DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz"

Transkrypt

1 DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz

2 Obsah Úvod Bezpečnostní opatření 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3 Upozornění 5 Funkce 5 Ilustrace čelního panelu a zadního panelu 6 Dálkové ovládání 7 Připojení Připojení k televizoru 8 Připojení k AV přijímači přes digitální audio vstup 9 Pokročilé funkce Nastavení režimů a funkcí 10 Práce s dálkovým ovládáním 17 Přehrávání MP3 20 Přehrávání obrazových CD Kodak 21 Ostatní Řešení problémů 22 Příprava dálkového ovladače 23 Technické specifikace 24 Bezpečnostní pokyny Úvod SYMBOL BLESKU UVNITŘ ROV- NOSTRANNÉHO TROJÚHELNÍKU UPOZORŇUJE UŽIVATELE NA PŘÍ- TOMNOST NEBEZPEČNÉHO NAPĚ- TÍ BEZ IZOLACE VE VNITŘNÍM PROSTORU VÝROBKU, KTERÉ MŮŽE BÝT NATOLIK VYSOKÉ, ŽE PŘEDSTAVUJE RIZIKO ÚRAZU OSOB ELEKTRICKÝM PROUDEM. SYMBOL VYKŘIČNÍKU UVNITŘ ROVNOSTRANNÉHO TROÚHELNÍKU UPOZORŇUJE UŽIVATELE NA PŘÍTOMNOST DŮLEŽITÝCH PROVOZNÍCH A SERVISNÍCH POKYNŮ V DOKUMENTACI DOPRO- VÁZEJÍCÍ PŘÍSTROJ. POZOR: TOTO ZAŘÍZENÍ NESMÍ BÝT VYSTAVENO DEŠTI ANI VLHKOSTI Z DŮVODU RIZIKA POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROU- DEM. NIKDY NEOTVÍREJTE SKŘÍŇ PŘÍ- STROJE, PROTOŽE UVNITŘ SE NACHÁZÍ VYSOKÉ NAPĚTÍ. SKŘÍŇ PŘÍSTROJE MŮŽE OTEVŘÍT POUZE KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ TECHNIK. POZOR: PŘÍSTROJ VYUŽÍVÁ LASEROVÝ SYSTÉM. POKUD CHCETE TENTO VÝROBEK SPRÁV- NĚ POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ K POZDĚJŠÍMU NAHLÉDNUTÍ. CZ - 2

3 CZ ZÁSTRČKA SÍŤOVÉHO KABELU SE POUŽÍVÁ JAKO ODPOJNÉ ZAŘÍZE- NÍ, A PROTO MUSÍ BÝT SNADNO DOSTUPNÁ. NEVYSTAVUJE PŘÍSTROJ KAPAJÍCÍ ANI TEKOUCÍ VODĚ A NESTAVTE NA NĚJ NÁDOBY OBSAHUJÍCÍ TEKUTINY, NAPŘ. VÁZY. PŘÍPOJKA SÍŤOVÉHO KABELU SE POUŽÍVÁ JAKO ODPOJNÉ ZAŘÍZE- NÍ A PROTO MUSÍ BÝT SNADNO DOSTUPNÁ. PŘED ODPOJENÍM SÍŤOVÉ ŠŇŮRY OD NAPÁJECÍ ZÁSTRČKY NA ZADNÍ STRANĚ PŘÍSTROJE NEZAPOMEŇ- TE NEJPRVE ODPOJIT SÍŤOVOU ŠŇŮRU Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY. POKUD PŘÍSTROJ VYŽADUJE SERVIS, KON- TAKTUJTE PRODEJCE NEBO NAHLÉDNĚTE DO KAPITOLY ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ. ABY NEDOŠLO K PŘÍMÉMU VYSTAVENÍ SE PAPRSKU, NEOTVÍREJTE SKŘÍŇ PŘÍSTRO- JE. PO OTEVŘENÍ SKŘÍNĚ A PORUŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH ZÁPADEK JE VIDITELNÝ LASEROVÝ PAPRSEK. NIKDY SE NEDÍVEJTE PŘÍMO DO PAPRSKU! POZOR: TENTO DVD PŘEHRÁVAČ JE PRODUKTEM LASEROVÉ TŘÍDY 1. POUŽÍVÁNÍ JINÝCH OVLÁDACÍCH PRVKŮ, ÚPRAVA PŘÍSTROJE NEBO POUŽÍVÁNÍ JINÝCH POSTUPŮ, NEŽ JSOU UVEDENY V TOMTO NÁVODU, MŮŽE VÉST K NEBEZPEČNÉMU OZÁŘENÍ. PROTOŽE LASEROVÝ PAPRSEK VYUŽÍVANÝ TÍMTO DVD PŘEHRÁVAČEM JE NEBEZPEČ- NÝ PRO ZRAK, NEPOKOUŠEJTE SE SKŘÍŇ PŘÍSTROJE DEMONTOVAT. PŘENECHEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM Tento symbol označuje, že přístroj má dvojitou izolaci mezi nebezpečným napětím ze sítě a částmi dostupnými pro uživatele. V případě servisu používejte pouze identické náhradní díly. UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj ani jeho kabely dešti. Důležité bezpečnostní pokyny 1. Přečtěte si pokyny. Před uvedením přístroje do provozu je třeba přečíst si všechny bezpečnostní a provozní pokyny. 2. Uschovejte návod Bezpečnostní a provozní pokyny by měly být uschovány pro pozdější použití. 3. Dodržování upozornění Je třeba dodržovat veškerá varování a upozornění na přístroji a v provozních pokynech. 4. Dodržování pokynů Je třeba dodržovat veškeré pokyny týkající se provozu a používání. Úvod 5. Čištění Před čištěním odpojte přístroj ze zásuvky. Nepoužívejte tekutá ani aerosolová čistidla. K čištění používejte vlhký hadřík. 6. Přídavná zařízení Nepoužívejte přídavná zařízení, která nejsou doporučena výrobcem přístroje, protože jejich použití může představovat riziko. 7. Voda a vlhkost Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody například blízko vany, umývadla, kuchyňského dřezu nebo prádelní vany, ve vlhkém sklepě, v blízkosti bazénu, apod. CZ - 3

4 8. Příslušenství Nestavte přístroj na nestabilní vozíky, stojany, trojnožky, konzoly nebo stoly, jinak může přístroj spadnout a způsobit vážné zranění dětem i dospělým a kromě toho může dojít i k poškození přístroje samotného. Používejte pouze vozíky, stojany, trojnožky, konzoly nebo stoly doporučené výrobcem nebo prodávané spolu s přístrojem. Při instalaci přístroje je třeba přesně dodržovat pokyny výrobce a používat jím doporučené instalační příslušenství. 9. Upozornění na nebezpečí v případě vozíku Pokud je přístroj umístěn na vozíku, je třeba s ním pojíždět s velkou opatrností. Náhlé zastavení, nadměrné použití síly nebo nerovný povrch mohou způsobit, že se vozík s přístrojem převrhne. 10. Větrání Průduchy a otvory ve skříni přístroje jsou určeny k větrání a zajištění spolehlivého fungování přístroje a k jeho ochraně před přehřátím a nesmí být ucpány či zakryty. Neblokujte otvory pokládáním přístroje na postel, pohovku, rohožku nebo podobné povrchy. Přístroj nestavte do zapuštěných prostor, např. do knihovny nebo polic, pokud není zajištěno řádné odvětrávání a dodržení pokynů výrobce. 11. Zdroje napájení Přístroj může být připojen pouze ke zdroji napájení uvedenému na štítku. Pokud si nejste jisti druhem napájení ve vašem bydlišti, poraďte se s prodejcem přístroje nebo s místní rozvodnou společností. V případě přístrojů určených k provozu na baterie nebo jiné zdroje si přečtěte návod. 12. Uzemnění nebo polarizace Elektrické kabely musí být umístěny tak, aby se po nich nešlapalo ani nebyly stlačeny předměty na ně položenými nebo o ně opřenými, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat kabelům v blízkosti zástrčky, zásuvky a výstupu z přístroje. 14. Blesky Pro zvýšenou ochranu přístroje během bouřky nebo v době, kdy není delší dobu pod dohledem nebo se nepoužívá, vytáhněte přístroj ze zásuvky a odpojte anténní nebo kabelový systém. Zabráníte tak poškození přístroje bleskem nebo rázy v síti. 15. Elektrické vedení Venkovní anténní systém by neměl být umístěn v blízkosti nadzemního elektrického vedení nebo jiných okruhů elektrického osvětlení či vedení ani v místech, odkud by mohl na takové vedení nebo okruhy spadnout. Při instalaci venkovního anténního systému věnujte maximální pozornost tomu, abyste se takového vedení nebo okruhu nedotkli, neboť takový kontakt by mohl mít smrtelné následky. 16. Přetížení Nepřetěžuje síťové zásuvky, prodlužovací šňůry ani integrované elektrické zásuvky, protože hrozí riziko požáru nebo zranění elektrickým proudem. 17. Vniknutí předmětu nebo tekutiny Nezasunujte do přístroje skrze otvory žádné předměty, protože by mohlo dojít ke kontaktu s nebezpečným napětím nebo ke krátkému spojení, které by mohlo způsobit požár nebo zranění elektrickým proudem. Nikdy na přístroj nelijte tekutinu žádného druhu. 18. Servis Nepokoušejte se opravovat přístroj sami, protože otevření nebo odstranění krytů by vás mohlo vystavit vysokému napětí nebo jinému nebezpečí. Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému servisnímu personálu. CZ - 4

5 CZ 19. Poškození vyžadující servis Pokud nastane některý z následujících problémů, odpojte přístroj od síťové zásuvky a přenechejte servis kvalifikovanému servisnímu personálu: A) Elektrický přívodní kabel nebo zástrčka jsou poškozeny. B) Přístroj byl polit tekutinou nebo se do něj dostal cizí předmět. C) Přístroj byl vystaven dešti nebo vodě. D) Při dodržení návodu k obsluze přístroj nefunguje normálním způsobem. Nastavujte pouze ty ovládací prvky, které jsou popsané v návodu k obsluze, protože nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků by mohlo způsobit poškození přístroje, jehož náprava a opětné uvedení přístroje do normálního provozu by vyžadovaly rozsáhlý zásah kvalifikovaného technika. E) Pokud došlo k pádu přístroje nebo byl jinak poškozen. 20. Náhradní díly Pokud je nutné použití náhradních dílů, ujistěte se, že servisní technik použil náhradní díly specifikované výrobcem nebo díly, které mají stejnou charakteristiku jako originální díly. Nedovolené nahrazování dílů může způsobit požár, zranění elektrickým proudem či jiné nebezpečí. 21. Bezpečnostní kontrola Po dokončení každého servisního zásahu nebo opravy přístroje požádejte servisního technika, aby provedl bezpečnostní kontrolu a zjistil, zda je přístroj v řádném provozním stavu. 22. Upevnění na stěnu nebo strop Přístroj upevňujte na stěnu nebo strop pouze dle doporučení výrobce. 23. Teplo Přístroj je třeba umístit mimo zdroje tepla jako jsou radiátory, měřiče tepla, kamna a jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo. Upozornění Úvod K bezpečné dopravě tohoto produktu prosím použijte původní krabici a obaly. Pokud budete přehrávač používat delší dobu, je normální, že se čelní a zadní panel zahřejí. Při přehrávání přístrojem nepohybujte. Mohlo by dojít k poškození přenosky a disku. Talíř disku otevřete a zavřete stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE na čelním panelu nebo na dálkovém ovladači. Při otevírání a zavírání talíře na něj netlačte ani se jej nedotýkejte. Funkce Úvod Plná kompatibilita s MPEG4, DVD±R/RW, CD, MP3, obrazovým CD Kodak, CD-R a CD-RW (finalizované) Spořič obrazovky Různé režimy přehrávání: programové přehrávání, prohledávání Koaxiální digitální zvukový výstup Video výstupy pro S-video, kompozitní video a komponentní video (Y, Pb, Pr) CZ - 5

6 Formáty disků podporované tímto přehrávačem: Soubory MPEG4 na discích Více úhlů pohledu Dolby Digital Volba titulků Soubory MP3 na discích CD-R a CD-RW Volba zvuku DVD video Režimy poměru TV stran Rodičovský zámek Tento výrobek využívá technologie ochrany autorských práv, která je chráněna systémovými požadavky příslušných amerických patentů a jiných práv duševního vlastnictví v držení společnosti Macrovision Corporation a dalších vlastníků práv. Produkt je kompatibilní s formátem obrazového CD KODAK a je schopen přehrávat obrazová CD KODAK. Logo KODAK Picture CD Compatible je ochrannou známkou společnosti Eastman Kodak Company a je využíváno na základě povolení. Vyrobeno s licencí společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochrannými známkami společnosti Dolby Laboratories. Chráněné nezveřejněné dílo Dolby Laboratories, Inc. Veškerá práva vyhrazena. Ilustrace čelního panelu a zadního panelu Úvod 2. Čelní panel 1) OTEVŘÍT / ZAVŘÍT 2) PŘEHRÁVÁNÍ / PAUZA 3) STOP CZ - 6

7 CZ 2. Zadní panel 1) 2-kanálový zvukový výstup (levý, pravý) 2) Konektor výstupu pro KOMPOZITNÍ VIDEO 3) Konektor výstupu pro S-VIDEO 4) Konektor výstupu pro komponentní video (Y, Pb, Pr) 5) Digitální KOAXIÁLNÍ audio výstup 6) Výstup SCART 1. DVD DISK 2. VCD 3. PŘEHRÁVÁNÍ 4. PAUZA 5. ZOBRAZENÍ DISKU 6. ČAS 7. OPAKOVÁNÍ 8. MP3 DISK 9. PBC 10. DOLBY DIGITAL Dálkové ovládání Úvod Dálkový ovladač 1. POHOTOV. REŽIM 2. TITULKY 3. JAZYK 4. OTEVŘÍT/ZAVŘÍT 5. ÚHEL 6. PROGRAM 7. NASTAVENÍ 8. DOLEVA 9. LEVÝ/PRAVÝ 10. ČÍSELNÁ KLÁVESNICE 11. RYCHLE VZAD 12. RYCHLE VPŘED 13. KONTROLA PŘEHRÁVÁNÍ 14. DISPLEJ 15. RYCHLÉ ZTIŠENÍ 16. OPAKOVÁNÍ A-B 17. TITUL 18. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI 19. SNÍŽENÍ HLASITOSTI 20. MENU 21. PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA 22. NAHORU 23. VLOŽIT 24. DOPRAVA 25. DOLŮ CZ STOP 27. PŘEJÍT NA DALŠÍ 30. PŘEDCHOZÍ 31. USB 32. ZOOM 33. VIDEO/REŽIM 34. OPAKOVÁNÍ

8 Připojení k televizoru Připojení Poznámky: Existují tři způsoby připojení AV výstupu přehrávače k televizoru: 1. Kabelem pro S-video a levým/pravým audio kabelem nastavte (Typ videa) na (S-video). 2. Kabelem pro kompozitní video a levým/pravým audio kabelem. 3. Kabelem pro komponentní video a levým/pravým audio kabelem nastavte (Typ videa) na (Y, Pb, Pr). CZ - 8

9 CZ Připojení k AV zesilovači přes digitální audio vstup Připojení Poznámky: 1. Nastavení výstupu pro DVD audio musí být na režim SPDIF/PCM nebo SPDIF/RAW (viz strana 11). 2. Po připojení video signálu k televizoru můžete sledovat obraz volbou kanálů video vstupu. Pokud je připojení k AVI, je třeba přepnout televizor na AVI. Viz připojení televizoru. 3. Po připojení audio signálu koaxiálním kabelem bude zvuk výstupem zesilovače. K tomu je třeba zvolit koaxiální vstup. CZ - 9

10 Systém menu nastavení Pokročilé funkce 1. Všeobecné kroky v menu nastavení A) Při přehrávání disku stiskněte STOP, a po stisknutí tlačítka SETUP ze zobrazí hlavní menu nastavení. Poznámka: Ujistěte se, že se nacházíte v režimu STOP. B) Pomocí šipkových tlačítek dolů a doprava označte ikonu požadované stránky a poté stránku aktivujte stisknutím směrového tlačítka dolů nebo doprava. Například pokud chcete nastavit stránku pro nastavení obrazovky, označte pomocí tlačítka dolů ikonu pro nastavení obrazovky a na obrazovce se zobrazí stránka pro nastavení obrazovky. C) Požadovanou volbu označte tlačítkem dolů. Tlačítkem ENTER nebo tlačítkem doprava proveď te volbu. Možnosti k této volbě se zobrazí vpravo. Například pomocí tlačítka dolů označte Video výstup a proveďte volbu tlačítkem ENTER. Vpravo se objeví možnosti nastavení pro video výstup. D) Pomocí šipkových tlačítek označte volbu Opustit menu. Poté menu opustíte opětovným stisknutím ENTER nebo SETUP. CZ - 10

11 CZ Systém menu nastavení Pokročilé funkce 2. Představení položek nastavení 2.1 NASTAVENÍ JAZYKA Možnosti nastavení jazyka jsou zobrazeny níže: JAZYK ZOBRAZENÍ NA OBRAZOVCE (OSD) Označte možnost JAZYK OSD a pomocí šipkových tlačítek zvolte požadovaný jazyk OSD. Potvrďte pomocí ENTER. Vybraný jazyk se poté nastaví jako jazyk OSD MENU Označte možnost MENU a pomocí šipkových tlačítek zvolte požadovaný jazyk pro menu. Potvrďte pomocí ENTER. Pokud je na přehrávaném disku příslušný jazyk k dispozici, menu se zobrazí v tomto jazyce. Poznámka: Pokud není požadovaný jazyk k dispozici, zobrazí se jazyk přednastavený z výroby. CZ - 11

12 Systém menu nastavení Pokročilé funkce AUDIO Označte možnost AUDIO a pomocí šipkových tlačítek zvolte požadovaný jazyk pro audio. Potvrďte pomocí ENTER. Pokud je na přehrávaném disku příslušný jazyk k dispozici, tento jazyk se zobrazí TITULKY Označte možnost TITULKY a pomocí šipkových tlačítek zvolte požadovaný jazyk pro titulky. Potvrďte pomocí ENTER. Pokud je na přehrávaném disku příslušný jazyk k dispozici, titulky se zobrazí v tomto jazyce TITULKY MPEG4 Pokud film v MPEG4 obsahuje soubor s titulky, můžete zvolit jazyk podporovaných titulků. Během přehrávání disku ve formátu MPEG4 zvolte pomocí šipkových tlačítek podporovanou sadu fontů. 2.2 NASTAVENÍ OBRAZOVKY Možnosti nastavení systému jsou zobrazeny níže: CZ - 12

13 CZ Systém menu nastavení Pokročilé funkce TYP TELEVIZORU Podle typu televizoru můžete volit mezi 4:3PS, 4:3LB nebo 16: SPOŘIČ OBRAZOVKY Pokud je SPOŘIČ OBRAZOVKY zapnut, zobrazuje přehrávač po dlouhou dobu logo DVD. DVD přehrávač bude na televizoru zobrazovat pohyblivý obraz. Pokud je SPOŘIČ OBRAZOVKY vypnut, bude DVD přehrávač zobrazovat logo DVD vždy, když není vložen disk nebo bylo ukončeno jeho přehrávání TV SYSTÉM Podle barevného systému televizoru zvolte televizní systém VIDEO VÝSTUP Podle nastavení konektoru výstupu televizoru můžete volit mezi CVBS+S-VIDEO, CVBS+YUV, CVBS+RGB a YUV P-SCAN. CZ - 13

14 Systém menu nastavení Pokročilé funkce JAS Jas obrazu můžete nastavit na normální, jasný nebo měkký KONTRAST Pomocí šipkových tlačítek nahoru a dolů můžete posunovat stupnicí a nastavit kontrast. 2.3 AUDIO NASTAVENÍ Možnosti audio nastavení jsou znázorněny níže: DIGITÁLNÍ VÝSTUP Označte možnost DIGITÁLNÍ VÝSTUP a pomocí šipkových tlačítek zvolte požadovaný režim zvukového výstupu. Potvrďte tlačítkem ENTER. K dispozici jsou 3 volitelné režimy zvukového výstupu: SPDIF/RAW, SPDIF/PCM a SPDIF/OFF. Poznámka: Pokud se digitální výstup NEPOUŽÍVÁ, doporučujeme přepnout nastavení digitálního výstupu na OFF, aby se minimalizovala interference s okruhem. CZ - 14

15 CZ Systém menu nastavení Pokročilé funkce MÍCHÁNÍ K dispozici jsou dva režimy: LO/RO a LT/RT. 2.4 OSOBNÍ NASTAVENÍ Možnosti osobního nastavení jsou znázorněny níže: RODIČOVSKÁ KONTROLA Rodičovská kontrola má osm úrovní (1,2: G, 3: PG, 4: PG13, 5, 6: R, 7: NC17, 8: Adult). První úroveň je nejvíce omezující, zatímco pokud zvolíte úroveň 8, budete moci přehrát všechny disky. Pokud chcete změnit nastavení rodičovské kontroly, vstupte do kontrolní položky věku uživatele a zadejte čtyřmístné heslo. Přednastaveným heslem je 6666 (pokud používáte přehrávač poprvé, zadejte toto heslo). Pokud bude vstupní kód potvrzen, objeví se menu nastavení úrovně. Pomocí kurzoru vyberte požadovanou úroveň a pomocí ENTER ji potvrďte a uložte do paměti. Pokud přesunete kurzor na ENTER, stisknutím ENTER nastavení potvrdíte a Uživatelské nastavení opustíte. Nebo můžete operaci přímo opustit stisknutím tlačítka nastavení HESLO Možnost hesla je ve výchozím stavu uzamknuta a nelze nastavit přístupnost ani heslo změnit. Pokud chcete funkci omezení přístupnosti aktivovat, musíte zapnout režim hesla. Pokud chcete nastavit přístupnost, je třeba zadat výchozí heslo, které je 6666 (potvrďte tlačítkem ENTER). Jestliže chcete heslo změnit, budete nejprve vyzváni k zadání starého hesla a poté budete požádáni o nové heslo. Zadejte čtyřmístné číslo a potvrďte jej. V případě, že HESLO zapomenete, je možné pomocí funkce výchozího nastavení obnovit výchozí heslo (6666). CZ - 15

16 Systém menu nastavení Pokročilé funkce STYL Zde můžete zvolit Styl 1, Styl 2, Styl 3 nebo Styl ZNAČKA ÚHLU V této položce jsou k dispozici možnosti zapnuto a vypnuto. Pokud přehráváte v zapnutém režimu disk, který obsahu záběr natočený z několika úhlů, může pomocí tlačítka ANGLE na dálkovém ovladači přepínat sledování scény z různých úhlů VÝCHOZÍ NASTAVENÍ Volbou možnosti VÝCHOZÍ NASTAVENÍ se OBNOVÍ nastavení z výroby. Umožněte svému přehrávači, aby pracoval v ideálním nastavení. CZ - 16

17 CZ Práce s dálkovým ovladačem Pokročilé funkce DISPLAY (Displej) Při přehrávání zobrazíte stisknutím tlačítka DISPLAY stav ukazatele času. GOTO (Přejít na) Při přehrávání zobrazíte stisknutím tlačítka GOTO aktuální stav ukazatele času. CZ - 17

18 Práce s dálkovým ovladačem Pokročilé funkce MUTE (Rychlé ztišení) STANDBY (Pohotovostní režim) OPEN/CLOSE (Otevřít/Zavřít) Stisknutím tlačítka MUTE vypnete zvukový výstup. Opětovným stisknutím tlačítka MUTE obnovíte normální zvukový výstup Při přehrávání Pokud chcete vysunout talíř disku, stiskněte OPEN/CLOSE. Pokud chcete zasunout talíř disku, stiskněte znovu OPEN/CLOSE. Tlačítka Těmito tlačítky se zadává čas nebo také číslo titulu, kapitoly či stopy. 0 až 10+ Pokud se na displeji zobrazí numerická položka, zadejte pomocí tlačítek požadovanou hodnotu a potvrďte tlačítkem SELECT. A-B Při přehrávání zvolte bod A stisknutím tlačítka A-B. Opětovným stisknutím zvolte bod B. Přehrávač začne automaticky opakovat úsek z bodu A do bodu B. Třetím stisknutím tlačítka A-B funkci opakování A-B zrušíte a vymažete body A a B. Poznámka: 1. Při přehrávání CD se musí bod A i B nacházet ve stejné stopě. Při přehrávání DVD lze body A a B vybírat z různých kapitol. 2. Tato funkce závisí na disku. Při přehrávání DVD nebo CD se můžete pomocí tohoto tlačítka zrychleně pohybovat směrem vpřed rychlostí, která je 2x, 4x, 8x, 16x a 32x vyšší než normální rychlost v následující posloupnosti: Stisknutím PLAY se vrátíte k normálnímu přehrávání. Při přehrávání DVD nebo CD se můžete pomocí tohoto tlačítka zrychleně pohybovat směrem vzad rychlostí, která je 2x, 4x, 8x, 16x a 32x vyšší než normální rychlost v následující posloupnosti: Stisknutím PLAY se vrátíte k normálnímu přehrávání. PREV (Předchozí) NEXT (Další) Stisknutím tlačítka PREV přeskočíte na předchozí kapitolu nebo stopu. Stisknutím tlačítka NEXT přeskočíte na následující kapitolu nebo stopu. CZ - 18

19 CZ Práce s dálkovým ovladačem Pokročilé funkce STOP (Zastavení) Jedním stisknutím tlačítka STOP během přehrávání zastavíte přehrávání s uchovánímb místa zastavení v paměti. Stisknutím tlačítka PLAY obnovíte přehrávání z bodu, kde bylo stisknuto tlačítko STOP. Dvojím stisknutím tlačítka přehrávání zcela zastavíte. PLAY/PAUSE Z režimu zastavení spustíte tlačítkem PLAY/PAUSE přehrávání. (Pauza/Přehrát) Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE během přehrávání pozastavíte přehrávání. Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE obnovíte normální přehrávání MENU TITLE (Titul) VIDEO/MODE (Video/Režim) REPEAT Opakování) VOL- / VOL+ (Hlasitost - / Hlasitost +) ZOOM (Zvětšení a zmenšení) Během přehrávání DVD se stisknutím tlačítka MENU vrátíte do menu progra mu. Poznámka: Tato funkce závisí na disku. Při přehrávání DVD se stisknutím tlačítka TITLE zobrazí menu titulů DVD nebo se přehraje první titul. Poznámka: Tato funkce závisí na disku. Tlačítkem MODE můžete přepínat mezi INTERLACED YUV, P-SCAN, YPBPR a S-VIDEO. Pokud vyberete nesprávný výstup, zobrazí se prázdná obrazovka. Dalšími stisky tlačítka VIDEO/MODE najděte správné připojení. Pomocí tohoto tlačítka můžete při přehrávání DVD zvolit opakování titulu, opakování kapitoly a vypnuté opakování. Při přehrávání CD můžete pomocí tohoto tlačítka zvolit opakování skladby, opakování všeho a vypnuté opakování. Tlačítkem VOL+ zvýšíte hlasitost. Tlačítkem VOL- hlasitost snížíte až do úplného ztišení. Při přehrávání DVD můžete tlačítkem ZOOM zvětšit nebo zmenšit obraz v následující posloupnosti: ANGLE (Úhel) LANGUAGE (Jazyk) Při přehrávání DVD: Stisknutím tlačítka ANGLE můžete sledovat scény z jiného úhlu pohledu kamery. Opakovanými stisky tlačítka ANGLE můžete přepínat mezi úhly pohledu kamery. Poznámka: Tato funkce závisí na disku. Při přehrávání DVD: Opakovanými stisky tlačítka LANGUAGE můžete vybírat z 8 jazyků / formátů pro audio. Poznámka: Tato funkce se liší dle disku. CZ - 19

20 Práce s dálkovým ovladačem Pokročilé funkce PROG (Program) Při zapnutém programu můžete zobrazit vedlejší menu stisknutím tlačítka ENTER: Zadejte čísla stop v pořadí, v jakém je chcete přehrát. Po ukončení zadání vyberte [Přehrát program] a stisknutím ENTER přehrajete stopy v nově naprogramovaném pořadí. Zvolte [Vymazat vše] a stisknutím ENTER vymažete všechna zadaná čísla. Zadejte čísla titulů a kapitol v požadovaném pořadí. Poté vyberte [Přehrát program] a stisknutím ENTER přehrajete kapitoly ve stanoveném pořadí.zvolte [Vymazat vše] a stisknutím ENTER vymažete všechna zadaná čísla. SLOW (Pomalé přehrávání) L/R (Levý/Pravý) Přehrávání MP3 Opakovanými stisky tlačítka SLOW můžete Při přehrávání DVD se zobrazí aktivní jazyk dabingu. Pokud se přehrává SVCD nebo VCD, zobrazí se příslušným způsobem levá stopa, pravá stopa nebo stereo. Pokud se přehrává dvojjazyčné VCD, můžete pomocí tohoto tlačítka zvolit požadovaný jazyk. Pokročilé funkce Pokud je vložen disk s MPEG a MP3, zobrazí se následující obrazovka: Pomocí tlačítek nahoru a dolů zvolte soubor v okamžiku, kdy se v okně objeví kurzor. Soubor vybraný kurzorem přehrajete stisknutím SELECT. Pomocí tlačítek doleva a doprava můžete přepínat mezi oknem adresáře a oknem souboru. Poznámka: Během přehrávání MP3 není k dispozici rychlé prohledávání směrem vpřed a vzad. Poznámka: Přehrávač neidentifikuje ani nepřehraje disk MP3 za následujících podmínek: formát nahrávky není podporován (ujistěte se, že soubory jsou ve formátu MP3), disk je silně poškrábaný, poškozený nebo znečištěný, disk není finalizovaný. CZ - 20

21 CZ Přehrávání obrazových CD Kodak Pokročilé funkce Představení obrazového CD Kodak Obrazové CD Kodak má stejnou velikost a tvar jako běžné CD. Obrazové CD Kodak můžete získat jednoduše: když dáte zpracovat negativ filmu (barevný film 35 mm nebo APS) v provozovně Kodak Express s označením Kodak Picture CD, stačí zatrhnout příslušné políčko na obálce pro hotové fotografie. Při vyzvednutí objednávky dostanete fotografie, negativy a celý film fotografií uložených na obrazovém CD KODAK. Každé obrazové CD KODAK má nástroje k úpravě, sdílení a správě fotografií na počítači. Můžete si také sami nahrát obrázky ve formátu JPEG na CD-R nebo CD-RW pomocí vypalovací CD mechaniky. Poznámka: 1. Maximální podporovaná velikost obrázků JPEG je 3840 x 3840 pixelů. 2. JPEG je zkratka pro Joint Picture Experts Group. Jde o první mezinárod ní standard komprese nepohyblivého obrazu: ISO vytvořený Výborem pro kompresní standardy nepohyblivého obrazu ISO. Fotografie jsou na obrazovém CD KODAK uloženy právě v tomto formátu (JPEG). Přehrávač umí fotografie uložené na obrazovém CD KODAK dekódovat a přehrát je v různých režimech. Nyní tedy můžete na svém přehrávači přehrávat obrazová CD Kodak a prohlížet si své fotografie na televizoru v pohodlí obývacího pokoje. Pokud do přehrávače vložíte obrazové CD Kodak, spustí se automatická prezentace fotografií. Zobrazí se postupně každá fotografie na obrazovém CD Kodak formou prezentace a bude upravena tak, aby zabrala celou obrazovku. Obecné funkce: U obrázků můžete pro prezentaci nastavit přechodový režim. Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka PAUSE. Pomocí tlačítek nebo si můžete prohlédnout předchozí nebo následující obrázek. Pokračování prezentace spustíte tlačítkem PLAY. Stisknutím tlačítka STOP se vrátíte do hlavního menu. OTÁČENÍ OBRÁZKŮ Pomocí ŠIPKOVÝCH tlačítek ( ) můžete obrázkem libovolně otáčet. Funkce zvětšení a zmenšení (ZOOM): Při přehrávání DVD můžete tlačítkem ZOOM zvětšit nebo zmenšit obraz v následující posloupnosti: Poznámka: Při použití funkce ZOOM jsou nedostupné funkce nastavení přechodů a otáčení obrázku.vypnutí funkce ZOOM: Stiskněte tlačítko ZOOM a stisknutím PLAY se vrátíte do normálního zobrazení prezentace s přechody. CZ - 21

22 Řešení problémů Ostatní Pokud nastane problém, nahlédněte do následujícího průvodce řešením problémů. ŽÁDNÝ OBRAZ ANI ZVUK Ujistěte se, že je zapnut hlavní vypínač. Ujistěte se, že je síťový přívod funkční. Ujistěte se, že síťový kabel není poškozen. Ujistěte se, že elektrická zástrčka je pevně v zásuvce. OBRAZ JE BEZ ZVUKU Ujistěte se, že audio konektory jsou pevně připojeny. Ujistěte se, že audio konektor není poškozen. Ujistěte se, že je v nastavení hlasitosti a kanálů zapnuta hlasitost. Ujistěte se, že máte správné AUDIO nastavení přehrávače. Ujistěte se, že máte pro televizor nastaven správný AV vstup. Ujistěte se, že zvuk není ztlumen funkcí MUTE. ZVUK JE BEZ OBRAZU Ujistěte se, že video konektory jsou pevně připojeny. Ujistěte se, že máte pro televizor nastaven správný AV vstup. Ujistěte se, že video konektor není poškozen. Ujistěte se, že máte správné VIDEO nastave ní přehrávače. NEKVALITNÍ OBRAZ NEBO ZVUK ZOBRAZUJE SE BAD DISC (Špatný disk) Ujistěte se, že disk není zkroucený, poškoze ný ani zdeformovaný. Ujistěte se, že disk není silně znečištěný ani poškozený. Ujistěte se, že formát disku je kompatibilní s přehrávačem. Zkontrolujte, zda jste se nepokusili přehrát softwarové CD. Pokud ano, přehrávač restartujte. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEFUNGUJE Ujistěte se, že je zapnut hlavní vypínač. Ujistěte se, že baterie dálkového ovladače jsou funkční. Namiřte dálkový ovladač přímo na infračervený senzor přehrávače. Odstraňte všechny překážky mezi dálkovým ovladačem a infračerveným senzorem. PŘÍSTROJ NEFUNGUJE Vypněte hlavní vypínač a znovu jej zapněte. ZOBRAZUJE SE NO DISC (Není disk) Ujistěte se, že je vložen disk. Ujistěte se, že disk není vložen naopak. Ujistěte se, že disk není zdeformovaný, znečištěný nebo poškrábaný. Ujistěte se, že máte správné AUDIO nastave ní přehrávače. Ujistěte se, že disk není poškrábaný ani znečištěný. Ujistěte se, že konektor AV ani výstupní terminál nejsou poškozeny. CZ - 22

23 CZ Příprava dálkového ovladače Instalování baterií Ostatní Používání dálkového ovladače 1. Otevřete kryt. 2. Vložte baterie. 3. Zavřete kryt. Poznámky: Namiřte dálkový ovladač přímo na dálkový senzor přehrávače. Neponechávejte dálkový ovladač na extrémně horkém nebo vlhkém místě. Zabraňte polití dálkového ovladače vodou ani na něj nepokládejte nic vlhkého. CZ - 23

24 Technické specifikace Ostatní Požadavky na napájení: střídavý proud V, Hz Příkon: 15 W Video norma: NTSC, PAL, AUTO Hmotnost přístroje: 1,4 kg Video výstup Video výstup: 1,0 V(š-š) / 75 Ω, sync. negativní, 1 x konektor RCA Konektor výstupu S-video (oddělené konektory signálu Y a C): Výstup Y: 1,0 V(š-š) / 75 Ω, sync. negativní, Výstup C: 0,286 V(š-š) / 75 Ω Audio výstup 2.0-kanálový výstup: 2 x konektor RCA (Le, Pr) Koaxiální výstup: 0,5 V(š-š) / 75 Ω, 1 x konektor RCA Kmitočtová odezva: 20 Hz až 20 khz Odstup signál-šum: > 90 db Celkové harmonické zkreslení: < 0,0025 % [Příslušenství] 1x audio-video kabel 1x dálkový ovladač 1x návod k použití 2x baterie 1,5V AAA Změna technických specifikací vyhrazena bez upozornění. Hmotnost a rozměry jsou přibližné. CZ - 24

25 Poznámka: Některé disky CD R/ RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW (neoriginální) nemusí přehrávač přehrát vzhledem k fyzickému stavu záznamového media (disku), kvalitě záznamového media, způsobu záznamu a charakteristice záznamového software. Změna technických specifikací vyhrazena bez upozornění. Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. CZ Firma HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. je registrovaná u společnosti Asekol s.r.o. pod číslem AK CZ - 25

26 Obsah Úvod Bezpečnostné opatrenia 26 Dôležité bezpečnostné pokyny 27 Upozornenie 29 Funkcie 29 Ilustrácia čelného panelu a zadného panelu 30 Diaľkové ovládanie 31 Pripojenie Pripojenie k televízoru 32 Pripojenie k AV prijímaču cez digitálny audio vstup 33 Pokročilé funkcie Nastavenie režimov a funkcií 34 Práca s diaľkovým ovládaním 41 Prehrávanie MP3 44 Prehrávanie obrazových CD Kodak 45 Ostatné Riešenie problémov 46 Príprava diaľkového ovládača 47 Technické špecifikácie 48 Bezpečnostní pokyny Úvod SYMBOL BLESKU VNÚTRI ROV- NOSTRANNÉHO TROJUHOLNÍKU UPOZORŇUJE UŽÍVATEĽA NA PRÍTOMNOSŤ NEBEZPEČNÉHO NAPÄTIA BEZ IZOLÁCIE VO VNÚTORNOM PRIESTORE VÝROBKU, KTORÉ MÔŽE BYŤ NATOĽKO VYSOKÉ, ŽE PREDSTA- VUJE RIZIKO ÚRAZU OSÔB ELEK- TRICKÝM PRÚDOM. SYMBOL VÝKRIČNÍKU VNÚTRI ROVNOSTRANNÉHO TROJUHOL- NÍKU UPOZORŇUJE UŽÍVATEĽA NA PRÍTOMNOSŤ DÔLEŽITÝCH PREVÁDZKOVÝCH A SERVISNÝCH POKYNOV V DOKUMENTÁCII SPREVÁDZAJÚCICH PRÍSTROJ. SK - 26 POZOR: TOTO ZARIADENIE NESMIE BYŤ VYSTA- VENÉ DAŽĎU ANI VLHKOSTI Z DÔVODU RIZIKA POŽIARU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NIKDY NEOTVÁRAJTE SKRIŇU PRÍSTROJA, PRETOŽE VNÚTRI SA NACHÁD- ZA VYSOKÉ NAPÄTIE. SKRIŇU PRÍSTROJA MÔŽE OTVORIŤ IBA KVALIFIKOVANÝ SER- VISNÝ TECHNIK. POZOR: PRÍSTROJ VYUŽÍVA LASEROVÝ SYSTÉM. POKIAĽ CHCETE TENTO VÝROBOK SPRÁV- NE POUŽÍVAŤ, PREČÍTAJTE SI POZORNE TENTO NÁVOD NA POUŽITIE A USCHOVAJ- TE HO PRE POUŽITIE V BUDÚCNOSTI

27 SK ZÁSTRČKA SIEŤOVÉHO KÁBLU SA POUŽÍVA AKO ODPOJOVACIE ZARIADENIE, A PRETO MUSÍ BYŤ ĽAHKO DOSTUPNÁ. NEVYSTAVUJE PRÍSTROJ KVAP- KA JÚCEJ ANI TEČÚCEJ VODE A NESTAVAJTE NA NEHO NÁDOBY OBSAHUJÚCE TEKUTINY, NAPR. VÁZY. PRÍPOJKA SIEŤOVÉHO KÁBLU SA POUŽÍVA AKO ODPOJOVACIE ZARIADENIE A PRETO MUSÍ BYŤ ĽAHKO DOSTUPNÁ. PRED ODPOJENÍM SIEŤOVEJ ŠNÚ RY OD NAPÁJACEJ ZÁSTRČKY NA ZADNEJ STRANE PRÍSTROJA NEZABUDNITE NAJPRV ODPOJIŤ SIEŤOVÚ ŠNÚRU Z ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY. POKIAĽ PRÍSTROJ VYŽADUJE SERVIS, KON- TAKTUJTE PREDAJCU ALEBO NAHLIADNITE DO KAPITOLY RIEŠENIE PROBLÉMOV. ABY NEDOŠLO K PRIAMEMU VYSTAVENIU SA LÚČU, NEOTVÁRAJTE SKRIŇU PRÍS- TROJA. PO OTVORENÍ SKRINE A PORUŠENÍ BEZPEČNOSTNÝCH ZÁPADIEK JE VIDITEĽ- NÝ LASEROVÝ LÚČ. NIKDY SA NEDÍVAJTE PRIAMO DO LÚČU! POZOR: TENTO DVD PREHRÁVAČ JE PRODUKTOM LASEROVEJ TRIEDY 1. POUŽÍVANIE INÝCH OVLÁDACÍCH PRVKOV, ÚPRAVA PRÍSTROJA ALEBO POUŽÍVANIE INÝCH POSTUPOV, NEŽ SÚ UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE, MÔŽE VIESŤ K NEBEZPEČNÉMU OŽIARENIU. PRETOŽE LASEROVÝ LÚČ VYUŽÍVANÝ TÝM- TO DVD PREHRÁVAČOM JE NEBEZPEČNÝ PRE ZRAK, NEPOKÚŠAJTE SA SKRIŇU PRÍSTROJA DEMONTOVAŤ. PRENECHAJTE SERVIS KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM Tento symbol označuje, že prístroj má dvojitú izoláciu medzi nebezpečným napätím zo siete a časťami dostupnými pre užívateľa. V prípade servisu používajte iba identické náhradné diely. UPOZORNENIE: Aby nedošlo k riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj ani jeho káble dažďu. Dôležité bezpečnostné pokyny 1. Prečítajte si pokyny. Pred uvedením prístroja do prevádzky je treba prečítať si všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny. 2. Uschovajte návod Bezpečnostné a prevádzkové pokyny by mali byť uschované pre použitie v budúcnosti. 3. Dodržovanie upozornenia Je treba dodržovať všetky varovania a upozornenia na prístroji a v prevádzkových pokynoch. 4. Dodržovanie pokynov Je treba dodržovať všetky pokyny týkajúce sa prevádzky a používania. Úvod 5. Čistenie Pred čistením odpojte prístroj zo zásuvky. Nepoužívajte tekuté ani aerosólová čistidlá. Na čistenie používajte vlhkú utierku. 6. Prídavné zariadenia Nepoužívajte prídavné zariadenia, ktoré nie sú odporučené výrobcom prístroja, pretože ich použitie môže predstavovať riziko. 7. Voda a vlhkosť Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody napríklad blízko vane, umývadla, kuchynského drezu alebo vane, vo vlhkej pivnice, v blízkosti bazénu, apod. SK - 27

28 8. Príslušenstvo Nestavajte prístroj na nestabilné vozíky, stojany, trojnožky, konzoly alebo stoly, inak môže prístroj spadnúť a spôsobiť vážne zranenie deťom i dospelým a okrem toho môže dôjsť i k poškodeniu prístroja samotného. Používajte iba vozíky, stojany, trojnožky, konzoly alebo stoly doporučené výrobcom alebo predávané spolu s prístrojom. Pri inštalácii prístroja je treba presne dodržovať pokyny výrobcu a používať ním doporučené inštalačné príslušenstvo. 9. Upozornenie na nebezpečenstvo v prípade vozíku Pokiaľ je prístroj umiestený na vozíku, je treba s ním jazdiť s veľmi opatrne. Náhle zastavenie, nadmerné použitie sily alebo nerovný povrch môžu spôsobiť, že sa vozík s prístrojom prevrhne. 10. Vetranie Prieduchy a otvory v skrini prístroja sú určené na vetranie a zaistenie spoľahlivého fungovania prístroja a k jeho ochrane pred prehriatím a nesmú byť upchané či zakryté. Neblokujte otvory pokladaním prístroja na posteľ, pohovku, rohožku alebo podobné povrchy. Prístroj nestavajte do zapustených priestorov, napr. do knižnice alebo políc, pokiaľ nie je zaistené riadne odvetrávanie a dodržanie pokynov výrobcu. 11. Zdroje napájania Prístroj môže byť pripojený iba k zdroji napájania uvedenému na štítku. Pokiaľ si nie ste istý druhom napájania vo vašom bydlisku, poraďte sa s predajcom prístroja alebo s miestnou rozvodnou spoločnosťou. V prípade prístrojov určených na prevádzku na batérie alebo iné zdroje si prečítajte návod. 12. Uzemnenie alebo polarizácia Elektrické káble musia byť umiestené tak, aby sa po nich nestúpalo ani neboli stlačené predmety na ne položenými alebo o ne opretými, pričom zvláštnu pozornosť je treba venovať káblom v blízkosti zástrčky, zásuvky a výstupu z prístroja. 14. Blesky Pre zvýšenú ochranu prístroja v priebehu búrky alebo v dobe, kedy nie je dlhšiu dobu pod dohľadom alebo sa nepoužíva, vytiahnite prístroj zo zásuvky a odpojte anténny alebo káblový systém. Zabránite tak poškodeniu prístroja bleskom alebo výpadkami v sieti. 15. Elektrické vedenie Vonkajší anténny systém by nemal byť umiestený v blízkosti nadzemného elektrického vedenia alebo iných okruhov elektrického osvetlenia či vedenia ani v miestach, odkiaľ by mohol na také vedenie alebo okruhy spadnúť. Pri inštalácii vonkajšieho anténneho systému venujte maximálnu pozornosť tomu, aby ste sa takého vedenia alebo okruhu nedotkli, pretože taký kontakt by mohol mať smrteľné následky. 16. Preťaženie Nepreťažuje sieťové zásuvky, predlžovacie šnúry ani integrované elektrické zásuvky, pretože hrozí riziko požiaru alebo zranenia elektrickým prúdom. 17. Vniknutie predmetu alebo tekutiny Nezasunujte do prístroje cez otvory žiadne predmety, pretože by mohlo dôjsť ku kontaktu s nebezpečným napätím alebo ku krátkemu spojeniu, ktoré by mohlo spôsobiť požiar alebo zranenie elektrickým prúdom. Nikdy na prístroj nelejte tekutinu žiadneho druhu. 18. Servis Nepokúšajte sa opravovať prístroj sami, pretože otvorenie alebo odstránenie krytov by vás mohlo vystaviť vysokému napätiu alebo inému nebezpečenstvu. Prenechajte akýkoľvek servis kvalifikovanému servisnému personálu. SK - 28

29 SK 19. Poškodenie vyžadujúce servis Pokiaľ nastane niektorý z nasledujúcich problémov, odpojte prístroj od sieťovej zásuvky a prenechajte servis kvalifikovanému servisnému personálu: A) Elektrický prívodný kábel alebo zástrčka sú poškodené. B) Prístroj bol poliaty tekutinou alebo sa do neho dostal cudzí predmet. C) Prístroj bol vystavený dažďu alebo vode. D) Pri dodržaní návodu na obsluhu prístroj nefunguje normálnym spôsobom. Nastavujte iba tie ovládacie prvky, ktoré sú popísané v návode na obsluhu, pretože nesprávne nastavenie iných ovládacích prvkov by mohlo spôsobiť poškodenie prístroja, ktorého náprava a opätovné uvedenie prístroja do normálnej prevádzky by vyžadovali rozsiahly zásah kvalifikovaného technika. E) Pokiaľ došlo k pádu prístroja alebo bol inak poškodený. F) Pokiaľ prístroj vykazuje podstatnú zmenu fungovania, je nutný servisný zásah. Upozornenie 20. Náhradné diely Pokiaľ je nutné použitie náhradných dielov, uistite sa, že servisný technik použil náhradné diely špecifikované výrobcom alebo diely, ktoré majú rovnakú charakteristiku ako originálne diely. Nedovolené nahradzovanie dielov môže spôsobiť požiar, zranenie elektrickým prúdom či iné nebezpečenstvo. 21. Bezpečnostná kontrola Po dokončení každého servisného zásahu alebo opravy prístroja požiadajte servisného technika, aby previedol bezpečnostnú kontrolu a zistil, či je prístroj v riadnom prevádzkovom stave. 22. Upevnenie na stenu alebo strop Prístroj upevňujte na stenu alebo strop iba podľa odporúčania výrobca. 23. Teplo Prístroj je treba umiestiť mimo zdroja tepla ako sú radiátory, merače tepla, pece a iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo. Úvod Pre bezpečnú dopravu tohto produktu prosím použite pôvodnú škatuľu a obaly. Pokiaľ budete prehrávač používať dlhšiu dobu, je normálne, že sa čelný a zadný panel zahrejú. Pri prehrávaní prístrojom nepohybujte. Mohlo by dôjsť k poškodeniu prenosky a disku. Tanier disku otvorte a zavrite stlačením tlačidla OPEN/CLOSE na čelnom panely alebo na diaľkovom ovládači. Pri otváraní a zatváraní taniera na neho netlačte ani sa ho nedotýkajte. Funkcie Úvod Plná kompatibilita s MPEG4, DVD±R/RW, CD, MP3, obrazovým CD Kodak, CD-R a CD-RW (finalizované) Šetrič obrazovky Rôzne režimy prehrávania: programové prehrávanie, prehľadávanie Koaxiálny digitálny zvukový výstup Video výstupy pre S-video, kompozitné video a komponentné video (Y, Pb, Pr) SK - 29

30 Formáty diskov podporované týmto prehrávačom: Súbory MPEG4 na diskoch Viac uhlov pohľadu Dolby Digital Voľba titulkov Súbory MP3 na diskoch CD-R a CD-RW Voľba zvuku DVD video Režimy pomeru TV strán Rodičovský zámok Tento výrobok využíva technológie ochrany autorských práv, ktorá je chránená systémovými požiadavkami príslušných amerických patentov a iných práv duševného vlastníctva v držaní spoločnosti Macrovision Corporation a ďalších vlastníkov práv. Produkt je kompatibilný s formátom obrazového CD KODAK a je schopný prehrávať obrazové CD KODAK. Logo KODAK Picture CD Compatible je ochrannou známkou spoločnosti Eastman Kodak Company a je využívané na základe povolení. Vyrobené s licenciou spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochrannými známkami spoločnosti Dolby Laboratories. Chránené nezverejnené dielo Dolby Laboratories, Inc. Všetky práva vyhradené. Ilustrácie čelného panelu a zadného panelu Úvod 2. Čelný panel 1) TLAČIDLO OTVÁRANIA A ZATVÁRANIA 2) TLAČIDLO PREHRÁVANIA / PAUZA 3) TLAČIDLO STOP SK - 30

31 SK 2. Zadný panel 1) 2-KANÁLOVÝ ZVUKOVÝ VÝSTUP 2) KONEKTOR VÝSTUPU PRE KOMPOZITNÍ VIDEO 3) KONEKTOR VÝSTUPU PRE S-VIDEO 4) KONEKTOR VÝSTUPU PRE KOMPONENTNÉ VIDEO (Y, PB, PR) 5) KONEKTOR DIGITÁLNEHO KOAXIÁLNEHO AUDIO VÝSTUPU 6) VÝSTUP SCART 1. DVD DISK 2. VCD 3. PŘEHRÁVÁNÍ 4. PAUZA 5. ZOBRAZENIE DISKU 6. ČAS 7. OPAKOVAT 8. MP3 DISK 9. PBC 10. DOLBY DIGITAL Diaľkové ovládanie Úvod Diaľkový ovládač 1. POHOTOV. REŽIM 2. TITULKY 3. JAZYK 4. OTVORIŤ/ZAVRIEŤ 5. UHOL 6. PROGRAM 7. NASTAVENIE 8. DOĽAVA 9. ĽAVÝ/PRAVÝ 10. ČÍSELNÁ KLÁVESNICA 11. RÝCHLE VZAD 12. RÝCHLE VPRED 13. KONTROLA PREHRÁVANIA 14. DISPLEJ 15. RÝCHLE STÍŠENIE 16. OPAKOVANIE A-B 17. TITUL 18. ZVÝŠENIE HLASITOSTI 19. ZNÍŽENIE HLASITOSTI 20. MENU 21. PREHRÁVANIE/PAUZA 22. HORE 23. VLOŽIŤ 24. DOPRAVA SK DOLE 26. STOP 27. PREJSŤ NA ĎALŠÍ 30. PREDCHÁDZAJÚCI 31. USB 32. ZOOM 33. VIDEO/REŽIM 34. OPAKOVANIE

32 Pripojenie k televízoru Pripojenie Poznámky: Existujú tri spôsoby pripojenie AV výstupu prehrávača k televízoru: 1. Káblom pre S-video a ľavým/pravým audio káblom nastavte (Typ videa) na (S-video). 2. Káblom pre kompozitné video a ľavým/pravým audio káblom. 3. Káblom pre komponentné video a ľavým/pravým audio káblom nastavte (Typ videa) na (Y, Pb, Pr). SK - 32

33 SK Pripojenie k AV zosilňovaču cez digitálny audio vstup Pripojenie Poznámky: 1. Nastavenie výstupu pre DVD audio musí byť na režim SPDIF/PCM alebo SPDIF/RAW (viď strana 11). 2. Po pripojení video signálu k televízoru môžete sledovať obraz voľbou kanálov video vstupu. Pokiaľ je pripojenie k AVI, je treba prepnúť televízor na AVI. Viď pripojenie televízoru. 3. Po pripojení audio signálu koaxiálnym káblom bude zvuk výstupom zosilňovača. K tomu je treba zvoliť koaxiálny vstup. SK - 33

34 Systém menu nastavenia Pokročilé funkce 1. Všeobecné kroky v menu nastavenia A) Pri prehrávaní disku stlačte STOP, a po stlačení tlačidla SETUP sa zobrazí hlavné menu nastavenia. Poznámka: Uistite sa, že sa nachádzate v režime STOP. B) Pomocou šípkových tlačidiel dole a doprava označte ikonu požadovanej stránky a potom strán ku aktivujte stlačením smerového tlačidla dole alebo doprava. Napríklad pokiaľ chcete nastaviť stránku pre nastavenie obrazovky, označte pomocou tlačidla dole ikonu pre nastavenie obra zovky a na obrazovke sa zobrazí stránka pre nastavenie obrazovky. C) Požadovanú voľbu označte tlačidlom dole. Tlačidlom ENTER alebo tlačidlom doprava vyberte voľbu. Možnosti k tejto voľbe sa zobrazia vpravo. Napríklad pomocou tlačidla dole označte Video výstup a vyberte voľbu tlačidlom ENTER. Vpravo sa objaví možnosti nastavenie pre video výstup. D) Pomocou šípkových tlačidiel označte voľbu Opustiť menu. Potom menu opustíte opätovným stlačením ENTER alebo SETUP. SK - 34

35 SK Systém menu nastavenia Pokročilé funkcie 2. Predstavenie položiek nastavenia 2.1 NASTAVENIE JAZYKA Možnosti nastavení jazyka sú zobrazené nižšie: JAZYK ZOBRAZENIA NA OBRAZOVKE (OSD) Označte možnosť JAZYK OSD a pomocou šípkových tlačidiel zvoľte požadovaný jazyk OSD. Potvrďte pomocou ENTER. Vybraný jazyk sa potom nastaví ako jazyk OSD MENU Označte možnosť MENU a pomocou šípkových tlačidiel zvoľte požadovaný jazyk pre menu. Potvrďte pomocou ENTER. Pokiaľ je na prehrávanom disku príslušný jazyk k dispozícii, menu sa zobrazí v tomto jazyku. Poznámka: Pokiaľ nie je požadovaný jazyk k dispozícii, zobrazí sa jazyk prednastavený z výroby. SK - 35

36 Systém menu nastavenia Pokročilé funkcie AUDIO Označte možnosť AUDIO a pomocou šípkových tlačidiel zvoľte požadovaný jazyk pre audio. Potvrďte pomocou ENTER. Pokiaľ je na prehrávanom disku príslušný jazyk k dispozícii, tento jazyk sa zobrazí TITULKY Označte možnosť TITULKY a pomocou šípkových tlačidiel zvoľte požadovaný jazyk pre titulky. Potvrďte pomocou ENTER. Pokiaľ je na prehrávanom disku príslušný jazyk k dispozícii, titulky sa zobrazia v tomto jazyku TITULKY MPEG4 Pokiaľ film v MPEG4 obsahuje súbor s titulkami, môžete zvoliť jazyk podporovaných titulkov. V priebehu prehrávania disku vo formáte MPEG4 zvoľte pomocou šípkových tlačidiel podporovanú sadu fontov. 2.2 NASTAVENIE OBRAZOVKY Možnosti nastavenia systému sú zobrazené nižšie: SK - 36

37 SK Systém menu nastavenia Pokročilé funkcie TYP TELEVÍZORU Podľa typu televízoru môžete voliť medzi 4:3PS, 4:3LB alebo 16: ŠETRIČ OBRAZOVKY Pokiaľ je ŠETRIČ OBRAZOVKY zapnúť, zobrazuje prehrávač dlhú dobu logo DVD. DVD prehrávač bude na televízore zobrazovať pohyblivý obraz. Pokiaľ je ŠETRIČ OBRAZOVKY vypnutý, bude DVD prehrávač zobrazovať logo DVD vždy, keď nie je vložený disk alebo bolo ukončené jeho prehrávanie TV SYSTÉM Podľa farebného systému televízoru zvoľte televízny systém VIDEO VÝSTUP Podľa nastavenia konektoru výstupu televízoru môžete voliť medzi CVBS+S-VIDEO, CVBS+YUV, CVBS+RGB a YUV P-SCAN. SK - 37

38 Systém menu nastavenia Pokročilé funkcie JAS Jas obrazu môžete nastaviť na normálny, jasný alebo mäkký KONTRAST Pomocou šípkových tlačidiel hore a dole môžete posunovať stupnicou a nastaviť kontrast. 2.3 AUDIO NASTAVENIE Možnosti audio nastavenia sú znázornené nižšie: DIGITÁLNY VÝSTUP Označte možnosť DIGITÁLNY VÝSTUP a pomocou šípkových tlačidiel zvoľte požadovaný režim zvukového výstupu. Potvrďte tlačidlom ENTER. K dispozícii sú 3 voliteľné režimy zvukového výstupu: SPDIF/RAW, SPDIF/PCM a SPDIF/OFF. Poznámka: Pokiaľ sa digitálny výstup NEPOUŽÍVA, odporúčame prepnúť nastavenie digitálneho výstupu na OFF, aby sa minimalizovala interferencia s okruhom. SK - 38

39 SK MIEŠANIE K dispozícii sú dva režimy: LO/RO a LT/RT. 2.4 OSOBNÉ NASTAVENIE Možnosti osobného nastavenia sú znázornené nižšie: RODIČOVSKÁ KONTROLA Rodičovská kontrola má osem úrovní (1,2: G, 3: PG, 4: PG13, 5, 6: R, 7: NC17, 8: Adult). Prvá úroveň je najviac obmedzujúca, zatiaľ čo pokiaľ zvolíte úroveň 8, budete môcť prehrať všetky disky. Pokiaľ chcete zmeniť nastavenie rodičovskej kontroly, vstúpte do kontrolnej položky veku užívateľa a zadajte štvormiestne heslo. Prednastaveným heslom je 6666 (pokiaľ používate prehrávač prvý krát, zadajte toto heslo). Pokiaľ bude vstupný kód potvrdený, objaví sa menu nastavenia úrovne. Pomocou kurzoru vyberte požadovanú úroveň a pomocou ENTER ju potvrďte a uložte do pamäte. Pokiaľ presuniete kurzor na ENTER, stlačením ENTER nastavenie potvrdíte a Užívateľské nastavenie opustíte. Alebo môžete operáciu priamo opustiť stlačením tlačidla nastavenia HESLO Možnosť hesla je vo východiskovom stave zamknutá a nie je možné nastaviť prístupnosť ani heslo zmeniť. Pokiaľ chcete funkciu obmedzení prístupnosti aktivovať, musíte zapnúť režim hesla. Pokiaľ chcete nastaviť prístupnosť, je treba zadať východiskové heslo, ktoré je 6666 (potvrďte tlačidlom ENTER). Ak chcete heslo zmeniť, budete najprv vyzvaný k zadaniu starého hesla a potom budete požiadaný o nové heslo. Zadajte štvormiestne číslo a potvrďte ho. V prípade, že HESLO zabudnete, je možné pomocou funkcie východiskového nastavenia obnoviť východiskové heslo (6666). SK - 39

40 Systém menu nastavenia Pokročilé funkcie ŠTÝL Tu môžete zvoliť Štýl 1, Štýl 2, Štýl 3 alebo Štýl ZNAČKA UHLU V tejto položke sú k dispozícii možnosti zapnuté a vypnuté. Pokiaľ prehrávate v zapnutom režime disk, ktorý obsahuje záber natočený z niekoľkých uhlov, môže pomocou tlačidla ANGLE na diaľkovom ovládači prepínať sledovanie scény z rôznych uhlov VÝCHODISKOVÉ NASTAVENIE Voľbou možnosti VÝCHODISKOVÉ NASTAVENIE sa OBNOVÍ nastavenie z výroby. Umožnite svojmu prehrávaču, aby pracoval v ideálnom nastavení. SK - 40

41 SK Práce s diaľkovým ovládačom Pokročilé funkcie DISPLAY (Displej) Pri prehrávaní zobrazíte stlačením tlačidla DISPLAY stav ukazovateľa času. GOTO (Prejsť na) Pri prehrávaní zobrazíte stlačením tlačidla GOTO aktuálny stav ukazovateľa času. SK - 41

42 Práce s diaľkovým ovládačom Pokročilé funkcie MUTE (Rýchle stíšenie) STANDBY (Pohotovostný režim) Stlačením tlačidla MUTE vypnite zvukový výstup. Opätovným stlačením tlačidla MUTE obnovíte normálny zvukový výstup. Pri prehrávaní OPEN/CLOSE Pokiaľ chcete vysunúť tanier disku, stlačte OPEN/CLOSE. (Otvoriť/Zavrieť) Pokiaľ chcete zasunúť tanier disku, stlačte znovu OPEN/CLOSE. Tlačidla Týmito tlačidlami sa zadáva čas alebo tiež číslo titulu, kapitoly či stopy. 0 až 10+ Pokiaľ sa na displeji zobrazí numerická položka, zadajte pomocou tlačidiel požadovanú hodnotu a potvrďte tlačidlom SELECT. A-B Pri prehrávaní zvoľte bod A stlačením tlačidla A-B. Opätovným stlačením zvoľte bod B. Prehrávač začne automaticky opakovať úsek z bodu A do bodu B. Tretím stlačením tlačidla A-B funkciu opakovania A-B zrušíte a vymažete body A a B. Poznámka: 1. Pri prehrávaní CD sa musí bod A i B nachádzať v rovnakej stope. Pri prehrávaní DVD je možné body A a B vyberať z rôznych kapitol. 2. Táto funkcia závisí na disku. Pri prehrávaní DVD alebo CD sa môžete pomocou tohto tlačidla zrýchlene pohybovať smerom vpred rýchlosťou, ktorá je 2x, 4x, 8x, 16x a 32x vyššia než normálna rýchlosť v nasledujúcej postupnosti: Stlačením PLAY sa vrátite k normálnemu prehrávaniu. Pri prehrávaní DVD alebo CD sa môžete pomocou tohto tlačidla zrýchlene pohybovať smerom vzad rýchlosťou, ktorá je 2x, 4x, 8x, 16x a 32x vyšší než normálna rýchlosť v nasledujúcej postupnosti: Stlačením PLAY sa vrátite k normálnemu prehrávaniu. PREV Stlačením tlačidla PREV preskočíte na predchádzajúc kapitolu alebo stopu. (Predchádzajúci) NEXT (Ďalší) Stlačením tlačidla NEXT preskočíte na nasledujúcu kapitolu alebo stopu. SK - 42

43 SK Práce s diaľkovým ovládačom Pokročilé funkcie STOP (Zastavenie) Jedným stlačením tlačidla STOP v priebehu prehrávania zastavíte prehrávanie s uchovaním miesta zastavenia v pamäti. Stlačením tlačidla PLAY obnovíte prehrávanie z bodu, kde bolo stlačené tlačidlo STOP. Dvojitým stlačením tlačidla prehrávanie úplne zastavíte. PLAY/PAUSE Z režime zastavenia spustíte tlačidlom PLAY/PAUSE prehrávanie. (Pauza/Prehrať) Stlačením tlačidla PLAY/PAUSE v priebehu prehrávania pozastavíte prehrávanie. Stlačením tlačidla PLAY/PAUSE obnovíte normálne prehrávanie MENU TITLE (Titul) VIDEO/MODE (Video/Režim) REPEAT (Opakovanie) VOL- / VOL+ (Hlasitosť - / Hlasitosť +) ZOOM (Zväčšenie a zmenšenie) V priebehu prehrávania DVD sa stlačením tlačidla MENU vrátite do menu programu. Poznámka: Táto funkcia závisí na disku. Pri prehrávaní DVD sa stlačením tlačidla TITLE zobrazí menu titulov DVD alebo sa prehrá prvý titul. Poznámka: Táto funkcia závisí na disku. Tlačidlom MODE môžete prepínať medzi INTERLACED YUV, P-SCAN, YPBPR a S-VIDEO. obrazovka. Ďalšími stlačeniami tlačidla VIDEO/MODE nájdete správne pripojenie. Pomocou tohto tlačidla môžete pri prehrávaní DVD zvoliť opakovanie titulu, opakovanie kapitoly a vypnuté opakovanie. Pri prehrávaní CD môžete pomocou tohto tlačidla zvoliť opakovanie skladby, opakovanie všetkého a vypnuté opakovanie. Tlačidlom VOL+ zvýšite hlasitosť. Tlačidlom VOL- hlasitosť znížite až do úplného stíšenia. Pri prehrávaní DVD môžete tlačidlom ZOOM zväčšiť alebo zmenšiť obraz v nasledujúcej postupnosti: ANGLE (Uhol) Pri prehrávaní DVD: Stlačením tlačidla ANGLE môžete sledovať scény z iného uhlu pohľadu kamery. Opakovanými stlačeniami tlačidla ANGLE môžete prepínať medzi uhlami pohľadu kamery. Poznámka: Táto funkcia závisí na disku. LANGUAGE Pri prehrávaní DVD: (Jazyk) Opakovanými stlačeniami tlačidla LANGUAGE môžete vyberať z 8 jazykov / formátov pre audio. Poznámka: Táto funkcia sa líši podľa disku. SK - 43

44 Práce s diaľkovým ovládačom Pokročilé funkcie PROG (Program) Pri zapnutom programe môžete zobraziť vedľajšie menu stlačením tlačidla ENTER: Zadajte čísla stôp v poradí, v akom ich chcete prehrať. Po ukončení zadania vyberte [Prehrať program] a stlačením ENTER prehráte stopy v novo naprogramovanom poradí. Zvoľte [Vymazať všetko] a stlačením ENTER vymažete všetky zadané čísla. Zadajte čísla titulov a kapitol v požadovanom poradí. Potom vyberte [Prehrať program] a stlačením ENTER prehrajte kapitoly v stanovenom poradí. Zvoľte [Vymazať všetko] a stlačením ENTER vymažete všetky zadané čísla. SLOW (Pomalé prehrávanie) L/R (Ľavý/Pravý) Opakovanými stlačeniami tlačidla SLOW môžete spomalene prehrávať v rôznych rýchlostiach Pri prehrávaní DVD sa zobrazí aktívny jazyk dabingu. Pokiaľ sa prehráva SVCD alebo VCD, zobrazí sa príslušným spôsobom ľavá stopa, pravá stopa alebo stereo. Pokiaľ sa prehráva dvojjazyčné VCD, môžete pomocou tohto tlačidla zvoliť požadovaný jazyk. Prehrávanie MP3 Pokročilé funkcie Pokiaľ je vložený disk s MPEG a MP3, zobrazí sa nasledujúca obrazovka: Pomocou tlačidiel hore a dole zvoľte súbor v okamžiku, kedy sa v okne objaví kurzor. Súbor vybraný kurzorom prehrajte stlačením SELECT. Pomocou tlačidiel doľava a doprava môžete prepínať medzi oknom adresára a oknom súboru. Poznámka: V priebehu prehrávania MP3 nie je k dispozícii rýchle prehľadávanie smerom vpred a vzad. Poznámka: Prehrávač neidentifikuje ani neprehrá disk MP3 za nasledujúcich podmienok: formát nahrávky nie je podporovaný (uistite sa, že súbory sú vo formáte MP3), disk je silne poškriabaný, poškodený alebo znečistený, disk nie je finalizovaný. SK - 44

45 SK Přehrávání obrazových CD Kodak Pokročilé funkce Predstavenie obrazového CD Kodak Obrazové CD Kodak má rovnakú veľkosť a tvar ako bežné CD. Obrazové CD Kodak môžete získať jednoducho: keď dáte spracovať negatív filmu (farebný film 35 mm alebo APS) v prevádzke Kodak Express s označením Kodak Picture CD, stačí zatrhnúť príslušné políčko na obálke pre hotové fotografie. Pri vyzdvihnutí objednávky dostanete fotografie, negatívy a celý film fotografií uložených na obrazovom CD KODAK. Každé obrazové CD KODAK má nástroje na úpravu, zdieľanie a správu fotografií na počítači. Môžete si tiež sami nahrať obrázky vo formáte JPEG na CD-R alebo CD-RW pomocou vypaľovacej CD mechaniky. Poznámka: 1. Maximálna podporovaná veľkosť obrázkov JPEG je 3840 x 3840 pixelov. 2. JPEG je skratka pre Joint Picture Experts Group. Ide o prvý medzinárodný štandard kompresie nepohyblivého obrazu: ISO vytvorený Výborom pre kompresné štandardy nepohyblivého obrazu ISO. Fotografie sú na obrazovom CD KODAK uložené práve v tomto formáte (JPEG). Prehrávač vie fotografie uložené na obrazovom CD KODAK dekódovať a prehrať ich v rôznych režimoch. Teraz môžete na svojom prehrávači prehrávať obrazové CD Kodak a prehliadať si svoje fotografie na televízore v pohodlí obývacej izby. Pokiaľ do prehrávača vložíte obrazové CD Kodak, spustí sa automatická prezentácia fotografií. Zobrazí sa postupne každá fotografia na obrazovom CD Kodak formou prezentácie a bude upravená tak, aby zabrala celú obrazovku. Obecné funkcie: U obrázkov môžete pre prezentáciu nastaviť prechodový režim. Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla PAUSE. Pomocou tlačidiel alebo si môžete prehliadnuť predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok. Pokračovanie prezentácie spustíte tlačidlom PLAY. Stlačením tlačidla STOP sa vrátite do hlavného menu. OTÁČANIE OBRÁZKOV Pomocou ŠÍPKOVÝCH tlačidiel ( ) môžete obrázkom ľubovoľne otáčať. Funkcia zväčšenia a zmenšenia (ZOOM): Pri prehrávaní DVD môžete tlačidlom ZOOM zväčšiť alebo zmenšiť obraz v nasledujúcej postupnosti: Poznámka: Pri použití funkcie ZOOM sú nedostupné funkcie nastavenia prechodov a otáčania obrázku. Vypnutie funkcie ZOOM: Stlačte tlačidlo ZOOM a stlačením PLAY sa vrátite do normálneho zobrazenia prezentácie s prechodmi. SK - 45

46 Riešenie problémov Ostatné Pokiaľ nastane problém, nahliadnite do nasledujúceho sprievodcu riešením problémov. ŽIADNY OBRAZ ANI ZVUK Uistite sa, že je zapnutý hlavný vypínač. Uistite sa, že je sieťový prívod funkčný. Uistite sa, že sieťový kábel nie je poškodený. Uistite sa, že elektrická zástrčka je pevne v zásuvke. OBRAZ JE BEZ ZVUKU Uistite sa, že audio konektory sú pevne pripojené. Uistite sa, že audio konektor nie je poškodený. Uistite sa, že je v nastavení hlasitosti a kanálov zapnutá hlasitosť. Uistite sa, že máte správne AUDIO nastavenie prehrávača. Uistite sa, že máte pre televízor nastavený správny AV vstup. Uistite sa, že zvuk nie je stlmený funkciou MUTE. ZVUK JE BEZ OBRAZU Uistite sa, že video konektory sú pevne pripojené. Uistite sa, že máte pre televízor nastavený správny AV vstup. Uistite sa, že video konektor nie je poškodený. Uistite sa, že máte správne VIDEO nastavenie prehrávača. ZOBRAZUJE SA BAD DISC (Špatný disk) Uistite sa, že disk nie je skrútený, poškodený ani zdeformovaný. Uistite sa, že disk nie je silne znečistený ani poškodený. Uistite sa, že formát disku je kompatibilný s prehrávačom. Skontrolujte, či ste sa nepokúsili prehrať softwarové CD. Pokiaľ áno, prehrávač reštartujte. DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE NEFUNGUJE Uistite sa, že je zapnutý hlavný vypínač. Uistite sa, že batérie diaľkového ovládača sú funkčné. Namierte diaľkový ovládač priamo na infra červený senzor prehrávača. Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým ovládačom a infračerveným senzorom. PRÍSTROJ NEFUNGUJE Vypnite hlavný vypínač a znovu ho zapnite. ZOBRAZUJE SA NO DISC (Nie je disk) Uistite sa, že je vložený disk. Uistite sa, že disk nie je vložený naopak. Uistite sa, že disk nie je zdeformovaný, znečistený alebo poškriabaný. NEKVALITNÝ OBRAZ ALEBO ZVUK Uistite sa, že máte správne AUDIO nastavenie prehrávača. Uistite sa, že disk nie je poškriabaný ani znečistený. Uistite sa, že konektor AV ani výstupný terminál nie sú poškodené. SK - 46

47 SK Príprava diaľkového ovládača Inštalovanie batérií Ostatné Používanie diaľkového ovládača 1. Otvorte kryt. 2. Vložte batérie. 3. Zavrite kryt. Poznámky: Namierte diaľkový ovládač priamo na diaľkový senzor prehrávača. Nenechávajte diaľkový ovládač na extrémne horúcom alebo vlhkom mieste. Zabráňte poliatiu diaľkového ovládača vodou ani na neho nepokladajte nič vlhké. SK - 47

48 Technické špecifikácie Ostané Požiadavky na napájanie: striedavý prúd V, Hz Príkon: 15 W Video norma: NTSC, PAL, AUTO Hmotnosť prístroja: 1,4 kg Video výstup Video výstup: 1,0 V(š-š) / 75 Ω, sync. negatívny, 1 x konektor RCA Konektor výstupu S-video (oddelené konektory signálu Y a C): Výstup Y: 1,0 V(š-š) / 75 Ω, sync. negatívny, Výstup C: 0,286 V(š-š) / 75 Ω Audio výstup 2.0-kanálový výstup: 2 x konektor RCA (Le, Pr) Koaxiálny výstup: 0,5 V(š-š) / 75 Ω, 1 x konektor RCA Kmitočtová odozva: 20 Hz až 20 khz Odstup signál-šum: > 90 db Celkové harmonické skreslenie: < 0,0025 % [Príslušenstvo] 1x audio-video kábel 1x diaľkový ovládač 1x návod na použitie 2x batérie 1,5V AAA Zmena technických špecifikácií vyhradená bez upozornenia. Hmotnosť a rozmery sú približné. SK - 48

49 POZNÁMKA: Vyhradzujeme si právo na technické zmeny v rámci vylepšovania produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Poznámka: Niektoré disky CD R/ RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW (neoriginálne) nemusí prehrávač prehrať vzhľadom k fyzickému stavu záznamového média (disku), kvalite záznamového média, spôsobu záznamu a charakteristike záznamového software. Informácie o ochrane životného prostredia Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením. Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Prosím dopravte tento výrobok na príslušné zberné miesto, kde bude recyklovaný ako elektrické a elektronické zariadenie. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú zberné miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môžu v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte staré elektrické a elektronické zariadenia do domového odpadu. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku sa obráťte na miestny úrad, službu zaisťujúcu likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. SK Firma PROTON SK a.s. je registrovaná u spoločnosti Sewa pod číslom EZ SK - 49

50 Content Introduction Safety Precautions 50 Important Safety Instructions 51 Caution 53 Features 53 Front Panel and Rear Panel Illustration 54 Remote Control 55 Connections Connecting to a TV set 56 Connecting to an AV Receiver with Digital Audio Input 57 Advanced Features Mode and Features Setup 58 Remote Control Operation 65 MP3 Playback 68 Kodak Picture CD Playback 69 Others Troubleshooting 70 Remote control preparation 71 Specifications 72 Safety precaution Introduction THE LIGHTNING FLASH WITH ARRO WHEAD SYMBOL WITHIN AN EQUI- LATERAL TRIANGLE IS INTENDED TO ALERT THE USER TO THE PRE- SENCE OF UNINSULATED DAN- GEROUS VOLTAGE WITHIN THE UNIT S CABINET THAT MAY BE OF SUFFICIENT MAGNITUDE TO CONSTITUTE A RISK OF ELECTRIC SHOCK TO PERSONS. THE EXCLAMATION POINT WITHIN AN EQUILATERAL TRIANGLE IS INTENDED TO ALERT THE USER TO THE PRESENCE OF IMPORTANT OPERATING AND MAINTENANCE (SERVICING) INSTRUCTIONS IN THE MANUAL ACCOMPANYING THE UNIT. EN - 50 WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THE UNIT TO RAIN OR MOISTURE. NEVER ATTEMPT TO OPEN THE CABINET, DANGEROUS HIGH VOLTAGES ARE PRESENTED IN THE UNIT. REFER SER- VICING TO QUALIFIED SERVICE PERSON- NEL. CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE- BLADE PLUG WITH WIDE SLOTAND FULLY INSERT. THE APPARATUS SHALL NOT BE EXPOSED TO WATER AND NO OBJE- CTS FILLED WITH LIQUID SUCH AS VASES SHALL BE PLACED ON THE APPARATUS.

51 EN THE MAINS PLUG USED AS THE DISCONNECT DEVICE, THE DIS CONNECT DEVICE SHALL REMAIN READILY OPERABLE. THE APPARATUS SHALL NOT BE EXPOSED TO DRIPPING OR SPLASHING AND THAT NO OBJE CTS FILLED WITH LIQUIDS, SUCH AS VASES, SHALL BE PLACED THE APPARATUS. THE APPLIANCE COUPLER IS USED AS THE DISCONNECT DEVICE, THE DISCONNECT DEVICE SHALL REMAIN READILY OPERABLE. ALWAYS REMEMBER TO REMO VE THE PLUG FROM THE MAINS SOCKET BEFORE DISCONNECTING THE POWER LEAD FROM THE BACK OF THE UNIT. IF THE UNIT REQUIRES SERVICING, CONTACT THE SELLER OR SEE TROUB- LESHOOTING. TO PREVENT DIRECT EXPOSURE TO THE LASER RADIATION, DO NOT OPEN THE CABINET. VISIBLE LASER MAY RADIATE WHEN THE CABINET IS OPENED OR THE INTERLOCKS ARE DEFEATED. DO NOT STA- RE INTO THE LASER BEAMS. CAUTION: THE DVD VIDEO PLAYER IS A CLASS 1 LASER PRODUCT. USE OF CONTROLS OR ADJUST MENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECI- FIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. AS THE LASER BEAM USED IN THIS DVD VIDEO PLAYER IS HARMFUL TO THE EYES, DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE THE CABINET. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSON- NEL ONLY. This symbol indicates that this product incorporates double insulation between hazardous mains voltage and user accessible parts. When servicing use only identical replacement parts. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or cords. Important safety instruction 1. Read Instructions All the safety and operating instructions should be read before the product is operated. 2. Retain Instructions The safety and operating instructions should be retained for future reference. 3. Heed Warnings All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to. Introduction 6. Attachments Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards. 7. Water and Moisture Do not use this product near water for example, near a bathtub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub; in a let basement; or near a swimming pool; and the like. 4. Follow Instructions All operating instructions should be followed. 5. Cleaning Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning. EN - 51

52 8. Accessories Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer s instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer. 9. Portable Cart Warning A product and cart combination should be moved with care. Quick stop, excessive force, and uneven surface may cause the product and cart to overturn. 10. Ventilation Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer s instructions have been adhered to. 11. Power Sources This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power or other sources, refer to the operating instructions. 12. Grounding or Polarization This product may be equipped with a polarized current line plug. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. 13. Power Cord Protection Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product. 14. Lightning For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power lines surges. 15. Power Lines An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal. 16. Overloading Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles, as this can result in a risk of fire or electric shock. 17. Object and Liquid Entry Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product. 18. Servicing Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel. EN - 52

53 EN 19. Damage Requiring Service Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions: A) When the power-supply cord or plug is damaged; B) If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product; C) If the product has been exposed to rain or water; D) If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation; E) If the product has been dropped or damaged in any way, F) When the product exhibits a distinct clenge in performance this indicates a need for service; Caution 20. Replacement Parts When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards. 21. Safety Check Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition. 22. Wall or Ceiling Mounting The product should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer. 23. Heat The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat. Introduction - Please use the original box and packing materials for safe transportation of this product. - It is normal for the cover and rear panel to become warm after the player has been operated for an extended period of time. - Do not move this product during playback. Doing so may cause damage to the pickup and the disc. - Press open/close on the front panel or remote to open or close the disc tray. Do not push or touch the tray while it is being opened or close. Features Introduction Full compatibility with MPEG4, DVD +/- R/RW, CD, MP3, Kodak Picture CD, CD-R and CD-RW ( finalised ) MPEG 4 versions 4.0/5.0/5.11 without QPEL and GMC Multiple playback modes: Program, Search Coaxial digital audio output S-video, composite video and component (Y, Pb, Pr) video outputs EN - 53

54 Disc formats supported by this player: MPEG4 files on discs Multi-angle Dolby Digital Subtitle choices MP3 files on CD-R/CD-RW Audio choices DVD video TV Aspect Ratio modes Parental Lock This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S.patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and The product complies with the KODAK Picture CD format and will display KODAK Picture CDs. The KODAK Picture CD Compatible logo is a trademark of Eastman Kodak Company and is used with permission. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works. c Dolby Laboratories, Inc. All rights reserved. Front panel and Rear panel Illustration Introduction 2. Front panel 1) OPEN/CLOSE BUTTON 2) PLAY/PAUSE BUTTON 3) STOP BUTTON EN - 54

55 EN 2. Rear panel 1) STEREO AUDIO OUTPUT 2) COMPOSITE VIDEO OUTPUT JACK 3) S-VIDEO OUTPUT JACK 4) COMPONENT VIDEO OUTPUT (Y, PB, PR) 5) DIGITAL AUDIO COAXIAL OUTPUT JACK 6) SCART OUT 1. DVD DISC 2. VCD 3. PLAY 4. PAUSE 5. DISC PLAY 6. PLAY TIME 7. REPEAT 8. MP3 DISC 9. PBC 10. DOLBY DIGITAL Remote Control Introduction Remote Control 1. STANDBY 2. SUBTITLE 3. LANGUAGE 4. OPEN/CLOSE 5. ANGLE 6. PROGRAM 7. SETUP 8. NAVIGATION BUTTON 9. L/R 10. NUMBERICA KEY PAD; 11. REVIOUS 12. FORWARD 13. PBC 14. DISPLAY 15. MUTE 16. A-B REPEAT 17. TITLE 18. VOLUME INCREASE 19. VOLUME DECREASE 20. MENU 21. PLAY/PAUSE 22. NAVIGATION BUTTON 23. ENTER EN NAVIGATION BUTTON 25. NAVIGATION BUTTON 26. STOP 27. GOTO NEXT 30. PREVIOUS 31. USB 32. ZOOM 33. VIDEO /MODE 34. REPEAT

56 Connecting to a TV set Connections Notes: There are three ways of connecting the player s AV output to the TV set: 1. S-video cable and left/right audio cable [set the (Video type ) to (S-video) ] 2. Composite video cable and left/right audio cable. 3. Component video cable and left/right audio cable [set the (Video type ) to (Y, Pb, Pr ) ] EN - 56

57 EN Connecting to an AV Amplifier with Digital Audio Input Connections Notes 1. The DVD audio setting output need to be settled for the SPDIF/PCM or SPDIF/RAM mode. ( Refer to P.11 ) 2. After connecting Video signal to the television, you can see the image by selecting the video input channels. If connected to the AVI, TV need to switch to the AVI. Please refer to the TV set connecting. 3. The Amplifier will output voice after audio receive Coaxial signal. It requires the Amplifier to select the Coaxial input. EN - 57

58 The setup menu system Advanced Features 1. General Steps of setup menu A) Press STOP when playing disc, then you press the setup button, the main setup menu appears. Notes: Player make sure the mode is in stop mode. B) Press the Down and Right arrow buttons to highlight the icon of the desired page, then press the Down or Right arrow button to activate that page. For example, if you want to setup the screen setup page, press Down to highlight the screen setup icon, the screen setup page will be displayed on the screen. C) Press the Down arrow button to highlight the desired option. Press Enter or press Right to select. The choices of that option appear on the right. For example, press the Down arrow button to highlight the Video Output option, then press Enter to select, the brightness choices appear on the right. A) Press the Arrow buttons to highlight the Exit Setup option, then press Enter or Setup again to exit Setup Menu. EN - 58

59 EN The setup menu system Advanced Features 2. Setup Items Introduction 2.1 LANGUAGE SETUP The language setup options are illustrated below: OSD LANGUAGE Highlight the OSD LANGUAGE option, and press the Arrow buttons to choose the OSD language you prefer. Press Enter to confirm, and it will display OSD in that language MENU Highlight the MENU option, and press the Arrow buttons to choose the menu language you prefer. Press Enter to confirm. If the disc you are playing has that Language availabel. It will display the menu in the language. Notes: If your preferred language is not availabel, the disc s default language will be played. EN - 59

60 The setup menu system Advanced Features AUDIO Highlight the AUDIO option, and press the Arrow buttons to choose the audio language you prefer. Press Enter to confirm. If the disc you are playing has that language available, it will output that language SUBTITLE Highlight the SUBTITLE option, and press the Arrow buttons to choose the subtitle language you prefer. Press Enter to confirm. If the disc you are playing has that language available, it will display subtitles in that language MPEG 4 SUBTITLE If your MPEG4 movie contains a subtitle file, you can choose the language of the supported subtitle. Press the arrow buttons to choose the font set supported during MPEG4 format discs playback. 2.2 SCREEN SETUP The system setup options are illustrated below: EN - 60

61 EN The setup menu system Advanced Features TV TYPE According to the TV type, you can choose 4:3PS,4:3LB or 16: SCREEN SAVER f the SCREEN SAVER is on. The player display DVD logo for a long time. DVD player will show a lively image on TV. If SCREEN SAVER is off. DVD player will display DVD logo all the time when no disc or finished play disc TV SYSTEM According to the Color System of the TV, yo u can choose the TV System VIDEO OUTPUT According to the output jack of TV set, you can choose CVBS+S-VIDEO, CVBS+YUV, CVBS+RGB, YUV P-SCAN. EN - 61

62 The setup menu system Advanced Features BRIGHTNESS According to the Brightness, you can choose Normal, Bright or soft CONTRAST Use the Up and Down arrow buttons to move the scroll and adjust the contrast. 2.3 AUDIO SETUP The audio setup options are illustrated below: DIGITAL OUT Highlight the DIGITAL OUT option, and press the Arrow buttons to choose the audio output mode you prefer. Press Enter to confirm. There are 3 optional audio output modes: SPDIF / RAW, and SPDIF/ PCM,OFF. Notes: When digital output is NOT in use, It is recommended to turn OFF, the digital output setting for the purpose on minimizing circuit interference. EN - 62

63 EN DOWNMIX There are two modes, one is LO/RO, one is LT/RT. 2.4 CUSTOM SETUP The custom setup options are illustrated below: PARENTAL CTRL Parental Ctrl:1,2:G,3:G,4:PG13,5,6:R,7:NC17,8 the eight levels. The first level discs is the more restrictive, while if you choose the level 8 you can play all discs. If you want to change the parental ctrl setting, enter the user s age control item and then enter four digital password. The default password is 6666(if you are using this player for the first time, just input this code).if the input code has been confirmed, the level setting up menu will appear. Move the cursor to choose the expected level and press ENTER button to confirm and memory it. Move the cursor to the ENTER and press ENTER button to confirm and withdraw to the user setup menu or press setup button to directly with draw from the operation PASSWORD The password option is initially locked, and you can not set the ratings limit or change the password. In order for the Ratings feature to work, the password mode must be turned on. If you want to set the ratings limit, you will need to enter the default password. Which is then press Enter to confirm. To change the password, you will be prompted for the old password, then be prompted for new one. Enter a 4-digit number and confirm your password. In case you forgot the PASSWORD, with default function it is possible to restore the default password (6666). EN - 63

64 The setup menu system Advanced Features STYLE According to Style, you can choose Style 1, Style 2,Style 3 or Style ANGLE MARK There are On and off the two choices for this item. If in the ON mode, when play a disc which the content is multi-angle shot, you may press the ANGLE button on the remote control to enjoy the scene in different angles DEFAULT The DEFAULT setup options are RESTORE factory setup. Let your player work on best state. EN - 64

65 EN Remote control operation Advanced Features DISPLAY During playback, press DISPLAY to show the current time counter position. GOTO During playback, press GOTO show the current time counter position. EN - 65

66 Remote control operation Advanced Features MUTE OPEN/CLOSE Press MUTE to mute the Audio output. Press MUTE again to resume normal Audio output. To open the disc tray, press OPEN/CLOSE. To close the disc tray, press OPEN/CLOSE again keys These keys are used to input the time, as well as title, chapter and track numbers. When a numeric item is displayed on the screen, press the keys to select the desired entry, and press ENTER to confirm. A-B During playback, press A-B to select point A. Press it again to select point B. The player will repeat the section from A to B automatically. Press A-B third time to cancel A-B repeat and clear points A and B. Note: 1. During CD playback, points A and B must be within the same track. During DVD playback, points A and B can be selected from different chapters. 2. This function is subject to the disc. During DVD or CD playback, press and holp to scan forward. The player will review the disc at 2, 4, 8,16 and 32 times normal speed as follows: Press PLAY to resume normal playback. During DVD or CD playback, press and holp to scan in reverse. The player will review the disc at 2, 4, 8,16 and 32 times normal speed as follows: Press PLAY to resume normal playback. PREV Press PREV to skip to previous chapter or track. NEXT Press NEXT to skip to the next chapter or track. EN - 66

67 EN Remote control operation Advanced Features STOP PLAY/PAUSE MENU TITLE VIDEO/MODE REPEAT VOL- / VOL+ Press STOP once during playback to stop and hold playback. Press PLAY to resume playback from the point you pressed STOP. Press STOP twice to stop playback completely. Press PLAY/PAUSE from stop mode to start play. Press PLAY/PAUSE during playback to pause playback. Press PLAY/PAUSE to resume normal playback. During DVD, playback, press MENU to return to the program menu. Note: This function is subject to the disc. During DVD, playback, press TITLE to display the DVD title menu or play the first title. Note: This function is subject to the disc. Press the VIDEO/MODE button to select INTERLACE-YUV,P-SCAN, YPBPR, S-VIDEO. When you have selected the incorrect output your screen will go blank. Continue to hit the VIDEO/MODE button to retrieve the correct connection. Select to press REPEAT to select Repeat Title, Repeat chapter, Repeat off during DVD playback. Press REPEAT to select Repeat Single, Repaet all and Repeat off (CD or Other). Press volume < VOL+> button to increase Volume. Press < VOL-> button to reduce volume till to no volume output. ZOOM During DVD playback, press ZOOM to magnify the image as follows: ANGLE LANGUAGE During DVD playback Press ANGLE to view scenes from different camera angles. Press ANGLE repeatedly to change from one camera angle to another. Note: This function is disc specific. During DVD playback Press LANGUAGE repeatedly to select from up to 5 Audio language/formats. Note: This function is disc specific. EN - 67

68 Remote control operation Advanced Features PROG White [PROGRAM] is on, press ENTER to display the [Program] submenu: Input the track numbers in the order you would like them to be played. When you finish the inputting, select [Play Program] and then press ENTER to play the tracks in the new programmed order. Select [Clear All] and press ENTER to clear all the numbers you have input. Input the title number and the chapter number in the desired order. Then select[play Program] and press ENTER to play the chapters in the order you have set.. Select [Clear All] and press ENTER to clear all the numbers you have input. SLOW L/R MP3 playback Press slow repeatedly to slow motion playback at variable speeds. When a DVD is played, the active dubbing language will be shown. When a SVCD or VCD is played the left track, right track or stereo will be displayed accordingly. When a bilingual story VCD is played, you may press the button to select the language desired. Advanced Features When a MPEG and a Mp3 disc is loaded, the screen will be displayed as follows: Press to select the file when the cursor appears in the file window. Press select to play the current file selected by the cursor. Press to switch between the directory window and the file window. Note: During Mp3 playback, Forward Scan and Reverse Scan are not available. Note: The player will not identify or play a MP3 disc under the following conditions: the recording format is not supported(make sure the files are in MP3 format),the disc is badly scratched, damaged or dirty, the disc is not finalised. EN - 68

69 EN Kodak picture CD playback Advanced Features The introduction of KODAK Picture CD A Kodak Picture CD has the size and shape of a regular CD. You can order a KODAK Picture CD simply by checking the box on the photo finishing envelope when you drop off a roll of film (35 mm or Advanced Photo System (APS) color print film) at the time of processing in Kodak Express store displaying Kodak Picture CD sign. When your order is returned, you receive your prints, negatives, and your full roll of pictures safely stored on your KODAK Picture CD. Each KODAK Picture CD brings you the tools to enhance, share and manage your pictures on your computer. You can also record the JPEG picture into CD-R or CD-RW with the CD-Rewriter yourself. Note: 1. The Max. Size of JPEG Picture can be supported: 3840X3840 plx 2. JPEG stands for Joint Picture Experts Group. It is the first International Standard on Still Picture Compressing: ISO , constituted by the Committee on Still Picture Compressing Standard of ISO. The pictures on KODAK Picture CD are stored in this format (JPEG). This player can decode the JPEG pictures in KODAK Picture CD and playback the pictures in different modes. Now, you can playback Kodak Picture CDs on this player and view your wonderful pictures on your TV in the comfort of your living room. When a Kodak Picture CD is inserted to a player an automatic slide show is launched. Each picture in the Kodak Picture CD will be displayed consecutively in a slide-show fashion and will be scaled to fit in the whole TV screen. General function: You can set slideshow transition modes for any pictures. Press PAUSE to stop playing. Press or to see the previous or next picture. Press PLAY to continue slideshow transitions. Press STOP to return to root menu. IMAGE ROTATION Press the DIRECTION button ( ) to rotate the image as you prefer. Zoom Function: This player provides both Zoom in/out and Zoom pan function. Press the ZOOM consecutively, the picture will zoom in/out in turn as follows: Note: During the ZOOM function, slide show transitions and image rotation are disabled. Q off: close zoom, press PLAY again to resume slide show transition mode. EN - 69

70 Troubleshooting Other If you have any questions, please consult the troubleshooting guide below. NO PICTURE OR SOUND Ensure the power button is on. Ensure the power outlet is operational. Ensure the power cord is not damaged. Ensure the power plug is connected firmly to the outlet. PICTURE BUT NO SOUND Ensure the audio jacks are securely con nected. Ensure the audio connector is not damaged. Ensure the volume is turned up in VOL/CH setup. Ensure you have set the player s AUDIO settings correctly. Ensure you have entered the correct AV input for your TV. Ensure the audio is not set to mute. SOUND BUT NO PICTURE Ensure the video jacks are securely connected. Ensure you have entered the correct AV input for your TV. Ensure the video connector is not damaged. Ensure you have set the player s VIDEO settings correctly. POOR PICTURE OR SOUND BAD DISC DISPLAYED Ensure the disc is not warped, damaged or deformed. Ensure the disc is not badly stained or damaged. Ensure the disc format is compatible with the player. Please check whether you have tried to play a software CD. If so, please restart the player. REMOTE NOT WORKING Make sure the Main unit s POWER button is on Ensure the remote batteries are working. Point the remote control directly at the player s IR sensor. Remove any obstacles betwe en the remote and the IR sensor. UNIT NOT WORKING Turn off the power, and then turn it on again. NO DISC DISPLAYED Ensure you have put the disc on the tray. Ensure the disc is not upside down. Ensure the disc is not distorted, stained or scratched. Ensure you have set the player s AUDIO set tings correctly. Ensure the disc is not scratched or stained. Ensure the AV connector or the output terminal is not damaged. EN - 70

71 EN Remote Control Preparation Battery installation Other Using the remote 1. Open the cover 2. Install batteries 3. Close the cover Notes: Point the remote control directly at the player s remote sensor. Do not leave the remote control in an extremely hot or humid place. Do not spill water or put anything wet on the remote control. EN - 71

72 Specifications Other Power requirements: AC Volt, 50/60Hz Power consumption: 15W Video standard: NTSC/PAL/AUTO Unit Weight: 1.4kg Video out Video out: 1.0V(p-p)/75, sync, negative polarity, RCA pin jack x 1 S-video output connector(separate Y C signal output connector): Y output: 1.0V(p-p)/75, sync, negative polarity C output: 0.286V(p-p)/75 Audio out 2.0 channel out: RCA pin jack(l,r) x 2 Coaxial out: 0.5V(p-p)75,RCA pin Jack x l Frequency response: 20Hz to 20kHz S/N ratio:>90db Total harmonic distortion: <0.0025% [Accessories] Video/ Audio cable x 1 Remote Control x 1 User s Manual x 1 Batteries 2 x 1,5V AAA Specifications are subject to change without notice. Weight and dimensions are approximate. EN - 72

73 EN NOTES: We reserve the right to make technical changes without notice in the interest of improvement. Notes: Some CD-R/-RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW (non-original) discs might not be playable by the player due to the physical condition of the recorded medium (disc), the recorded medium quality, the recording method and the recording software characteristics. WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don t use it or before a revision. There aren t any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention. Disposal of used electrical & electronic equipment The meaning of the symbol on the product, its accesory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. In the European Union and Other European countries which there are separate collection systems for used electrical and electronic product. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potentially hazardous to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. Please do not therefore dispose of your old electrical and electronic equipment with your household waste. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. is registered by Asekol s.r.o. under number AK PROTON SK a.s. is registered by Sewa under number EZ EN - 73

74 Spis treści Wstęp Środki bezpieczeństwa 75 Ważne zalecenia bezpieczeństwa 76 Ostrzeżenia 78 Funkcje 78 Widok panelu przedniego i tylnego 79 Zdalne sterowanie 79 Podłączenie Podłączenie do telewizora 80 Podłączenie do odbiornika AV przez cyfrowe wejście audio 81 Funkcje zaawansowane Ustawienia trybu i funkcji 83 Praca z pilotem 91 Odtwarzanie MP3 95 Odtwarzanie obrazów CD Kodak 96 Pozostałe Rozwiązywanie problemów 97 Przygotowanie pilota 98 Specyfikacja techniczna 99 PL- 74

75 PL Zalecenia bezpieczeństwa Wstęp UWAGA: UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ SYMBOL BŁYSKAWICY WEWNĄTRZ TRÓJKĄTA RÓWNORAMIENNEGO OSTRZEGA UŻYTKOWNIKA PRZED OBECNOŚCIĄ NIEBEZPIECZNEGO NAPIĘCIA BEZ IZOLACJI WEWNĄTRZ WYROBU, KTÓRE MOŻE BYĆ NA TYLE WYSOKIE, ŻE STANOWI DLA LUDZI NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. SYMBOL WYKRZYKNIKA WEWNĄTRZ TRÓJKĄTA RÓWNORAMIENNEGO ZWRACA UWAGĘ UŻYTKOWNIKA NA ISTNIEJĄCE WAŻNE ZALECENIA EKSPLOATACYJNE I SERWISOWE W DOKUMENTACJI PRZEWODNIEJ URZĄDZENIA. WTYCZKA NA PRZEWODZIE ZASILAJĄCYM SPEŁNIA ROLĘ URZĄDZENIA ROZŁĄCZAJĄCEGO I DLATEGO MUSI BYĆ ŁATWO DOSTĘPNA. URZĄDZENIA NIE WOLNO NARAŻAĆ NA DZIAŁANIE PRYSKAJĄCEJ ANI KAPIĄCEJ WODY ORAZ NIE USTAWIAĆ NA NIM ŻASDNYCH NACZYŃ Z CIECZĄ, NA PRZYKŁAD WAZONÓW. PODŁĄCZENIE PRZEWODU ZASILAJĄCCEGO SPEŁNIA ROLĘ URZĄDZENIA ROZŁĄCZAJĄCEGO I DLATEGO MUSI BYĆ ŁATWO DOSTĘPNE. PRZED ODŁĄCZENIEM PRZEWODU ZASILAJĄCEGO OD GNIAZDKA NA TYLNEJ ŚCIANCE URZĄDZENIA NALEŻY KONIECZNIE NAJPIERW WYŁĄCZYĆ WTYCZKĘ Z GNIAZDKA ZASILAJĄCEGO. UWAGA: TO URZĄDZENIE NIE MOŻE BYĆ NARAŻONE NA DESZCZ, ANI NA WILGOĆ ZE WZGLĘDU NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWSTANIA POŻARU I ZAGROŻENIE PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. NIGDY NIE OTWIERAMY OBUDOWY URZĄDZDENIA, PONIEWAŻ WEWNĄTRZ ZNAJDUJE SIĘ WYSOKIE NAPIĘCIE. OBUDOWA MOŻE BYĆ OTWIERANA WYŁACZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO TECHNIKA Z SERWISU. URZĄDZENIE WYKORZYSTUJE W PRACY SYSTEM LASEROWY. JEŻELI CHCEMY WŁAŚCIWIE KORZYSTAĆ Z TEGO WYROBU, NALEŻY NAJPIERW UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TĘ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I ZACHOWAĆ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA. JEŻELI URZĄDZENIE WYMAGA NAPRAWY PROSIMY SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ LUB ZAJRZEĆ DO ROZDZIAŁU ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW. ŻEBY UNIKNĄĆ BEZPOŚREDNIEJ EKSPOZYCJI NA PROMIEŃ LASEROWY NIE WOLNO OTWIERAĆ OBUDOWY URZĄDZENIA. PO OTWORZENIU OBUDOWY I USUNIĘCIU ZAPADEK ZABEZPIECZAJĄCYCH PROMIEŃ LASEROWY JEST WIDOCZNY. NIGDY BEZPOŚREDNIO NIE PATRZYMY W TEN PROMIEŃ! UWAGA: TEN ODTWARZACZ DVD JEST PRODUKTEM LASEROWYM KATEGORII 1. KORZYSTANIE Z INNYCH ELEMENTÓW STERUJĄCYCH, PRZERÓBKI URZĄDZENIA LUB WYKORZYSTYWANIE INNYCH PROCEDUR, NIŻ PODANE W TEJ INSTRUKCJI MOŻE GROZIĆ NIEBEZPIECZNYM OPROMIENIOWANIEM. PONIEWAŻ PROMIEŃ LASEROWY STOSOWANY W TYM ODTWARZACZU DVD JEST NIEBEZPIECZNY DLA WZROKU, NIE WOLNO SAMEMU ROZBIERAĆ TEGO URZĄDZENIA. PRACE SERWISOWE NALEŻY ZLECAĆ WYKWALIFIKOWANYM OSOBOM. Ten symbol oznacza, że urządzenie ma podwójną izolację między niebezpiecznym napięciem zasilającym a częściami dostępnymi dla użytkownika. W razie naprawy należy korzystać wyłącznie z identycznych części zamiennych. UWAGA: Żeby nie dopuścić do zagrożenia pożarowego lub niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, urządzenia ani przewodów prowadzących do niego nie wolno wystawiać na działanie deszczu. PL- 75

76 Ważne zalecenia bezpieczeństwa 1. Prosimy przeczytać zalecenia. Przed uruchomieniem urządzenia prosimy przeczytać wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji. 2. Prosimy przechować instrukcję Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i eksploatacji powinny być przechowane do użytku w przyszłości. 3. Prosimy przestrzegać zaleceń Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i uwag podanych na urządzeniu i zawartych w zaleceniach eksploatacyjnych. 4. Przestrzeganie zaleceń Należy przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpiecznej pracy i eksploatacji. 5. Czyszczenie Przed czyszczeniem urządzenie wyłączamy z gniazdka. Nie używamy środków czyszczących w płynie, ani w aerozolu. Do czyszczenia stosuje się zwilżoną tkaninę. 6. Urządzenia dodatkowe Nie wolno używać urządzeń dodatkowych, które nie są zalecone przez producenta odtwarzacza, ponieważ ich podłączenie może być niebezpieczne. 7. Woda i wilgoć Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wody na przykład blisko wanny, umywalki, zlewu kuchennego, wanny do prania, w wilgotnej piwnicy, koło basenu itp. 8. Wyposażenie Urządzenia nie wolno ustawiać na niestabilnych wózkach, stojakch, trójnogach, konsolach lub stołach, z których urządzenie może spaść i spowodować obrażenia u dzieci i u dorosłych oraz swoje własne uszkodzenie. Można używać wyłącznie wózki, stojaki, trójnogi, konsole i stoliki zalecone przez producenta albo sprzedawane razem z urządzeniem. Przy instalacji urządzenia trzeba dokładnie przestrzegać zaleceń producenta i stosować zalecane przez niego wyposażenie instalacyjne. Wstęp 9. Ostrzeżenie przed zagrożeniem związanym z wózkiem Jeżeli urządzenie jest ulokowane na wózku, należy przemieszczać się z nim bardzo ostrożnie. Nagłe zatrzymanie, użycie nadmiernej siły lub nierówna powierzchnia mogą spowodować przewrócenie wózka razem z urządzeniem. 10. Wentylacja Szczeliny i otwory w obudowie urządzenia są przeznaczone do wentylacji i zapewniają niezawodne działanie urządzenia oraz zabezpieczają je przed przegrzaniem, w związku z czym nie mogą być zasłonięte, ani zatkane. Tych otworów nie wolno blokować kładąc urządzenie na pościeli, kołdrze, dywanie lub na podobnej powierzchni. Urządzenia nie wstawiamy do zamkniętych wnęk, na przykład do biblioteczki lub na półkę, jeżeli nie jest zapewnione odpowiednie przewietrzanie zgodnie z zaleceniami producenta. 11. Źródła zasilania Urządzenie może być podłączone tylko do źródła energii podanego na tabliczce. Jeżeli nie macie pewności, co do rodzaju zasilania w swoim mieszkaniu, prosimy skontaktować się z producentem urządzenia albo z lokalnym Zakładem Energetycznym. W przypadku urządzenia przystosowanego do pracy na baterie lub zasilanych jeszcze inaczej prosimy o przeczytanie odpowiedniego rozdziału w instrukcji. 12. Zabezpieczenie instalacji Przewody elektryczne muszą być umieszczone tak, żeby po nich nie deptać i żeby nie były przyciśnięte przedmiotami, które na nich stoją lub są o nie oparte. Szczególną uwagę należy poświęcić przewodom w strefie wtyczki, gniazdka i wyjścia z urządzenia. PL- 76

77 PL Ważne zalecenia bezpieczeństwa Wstęp 14. Wyładowania atmosferyczne Żeby poprawić ochronę urządzenia podczas burzy albo, jeżeli urządzenie przez dłuższy czas nie jest pod nadzorem lub nie jest używane, wtyczkę należy wyjąć z gniazdka i odłączyć instalację antenową lub kablową. W ten sposób przeciwdziałamy uszkodzeniu urządzenia przez wyładowanie atmosferyczne lub przepięcia sieciowe. 15. Instalacje elektryczne Zewnętrzna instalacja antenowa nie powinna być umieszczona w pobliżu nadziemnych linii energetycznych lub innych obwodów oświetleniowych lub instalacji oraz w miejscach, w których mogłaby spaść na takie instalacje. Przy zakładaniu zewnętrznej instalacji antenowej trzeba poświęcić maksymalną uwagę na to, żeby nie dotknąć takich obwodów i instalacji, ponieważ grozi to śmiertelnym porażeniem prądem elektrycznym. 16. Przeciążenia Nie przeciążamy gniazdka sieciowego, przedłużacza ani wtyczki, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. 17. Wniknięcie przedmiotów lub cieczy Nie wolno wsuwać do urządzenia przez otwory żadnych przedmiotów, ponieważ można dotknąć do części znajdujących się pod napięciem lub spowodować zwarcie, które może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Nie wolno nalać na urządzenie żadnej cieczy. 18. Serwis Nie starajmy się naprawiać urządzenia we własnym zakresie, ponieważ otwarcie lub usunięcie obudowy może was narazić na wysokie napięcie lub inne niebezpieczeństwo. Wszystkie prace serwisowe należ powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. 19. Uszkodzenia wymagające naprawy w serwisie Jeżeli wystąpi któryś z poniższych problemów urządzenie wyłączamy z gniazdka sieciowego i oddajemy do naprawy do wyspecjalizowanego punktu serwisowego: PL- 77 A) Uszkodzony elektryczny przewód zasilający lub wtyczka. B) Urządzenie zostało oblane cieczą lub dostał się do niego obcy przedmiot. C) Urządzenie było wystawione na działanie deszczu lub wody. D) Przy przestrzeganiu zasad instrukcji obsługi urządzenie nie działa normalnie. Regulujemy tylko tymi elementami sterowniczymi, które są opisane w instrukcji obsługi, ponieważ błędne ustawienie innych elementów regulacyjnych może spowodować uszkodzenie urządzenia, którego naprawa i przywrócenie do normalnego działania może wymagać skomplikowanych działań ze strony wykwalifikowanego pracownika serwisu. E) Jeżeli urządzenie upadło lub zostało w inny sposób uszkodzone. F) Jeżeli urządzenie działa zasadniczo w inny sposób niż normalnie, konieczna jest interwencja serwisu. 20. Części zamienne Jeżeli trzeba zastosować części zamienne, sprawdzamy, czy technik z serwisu użył części zamiennych wyspecyfikowanych przez producenta lub części, które mają taką samą charakterystykę jak części oryginalne. Niewłaściwy dobór części zamiennych może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym i inne zagrożenia. 21. Sprawdzenie bezpieczeństwa Po zakończeniu każdej pracy serwisowej lub naprawy urządzenia należy zwrócić się do technika z serwisu, żeby sprawdził bezpieczeństwo użytkowania i ocenił, czy urządzenie nadaje się do bezpiecznej eksploatacji. 22. Zamocowanie do ściany lub do sufitu Urządzenie można przymocować do ściany albo do sufitu tylko zgodnie z zaleceniami producenta. 23. Ciepło Urządzenie należy umieścić z dala od źródeł ciepła, takich jak: grzejniki, mierniki ciepła, piece i inne urządzenia (łącznie ze wzmacniaczami), które wytwarzają ciepło.

78 Uwagi Wstęp Do bezpiecznego przewożenia tego produktu prosimy korzystać z pierwotnego pudełka i opakowania. Jeżeli odtwarzacz będzie używany przez dłuższy czas, normalnym zjawiskiem jest wzrost temperatury paneli przedniego i tylnego. Przy odtwarzaniu nie wolno ruszać odtwarzacza. Może nastąpić uszkodzenie mechaniki lub dysku. Szufladkę dysku zamykamy i otwieramy naciskając przycisk OPEN/CLOSE na panelu przednim lub na pilocie. Przy zamykaniu i otwieraniu szufladki nie wolno jej naciskać i nie należy jej dotykać. Funkcje Wstęp Pełna zgodność z MPEG4, DVD±R/RW, CD, MP3, fotograficznym CD Kodak, CD-R i CD-RW (zamknięte) Wygaszacz ekranu Różne tryby odtwarzania: odtwarzanie programowe, przeglądanie Koncentryczne dźwiękowe wyjście cyfrowe Wyjście video do S-video, kompozytowych sygnałów video i składowych video (Y, Pb, Pr) Formaty dysków obsługiwane prze ten odtwarzacz: Pliki MPEG4 na dyskach Dodatkowe kąty widzenia Dolby Digital Wybór napisów Pliki MP3 na dyskach CD-R i CD-RW Wybór dźwięku DVD video Tryby stosunku boków TV Blokada rodzicielska Ten wyrób wykorzystuje technologię ochrony praw autorskich, która jest chroniona systemem odpowiednich patentów amerykańskich i innymi prawami chroniącymi wartości niematerialne, posiadaną przez spółkę Macrovision Corporationi innych właścicieli tych praw. Produkt jest kompatybilny z formatem obrazowego CD KODAK i jest zdolny do odtwarzania obrazowych CD KODAK. Logo KODAK Picture CD Compatible jest chronionym znakiem handlowym spółki Eastman Kodak Company i może być używane wyłacznie po uzyskaniu pozwolenia. Wykonano na licencji spółki Dolby Laboratories. Dolby i symbol podwójnego D są znakami handlowymi spółki Dolby Laboratories. Nieupublicznione rozwiązanie chronione Dolby Laboratories, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. PL- 78

79 PL Widok panelu przedniego i tylnego Wstęp 2. Panel przedni 1. OTWÓRZ/ZAMKNIJ 2. PRZYCISK ODTWARZANIE / PAUZA 3. PRZYCISK STOP 2. Panel tylny 1. WYJŚCIE AUDIO (LEWY/PRAWY) 2. WYJŚCIE VIDEO 3. WYJŚCIE SKŁADOWYCH VIDEO (Y, Pb, Pr) 4. WYJŚCIE S-VIDEO 5. KONCENTRYCZNE CYFROWE WYJŚCIE AUDIO 6. WYJŚCIE SCART 1. DVD DISK 2. VCD 3. ODTWARZANIE 4. PAUZA 5. DISK PLAY 6. CZAS RUCHU 7. POWTARZAĆ 8. MP3 DISK 9. PBC 10. DOLBY DIGITAL PL- 79

80 Zdalne sterowanie Wstęp Pilot 1. TRYB GOTOWOŚCI 2. NAPISY 3. JĘZYK 4. OTWÓRZ/ZAMKNIJ 5. KĄT 6. PROGRAM 7. USTAWIENIA 8. W LEWO 9. LEWY/PRAWY 10. KLAWIATURA NUMERYCZNA 11. SZYBKO WSTECZ 12. SZYBKO W PRZÓD 13. KONTROLA ODTWARZANIA 14. WYŚWIETLACZ 15. SZYBKIE ŚCISZENIE 16. POWTARZANIE A-B 17. REKORD 18. ZWIĘKSZENIE SIŁY GŁOSU 19. ZMNIEJSZENIE SIŁY GŁOSU 20. MENU 21. ODTWARZANIE/PAUZA 22. W GÓRĘ 23. ZAPISZ 24. W PRAWO 25. W DÓŁ 26. STOP 27. PRZEJDŹ NA NASTĘPNY 30. POPRZEDNI 31. WOLNO 32. ZOOM 33. VIDEO/TRYB 34. POWTARZANIE PL- 80

81 PL Podłączenie do telewizora Podłączenia Składowe sygnału video (do skanowania progresywnego) Kompozytowe sygnały video BIAŁY CZERWONY ŻÓŁTY WEJŚCIE VIDEO WEJŚCIE VIDEO WEJŚCIE AUDIO Uwagi: Istnieją trzy sposoby podłączenia wyjścia AV odtwarzacza do telewizora: 1. Przewodem do S-video i lewym/prawym przewodem audio ustawiamy (Typ video) na (S-video). 2. Przewodem do sygnałów kompozytowych video i lewym/prawym przewodem audio. 3. Przewodem do sygnałów składowych video i lewym/prawym przewodem audio ustawiamy (Typ video) na (Y, Pb, Pr). PL- 81

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER Obsah Úvod Bezpečnostní opatření 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3 Upozornění

Bardziej szczegółowo

DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL KOMBINOVANÝ PŘEHRÁVAČ DVD/DVB-T KOMBINOVANÝ PREHRÁVAČ DVD/DVB-T KOMBINOWANY ODTWARZACZ DVD/DVB-T DVD\DVB-T COMBO PLAYER Podpora

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DV2X227DU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ DVD ODTWARZACZ / DVD PLAYER DVD LEJÁTSZÓ Vážený zákazníku, děkujeme

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DV5H 935 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ DVD ODTWARZACZ / DVD PLAYER DVD LEJÁTSZÓ Vážený zákazníku, děkujeme

Bardziej szczegółowo

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Bardziej szczegółowo

TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50193148 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Obsah balení...

Bardziej szczegółowo

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Přenosný přehrávač MP3 a CD s rádiem renosný prehrávač MP3 a CD s rádiom PRZENOŚNY ODTWARZACZ

Bardziej szczegółowo

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod...

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea ULS4805FE Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace

Bardziej szczegółowo

HL24285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HL24285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HL24285SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Bardziej szczegółowo

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka DVD-E360K DVD-E360 DVD-E350 DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka p edstavte si moïnosti Dûkujeme, Ïe jste zakoupili tento produkt Samsung. Kompletnûj í servis mûïete získat, pokud produkt zaregistrujete

Bardziej szczegółowo

TH-S33 TH-S11 DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER

TH-S33 TH-S11 DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER TH-S33 Skládá se z XV-THS33, SP-PWS33, SP-THS33F, SP-THS33C a SP-THS33S Elementy zestawu: XV-THS33, SP-PWS33, SP-THS33F,

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Bardziej szczegółowo

uživatelská příručka představte si možnosti

uživatelská příručka představte si možnosti DVD-D360 DVD P EHRÁVAâ uživatelská příručka představte si možnosti Děkujeme, že jste zakoupili tento produkt Samsung.Kompletnější servis můžete získat, pokud produkt zaregistrujete na adrese www.samsung.com/global/register

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ MSD 861 DRU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD MIKRO SYSTÉM / DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTEM / DVD MICRO SYSTEM MIKRO DVD RENDSZER Obsah

Bardziej szczegółowo

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA CZ Česky, 1 SK Slovenčina, 52 TCD 83B HU Magyar, 18 TR Türkçe, 69 PL Polski, 35 Při prvním zapnutí sušičky musíte zvolit preferovaný jazyk, viz str. 6 Obsah Důležité informace,

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europe, Africa & Middle East CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands For your local Canon office, please refer

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 60660. naczyń

FAVORIT 60660. naczyń FAVORIT 60660 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka Umývačka riadu ESF 68030 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 8 OVLÁDACÍ

Bardziej szczegółowo

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 EWP 106200 W...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 68860 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

Česky. Magyar NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Polski. Slovensky

Česky. Magyar NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Polski. Slovensky Česky Magyar NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE Polski Slovensky PŘIJÍMAČ GPS Česky Úvod Přijímač GPS GP-E2 může doplňovat zeměpisné údaje ke snímkům a zaznamenávat

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWS 106540 W EWS 126540 W 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis

Bardziej szczegółowo

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 EOL5821 EOR5821...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2.

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 47020 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi FAVORIT 45002 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33 47035VD CS Návod k použití PL Instrukcja obsługi 33 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWF 106510 W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Bardziej szczegółowo

Dokumentace...9. Tištěná dokumentace... 9 Netištěná dokumentace... 9 Důležité... 9. Úvod k této příručce...10. Řešení potíží...12

Dokumentace...9. Tištěná dokumentace... 9 Netištěná dokumentace... 9 Důležité... 9. Úvod k této příručce...10. Řešení potíží...12 Contents Dokumentace...9 Tištěná dokumentace... 9 Netištěná dokumentace... 9 Důležité... 9 Úvod k této příručce...10 Řešení potíží Řešení potíží...12 Počítač... 12 Co udělat, pokud se počítač nespouští?...

Bardziej szczegółowo

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4. PROVOZ...7

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Máquina de lavar loiça Umývačka ESI 67070 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

Portable wooden FM Radio with USB/SD player Przenośny radio odtwarzacz z USB/SD Přenosné dřevěné FM rádio s USB/SD přehrávačem FM rádio s dreveno u skrinkou a prehrávačom USB zariadení /SD kariet Faborítású

Bardziej szczegółowo

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou SANTO 70318-5 KG Návod k použití Instrukcja obsługi Kullanma Kılavuzu Chladnička s mrazničkou Chłodziarkozamrażarka Buzdolabı 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.

Bardziej szczegółowo

Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie

Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 21 Chłodziarko-zamrażarka SK Návod na používanie 42 Chladnička s mrazničkou SCZ71800F1 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher MNV4560 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste

Bardziej szczegółowo

ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO

ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO Robotický vysavač / Robotický vysávač Odkurzacz automatyczny / Robot Vacuum

Bardziej szczegółowo

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a

Bardziej szczegółowo

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher MNV6560 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Bubnová sušička Suszarka bębnowa Sušička EDH 97981W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven

Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven KTV3344 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven MTV3125 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 9241 ESKY Dkujeme Vám, že jste se rozhodli pro tento výrobek firmy SOEHNLE PROFESSIONAL. Tento výrobek je vybaven všemi znaky

Bardziej szczegółowo

DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT

DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT GZ-700 CZ SK PL H SI Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Használati útmutató Navodila

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja obsługi

Szybka instrukcja obsługi 2 Podłączenia OV-HomeSpot TV 1 Szybka instrukcja obsługi Instalacja baterii w pilocie Sensor sygnału pilota Pilot Zasilacz AC Bezprzewodowy router WejścieWi-Fi Port USB do podłączenia bezprzewodowego odbiornika

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie Sporák Kuchenka Aragaz Sporák EKC513516 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46

FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360 CZ Elektrická multifunkční trouba vestavná Elektrická multifunkčná rúra vstavaná Elektryczny piekarnik wielofunkcyjny do zabudowy Built-in Multifunctional Electric Oven CZ SK PL EN 1 CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme

Bardziej szczegółowo

TVF40E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF40E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF40E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY

Bardziej szczegółowo

F88030VI. Instrukcja obsługi

F88030VI. Instrukcja obsługi F88030VI Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně

Bardziej szczegółowo

... CS CHLADNIČKA S ENN2800AJW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA

... CS CHLADNIČKA S ENN2800AJW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA ENN2800AJW...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Bardziej szczegółowo

A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35

A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35 A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo

DAB 1471 BT NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

DAB 1471 BT NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS DAB 1471 BT RÁDIO DAB+ / DAB / FM S FUNKCÍ BLUETOOTH RÁDIO DAB+ / DAB / FM S FUNKCIOU BLUETOOTH IDAB+ / DAB / FM RADIO Z FUNKCJĄ BLUETOOTH DAB+ / DAB / FM RADIO WITH BLUETOOTH FUNCTION DAB+ / DAB / FM

Bardziej szczegółowo

Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate

Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám,

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Trouba Sütő Piekarnik Rúra EOC66700 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

IO 00436/3 OSC 510, OSC 510W OSC 610, OSC 610W. Návod k obsluze. Kuchyňská digestoř. Návod na obsluhu. Kuchyňská digestoř

IO 00436/3 OSC 510, OSC 510W OSC 610, OSC 610W. Návod k obsluze. Kuchyňská digestoř. Návod na obsluhu. Kuchyňská digestoř IO 00436/3 OSC 510, OSC 510W OSC 610, OSC 610W Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod na obsluhu Kuchyňská digestoř CZ SK Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 44410 VI. Instrukcja obsługi

FAVORIT 44410 VI. Instrukcja obsługi FAVORIT 44410 VI Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 Obsah Návod k použití...2 Bezpečnost operátora... 2 Obecné informace o používání vysavače...

Bardziej szczegółowo

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...3 Příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Ovládací tlačítka a Provoz televizoru...4

Bardziej szczegółowo

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK 509111-05 CZ/SK DW432 DW433 2 3 4 5 CZ PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro elektronáøadí firmy DEWALT, jež pokraèuje v dlouhé tradici této firmy, vyznaèující se tím, že nabízí odborníkovi

Bardziej szczegółowo

CSA 29021. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I

CSA 29021. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I CSA 29021 CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné

Bardziej szczegółowo

DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-635

DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-635 DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-635 CZ SK PL H SI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NAVODILA ZA UPORABO 1 DŮLEŽITÉ

Bardziej szczegółowo

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com ENN2841AOW CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití 2 PL Chłodziarko-zamrażarka Instrukcja obsługi 21 SK Chladnička s mrazničkou Návod na používanie 41 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-079-468-74 (1) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji oraz

Bardziej szczegółowo

CCBS1345-LP / CCBS1345-MP Kamera o wysokiej rozdzielczości z przełącznikiem dzień/noc i przetwornikiem obrazu 1/3

CCBS1345-LP / CCBS1345-MP Kamera o wysokiej rozdzielczości z przełącznikiem dzień/noc i przetwornikiem obrazu 1/3 CCBS1345-LP / CCBS1345-MP 1/3 barevná kamera pro denní i noční světlo s vysokým rozlišením a přepínači DIP Průvodce montáží CCBS1345-LP / CCBS1345-MP Kamera o wysokiej rozdzielczości z przełącznikiem dzień/noc

Bardziej szczegółowo

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH CZ ZVLÁŠTNÍ

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Bardziej szczegółowo

FL32411SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FL32411SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FL32411SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Bardziej szczegółowo

Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide. pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products POWER N10B

Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide. pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products POWER N10B CZ /SK/ PL Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products POWER N10B Kompletní návod najdete na našich internetových stránkách

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO KBH 0950 X / KBH 0950 W / KBH 0950 S / KBH 0960 X / KBH 0960 W / KBH 0960 S

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO KBH 0950 X / KBH 0950 W / KBH 0950 S / KBH 0960 X / KBH 0960 W / KBH 0960 S 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO KBH 0950 X / KBH 0950 W / KBH 0950 S / KBH 0960 X / KBH 0960 W / KBH 0960 S www.kernau.com 2 SZANOWNI KLIENCI, Staliście się Państwo użytkownikami najnowszej

Bardziej szczegółowo

FS225320 SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA STOJĄCY ZAMRAŻARKI ZAMRZOVALNA OMARA FAGYASZTÓSZEKRÉNY

FS225320 SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA STOJĄCY ZAMRAŻARKI ZAMRZOVALNA OMARA FAGYASZTÓSZEKRÉNY FS225320 SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA STOJĄCY ZAMRAŻARKI ZAMRZOVALNA OMARA FAGYASZTÓSZEKRÉNY UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí

Bardziej szczegółowo

KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu. pl Instrukcja obsługi

KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu. pl Instrukcja obsługi KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu pl Instrukcja obsługi cs Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny... 4 Pokyny k likvidaci... 5 Rozsah dodávky... 6 Dbejte na teplotu místnosti a větrání... 6

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a

Obsah Před zahájením instalace a Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...2 Upozornění, funkce a příslušenství...2 Vlastnosti...2 Ovládací tlačítka na

Bardziej szczegółowo

ERN1501AOW... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37

ERN1501AOW... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37 ERN1501AOW...... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Bardziej szczegółowo

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Virtuves kombains Food proccessor with juice extractor Küchenmaschine mit Entsafter RM3230 CZ SK PL LV EN DE CZ

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 65401 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 46

FAVORIT 65401 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 46 FAVORIT 65401 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 46 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby

Bardziej szczegółowo

VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300

VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300 VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300 CZ SK PL H SI Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Használati útmutató Navodila

Bardziej szczegółowo

Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba. Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna

Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba. Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Návod uschovajte pre ďalšie použitie. Návod uschovejte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery. Návod k použití DCR-HC14E/HC15E. Prosimy przeczytać w pierwszej kolejności. Přečtěte si jako první

Instrukcja obsługi kamery. Návod k použití DCR-HC14E/HC15E. Prosimy przeczytać w pierwszej kolejności. Přečtěte si jako první Instrukcja obsługi kamery [PL] / Návod k použití [CZ] 3-089-851-11(2) Instrukcja obsługi kamery PL Prosimy przeczytać w pierwszej kolejności Návod k použití CZ Přečtěte si jako první Digital Video Camera

Bardziej szczegółowo

CZ SK PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA

CZ SK PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA 1 CZ SK PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných elektrických spotřebičů. Je naším přáním,

Bardziej szczegółowo

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S Návod k obsluze a instalaci ^ ^ válcových zásobníku TUV s neprímým ohrevem Návod na obsluhu a instaláciu valcových zásobníkov TÚV s nepriamym ohrevom Návod na obsluhu a instaláciu valcových zásobníkov

Bardziej szczegółowo

559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187

559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 2 3 4 CZ ÚHLOVÁ BRUSKA Blahopřejeme Vám! D28127/D28187 Rozhodli jste se pro nářadí firmy DEWALT. Dlouhá

Bardziej szczegółowo

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56112034(SC800-71), 56112035(SC800-86), 56112036(SC800-71C) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati

Bardziej szczegółowo

Whirlpool Serie 300. Pharo Whirlpool. Pharo Whirlpool Moneva 300 R

Whirlpool Serie 300. Pharo Whirlpool. Pharo Whirlpool Moneva 300 R Pharo Whirlpool Whirlpool Serie 300 Pharo Whirlpool Moneva 300 L Pharo Whirlpool Moneva 300 R Pharo Whirlpool Iseo Twin 320 Pharo Whirlpool Victoria Twin 325 Pharo Whirlpool Teslin 330 Pharo Whirlpool

Bardziej szczegółowo

CS234020. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I. HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú

CS234020. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I. HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú CS234020 CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú HLADILNO-ZAMRZOVALNI APARAT tipa I UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 45270VI. Instrukcja obsługi

FAVORIT 45270VI. Instrukcja obsługi FAVORIT 45270VI Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních

Bardziej szczegółowo

HSA 20540 PL SK CZ HU. Instrukcja obsługi. Návod na používanie. Návod k použití. Használati útmutató

HSA 20540 PL SK CZ HU. Instrukcja obsługi. Návod na používanie. Návod k použití. Használati útmutató HSA 20540 PL SK CZ HU Instrukcja obsługi Návod na používanie Návod k použití Használati útmutató UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych

Bardziej szczegółowo

CS - Návod na montáž a používání Výrobce odmítá převzít jakoukoliv odpovědnost za případné závady, škody nebo vznícení digestoře, které byly způsobeny nedodržením těchto předpisů. Digestoř je projektován

Bardziej szczegółowo

Dräger Alcotest 6820 Měřič obsahu alkoholu v dechu Urządzenie do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu

Dräger Alcotest 6820 Měřič obsahu alkoholu v dechu Urządzenie do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu cs pl Návod na použití 3 Instrukcja obsługi 20 Dräger Alcotest 6820 Měřič obsahu alkoholu v dechu Urządzenie do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu i Obsah Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost.............................

Bardziej szczegółowo

Pharo Whirlpool Serie 200

Pharo Whirlpool Serie 200 M o n t a g e a n l e i t u n g Instrukcja montażu Návod k montáži Ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó Pharo Whirlpool Serie 200 Pharo Whirlpool 200 Links 2270xxx Pharo Whirlpool 200 Rechts 22702xxx Pharo Whirlpool

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik podstawowej konfiguracji po³¹czeñ Wi-Fi

Podrêcznik podstawowej konfiguracji po³¹czeñ Wi-Fi CEL-SW4QA2M0 Prùvodce základním nastavením Wi-Fi Wi-Fi alapszintû beállítási útmutató Podrêcznik podstawowej konfiguracji po³¹czeñ Wi-Fi Sprievodca základným nastavením Wi-Fi CS HU PL SK Obsah 2 Wi-Fi

Bardziej szczegółowo

MS 138 DU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MS 138 DU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MS 138 DU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mikrosystém s rádiem a přehráváním USB, MP3 a CD Mikrosystém s rádiom a prehrávaním USB, MP3 a

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EHF46241FK http://pl.yourpdfguides.com/dref/5028569

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EHF46241FK http://pl.yourpdfguides.com/dref/5028569 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EHF46241FK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

CHA27000 CHA23000 PL CZ SK. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie

CHA27000 CHA23000 PL CZ SK. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie CHA27000 CHA23000 PL CZ SK Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Návod na použitie UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

CZ EN WR 2 FR Provozní návod CZ CZ CZ SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT

CZ EN WR 2 FR Provozní návod CZ CZ CZ SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT LT LV EE SL SK HU PL CZ FR TR GR FI DK SV CZ CZ CZ EN CZ WR 2 Provozní návod WR 2 WR 2 Přehled součástí zařízení 1 LED volba kanálu 2 LED optická kontrola regulace 3 LED vakuum 4 Displej 5 Tlačítko UP

Bardziej szczegółowo

Topinkovaè Hriankovaè Toster

Topinkovaè Hriankovaè Toster Topinkovaè Hriankovaè Toster B-4294 Návod k obsluze - Návod na obsluhu - Instrukcja obs³ugi II/10 CZ/SK/PL Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Návod k použítí

Bardziej szczegółowo

Condor BR 1100S series

Condor BR 1100S series Condor BR 1100S series Návod na používanie/návod k obsluze/instrukcja obsługi/használati útmutató Advance Models: 56413000(4030D), 56413001(4030C / w/sweep system), 56413891(4030C / w/o sweep system) 56413002(4530D),

Bardziej szczegółowo