Rozliczanie derywatów OTC w KDPW_CCP OTC Derivatives Clearing in KDPW_CCP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozliczanie derywatów OTC w KDPW_CCP OTC Derivatives Clearing in KDPW_CCP"

Transkrypt

1 Rozliczanie derywatów OTC w KDPW_CCP OTC Derivatives Clearing in KDPW_CCP 1

2 Izba rozliczeniowa KDPW_CCP Clearing House KDPW_CC KDPW_CCP jest nowoczesną izbą rozliczeniową i prowadzi rozliczenia transakcji z zastosowaniem mechanizmów pozwalających na systemowe obniżenie ryzyka niewywiązania się stron z zobowiązań wynikających z zawartych transakcji. KDPW_ CCP jest przygotowana do obsługi polskich i zagranicznych instytucji finansowych. Izba rozliczeniowa prowadzi działalność z zakresu gwarantowania i rozliczania transakcji z rynku kasowego i instrumentów pochodnych, zawieranych na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu oraz transakcji zawieranych poza obrotem zorganizowanym (transakcje OTC). Transakcje przyjmowane do rozliczeń w KDPW_CCP podlegają nowacji, co oznacza, że KDPW_CCP staje się kupującym dla każdego sprzedającego i sprzedającym dla każdego kupującego z transakcji (central counterparty). Komisja Nadzoru Finansowego 8 kwietnia 2014 r. dokonała autoryzacji izby rozliczeniowej KDPW_CCP, potwierdzając tym samym, że spełnia ona wszystkie wymagania stawiane tego typu instytucjom przez unijne rozporządzenie EMIR*. Polska izba rozliczeniowa była trzecią autoryzowaną izbą w Europie. Pozytywna opinia Kolegium Autoryzacyjnego, a finalnie stosowna decyzja Komisji Nadzoru Finansowego, pozwala KDPW_CCP na działalność jako autoryzowane CCP w całej Unii Europejskiej, a zwłaszcza pełnoprawnie rozszerza zakres usług izby na obsługę rynku derywatów OTC. Uzyskanie przez KDPW_CCP autoryzacji: umożliwia podmiotom zawierającym transakcje na rynku OTC przekazywanie ich do centralnego rozliczenia, co stanowić będzie obowiązek w odniesieniu do klas kontraktów określonych przez ESMA; jest zachętą dla podmiotów zawierających transakcje na rynku OTC do przekazywania ich do rozliczeń za pośrednictwem instytucji kontrahenta centralnego. Otrzymanie autoryzacji oznacza bowiem automatycznie uzyskanie statusu tzw. kwalifikowanego CCP. Zgodnie z zapisami rozporządzenia o wymogach kapitałowych CRR (Capital Requirements Regulation) w przypadku kontrahentów centralnych spełniających wymogi określone rozporządzeniem EMIR może zostać zastosowana obniżona waga ryzyka dla transakcji, w których po nowacji stają się oni drugą stroną. 2 * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji.

3 1 KDPW_CCP is a modern clearing house which clears transactions using a range of mechanisms to systemically mitigate the risk of counterparty default under concluded transactions. KDPW_CCP is ready to serve Polish and foreign financial institutions. The clearing house clears and guarantees clearing of transactions in cash and derivative instruments concluded on the regulated market and in the alternative trading system as well as OTC trade. Transactions accepted for clearing by KDPW_CCP are novated, which means that KDPW_CCP becomes a buyer for each seller and a seller for each buyer (central counterparty). The authorisation of KDPW_CCP: enables counterparties to OTC trades to send the trades for central clearing, which will be mandatory for classes of contracts identified by ESMA; encourages counterparties to OTC trades to send the trades for clearing by a central counterparty. The authorisation automatically grants the status of qualified CCP. Under the Capital Requirements Regulation (CRR), the risk weight can be reduced for trades to which central counterparties which fulfils the requirements of EMIR are the other counterparty after novation. The Polish Financial Supervision Authority (KNF) authorised KDPW_CCP on 8 April 2014, which confirms that the clearing house fulfils all requirements for CCP clearing houses under EMIR.* The Polish clearing house was the third CCP clearing house to be authorised in Europe. The positive opinion of the Authorisation College and the subsequent decision of the Polish Financial Supervision Authority allow KDPW_CCP to operate as an authorised CCP across the European Union, including the addition of OTC derivatives to the range of services provided by KDPW_CCP. * Regulation of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories. 3

4 Rynki obsługiwane przez KDPW_CCP RYNEK KASOWY RYNEK TERMINOWY Rynek regulowany ASO OTC Rynek regulowany OTC Giełda Papierów Wartościowych (GPW) BondSpot NewConnect Catalyst BondSpot Platforma konfirmacji dla REPO Giełda Papierów Wartościowych (GPW) OTC (MarkitWire, SwiftAccord) akcje, prawa do akcji, prawa poboru, obligacje, produkty strukturyzowane, jednostki indeksowe, listy zastawne, warranty, ETFy akcje, prawa do akcji, obligacje listy zastawne obligacje skarbowe kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe Forward na stopę procentową (Forward Rate Agreement), Swap stopy procentowej (Interested Rate Swap), Overnight Index Swap, Basis Swap 4

5 1 KDPW_CCP: Markets & Products CASH MARKET DERIVATIVES MARKET Regulated ATS OTC Regulated OTC Warsaw Stock Exchange (WSE) BondSpot NewConnect Catalyst BondSpot Matching Engine for REPO Warsaw Stock Exchange (WSE) OTC (MarkitWire, SWIFTAccord) shares, bonds, subscription rights, allotment certificates, investment & structured certificates, index participation units, mortgage bonds, warrants, ETFs shares, allotment certificates, bonds, mortgage bonds T-bonds futures contracts, options, index participation units Forward Rate Agreements, Interest Rate Swaps, Overnight Index Swaps, Basis Swaps 5

6 Zarzadzanie ryzykiem i postępowanie w razie niewypłacalności uczestnika Risk Management and Handling Participant Default W celu efektywnego zarządzania ryzykiem KDPW_CCP wykorzystuje wielostopniowy system gwarantowania rozliczeń transakcji, oparty na czterech poziomach: 1. Wymogach finansowych i ostrożnościowych wobec swoich uczestników, 2. Zindywidualizowanych depozytach zabezpieczających wraz z mechanizmem wyrównania do rynku, 3. Solidarnym funduszu zabezpieczającym OTC, 4. Kapitałach własnych izby rozliczeniowej, wynoszących 223 mln PLN (ok. 54 mln EUR). Zasoby systemu gwarantowania rozliczeń Wymogi finansowe i ostrożnościowe wobec uczestników Depozyty zabezpieczające Fundusz zabezpieczający OTC Kapitał własny KDPW_CCP Zarządzanie ryzykiem w KDPW_CCP oparte zostało na międzynarodowych standardach i rozwiązaniach stosowanych na największych rynkach finansowych świata, w szczególności poprzez zastosowanie metodyki SPAN dla transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym i metodyki symulacji historycznej Value at Risk dla transakcji OTC. System gwarantowania rozliczeń i stosowane procedury poddawane są regularnym testom oraz walidacjom spełniającym rygorystyczne normy narzucone przez regulatorów. W przypadku wystąpienia niewypłacalności uczestnika (uczestnik naruszający), KDPW_CCP bierze odpowiedzialność za rozliczenie wszystkich jego transakcji zgodnie z zapisami rozporządzenia EMIR. 6

7 2 To ensure effective risk management, KDPW_ CCP uses a multi-tier transaction clearing guarantee system which includes four layers: 1. Financial and precautionary requirements for KDPW_CCP participants; 2. Individual margins and marking-to-market; 3. Solidary OTC guarantee fund; 4. Own capital of the clearing house at PLN 223 million (ca. EUR 54 million). Resources of the Clearing Guarantee System Participant financial and prudential requirements Margins OTC Default Fund KDPW_CCP own capital Risk management at KDPW_CCP is based on international standards and solutions used on the world s biggest financial markets, in particular the SPAN methodology for organised trading and the historical Value at Risk methodology for OTC trade. The clearing guarantee system and the procedures are regularly tested and validated under strict standards imposed by the regulators. In the event of participant default (defaulting participant), KDPW_CCP is responsible for clearing all transactions of the participant under EMIR. 7

8 KOLEJNOŚĆ URUCHAMIANIA ŚRODKÓW SYSTEMU GWARANTOWANIA ROZLICZEŃ (obrót niezorganizowany) należności uczestnika naruszającego Depozyty zabezpieczające: wstępny depozyt rozliczeniowy właściwy depozyt zabezpieczający depozyt dodatkowy Środki właściwego funduszu wniesione przez uczestnika naruszającego Środki zasobu celowego KDPW_CCP (w wysokości odpowiadającej co najmniej 25% wymogu kapitałowego z uwzględnieniem alokacji tych środków w stosunku do danego funduszu) Wpłaty pozostałych uczestników rozliczających KDPW_CCP do właściwego funduszu Majątek własny KDPW_CCP (do 110% wymogu kapitałowego) Wpłaty dodatkowe pozostałych uczestników rozliczających KDPW_CCP do właściwego funduszu (nie wyższe niż 50% wysokości dotychczasowych wpłat, jaka wynika z ostatniej ich aktualizacji) Pozostały majątek własny KDPW_CCP 8 Zabezpieczenia przyjmowane są do KDPW_ CCP w postaci środków pieniężnych (PLN), polskich papierów skarbowych (obligacje skarbowe i bony skarbowe) oraz akcji spółek z warszawskiego indeksu WIG20. W przyszłości planowana jest także możliwość wnoszenia zabezpieczeń w postaci euroobligacji oraz w walucie EUR. Zabezpieczenia Waluta (PLN) Polskie obligacje i bony skarbowe Akcje spółek z indeksu WIG20

9 2 Clearing Guarantee System OTC Default Waterfall Credits of the defaulting member Margins: initial deposit initial margin additional margin Resources of the relevant default fund Contributed by the defaulting member Dedicated resources of KDPW_CCP (in the amount corresponding to at least 25% of the capital requirements taking into account the allocation of the resources in relation to the size of the fund) Contributions of other KDPW_CCP clearing members to the relevant default fund Own funds of KDPW_CCP (up to 110% of the capital requirements) Additional contributions of other KDPW_CCP clearing members to the relevant default fund (not more than 50% of the last existing contributions according to the lates update) Remaining own funds of KDPW_CCP KDPW_CCP accepts collateral posted in cash (PLN), Polish Treasury securities (Treasury bonds and Treasury bills), and shares participating in the WIG20 index. KDPW_CCP is planning to accept collateral posted in eurobonds and in EUR. Collateral Currency (PLN) Polish Treasury Bonds and Treasury Bills WIG20 Shares 9

10 Rozliczanie derywatów OTC (OTC_clearing) OTC Derivatives Clearing (OTC_Clearing) Rozliczanie derywatów OTC przez izby rozliczeniowe typu CCP ma na celu przede wszystkim zmniejszenie ryzyka niewywiązania się stron ze zobowiązań wynikających z zawartej transakcji i pobudzenie tego segmentu rynku. W ramach usługi OTC_clearing KDPW_CCP: dokonuje rozliczeń transakcji przyjętych do systemu rozliczeń OTC, pośredniczy w rozrachunku środków wynikającym z tych rozliczeń, zarządza ryzykiem rozliczeniowym, administruje zabezpieczeniami, pełni funkcję centralnego kontrpartnera (CCP) z zastosowaniem mechanizmu nowacji rozliczeniowej, raportuje do repozytorium transakcji KDPW_TR (usługa oferowana przez KDPW). Transakcje rozliczane w KDPW_CCP mogą być rejestrowane w repozytorium transakcji prowadzonym przez KDPW. KDPW oferuje także usługę nadawania numerów LEI, niezbędnych do prawidłowego wypełnienia obowiązku raportowego. Korzystanie z usług KDPW_CCP w obszarze rozliczania derywatów OTC przynosi szereg korzyści, wśród których wymienić należy: dostęp do polskiego rynku finansowego płynność w PLN w pieniądzu banku centralnego (NBP) możliwość wnoszenia zabezpieczeń w polskich papierach skarbowych oraz PLN stabilność polskiego sektora bankowego redukcję ryzyka dla transakcji OTC efektywny system gwarantowania i rozliczania transakcji stosowanie wysokich standardów w zakresie zarządzania ryzykiem wykorzystywanie standardowych procedur w przypadku wystąpienia niewypłacalności uczestnika. 10

11 3 CCP clearing houses clear OTC derivatives in order to mitigate the risk of counterparty default and to stimulate this market segment.. In its OTC_clearing service, KDPW_CCP: clears transactions accepted to the OTC clearing system; acts as an intermediary in settlement resulting from clearing; manages clearing risk; administers collateral; acts as the central counterparty (CCP) using novation; reports to the KDPW_TR trade repository (service offered by KDPW). Transactions cleared by KDPW_CCP may be registered in the trade repository operated by KDPW. KDPW also offers a service of issuing legal entity identifiers (LEI) necessary to comply with the reporting obligation. KDPW_CCP s OTC derivatives clearing service offers a range of benefits including: access to the Polish financial market; liquidity in PLN in central bank money (NBP); positing of collateral in Polish Treasury securities and in PLN; stability of the Polish banking sector; risk reduction for OTC trade; effective transaction clearing and guarantee system; high standards of risk management; standardised procedures of handling participant default. 11

12 Platformy konfirmacji Izba rozliczeniowa KDPW_CCP podpisała umowy z platformami konfirmacyjnymi SWIFT Accord oraz MarkitWire, które dostarczają do KDPW_CCP instrukcje rozliczeniowe do transakcji zawartych na derywatach z rynku OTC. Podmioty zawierające między sobą transakcje na instrumentach pochodnych z rynku OTC potwierdzają je na jednej z dwóch ww. platform, które następnie przekazują instrukcje rozliczeniowe do izby rozliczeniowej. KDPW_ CCP dokonuje nowacji i rozliczenia transakcji z wykorzystaniem systemu kdpw_otc. Skierowanie transakcji do rozliczenia w KDPW_CCP powoduje, że zostają one objęte wielostopniowym systemem gwarantowania rozliczeń, zapewniającym bezpieczeństwo wykonania świadczeń przez strony. BANK A BANK B Platformy konfirmacji: MarkitWire SWIFT Accord Komunikacja SWIFT lub SWI Narodowy Bank Polski Repozytorium transakcji (KDPW lub inne) CSD (KDPW) rozrachunek repo przechowywanie zabezpieczeń Rozliczane instrumenty Izba rozliczeniowa KDPW_CCP prowadzi rozliczenia transakcji w instrumentach denominowanych w PLN. W kolejnym etapie przewiduje się rozliczenia dalszych klas instrumentów zarówno w PLN, jak i w innych walutach. KDPW_CCP prowadzi rozliczenia transakcji w instrumentach denominowanych w PLN dla następujących transakcji OTC: Forward na stopę procentową (Forward Rate Agreement) Swap stopy procentowej (Interest Rate Swap) Overnight Index Swap Basis Swap oraz REPO (na polskich obligacjach skarbowych) 12

13 3 Confirmation Platforms The clearing house KDPW_CCP has signed agreements with the confirmation platforms SWIFT Accord and MarkitWire which send to KDPW_CCP clearing instructions for OTC derivatives transactions. Counterparties to transactions in OTC derivatives confirm transactions on one of the two platforms which send clearing instructions to the clearing house. KDPW_CCP novates and clears transactions in the kdpw_otc system. Transactions sent for clearing to KDPW_CCP are covered by the multi-tier clearing guarantee system which provides protection against counterparty default. BANK A BANK B Confirmation platforms: MarkitWire SWIFT Accord Communication SWIFT or SWI National Bank of Poland Trade repository (KDPW or other) CSD (KDPW) settlement for repo collateral safekeeping Cleared Instruments The clearing house KDPW_CCP clears transactions in PLN instruments. In the next step, we are planning to clear other classes of instruments in PLN and in other currencies. KDPW_CCP clears transactions in PLN instruments for the following OTC trades: Forward Rate Agreement; Interest Rate Swap; Overnight Index Swap; Basis Swap; and REPO (in Polish Treasury bonds) 13

14 Jak zostać uczestnikiem rozliczającym KDPW_CCP w obszarze OTC How to Become a KDPW_CCP Clearing Member in OTC Trade Uczestnikiem KDPW_CCP w obszarze rozliczeń OTC może być osoba prawna będąca: firmą inwestycyjną bankiem zagraniczną firmą inwestycyjną inną instytucją finansową podmiotem z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonującym zadania w zakresie rozliczania transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi spó łką prowadzącą izbę rozliczeniową Zawarcie umowy o uczestnictwo obejmuje następujące kroki: złożenie wniosku o uczestnictwo (wraz z załącznikami) spełnienie warunków finansowych (odpowiedniej wielkości kapitały własne oraz utrzymywanie poziomów norm ostrożnościowych) spełnienie warunków technicznych (m.in. zestawienie połączenia z systemem informatycznym KDPW_CCP do prowadzenia systemu rozliczeń OTC, umowa ze SWIFT lub MarkitServ) Rozpoczęcie działalności po zawarciu umowy wiąże się z dokonaniem wpłaty do funduszu zabezpieczającego OTC (pierwsza wpłata: 5 mln PLN, ok. 1,2 mln EUR), wniesieniem depozytu wstępnego (1 mln PLN, ok. 0,24 mln EUR) oraz otwarciem konta rozliczeniowego w systemie rozliczeń OTC. Wszystkie szczegóły związane z uczestnictwem w KDPW_CCP opisuje Regulamin rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany). Typy uczestnictwa w obszarze rozliczeń OTC Podmioty zainteresowane uczestnictwem w obszarze rozliczeń OTC mogą stać się uczestnikami izby rozliczeniowej w jednym z 4 typów uczestnictwa. 1. Generalny uczestnik rozliczający odpowiada za rozliczenie w zakresie transakcji zawieranych lub potwierdzanych: a/ przez niego na platformie elektronicznej, na rachunek własny lub jego klientów, b/ przez inny podmiot, w tym przez innego uczestnika, na platformie elektronicznej, na rachunek własny tego podmiotu lub jego klientów. 14

15 4 KDPW_CCP participation in OTC clearing is open to legal persons including: investment firms; banks; foreign investment firms; other financial institutions; entities established outside of Poland which clear transactions in financial instruments; operators of clearing houses. A participation agreement is signed in the following steps: filling an application for participation (together with appendices); fulfillment of financial conditions (necessary amount of own capital and compliance with prudential norms); fulfillment of technical conditions (including connection with the KDPW_CCP IT system supporting OTC clearing, agreement with SWIFT or MarkitServ). After signing an agreement, participants are required to make a contribution to the OTC guarantee fund (first contribution: PLN 5 million, ca. EUR 1.2 million), post an initial deposit (PLN 1 million, ca. EUR 0.24 million) and open a clearing account in the OTC clearing system. All details of KDPW_CCP participation are described in the Rules of Transaction Clearing (Non-organised Trading). Types of Participation Status in OTC Clearing Entities interested in participation in OTC clearing may become participants of the clearing house holding one of four participant status types. 1. General clearing member responsible for clearing of transactions concluded or confirmed: a/ by the participant on an electronic platform, on its own account or on account of its clients; b/ by another entity, including another participant, on an electronic platform, on its own account or on account of its clients. 15

16 2. Indywidualny uczestnik rozliczający odpowiada za rozliczenie transakcji zawieranych lub potwierdzanych przez niego na platformie elektronicznej, na rachunek własny lub jego klientów. 3. Izba rozliczeniowa Uczestnik nierozliczający uczestnik zawiera poza obrotem zorganizowanym transakcje, które są rozliczane w systemie rozliczeń OTC, a jednocześnie nie jest uczestnikiem rozliczającym. Uczestnikiem rozliczającym może być wyłącznie firma inwestycyjna, która spełnia następujące wymogi: Wymagania kapitałowe dla uczestników w obszarze OTC Wysokość kapitałów własnych uczestnika rozliczającego nie może być niższa niż: 100 mln PLN (ok. 25 mln EUR) dla uczestnika występującego w typie generalny uczestnik rozliczający 50 mln PLN (ok. 12,5 mln EUR) dla uczestnika występującego w typie indywidualny uczestnik rozliczający 100 mln PLN (ok. 25 mln EUR) dla uczestnika występującego w typie izba rozliczeniowa posiada dostęp do rozrachunku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (bezpośredni lub z wykorzystaniem Agenta ds. rozrachunku) posiada dostęp do rozrachunku w Narodowym Banku Polskim (bezpośredni lub za pośrednictwem płatnika) 16

17 4 2. Individual clearing member responsible for clearing of transactions concluded or confirmed by the participant on an electronic platform, on its own account or on account of its clients. 3. Clearing house Non-clearing member participant concludes OTC transactions cleared in the OTC clearing system without being a clearing member. Eligible as clearing members are only those investment firms which fulfill the following requirements: Capital Requirements for Participants in OTC Clearing Own capital of a clearing member must be at least equal to: PLN 100 million (ca. EUR 25 million) for a participant holding the status of general clearing member PLN 50 million (ca. EUR 12.5 million) for a participant holding the status of individual clearing member PLN 100 million (ca. EUR 25 million) for a participant holding the status of clearing house have access to settlement in the Central Securities Depository of Poland (directly or through a Settlement Agent) have access to settlement in the National Bank of Poland (directly or through a Payment Agent). 17

18 Kontakt Contact KDPW_CCP ul. Książęca Warszawa Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania: Marcin Truchanowicz Dyrektor Zarządzający KDPW_CCP T: E: Żaneta Skorupska-Świrska Zastępca Dyrektora Zarządzającego KDPW_CCP T: E: Paweł Popławski Szef Zespołu Zarządzania Ryzykiem T: E: HelpDesk: 18

19 5 KDPW_CCP ul. Książęca Warszawa Please contact our staff. We will be happy to address any of your questions. Marcin Truchanowicz KDPW_CCP Managing Director T: E: Żaneta Skorupska-Świrska KDPW_CCP Deputy Managing Director T: E: Paweł Popławski Head of Risk Management Section T: E: HelpDesk: 19

20 20

Rozporządzenie EMIR a polski rynek w kontekście usług Grupy KDPW

Rozporządzenie EMIR a polski rynek w kontekście usług Grupy KDPW Rozporządzenie EMIR a polski rynek w kontekście usług Grupy KDPW Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Kongres Rynku Instrumentów Pochodnych Warszawa, 18 listopada 2014 r. Agenda Centralne

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual.

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual. Raport Roczny KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl 2008 Annual Report Raport Roczny 2008 Annual Report Co 4 List Prezesa Zarządu An

Bardziej szczegółowo

25 lat wolności gospodarczej

25 lat wolności gospodarczej Grupa KDPW 25 lat wolności gospodarczej Uczestniczą w obchodach 25-lecia wolności gospodarczej w Polsce Powstała w 1991 roku Wydzielony z GPW w 1994 roku, od tego czasu funkcjonuje jako niezależna instytucja

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA 1 Wstęp 1.1 xsocial jest znakiem handlowym spółki DUB Investments Ltd. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy DUB Investments Ltd (w dalszej części dokumentu zwanej

Bardziej szczegółowo

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ.

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ. Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 200 3RAPORT ANNUAL REPORT ROCZNY Pewnoœæ Confidence Spis treœci Table of contents LIST PRZEWODNICZ CEGO RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2005 RAPORT ROCZNY 2005 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ANNUAL REPORT 2004 LETTER TO SHAREHOLDERS MANAGEMENT BOARD REPORT OPINION AND

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązania w systemach informatycznych oraz ich wpływ na uczestników rynku finansowego

Nowe rozwiązania w systemach informatycznych oraz ich wpływ na uczestników rynku finansowego Nowe rozwiązania w systemach informatycznych oraz ich wpływ na uczestników rynku finansowego Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Leszno, 14 marca 2013 r. Wpływ nowych regulacji UE na rynku

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

2010 Raport Roczny Annual Report

2010 Raport Roczny Annual Report łączy nas e-biznes 2010 Raport Roczny Annual Report 2 Spis treści Misja 4 List Prezesa Zarządu 8 Akcjonariat 15 Władze 16 Rada Nadzorcza 16 Zarząd 17 Usługi rozliczeniowe 18 System ELIXIR (rozliczenia

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM W TYM NUMERZE: Rządowe projekty ustawy zmieniającej ustawę Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Elektroniczne księgi wieczyste Większe możliwości banków hipotecznych

Bardziej szczegółowo

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl Annual Report 2002 SPIS TREŚCI TABLE OF

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

CCP. They are also expected to transmit the reference number to their counterparties to allow them to fulfil their reporting obligations.

CCP. They are also expected to transmit the reference number to their counterparties to allow them to fulfil their reporting obligations. CCP. They are also expected to transmit the reference number to their counterparties to allow them to fulfil their reporting obligations. A non-exhaustive list of trading/clearing cases and how the TRN

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP to dopiero początek

KDPW_CCP to dopiero początek Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP to dopiero początek 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na rynku

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa tel. +48 22 545 55 00, e-mail: kir@kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT. kir.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa tel. +48 22 545 55 00, e-mail: kir@kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT. kir. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa tel. +48 22 545 55 00, e-mail: kir@kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT Struktura Akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 4 7 7 8 9 12 13 15 18 21 23 24 24 27 30 30 31 33 34 35 36 36 37 38 40 41 43 46 50 52 53 List Prezesa Zarządu Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3 Table of Content Spis treści Introduction. 2 Wprowadzenie..2 Margin trading...3 Dźwignia handlu 3 Types of Orders.7 Rodzaje Zleceń/Zlecenia..7 Sending and execution of market orders.5 Zwroty realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót zorganizowany) (Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót zorganizowany) (Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót zorganizowany) (Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin rozliczeń transakcji, zwany dalej regulaminem, określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w przypadku

Bardziej szczegółowo

KDPW Raport Roczny 2011

KDPW Raport Roczny 2011 Spis treści 3 4 5 6 6 7 9 10 11 11 13 16 17 19 19 20 21 22 25 36 36 37 37 38 39 40 41 42 47 49 LIST PREZESA ZARZĄDU WSTĘP KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ 2011 ROKU KDPW: JEDEN Z FILARÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo