KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne"

Transkrypt

1

2 KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Us³ugi detektywistyczne

3 Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: G. Gozdór USTAWA O OCHRONIE OSÓB I MIENIA Krótkie Komentarze Becka M. Szyd³o SWOBODA DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZEJ Monografie Prawnicze Pod red. M. Steca, T. Mróz PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE Studia Prawnicze A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 6 Studia Prawnicze A. Szajkowski, M. Tarska PRAWO SPÓ EK HANDLOWYCH, wyd. 5 Zarys Prawa USTAWA O SWOBODZIE DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZEJ z wprowadzeniem, wyd. 2 Twoje Prawo

4 Us³ugi detektywistyczne Komentarz Grzegorz Gozdór

5 Us³ugi detektywistyczne Stan prawny: 1 styczeñ 2006 r. Redakcja: Joanna Cybulska Wydawnictwo C.H. Beck 2006 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, Warszawa Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: WDG Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o., Gdynia ISBN

6 Spis treœci Przedmowa Spis... treœci Wykaz skrótów... A. Tekst ustawy... 1 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o us³ugach detektywistycznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110)... 3 B. Komentarz Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne Art. 1. Zakres przedmiotowy Art. 2. Pojêcie us³ug detektywistycznych Art. 3. Rejestr Art. 4. Licencja Art. 5. (uchylony) Rozdzia³ 2. Prawa i obowi¹zki detektywa Art. 6. Zasady wykonywania czynnoœci Art. 7. Wy³¹czenie Art. 8. Dane osobowe Art. 9. Uzyskiwanie informacji Art. 10. Okazywanie licencji Art. 11. Zasady wykonywania czynnoœci Art. 12. Zachowanie tajemnicy Art. 13. Pisemne sprawozdanie Art. 14. Odpowiedzialnoœæ cywilna Rozdzia³ 3. Zasady wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie us³ug detektywistycznych Art. 15. Warunki wykonywania dzia³alnoœci Art. 16. Wniosek o wpis do rejestru Art. 17. Organ prowadz¹cy rejestr Art. 18. Formy rejestru Art. 19. Dane podlegaj¹ce wpisowi Art. 20. (uchylony) IX XI V

7 Spis treœci Art. 21. (uchylony) Art. 22. (uchylony) Art. 23. Obowi¹zki przedsiêbiorcy Art. 23a. Zachowanie tajemnicy Art. 23b. Pisemne sprawozdanie Art. 23c. Odpowiedzialnoœæ cywilna Art. 24. Umowa ubezpieczenia Art. 25. Zawiadomienie o umowie Art. 25a. Przetwarzanie danych osobowych Art. 25b. Dokument to samoœci Art. 26. (uchylony) Art. 27. Kontrola Art. 28. Stosowanie ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej Rozdzia³ 4. Wymagania kwalifikacyjne detektywów Art. 29. Warunki wydania licencji Art. 30. Egzamin Art. 31. Op³ata za egzamin Art. 32. Rozporz¹dzenie wykonawcze Art. 33. Zakres egzaminu Art. 34. Rozporz¹dzenie wykonawcze Art. 35. Licencja Art. 36. Treœæ licencji Art. 37. Odmowa i cofniêcie licencji Art. 38. Zawieszenie licencji Art. 39. Powiadomienie o postêpowaniu karnym Art. 40. Rejestr detektywów Art. 41. Badania okresowe Art. 41a. Wy³¹czenie stosowania przepisów Art. 42. Rozporz¹dzenie wykonawcze Art Rozdzia³ 5. Przepisy karne Art Rozdzia³ 6. Przepisy przejœciowe i koñcowe Art VI

8 Spis treœci C. Przepisy zwi¹zkowe Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie wysokoœci i trybu wnoszenia op³aty za wydanie licencji detektywa z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 186, poz. 1557) Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie trybu wnoszenia op³aty za egzamin osoby ubiegaj¹cej siê o wydanie licencji na us³ugi detektywistyczne, jej wysokoœci oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 186, poz. 1558) Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie egzaminów dla osób ubiegaj¹cych siê o wydanie licencji detektywa z dnia 6 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 186, poz. 1559) Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie us³ug detektywistycznych z dnia 8 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 1160) Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia w sprawie badañ lekarskich i psychologicznych osób ubiegaj¹cych siê lub posiadaj¹cych licencjê detektywa z dnia 2 wrzeœnia 2003 r. (Dz.U. Nr 160, poz. 1563) Rozporz¹dzenie Ministra Finansów w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przedsiêbiorcy za szkody wyrz¹dzone podczas wykonywania czynnoœci detektywa z dnia 19 grudnia 2003 r. (Dz.U. Nr 229, poz. 2283) Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie wzoru zg³oszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1025) Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadaæ urz¹dzenia i systemy informatyczne s³u ¹ce do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) VII

9 Spis treœci 9. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa z dnia 9 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 181, poz. 1879) Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie sk³adania wniosku o wydanie licencji detektywa z dnia 30 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 196, poz. 2020) Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiejêtnoœci w toku postêpowania w sprawie uznania nabytych w niektórych pañstwach kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa z dnia 1 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 261) Indeks rzeczowy VIII

10 Przedmowa Uchwalona Przedmowa w dniu r. ustawa o us³ugach detektywistycznych jest stosunkowo nowym aktem prawnym, podobnie jak novum jest œwiadczenie us³ug detektywistycznych. Prywatni detektywi pojawili siê w Polsce wraz z tzw. prywatnym sektorem ochrony na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. W tym okresie powsta³o zapotrzebowanie na us³ugi podmiotów, które profesjonalnie zajmuj¹ siê zbieraniem istotnych dla zleceniodawcy informacji. Informacja jest dzisiaj atrakcyjnym towarem, którego wartoœæ zaczynaj¹ obecnie doceniaæ ró norodne podmioty, a zw³aszcza przedsiêbiorcy. Agencje detektywistyczne oferuj¹ pomoc w uzyskaniu szeregu informacji, w tym informacji wymaganych dla potrzeb postêpowañ s¹dowych, przede wszystkim w sprawach rodzinnych, jak równie gospodarczych z zakresu nieuczciwej konkurencji, ochrony znaków i nazw towarowych. Du ¹ popularnoœæ w dzia³alnoœci detektywistycznej zyskuje wywiad i kontrwywiad gospodarczy, czyli zdobywanie informacji o partnerach gospodarczych i przeciwdzia³anie szpiegostwu przemys³owemu. Niektóre agencje w ramach swojej dzia³alnoœci oferuj¹ us³ugi konsultingowe, kontrolê pomieszczeñ pod k¹tem obecnoœci aparatury pods³uchowej, a tak e przeprowadzenie badañ z zakresu podstawowych dzia³ów techniki kryminalistycznej. Czêœæ agencji detektywistycznych proponuje kontrowersyjn¹, w niektórych przypadkach, pomoc w œci¹ganiu d³ugów zarówno w kraju, jak i za granic¹. Niniejszy komentarz zawiera szczegó³owe omówienie obowi¹zków i uprawnieñ detektywów okreœlonych przepisami gruntownie znowelizowanej dzisiaj ustawy o us³ugach detektywistycznych. Szczególna uwaga poœwiêcona zosta³a ewentualnej kolizji czynnoœci detektywa z prawami i wolnoœciami innych osób, w tym zw³aszcza z szeroko pojêtym prawem do prywatnoœci. Komentarz obejmuje równie wyjaœnienie zasad i warunków przetwarzania danych osobowych przez przedsiêbiorcê œwiadcz¹cego us³ugi detektywistyczne. Omówione zosta³y tak e nowe, podyktowane unormowaniami ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, zasady podjêcia i wykonywania dzia³alnoœci w zakresie us³ug detektywistycznych. Niezwykle istotnym zagadnieniem, które równie znajduje swoje odbicie w treœci komentarza, jest problem odpowiedzialnoœci prawnej detektywa oraz przedsiêbiorcy œwiadcz¹cego us³ugi detektywistyczne. Komentarz wydany w ramach serii Krótkie Komentarze Becka adresowany jest do szerokiego krêgu odbiorców. W pierwszej kolejnoœci powinien okazaæ siê przydatny w pracy osób wykonuj¹cych dzia³alnoœæ okreœlan¹ IX

11 Przedmowa w terminologii anglosaskiej pojêciem private policing, a wiêc agencji detektywistycznych i ochrony osób i mienia, czy tzw. wywiadowni gospodarczych, jak równie osób, które sprawuj¹ kontrolê nad t¹ dzia³alnoœci¹. Adresatami publikacji s¹ tak e praktycy prawa oraz podmioty, które decyduj¹ siê korzystaæ z us³ug prywatnego detektywa. Komentarz mo e równie stanowiæ pomoc dla osób ubiegaj¹cych siê o uzyskanie licencji detektywa. Lublin, 15 listopada 2005 r. Grzegorz Gozdór X

12 1. ród³a Wykaz prawa skrótów Wykaz skrótów KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK... ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKS... ustawa z r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930 ze zm.) KKW... ustawa z r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KP... ustawa z r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 555 ze zm.) KPA... ustawa z r. Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 296 ze zm.) KPK... ustawa z r. Kodeks postêpowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) 2. Organy orzekaj¹ce NSA... SN... SA... TK... Naczelny S¹d Administarcyjny S¹dNajwy szy S¹dApelacyjny Trybuna³ Konstytucyjny 3. Czasopisma Dz.U.... M.P.... PrzeglS¹d... PiP... Dziennik Ustaw Monitor Polski Przegl¹d S¹dowy Prokuratura i Prawo 4. Inne skróty art.... jw.... Nr... artyku³ jakwy ej numer XI

13 Wykaz skrótów por.... porównaj poz.... pozycja r... rok RP... Rzeczpospolita Polska t.... tom s... strona tekst jedn.... tekst jednolity ust.... ustêp wyr.... wyrok XII

14 A. Tekst ustawy

15

16 Ustawa o us³ugach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 r. (Dz.U. 2002, Nr 12, poz. 110) (zm.: Dz.U. 2002, Nr 238, poz. 2021; 2003, Nr 124, poz. 1152; 2004, Nr 121, poz. 1265, Nr 173, poz. 1808) Spis treœci Art. Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne Rozdzia³ 2. Prawa i obowi¹zki detektywa Rozdzia³ 3. Zasady wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie us³ug detektywistycznych Rozdzia³ 4. Wymagania kwalifikacyjne detektywów Rozdzia³ 5. Przepisy karne Rozdzia³ 6. Przepisy przejœciowe i koñcowe Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy] 1. Ustawa okreœla zasady wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie us³ug detektywistycznych, prawa i obowi¹zki detektywów oraz zasady i tryb nabywania uprawnieñ do wykonywania us³ug detektywistycznych. Ustawa 2. 1 Przepisów o us³ugach ustawydetektywistycznych nie stosuje siê do osób lub instytucji, które na podstawie odrêbnych przepisów mog¹ podejmowaæ dzia³ania posiadaj¹ce charakter czynnoœci, o których mowa w art. 2 ust Przepisów ustawy nie stosuje siê do dzia³alnoœci gospodarczej polegaj¹cej na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji, je eli pochodz¹ one ze zbiorów danych ogólnie dostêpnych. Art [Pojêcie us³ug detektywistycznych] 1. Us³ugami detektywistycznymi s¹ czynnoœci polegaj¹ce na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowa- 1 Art. 1 ust. 2 w brzmieniu ustawy z dnia r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1265), która wchodzi w ycie r. 2 Art. 1 ust. 3 dodany ustaw¹ z dnia r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1265), która wchodzi w ycie r. 3 Art. 2 w brzmieniu ustawy z dnia r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1265), która wchodzi w ycie r. 3

17 Art. 3 5 A. Teksty Ÿród³owe ne na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawc¹, w formach i w zakresach niezastrze onych dla organów i instytucji pañstwowych na mocy odrêbnych przepisów, a w szczególnoœci: 1) w sprawach wynikaj¹cych ze stosunków prawnych dotycz¹cych osób fizycznych, 2) w sprawach wynikaj¹cych ze stosunków gospodarczych dotycz¹cych: a) wykonania zobowi¹zañ maj¹tkowych, zdolnoœci p³atniczych lub wiarygodnoœci w tych stosunkach, b) bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomoœci stanowi¹cych tajemnicê przedsiêbiorstwa lub tajemnicê handlow¹, 3) sprawdzanie wiarygodnoœci informacji dotycz¹cych szkód zg³aszanych zak³adom ubezpieczeniowym, 4) poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywaj¹cych siê, 5) poszukiwanie mienia, 6) zbieranie informacji w sprawie, w której toczy siê postêpowanie karne, postêpowanie w sprawach o przestêpstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, je eli w toku postêpowania mo na zastosowaæ przepisy prawa karnego. 2. Zleceniodawc¹ czynnoœci, o których mowa w ust. 1 pkt 6, nie mog¹ byæ organy prowadz¹ce lub nadzoruj¹ce postêpowania w tych sprawach. Art [Rejestr] Wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie us³ug detektywistycznych jest dzia³alnoœci¹ regulowan¹ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru dzia³alnoœci detektywistycznej, zwanego dalej rejestrem. Art. 4. [Licencja] 1. Wykonywanie czynnoœci, o których mowa w art. 2 ust. 1, w ramach prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej, wymaga posiadania licencji detektywa, zwanej dalej licencj¹. 2. Detektywem w rozumieniu ustawy jest osoba posiadaj¹ca licencjê. 3. Tytu³u zawodowego detektyw mo e u ywaæ wy³¹cznie osoba posiadaj¹ca licencjê. Art (uchylono) 1 Art. 3 w brzmieniu ustawy z dnia r. (Dz.U. Nr 173, poz. 1808), która wchodzi w ycie r. 2 Art. 5 uchylony ustaw¹ z dnia r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1265), która wchodzi w ycie r. 4

18 Ustawa o us³ugach detektywistycznych Art. 6 9 Rozdzia³ 2. Prawa i obowi¹zki detektywa Art [Zasady wykonywania czynnoœci] Detektyw powinien, przy wykonywaniu czynnoœci, o których mowa w art. 2 ust. 1, kierowaæ siê zasadami etyki, lojalnoœci¹ wobec zlecaj¹cego us³ugê i szczególn¹ starannoœci¹, aby nie naruszyæ wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela. Art. 7. [Wy³¹czenie] Wykonuj¹c us³ugi detektywistyczne, o których mowa w art. 2 ust. 1, detektyw nie mo e stosowaæ œrodków technicznych oraz metod i czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych, zastrze onych dla upowa nionych organów na mocy odrêbnych przepisów. Art [Dane osobowe] 1. Detektyw jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych przez niego czynnoœci, o których mowa w art. 2 ust. 1, bez zgody osób, których dane dotycz¹, w zakresie sprawy prowadzonej przez przedsiêbiorcê posiadaj¹cego zezwolenie na wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie us³ug detektywistycznych, wy³¹cznie w czasie prowadzenia tej sprawy. 2. Detektyw nie mo e powierzaæ przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi. 3. Detektyw ma obowi¹zek przekazaæ zatrudniaj¹cemu przedsiêbiorcy przetwarzane dane osobowe, zebrane w toku wykonywania czynnoœci, o których mowa w art. 2 ust. 1, bezpoœrednio po zaprzestaniu prowadzenia sprawy lub, na jego polecenie: 1) przekazaæ je osobie, której one dotycz¹, albo 2) zniszczyæ te dane. 4. Detektyw jest obowi¹zany przy przetwarzaniu danych osobowych stosowaæ przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285) z wy³¹czeniem art. 25 ust. 1 i art Art. 9. [Uzyskiwanie informacji] O ile przepisy innych ustaw nie stanowi¹ inaczej, detektyw, w trakcie wykonywania czynnoœci, o których mowa w art. 2 ust. 1, mo e uzyskiwaæ informacje od osób fizycznych, przedsiêbiorców, instytucji, a tak e organów administracji rz¹dowej lub samorz¹dowej. 1 Art. 6 w brzmieniu ustawy z dnia r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1265), która wchodzi w ycie r. 2 Art. 8 w brzmieniu ustawy z dnia r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1265), która wchodzi w ycie r. 5

19 Art A. Teksty Ÿród³owe Art. 10. [Okazywanie licencji] Detektyw podczas wykonywania czynnoœci obowi¹zany jest posiadaæ przy sobie licencjê oraz okazywaæ j¹ na ¹danie osoby, której czynnoœci dotycz¹, w taki sposób, aby zainteresowany mia³ mo liwoœæ odczytaæ i zanotowaæ imiê i nazwisko detektywa oraz nazwê organu, który wyda³ licencjê. Art [Zasady wykonywania czynnoœci] Detektyw przy wykonywaniu czynnoœci, o których mowa w art. 2 ust. 1, jest obowi¹zany: 1) przestrzegaæ przepisów prawa oraz odmówiæ wykonania czynnoœci niezgodnej z prawem lub nieetycznej, 2) zachowaæ nale yt¹ starannoœæ i rzetelnoœæ, a zw³aszcza sprawdziæ zgodnoœæ z prawd¹ uzyskanych informacji. Art. 12. [Zachowanie tajemnicy] 1. 2 Detektyw jest obowi¹zany zachowaæ w tajemnicy Ÿród³a informacji oraz okolicznoœci sprawy, o których powzi¹³ wiadomoœæ w trakcie wykonywania czynnoœci, o których mowa w art. 2 ust Obowi¹zek zachowania tajemnicy ci¹ y na detektywie tak e po zaprzestaniu wykonywania czynnoœci, o których mowa w art. 2 ust Detektyw mo e zostaæ zwolniony z zachowania tajemnicy na zasadach okreœlonych w Kodeksie postêpowania karnego. Art [Pisemne sprawozdanie] Detektyw ma obowi¹zek sporz¹dziæ i przekazaæ zatrudniaj¹cemu go przedsiêbiorcy koñcowe pisemne sprawozdanie z wykonanych w danej sprawie czynnoœci, o których mowa w art. 2 ust. 1, obejmuj¹ce: 1) opis stanu faktycznego, 2) datê rozpoczêcia czynnoœci, 3) okreœlenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynnoœci, 4) datê zakoñczenia czynnoœci. Art. 14. [Odpowiedzialnoœæ cywilna] Detektyw ponosi odpowiedzialnoœæ za szkody wyrz¹dzone podczas wykonywania czynnoœci, o których 1 Art. 11 w brzmieniu ustawy z dnia r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1265), która wchodzi w ycie r. 2 Art. 12 ust. 1 w brzmieniu ustawy z dnia r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1265), która wchodzi w ycie r. 3 Art. 12 ust. 2 w brzmieniu ustawy z dnia r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1265), która wchodzi w ycie r. 4 Art. 13 w brzmieniu ustawy z dnia r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1265), która wchodzi w ycie r. 6

20 Ustawa o us³ugach detektywistycznych Art mowa w art. 2 ust. 1, oraz wskutek podania nieprawdziwych informacji, na zasadach okreœlonych w Kodeksie cywilnym. Rozdzia³ 3. Zasady wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie us³ug detektywistycznych Art [Warunki wykonywania dzia³alnoœci] Przedsiêbiorca mo e wykonywaæ dzia³alnoœæ, o której mowa w art. 3, je eli: 1) posiada licencjê: a) przedsiêbiorca lub ustanowiony przez niego pe³nomocnik w przypadku przedsiêbiorcy bêd¹cego osob¹ fizyczn¹, b) co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania przedsiêbiorcy lub pe³nomocnik ustanowiony przez przedsiêbiorcê do kierowania dzia³alnoœci¹ detektywistyczn¹ w przypadku przedsiêbiorcy niebêd¹cego osob¹ fizyczn¹, 2) nie jest wpisany do rejestru d³u ników niewyp³acalnych Krajowego Rejestru S¹dowego, 3) osoby nieposiadaj¹ce licencji, wchodz¹ce w sk³ad organu zarz¹dzaj¹cego przedsiêbiorcy oraz ustanowieni przez ten organ prokurenci oraz przedsiêbiorca bêd¹cy osob¹ fizyczn¹ nie byli karani za przestêpstwa umyœlne lub umyœlne przestêpstwa skarbowe, 4) zawar³ umowê ubezpieczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1. Art [Wniosek o wpis do rejestru] 1. Wpisu do rejestru dokonuje siê na pisemny wniosek przedsiêbiorcy, który powinien zawieraæ nastêpuj¹ce dane: 1) firmê przedsiêbiorcy, jego siedzibê i adres albo adres zamieszkania, 2) numer w rejestrze przedsiêbiorców albo ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, 3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiêbiorca taki numer posiada, 4) dane osobowe przedsiêbiorcy bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ oraz pe³nomocnika w przypadku jego ustanowienia, w przypadku przedsiêbiorcy niebêd¹cego osob¹ fizyczn¹ cz³onków organu zarz¹dzaj¹cego przedsiêbiorcy, prokurentów i pe³nomocników ustanowionych do kierowania wnioskowan¹ dzia³alnoœci¹, ze wskazaniem osób posiadaj¹cych licencje i numeru licencji, 5) adres sta³ego miejsca wykonywania dzia³alnoœci. 1 Art w brzmieniu ustawy z dnia r. (Dz.U. Nr 173, poz. 1808), która wchodzi w ycie r. 7

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1265. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, Nr 238, poz. 2021, z 2003 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 12 poz. 110 USTAWA. z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 12 poz. 110 USTAWA. z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/17 Dz.U. 2002 Nr 12 poz. 110 USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 273, 822. Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych

Dziennik Ustaw 4 Poz z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych Dziennik Ustaw 4 Poz. 556 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. (poz. 556) USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2017 r. Poz. 556 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI I N F O R M A T O R. dla przedsiębiorców ubiegających się o wpis

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI I N F O R M A T O R. dla przedsiębiorców ubiegających się o wpis RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI I N F O R M A T O R dla przedsiębiorców ubiegających się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2014.273 2014.12.25 zm. Dz.U.2014.822 art. 11 USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wykonywania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. (Dz. U. z dnia 15 lutego 2002 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. (Dz. U. z dnia 15 lutego 2002 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2002.12.110 2003-01-01 zm. Dz.U.2002.238.2021 art. 1 2004-01-01 zm. Dz.U.2003.124.1152 art. 156 2004-06-15 zm. Dz.U.2004.121.1265 art. 1 2004-08-21 zm. Dz.U.2004.173.1808 art. 41 2008-10-25 zm. Dz.U.2008.180.1112

Bardziej szczegółowo

Ustawa o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 r. (Dz.U Nr 12, poz. 110)

Ustawa o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 r. (Dz.U Nr 12, poz. 110) brzmienie od 2011-09-01 Ustawa o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 r. (Dz.U. 2002 Nr 12, poz. 110) Zmiany aktu: 2011-09-01 Dz.U. 2011 Nr 171 poz. 1016 Art. 23 2011-07-11 Dz.U. 2011 Nr 6 poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.)

USTAWA. z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.) USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. Stan prawny na 10.02.2012r. (Dz.U.2002.12.110 ze zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wykonywania działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 273

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 273 Warszawa, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach detektywistycznych 1.

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 28 maja 2001 r. Druk nr 641

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 28 maja 2001 r. Druk nr 641 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 28 maja 2001 r. Druk nr 641 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości

USTAWA z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 66, z 2007 r. Nr 98, poz.

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA

LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA Wykłady Specjalizacyjne LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA ZARYS ZAGADNIEŃ PODSTAWOWYCH Lesław Grzonka 2. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Specjalizacyjne Legislacja administracyjna. Zarys zagadnień podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Zbigniew Czarnik Wojciech Maciejko Paweł Zaborniak Wydanie 1 Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Wojciech Maciejko rozdziały 1, 2, 3, 7 Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Kontrola pracownika przez pracodawcę

Kontrola pracownika przez pracodawcę MONOGRAFIE PRAWNICZE Kontrola pracownika przez pracodawcę Magdalena Stępak-Miczek Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAGDALENA STĘPAK-MICZEK KONTROLA PRACOWNIKA PRZEZ PRACODAWCĘ Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 17 września 2015, 15:14 Usługi detektywistyczne INFORMACJA sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Walczak* Wp³yw fuzji i przejêæ na zatrudnienie pracowników wybrane zagadnienia 1

Krzysztof Walczak* Wp³yw fuzji i przejêæ na zatrudnienie pracowników wybrane zagadnienia 1 Krzysztof Walczak* Wp³yw fuzji i przejêæ na zatrudnienie pracowników wybrane zagadnienia 1 Krzysztof Wp³yw fuzji Walczak i przejêæ uzje i przejêcia na zatrudnienie zak³adów pracowników... pracy maj¹ bardzo

Bardziej szczegółowo

Publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze Wykłady Becka Zofia Snażyk Adam Szafrański Publiczne prawo gospodarcze 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Publiczne prawo gospodarcze W sprzedaży: A. Cieśliński WSPÓLNOTOWE PRAWO GOSPODARCZE.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o transporcie drogowym : komentarz / Grzegorz Lubeńczuk, Kamil Sikora. Warszawa, Spis treści

Ustawa o transporcie drogowym : komentarz / Grzegorz Lubeńczuk, Kamil Sikora. Warszawa, Spis treści Ustawa o transporcie drogowym : komentarz / Grzegorz Lubeńczuk, Kamil Sikora. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury XI XIII XIX Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września

Bardziej szczegółowo

REPETYTORIA C H BECK. Prawo publiczne gospodarcze

REPETYTORIA C H BECK. Prawo publiczne gospodarcze REPETYTORIA C H BECK Prawo publiczne gospodarcze W sprzeda y: A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 8 Studia Prawnicze M. Stec, T. Mróz PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE Studia Prawnicze A. Cieœliñski WSPÓLNOTOWE PRAWO

Bardziej szczegółowo

Podstawowe warunki prowadzenia apteki Wydawanie produktów leczniczych

Podstawowe warunki prowadzenia apteki Wydawanie produktów leczniczych Prawo farmaceutyczne Podstawowe warunki prowadzenia apteki Wydawanie produktów leczniczych Joanna Garczyñska, Grzegorz enczyk (prawo@kamsoft.pl) Jak ju pisaliœmy na ³amach naszego czasopisma, z dniem 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Art. 7d. Pozyskiwanie informacji przez organy kontroli skarbowej. od podmiotów gospodarczych

Spis treści. Art. 7d. Pozyskiwanie informacji przez organy kontroli skarbowej. od podmiotów gospodarczych Przedmowa................................................. Wykaz skrótów.............................................. XIII Bibliografia................................................. XVII Komentarz..................................................

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych. Dariusz Laszczyk WYDANIE 1. Stan prawny na 20 lutego 2014 roku

KOMENTARZ. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych. Dariusz Laszczyk WYDANIE 1. Stan prawny na 20 lutego 2014 roku KOMENTARZ Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych Dariusz Laszczyk WYDANIE 1 Stan prawny na 20 lutego 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................

Bardziej szczegółowo

WIELKI ZBIÓR PISM. Tom 3. Prawo rodzinne

WIELKI ZBIÓR PISM. Tom 3. Prawo rodzinne WIELKI ZBIÓR PISM Tom 3. Prawo rodzinne I Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: Pod red. Tadeusza Smyczyñskiego PRAWO RODZINNE I OPIEKUÑCZE, Tom 12 System Prawa Prywatnego Pod red. Krzysztofa Pietrzykowskiego

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1 KOMENTARZ Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Dorota Habrat WYDANIE 1 Warszawa 2014 Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Wojciech

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! i nieletnich. w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! i nieletnich. w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! PRAWO rodzinne i nieletnich w pigułce 2. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO RODZINNE i NIELETNICH w pigułce Inne w tej serii:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. Rozdział 1.

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. Rozdział 1. Przedmowa... Wykaz skrótów.... XIII Wykaz literatury... XIX Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1265).... 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 2 Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia

Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia MONOGRAFIE PRAWNICZE Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia Krzysztof Topolewski Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KRZYSZTOF TOPOLEWSKI PRZEDMIOT ZOBOWIĄZANIA Z UMOWY ZLECENIA Polecamy nasze najnowsze

Bardziej szczegółowo

Mieczys aw Staniszewski. Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa

Mieczys aw Staniszewski. Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa Mieczys aw Staniszewski Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa Mieczys aw Staniszewski Post powanie podatkowe Kontrola podatkowa Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MONOGRAFIE PRAWNICZE ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MAŁGORZATA SIERADZKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA ZMOWY PRZETARGOWE

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 4. Oprogramowanie, dla którego cofni to Êwiadectwo zgodnoêci, o którym mowa w ust. 3 oraz w 22 ust. 2, jak równie oprogramowanie, dla którego odmówiono wydania

Bardziej szczegółowo

Glosa do wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2000 r. IV SA 2582/98*

Glosa do wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2000 r. IV SA 2582/98* Glosa Rejent * rok 11 * nr 12(128) grudzieñ 2001 r. Glosa do wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2000 r. IV SA 2582/98* Glosowany wyrok dotyczy kwestii niezwykle wa nej z perspektywy

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE

PRAWO KARNE MATERIALNE KAZUSY BECKA Anna Zientara PRAWO KARNE MATERIALNE 2. wydanie Problemy: 1. Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie: Wydawnictwo C.H.BECK KAZUSY BECKA Prawo karne materialne Niniejszą

Bardziej szczegółowo

AUTORZY. Stanisław Bułajewski (S.B.) Część II rozdziały: 2, 6, 7 Część III wybór tez i orzeczeń

AUTORZY. Stanisław Bułajewski (S.B.) Część II rozdziały: 2, 6, 7 Część III wybór tez i orzeczeń AUTORZY Stanisław Bułajewski (S.B.) Część II rozdziały: 2, 6, 7 Część III wybór tez i orzeczeń Marcin Dąbrowski (M.D.) Część I Część II rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5, 8 Część III wybór tez i orzeczeń Monika

Bardziej szczegółowo

Dominik Màczyƒski. Podatek akcyzowy. w prawie polskim i europejskim. Komentarz. Podatkowe Komentarze Praktyczne

Dominik Màczyƒski. Podatek akcyzowy. w prawie polskim i europejskim. Komentarz. Podatkowe Komentarze Praktyczne Dominik Màczyƒski Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim Komentarz Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim Dominik Màczyƒski

Bardziej szczegółowo

Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy

Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy STAROSTWO POWIATOWE W MY LENICACH 32-400 My lenice ul. Reja 13 telefon: 12 2749 740 e-mail: starostwo@myslenicki.pl http://www.myslenicki.pl KARTA INFORMACYJNA

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Małgorzata Łączkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbańska-Łukaszewicz Prawo rodzinne i opiekuńcze testy pytania kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: A.

Bardziej szczegółowo

Spó³dzielnie mieszkaniowe

Spó³dzielnie mieszkaniowe NIERUCHOMOŒCI Spó³dzielnie mieszkaniowe Nowe regulacje ustawowe. Maj¹tek spó³dzielców Wzór statutu, regulaminy Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: Adam Doliwa PRAWO MIESZKANIOWE. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA WSTĘP. B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej str. 34

CZĘŚĆ PIERWSZA WSTĘP. B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej str. 34 Spis treści Wykaz skrótów str. 11 Od autorów str. 19 CZĘŚĆ PIERWSZA WSTĘP A. Wprowadzenie str. 23 B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej str. 34 I. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo oświatowe. Adam Balicki Magdalena Pyter. 2. wydanie. C.H.Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo oświatowe. Adam Balicki Magdalena Pyter. 2. wydanie. C.H.Beck Podręczniki Prawnicze Prawo oświatowe Adam Balicki Magdalena Pyter 2. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Adam Balicki, Magdalena Pyter Prawo oświatowe Polecamy w serii: Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Prawo przewozowe

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Prawo przewozowe KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Prawo przewozowe Polecamy nasze publikacje z tej serii: G. Bieniek, Z. Marmaj W ASNOŒÆ LOKALI, wyd. 7 G. Gozdór BEZPIECZEÑSTWO IMPREZ MASOWYCH A. Korcz-Maciejko, W. Maciejko ŒWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2856 Warszawa, 18 lutego 2010 r.

Druk nr 2856 Warszawa, 18 lutego 2010 r. Druk nr 2856 Warszawa, 18 lutego 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach NKK-020-1-10 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO

OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO KOMENTARZ Andrzej Burzak Małgorzata Okoń Piotr Pałka Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 Ustawa z dnia 16 września 2011

Bardziej szczegółowo

Brak tych przepisów nie dotyczy jedynie prawa pracy - ma bowiem bezpośredni wpływ na regulacje podatkowe.

Brak tych przepisów nie dotyczy jedynie prawa pracy - ma bowiem bezpośredni wpływ na regulacje podatkowe. Ustawodawca nie zdążył przygotować nowych przepisów dotyczących podnoszenia kwalifikacji przez pra Brak tych przepisów nie dotyczy jedynie prawa pracy - ma bowiem bezpośredni wpływ na regulacje podatkowe.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 581 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

www.lubasziwspolnicy.pl www.wpia.uni.lodz.pl/codo

www.lubasziwspolnicy.pl www.wpia.uni.lodz.pl/codo 1 Tajemnica zawodowa, ochrona danych osobowych a wykonywanie zawodu biegłego rewidenta Podstawy prawne Ustawa z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych

Bardziej szczegółowo

USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM

USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM Renata Strachowska 2. wydanie Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Wstęp... 15 Ustawa z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym... 17 Rozdział 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO TESTU NA EGZAMIN KONKURSOWYNA APLIKACJ ADWOKACK 2008

ODPOWIEDZI DO TESTU NA EGZAMIN KONKURSOWYNA APLIKACJ ADWOKACK 2008 ODPOWIEDZI DO TESTU NA EGZAMIN KONKURSOWYNA APLIKACJ ADWOKACK 2008 nr pytania odpowied podstawa prawna 1. A art. 88 ust. 2 Konstytucja RP 2. B art. 194 ust. 1 Konstytucji RP 3. C art. 162 ust. 4 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 3 ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO:

Katowice, dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 3 ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 3 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: 7 nr 1 z dnia 22 marca 2005 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie przedawnienia zobowiązania podatkowego

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie przedawnienia zobowiązania podatkowego IZBA SKARBOWA W ŁODZI Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie przedawnienia zobowiązania podatkowego al. Kościuszki 83 90-436 Łódź tel.: +48 42 254 71 02 fax

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 3 czerwca 2016 r. Druk nr 206 MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Pan Stanisław KARCZEWSKI MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu

Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Komentarze Becka Jerzy Naumann Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Komentarz C H BECK KOMENTARZE BECKA Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Indywidualne konta emerytalne

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Indywidualne konta emerytalne KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Indywidualne konta emerytalne Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa pracy: Pod red. Wojciecha Muszalskiego KODEKS PRACY. KOMENTARZ, wyd. 4 Du e Komentarze Becka Andrzej Marian

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Wpis do rejestru przedsiêbiorców prowadz±cych o rodki szkolenia kierowców

Wpis do rejestru przedsiêbiorców prowadz±cych o rodki szkolenia kierowców Wpis do rejestru przedsiêbiorców prowadz±cych o rodki szkolenia kierowców STAROSTWO POWIATOWE W MY LENICACH 32-400 My lenice ul. Reja 13 telefon: 12 2749 740 e-mail: starostwo@myslenicki.pl http://www.myslenicki.pl

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO TESTU NA KONKURS NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ W 2006 R.

ODPOWIEDZI DO TESTU NA KONKURS NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ W 2006 R. ODPOWIEDZI DO TESTU NA KONKURS NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ W 2006 R. Nr PYT. Odp. 1 B art. 188 pkt 1 Konstytucji 2 C art. 209 pkt 1 Konstytucji 3 A art. 98 ust. 2 Konstytucji 4 C art. 144 ust. 2 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl Żywiec, dnia...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... XI Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XV

Spis treści. Słowo wstępne... XI Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XV Słowo wstępne.......................................... XI Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XV Wprowadzenie.........................................

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich. Zagadnienia ogólne

AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich. Zagadnienia ogólne Opracowanie: Halina Porębska sekretarz KS NRL członek Zespołu Legislacyjnego NRL mec. Elżbieta Czarnecka radca prawny OIL w Gdańsku AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o zawarcie umowy o odbywanie stażu przez bezrobotnych

WNIOSEK. o zawarcie umowy o odbywanie stażu przez bezrobotnych POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 8, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl... Organizator WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Ustawa o kontroli skarbowej Rozdział 1. Przepisy ogólne

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Ustawa o kontroli skarbowej Rozdział 1. Przepisy ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... Ustawa o kontroli skarbowej z dnia 28 września 1991 r. Tekst jednolity z dnia 26 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 214 ze zm.) Rozdział 1. Przepisy ogólne... 3 Art. 1. Cele

Bardziej szczegółowo

Pracownik ochrony i detektyw w ustawie o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Bydgoszcz, 4 grudnia 2013 r.

Pracownik ochrony i detektyw w ustawie o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Bydgoszcz, 4 grudnia 2013 r. Pracownik ochrony i detektyw w ustawie o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów Bydgoszcz, 4 grudnia 2013 r. PODSTAWA PRAWNA ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 325 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 325 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 325 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego

Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego Aleksandra Bocheńska / monografie / prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Wydanie 1 Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń. Marek Rotkiewicz

Podróże służbowe Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń. Marek Rotkiewicz Podróże służbowe Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń Marek Rotkiewicz Wydawnictwo C. H. Beck, Beck Info Biznes ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa tel.: (22) 311 22 22; faks (22) 33 77 601

Bardziej szczegółowo

Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia r. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r.

Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia r. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. Lp. INFORMACJA o najważniejszych nowych przepisach prawnych lub ich zmianie dotyczących lokalnego transportu zbiorowego opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w III kwartale 2004r. Hasło

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt Wstęp................................................ Wykaz skrótów......................................... XXV Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).......................................

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Marcin Hałgas Piotr Kostański Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice 4. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11

WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11 WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11 Sk³ad orzekaj¹cy:ssa Maria Sa³añska-Szumakowicz (przewodnicz¹cy) SSA Daria Stanek (sprawozdawca) SSA Gra yna Czy ak Teza Podanie przez p³atnika sk³adek, o

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE PRZETARGU

OG OSZENIE PRZETARGU OG OSZENIE PRZETARGU Op.Kra.SGZ.4240.131.2011.LK Agencja Nieruchomoœci Rolnych Oddziaù Terenowy w Opolu, dziaùaj¹c na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoœciami

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 68/VII/2009 KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH Z DNIA 5 CZERWCA 2009r. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W 2009 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 3. Warszawa 2011. Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna

TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 3. Warszawa 2011. Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna 2011 TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 3 Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna Warszawa 2011 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Wróblewski 121 Ochrona informacji niejawnych. Zagadnienia ogólne 1. Wstêp Problem ochrony pewnych informacji o charakterze niejawnym zawsze odgrywa³ szczególn¹ rolê z punktu widzenia bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA

JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA MONOGRAFIE PRAWNICZE JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA Redaktor naukowy GRAŻYNA SZPOR TOM IV ZNACZENIE ORZECZNICTWA MAŁGORZATA JAŚKOWSKA (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Komentarz Mateusz Pacak Wydanie 1 Stan prawny na 1 grudnia 2012 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Anna

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Ogłoszenie. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Ogłoszenie 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilościowo-jakościowy) z podaniem kodów CPV Kod

Bardziej szczegółowo

Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych Jerzy Pieróg Prawo zamówień publicznych Komentarz 11. wydanie KOMENTARZE BECKA Prawo zamówień publicznych Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Paweł Smoleń (red.) USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Piotr Pietrasz

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Piotr Pietrasz Opodatkowanie dochodów nieujawnionych Piotr Pietrasz Opodatkowanie dochodów nieujawnionych Piotr Pietrasz monografie Wydawca: Ewa Fonkowicz Redaktor prowadz¹cy: Ewa Fonkowicz Sk³ad i ³amanie: Studio Lotus

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r.

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 1982 Nr 19 poz. 147 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. hipotece Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 707, 830, 941, 1289, z 2015 r. poz. 218, 978, z 2016 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o usługach detektywistycznych

Ustawa o usługach detektywistycznych Ustawa o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 r. (Dz.U. 2002, Nr 12, poz. 110) Tekst jednolity z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 273) (zm.: Dz.U. 2014, poz. 822; 2015, poz. 1893)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Opinia prawna w zakresie odpowiedzi na zapytanie dotyczące możliwości kontrolowania indywidualnej praktyki lekarskiej oraz grupowej praktyki lekarskiej bez powiadomienia o terminie rozpoczęcia kontroli

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 17 wrzesień 2015 str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 17 wrzesień 2015 Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o zawarcie umowy o odbywanie stażu przez bezrobotnych

WNIOSEK. o zawarcie umowy o odbywanie stażu przez bezrobotnych POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl... Organizator WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 30 poz. 151) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 600)

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 30 poz. 151) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 600) Tekst pierwotny: Dz.U.2011.30.151 Tekst jednolity: Dz.U.2014.600 Wersja z dnia: 2014-08-24 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst pierwotny: Dz. U. 2011 r. Nr 30 poz. 151) (tekst

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2915 Warszawa, 31 marca 2010 r.

Druk nr 2915 Warszawa, 31 marca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-31-10 Druk nr 2915 Warszawa, 31 marca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze Umowa założycielska spółki cywilnej Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PROCES BUDOWLANY I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI IIc (15c) SPECJALNOŚĆ WYBURZENIOWA

WYKAZ PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PROCES BUDOWLANY I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI IIc (15c) SPECJALNOŚĆ WYBURZENIOWA POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE WYKAZ PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PROCES BUDOWLANY I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI

Bardziej szczegółowo