RADA EUROPY EUROPEJSKI TRYBUNA PRAW CZ OWIEKA CZWARTA SEKCJA. SPRAWA D. M. przeciwko POLSCE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADA EUROPY EUROPEJSKI TRYBUNA PRAW CZ OWIEKA CZWARTA SEKCJA. SPRAWA D. M. przeciwko POLSCE 1"

Transkrypt

1 RADA EUROPY EUROPEJSKI TRYBUNA PRAW CZ OWIEKA CZWARTA SEKCJA SPRAWA D. M. przeciwko POLSCE 1 (SKARGA nr 13557/02) WYROK 14 paÿdziernika 2003 r. W sprawie D. M. przeciwko Polsce, Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka (Czwarta Sekcja), zasiadaj¹c jako Izba z³o ona z sêdziów: Sir Nicolas BRATZA, przewodnicz¹cy, Pan M. PELLONPÄÄ, Pani V. STRÁŽNICKÁ, Pan R. MARUSTE, Pan S. PAVLOVSCHI, Pan L. GARLICKI, Pan J. BORREGO BORREGO, sêdziowie oraz Pan M. O` BOYLE, Kanclerz Sekcji, obraduj¹c na posiedzeniu niejawnym 23 wrzeœnia 2003 r., wydaje nastêpuj¹cy wyrok, który zosta³ przyjêty w tym dniu: POSTÊPOWANIE 1. Sprawa wywodzi siê ze skargi (nr 13557/02) wniesionej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej do Trybuna³u 30 paÿdziernika 2000 r. na podstawie art. 34 Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci ( Konwencja ) przez obywatelkê polsk¹, pani¹ D. M. ( skar ¹ca ). 2. Rz¹d polski ( Rz¹d ) by³ reprezentowany przez pe³nomocnika, pana Krzysztofa Drzewickiego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych stycznia 2003 r. Czwarta Sekcja postanowi³a zakomunikowaæ Rz¹dowi zarzut dotycz¹cy przewlek³oœci postêpowania oraz zarzut rzekomego braku skutecznego œrodka odwo³awczego. Na podstawie art Konwencji Trybuna³ 1 Wyrok ten stanie siê prawomocny w okolicznoœciach opisanych w art Konwencji. Mo e podlegaæ poprawkom edytorskim. 107

2 postanowi³ rozpatrzyæ w tym samym czasie meritum skargi oraz jej dopuszczalnoœæ. Trybuna³ nada³ ponadto sprawie, zgodnie z art. 41 Regulaminu Trybuna³u, charakter priorytetowy. Przewodnicz¹cy Izby postanowi³ nadto wyraziæ zgodê na utajnienie nazwiska skar ¹cej (art Regulaminu Trybuna³u). OKOLICZNOŒCI SPRAWY FAKTY 4. Skar ¹ca urodzi³a siê w 1927 r. i mieszka w Zamoœciu, w Polsce. 5. W 1991 r. skar ¹ca zauwa y³a guz na swojej szyi i uda³a siê do szpitala w Lublinie. Po badaniu ogólnym zosta³a zdiagnozowana jako osoba cierpi¹ca na nierakowaty guz gruczo³u œlinowego. W paÿdzierniku 1991 r. skar ¹ca przesz³a operacjê. Tu po operacji przeprowadzono w³aœciwe testy, które dowiod³y z³oœliwego charakteru guza. Nastêpnie skar ¹ca zwróci³a siê do innego szpitala, w Szczecinie, gdzie przesz³a drug¹ operacjê. Dodatkowo operacja spowodowa³a powa ne powik³ania, takie jak ó³taczka i posttraumatyczne dolegliwoœci stresowe stycznia 1994 r. skar ¹ca wszczê³a przed S¹dem Rejonowym w Lublinie postêpowanie cywilne o odszkodowanie przeciwko Skarbowi Pañstwa reprezentowanemu przez szpital w Lublinie. Stwierdzi³a, e z powodu b³êdów pope³nionych podczas stawiania diagnozy oraz podczas pierwszej operacji, która doprowadzi³a do dodatkowej interwencji chirurgicznej i spowodowa³a liczne cierpienia i ogólne pogorszenie stanu zdrowia sta³a siê ofiar¹ niew³aœciwego leczenia marca 1994 r. skar ¹ca zosta³a czêœciowo zwolniona z kosztów s¹dowych czerwca 1994 r. s¹d przeprowadzi³ rozprawê. 9. Pomiêdzy 21 listopada 1994 r. i 28 marca 1995 r. przeprowadzono szeœæ rozpraw. S¹d przes³ucha³ œwiadków oraz skar ¹c¹ i zarz¹dzi³ sporz¹dzenie opinii bieg³ych. 10. W kwietniu i lipcu 1995 r. dwie opinie bieg³ych, przygotowane przez Akademiê Medyczn¹ w Lublinie zosta³y przed³o one s¹dowi. 11. Pomiêdzy 29 marca 1995 r. oraz 19 sierpnia 1996 r. nie przeprowadzono adnej rozprawy. 12. Na rozprawach przeprowadzonych 20 sierpnia i 10 grudnia 1996 r. s¹d zarz¹dzi³ sporz¹dzenie dwóch dodatkowych opinii bieg³ych marca 1997 r. s¹d na posiedzeniu in camera oddali³ wnioski stron o sporz¹dzenie dalszych opinii bieg³ych, poniewa nie uiœci³y one op³at za te opinie. 14. Na rozprawie przeprowadzonej 4 kwietnia 1997 r. s¹d uwzglêdni³ wnioski stron o zarz¹dzenie dodatkowej opinii bieg³ego. 108

3 15. 9 czerwca 1997 r. opinia zosta³a z³o ona do s¹du. 16. Nastêpnie s¹d przeprowadzi³ rozprawy 2 wrzeœnia i 27 listopada 1997 r. 17. W 1998 r. s¹d przeprowadzi³ w sumie szeœæ rozpraw i 24 listopada 1998 r. wyda³ wyrok. Zas¹dzi³ skar ¹cej z³otych odszkodowania i oddali³ jej roszczenie w pozosta³ym zakresie. 18. Obie strony odwo³a³y siê od wyroku maja 1999 r. S¹d Okrêgowy w Lublinie przeprowadzi³ rozprawê, a 20 maja 1999 r. wyda³ wyrok. S¹d uchyli³ wyrok s¹du pierwszej instancji i zwróci³ sprawê do S¹du Rejonowego w Lublinie listopada 1999 r. s¹d przeprowadzi³ pierwsz¹ rozprawê, na której skar- ¹ca podwy szy³a wartoœæ przedmiotu sporu. W konsekwencji sprawa zosta³a przekazana do S¹du Okrêgowego w Lublinie. 21. Nastêpnie rozprawy przeprowadzono 25 stycznia i 21 marca 2000 r maja 2000 r. s¹d na posiedzeniu in camera postanowi³, e wobec zmian w prawie o ustroju administracyjnym Polski, wojewodê lubelskiego bêdzie reprezentowa³ szpital w Lublinie lipca 2000 r. skar ¹ca rozszerzy³a wartoœæ przedmiotu sporu. Za ¹da³a z³otych odszkodowania za szkodê niematerialn¹ i materialn¹ wrzeœnia 2000 r. s¹d na posiedzeniu in camera zarz¹dzi³ sporz¹dzenie dwóch opinii bieg³ych. S¹d tak e zwolni³ skar ¹c¹ z kosztów s¹dowych z tytu- ³u rozszerzenia wartoœci przedmiotu sporu wrzeœnia, 11 grudnia 2001 r. i 23 stycznia 2002 r. s¹d przeprowadzi³ kolejne rozprawy lutego 2002 r. S¹d Okrêgowy w Lublinie wyda³ wyrok. S¹d zas¹dzi³ skar ¹cej z³otych z tytu³u szkody niematerialnej i z³otych za szkodê materialn¹. S¹d stwierdzi³ inter alia, e operacja przeprowadzona w szpitalu w Lublinie by³a niezgodna z zasadami sztuki lekarskiej oraz zosta³a przeprowadzona bez obowi¹zkowej zgody skar ¹cej. Niew³aœciwe leczenie w czasie operacji musia³o zostaæ naprawione przez drug¹, dodatkow¹ operacjê, która poskutkowa³a zbêdnym cierpieniem fizycznym i psychicznym skar ¹cej oraz przed³u y³a okres niepewnoœci o ostateczn¹ diagnozê zagra aj¹cej jej yciu chorobie. 27. Strony nie odwo³a³y siê od tego wyroku i wyrok siê uprawomocni³. PRAWO I. DOMNIEMANE NARUSZENIE ARTYKU U 6 1 KONWENCJI 28. Skar ¹ca zarzuci³a, e d³ugoœæ postêpowania w jej sprawie by³a niezgodna z wymogiem rozs¹dnego terminu w art. 6 1 Konwencji, który brzmi nastêpuj¹co: 109

4 Ka dy ma prawo do... rozpatrzenia jego sprawy w rozs¹dnym terminie przez... s¹d... przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowi¹zkach o charakterze cywilnym Rz¹d sprzeciwi³ siê temu zarzutowi. 30. Okres podlegaj¹cy rozpatrzeniu rozpocz¹³ siê 27 stycznia 1994 r., a zakoñczy³ 1 lutego 2002 r. Trwa³ zatem osiem lat i piêæ dni. A. Dopuszczalnoœæ 31. Trybuna³ odnotowuje, e zarzut nie jest w sposób oczywisty nieuzasadniony w rozumieniu art Konwencji. Ponadto Trybuna³ zauwa y³, e nie jest on niedopuszczalny z jakiejkolwiek innej przyczyny. Dlatego te Trybuna³ uznaje go za dopuszczalny. B. Przedmiot skargi 1. Stanowiska stron 32. Rz¹d twierdzi³, e sprawa by³a skomplikowana, poniewa dotyczy³a niew³aœciwego leczenia i wymaga³a odwo³ania siê do specjalistycznej wiedzy medycznej. W szczególnoœci Rz¹d odnotowa³, e s¹d zarz¹dzi³ sporz¹dzenie opinii bieg³ych. 33. Rz¹d uzna³, e skar ¹ca nie przyczyni³a siê do przewlek³oœci postêpowania. 34. Jeœli chodzi o postêpowanie w³adz krajowych Rz¹d by³ zdania, e wykaza³y one nale yt¹ starannoœæ przy rozpoznawaniu sprawy. Rz¹d stwierdzi³, e nie by³o okresów bezczynnoœci w postêpowaniu, które mo na przypisaæ w³adzom krajowym, a pewne opóÿnienia by³y spowodowane przygotowywaniem opinii bieg³ych. 35. Na koniec Rz¹d utrzymywa³, e roszczenie skar ¹cej zosta³o niemal ca³kowicie zaspokojone w toku postêpowania krajowego. 36. Skar ¹ca stwierdzi³a, e wy³¹cznie s¹d by³ odpowiedzialny za przewlek³oœæ postêpowania. Skar ¹ca odnotowa³a, e S¹d Rejonowy w Lublinie przeprowadza³ rozprawy zbyt rzadko oraz nakaza³ sporz¹dzenie kilku zbêdnych opinii bieg³ych. 37. Skar ¹ca ponadto stwierdzi³a, e opóÿnienie w rozpatrywaniu jej zarzutów dotycz¹cych niew³aœciwego leczenia przyczyni³o siê do jej dodatkowego stresu oraz uszczerbku maj¹tkowego. Na koniec skar ¹ca wskaza³a, i charakter powództwa, bior¹c pod uwagê jej zaawansowany wiek i s³abe zdrowie, wymaga³ szybkiego rozpatrzenia. 110

5 2. Ocena Trybuna³u 38. Trybuna³ przypomina, e rozs¹dna d³ugoœæ postêpowania musi byæ oceniana w œwietle szczególnych okolicznoœci sprawy i z uwzglêdnieniem kryteriów ustanowionych w orzecznictwie Trybuna³u, w szczególnoœci skomplikowanego charakteru sprawy, postêpowania skar ¹cego i w³aœciwych w³adz oraz znaczenia dla skar ¹cego tego, co by³o przedmiotem sporu (patrz, na przyk³ad, Frydlender przeciwko Francji [GC], nr 30979/96, 43, ECHR 2000-VII, Humen przeciwko Polsce [GC], nr 26614/95, z 15 paÿdziernika 1999 r., 60). 39. Trybuna³ uwa a, e sprawa charakteryzowa³a siê pewnym stopniem z³o onoœci, poniewa dotyczy³a zarzutów nieprawid³owego leczenia, a zatem okolicznoœci sprawy musia³y byæ rozpatrywane w oparciu o dowody z opinii ekspertów. Jednak e ca³kowita d³ugoœæ postêpowania nie mo e byæ wyt³umaczona skomplikowaniem sprawy. 40. Jeœli chodzi o postêpowanie skar ¹cej Trybuna³ zauwa a, i Rz¹d uzna³, e skar ¹ca nie przyczyni³a siê do przewlek³oœci postêpowania (patrz pkt 33 powy ej). Trybuna³ nie widzi powodów, dla których mia³by uznaæ inaczej. 41. W odniesieniu do postêpowania w³adz krajowych Trybuna³ odnotowuje, e pomiêdzy 29 marca 1995 r. i 19 sierpnia 1996 r. oraz pomiêdzy 22 marca 2000 r. i 10 wrzeœnia 2001 r. nie przeprowadzono adnej rozprawy (patrz pkt. 11, 21 i 25 powy ej). Te okresy trwa³y odpowiednio piêtnaœcie i osiemnaœcie miesiêcy. Chocia w tych okresach s¹d podejmowa³ pewne kroki, takie jak zarz¹dzenie sporz¹dzenia opinii, ale to nie wyjaœnia jednak tak d³ugich przerw pomiêdzy rozprawami. 42. Wreszcie Trybuna³ uznaje, e przedmiot sporu mia³ dla skar ¹cej znacz¹c¹ wagê. 43. W konsekwencji Trybuna³ uwa a, e w szczególnych okolicznoœciach tej sprawy czas oœmiu lat i piêciu dni przekracza rozs¹dn¹ d³ugoœæ. Stosownie do tego mia³o miejsce naruszenie art. 6 1 Konwencji. II. DOMNIEMANE NARUSZENIE ART. 13 KONWENCJI 44. Skar ¹ca dalej zarzuci³a, e nie mia³a do dyspozycji krajowego œrodka odwo³awczego przeciwko przewlek³oœci postêpowania. Skar ¹ca powo³a³a art. 13 Konwencji. 45. Rz¹d stwierdzi³, e w czasie wnoszenia skargi do Trybuna³u skar ¹ca nie mia³a do dyspozycji skutecznego œrodka odwo³awczego wobec jej zarzutu na gruncie art. 6 1 Konwencji. Jednak e Rz¹d odnotowa³, i 4 grudnia 2001 r. polski Trybuna³ Konstytucyjny wyda³ wyrok, na skutek którego zosta³ stworzony œrodek odwo³awczy na przewlek³oœæ postêpowania. Rz¹d skonkludowa³, e po 18 grudnia 2001 r. skar ¹ca mia³a do dyspozycji skuteczny œrodek odwo³awczy i zachêca³ skar ¹c¹ do skorzystania z niego. 111

6 46. Trybuna³ odnotowuje, e ten zarzut jest powi¹zany z zarzutem rozpatrzonym powy ej i musi byæ w zwi¹zku z tym tak e uznany za dopuszczalny. 47. Trybuna³ przypomina, e art. 13 gwarantuje prawo do skutecznego œrodka odwo³awczego do w³aœciwego organu pañstwowego przeciwko domniemanemu naruszeniu warunku rozpoznania sprawy w rozs¹dnym terminie na podstawie art. 6 1 (patrz Kud³a przeciwko Polsce [GC], nr 30210/96, 156, ECHR 2000 XII). Chocia sprawa Kud³a dotyczy³a postêpowania karnego Trybuna³ uwa a, e taki warunek stosuje siê równie w postêpowaniu cywilnym. Ponadto Trybuna³ powo³uje siê na swoje orzecznictwo, zgodnie z którym na gruncie prawa polskiego nie istnieje szczególny œrodek odnosz¹cy siê do przewlek³oœci postêpowania (patrz wyrok Kud³a cytowany powy ej 160 oraz Gibas przeciwko Polsce, nr 24559/94, decyzja Komisji z 6 wrzeœnia 1995 r., Decisions and Reports 82 A, p. 76). 48. Trybuna³ odnotowuje, e Rz¹d uzna³, i w chwili wniesienia skargi do Trybuna³u skar ¹ca nie mia³a do dyspozycji skutecznego œrodka odwo³awczego w odniesieniu do zarzutu przewlek³oœci postêpowania. 49. Jeœli chodzi o twierdzenie Rz¹du, e po 18 grudnia 2001 r. skar ¹ca mia³a do dyspozycji skuteczny œrodek odwo³awczy, Trybuna³ zauwa a, e dzia- ³anie Rz¹du ogranicza siê wy³¹cznie do zapewnienia, a ani dalsze informacje o wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, ani jakakolwiek praktyka orzecznicza, odnosz¹ca siê do niego, nie zosta³a przed³o ona. Wobec braku takiego dowodu Trybuna³ uznaje, e Rz¹d nie uzasadni³ swojego twierdzenia, wed³ug którego ten œrodek odwo³awczy jest œrodkiem skutecznym (patrz Skawiñska przeciwko Polsce (dec), nr 42096/98, z 4 marca 2003 r.). 50. Dlatego Trybuna³ uwa a, e w tej sprawie mia³o miejsce naruszenie art. 13 Konwencji polegaj¹ce na tym, e skar ¹ca nie mia³a krajowego œrodka odwo³awczego, dziêki któremu mog³a dochodziæ swojego prawa do rozpoznania sprawy w rozs¹dnym terminie jak stanowi art. 6 1 Konwencji. III. ZASTOSOWANIE ARTYKU U 41 KONWENCJI 51. Art. 41 Konwencji stanowi: Je eli Trybuna³ stwierdzi, e nast¹pi³o naruszenie Konwencji lub jej Protoko³ów oraz je eli prawo wewnêtrzne zainteresowanej Wysokiej Uk³adaj¹cej siê Strony pozwala tylko na czêœciowe usuniêcie konsekwencji tego naruszenia, Trybuna³ orzeka, gdy zachodzi potrzeba, s³uszne zadoœæuczynienie pokrzywdzonej stronie. A. Szkoda 52. Skar ¹ca domaga³a siê dolarów (USD) w zwi¹zku ze szkod¹ niematerialn¹. 112

7 53. Rz¹d twierdzi³, e jej roszczenie by³o przesadne. 54. Trybuna³ jest zdania, e skar ¹ca dozna³a szkody o charakterze niematerialnym, polegaj¹cej na lêku i zawodzie wynikaj¹cym z przewlek³ego postêpowania. Stosownie do tego Trybuna³ zas¹dza skar ¹cej euro w zwi¹zku z doznan¹ szkod¹ niematerialn¹. B. Odsetki karne 55. Trybuna³ uwa a, e odsetki karne powinny byæ oparte na minimalnej stopie kredytowej Europejskiego Banku Centralnego, powiêkszonej o trzy punkty procentowe. Z TYCH PRZYCZYN TRYBUNA JEDNOG OŒNIE 1. STWIERDZA, e skarga jest dopuszczalna; 2. UZNAJE, e nast¹pi³o naruszenie art. 6 1 Konwencji; 3. UZNAJE, e nast¹pi³o naruszenie art. 13 Konwencji; 4. UZNAJE, e (a) pozwane pañstwo wyp³aci skar ¹cej w zwi¹zku ze szkod¹ niematerialn¹ w terminie trzech miesiêcy od dnia, kiedy wyrok stanie siê ostateczny zgodnie z art Konwencji, euro (piêæ tysiêcy euro) przeliczone na walutê krajow¹ w stawce obowi¹zuj¹cej w dniu regulacji nale noœci, plus jakikolwiek podatek, który mo e byæ wymagalny; (b) od up³yniêcia wy ej wymienionego terminu trzech miesiêcy do dnia wyp³aty wymagalne s¹ od powy szej kwoty odsetki w stawce równej minimalnej stopie kredytowej Europejskiego Banku Centralnego w okresie karnym powiêkszone o trzy punkty procentowe; 3. ODDALA pozosta³¹ czêœæ roszczenia skar ¹cej o odszkodowanie. Sporz¹dzono w jêzyku angielskim i og³oszono na piœmie 14 paÿdziernika 2003 r., zgodnie z art i 3 Regulaminu Trybuna³u. Michael O BOYLE Kanclerz Nicolas BRATZA Przewodnicz¹cy 113

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA SPRAWA DURASIK przeciwko POLSCE 1 (SKARGA nr 6735/03) WYROK 28 września 2004 r. W sprawie Durasik przeciw Polsce, Europejski Trybunał Praw Człowieka (Czwarta

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA Sprawa PIEKARA przeciwko POLSCE 1 (SKARGA nr 77741/01) WYROK 15 czerwca 2004 r. W sprawie Piekara przeciwko Polsce, Europejski Trybunał Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA. SPRAWA DOMAŃSKA p. POLSCE. (Skarga nr 74073/01) WYROK STRASBURG. 25 maja 2004 r.

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA. SPRAWA DOMAŃSKA p. POLSCE. (Skarga nr 74073/01) WYROK STRASBURG. 25 maja 2004 r. EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA SPRAWA DOMAŃSKA p. POLSCE (Skarga nr 74073/01) WYROK STRASBURG 25 maja 2004 r. Wyrok ten stanie się prawomocny zgodnie z warunkami określonymi przez artykuł

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA SPRAWA HAJNRICH przeciwko POLSCE 1 (SKARGA nr 44181/98) WYROK 25 maja 2004 r. W sprawie Hajnrich przeciwko Polsce, Europejski Trybunał Praw Człowieka (Czwarta

Bardziej szczegółowo

CZWARTA SEKCJA. SPRAWA JANIK p. POLSCE. (Skarga nr 38564/97)

CZWARTA SEKCJA. SPRAWA JANIK p. POLSCE. (Skarga nr 38564/97) WYROK JANIK p. POLSCE 1 CZWARTA SEKCJA SPRAWA JANIK p. POLSCE (Skarga nr 38564/97) WYROK STRASBURG 27 kwietnia 2004 r. Wyrok ten stanie się prawomocny zgodnie z warunkami określonymi przez artykuł 44 2

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA SPRAWA MŁYNARCZYK przeciwko POLSCE 1 (SKARGA nr 51768/99) WYROK 14 grudnia 2004 r. W sprawie Młynarczyk przeciwko Polsce, Europejski Trybunał Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA SPRAWA ZARJEWSKA przeciwko POLSCE (SKARGA nr 48114/99) WYROK 21 grudnia 2004 r. W sprawie Zarjewska przeciwko Polsce, Europejski Trybunał Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS A. Dopuszczalność Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.. Co się tyczy zarzutu Rządu, że skarżący nie może być uważany za ofiarę w rozumieniu Artykułu 34 Konwencji naruszenia prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA. Sprawa RYCHLICCY p. POLSCE. (Skarga nr 51599/99) WYROK STRASBURG. 18 maja 2004 r.

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA. Sprawa RYCHLICCY p. POLSCE. (Skarga nr 51599/99) WYROK STRASBURG. 18 maja 2004 r. EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA Sprawa RYCHLICCY p. POLSCE (Skarga nr 51599/99) WYROK STRASBURG 18 maja 2004 r. Wyrok ten stanie się prawomocny zgodnie z warunkami określonymi przez artykuł

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA SPRAWA JABLONSKÁ p. POLSCE (Skarga nr 60225/00) WYROK STRASBURG 9 marca 2004 r. Wyrok ten stanie się prawomocny na podstawie warunków określonych w artykule

Bardziej szczegółowo

PRAWOMOCNY 10/01/2007

PRAWOMOCNY 10/01/2007 CZWARTA SEKCJA SPRAWA SZYMOŃSKI przeciwko POLSCE (Skarga nr 6925/02) WYROK STRASBOURG 10 października 2006 PRAWOMOCNY 10/01/2007 Wyrok ten uprawomocni się zgodnie z warunkami określonymi przez artykuł

Bardziej szczegółowo

PRAWOMOCNY 08/02/2006

PRAWOMOCNY 08/02/2006 RADA EUROPY EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA SEKCJA DRUGA SPRAWA ZIELONKA p. POLSCE (Skarga nr 49913/99) WYROK STRASBOURG 8 listopada 2005 r. PRAWOMOCNY 08/02/2006 Wyrok ten stanie się prawomocny zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 1 ROZPOZNANIE

Rozdzia³ 1 ROZPOZNANIE Rozdzia³ 1 ROZPOZNANIE Dolegliwoœci i objawy Co siê ze mn¹ dzieje? Co mo e wskazywaæ na problem z tarczyc¹? Prawdê mówi¹c, trudno to jednoznacznie stwierdziæ. Niektórzy pacjenci czuj¹ siê zmêczeni i przygnêbieni,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA SPRAWA SZENK przeciwko POLSCE (SKARGA nr 67979/01) WYROK 22 marca 2005 r. W sprawie Szenk przeciwko Polsce, Europejski Trybunał Praw Człowieka (Czwarta

Bardziej szczegółowo

Ma³gorzata Serwach 88 PRAWO ASEKURACYJNE 2/2014 (79) ORZECZENIA I GLOSY

Ma³gorzata Serwach 88 PRAWO ASEKURACYJNE 2/2014 (79) ORZECZENIA I GLOSY ORZECZENIA I GLOSY ORZECZENIA I GLOSY Ma³gorzata Serwach Glosa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 11 marca 2014 r. (K 6/13) w sprawie zgodnoœci z Konstytucj¹ RP przepisów ustawy o prawach pacjenta i

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA. SPRAWA WILKOWICZ przeciwko POLSCE. (SKARGA nr 74168/01) WYROK STRASBURG. 4 listopad 2008 r.

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA. SPRAWA WILKOWICZ przeciwko POLSCE. (SKARGA nr 74168/01) WYROK STRASBURG. 4 listopad 2008 r. WYROK WILKOWICZ przeciwko POLSCE 1 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA SPRAWA WILKOWICZ przeciwko POLSCE (SKARGA nr 74168/01) WYROK STRASBURG 4 listopad 2008 r. OSTATECZNY Wyrok może zostać

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA SPRAWA KNIAT przeciwko POLSCE (SKARGA nr 71731/01) WYROK 26 lipca 2005 W sprawie Kniat przeciwko Polsce, Europejski Trybunał Praw Człowieka (Czwarta Sekcja),

Bardziej szczegółowo

CZWARTA SEKCJA SPRAWA NOWIŃSKI PRZECIWKO POLSCE. (Skarga nr 25924/06) WYROK STRASBURG. 20 października 2009 roku

CZWARTA SEKCJA SPRAWA NOWIŃSKI PRZECIWKO POLSCE. (Skarga nr 25924/06) WYROK STRASBURG. 20 października 2009 roku CZWARTA SEKCJA SPRAWA NOWIŃSKI PRZECIWKO POLSCE (Skarga nr 25924/06) WYROK STRASBURG 20 października 2009 roku Wyrok ten stanie się ostateczny zgodnie z warunkami określonymi w art. 44 ust. 2 Konwencji.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt III CSK 72/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2015 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11

WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11 WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11 Sk³ad orzekaj¹cy:ssa Maria Sa³añska-Szumakowicz (przewodnicz¹cy) SSA Daria Stanek (sprawozdawca) SSA Gra yna Czy ak Teza Podanie przez p³atnika sk³adek, o

Bardziej szczegółowo

POKRZYWDZONY W POST POWANIU KARNYM

POKRZYWDZONY W POST POWANIU KARNYM POKRZYWDZONY W POST POWANIU KARNYM Kto jest pokrzywdzonym? Co to jest post powanie przygotowawcze? Jak si przygotowaç do udziału w rozprawie? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r. Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA. SPRAWA KANIA p. POLSCE. (Skarga nr 59444/00) WYROK STRASBURG. 10 May 2007 r. PRAWOMOCNY 10/08/2007

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA. SPRAWA KANIA p. POLSCE. (Skarga nr 59444/00) WYROK STRASBURG. 10 May 2007 r. PRAWOMOCNY 10/08/2007 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA SPRAWA KANIA p. POLSCE (Skarga nr 59444/00) WYROK STRASBURG 10 May 2007 r. PRAWOMOCNY 10/08/2007 Wyrok ten stanie się prawomocny na podstawie warunków

Bardziej szczegółowo

CZWARTA SEKCJA. SPRAWA KUPIEC przeciwko POLSCE. (Skarga nr 16828/02) WYROK STRASBURG. 3 luty 2009 roku OSTATECZNY. 6 lipca 2009

CZWARTA SEKCJA. SPRAWA KUPIEC przeciwko POLSCE. (Skarga nr 16828/02) WYROK STRASBURG. 3 luty 2009 roku OSTATECZNY. 6 lipca 2009 CZWARTA SEKCJA SPRAWA KUPIEC przeciwko POLSCE (Skarga nr 16828/02) WYROK STRASBURG 3 luty 2009 roku OSTATECZNY 6 lipca 2009 Wyrok ten może podlegać korekcie wydawniczej. W sprawie Kupiec przeciwko Polsce,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zastêpczego Rodzicielstwa. Osiem Kroków: Jak postêpowaæ z dzieæmi z zespo³em alkoholowym FAS. PROGRAM FAStryga

Stowarzyszenie Zastêpczego Rodzicielstwa. Osiem Kroków: Jak postêpowaæ z dzieæmi z zespo³em alkoholowym FAS. PROGRAM FAStryga Stowarzyszenie Zastêpczego Rodzicielstwa Oddzia³ Œl¹ski 0504 73 18 23 Osiem Kroków: Jak postêpowaæ z dzieæmi z zespo³em alkoholowym FAS PROGRAM FAStryga Pomoc dla dzieci dotkniêtych syndromem FAS i ich

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA SPRAWA CZAJKA przeciwko POLSCE (SKARGA nr 15067/02) WYROK 13 lutego 2007 r. W sprawie Czajka przeciwko Polsce, Europejski Trybunał Praw Człowieka (Czwarta

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt I CNP 6/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 stycznia 2016 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CNP 16/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 lutego 2014 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska w

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 482/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 marca 2008 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA. SPRAWA C. przeciwko POLSCE

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA. SPRAWA C. przeciwko POLSCE EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA SPRAWA C. przeciwko POLSCE SKARGA nr 27918/95 WYROK 3 maja 2001 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka (Czwarta Sekcja), zasiadając jako Izba składająca

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA SEKCJA CZWARTA. SPRAWA MIAŻDŻYK przeciwko POLSCE. (Skarga nr 23592/07) WYROK STRASBOURG. 24 stycznia 2012 roku

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA SEKCJA CZWARTA. SPRAWA MIAŻDŻYK przeciwko POLSCE. (Skarga nr 23592/07) WYROK STRASBOURG. 24 stycznia 2012 roku EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA SEKCJA CZWARTA SPRAWA MIAŻDŻYK przeciwko POLSCE (Skarga nr 23592/07) WYROK STRASBOURG 24 stycznia 2012 roku Wyrok ten stanie się ostateczny zgodnie z warunkami określonymi

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt I BP 11/14. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 października 2015 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Aleksandra Szelągowska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzenie Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê

Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê jawn¹ Lucyna Ksi¹ ek-sperka (lucyna@kamsoft.com.pl) Za nami rok 2001, a przed nami kolejnych dwanaœcie miesiêcy, które mieliœmy rozpocz¹æ od wejœcia w ycie Prawa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt IV CNP 85/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 października 2013 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ISSN 1899-8798. CURRENDA sp. z o.o. Redaktor naczelny: Prezes S¹du Apelacyjnego w Gdañsku Anna Skupna

ISSN 1899-8798. CURRENDA sp. z o.o. Redaktor naczelny: Prezes S¹du Apelacyjnego w Gdañsku Anna Skupna Redaktor naczelny: Prezes S¹du Apelacyjnego w Gdañsku Anna Skupna Wyboru orzeczeñ dokona³ zespó³ sêdziów S¹du Apelacyjnego w Gdañsku: Gra yna Horbulewicz Roman Kowalkowski W³odzimierz Brazewicz ISSN 1899-8798

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA SPRAWA KANKOWSKI przeciwko POLSCE (SKARGA nr 10268/03) WYROK 4 października 2005 r. W sprawie Kankowski przeciwko Polsce, Europejski Trybunał Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejscowość:...dnia..r. DO POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GOSTYNINIE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy:... Dane osoby zainteresowanej: Imię

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Meble medyczne 2012/S 232-381471. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

PL-Wrocław: Meble medyczne 2012/S 232-381471. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:381471-2012:text:pl:html PL-Wrocław: Meble medyczne 2012/S 232-381471 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu Spółdzielni. I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu Spółdzielni. I POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Odstąpienia od dochodzenia wierzytelności odsetkowych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat należnych Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt III KK 54/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 lipca 2014 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

Bardziej szczegółowo

Wiesław Johann przewodniczący Teresa Dębowska-Romanowska Marian Grzybowski sprawozdawca Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Janusz Niemcewicz,

Wiesław Johann przewodniczący Teresa Dębowska-Romanowska Marian Grzybowski sprawozdawca Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Janusz Niemcewicz, 14 WYROK z dnia 25 lutego 2003 r. Sygn. akt SK 9/02 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Wiesław Johann przewodniczący Teresa Dębowska-Romanowska Marian Grzybowski sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO

REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO Na podstawie 17 ust. 4 Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego Polskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia się co następuje: I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ.

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY Warszawa, dnia 08.04.2013 r. Do Wykonawców Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

CZWARTA SEKCJA. WITEK p. POLSCE. (Skarga nr 13453/07) WYROK STRASBURG. 21 grudnia 2010 r. OSTATECZNY 11/04/2011

CZWARTA SEKCJA. WITEK p. POLSCE. (Skarga nr 13453/07) WYROK STRASBURG. 21 grudnia 2010 r. OSTATECZNY 11/04/2011 CZWARTA SEKCJA WITEK p. POLSCE (Skarga nr 13453/07) WYROK STRASBURG 21 grudnia 2010 r. OSTATECZNY 11/04/2011 Wyrok ten stał się prawomocny zgodnie z warunkami określonymi w artykule 44 2 Konwencji. Wyrok

Bardziej szczegółowo

CZWARTA SEKCJA. SPRAWA CHYŻYŃSKI p. POLSCE. (Skarga nr 32287/09) WYROK

CZWARTA SEKCJA. SPRAWA CHYŻYŃSKI p. POLSCE. (Skarga nr 32287/09) WYROK CZWARTA SEKCJA SPRAWA CHYŻYŃSKI p. POLSCE (Skarga nr 32287/09) WYROK STRASBURG dnia 24 lipca 2012 r. Wyrok stanie się prawomocny zgodnie z warunkami określonymi w artykule 44 2 Konwencji. Wyrok ten podlega

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 7/14. Dnia 26 marca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 7/14. Dnia 26 marca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II UZ 7/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 marca 2014 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Krzysztof Staryk w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Mikołowie za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Mikołowie za rok 2011 Zwiększanie sprawności postępowań sądowych oraz stopniowe ograniczanie poziomu zaległości sądowych Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Mikołowie za rok 0 CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych

Bardziej szczegółowo

PAKIET ONKOLOGICZNY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

PAKIET ONKOLOGICZNY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH PAKIET ONKOLOGICZNY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH Warszawa 2015 1 Autor: ukasz Puchalski Wydawca: Kancelaria Doradcza Rafa³ Piotr Janiszewski ul. Wiejska 12 00-490 Warszawa www.kancelaria.janiszewski.med.pl

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Walczak* Wp³yw fuzji i przejêæ na zatrudnienie pracowników wybrane zagadnienia 1

Krzysztof Walczak* Wp³yw fuzji i przejêæ na zatrudnienie pracowników wybrane zagadnienia 1 Krzysztof Walczak* Wp³yw fuzji i przejêæ na zatrudnienie pracowników wybrane zagadnienia 1 Krzysztof Wp³yw fuzji Walczak i przejêæ uzje i przejêcia na zatrudnienie zak³adów pracowników... pracy maj¹ bardzo

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku

Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Ryszard CZERNIAWSKI 1 Szko³a Wy sza Psychologii Spo³ecznej, Warszawa Krajowy mechanizm prewencji funkcje i zadania Rzecznika Praw Obywatelskich Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o

Bardziej szczegółowo

RUCH KONTROLI WYBORÓW. Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu 6 września 2015 r.

RUCH KONTROLI WYBORÓW. Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu 6 września 2015 r. RUCH KONTROLI WYBORÓW Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu września r. Plik zawiera - dwie tabele pomocnicze do zliczania wyników cząstkowych

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA

RADA EUROPY EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA RADA EUROPY EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA Sprawa SCHIRMER przeciwko POLSCE 1 (SKARGA nr 68880/01) WYROK 21 września 2004 r. W sprawie Schirmer przeciwko Polsce, Europejski Trybunał

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt I CSK 181/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 lutego 2010 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

CZWARTA SEKCJA SPRAWA PRZYJEMSKI P. POLSCE. (Skarga nr 6820/07) WYROK STRASBURG. dn. 5 października 2010 r.

CZWARTA SEKCJA SPRAWA PRZYJEMSKI P. POLSCE. (Skarga nr 6820/07) WYROK STRASBURG. dn. 5 października 2010 r. CZWARTA SEKCJA SPRAWA PRZYJEMSKI P. POLSCE (Skarga nr 6820/07) WYROK Wersja ta została poprawiona w dniu 13 maja 2011 r. zgodnie z artykułem 81 Regulaminu Trybunału STRASBURG dn. 5 października 2010 r.

Bardziej szczegółowo

SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO* ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY* SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY*

SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO* ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY* SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY* UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI SP SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO* ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY* SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY* P o u c z e n i e Data wpływu (wypełnia sąd)

Bardziej szczegółowo

SEKCJA CZWARTA. SPRAWA KALICKI przeciwko POLSCE. (Skarga nr 46797/08) WYROK STRASBURG. 8 grudnia 2015 r.

SEKCJA CZWARTA. SPRAWA KALICKI przeciwko POLSCE. (Skarga nr 46797/08) WYROK STRASBURG. 8 grudnia 2015 r. SEKCJA CZWARTA SPRAWA KALICKI przeciwko POLSCE (Skarga nr 46797/08) WYROK STRASBURG 8 grudnia 2015 r. Wyrok ten stanie się ostateczny zgodnie z warunkami określonymi w art. 44 2 Konwencji. Może on podlegać

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA SEKCJA CZWARTA. SPRAWA ELCOMP SP. Z O.O. przeciwko POLSCE (Skarga nr 37492/05)

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA SEKCJA CZWARTA. SPRAWA ELCOMP SP. Z O.O. przeciwko POLSCE (Skarga nr 37492/05) EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA SEKCJA CZWARTA SPRAWA ELCOMP SP. Z O.O. przeciwko POLSCE (Skarga nr 37492/05) WYROK STRASBURG 19 kwietnia 2011 roku Wyrok ten stanie się ostateczny zgodnie z warunkami

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-1432/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Urszula Borowska - Zaręba Arbitrzy: Krzysztof Błachut Elżbieta Zasadzińska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/660/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg

UCHWAŁA NR LII/660/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg UCHWAŁA NR LII/660/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 29 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg Na podstawie art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960

Bardziej szczegółowo

Wartość przedmiotu sporu

Wartość przedmiotu sporu Wartość przedmiotu sporu Art. 187 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać: 1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz.

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz. Sygn. akt IV CZ 6/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 marca 2010 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY UWAGA! KWESTIONARIUSZ NALEŻY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM (nie dotyczy części A pkt 18)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY UWAGA! KWESTIONARIUSZ NALEŻY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM (nie dotyczy części A pkt 18) Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. (poz.432) Załącznik nr 1 (pieczęć jednostki organizacyjnej Policji) numer identyfikacyjny KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt I BU 1/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 kwietnia 2011 r. SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z odwołania B. Ś. przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

Temat: Zasady pierwszej pomocy

Temat: Zasady pierwszej pomocy LEKCJA 1 Temat: Zasady pierwszej pomocy Formy realizacji: œcie ka edukacyjna. Cele szczegółowe lekcji: rozwijanie umiejêtnoœci dostrzegania niebezpiecznych sytuacji i zachowañ w otoczeniu i yciu codziennym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 1/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 lutego 2012 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie z powództwa E. L.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Wznowienie postępowania Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Postępowanie cywilne. Wznowienie postępowania Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Postępowanie cywilne Wznowienie postępowania Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Wznowienie zagadnienia ogólne Res iudicata pro veritate accipitur Nadzwyczajny środek odwoławczy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III KK 100/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Cesarz SSN Roman Sądej

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH home&you oraz w Sklepie online od dnia 25 kwietnia 2016 roku do dnia 31 maja 2016 roku POD HASŁEM Bon 100zł Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 71/00

Postanowienie z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 71/00 Postanowienie z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 71/00 W postępowaniu w sprawie wniosku o przyjęcie na aplikację radcowską organy samorządu radcowskiego obowiązane są stosować przepisy Kodeksu postępowania

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 43/10. Dnia 10 grudnia 2010 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 43/10. Dnia 10 grudnia 2010 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II PZ 43/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 grudnia 2010 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CNP 32/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 marca 2014 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo

CZWARTA SEKCJA. SPRAWA MOGIELNICKI przeciwko POLSCE. (Skarga nr 42689/09) WYROK STRASBURG. dnia 15 września 2015 r.

CZWARTA SEKCJA. SPRAWA MOGIELNICKI przeciwko POLSCE. (Skarga nr 42689/09) WYROK STRASBURG. dnia 15 września 2015 r. CZWARTA SEKCJA SPRAWA MOGIELNICKI przeciwko POLSCE (Skarga nr 42689/09) WYROK STRASBURG dnia 15 września 2015 r. Wyrok stanie się prawomocny zgodnie z warunkami określonymi w artykule 44 2 Konwencji. Wyrok

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Dariusz Zawistowski

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt V CZ 27/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 czerwca 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Dariusz Zawistowski w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 28.8.2013 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 1013/2012, którą złożył Eduardo Raya Retamero (Hiszpania) Petycja 1201/2012, którą złożyła Rosalía Gutiérrez

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SO 6/16. Dnia 1 lutego 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SO 6/16. Dnia 1 lutego 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III SO 6/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 1 lutego 2017 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Dawid Miąsik w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska Sygn. akt V KK 264/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

Bardziej szczegółowo

Przeszczepienie nerek Najczêœciej zadawane pytania

Przeszczepienie nerek Najczêœciej zadawane pytania Przeszczepienie nerek Najczêœciej zadawane pytania Witamy w naszej Stacji Dializ Dlaczego potrzebujê przeszczepienia nerki? Kiedy nerki przestaj¹ funkcjonowaæ istniej¹ trzy dostêpne metody leczenia: Hemodializa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt I BP 2/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 listopada 2016 r. SSN Halina Kiryło w sprawie z powództwa M.P. przeciwko F. Polska Spółce z o.o. w K. o wynagrodzenie, po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Ogùoszenie numer WRO-S-2515-2013

Ogùoszenie numer WRO-S-2515-2013 WR.SGZ.RW.4240.1166.37.2013.IP WR.SGZ.RW.4240.933.41.2013.IP 4223/631/2013 wywieszono od 12-11-2013r. do 27-11-2013r. Ogùoszenie numer WRO-S-2515-2013 AGENCJA NIERUCHOMOÚCI ROLNYCH ODDZIA TERENOWY WE WROC

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 48/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 293/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 marca 2014 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

SPRAWY CYWILNE. Jak wnieêç pozew? Kto mo e reprezentowaç stron w sàdzie? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r.

SPRAWY CYWILNE. Jak wnieêç pozew? Kto mo e reprezentowaç stron w sàdzie? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r. SPRAWY CYWILNE Jak wnieêç pozew? Kto mo e reprezentowaç stron w sàdzie? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

CZWARTA SEKCJA. SPRAWA BEREZA P. POLSCE (Nr 2) (Skarga nr 42332/06)

CZWARTA SEKCJA. SPRAWA BEREZA P. POLSCE (Nr 2) (Skarga nr 42332/06) CZWARTA SEKCJA SPRAWA BEREZA P. POLSCE (Nr 2) (Skarga nr 42332/06) WYROK STRASBURG dn. 19 października 2010 r. Wyrok ten jest prawomocny. Wyrok ten może podlegać korekcie wydawniczej. 1 W sprawie Bereza

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt SDI 22/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2015 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Dołhy SSN Kazimierz Klugiewicz

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ING SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI 2 Firma i siedziba Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spó³ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo