šmouh a skvrn. Dávkovač leštidla automaticky přidá lešticí prostředek při poslední oplachovací fázi. Při doplňování dávkovače leštidla postupujte takto: 1. Stiskněte uvolňovací tlačítko 6, abyste otevřeli víčko 5 dávkovače leštidla. 2. Naplňte dávkovač leštidla 3 lešticím prostředkem. Značka max. ukazuje maximální hladinu. 6 5

14 14 Funkce Multitab 3. Rozlité leštidlo setřete savým hadříkem, aby se při mycím programu netvořilo přílišné množství pěny. 4. Zavřete dávkovač leštidla. Zatlačte na víčko, dokud nezaklapne. Nastavte dávkování leštidla Výrobní nastavení: poloha 3. Dávkování leštidla můžete nastavit mezi polohou 1 (nejnižší dávkování) a 4 (nejvyšší dávkování). Otočením voliče leštidla 4 můžete zvýšit nebo snížit dávku leštidla. FUNKCE MULTITAB Funkce Multitab je určena pro kombinované mycí tablety. Tyto tablety obsahují mycí prostředek, leštidlo a sůl pro myčky. Některé druhy tablet mohou obsahovat ještě další složky. Zkontrolujte, zda jsou tyto tablety vhodné pro tvrdost vody ve vaší oblasti. Řiďte se pokyny výrobce. Když nastavíte funkci Multitab, zůstane nastavená, dokud ji nevypnete. Funkce Multitab vypne dávkování soli a leštidla. Funkce Multitab vypne kontrolky dávkování soli a leštidla. Při použití funkce Multitab se délka programu může prodloužit. Funkci Multitab zapněte ještě před spuštěním mycího programu. Funkci Multitab nemůžete vypnout v průběhu programu. Zapnutí funkce Multitab: Stiskněte tlačítko Multitab. Rozsvítí se kontrolka Multitab. Vypnutí funkce Multitab a oddělené použití mycího prostředku, soli a leštidla: 1. Stiskněte tlačítko Multitab. Kontrolka Multitab zhasne. 2. Doplňte zásobník soli a leštidla. 3. Nastavte změkčovač vody na nejvyšší stupeň. 4. Spusťte mycí program bez nádobí. 5. Seřiďte změkčovač vody podle tvrdosti vody ve vaší oblasti. 6. Seřiďte dávkování leštidla VKLÁDÁNÍ PŘÍBORŮ A NÁDOBÍ Řiďte se pokyny v letáku Příklady náplní ProClean. Rady a tipy Nevkládejte do spotřebiče předměty, které sají vodu (houby, hadry). Z nádobí odstraňte zbytky jídla. Připálené zbytky jídel na nádobí nechte změknout. Duté nádobí (např. šálky, sklenice, hrnce) pokládejte dnem vzhůru. Ujistěte se, že se v nádobách či mísách nehromadí voda.

15 Mycí programy 15 Dbejte na to, aby se nádobí nebo příbory nelepily k sobě. Dbejte na to, aby se sklenice vzájemně nedotýkaly. Malé předměty vložte do koše na příbory. Lžíce promíchejte s dalšími příbory, aby se neslepily dohromady. Nádobí do košů vkládejte tak, aby se voda dostala na všechny jeho části. Lehké kusy vložte do horního koše. Dbejte na to, aby jednotlivé kusy nádobí nehýbaly. Na plastovém nádobí či nepřilnavých pánvích se mohou držet kapky vody. MYCÍ PROGRAMY Mycí programy 1 db 1) Program Stupeň znečištění Normálně znečištěné Typ nádobí Nádobí a příbory 2 Jakékoli Nádobí, příbory, AUTO 2) hrnce a pánve 3 INTENSIV PRO 70 Velmi znečištěné 4 Normálně nebo MIN 3) lehce znečištěné 5 Normálně znečištěné 50 ECO 4) MIN 7 45 GLASS Nádobí, příbory, hrnce a pánve Popis programu Předmytí Hlavní mytí 50 C 1 mezioplach Poslední oplach Sušení Předmytí Hlavní mytí 45 C nebo 70 C 1 nebo 2 mezioplachy Poslední oplach Sušení Předmytí Hlavní mytí 70 C 1 mezioplach Poslední oplach Sušení Nádobí a příbory Hlavní mytí 60 C Oplach Nádobí a příbory Předmytí Hlavní mytí až do 50 C 1 průběžný oplach Závěrečný oplach Sušení Lehce znečištěné Nádobí a příbory Hlavní mytí 55 C 1 mezioplach Poslední oplach Normálně nebo lehce znečištěné Křehké nádobí a sklo Hlavní mytí 45 C 1 mezioplach Poslední oplach Sušení

16 16 Volba a spuštění mycího programu Program Stupeň znečištění Typ nádobí 8 Tento program poskytuje rychlé opláchnutí nádobí, aby se zabránilo přilepení zbytků jídla na nádobí a nepříjemnému zápachu vycházejícímu ze spotřebiče. Mycí program můžete spustit pouze s plně naplněným spotřebičem. Pro tento mycí program nepoužívejte mycí prostředek. Popis programu 1 studený oplach 1) Jedná se o extra tichý mycí program. 2) Spotřebič automaticky upraví teplotu a množství vody. To závisí na množství nádobí v myčce a na úrovni znečištění. Délka programu, spotřeba vody a energie se mohou změnit. 3) Pokud máte jen málo nádobí k mytí, poskytuje tento program úsporné řešení s dokonalými mycími výsledky. 4) Testovací program pro zkušebny. Testovací údaje najdete v přiloženém letáku. Údaje o spotřebě 1 db Program Délka (minuty) Energie (kwh) Voda (litry) ,1-1, ,9-1, AUTO ,5-1, INTENSIV PRO , MIN ,0-1, ECO ,0-1, MIN ,8-0, GLASS ,1 4 Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání v dodávce proudu a na množství nádobí. VOLBA A SPUŠTĚNÍ MYCÍHO PROGRAMU Zvolení a spuštění mycího programu bez odloženého startu 1. Zapněte spotřebič. 2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu nastavení. 3. Zvolte mycí program. Řiďte se pokyny v části Mycí programy.

17 Volba a spuštění mycího programu 17 Na displeji se objeví číslo mycího programu. 4. V případě potřeby zvolte jednu nebo více funkcí. 5. Zavřete dveře myčky. Mycí program se spustí automaticky. Nastavení a spuštění programu s odloženým startem 1. Zapněte spotřebič a zvolte mycí program. 2. Opakovaně stiskněte tlačítko odloženého startu, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný počet hodin pro odložený start. 3. Zavřete dveře spotřebiče. Odpočet se spustí automaticky. Po uplynutí nastaveného času se automaticky spustí mycí program. Otevřením dveří spotřebiče se odpočítávání přeruší. Když dveře opět zavřete, bude odpočítávání pokračovat od okamžiku přerušení. Přerušení mycího programu Otevřete dvířka myčky. Mycí program se zastaví. Zavřete dvířka myčky. Program pokračuje od okamžiku, ve kterém byl přerušen. Zrušení mycího programu nebo odloženého startu Pokud mycí program nebo odložený start ještě nezačaly, můžete volbu změnit. Pokud už mycí program nebo odložený start běží, není možné volbu změnit. Novou volbu je možné provést jedině po zrušení mycího programu nebo odloženého startu. Jestliže zrušíte odložený start, automaticky se také zruší zvolený mycí program. Mycí program musíte zvolit znovu. 1. Stiskněte a podržte tlačítko Zrušit, dokud se na displeji nezobrazí dvě vodorovné čárky. 2. Před spuštěním nového mycího programu zkontrolujte, zda je v dávkovači mycí prostředek. Na konci mycího programu Spotřebič se automaticky zastaví. Zazní zvukový signál. 1. Otevřete dveře myčky. Na displeji se objeví 0. Rozsvítí se kontrolka konce programu. 2. Vypněte spotřebič. 3. Aby nádobí lépe oschlo, ponechte dveře myčky pár minut otevřené. Spotřebič se automaticky vypne po 10 minutách od konce mycího programu.

18 18 Čištění a údržba Vyjměte nádobí z košů Nádobí před vyjmutím z myčky nechte vychladnout. Horké nádobí se snadněji poškodí. Nejprve vyjměte nádobí z dolního koše, a potom z koše horního. Na stěnách a dvířkách spotřebiče může být voda. Nerezový povrch chladne rychleji než nádobí. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Vyjmutí a čištění filtrů Zanesené filtry zhoršují výsledky mytí nádobí. Ačkoliv je nutnost údržby těchto filtrů minimální, musíte je pravidelně kontrolovat a v případě potřeby vyčistit. 1. Otočte filtrem (A) proti směru hodinových ručiček a vyjměte z filtru (B). B A 2. Filtr (A) má dvě části. Při demontáži filtru je od sebe tahem oddělte. 3. Jednotlivé součásti důkladně očistěte vodou. 4. Přiložte obě části filtru (A) k sobě a zatlačte. Ujistěte se, že jsou obě části správně usazené. 5. Vyjměte filtr (B). 6. Filtr (B) důkladně očistěte vodou.

19 Co dělat, když Vraťte filtr (B) na své původní místo. Ujistěte se, že je správně umístěn ve vodicích drážkách (C). 8. Vložte filtr (A) zpět do filtru (B). Otočte filtrem (A) po směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí. C Čištění ostřikovacích ramen Ostřikovací ramena nevyjímejte. Jestliže se otvory v ostřikovacích ramenech zanesou nečistotami, odstraňte je úzkým špičatým předmětem. Čištění vnějšího povrchu Vnější povrch spotřebiče a ovládací panel otírejte vlhkým měkkým hadříkem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky nebo rozpouštědla (např. aceton). CO DĚLAT, KDYŽ... Myčka nezačne mýt nebo se během mytí zastavuje. Nejprve zkuste najít řešení problému (podle tabulky). Pokud řešení nenajdete, kontaktujte servisní středisko. Problém Poruchový kód Možná příčina Možné řešení Myčka se neplní vodou. Na displeji se objeví Vodovodní kohout je zablokovaný nebo zanesený vodním kamenem. Příliš nízký tlak vody. Vodovodní kohout je zavřený. Filtr v přívodní hadici je zanesený. Přívodní hadice není správně připojena. Vyčistěte vodovodní kohout. Kontaktujte vaši vodárenskou společnost. Otevřete vodovodní kohout. Vyčistěte filtr. Zkontrolujte, zda je připojení správné.

20 20 Co dělat, když... Problém Poruchový kód Možná příčina Možné řešení Spotřebič nevypouští vodu. Je aktivován systém proti vyplavení. Nespustil se program. Na displeji se objeví Na displeji se objeví Přívodní hadice je poškozená. Kolík sifonu je zablokovaný. Vypouštěcí hadice je nesprávně připojena. Vypouštěcí hadice je poškozená. Dveře spotřebiče jsou otevřené. Síťová zástrčka není zasunutá do zásuvky. Je spálená pojistka v pojistkové skříni vaši domácnosti. Je nastavený odložený start. (Pouze u spotřebičů s odloženým startem). Ujistěte se, že hadice pro přívod vody není poškozená. Vyčistěte kolík sifonu. Zkontrolujte, zda je připojení správné. Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není poškozená. Zavřete vodovodní kohout a obraťte se na servisní středisko. Zavřete správně dveře spotřebiče. Zasuňte ji do zásuvky. Vyměňte pojistku. Pro okamžité spouštění programu zrušte odložený start. Po kontrole myčku zapněte. Program pokračuje od okamžiku, ve kterém byl přerušen. Pokud se závada objeví znovu, obraťte se na servisní středisko. Pokud se na displeji zobrazí jiný poruchový kód, obraťte se na servisní středisko. Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku. Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde: Model (MOD.)... Výrobní číslo (PNC)... Sériové číslo (SN)...

21 Co dělat, když Nádobí není dostatečně umyté nebo suché Nádobí není čisté. Problém Možná příčina Možné řešení Částečky vodního kamene na nádobí. Na nádobí a skle jsou šmouhy, mléčné skvrny nebo modravý potah. Na nádobí a skle jsou zaschlé vodní kapky. Nádobí je mokré. Nádobí je vlhké a matné. Zvolený mycí program není vhodný pro daný druh nádobí a stupeň znečištění. Koše myčky nebyly naplněny správně. Voda se nedostala na všechny části nádobí. Ostřikovací ramena se nemohou volně otáčet kvůli špatně uloženému nádobí. Filtry jsou zanesené nebo nesprávně sestavené a umístěné. Nedostatečné množství mycího prostředku nebo prostředek chybí. Zásobník na sůl je prázdný. Nesprávné nastavení změkčovače vody. Uzávěr zásobníku na sůl není správně zavřený. Příliš vysoká dávka leštidla. Příliš nízká dávka leštidla. Příčinou může být mycí prostředek. Nastavili jste mycí program bez sušicí fáze nebo se zkrácenou sušicí fází. Dávkovač leštidla je prázdný. Je zapnutá funkce Multitab (tato funkce automaticky vypne dávkovač leštidla). Ujistěte se, že je zvolený mycí program vhodný pro daný druh nádobí a stupeň znečištění. Rozložte nádobí v koších správně. Ujistěte se, že nesprávně uložené nádobí nebrání v pohybu ostřikovacích ramen. Zkontrolujte, zda jsou filtry čisté a správně sestavené a nainstalované. Ujistěte se, že je množství mycího prostředku dostatečné. Naplňte zásobník na sůl solí pro myčky. Seřiďte změkčovač vody. Zkontrolujte, zda je víčko zásobníku na sůl správně zavřené. Snižte dávkování leštidla. Zvyšte dávkování leštidla. Použijte jinou značku mycího prostředku. Nechte dvířka myčky na několik minut pootevřená, a teprve potom nádobí vyjměte. Naplňte dávkovač leštidla lešticím prostředkem. Zapněte dávkovač leštidla.

22 22 Technické údaje Jak zapnout dávkovač leštidla 1. Zapněte spotřebič. 2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu nastavení. 3. Současně stiskněte a podržte tlačítka funkcí B a C. Kontrolky ukazatele programů tlačítek funkcí A, B a C začnou blikat. 4. Uvolněte tlačítka funkcí B a C. 5. Stiskněte tlačítko funkce B. Kontrolky tlačítek funkcí A a C zhasnou. Kontrolka tlačítka funkce B bude stále blikat. Na displeji se zobrazí aktuální nastavení. 6. Stiskněte opět tlačítko funkce B. Na displeji se zobrazí nové nastavení. 7. Vypnutím spotřebiče uložíte nastavení. TECHNICKÉ ÚDAJE Dávkovač leštidla je vypnutý. Dávkovač leštidla je zapnutý. Rozměry Šířka 596 mm Výška Hloubka mm 550 mm Tlak přívodu vody Minimální 0,5 barů (0,05 MPa) Maximální 8 barů (0,8 MPa) Přívod vody 1) Studená nebo teplá voda maximálně 60 C Kapacita Jídelní soupravy 12 1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4". Na typovém štítku na vnitřním okraji dvířek spotřebiče jsou uvedeny údaje pro elektrické připojení. Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů (např. solární či fotovoltaické panely nebo větrná energie), použijte horkou vodu ke snížení spotřeby energie. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto

23 Poznámky k ochraně životního prostředí 23 výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Recyklujte materiály označené symbolem. Obaly vyhoďte do příslušných nádob k recyklaci.

24 24 Spis treści Dziękujemy za wybranie jednego z naszych produktów o wysokiej jakości. Aby zapewnić optymalne i prawidłowe działanie Państwa urządzenia prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Pozwoli to Państwu na doskonałe i najbardziej wydajne kierowanie wszystkimi procesami. Zalecamy przechowywanie instrukcji obsługi w bezpiecznym miejscu, co pozwoli na korzystanie z niej również w przyszłości. Ponadto prosimy o przekazanie jej przyszłemu właścicielowi urządzenia. Życzymy Państwu wiele radości z używania nowego urządzenia. SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA 25 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 25 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych 25 Ogólne zasady bezpieczeństwa 25 Użytkowanie 26 Konserwacja i czyszczenie 26 Instalacja 27 Środki ostrożności w przypadku mrozu 27 Podłączenie do sieci wodociągowej 27 Podłączenie do sieci elektrycznej 28 Autoryzowany serwis 28 Utylizacja urządzenia 28 OPIS URZĄDZENIA 29 Wskaźnik optyczny 30 PANEL STEROWANIA 30 Wyświetlacz 31 Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu 31 Przyciski wyboru programów 31 Przycisk cichego programu zmywania 31 Przycisk funkcji Multitab 31 Przycisk anulowania 31 Przyciski funkcyjne 31 Tryb ustawiania 32 Sygnały dźwiękowe 32 EKSPLOATACJA URZĄDZENIA 33 USTAWIANIE ZMIĘKCZACZA WODY 33 Regulacja ręczna 34 Ustawienie elektroniczne 34 WSYPYWANIE SOLI DO ZMYWARKI 35 UŻYWANIE DETERGENTU I PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO 35 Stosowanie detergentu 35 Wlewanie płynu nabłyszczającego 36 Regulacja dozowania płynu nabłyszczającego 36 UNIWERSALNA TABLETKA DO ZMYWARKI 36 WKŁADANIE SZTUĆCÓW I NACZYŃ 37 Porady i wskazówki 37 PROGRAMY ZMYWANIA 38 WYBÓR I URUCHAMIANIE PROGRAMU ZMYWANIA 40 Wybór i uruchamianie programu zmywania bez opóźnienia 40 Wybór i uruchamianie programu zmywania z opóźnieniem 40 Przerwanie programu zmywania 40 Anulowanie programu zmywania lub opóźnionego startu 40 Po zakończeniu programu zmywania 41 Opróżnianie koszy 41 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 41

25 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 25 Wyjmowanie i czyszczenie filtrów 41 Czyszczenie ramion spryskujących 42 Czyszczenie zewnętrznych powierzchni 42 CO ZROBIĆ, GDY 42 Efekty zmywania i suszenia są niezadowalające 44 Włączanie dozownika płynu nabłyszczającego 45 DANE TECHNICZNE 46 OCHRONA ŚRODOWISKA 46 Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed instalacją i eksploatacją urządzenia należy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi: Ze względu na własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo mienia. Mając na uwadze ochronę środowiska. Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia. Instrukcję należy przechowywać wraz z urządzeniem, również w przypadku przeprowadzki lub odstąpienia urządzenia innemu użytkownikowi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych Urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy niezbędnej do jego obsługi. Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieciom należy zapewnić odpowiednią opiekę, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem. Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Występuje zagrożenie uduszenia lub odniesienia obrażeń. Przechowywać detergenty w bezpiecznym miejscu. Nie dopuszczać do kontaktu dzieci z detergentami. Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte. Ogólne zasady bezpieczeństwa Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń i uszkodzenia urządzenia. Aby uniknąć poparzenia oczu, ust i gardła, należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa dostarczonych przez producenta detergentu.

26 26 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Nie pić wody z urządzenia. W urządzeniu mogą być obecne cząsteczki detergentów. Nie pozostawiać drzwi urządzenia otwartych bez nadzoru. Pozwoli to uniknąć potknięcia się o otwarte drzwi i potencjalnych obrażeń. Nie wolno siadać ani stawać na otwartych drzwiach urządzenia. Użytkowanie Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym. Aby uniknąć obrażeń ciała i szkód materialnych, nie należy używać urządzenia do innych celów. Urządzenie służy wyłącznie do zmywania naczyń i sprzętów domowych nadających się do mycia w zmywarce. Nie umieszczać łatwopalnych produktów lub przedmiotów nasączonych łatwopalnymi produktami w urządzeniu, na nim lub w jego pobliżu. Występuje ryzyko wybuchu lub pożaru. Noże i wszystkie przedmioty z ostrymi końcówkami umieszczać w koszu na sztućce, ostrym końcem skierowanym w dół. Można je również układać w pozycji poziomej w górnym koszu lub koszyku na noże. (nie wszystkie modele są wyposażone w kosz na noże). Używać wyłącznie produktów przeznaczonych do zmywarek (detergentu, soli oraz płynu nabłyszczającego). Sól, która nie jest przeznaczona do zmywarek może spowodować uszkodzenie zmiękczacza wody. Sól w urządzeniu należy uzupełniać bezpośrednio przed uruchomieniem programu zmywania. Resztki soli pozostające w urządzeniu mogą spowodować korozję lub perforację dna urządzenia. Nie należy wlewać do dozownika płynu nabłyszczającego żadnych innych substancji (środków do czyszczenia zmywarek, detergentów w płynie). Może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Przed uruchomieniem programu zmywania upewnić się, że ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać. W przypadku otwarcia drzwi podczas cyklu zmywania może dojść do uwolnienia gorącej pary. Istnieje ryzyko poparzenia ciała. Nie wyjmować naczyń z urządzenia przed zakończeniem programu zmywania. Konserwacja i czyszczenie Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je wyłączyć i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Nie stosować łatwopalnych produktów lub produktów powodujących korozję. Nie używać urządzenia bez filtrów. Należy upewnić się, że filtry są prawidłowo zainstalowane. Nieprawidłowa instalacja filtrów spowoduje niezadowalające rezultaty mycia oraz może spowodować uszkodzenie urządzenia. Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody pod ciśnieniem ani pary wodnej. Istnieje zagrożenie porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia.

27 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 27 Instalacja Należy sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone podczas transportu. Nie wolno podłączać uszkodzonego urządzenia. W razie konieczności należy skontaktować się z dostawcą. Przed pierwszym użyciem usunąć wszystkie materiały opakowaniowe. Podłączenie do instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej, uruchomienie oraz konserwację urządzenia może wykonywać jedynie wykwalifikowana osoba. Celem tych środków bezpieczeństwa jest wyeliminowanie ryzyka uszkodzenia urządzenia lub urazów ciała. Należy upewnić się, że podczas instalacji wtyczka przewodu zasilającego jest wyjęta z gniazdka. Nie wolno nawiercać ścian bocznych urządzenia, ponieważ może dojść do uszkodzenia części hydraulicznych lub elektrycznych. Ważne!Przestrzegać instrukcji zawartych w dołączonym szablonie, aby: Zainstalować urządzenie. Zamontować drzwi szafki. Podłączyć doprowadzenie i odprowadzenie wody. Urządzenie musi być zainstalowane pod odpowiednio bezpieczną konstrukcją. Środki ostrożności w przypadku mrozu Nie instalować urządzenia w miejscach, w których temperatura jest niższa niż 0 C. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez mróz. Podłączenie do sieci wodociągowej W celu podłączenia doprowadzenia wody należy użyć nowych węży. Nie stosować używanych węży. Nie podłączać urządzenia do nowych rur lub rur, które nie były używane przez długi czas. Odkręcić wodę na kilka minut, a następnie podłączyć wąż dopływowy. Podczas instalacji urządzenia należy zwrócić uwagę, aby nie przygnieść ani nie uszkodzić węży wodnych. Aby zapobiec wyciekom wody, po zainstalowaniu należy sprawdzić szczelność połączeń hydraulicznych. Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia należy sprawdzić, czy węże nie przeciekają. Wąż dopływowy jest wyposażony w zawór bezpieczeństwa i podwójne ścianki z wewnętrznym przewodem zasilającym. Ciśnienie w wężu dopływowym jest obecne tylko podczas przepływu wody. W razie wycieku z węża dopływowego zawór bezpieczeństwa zatrzymuje przepływ. Należy zachować ostrożność podczas podłączania węża dopływowego: Nie wkładać węża dopływowego ani zaworu bezpieczeństwa do wody. W razie uszkodzenia węża dopływowego lub zaworu bezpieczeństwa, natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka.

28 28 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wąż dopływowy z zaworem bezpieczeństwa może być wymieniany wyłącznie przez autoryzowany serwis. OSTRZEŻENIE! Niebezpieczne napięcie. Podłączenie do sieci elektrycznej Urządzenie musi być uziemione. Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej. Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd sieciowych z uziemieniem. Nie używać rozdzielaczy ani przedłużaczy. Istnieje ryzyko pożaru. Nie zmieniać ani nie wymieniać samodzielnie przewodu zasilającego. Skontaktować się z punktem serwisowym. Należy zwrócić uwagę, aby nie przygnieść ani nie uszkodzić wtyczki oraz przewodu zasilającego za urządzeniem. Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna. Przy odłączaniu urządzenia nigdy nie ciągnąć za przewód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową. Autoryzowany serwis Naprawy urządzenia mogą wykonywać tylko wykwalifikowane osoby. Skontaktować się z punktem serwisowym. Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Utylizacja urządzenia Aby uniknąć ryzyka obrażeń lub uszkodzeń: Wyjąć wtyczkę z gniazdka. Odciąć przewód zasilający i wyrzucić. Wymontować zatrzask zamka drzwi. Zapobiega to ryzyku zamknięcia się dzieci lub zwierząt domowych we wnętrzu urządzenia. Istnieje ryzyko uduszenia. Oddać urządzenie do złomowania w lokalnym punkcie utylizacji odpadów.

29 Opis urządzenia 29 OSTRZEŻENIE! Detergenty stosowane w zmywarce są niebezpieczne i mogą powodować korozję! Jeśli dojdzie do wypadku związanego z detergentami należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się detergentu do ust, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się detergentu do oczu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i przemyć oczy wodą. Detergenty do zmywarki należy przechowywać w bezpiecznym miejscu poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia, gdy w dozowniku znajduje się detergent. Napełniać dozownik detergentu bezpośrednio przed uruchomieniem programu zmywania. OPIS URZĄDZENIA Kosz górny 2 Regulacja ustawienia twardości wody 3 Pojemnik na sól 4 Dozownik detergentu 5 Dozownik płynu nabłyszczającego 6 Tabliczka znamionowa 7 Filtry 8 Dolne ramię spryskujące 9 Górne ramię spryskujące

30 30 Panel sterowania 10 Sufitowe ramię spryskujące Wskaźnik optyczny Po rozpoczęciu programu zmywania, na podłodze poniżej drzwi urządzenia wyświetlany jest wskaźnik optyczny: Czerwone światło podczas trwania wszystkich programów zmywania. Zielone światło, gdy program zmywania zakończy się. Migające czerwone światło w przypadku awarii. Jeżeli urządzenie jest zainstalowane wyżej, na poziomie drzwi mebli kuchennych, sygnał optyczny nie będzie widoczny. PANEL STEROWANIA 9 A B C Przycisk wł./wył. 2 Wyświetlacz 3 Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu 4 Przyciski wyboru programów 5 Przycisk bardzo cichego programu 6 Przycisk funkcji Multitab 7 Przycisk anulowania 8 Kontrolki 9 Przyciski funkcyjne Sól 1) Płyn nabłyszczający 1) Kontrolki Zapala się, gdy należy uzupełnić sól. Zapoznać się z rozdziałem Wsypywanie soli do zmywarki. Po napełnieniu zbiornika kontrolka soli może nadal świecić przez kilka godzin. Nie ma to negatywnego wpływu na działanie urządzenia. Zapala się, gdy należy uzupełnić płyn nabłyszczający. Zapoznać się z rozdziałem Używanie detergentu i płynu nabłyszczającego. Koniec programu Zapala się, gdy skończy się program zmywania. 1) Gdy zbiornik soli i/lub dozownik płynu nabłyszczającego są puste, ich kontrolki nie świecą się podczas wykonywania programu zmywania.

31 Panel sterowania 31 Wyświetlacz Na wyświetlaczu widoczne są: Elektroniczna regulacja poziomu zmiękczania wody. Włączenie/wyłączenie dozownika płynu nabłyszczającego (tylko przy włączonej funkcji Multitab). Numer programu zmywania. Czas pozostały do zakończenia programu. Zakończenie programu zmywania. Wyświetlacz pokazuje zero. Czas pozostały do zakończenia opóźnienia. Kody usterek. Włączenie/wyłączenie sygnałów dźwiękowych. Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu Przycisk ten służy do opóźnienia rozpoczęcia programu zmywania w zakresie od 1 do 24 godzin. Patrz rozdział Wybór i uruchamianie programu zmywania. Przyciski wyboru programów Te przyciski służą do wyboru programu zmywania (ale nie bardzo cichego programu zmywania). Nacisnąć kilkakrotnie jeden z tych przycisków, aż na wyświetlaczu pojawi się numer wybranego programu. Nacisnąć odpowiedni przycisk, aby wybrać program bardzo cichego zmywania. Więcej informacji o programach zmywania można znaleźć w punkcie Programy zmywania. Przycisk cichego programu zmywania Jest to program wykonywany przy niewielkim poziomie hałasu. Podczas ekstra cichego programu pompa pracuje na bardzo niskich obrotach. Dzięki temu poziom głośności programu spada o 25% w stosunku do zadeklarowanego programu. Jednocześnie sprawia to, że czas trwania programu jest bardzo długi. Z tego programu można korzystać w czasie, gdy obowiązuje niższa taryfa opłat za prąd. Przycisk funkcji Multitab Ten przycisk służy do włączania/wyłączania funkcji Multitab. Patrz rozdział Funkcja Multitab. Przycisk anulowania Za pomocą tego przycisku można anulować program zmywania lub ustawione opóźnienie rozpoczęcia programu. Patrz rozdział Wybór i uruchamianie programu zmywania. Przyciski funkcyjne Przyciski funkcyjne służą do wykonywania następujących czynności: Elektronicznego ustawiania poziomu zmiękczania wody. Zapoznać się z rozdziałem Ustawianie zmiękczacza wody. Włączania/wyłączania dozownika płynu nabłyszczającego przy włączonej funkcji Multitab. Patrz rozdział Co zrobić, gdy....

32 32 Panel sterowania Włączania/wyłączania sygnałów dźwiękowych. Patrz rozdział Sygnały dźwiękowe. Tryb ustawiania Tryb ustawiania jest wymagany do wykonania następujących czynności: Wyboru i rozpoczęcia programu zmywania i/lub jego opóźnienia. Elektronicznego ustawiania poziomu zmiękczania wody. Włączania/wyłączania sygnałów dźwiękowych. Do włączania/wyłączania dozownika płynu nabłyszczającego. Wcisnąć przycisk wł./wył. Urządzenie jest w trybie ustawiania, gdy: Na wyświetlaczu widoczne są dwie poziome kreski. Wcisnąć przycisk wł./wył. Urządzenie nie jest w trybie ustawiania, gdy: Na wyświetlaczu widnieje czas trwania programu zmywania lub czas jego opóźnienia. Aby powrócić do trybu ustawiania, należy anulować program lub jego opóźnienie. Zapoznać się z rozdziałem Wybór i uruchamianie programu zmywania. Sygnały dźwiękowe Sygnały dźwiękowe sygnalizują: Zakończenie programu zmywania. Elektroniczną regulację poziomu zmiękczania wody. Wystąpienie usterki urządzenia. Aby wyłączyć sygnały dźwiękowe, należy wykonać poniższe czynności: 1. Włączyć urządzenie. 2. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie ustawiania. 3. Nacisnąć i przytrzymać przyciski funkcyjne B i C, aż kontrolki przycisków funkcyjnych A, B i C zaczną migać. 4. Zwolnić przyciski funkcyjne B i C. 5. Nacisnąć przycisk funkcyjny C. Kontrolki przycisków funkcyjnych A i B zgasną. Kontrolka przycisku funkcyjnego C miga. Na wyświetlaczu pojawia się aktualna wartość. 6. Ponownie nacisnąć przycisk funkcyjny C. Na wyświetlaczu pojawi się nowe ustawienie. 7. Wyłączyć urządzenie, aby zapisać ustawienie. Sygnały dźwiękowe włączone Sygnały dźwiękowe wyłączone Wykonać powyższą procedurę, aby ponownie włączyć sygnały dźwiękowe.

33 Eksploatacja urządzenia 33 EKSPLOATACJA URZĄDZENIA 1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom zmiękczania wody odpowiada twardości wody doprowadzanej do urządzenia. Jeśli nie, ustawić poziom zmiękczania wody. 2. Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek. 3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego płynem nabłyszczającym. 4. Włożyć naczynia i sztućce do urządzenia. 5. Ustawić program zmywania odpowiedni do rodzaju naczyń i stopnia zabrudzenia. 6. Napełnić dozownik detergentu odpowiednią ilością detergentu. 7. Uruchomić program zmywania. W przypadku stosowania tabletek do zmywarek ( 3 w 1, 4 w 1, 5 w 1 itp.) należy wybrać funkcję Uniwersalna tabletka do zmywarki (patrz Uniwersalna tabletka do zmywarki ). USTAWIANIE ZMIĘKCZACZA WODY Zmiękczacz wody usuwa minerały i sole z doprowadzanej wody. Minerały te i sole mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Odpowiednio ustawić poziom zmiękczania wody, jeśli nie odpowiada on twardości wody doprowadzanej do urządzenia. Skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym, aby ustalić stopień twardości wody doprowadzanej do urządzenia. Stopnie niemieckie ( dh) Twardość wody Stopnie francuskie ( TH) mmol/l Stopnie Clarka Ustawienie poziomu zmiękczania wody ręczne elektroniczne ,1-12, ) ,6-9, ) ,5-7, ) ,1-6, ) ,0-5, ) ,3-3, ) 5 1) ,6-3, ,9-2, ,7-1,

34 34 Ustawianie zmiękczacza wody Stopnie niemieckie ( dh) Twardość wody Stopnie francuskie ( TH) mmol/l Stopnie Clarka Ustawienie poziomu zmiękczania wody ręczne elektroniczne < 4 < 7 < 0,7 < 5 1 2) 1 2) 1) Ustawienie fabryczne. 2) Przy tym poziomie nie stosować soli. Poziom zmiękczania wody należy ustawić ręcznie oraz elektronicznie. Regulacja ręczna Obrócić pokrętło ustawienia twardości wody w położenie 1 lub 2 (patrz tabela). Ustawienie elektroniczne 1. Włączyć urządzenie. 2. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie ustawiania. 3. Nacisnąć i przytrzymać przyciski funkcyjne B i C, aż kontrolki przycisków funkcyjnych A, B i C zaczną migać. 4. Zwolnić przyciski funkcyjne B i C. 5. Nacisnąć przycisk funkcyjny A. Kontrolki przycisków funkcyjnych B i C zgasną. Kontrolka przycisku funkcyjnego A wciąż miga. Na wyświetlaczu pojawia się aktualne ustawienie. Przerywany sygnał dźwiękowy sygnalizuje aktualne ustawienie. Przykład: wskazanie wyświetlacza: / 5 przerywanych sygnałów dźwiękowych = poziom Nacisnąć kilkakrotnie przycisk funkcyjny A, aż na wyświetlaczu pojawi się odpowiednie ustawienie. 7. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby zapisać ustawienie. Jeśli zmiękczanie wody zostało elektronicznie ustawione na poziom 1, kontrolka soli pozostaje wyłączona.

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Máquina de lavar loiça Umývačka ESI 67070 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46

FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi FAVORIT 45002 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 47020 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 60660. naczyń

FAVORIT 60660. naczyń FAVORIT 60660 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 44410 VI. Instrukcja obsługi

FAVORIT 44410 VI. Instrukcja obsługi FAVORIT 44410 VI Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 8 OVLÁDACÍ

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka Umývačka riadu ESF 68030 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 68860 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 65401 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 46

FAVORIT 65401 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 46 FAVORIT 65401 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 46 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby

Bardziej szczegółowo

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 EWP 106200 W...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWS 106540 W EWS 126540 W 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 45270VI. Instrukcja obsługi

FAVORIT 45270VI. Instrukcja obsługi FAVORIT 45270VI Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWF 106510 W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Bardziej szczegółowo

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher MNV4560 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste

Bardziej szczegółowo

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33 47035VD CS Návod k použití PL Instrukcja obsługi 33 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Bardziej szczegółowo

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher MNV6560 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste

Bardziej szczegółowo

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 EOL5821 EOR5821...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2.

Bardziej szczegółowo

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou SANTO 70318-5 KG Návod k použití Instrukcja obsługi Kullanma Kılavuzu Chladnička s mrazničkou Chłodziarkozamrażarka Buzdolabı 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 55000 VI CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 22 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 43

FAVORIT 55000 VI CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 22 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 43 FAVORIT 55000 VI CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 22 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 43 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie Sporák Kuchenka Aragaz Sporák EKC513516 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Bardziej szczegółowo

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA CZ Česky, 1 SK Slovenčina, 52 TCD 83B HU Magyar, 18 TR Türkçe, 69 PL Polski, 35 Při prvním zapnutí sušičky musíte zvolit preferovaný jazyk, viz str. 6 Obsah Důležité informace,

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Bubnová sušička Suszarka bębnowa Sušička EDH 97981W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35

A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35 A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4. PROVOZ...7

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Trouba Sütő Piekarnik Rúra EOC66700 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie

Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 21 Chłodziarko-zamrażarka SK Návod na používanie 42 Chladnička s mrazničkou SCZ71800F1 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

ESI 7620RAX CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA

ESI 7620RAX CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA ESI 7620RAX CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

... CS CHLADNIČKA S ENN2800AJW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA

... CS CHLADNIČKA S ENN2800AJW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA ENN2800AJW...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Bardziej szczegółowo

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com ENN2841AOW CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití 2 PL Chłodziarko-zamrażarka Instrukcja obsługi 21 SK Chladnička s mrazničkou Návod na používanie 41 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO

ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO Robotický vysavač / Robotický vysávač Odkurzacz automatyczny / Robot Vacuum

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 55400 VI CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44

FAVORIT 55400 VI CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 FAVORIT 55400 VI CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 55402 VI CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2

FAVORIT 55402 VI CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 FAVORIT 55402 VI CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 59 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS

Bardziej szczegółowo

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Bardziej szczegółowo

ESF 8540ROX. CS Myčka nádobí Návod k použití 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 24

ESF 8540ROX. CS Myčka nádobí Návod k použití 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 24 ESF 8540ROX CS Myčka nádobí Návod k použití 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 24 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4. OVLÁDACÍ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven

Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven KTV3344 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea ULS4805FE Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace

Bardziej szczegółowo

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod...

Bardziej szczegółowo

ERN1501AOW... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37

ERN1501AOW... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37 ERN1501AOW...... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europe, Africa & Middle East CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands For your local Canon office, please refer

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F55200VI0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3348703

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F55200VI0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3348703 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX F55200VI0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu

Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu CZ Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 21 SK Návod na používanie 41 Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu ZDTS401 Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Ovládací panel _ 3 Mycí programy _ 5 Použití myčky

Bardziej szczegółowo

HL24285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HL24285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HL24285SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Bardziej szczegółowo

LAVAMAT 46210L - 46010L. Instrukcja obsługi Návod k použití

LAVAMAT 46210L - 46010L. Instrukcja obsługi Návod k použití LAVAMAT 46210L - 46010L Instrukcja obsługi Návod k použití Pralka Pračka 2 Spis treści Dziękujemy za wybranie jednego z naszych produktów o wysokiej jakości. Aby zapewnić optymalne i prawidłowe działanie

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven MTV3125 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 55400 IM0P CS Návod k použití 2 DE Benutzerinformation 17 PL Instrukcja obsługi 33 SK Návod na používanie 49

FAVORIT 55400 IM0P CS Návod k použití 2 DE Benutzerinformation 17 PL Instrukcja obsługi 33 SK Návod na používanie 49 FAVORIT 55400 IM0P CS Návod k použití 2 DE Benutzerinformation 17 PL Instrukcja obsługi 33 SK Návod na používanie 49 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Bardziej szczegółowo

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a

Bardziej szczegółowo

ESL74300LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ESL74300LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESL74300LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

ESF2300OW ESF2300OH ESF2300OK ESF2300OS...

ESF2300OW ESF2300OH ESF2300OK ESF2300OS... ESF2300OW ESF2300OH ESF2300OK ESF2300OS...... PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. OPIS

Bardziej szczegółowo

ESF76511LX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ESF76511LX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESF76511LX...... PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. OPIS URZĄDZENIA....................................................................

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 55402 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44

FAVORIT 55402 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 FAVORIT 55402 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG.

Bardziej szczegółowo

Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate

Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám,

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWF 127413 W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Bardziej szczegółowo

ESL76211LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ESL76211LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESL76211LO...... PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. OPIS URZĄDZENIA....................................................................

Bardziej szczegółowo

TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50193148 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Obsah balení...

Bardziej szczegółowo

ESL74300LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ESL74300LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESL74300LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-635

DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-635 DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-635 CZ SK PL H SI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NAVODILA ZA UPORABO 1 DŮLEŽITÉ

Bardziej szczegółowo

ESL76350LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ESL76350LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESL76350LO...... PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. OPIS URZĄDZENIA....................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA. Spis treœci T R C S. Instalacja, 2-3 Ustawienie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne

Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA. Spis treœci T R C S. Instalacja, 2-3 Ustawienie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA PL Polski, 1 C S T R Èesky, 13 Türkçe, 25 Spis treœci Instalacja, 2-3 Ustawienie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne Opis urz¹dzenia, 4

Bardziej szczegółowo

MYČKA NÁDOBÍ ZMYWARKA UMÝVAČKA ESF 7510ROW ESF 7510ROX CS PL SK NÁVOD K POUŽITÍ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 39

MYČKA NÁDOBÍ ZMYWARKA UMÝVAČKA ESF 7510ROW ESF 7510ROX CS PL SK NÁVOD K POUŽITÍ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 39 ESF 7510ROW ESF 7510ROX CS PL SK MYČKA NÁDOBÍ ZMYWARKA UMÝVAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 39 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

My ka nádobí Mosogatógép Zmywarka Máquina de lavar loiça Umýva ka Pomivalni stroj

My ka nádobí Mosogatógép Zmywarka Máquina de lavar loiça Umýva ka Pomivalni stroj CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 17 PL Instrukcja obs ugi 32 PT Manual de instruções 8 SK Návod na používanie 62 SL Navodila za uporabo 75 My ka nádobí Mosogatógép Zmywarka Máquina de lavar

Bardziej szczegółowo

ESF76510LX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ESF76510LX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESF76510LX...... PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. OPIS URZĄDZENIA....................................................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Z MYŚLĄ O TOBIE OBSŁUGA KLIENTA

SPIS TREŚCI Z MYŚLĄ O TOBIE OBSŁUGA KLIENTA 40 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 41 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 42 3. OPIS URZĄDZENIA... 44 4. PANEL STEROWANIA...45 5. PROGRAMY...45 6. USTAWIENIA... 47 7. OPCJE...49

Bardziej szczegółowo

KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu. pl Instrukcja obsługi

KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu. pl Instrukcja obsługi KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu pl Instrukcja obsługi cs Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny... 4 Pokyny k likvidaci... 5 Rozsah dodávky... 6 Dbejte na teplotu místnosti a větrání... 6

Bardziej szczegółowo

ESL 6374RO... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 16 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 31

ESL 6374RO... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 16 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 31 ESL 6374RO...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 16 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 31 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Bardziej szczegółowo

ESF75511LX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ESF75511LX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESF75511LX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

ESF 8620ROW ESF 8620ROX

ESF 8620ROW ESF 8620ROX ESF 8620ROW ESF 8620ROX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zmywarka FAVORIT IM0P

Instrukcja obsługi Zmywarka FAVORIT IM0P PL Instrukcja obsługi Zmywarka FAVORIT 66702 IM0P 2 www.aeg.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

ESL 8316RO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ESL 8316RO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESL 8316RO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:

Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia: ESF6201LOW...... HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 15 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 28 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 42 PT MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA MANUAL DE INSTRUÇÕES

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO KBH 0950 X / KBH 0950 W / KBH 0950 S / KBH 0960 X / KBH 0960 W / KBH 0960 S

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO KBH 0950 X / KBH 0950 W / KBH 0950 S / KBH 0960 X / KBH 0960 W / KBH 0960 S 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO KBH 0950 X / KBH 0950 W / KBH 0950 S / KBH 0960 X / KBH 0960 W / KBH 0960 S www.kernau.com 2 SZANOWNI KLIENCI, Staliście się Państwo użytkownikami najnowszej

Bardziej szczegółowo

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 9241 ESKY Dkujeme Vám, že jste se rozhodli pro tento výrobek firmy SOEHNLE PROFESSIONAL. Tento výrobek je vybaven všemi znaky

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu ESL 68070 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní

Bardziej szczegółowo

Elektronický, malý průtokový ohřívač MCX 3..7 SMARTRONIC

Elektronický, malý průtokový ohřívač MCX 3..7 SMARTRONIC CS 56 Elektronický, malý průtokový ohřívač MCX 3..7 SMARTRONIC Návod k obsluze pro uživatele Electronic instant water heater MCX 3..7 SMARTRONIC Operating and installation instructions 12.12 MCX 3..7 SMARTRONIC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zmywarka FAVORIT IM0P

Instrukcja obsługi Zmywarka FAVORIT IM0P PL Instrukcja obsługi Zmywarka FAVORIT 66702 IM0P 2 www.aeg.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu

Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 18 SK Návod na používanie 36 Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu ZDIS 102 Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Ovládací panel _ 3 Mycí programy _ 4 Použití myčky

Bardziej szczegółowo

ESL 74561RO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ESL 74561RO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESL 74561RO...... PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. OPIS URZĄDZENIA....................................................................

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 65402 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 38

FAVORIT 65402 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 38 FAVORIT 65402 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 38 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 7 OVLÁDACÍ PANEL 8 PROGRAMY 9

Bardziej szczegółowo

Česky. Magyar NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Polski. Slovensky

Česky. Magyar NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Polski. Slovensky Česky Magyar NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE Polski Slovensky PŘIJÍMAČ GPS Česky Úvod Přijímač GPS GP-E2 může doplňovat zeměpisné údaje ke snímkům a zaznamenávat

Bardziej szczegółowo

Návod k použití Használati útmutató

Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Návod k použití Használati útmutató Pralka automatyczna Automatická pračka Automata mosógép EWT 10110 W We were thinking of you when we made this product Witamy w świecie Electrolux

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOSTER MODEL: KT-212

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOSTER MODEL: KT-212 INSTRUKCJA OBSŁUGI TOSTER MODEL: KT-212 OPIEKANIE: 1. Podłącz toster do źródła prądu. 2. Ustaw pokrętło regulacji opiekania pieczywa w żądanej pozycji (2). 3. Włóż pieczywo przeznaczone do opiekania, a

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Zmywarka ESF63012

instrukcja obsługi Zmywarka ESF63012 instrukcja obsługi Zmywarka ESF63012 2 electrolux SPIS TREŚCI Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę internetową www.electrolux.com Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi AVL 84 PRALKA. Spis treœci

Instrukcja obs³ugi AVL 84 PRALKA. Spis treœci Instrukcja obs³ugi PRALKA PL Polski,1 CZ Èeský,13 SK Slovenský,25 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie, 2 Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej, 2-3 Pierwszy cykl prania, 3 Dane

Bardziej szczegółowo

DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL KOMBINOVANÝ PŘEHRÁVAČ DVD/DVB-T KOMBINOVANÝ PREHRÁVAČ DVD/DVB-T KOMBINOWANY ODTWARZACZ DVD/DVB-T DVD\DVB-T COMBO PLAYER Podpora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi PRALKA. Spis treœci AQXXF 129 H

Instrukcja obs³ugi PRALKA. Spis treœci AQXXF 129 H Instrukcja obs³ugi PRALKA PL Polski,1 CZ AQXXF 129 H Èeský,13 HU Magyar,25 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne Opis maszyny,

Bardziej szczegółowo

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 PURLINE Instrukcja obsługi Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 Gratulacje Dokonując zakupu nawilżacza Purline wybrali Państwo jedno z najlepszych tego typu urządzeń dostępnych obecnie na rynku. PROSIMY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

ESL 8810RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22

ESL 8810RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 ESL 8810RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4. OVLÁDACÍ PANEL...7 5. PROGRAMY...8

Bardziej szczegółowo

,25 25

,25 25 DWI10L6 ( PL) 11 13 13...14...14 15 15 16 17 17 18...20 20 21 22 23...24...24,25 25...26 1 2 3 4 5 6 7 1h 1. Przycisk ON/OFF: Do włączania i wyłącznia urządzenia. 2. Przycisk wyboru programów: Naciśnij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: 435130 v2.0-12.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Nr produktu 000676422

Nr produktu 000676422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Myjka ultradźwiękowa Nr produktu 000676422 Strona 1 z 7 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa Nr art.: 43675 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup myjki ultradźwiękowej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Návod k použití Használati útmutató

Instrukcja obsługi Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Návod k použití Használati útmutató Pralka automatyczna Automatická pračka Automata mosógép EWT 10410 W We were thinking of you when we made this product 3 Witamy w świecie Electrolux

Bardziej szczegółowo