návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie"

Transkrypt

1 návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Trouba Sütő Piekarnik Rúra EOC66700

2 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Denní používání 6 Funkce hodin 8 Použití příslušenství 8 Doplňkové funkce 10 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte tento návod: Abyste ochránili svoji bezpečnost i svůj majetek. Abyste chránili životní prostředí. Abyste spotřebič správně používali. Tento návod k použití vždy uchovejte spolu se spotřebičem i v případě jeho stěhování nebo prodeji. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené nesprávnou instalací či chybným používáním spotřebiče. Bezpečnost dětí a postižených osob Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. Zabraňte, aby si děti hrály se spotřebičem. Všechny obaly uschovejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení nebo zranění. Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nebo je-li spotřebič v provozu, nedovolte, aby se k němu přibližovaly děti nebo zvířata. Hrozí nebezpečí úrazu nebo jiných trvalých následků. Pokud je spotřebič vybaven funkcí dětského zámku nebo blokování tlačítek, používejte ji. Zabráníte tak dětem a zvířatům v náhodném použití spotřebiče. Užitečné rady a tipy 10 Čištění a údržba 15 Co dělat, když Instalace 19 Poznámky k ochraně životního prostředí 20 Zmĕny vyhrazeny Všeobecné bezpečnostní informace Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče. Hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození spotřebiče. Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru. Po každém použití spotřebič vypněte. Instalace Spotřebič smí instalovat a zapojovat pouze kvalifikovaný elektrikář. Kontaktujte autorizované servisní středisko. Předejdete tak poškození zařízení nebo zranění osob. Zkontrolujte, zda se spotřebič při dopravě nepoškodil. Poškozený spotřebič nezapojujte. V případě nutnosti se obraťte na dodavatele. Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly, nálepky a folie. Neodstraňujte typový štítek. Mohlo by dojít k porušení záruky. Vždy dodržujte zákony, vyhlášky, směrnice nebo normy platné v zemi použití spotřebiče (bezpečnostní nebo recyklační směrnice, bezpečnostní normy pro elektrická nebo plynová zařízení atd.). Během instalace musí být spotřebič odpojený od elektrické sítě. Při stěhování spotřebiče dávejte pozor. Tento spotřebič je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice. Netahejte spotřebič za držadlo. Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo izolační zařízení k řádnému odpojení všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto

3 electrolux 3 izolační zařízení musí mít mezeru mezi kontakty alespoň 3 mm širokou. Je nutné instalovat správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), spouštěče uzemnění a stykače. Části ochrany proti úrazu elektrickým proudem musejí být upevněny tak, aby je nešlo odstranit bez nástrojů. Některé části spotřebiče jsou pod proudem. Uzavřete spotřebič skříňkou a zkontrolujte, že není volně přístupný. Zabráníte tak úrazu elektrickým proudem při náhodné dotyku nebezpečných částí. Před instalací zkontrolujte, zda má prostor v kuchyňské lince vhodné rozměry. Dbejte na to, aby byl spotřebič namontován pod bezpečnou konstrukcí a vedle bezpečných konstrukcí. Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku. Instalujte spotřebič zadní stranou a jednou boční stranou směrem k vyššímu spotřebiči. Druhou stranu je nutné umístit ke spotřebiči, který je stejně vysoký. Tento spotřebič nesmí být umístěn na podstavec. Vestavné trouby a varné desky se připojují speciálními spojovacími systémy. Abyste zabránili poškození spotřebiče, instalujte spotřebič pouze ke spotřebičům od stejného výrobce. Připojení k elektrické síti Spotřebič musí být uzemněn. Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry vaší domácí elektrické sítě. Informace o napětí naleznete na typovém štítku. Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku odolnou proti rázovému proudu. Po připojení spotřebiče k síťové zásuvce se kabely nesmí dotýkat horkých dvířek spotřebiče nebo být v jejich blízkosti. Nepoužívejte rozbočovací zástrčky, konektory ani prodlužovací kabely. Hrozí nebezpečí požáru. Nevyměňujte ani neupravujte napájecí kabel. Kontaktujte servisní středisko. Dávejte pozor, abyste zástrčku a síťový kabel (je-li součástí vybavení) za spotřebičem neskřípli nebo jinak nepoškodili. Zkontrolujte, zda je síťová zásuvka po instalaci spotřebiče přístupná. Neodpojujte síťový kabel ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku (pokud je jí spotřebič vybaven). Používání Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití. Nepoužívejte jej ke komerčním nebo průmyslovým účelům. Spotřebič používejte pouze pro vaření v domácnosti. Zabráníte tak fyzickým úrazům osob či poškození majetku. Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu. Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumisťujte hořlavé předměty, předměty nasáklé hořlavinami nebo spékavé předměty (například z plastu nebo hliníku). Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru. Vnitřek spotřebiče se při použití zahřívá na velmi vysokou teplotu. Hrozí nebezpečí popálení. Při vkládání nebo vyjímání příslušenství či nádob používejte rukavice. Při vyjímání nebo vkládání příslušenství trouby buďte opatrní, abyste nepoškodili smalt trouby. Pokud je zařízení v provozu, při otevření dvířek vždy stůjte v dostatečné vzdálenosti. Může dojít k uvolnění horké páry. Hrozí nebezpečí popálení. Barevné změny na smaltovaném povrchu nemají vliv na výkon spotřebiče, a tak se nejedná o závadu z hlediska ustanovení záruky. Jak zabránit poškození nebo změně barvy smaltovaného povrchu: nepokládejte žádné předměty přímo na dno spotřebiče ani jej nezakrývejte hliníkovou fólií; nenalévejte horkou vodu přímo do spotřebiče; po dokončení pečení nenechávejte vlhká jídla ve spotřebiči. Nepoužívejte spotřebič, došlo-li k jeho kontaktu s vodou. Nepoužívejte spotřebič, máte-li mokré ruce.

4 4 electrolux Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte násilím. Dvířka spotřebiče vždy zavřete, i když grilujete. Čištění a údržba Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťového napájení. Před údržbou se ujistěte, že je spotřebič již chladný. Hrozí nebezpečí popálení. Mohlo by dojít k prasknutí skla. Spotřebič udržujte neustále v čistotě. Usazené tuky nebo zbytky jídla mohou způsobit požár. Pravidelným čištěním zabráníte zhoršení stavu povrchového materiálu. Při pečení koláčů s vysokým obsahem vody používejte hluboký plech, abyste zabránili úniku ovocných šťáv, které mohou způsobit trvalé skvrny. Z důvodu osobní bezpečnosti a ochrany majetku čistěte spotřebič pouze vodou a mýdlem. Nepoužívejte hořlavé prostředky nebo prostředky, které mohou způsobit korozi. K čistění spotřebiče nepoužívejte parní čisticí zařízení, vysokotlaká čisticí zařízení, ostré předměty, abrazivní čisticí prostředky, drsné houbičky ani odstraňovače skvrn. Použijete-li sprej do trouby, řiďte se pokyny výrobce. K čištění skleněných dvířek nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani kovové škrabky. Žáruvzdorný povrch vnitřní skleněné tabule může popraskat a následně se roztříštit. Pokud se poškodí skleněné tabule dvířek, zkřehnou a mohou prasknout. Je nutné je vyměnit. Kontaktujte servisní středisko. Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte opatrní. Dvířka jsou těžká! Nečistěte katalytický smalt (je-li součástí spotřebiče). Pyrolytické čištění Během pyrolytického čištění nenechávejte spotřebič bez dozoru. Během pyrolytického čištění se nepokoušejte otevřít dvířka a nepřerušujte elektrické napájení. Během pyrolytického čištění nedovolte dětem přístup ke spotřebiči. Spotřebič se zahřeje na velmi vysokou teplotu. Hrozí nebezpečí popálení. Během pyrolytického čištění mohou zašlé nečistoty způsobit změnu barvy smaltu. Barevné změny na smaltovaném povrchu nemají vliv na výkon spotřebiče. Nebezpečí požáru! Dvířka otvírejte velmi opatrně. Používáte-li při přípravě jídla v troubě přísady obsahující alkohol, může vzniknout směs vzduchu s alkoholem. Hrozí nebezpečí požáru. Při otvírání dveří nesmí být v blízkosti jiskry ani otevřený oheň. Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumisťujte hořlavé předměty, předměty nasáklé hořlavinami nebo spékavé předměty (například z plastu nebo hliníku). Žárovka trouby V tomto spotřebiči se používají speciální žárovky určené pouze pro použití v domácích spotřebičích. Nelze je používat pro částečné nebo úplné osvětlení místnosti. Pokud je žárovku potřeba vyměnit, použijte pouze žárovku se stejným výkonem a speciálně určenou pro domácí spotřebiče. Před výměnou žárovky trouby odpojte spotřebič od elektrické sítě. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Servisní středisko Spotřebič může opravovat pouze kvalifikovaný technik. Kontaktujte autorizované servisní středisko. Používejte výhradně originální náhradní díly. Likvidace spotřebiče Aby nedošlo k úrazu nebo vzniku škod: Odpojte zařízení od elektrické sítě. Odřízněte a vyhoďte síťový kabel. Odstraňte dveřní západku. Zabráníte tak tomu, aby uvnitř spotřebiče uvízly děti nebo malá zvířata. Hrozí nebezpečí udušení.

5 electrolux 5 POPIS SPOTŘEBIČE Celkový pohled Ovládací panel 2 Elektronický programátor 3 Větrací otvory 4 Gril 5 Žárovka trouby 6 Otvor pro otočný rožeň 7 Ventilátor 8 Typový štítek Příslušenství trouby Drátěný rošt Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové formy, pečeně. Mělký plech na pečení Na koláče a drobné pečivo. Hluboký plech na pečení PŘED PRVNÍM POUŽITÍM Upozornění Viz kapitola Bezpečnostní informace. První čištění Vyjměte ze spotřebiče všechno příslušenství. Před prvním použitím spotřebič vyčistěte. Pozor Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Mohly by poškodit povrch. Řiďte se částí " Čištění a údržba". Nastavení a změna času Před použitím trouby nejprve nastavte čas. Po připojení trouby k elektrické síti nebo po výpadku elektrického proudu symbol času a automaticky bliká. Nastavte správný čas pomocí nebo. Pro pečení moučníků a masa, nebo k zachycování tuku. Otočný rožeň K pečení větších kusů masa a drůbeže Vyjímatelné vysunovací kolejničky Zasunují se do nich rošty či plechy. Změna času 1. Dotkněte se opakovaně tlačítka, dokud nezačne blikat symbol a. 2. Nastavte správný čas pomocí nebo. 2 1 Po asi pěti sekundách se na hodinách ukáže čas a blikání přestane. Předehřátí 1. Nastavte funkci a maximální teplotu. 2. Nechte spotřebič spuštěný bez potravin po dobu přibližně jedné hodiny.

6 6 electrolux 3. Nastavte funkci a maximální teplotu. 4. Nechte spotřebič spuštěný bez potravin po dobu přibližně deseti minut. 5. Nastavte funkci a maximální teplotu. 6. Nechte spotřebič spuštěný bez potravin po dobu přibližně deseti minut. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ Upozornění Viz kapitola Bezpečnostní informace. Displej Tímto se spálí jakékoliv usazeniny ve spotřebiči. Příslušenství může být víc horké než obvykle. Když spotřebič předehříváte poprvé, může vydávat zápach nebo kouř. To je normální jev. Zajistěte dostatečné proudění vzduchu. 1 Funkce pečení 2 Teplota 3 Čas Tlačítko Funkce Popis ON/OFF VOLIČ FUNKCÍ RYCHLOOHŘEV PYROLYTICKÉ ČIŠTĚNÍ K zapnutí nebo vypnutí spotřebiče. K nastavení funkce trouby. K zapnutí funkce rychloohřevu. Ke spuštění pyrolytického čištění. / PLUS, MÍNUS K nastavení hodnot (teploty a času). HODINY Dotekové ovladače Všechny funkce trouby se ovládají pomocí dotekových ovladačů. Použijte je k nastavení kombinace funkce pečení, teploty a automatického časování. Dávejte pozor, abyste vždy stiskli pouze jedno ovládací tlačítko. K nastavení funkce pečení se dotkněte ovladače a podržte ho. Nastavení funkce trouby Opakovaně zmáčkněte, dokud nezačne blikat symbol požadované funkce trouby. Nastavení funkce hodin. Na displeji se zobrazí automatická teplota. Pokud ji do přibližně pěti sekund nezměníte, spotřebič začne pracovat. 2. Teplotu změníte zmáčknutím tlačítka nebo. Spustíte-li nějakou funkci trouby, začne blikat symbol teploty. Tento symbol znázorňuje zvyšování teploty ve spotřebiči. Jakmile spotřebič dosáhne nastavené teploty, zazní zvukový signál a symbol teploty přestane blikat. Při výpadku proudu uchovává elektronický programátor všechna nastavení po dobu asi 3 minut. Po více než třech minutách, kdy je spotřebič bez proudu, musíte nastavení zadat znovu (spolu s aktuálním denním časem).

7 electrolux 7 Funkce trouby Funkce trouby Klasické pečení Intenzivní horkovzdušné pečení Plný gril Otočný rožeň Pečení masa Grilování s ventilátorem Uchovat teplé Rozmrazování Pyrolytické čištění Funkce zbytkového tepla Při zvolení funkce Doba pečení se trouba automaticky vypne několik minut před vypršením nastavené časové lhůty. Trouba využívá k dokončení pečení zbytkového tepla, aniž by dále spotřebovávala energii. Důležité Funkce zbytkového tepla je použitelná pouze tehdy, když je Doba pečení delší než 15 minut. Funkce rychloohřevu Využitím funkce Rychloohřevu snížíte dobu předehřívání. Tuto funkci lze použít spolu s jakoukoliv pečicí funkcí. Důležité Nevkládejte do trouby žádné jídlo, dokud se funkce Rychloohřevu nedokončí. 1. Nastavte funkci trouby. Použití Teplo přichází z horního i dolního topného tělesa. K tradičnímu pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni trouby. Pečení masa nebo moučníků, které vyžadují stejnou teplotu pečení, na několika roštech bez míšení vůní a chutí. Je zapnuté celé topné těleso grilu. Grilování plochých kusů ve velkém množství. Opékání topinek. Ke grilování masa nebo pro kebab a menší kousky masa. K pečení masa. Teplo se šíří z horních a dolních topných těles. Topný článek grilu a ventilátor trouby zajišťují proudění horkého vzduchu kolem jídla. Pečení velkých kusů masa. Důležité Maximální teplota při této funkci: 200 C. Udržení teploty jídla. K rozmrazování potravin. Vhodné pro rozmrazování choulostivých potravin, které by mohlo horko poškodit, např. dortů se šlehačkou, mražených koláčů a dortů, chleba a jiných kynutých výrobků. Odstranění odolných nečistot. Je-li to nutné, změňte doporučenou teplotu. 2. Stiskněte tlačítko. Na displeji se zobrazí FHU a spustí se funkce Rychloohřevu. 3. Po dokončení funkce Rychloohřevu zazní zvukový signál a nápis FHU zmizí.

8 8 electrolux Trouba poté pokračuje v ohřevu podle předem nastavené funkce trouby a teploty. 4. Vložte jídlo do trouby. FUNKCE HODIN Funkce hodin Denní čas Minutka Délka Konec Použití Ukazují čas. Nastavení, změna nebo kontrola času. Odpočítávání času. Po uplynutí nastaveného času zazní signál. Tato funkce nemá žádný vliv na provoz trouby. Nastavení délky zapnutí trouby. Nastavení času vypnutí funkce trouby. Funkce Délka a Konec lze použít současně pro naprogramování automatického zapnutí a pozdějšího vypnutí trouby. V tomto případě nejprve nastavte funkci Délka, pak Konec. Nastavení funkcí hodin Nastavte funkci a teplotu trouby (není nutné u funkce Minutka). Viz Nastavení funkce trouby. 2. Opakovaně zmáčkněte, dokud nezačne blikat symbol požadované funkce hodin. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Upozornění Viz kapitola Bezpečnostní informace. Vysunovací drážky Instalace vysunovacích drážek Vysunovací drážky můžete umístit na každou úroveň. Dejte pozor, aby byly obě vysunovací drážky umístěné na stejné úrovni. Zarážka, nacházející se na jednom konci vysunovací drážky, musí směřovat nahoru. 3. K nastavení času pro funkci Minutka, Trvání nebo Ukončení zmáčkněte tlačítko nebo. Symbol příslušné funkce hodin se rozsvítí. Po uplynutí nastaveného času symbol pro funkci hodin zabliká a na dvě minuty zazní zvukový signál. Signál vypnete zmáčknutím jakéhokoliv senzorového tlačítka. Při zapnutých funkcí Trvání a Ukončení se spotřebič vypne automaticky. 4. Zmáčknutím vypněte spotřebič. Zrušení funkce hodin 1. Opakovaně zmáčkněte, dokud nezačne blikat symbol požadované funkce hodin a symbol. 2. Stiskněte opakovaně, dokud se nezobrazí čas 00:00.

9 electrolux 9 1 Před tím, než zavřete dvířka trouby, se ujistěte, že jste vysunovací drážky zcela zasunuli do spotřebiče. C 2 Pozor Vysunovací drážky nemyjte v myčce na nádobí. Vysunovací drážky ničím nemažte. Otočný rožeň Použití vysunovacích drážek Vysunovací drážky usnadňují vkládání nebo vytahování roštů. 1. Pravou i levou vysunovací drážku úplně vytáhněte. C 2. Na vysunovací drážky položte rošt a opatrně je zasuňte dovnitř trouby. 1 Rukojeť 2 Rožeň 3 Vidlice 4 Rám otočného rožně Upozornění Vidlice a rožeň otočného rožně jsou špičaté a ostré (pokud jsou součástí spotřebiče). Při jejich používání buďte opatrní. 1. Vložte hluboký plech na pečení na první úroveň zdola. 2. Vložte rám otočného rožně na druhou úroveň zdola. 3. Na rožeň nasaďte první vidlici. 4. Připevněte jídlo ke grilování.

10 10 electrolux 5. Nasaďte druhou vidlici. Pomocí šroubů vidlice dotáhněte. 6. Vložte špičku rožně do otvoru otočného rožně (viz Popis spotřebiče ). 7. Položte přední část rožně na rám. 8. Odstraňte držadlo. 9. Nastavte funkci trouby a teplotu (viz Tabulky vaření ). DOPLŇKOVÉ FUNKCE Dětská pojistka Jestliže je zapnutá funkce dětské pojistky, spotřebič nelze ovládat. Zapnutí funkce Dětská pojistka 1. Stisknutím vypněte spotřebič. 2. Současně stiskněte a, dokud se na displeji neobjeví SAFE. Dětská pojistka je zapnutá. Vypnutí funkce Dětská pojistka Dětskou pojistku vypnete zopakováním stejného postupu. Zvukový signál ovládání Vypnutí zvukového signálu ovládání 1. Stisknutím vypněte spotřebič. 2. Současně stiskněte a podržte tlačítka a, dokud se neozve zvukový signál (přibližně 2 sekundy). Zvukový signál ovládání je vypnutý. Zapnutí zvukového signálu ovládání 1. Současně stiskněte a podržte tlačítka a, dokud se neozve zvukový signál (přibližně 2 sekundy). 2. Zvukový signál ovládání je opět zapnutý. Automatické vypnutí Spotřebič se po určité době automaticky vypne: Pokud spotřebič nevypnete Pokud nezměníte teplotu trouby. UŽITEČNÉ RADY A TIPY Trouba má čtyři úrovně roštů. Polohy roštů v troubě se počítají zdola. Trouba se vypne, když je teplota trouby: C po 12,0 hodinách C po 8,5 hodinách C po 5,5 hodinách max. C po 3,0 hodinách Po automatickém vypnutí troubu úplně vypněte. Pak ji můžete znovu zapnout. Chybový kód Jestliže některé parametry nejsou správné, řídicí jednotka zastaví běžící funkce a zobrazí příslušný chybový kód. Řiďte se částí Co dělat, když.... Chladicí ventilátor Chladicí ventilátor se spustí automaticky k ochlazení povrchu spotřebiče. Jestliže troubu vypnete, bude chladicí ventilátor pokračovat v chlazení až do úplného ochlazení spotřebiče. Bezpečnostní termostat Trouba je vybavena bezpečnostním termostatem, který v případě nutnosti přeruší dodávku proudu, aby při nesprávném použití trouby nebo vadném dílu nedošlo k nadměrnému přehřátí trouby. Po poklesu teploty se trouba opět automaticky zapne. Trouba je vybavena speciálním systémem, který zajišťuje oběh vzduchu a stá-

11 lou recyklaci páry. Tento systém umožňuje pečení a vaření v páře, takže jídla jsou uvnitř měkká a na povrchu mají kůrčičku. Doba pečení a spotřeba energie jsou sníženy na minimum. V troubě nebo na skle dvířek se může srážet vlhkost. To je normální jev. Při otvírání dvířek trouby během pečení vždy odstupte. Kondenzaci snížíte, když troubu vždy před pečením na 10 minut předehřejte. Po každém použití trouby setřete vlhkost. Při pečení na dno trouby nestavte žádné předměty a žádnou část trouby nezakrývejte hliníkovou fólií. Mohlo by to ovlivnit výsledky pečení a poškodit smaltový povrch. Pečení moučníků Nejlepší teplota k pečení moučníků je mezi 150 C a 200 C. Před pečením nechte troubu přibližně 10 minut předehřát. Neotvírejte dveře, dokud neuplynou 3/4 nastaveného času k pečení. Jestliže do trouby vložíte dva plechy na pečení, musí být mezi plechy jedna úroveň drážek volná. Pečení masa a ryb Pečte pouze maso s váhou nad 1 kg. Při pečení příliš malého množství se maso vysušuje. Tabulka pro pečení masa a moučníků KOLÁČE DRUH JÍDLA Klasické pečení Úroveň Teplota Intenzivní horkovzdušné pečení Šlehané recepty (1 a 3) Křehké těsto (1 a 3) Máslovo-tvarohový koláč Jablečný dort (jablečný koláč) Chcete-li míst červené maso dobře propečené zvenku a šťavnaté uvnitř, nastavte teplotu mezi 200 C-250 C. Bílé maso, drůbež a ryby pečte při teplotě 150 C-175 C. Při pečení velmi mastného jídla použijte hluboký plech na zachycení tuku, aby se v troubě nevytvořily obtížně odstranitelné skvrny. Před podáváním nechte maso odpočívat asi 15 minut, a teprve potom ho krájejte, aby nevytekla šťáva. Do hlubokého plechu na zachycení tuku nalijte trochu vody, aby se při pečení tolik nekouřilo. Jakmile vyschne, dolijte opět vodu, aby se z pekáče nekouřilo. Doby pečení Doba pečení záleží na druhu potravin, jejich konzistenci a množství. Nejprve sledujte v nové troubě průběh pečení a jeho výsledek. Postupně si najděte nejlepší nastavení (tepelný výkon, dobu pečení, apod.) pro dané nádobí, recepty a množství. Úroveň Teplota Čas pečení [min] Poznámky V koláčové formě V koláčové formě V koláčové formě 26 cm (1 a 3) koláčové formy o průměru 20 cm na drátěném roštu Štrúdl Na plechu electrolux 11

12 12 electrolux DRUH JÍDLA Marmeládový dort Klasické pečení Úroveň Teplota Intenzivní horkovzdušné pečení (1 a 3) Úroveň Teplota Čas pečení [min] Poznámky V koláčové formě 26 cm Ovocný koláč V koláčové formě 26 cm Piškotový koláč (netučný piškotový koláč) Vánoční dort/ Bohatý ovocný dort V koláčové formě 26 cm V koláčové formě 20 cm Švestkový koláč Ve formě na chleba 1) Malé moučníky (1 a 3) Malé pečivo (1 a 3) Na mělkém plechu Na mělkém plechu 1) Pusinky Na mělkém plechu Žemle Na mělkém plechu 1) Odpalované těsto Ploché koláče s náplní Piškotový dort (1 a Na mělkém plechu 1) 3) V koláčové formě 20 cm 1 nebo 2 1) Předehřát po dobu 10 minut. CHLÉB A PIZZA DRUH JÍDLA Klasické pečení Vlevo + vpravo v dortové formě 20 cm Úroveň Teplota Intenzivní horkovzdušné pečení Úroveň Teplota Čas pečení [min] Poznámky Bílý chléb kusy, 500 g jeden kus 1) Žitný chléb Ve formě na chleba Dalamánky (1 a 3) kusů na mělkém plechu na pečení 1) Pizza Na hlubokém plechu na pečení 1) Čajové koláčky ~20 Na mělkém plechu 1) 1) Předehřát po dobu 10 minut.

13 electrolux 13 NÁKYPY DRUH JÍDLA Těstovinový nákyp Zeleninový nákyp Lotrinské koláče Klasické pečení Úroveň Teplota Intenzivní horkovzdušné pečení Úroveň Teplota Čas pečení [min] Poznámky Ve formě na pečení Ve formě na pečení Ve formě na pečení Lasagne Ve formě na pečení Těstoviny Cannelloni Ve formě na pečení Yorkshirský puding Forma na 6 kusů 1) 1) Předehřát po dobu 10 minut. MASO DRUH JÍDLA Klasické pečení Úroveň Teplota Intenzivní horkovzdušné pečení Úroveň Teplota Čas pečení [min] Poznámky Hovězí maso Na drátěném roštu a hlubokém plechu na pečení Vepřové maso Na drátěném roštu a hlubokém plechu na pečení Telecí Na drátěném roštu a hlubokém plechu na pečení Anglický rostbíf, krvavý Anglický rostbíf, středně propečený Anglický rostbíf, dobře propečený Na drátěném roštu a hlubokém plechu na pečení Na drátěném roštu a hlubokém plechu na pečení Na drátěném roštu a hlubokém plechu na pečení Vepřové plecko Na hlubokém plechu na pečení Vepřové nožičky kusy na hlubokém plechu na pečení Jehněčí Kýta Kuře V celku na hlubokém plechu na pečení Krůta V celku na hlubokém plechu na pečení

14 14 electrolux DRUH JÍDLA Klasické pečení Úroveň Teplota Intenzivní horkovzdušné pečení Úroveň Teplota Čas pečení [min] Poznámky Kachna V celku na hlubokém plechu na pečení Husa V celku na hlubokém plechu na pečení Králík Nakrájený na kousky Zajíc Nakrájený na kousky Bažant V celku na hlubokém plechu na pečení RYBY DRUH JÍDLA Klasické pečení Úroveň Teplota Intenzivní horkovzdušné pečení Pstruh/pražma (1 a 3) Tuňák/losos (1 a 3) Grilování Vždy prázdnou troubu na 10 minut předehřejte. Úroveň Teplota Čas pečení [min] Poznámky ryby filetů Počet Grilování Doby pečení v minutách DRUH JÍDLA Kousky g úroveň Tepl. ( C) 1. strana 2. strana drážek Hovězí svíčková Hovězí biftek Uzeniny 8 / Vepřové kotlety Kuře (rozkrojené na polovinu) Kebaby 4 / Kuřecí prsa Hamburgery Rybí filé Toasty 4-6 / / Topinky 4-6 / Grilování s ventilátorem Upozornění Pro tuto funkci zvolte maximální teplotu 200 C.

15 electrolux 15 Množství Grilování Doba přípravy v minutách DRUH JÍDLA Kousky g úroveň Tepl. ( C) 1. strana 2. strana Pečené rolky (krůtí) Kuře (rozkrojené na polovinu) Kuřecí stehna Křepelky Zapékaná zelenina kusy. Mušle Makrela Rybí plátky Otočný rožeň Vždy na 10 minut předehřejte prázdnou troubu. DRUH JÍDLA Množství Tepl. C Doba pečení v minutách Drůbež Pečeně Varování ohledně akrylamidů Důležité Podle nejnovějších vědeckých poznatků mohou akrylamidy vznikající při smažení jídel dohněda (zejména u ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Upozornění Viz kapitola Bezpečnostní informace. Přední stranu spotřebiče otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a čisticího prostředku. K čištění kovových ploch používejte běžný čisticí prostředek. Vnitřek trouby čistěte po každém použití. Nečistoty se snadněji odstraní a nepřipečou se. Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby. Všechno příslušenství trouby vyčistěte po každém použití (měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a čisticího prostředku) a nechte ho vyschnout. Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte je agresivními čisticími prostředky, ostrými předměty, ani je nemyjte v myčce. Mohli byste zničit nepřilnavou úpravu. škrobnatých potravin) poškozovat zdraví. Doporučujeme proto vařit při nejnižších teplotách a nenechávat jídlo příliš zhnědnout. Čištění dveřního těsnění Dveřní těsnění pravidelně kontrolujte. Dveřní těsnění je umístěno kolem rámu dvířek trouby. Spotřebič nepoužívejte, jeli dveřní těsnění poškozeno. Kontaktujte servisní středisko. Při čištění těsnění dvířek trouby se řiďte všeobecnými informacemi ohledně čištění spotřebiče. Pyrolytické čištění Upozornění Spotřebič se zahřeje na velmi vysokou teplotu. Hrozí nebezpečí popálení. Důležité Nepoužívejte současně pyrolytické čištění a varnou desku (pokud je součástí spotřebiče). Mohlo by dojít k poškození spotřebiče. Před pyrolytickým čištěním: 1. Vyjměte ze spotřebiče všechno vyjímatelné příslušenství.

16 16 electrolux 2. Nejhorší nečistoty odstraňte ručně. 3. Zavřete správně dvířka trouby. Používání pyrolytického čištění 1. Opakovaně zmáčkněte, dokud se na displeji neobjeví. Na displeji se objeví PYRO 1 nebo PYRO 2. Na 3 sekundy se na displeji zobrazí zpráva, abyste vyjmuli ze spotřebiče všechno vyjímatelné příslušenství. 2. Když bliká Délka, nastavte délku pyrolytického čištění stisknutím nebo : 2:00 pro nízký stupeň znečištění 2:30 pro vysoký stupeň znečištění. 3. Stisknutím spusťte pyrolytické čištění. Postupně se rozsvěcující sloupce na symbolu označují, že teplota ve spotřebiči stoupá. Jakmile spotřebič dosáhne nastavené teploty, dveře se uzamknou a na displeji se zobrazí. Po dokončení pyrolytického čištění se na displeji zobrazí denní čas. Dvířka trouby jsou zablokovaná. Jakmile spotřebič vychladne, zazní zvukový signál a dveře se odemknou. Pyrolytické čištění můžete kdykoli zastavit stisknutím. Čas konce pyrolytického čištění Pomocí funkce hodin Konec můžete nastavit čas konce pyrolytického čištění. 1. Zopakujte kroky 1, 2 a 3 z výše uvedeného postupu. 2. Stiskněte. 3. Na displeji se zobrazí šipka a symbol. Na displeji se zobrazí čas konce pyrolytického čištění. 4. Čas konce pyrolytického čištění můžete upravit stisknutím nebo. Drážky na rošty Odstranění drážek na rošty 1. Odtáhněte přední část drážek na rošty od stěny trouby. 2. Odtáhněte zadní část drážek od stěny trouby a vytáhněte je z trouby. Instalace drážek na zasunutí roštů Drážky instalujte stejným postupem v opačném pořadí. Zakulacené konce drážek musejí směřovat dopředu! Žárovka trouby Upozornění Pozor! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před výměnou žárovky trouby: Vypněte troubu. Vytáhněte pojistky v pojistkové skříňce, nebo vypněte jistič. Na dno trouby položte nějakou látku k ochraně žárovky i skleněného krytu. 1. Skleněným krytem otočte směrem doleva a odejměte jej. 2. Skleněný kryt vyčistěte. 3. Žárovku v troubě vyměňte za novou žárovku do trouby odolnou do 300 C. Použijte žárovku stejného typu. 4. Nasaďte skleněný kryt. Čištění dvířek trouby Dvířka trouby jsou osazena třemi skleněnými tabulemi. Dvířka trouby a vnitřní skleněné

17 electrolux 17 tabule můžete demontovat za účelem čištění. Jestliže se pokusíte vytáhnout skleněné tabule před tím, než odstraníte dvířka trouby, mohou se dvířka náhle zavřít. Vysazení dvířek trouby a skleněné tabule 1. Dvířka trouby zcela otevřete a podržte oba dveřní závěsy. 4. Dvířka položte na pevnou plochu na měkkou látku. 5. Uvolněte blokovací systém a vytáhněte skleněné tabule. 2. Zvedněte a otočte páčky na obou závěsech. 6. Otočte dva spojovací díly o 90 a vytáhněte je z jejich umístění. 3. Přivřete dvířka trouby do první polohy otevření (do poloviny). Pak vytáhněte dveře směrem dopředu z jejich umístění Po jedné opatrně nadzdvihněte (krok 1) a vytáhněte (krok 2) skleněné tabule. Začněte horní skleněnou tabulí.

18 18 electrolux Dávejte pozor, abyste horní skleněnou tabuli nainstalovali správně do svého umístění (viz obrázek). 1 2 Skleněné tabule omyjte saponátovou vodou. Skleněné tabule pečlivě osušte. Nasazení dvířek trouby a skleněných tabulí Po vyčištění skleněné tabule a dvířka trouby opět nasaďte. Proveďte výše uvedené kroky v opačném pořadí. Prostřední tabule má ozdobný rám. Při montáži této tabule se ujistěte, že je potisk skla na vnitřní straně dvířek. Po instalaci se dále se ujistěte, že povrch rámu této skleněné tabule není na potisku skla na dotek drsný. Dávejte pozor, abyste prostřední skleněnou tabuli nainstalovali správně do svého umístění (viz obrázek). CO DĚLAT, KDYŽ... Upozornění Viz kapitola Bezpečnostní informace. Problém Možná příčina Řešení Spotřebič nehřeje. Spotřebič je vypnutý. Zapněte spotřebič. Hodiny nejsou nastavené. Nejsou provedena nutná nastavení. Funkce automatického vypnutí je zapnutá. Nastavte hodiny. Zkontrolujte nastavení. Viz Automatické vypnutí.

19 electrolux 19 Problém Možná příčina Řešení Osvětlení trouby nefunguje. Na jídle a na vnitřní straně trouby se usazuje pára a kondenzát. Na displeji se zobrazí nebo, spotřebič nehřeje a neprobíhá žádná cirkulace vzduchu. Na displeji se objeví chybový kód F.... Dětská pojistka je zapnutá. Uvolněná pojistka v pojistkové skříňce. Žárovka trouby je vadná. Nechali jste jídlo v troubě příliš dlouho. Je zapnutý režim Demo. Došlo k závadě na elektronice. Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se na svého prodejce nebo na místní servisní středisko. Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde: Viz Vypnutí dětské pojistky. Zkontrolujte pojistku. Jestliže pojistka vypadne víckrát, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Vyměňte žárovku trouby. Po dokončení přípravy nenechávejte jídla ve spotřebiči déle než minut. Vypněte spotřebič. Na přibližně dvě sekundy stiskněte. Zazní zvukový signál. Současně stiskněte a podržte tlačítka a, dokud nezazní zvukový signál a ukazatel nezhasne. Poznamenejte si chybový kód a kontaktujte servisní středisko. Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku. Typový štítek se nachází na předním rámu vnitřní části trouby. Model (MOD.)... Výrobní číslo (PNC)... Sériové číslo (S.N.)... INSTALACE Upozornění Viz kapitola Bezpečnostní informace. Vestavba

20 20 electrolux 50 A B 550 min Elektrická instalace Upozornění Elektrickou instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný a zkušený elektrikář. 550 min Výrobce nenese odpovědnost za úrazy či škody způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů uvedených v kapitole Bezpečnostní informace. Spotřebič se dodává se síťovou zástrčkou a síťovým kabelem Kabel Typy kabelů vhodné pro instalaci nebo výměnu: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F. Průřez kabelu viz celkový příkon (uvedený na typovém štítku) a uvedená tabulka: Celkový příkon maximálně 1380 W maximálně 2300 W maximálně 3680 W Průřez kabelu 3 x 0,75 mm² 3 x 1 mm² 3 x 1,5 mm² Zemnící vodič (žlutozelený) musí být přibližně o 2 cm delší než fázový a nulový vodič (modrý a hnědý). POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné

21 electrolux 21 likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Obalové materiály Obalový materiál neškodí životnímu prostředí a je recyklovatelný. Plastové díly jsou označeny mezinárodními zkratkami jako PE, PS apod. Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál ve vhodném kontejneru ve sběrném dvoře v místě svého bydliště.

22 22 electrolux TARTALOMJEGYZÉK Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a címen Biztonsági információk 22 Termékleírás 25 Az első használat előtt 25 Napi használat 26 Órafunkciók 28 Tartozékok használata 29 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK Üzembe helyezés és használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót: személyes biztonsága és vagyontárgyai biztonsága, a környezet védelme, valamint a készülék helyes használata érdekében. A használati útmutatót tartsa mindig a készülék közelében, annak áthelyezése vagy eladása esetén is. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy használat okozta károkért a gyártó nem vállal felelősséget. Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják. A készülék nem játék. Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől. Fulladás vagy fizikai sérülés veszélye áll fel. Sütés közben, vagy amikor a sütő ajtaja nyitva van, ne engedje a gyermekeket és az állatokat a sütő közelébe. Sérülés vagy maradandó egészségkárosodás veszélye áll fel. Ha a készülék rendelkezik Gyerekzár vagy Funkciózár (Kezelőszerv zár) funkcióval, kapcsolja be azt. Ezzel megakadályozhatja, hogy a gyermekek vagy állatok véletlenül működésbe hozzák a készüléket. További funkciók 30 Hasznos javaslatok és tanácsok 31 Ápolás és tisztítás 35 Mit tegyek, ha Üzembe helyezés 40 Környezetvédelmi tudnivalók 41 A változtatások jogát fenntartjuk Általános biztonsági tudnivalók Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit. Sérülést okozhat, és kárt tehet a készülékben. Működés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni. Minden használat után kapcsolja ki a készüléket. Üzembe helyezés A készülék beüzemelését és csatlakoztatását kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti. Forduljon szakszervizhez! Ezzel megelőzhetők a szerkezeti károk és a fizikai sérülések. Győződjön meg arról, hogy a készülék nem sérült-e meg a szállítás közben. Ne csatlakoztasson sérült készüléket. Szükség esetén forduljon a beszállítóhoz. Az első használat előtt távolítson el minden csomagolóanyagot, matricát és fóliát a készülékről. Ne távolítsa el az adattáblát. Ez érvénytelenítheti a jótállást. Kövesse teljes mértékben az ország hatályos törvényeit, rendeleteit, irányelveit és szabványait (biztonsági szabályok, újrahasznosítási szabályok, elektromosés/vagy gázbiztonsági előírások stb.), ahol a készüléket használja! Az elhelyezéskor ügyeljen rá, hogy a készülék ne legyen csatlakoztatva az elektromos hálózatra. Legyen óvatos, amikor mozgatja a készüléket. Ez a készülék nehéz. Mindig használjon munkavédelmi kesztyűt. Soha ne húzza a készüléket a fogantyújánál fogva.

23 electrolux 23 Az elektromos berendezést egy leválasztó eszközzel kell ellátni, amely lehetővé teszi, hogy minden ponton leválassza a berendezést az elektromos hálózatról. A leválasztó eszköznek legalább 3 mm-es érinkezőtávolsággal kell rendelkeznie. Megfelelő szigetelőberendezésekkel kell rendelkezni: hálózatvédő túlterhelésvédő megszakítók, biztosítékok (a tokból eltávolított csavaros típusú biztosíték), földzárlatkioldók és védőrelék. Az érintésvédelmi részeket úgy kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne lehessen hatástalanítani azokat. A készülék bizonyos részei áram alatt lehetnek. Burkolja be a készüléket bútorral, és győződjön meg, hogy nem marad szabadon egy része sem. Ezáltal megelőzhető az áramütés, mert véletlenül sem tud hozzáérni a veszélyes részekhez. Üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a konyhabútorban elegendő hely van a készülék számára. A készüléket biztonságos szerkezet alá és mellé helyezze. Tartsa meg a minimális távolságot a többi készülékhez és berendezéshez képest. Úgy helyezze el a készüléket, hogy az egyik oldala és a hátulja magasabb készülék felé nézzen. A másik oldalt ezzel szemben ugyanolyan magasságú bútorok vagy készülékek mellé kell állítani. A készülék nem helyezhető talapzatra. A beépített sütők és beépített főzőlapok különleges csatlakozási rendszerrel vannak ellátva. A készülék károsodásának megelőzése érdekében azonos gyártótól származó készülékeket használjon együtt. Elektromos csatlakoztatás A készüléket kötelező földelni. Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő elektromossági adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek. A feszültségre vonatkozó információk az adattáblán találhatók. Mindig megfelelően felszerelt érintésbiztos aljzatot használjon. Amikor elektromos készülékeket csatlakoztat a hálózati konnektorba, ne hagyja, hogy a vezetékek hozzáérjenek vagy közel kerüljenek a sütő forró ajtajához. Ne használjon elosztókat, csatlakozókat és hosszabbítókat. Tűzveszély áll fenn. Ne cserélje vagy módosítsa a hálózati kábelt. Forduljon szakszervizhez. Ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a készülék hátulján található hálózati dugaszban és kábelben, illetve ne nyomja össze azokat. Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó az üzembe helyezést követően is hozzáférhető legyen. A készülék leválasztásához ne a hálózati kábelt húzza. Mindig a dugaszt húzza ha rendelkezésre áll. Használat A készüléket háztartási célú használatra tervezték. Ne használja a készüléket kereskedelmi és ipari célokra. A készüléket kizárólag háztartási ételkészítési feladatokra használja. Ezzel megelőzheti a fizikai sérüléseket, illetve a vagyoni károkat. Soha ne használja a készüléket tárolásra vagy munkafelületként. Ne tegyen gyúlékony anyagot, gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat és/vagy olvadékony (műanyag vagy alumínium) tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére. Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn. A készülék belseje használat közben felforrósodik. Égési sérülés veszélye áll fenn. Használjon kesztyűt, amikor tartozékokat vagy edényt helyez be vagy vesz ki. Legyen körültekintő a tartozékok behelyezése és kivétele során, hogy ne sérüljenek meg a sütő zománcozott részei Ha a készülék működésben van, mindig álljon megfelelő távolságra tőle, amikor kinyitja az ajtaját. Forró gőz szabadulhat ki. Égési sérülés veszélye áll fenn. A zománc elszíneződése nem befolyáoslja a készülék teljesítményét és működését, ezért nem tekinthető meghibásodásnak garanciális értelemben. A zománc sérülésének vagy elszíneződésének megelőzése érdekében: ne tegyen semmilyen tárgyat közvetlenül a sütőtér aljára és ne takarja le alumínium fóliával;

24 24 electrolux közvetlenül a készülékbe ne tegyen forró vizet; a sütés befejezése után a nedves edényeket és az ételeket ne tartsa a sütőben. Ne használja a készüléket, ha az vízzel érintkezik. Ne üzemeltesse a készüléket nedves kézzel. Ne gyakoroljon nyomást a készülék ajtajára, amikor az nyitva van. Sütés közben a sütő ajtaját mindig csukja be, még grillezés közben is. Ápolás és tisztítás A karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az elektromos hálózatról. Karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék lehűlt. Égési sérülés veszélye áll fenn. Fennáll a veszély, hogy az üveglapok eltörnek. Mindig tartsa tisztán a készüléket. A rárakódott zsír vagy egyéb ételmaradék tüzet okozhat. Rendszeres tisztítással megakadályozhatja, hogy a felület anyaga károsodjon. A nagyon nedvdús süteményekhez használjon mély tepsit, ellenkező esetben a gyümölcsök leve maradandó foltokat ejthet. Személyes biztonsága és vagyontárgyai biztonsága érdekében a készüléket csak mosószeres vízzel tisztítsa. Ne használjon gyúlékony, vagy rozsdásodást okozó anyagokat. Ne tisztítsa a készüléket gőzborotvával vagy nagynyomású tisztítóberendezéssel, éles tárgyakkal, súrolószerekkel, dörzsszivaccsal vagy fémkaparóval. Ha sütőtisztító sprayt használ, kövesse a gyártó utasításait. Ne tisztítsa az üvegajtót súrolószerekkel vagy fémkaparóval. A belső üveglap hőálló felülete megrepedhet vagy eltörhet. Ha az ajtó üveglapjai megsérülnek, az üveg meggyengül, és eltörhet. Ennek elkerüléséhez cserélje ki az üveglapokat. Lépjen kapcsolatba a szervizközponttal. Legyen óvatos, amikor leszereli a készülék ajtaját. Az ajtó nehéz! Ne tisztítsa a katalitikus zománcréteget (ha van ilyen). Pirolitikus tisztítás Pirolitikus tisztítás közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni. Pirolitikus tisztítás közben ne próbálja meg kinyitni az ajtó, és ne válassza le a hálózatról a készüléket. Pirolitikus tisztítás közben tartsa távol a gyermekeket a készüléktől. A készülék nagyon felforrósodik Égési sérülés veszélye áll fenn. A pirolitikus tisztítás során a makacs szennyeződések a zománc elszíneződését okozhatják. A sütő zománcának az elszíneződése nem befolyásolja a készülék teljesítményét. Tűzveszély! Óvatosan nyissa ki az ajtót. Az alkoholt tartalmazó összetevők esetén sütés közben alkohol és levegő keveréke keletkezik. Tűzveszély áll fenn. Az ajtó kinyitásakor tartsa távol a szikrát vagy nyílt lángot a készüléktől. Ne tegyen gyúlékony anyagot, gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat és/vagy olvadékony (műanyag vagy alumínium) tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére. Sütőtér lámpája Az ebben a készülékben működő izzók kizárólag háztartási eszközökhöz kifejlesztett fényforrások! Nem szabad helyiségek teljes vagy részleges megvilágítására használni! Ha a lámpa cseréje szükségessé válik, az eredetivel azonos teljesítményű és műszaki paraméterekkel rendelkező, háztartási készülékekhez tervezett izzót használjon. A sütőlmpa kicserélése előtt húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból. Áramütés veszélye áll fenn! Szakszerviz A készüléken javítási, vagy egyéb munkákat kizárólag felkészült szervizszakember végezhet. Forduljon szakszervizhez. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon. A készülék leselejtezése A fizikai sérülések vagy károk megelőzése érdekében Húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.

25 electrolux 25 Vágja el a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba. Helyezze hulladékba az ajtózárat. Ezzel megelőzheti, hogy gyermek vagy kisállat szoruljon a készülékbe. Fulladásveszély áll fenn. TERMÉKLEÍRÁS Általános áttekintés Kezelőpanel 2 Elektronikai programkapcsoló 3 Szellőzőnyílások 4 Grill 5 Sütőlámpa 6 Forgónyárs furata 7 Ventillátor 8 Adattábla A sütő tartozékai Rácspolc Edényekhez, tortaformákhoz, tepsikhez. Lapos tepsi Kekszekhez és süteményekhez. Mély hússütő tepsi Sütemények és húsok sütéséhez, illetve zsírfelfogó edényként. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT Vigyázat Lásd a "Biztonsági információk" fejezetet. A legelső tisztítás Távolítson el minden alkatrészt a készülékből. Az első használat előtt tisztítsa ki a készüléket. Figyelem Ne használjon súrolószert a tisztításhoz! Ez kárt okozhat a készülékben. Olvassa el az "Ápolás és tisztítás" című fejezetet. Nyárs Nagyobb húsdarabok és baromfi sütéséhez. Cserélhető teleszkópos sínek Tálcákat vagy rácsokat helyezhet rájuk. Az idő beállítása és módosítása A sütő első használata előtt állítsa be az időt. Amikor a sütőt az elektromos hálózatra csatlakoztatja, illetve áramszünetet követően az időszimbólum és a jel automatikusan villogni kezd. Állítsa be a pontos időt a vagy gombbal.

26 26 electrolux Az idő módosítása 1. Érintse meg többször a gombot, amíg az időszimbólum és a jel villogni nem kezd. 2. Állítsa be a pontos időt a vagy gombbal. 2 1 A kijelzőn az idő látható, és a villogás kb. 5 másodperc múlva megszűnik. Előmelegítés 1. Állítsa be az üzemmódot és a maximum hőmérsékletet. NAPI HASZNÁLAT Vigyázat Lásd a "Biztonsági információk" fejezetet. A kijelző Hagyja étel nélkül működni a készüléket kb. 1 órán át. 3. Állítsa be az üzemmódot és a maximum hőmérsékletet. 4. Hagyja étel nélkül működni a készüléket kb. 10 percen át. 5. Állítsa be az üzemmódot és a maximum hőmérsékletet. 6. Hagyja étel nélkül működni a készüléket kb. 10 percen át. Ez a funkció égetéssel távolítja el a maradványokat a készülékből. A tartozékok az átlagosnál jobban felforrósodhatnak. Amikor a készüléket legelső alkalommal fűti fel, a készülék furcsa szagot és füstöt áraszthat. Ez normális jelenség. Gondoskodjon a megfelelő légáramlásról. 1 Sütési funkciók 2 Hőmérséklet 3 Idő Gomb Funkció Leírás BE/KI FUNKCIÓKAPCSOLÓ GYORS FELMELEGÍTÉS PIROLITIKUS TISZTÍTÁS A készülék be- vagy kikapcsolása. Sütőfunkció beállítása. A gyorsfelfűtés funkció be- vagy kikapcsolása. A pirolitikus tisztítás indítása. / PLUSZ, MÍNUSZ Az értékek módosításához (hőmérséklet és idő). ÓRA Érintőgombok Az érintőgombokkal lehet vezérelni a sütő összes funkcióját. Az érintőgombok segítségével beállíthatja a sütőfunkciót, a sütési hőmérséklet és az automatikus időzítést is. Ügyeljen arra, hogy egyszerre csak egy gombot érintsen meg. Egy sütőfunkció beállításához nyomja le és tartsa lenyomva a megfelelő gombot. Az óra funkció beállítása. Sütőfunkció beállítása 1 2

27 1. Érintse meg meg többször a gombot mindaddig, míg a megfelelő sütőfunkció szimbóluma villogni nem kezd. A kijelző az automatikusan beállított hőmérsékletet mutatja. Ha a hőmérsékletet nem módosítja kb. 5 másodpercen belül, a készülék elkezdi a működést. 2. A hőmérséklet módosításához érintse meg a vagy gombot. Ha elindít egy sütőfunkciót, a hőmérsékletszimbólum villogni kezd. Sütőfunkciók Sütőfunkció Felső/alsó sütés Légbefúvásos sütés Teljes grill Forgónyárs A szimbólum jelzi, hogy a hőmérséklet a készülékben emelkedik. Amikor a készülék eléri a beállított hőmérsékletet, egy hangjelzés szólal meg, és a hőmérsékletszimbólum villogása leáll. Áramszünet esetén a beállítások kb. 3 percig megőrződnek. 3 percnél hosszabb áramkimaradás esetén a beállításokat ismét el kell végezni (a pontos idő beállítását is). Alkalmazás electrolux 27 A felső és az alsó fűtőelem egyaránt melegíti a sütőt. Egyetlen szinten történő sütéshez. Egynél több tálca használatával azonos hőmérsékleten történő hússütéshez, illetve hús- és tésztaféle egyidejű sütéséhez anélkül, hogy az egyik átvenné a másik zamatát. A teljes grillezőelem be van kapcsolva. Nagyobb mennyiségű lapos élelmiszer grillezéséhez. Pirítós készítéséhez. Hús grillezéséhez, illetve kebab vagy kisebb húsdarabok nyárson sütéséhez. Hússütés Termikus grillezés Melegen tartás Kiolvasztás Pirolitikus tisztítás Maradékhő funkció Az időtartam funkció használatakor a sütő néhány perccel a program lejárta előtt kikapcsol. A készülék a maradékhő segítségével befejezi a sütési folyamatot, energiafogyasztás nélkül. Hús sütéséhez. A felső és az alsó fűtőelem is sugároz hőt. A grillezőelem és a sütőventilátor üzemel, keringetve a forró levegőt az étel körül. Nagyobb húsdarabok elkészítéséhez. Fontos A maximális hőmérséklet ennél a funkciónál: 200 C. Az étel melegen tartásához. Fagyasztott élelmiszerek kiolvasztásához. Kényes élelmiszerek, pl. krémmel töltött és fondant sütemények, cukrászkészítmények, kenyér és más kelt tésztából készült termékek kiolvasztásához. A makacs szennyeződések eltávolításához. Fontos A maradékhő funkció csak abban az esetben használható, ha az időtartam hosszabb 15 percnél.

28 28 electrolux Gyorsfelfűtés funkció A gyorsfelfűtés funkció segítségével csökkenteni lehet a felfűtési időt. Az összes sütőfunkcióval használható. Fontos Ne tegyen ételt a sütőbe, amíg a gyorsfelfűtés funkció be nem fejeződik. 1. Állítson be egy sütőfunkciót. Szükség esetén módosítsa az ajánlott hőmérsékletet. 2. Nyomja meg a gombot A kijelzőn FHU látható, és a gyorsfelfűtés funkció bekapcsol. ÓRAFUNKCIÓK Óra funkció Pontos idő Visszaszámlálásos időzítő Az időtartam Vége 3. A gyorsfelfűtés funkció befejeződésekor hangjelzés szólal meg, és eltűnik az "FHU" felirat. A készülék tovább fűt a beállított sütőfunkciónak és sütőhőmérsékletnek megfelelően. 4. Helyezze be az ételt a sütőbe. Alkalmazás Az időt mutatja. A pontos idő beállítása, módosítása vagy ellenőrzése. Visszaszámlálási idő beállítása. A megadott időtartam lejárta után hangjelzés hallható. Ez a funkció nincs hatással a sütő működésére. Annak beállítása, hogy a sütő milyen hosszú ideig működjön. Valamelyik sütőfunkció kikapcsolási időpontjának beállítása. Az Időtartam és a Befejezés funkciók egyszerre is használhatók, ha a sütőnek később automatikusan be, majd ki kell kapcsolnia. Ebben az esetben először állítsa be az Időtartamot, majd a Befejezést. Az órafunkciók beállítása Válasszon ki egy sütőfunkciót és állítson be egy hőmérsékletet (a Percszámláló esetén nem szükséges). Lásd A sütőfunkció beállítása részt. 2. Érintse meg többször a gombot mindaddig, míg a megfelelő órafunkció szimbóluma villogni nem kezd. 3. A Percszámláló, az Időtartam vagy a Befejezés funkciókhoz tartozó időpontok beállítása a vagy gomb megérintésével végezhető el. Az órafunkciónak megfelelő szimbólum világít. A beállított időtartam lejártakor a megfelelő órafunkció jelzőfénye villogni kezd, és 2 percen keresztül hangjelzés hallható. A hangjelzés kikapcsolásához érintsen meg egy érzékelőmezőt. Az Időtartam és a Befejezés funkciók használatakor a készülék automatikusan kikapcsol. 4. Érintse meg a gombot a készülék kikapcsolásához. Az órafunkciók törlése 1. Érintse meg többször a gombot mindaddig, míg a megfelelő órafunkció szimbóluma és a villogni nem kezd. 2. Érintse meg többször a gombot, amíg az idő 00:00 -ra áll.

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33 47035VD CS Návod k použití PL Instrukcja obsługi 33 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Bardziej szczegółowo

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 EOL5821 EOR5821...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2.

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie Sporák Kuchenka Aragaz Sporák EKC513516 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Bardziej szczegółowo

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 8 OVLÁDACÍ

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 44410 VI. Instrukcja obsługi

FAVORIT 44410 VI. Instrukcja obsługi FAVORIT 44410 VI Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 60660. naczyń

FAVORIT 60660. naczyń FAVORIT 60660 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWS 106540 W EWS 126540 W 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 65401 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 46

FAVORIT 65401 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 46 FAVORIT 65401 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 46 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWF 106510 W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 47020 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás

Bardziej szczegółowo

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 EWP 106200 W...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi FAVORIT 45002 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka Umývačka riadu ESF 68030 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 45270VI. Instrukcja obsługi

FAVORIT 45270VI. Instrukcja obsługi FAVORIT 45270VI Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 68860 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4. PROVOZ...7

Bardziej szczegółowo

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou SANTO 70318-5 KG Návod k použití Instrukcja obsługi Kullanma Kılavuzu Chladnička s mrazničkou Chłodziarkozamrażarka Buzdolabı 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Máquina de lavar loiça Umývačka ESI 67070 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Bubnová sušička Suszarka bębnowa Sušička EDH 97981W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA CZ Česky, 1 SK Slovenčina, 52 TCD 83B HU Magyar, 18 TR Türkçe, 69 PL Polski, 35 Při prvním zapnutí sušičky musíte zvolit preferovaný jazyk, viz str. 6 Obsah Důležité informace,

Bardziej szczegółowo

A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35

A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35 A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo

F88030VI. Instrukcja obsługi

F88030VI. Instrukcja obsługi F88030VI Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně

Bardziej szczegółowo

Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie

Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 21 Chłodziarko-zamrażarka SK Návod na používanie 42 Chladnička s mrazničkou SCZ71800F1 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46

FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo

Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven

Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven KTV3344 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

... CS CHLADNIČKA S ENN2800AJW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA

... CS CHLADNIČKA S ENN2800AJW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA ENN2800AJW...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Bardziej szczegółowo

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher MNV4560 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste

Bardziej szczegółowo

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com ENN2841AOW CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití 2 PL Chłodziarko-zamrażarka Instrukcja obsługi 21 SK Chladnička s mrazničkou Návod na používanie 41 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher MNV6560 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Sporák Kuchenka Sporák EKC513516 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Bardziej szczegółowo

Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate

Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám,

Bardziej szczegółowo

ERN1501AOW... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37

ERN1501AOW... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37 ERN1501AOW...... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Bardziej szczegółowo

163.4TpsYKDpOsr (CZ) NÁVOD K OBSLUZE...2 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...35 IOAK-1220 (04.2008./1)

163.4TpsYKDpOsr (CZ) NÁVOD K OBSLUZE...2 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...35 IOAK-1220 (04.2008./1) 163.4TpsYKDpOsr (CZ) NÁVOD K OBSLUZE... (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...35 IOAK-10 (04.008./1) VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Trouba Amica je spojením výjimečné snadnosti obsluhy a skvělé účinnosti. Po přečtení návodu nebude

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven MTV3125 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO

ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO Robotický vysavač / Robotický vysávač Odkurzacz automatyczny / Robot Vacuum

Bardziej szczegółowo

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Bardziej szczegółowo

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360 CZ Elektrická multifunkční trouba vestavná Elektrická multifunkčná rúra vstavaná Elektryczny piekarnik wielofunkcyjny do zabudowy Built-in Multifunctional Electric Oven CZ SK PL EN 1 CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme

Bardziej szczegółowo

Česky. Magyar NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Polski. Slovensky

Česky. Magyar NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Polski. Slovensky Česky Magyar NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE Polski Slovensky PŘIJÍMAČ GPS Česky Úvod Přijímač GPS GP-E2 může doplňovat zeměpisné údaje ke snímkům a zaznamenávat

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europe, Africa & Middle East CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands For your local Canon office, please refer

Bardziej szczegółowo

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod...

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a

Bardziej szczegółowo

TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50193148 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Obsah balení...

Bardziej szczegółowo

KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu. pl Instrukcja obsługi

KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu. pl Instrukcja obsługi KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu pl Instrukcja obsługi cs Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny... 4 Pokyny k likvidaci... 5 Rozsah dodávky... 6 Dbejte na teplotu místnosti a větrání... 6

Bardziej szczegółowo

My ka nádobí Mosogatógép Zmywarka Máquina de lavar loiça Umýva ka Pomivalni stroj

My ka nádobí Mosogatógép Zmywarka Máquina de lavar loiça Umýva ka Pomivalni stroj CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 17 PL Instrukcja obs ugi 32 PT Manual de instruções 8 SK Návod na používanie 62 SL Navodila za uporabo 75 My ka nádobí Mosogatógép Zmywarka Máquina de lavar

Bardziej szczegółowo

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea ULS4805FE Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace

Bardziej szczegółowo

HL24285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HL24285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HL24285SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHNI MIKROFALOWEJ KMO 251 G X / KMO 251 G B

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHNI MIKROFALOWEJ KMO 251 G X / KMO 251 G B 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHNI MIKROFALOWEJ KMO 251 G X / KMO 251 G B www.kernau.com 2 SZANOWNI KLIENCI, Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i gratulujemy wyboru. Nasz nowy, starannie zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

GYERMEKBIZTONSÁG A gyerekzár funkció be van kapcsolva, és tiltsa le a hosszú lökést 5. A kijelzőn megjelenik a szimbólum gomb.

GYERMEKBIZTONSÁG A gyerekzár funkció be van kapcsolva, és tiltsa le a hosszú lökést 5. A kijelzőn megjelenik a szimbólum gomb. AUTOMATA TEVÉKENYSÉG MENETE egyszerűbb megértéshez egy példa: sütési idő 1 óra 20 perc (1.20), tevékenység befejezése 13.52. győződjen meg arról, hogy a pontos aktuális idő belegyen állítva tevékenység

Bardziej szczegółowo

FSA21300 PL CZ HU SK. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Használati utasítás. Pokyny pre pouzitie

FSA21300 PL CZ HU SK. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Használati utasítás. Pokyny pre pouzitie FSA21300 PL CZ HU SK Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Használati utasítás Pokyny pre pouzitie UWAGA! Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny środowisku (łatwopalny

Bardziej szczegółowo

ESI 7620RAX CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA

ESI 7620RAX CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA ESI 7620RAX CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 9241 ESKY Dkujeme Vám, že jste se rozhodli pro tento výrobek firmy SOEHNLE PROFESSIONAL. Tento výrobek je vybaven všemi znaky

Bardziej szczegółowo

Sporák Kuchenka Sporák

Sporák Kuchenka Sporák CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 20 SK Návod na používanie 39 Sporák Kuchenka Sporák ZCV562M Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím _ 7

Bardziej szczegółowo

TH-S33 TH-S11 DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER

TH-S33 TH-S11 DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER TH-S33 Skládá se z XV-THS33, SP-PWS33, SP-THS33F, SP-THS33C a SP-THS33S Elementy zestawu: XV-THS33, SP-PWS33, SP-THS33F,

Bardziej szczegółowo

Dane użytkownika. Uživatelské informace. Felhasználói kézikönyv. Piekarnik do zabudowy. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 361

Dane użytkownika. Uživatelské informace. Felhasználói kézikönyv. Piekarnik do zabudowy. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 361 Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Dane użytkownika Vestavná trouba Beépített sütő Piekarnik do zabudowy ZOB 361 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem

Bardziej szczegółowo

CHA27000 CHA23000 PL CZ SK. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie

CHA27000 CHA23000 PL CZ SK. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie CHA27000 CHA23000 PL CZ SK Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Návod na použitie UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Piekarnik elektryczny do zabudowy Typ ZME9141SD 2 8 NÁVOD K POUŽITÍ Vestavná elektrická trouba Typ ZME9141SD 9 14 NÁVOD NA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Piekarnik elektryczny do zabudowy Typ ZME9141SD 2 8 NÁVOD K POUŽITÍ Vestavná elektrická trouba Typ ZME9141SD 9 14 NÁVOD NA PL CZ SK EN INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Piekarnik elektryczny do zabudowy Typ ZME9141SD 2 8 NÁVOD K POUŽITÍ Vestavná elektrická trouba Typ ZME9141SD 9 14 NÁVOD NA OBSLUHU Elektrická zabudovateľná rúra Typ ZME9141SD

Bardziej szczegółowo

HU Használati útmutató 2 PL Instrukcja obsługi 20. Tűzhely Kuchenka ZCV560M

HU Használati útmutató 2 PL Instrukcja obsługi 20. Tűzhely Kuchenka ZCV560M HU Használati útmutató 2 PL Instrukcja obsługi 20 Tűzhely Kuchenka ZCV560M Tartalomjegyzék Biztonsági információk _ 2 Biztonsági előírások 3 Termékleírás 6 Az első használat előtt _ 7 Főzőlap - Napi használat

Bardziej szczegółowo

DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-635

DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-635 DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-635 CZ SK PL H SI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NAVODILA ZA UPORABO 1 DŮLEŽITÉ

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWF 127413 W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

HU Használati útmutató 2 PL Instrukcja obsługi 18. Tűzhely Kuchenka ZCV560N

HU Használati útmutató 2 PL Instrukcja obsługi 18. Tűzhely Kuchenka ZCV560N HU Használati útmutató 2 PL Instrukcja obsługi 18 Tűzhely Kuchenka ZCV560N Tartalomjegyzék Biztonsági információk _ 2 Biztonsági előírások 3 Termékleírás 6 Az első használat előtt _ 7 Főzőlap - Napi használat

Bardziej szczegółowo

SVE 8090. Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci

SVE 8090. Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci Wielofunkcyjny wolnostojący piekarnik elektryczny z płytą szklano-ceramiczną

Bardziej szczegółowo

www.kernau.com www.kernau.com

www.kernau.com www.kernau.com 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI PŁYTY GAZOWEJ KGH 6481 X / KGH 6421 X / KGH 6421 T X / KGH 6421 TCI X/ KGH 6421 TCI B / KGH 6461 B / KGH 6462 CI B / KGH 6462 CI W / KGH 7511 TCI X / KGH 3211 X www.kernau.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO KBH 0950 X / KBH 0950 W / KBH 0950 S / KBH 0960 X / KBH 0960 W / KBH 0960 S

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO KBH 0950 X / KBH 0950 W / KBH 0950 S / KBH 0960 X / KBH 0960 W / KBH 0960 S 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO KBH 0950 X / KBH 0950 W / KBH 0950 S / KBH 0960 X / KBH 0960 W / KBH 0960 S www.kernau.com 2 SZANOWNI KLIENCI, Staliście się Państwo użytkownikami najnowszej

Bardziej szczegółowo

CSA 29021. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I

CSA 29021. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I CSA 29021 CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 55000 VI CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 22 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 43

FAVORIT 55000 VI CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 22 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 43 FAVORIT 55000 VI CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 22 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 43 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby

Bardziej szczegółowo

DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL KOMBINOVANÝ PŘEHRÁVAČ DVD/DVB-T KOMBINOVANÝ PREHRÁVAČ DVD/DVB-T KOMBINOWANY ODTWARZACZ DVD/DVB-T DVD\DVB-T COMBO PLAYER Podpora

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Bardziej szczegółowo

CCBS1345-LP / CCBS1345-MP Kamera o wysokiej rozdzielczości z przełącznikiem dzień/noc i przetwornikiem obrazu 1/3

CCBS1345-LP / CCBS1345-MP Kamera o wysokiej rozdzielczości z przełącznikiem dzień/noc i przetwornikiem obrazu 1/3 CCBS1345-LP / CCBS1345-MP 1/3 barevná kamera pro denní i noční světlo s vysokým rozlišením a přepínači DIP Průvodce montáží CCBS1345-LP / CCBS1345-MP Kamera o wysokiej rozdzielczości z przełącznikiem dzień/noc

Bardziej szczegółowo

Portable wooden FM Radio with USB/SD player Przenośny radio odtwarzacz z USB/SD Přenosné dřevěné FM rádio s USB/SD přehrávačem FM rádio s dreveno u skrinkou a prehrávačom USB zariadení /SD kariet Faborítású

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EHF46241FK http://pl.yourpdfguides.com/dref/5028569

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EHF46241FK http://pl.yourpdfguides.com/dref/5028569 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EHF46241FK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

EHL6740FAZ. CS Varná deska Návod k použití 2 PL Płyta grzejna Instrukcja obsługi 21

EHL6740FAZ. CS Varná deska Návod k použití 2 PL Płyta grzejna Instrukcja obsługi 21 EHL6740FAZ CS Varná deska Návod k použití 2 PL Płyta grzejna Instrukcja obsługi 21 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7 4. DENNÍ

Bardziej szczegółowo

Whirlpool Serie 300. Pharo Whirlpool. Pharo Whirlpool Moneva 300 R

Whirlpool Serie 300. Pharo Whirlpool. Pharo Whirlpool Moneva 300 R Pharo Whirlpool Whirlpool Serie 300 Pharo Whirlpool Moneva 300 L Pharo Whirlpool Moneva 300 R Pharo Whirlpool Iseo Twin 320 Pharo Whirlpool Victoria Twin 325 Pharo Whirlpool Teslin 330 Pharo Whirlpool

Bardziej szczegółowo

CS234020. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I. HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú

CS234020. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I. HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú CS234020 CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú HLADILNO-ZAMRZOVALNI APARAT tipa I UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz

Bardziej szczegółowo

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH CZ ZVLÁŠTNÍ

Bardziej szczegółowo

Elektronický, malý průtokový ohřívač MCX 3..7 SMARTRONIC

Elektronický, malý průtokový ohřívač MCX 3..7 SMARTRONIC CS 56 Elektronický, malý průtokový ohřívač MCX 3..7 SMARTRONIC Návod k obsluze pro uživatele Electronic instant water heater MCX 3..7 SMARTRONIC Operating and installation instructions 12.12 MCX 3..7 SMARTRONIC

Bardziej szczegółowo

INOA GREEN WISZACY KONDENSACYJNY KOCIOŁ GAZOWY PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL

INOA GREEN WISZACY KONDENSACYJNY KOCIOŁ GAZOWY PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Instrukcja dla użytkownika Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla urządzeń instalowanych w Polsce PL Návod k obsluze pro uživatele Tento návod je určen pro zařízení instalované v České republice CZ

Bardziej szczegółowo

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GI14DA50 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564224

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GI14DA50 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564224 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Bardziej szczegółowo

EHI6540FOW... CS VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PŁYTA GRZEJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI 17 SK VARNÝ PANEL NÁVOD NA POUŽÍVANIE 33

EHI6540FOW... CS VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PŁYTA GRZEJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI 17 SK VARNÝ PANEL NÁVOD NA POUŽÍVANIE 33 EHI6540FOW...... CS VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PŁYTA GRZEJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI 17 SK VARNÝ PANEL NÁVOD NA POUŽÍVANIE 33 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Bardziej szczegółowo

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 Obsah Návod k použití...2 Bezpečnost operátora... 2 Obecné informace o používání vysavače...

Bardziej szczegółowo

DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT

DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT GZ-700 CZ SK PL H SI Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Használati útmutató Navodila

Bardziej szczegółowo

Dräger Alcotest 6820 Měřič obsahu alkoholu v dechu Urządzenie do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu

Dräger Alcotest 6820 Měřič obsahu alkoholu v dechu Urządzenie do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu cs pl Návod na použití 3 Instrukcja obsługi 20 Dräger Alcotest 6820 Měřič obsahu alkoholu v dechu Urządzenie do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu i Obsah Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost.............................

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ PRIPOJENIE SPOTREBIČA K ELEKTRICKEJ SIETI PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE K ELEKTRICKÉ SÍTI PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ PRIPOJENIE SPOTREBIČA K ELEKTRICKEJ SIETI PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE K ELEKTRICKÉ SÍTI PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA DO SIECI ELEKTRYCZNEJ PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE K ELEKTRICKÉ SÍTI Při vestavění více varných desek, je třeba je mezi sebou odělit lištou. (lištu lze dokoupit samostatně - 286696). PRIPOJENIE SPOTREBIČA K ELEKTRICKEJ SIETI Pri zabudovávaní

Bardziej szczegółowo

ESF 8540ROX. CS Myčka nádobí Návod k použití 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 24

ESF 8540ROX. CS Myčka nádobí Návod k použití 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 24 ESF 8540ROX CS Myčka nádobí Návod k použití 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 24 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4. OVLÁDACÍ

Bardziej szczegółowo

HGX2, HGX45, HGX60, HGX90, HGX11, HGX15

HGX2, HGX45, HGX60, HGX90, HGX11, HGX15 HGX2, HGX45, HGX60, HGX90, HGX11, HGX15 Instrukcja instalacji i użytkowania generatora pary Návod na instalaci a obsluhu generátoru páry 0901201 Niniejsza instrukcja instalacji i użytkowania skierowana

Bardziej szczegółowo

Pharo Whirlpool Serie 200

Pharo Whirlpool Serie 200 M o n t a g e a n l e i t u n g Instrukcja montażu Návod k montáži Ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó Pharo Whirlpool Serie 200 Pharo Whirlpool 200 Links 2270xxx Pharo Whirlpool 200 Rechts 22702xxx Pharo Whirlpool

Bardziej szczegółowo

CZ EN WR 2 FR Provozní návod CZ CZ CZ SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT

CZ EN WR 2 FR Provozní návod CZ CZ CZ SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT LT LV EE SL SK HU PL CZ FR TR GR FI DK SV CZ CZ CZ EN CZ WR 2 Provozní návod WR 2 WR 2 Přehled součástí zařízení 1 LED volba kanálu 2 LED optická kontrola regulace 3 LED vakuum 4 Displej 5 Tlačítko UP

Bardziej szczegółowo

CS - Návod na montáž a používání Výrobce odmítá převzít jakoukoliv odpovědnost za případné závady, škody nebo vznícení digestoře, které byly způsobeny nedodržením těchto předpisů. Digestoř je projektován

Bardziej szczegółowo

GNE V422 X. Chladnička Chłodziarka Chladnička

GNE V422 X. Chladnička Chłodziarka Chladnička GNE V422 X Chladnička Chłodziarka Chladnička Nejprve si přečtěte tento návod! Vážený zákazníku, Doufáme, že výrobek, který byl vyroben v moderních závodech a kontrolován v souladu s nejpřísnějšími postupy

Bardziej szczegółowo

Návod k použití Használati útmutató

Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Návod k použití Használati útmutató Pralka automatyczna Automatická pračka Automata mosógép EWT 10110 W We were thinking of you when we made this product Witamy w świecie Electrolux

Bardziej szczegółowo

FS225320 SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA STOJĄCY ZAMRAŻARKI ZAMRZOVALNA OMARA FAGYASZTÓSZEKRÉNY

FS225320 SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA STOJĄCY ZAMRAŻARKI ZAMRZOVALNA OMARA FAGYASZTÓSZEKRÉNY FS225320 SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA STOJĄCY ZAMRAŻARKI ZAMRZOVALNA OMARA FAGYASZTÓSZEKRÉNY UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí

Bardziej szczegółowo

GENUS EVO GENUS EVO 24/30/32/35 FF GENUS EVO 24/30 CF

GENUS EVO GENUS EVO 24/30/32/35 FF GENUS EVO 24/30 CF GENUS EVO GENUS EVO 24/30/32/35 FF GENUS EVO 24/30 CF Szanowni Państwo. Pragniemy podziękować za wybór podczas zakupów kotła naszej produkcji. Jesteśmy pewni, że dostarczyliśmy Państwu produkt o istotnych

Bardziej szczegółowo

KOMBINOVANÉ CHLANDNICKY S MRAZNICKOU CHLODZIARKO-ZAMRAZARKA

KOMBINOVANÉ CHLANDNICKY S MRAZNICKOU CHLODZIARKO-ZAMRAZARKA 7 CZ. PL. KOMBINOVANÉ CHLANDNICKY S MRAZNICKOU CHLODZIARKO-ZAMRAZARKA OBECNÁ âást 1) Pfieãtûte si pozornû tento návod - obsahuje dûleïité informace t kající se bezpeãné instalace, pouïívání a údrïby spotfiebiãe.

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Bardziej szczegółowo

Dokumentace...9. Tištěná dokumentace... 9 Netištěná dokumentace... 9 Důležité... 9. Úvod k této příručce...10. Řešení potíží...12

Dokumentace...9. Tištěná dokumentace... 9 Netištěná dokumentace... 9 Důležité... 9. Úvod k této příručce...10. Řešení potíží...12 Contents Dokumentace...9 Tištěná dokumentace... 9 Netištěná dokumentace... 9 Důležité... 9 Úvod k této příručce...10 Řešení potíží Řešení potíží...12 Počítač... 12 Co udělat, pokud se počítač nespouští?...

Bardziej szczegółowo

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER Obsah Úvod Bezpečnostní opatření 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3 Upozornění

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA. Spis treœci T R C S. Instalacja, 2-3 Ustawienie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne

Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA. Spis treœci T R C S. Instalacja, 2-3 Ustawienie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA PL Polski, 1 C S T R Èesky, 13 Türkçe, 25 Spis treœci Instalacja, 2-3 Ustawienie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne Opis urz¹dzenia, 4

Bardziej szczegółowo

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Přenosný přehrávač MP3 a CD s rádiem renosný prehrávač MP3 a CD s rádiom PRZENOŚNY ODTWARZACZ

Bardziej szczegółowo