Infrastruktura potransakcyjna na rynku instrumentów pochodnych OTC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Infrastruktura potransakcyjna na rynku instrumentów pochodnych OTC"

Transkrypt

1 Infrastruktura potransakcyjna na rynku instrumentów pochodnych OTC w kontekście ograniczania ryzyka kredytowego kontrahenta i regulacji EMIR Paweł Sobolewski* Warszawa, styczeń 2015 r. * Niniejszy materiał wyraża wyłącznie opinie autora, a nie instytucji, z którymi jest związany. Fazy transakcji na rynku finansowym Zarządzanie ryzykiem przedrozliczeniowym Czas Zawarcie transakcji Trading Potwierdzenie i rozliczenie Confirmation & Clearing Rozrachunek Settlement Price discovery Zawarcie transakcji Weryfikacja warunków transakcji Potwierdzenie warunków transakcji Raportowanie transakcji do repozytorium danych Zarządzanie zabezpieczeniami Wycena transakcji Nowacja rozliczeniowa Rozrachunek pieniężny (w pieniądzu banku centralnego) Przeniesienie prawa własności do papierów wartościowych Źródło: Market structure developments in the clearing industry: implications for financial stability, Bank for international Settlements, Basel

2 Rozliczenie vs. rozrachunek transakcji (1) Rozliczenie transakcji instrumentami finansowymi ustalenie wysokości świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wynikających z zawartych transakcji, do spełnienia których są zobowiązane strony tych transakcji. Clearing / clearance - the process of transmitting, reconciling and, in some cases, confirming payment orders or security transfer instructions prior to settlement, possibly including the netting of instructions and the establishment of final positions for settlement. Sometimes the term is used (imprecisely) to include settlement. 3 Rozliczenie vs. rozrachunek transakcji (2) Rozrachunek transakcji instrumentami finansowymi obciążenie (uznanie) konta depozytowego lub rachunku papierów wartościowych, w związku z transakcją zbycia (nabycia) instrumentów finansowych, a także, odpowiednio do ustalonych w trakcie rozliczenia kwot świadczeń, uznanie (obciążenie) rachunku bankowego lub rachunku pieniężnego wskazanego przez drugą stronę transakcji. Settlement - the completion of a transaction, wherein the seller transfers securities or financial instruments to the buyer and the buyer transfers money to the seller. 4 2

3 Infrastruktura rynku finansowego Zawieranie transakcji Giełda Alternatywny System Obrotu OTC Rozliczanie transakcji Izba rozliczeniowa Rozliczanie, system zarządzania ryzykiem Centralny depozyt papierów wartościowych Rozrachunek transakcji Przeniesienie prawa własności do papierów wartościowych Bank centralny Rozrachunek pieniężny (w pieniądzu banku centralnego) 5 Regulowany (giełdowy) rynek instrumentów pochodnych vs. rynek OTC FUTURES Rynek giełdowy (regulowany) Duża przejrzystość informacyjna Ustalone terminy oraz wielkość transakcji Mniejsze transakcje Izba rozliczeniowa CCP i system depozytów zabezpieczających istotnie ograniczone ryzyko kredytowe kontrahenta FORWARD Rynek OTC (niezorganizowany) Mała przejrzystość informacyjna Dowolne terminy i wielkości transakcji Duże kwoty Indywidualnie ustalone zabezpieczenie znacznie większa ekspozycja na ryzyko kredytowe kontrahenta 6 3

4 Przypomnienie wycena rynkowa FRA (1) 21/09/13 zauważasz, że jeden z traderów otworzył pozycję, sprzedając 3x9 FRA na kwotę PLN 10 mln po 6,60%. fixing date: 21/12/2013, WIBOR 6M =? trade date: 21/09/2013: short 3x9 FRA, 6,60% O jakiej opinii tradera na temat wysokości stóp to świadczy i których terminów dotyczy? Trader najwidoczniej jest przekonany, że do 21 XII 6-miesięczny WIBOR spadnie poniżej 6,60% Przy jakim WIBOR 6M =? trader będzie miał zysk? WIBOR 6M <6,6% Przy jakim WIBOR 6M =? trader zanotuje stratę? WIBOR 6M >6,6% Kiedy nastąpi rozrachunek transakcji? 23/12/20137 Przypomnienie wycena rynkowa FRA (2) WIBOR O/N 4,97 1M 6,52 2M 6,67 3M 6,81 6M 6,85 9M 6,86 1Y 6, FRA 1x7 6,87 2x8 6,84 3x9 6,77 Trade date: 21/09 Short 3x9 FRA 6,60% Której stopy użyjesz do wyceny rynkowej na dzień 21/10/2013? Trader traci na mark-to market, gdyż dzisiejsze stawki FRA są wyższe, niż w sprzedanym wcześniej przez niego FRA 8 4

5 Przypomnienie wycena rynkowa FRA (3) WIBOR O/N 4,97 1M 6,52 2M 6,67 3M 6,81 6M 6,85 9M 6,86 1Y 6,87 Jaka jest strata na rozliczeniu? Trade date: 21/09 Short 3x9 FRA PLN 6,60% FRA 1x7 6,87 2x8 6,84 3x9 6, (6,60% 6,84%) 0, ,9 1 6,84% 0,5 Jaka jest wartość bilansowa transakcji FRA, jaką stratę musi wykazać bank 21/10/2013? , , ,67% 12 9 Struktura rynku instrumentów pochodnych OTC Klient niefinansowy 1 Fundusz inwestycyjny BANK 1 Klient niefinansowy 2 BANK 2 Relacje bilateralne Umowa ramowa Zawarcie transakcji Zakład ubezpieczeń STRONA A Rozliczenie Zabezpieczenie STRONA B Rozrachunek 10 5

6 Metody ograniczania ryzyka kredytowego z tytułu transakcji pochodnych na rynku OTC Netting bilateralnych ekspozycji; klauzula clouse-out nettingu w umowach ramowych na podstawie, których zawierane są transakcje na rynku OTC 11 Bilateralne ekspozycje kredytowe między uczestnikami rynku instrumentów pochodnych OTC Umowa ramowa + Credit Support Annex FRA STRONA A OIS FX FORWARD STRONA B IRS 12 6

7 Bilateralne ekspozycje kredytowe między uczestnikami rynku instrumentów pochodnych OTC Umowa ramowa + Credit Support Annex FRA (MV = 50 EUR) STRONA A OIS (MV = 20 EUR) FX FORWARD (MV = 60 EUR) STRONA B IRS (MV = 80 EUR) EKSPOZYCJA NETTO = 50 EUR MV wartość bilansowa transakcji pochodnej (replacement value) Ekspozycja netto ekspozycja kredytowa przy zastosowaniu klauzuli 13 close-out netting Metody ograniczania ryzyka kredytowego z tytułu transakcji pochodnych na rynku OTC Netting bilateralnych ekspozycji; klauzula clouse-out nettingu w umowach ramowych na podstawie, których zawierane są transakcje na rynku OTC Zabezpieczenie ekspozycji netto; ustanawianie i wymiana zabezpieczeń następuje na podstawie umowy Credit Support Annex; zabezpieczenie stanowi gotówka lub płynne papiery wartościowe (przeniesienie prawa własności) Kompresja otwartych pozycji w instrumentach pochodnych wcześniejsze zakończenie transakcji i zastąpienie ich nowymi transakcjami pochodnymi o podobnej charakterystyce profilu wypłaty (w zależności od zmian ceny instrumentu bazowego) i generującymi oczekiwane przepływy gotówki 14 7

8 Geneza regulacji rynku instrumentów pochodnych OTC w światowym systemie finansowym Bardzo szybki rozwój rynku instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (instrumentów pochodnych OTC, over the counter), w tym rynku CDS. Instrumenty pochodne OTC przyczyniły się do zaburzeń na rynkach finansowych w latach przez zwiększenie efektu dźwigni finansowej oraz wzajemne duże ekspozycje kredytowe między instytucjami finansowymi, które nie zawsze były właściwe zabezpieczane [Lehman Brothers, AIG]. Zagrożenia te nie zostały zauważone z powodu bardzo małej przejrzystości tego rynku, wynikającej głównie z jego zdecentralizowanego charakteru. 15 Światowy rynek instrumentów pochodnych OTC (1) Średnie dzienne obroty netto na światowym rynku instrumentów pochodnych OTC w latach (w mld USD) Uwaga: wyeliminowano efekt podwójnej sprawozdawczości. Źródło: Triennial Central Bank Survey Preliminary global results, Bank for International Settlements, Basel. 16 8

9 Światowy rynek instrumentów pochodnych OTC (2) Wartość nominalna transakcji pochodnych oraz wartość rynkowa instrumentów OTC w latach (dane na koniec roku, w mld USD) Rodzaje instrumentów pochodnych Wartość nominalna otwartych pozycji Wartość rynkowa brutto Instrumenty pochodne OTC Instrumenty walutowe Instrumenty na stopy procentowe Instrumenty związane z rynkiem akcji Instrumenty związane z metalami szlachetnymi i towarami Kredytowe transakcje zamiany (CDS) Ekspozycja kredytowa brutto d Giełdowe instrumenty pochodne Instrumenty walutowe Instrumenty na stopy procentowe Instrumenty związane z rynkiem akcji Uwaga: Wartość rynkowa brutto instrumentów pochodnych OTC jest wyliczana jako suma wszystkich nierozliczonych transakcji pochodnych o dodatniej wartości rynkowej i wartość absolutna ujemnej wyceny transakcji pochodnych zawartych z kontrahentami niemającymi statusu instytucji sprawozdającej. 17 Źródło: Bank for International Settlements. Uzgodnienia państw G-20 w odniesieniu do rynku instrumentów pochodnych OTC (1) Uzgodnienia przywódców państw G-20 dokonane podczas szczytu w Pittsburghu we wrześniu 2009 r., potwierdzone w Toronto w czerwcu 2010 r.: All standardised OTC derivative contracts should be traded on exchanges or electronic trading platforms, where appropriate, and cleared through central counterparties by end-2012 at the latest. OTC derivative contracts should be reported to trade repositories. Non-centrally cleared contracts should be subject to higher capital requirements. 18 9

10 Uzgodnienia państw G-20 w odniesieniu do rynku instrumentów pochodnych OTC (2) Najpóźniej do końca 2012 r.: wszystkie wystandaryzowane instrumenty pochodne OTC powinny być przedmiotem obrotu na giełdach lub elektronicznych platformach obrotu, transakcje tymi instrumentami powinny być rozliczane za pośrednictwem centralnych kontrpartnerów (central counterparty CCP), informacje o tych transakcjach powinny być przekazywane do repozytoriów danych (trade repositories TR), natomiast ekspozycje z tytułu transakcji rozliczanych poza CCP mają podlegać wyższym wymogom kapitałowym. 19 Działania regulacyjne w USA 15 lipca 2010 r. Kongres przyjął a 21 lipca 2010 r. Prezydent USA podpisał Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act; który zawiera m.in. rozwiązania regulacyjne w odniesieniu do rynku instrumentów pochodnych; Najważniejsze rozwiązania w Dodd-Frank Act dotyczące rynku instrumentów pochodnych: obowiązek rozliczania w CCP wystandaryzowanych transakcji swap (tj. wszelkich typów transakcji wymiany, transakcji forward, opcji), wyłączenia dla transakcji podmiotów niefinansowych, służących zabezpieczaniu ryzyka działalności gospodarczej obowiązek raportowania wszystkich transakcji pochodnych do repozytoriów transakcji, transakcje rozliczane w CCP muszą być zawierane na tzw. swap execution facility

11 Działania regulacyjne w UE (1) 15 września 2010 r. KE przyjęła wniosek legislacyjny dotyczący rozporządzenia w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, centralnych kontrpartnerów oraz repozytoriów transakcji (zwanego European Market Infrastructure Regulation, EMIR). EMIR level1 27 lipca 2012 r. w Dz.Urz. UE opublikowano rozporządzenie PE i Rady nr 648/2012 z 4 lipca 2012 r., które weszło w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu, tj. 16 sierpnia 2012 r. Większość wymogów EMIR obowiązuje od 15 marca 2013 r., tj. po wejściu w życie regulacji level2 (regulacyjne i implementacyjne standardy techniczne, których projekty opracowała głównie ESMA). 21 Najważniejsze rozwiązania regulacji EMIR (1) 1. Obowiązek rozliczania w CCP transakcji wystandaryzowanymi instrumentami pochodnymi OTC, przy czym wprowadzono pewne wyłączenia podmiotowe [art. 4 EMIR]. klasy instrumentów pochodnych OTC uznane za CCP-eligible zostaną określone w RTS wydanym przez KE na podstawie [art. 5 ust. 2] pierwsze klasy instrumentów pochodnych zostaną objęte obowiązkiem rozliczania w CCP prawdopodobnie dopiero w III kwartale 2015 r. specyfika walutowych instrumentów pochodnych takich jak fx forward i fx swap 22 11

12 Najważniejsze rozwiązania regulacji EMIR (2) 2. Obowiązek przekazywania szczegółowych danych o wszystkich transakcjach instrumentami pochodnymi, w tym zawieranych na rynku regulowanym, do repozytoriów transakcji [art. 9 EMIR]. zgodnie z ITS wymóg raportowania transakcji obowiązuje od 12 lutego 2014 r. dane muszą być przekazane do TR nie później niż w dniu roboczym następującym po zawarciu lub zmianie warunków transakcji obowiązek raportowania dotyczy transakcji pochodnych zawartych po 16 sierpnia 2012 r. oraz transakcji zawartych przed tą datą, dla których nie upłynął termin zapadalności. 23 Najważniejsze rozwiązania regulacji EMIR (3) 3. Wymogi dotyczące funkcjonowania repozytoriów transakcji oraz ich rejestracji i sprawowania nad nimi nadzoru (odpowiedzialność przypisano ESMA). 4. Ograniczanie ryzyka kredytowego kontrahenta wynikającego z transakcji instrumentami pochodnymi OTC, które nie zostaną zakwalifikowane do obowiązkowego rozliczania w CCP, tj. wymogi opisane w [art. 11 EMIR] odnoszące się do: ustanawiania i wymiany zabezpieczeń dla bilateralnych ekspozycji kredytowych (nadal brak RTS) terminów potwierdzania warunków transakcji pochodnych OTC rekoncyliacji i kompresji portfeli transakcji pochodnych OTC oraz rozstrzygania sporów 24 12

13 Najważniejsze rozwiązania regulacji EMIR (4) 5. Wymogi w zakresie minimalnych kapitałów CCP, zarządzania ryzykiem w tych podmiotach oraz systemu zabezpieczania rozliczeń. od wydania RTS 6-miesięczny okres na autoryzację według wymogów EMIR dla CCP, które wcześniej zostały autoryzowane w państwach członkowskich UE zgodnie z prawem krajowym [art. 89 ust. 3 EMIR] 6. Podział kompetencji między ESMA, krajowe organy nadzoru a banki centralne w zakresie autoryzacji CCP i sprawowania nad nimi nadzoru typu supervision i oversight. 25 Istota działalności CCP Centralny partner rozliczeniowy (CCP) jest osobą prawną, która w relacjach z jego bezpośrednimi uczestnikami staje się kupującym dla każdego sprzedającego i sprzedającym dla każdego kupującego CCP wstępuje między strony transakcji poprzez mechanizm nowacji rozliczeniowej (ew. open offer) 26 13

14 CCP umiejscawia się miedzy stronami transakcji Zawarcie transakcji na rynku OTC STRONA A Zasady dostępu Regulamin Rozliczenie CCP Zasady dostępu Regulamin Rozliczenie STRONA B IM, VM IM, VM Rozrachunek Rozrachunek 27 Nowacja rozliczeniowa CM vs CM (1) Transakcja pierwotna między dwoma bankami (bezpośrednimi uczestnikami rozliczającymi CCP) Zabezpieczenie Bank CM 1 Bank CM 2 Buy Transakcja Sell 28 14

15 Nowacja rozliczeniowa CM vs CM (2) CCP staje się stroną transakcji Rachunek CM1 Rachunek CM2 IM, VM IM, VM Buy CCP Buy Sell Bank 1 CM Bank 2 CM 29 Nowacja rozliczeniowa klient vs CM (1) Transakcja pierwotna między bezpośrednim uczestnikiem i klientem Sell Klient niefinansowy 1 Buy Bank 1 CM Bank 2 CM 30 15

16 Nowacja rozliczeniowa klient vs. CM (2) Relacje między klientem, bezpośrednimi uczestnikami i CCP Rachunek CM1 Rachunek klienta CM2 IM, VM IM, VM Klient niefinansowy 1 Buy Sell CCP Buy Sell Buy Bank 1 CM Bank 2 CM Dla klientów bezpośrednich uczestników CCP istotne znaczenie ma kwestia collateral segregation and portability 31 Struktura rynku instrumentów pochodnych OTC z rozliczaniem transakcji w CCP Klient niefinansowy 1 BANK 1 CM Fundusz inwestycyjny CM Klient niefinansowy 2 CCP BANK 2 CM Zakład ubezpieczeń CM 32 16

17 Istota działalności CCP Centralny partner rozliczeniowy (CCP) jest osobą prawną, która w relacjach z jego bezpośrednimi uczestnikami staje się kupującym dla każdego sprzedającego i sprzedającym dla każdego kupującego CCP wstępuje między strony transakcji poprzez mechanizm nowacji rozliczeniowej (ew. open offer) Pozwala to na zastosowanie wielostronnego nettingu ekspozycji wynikających z rozliczanych transakcji 33 Bilateralne ekspozycje kredytowe przed zastosowaniem wielostronnego nettingu CCP Bank A E = 5 $ 5 $ Bank B E = 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ Bank C E = 10 $ 5 $ Bank D E = 10 $ Źródło: Making over-the-counter derivatives safer. The role of central counterparties, w: Global Financial Stability Report, International Monetary Fund, Washington 2010, s

18 Efekty wielostronnego nettingu i ekspozycje kredytowe względem CCP Bank A E = 0 $ Bank B E = 0 $ 5 $ 5 $ CCP 5 $ 5 $ Bank C E = 5 $ Bank D E = 5 $ Źródło: Making over-the-counter derivatives safer. The role of central counterparties, w: Global Financial Stability Report, International Monetary Fund, Washington 2010, s Istota działalności CCP Centralny partner rozliczeniowy (CCP) jest osobą prawną, która w relacjach z jego bezpośrednimi uczestnikami staje się kupującym dla każdego sprzedającego i sprzedającym dla każdego kupującego CCP wstępuje między strony transakcji poprzez mechanizm nowacji rozliczeniowej (ew. open offer) Pozwala to na zastosowanie wielostronnego nettingu ekspozycji wynikających z rozliczanych transakcji CCP może przyjmować do rozliczeń jedynie wystandaryzowane i płynne instrumenty CCP zarządza ryzykiem kredytowym z tytułu transakcji przejętych do rozliczenia CCP gwarantuje rozliczenie transakcji własnymi kapitałami 36 18

19 VM Normal VM Stress VM Normal VM Stress VM Normal VM Stress Akceptacja transakcji do centralnego rozliczenia (np. zgodność z wymogami CCP, weryfikowanie warunków transakcji i instrukcji rozliczeniowych przekazanych przez strony) Bieżąca wycena transakcji i ekspozycji każdego uczestnika bezpośredniego i jego klientów obliczanie należności i zobowiązań z tytułu zawartych transakcji Zarządzanie depozytami zabezpieczającymi (ich wyznaczanie co najmniej raz dziennie i gromadzenie) Administracja zabezpieczeniami Rozrachunek transakcji Zadania CCP Zarządzanie funduszem rozliczeniowym (default fund) 37 Default fund fundusz rozliczeniowy CM 1 CM 2 CM 3 RN 1 RN 2 RN 3 FR = RN2 CM bezpośredni uczestnik CCP FR fundusz rozliczeniowy RN ryzyko niepokryte przez VM VM depozyt zabezpieczający FR = max (max1 RN, (max2 RN + max3 RN)) 19

20 Default waterfall system zabezpieczania rozliczeń Depozyty zabezpieczające upadającego CM Udział upadającego CM w default fund środki upadającego CM Część kapitałów własnych CCP skin in the game Udziały pozostałych CM w default fund Dodatkowe wpłaty (z limitem) pozostałych CM Kapitały własne CCP 39 Dziękuję za uwagę 40 20

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i izba rozliczeniowa KDPW_CCP. Dariusz Marszałek Szef Zespołu ds. Promocji i Marketingu

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i izba rozliczeniowa KDPW_CCP. Dariusz Marszałek Szef Zespołu ds. Promocji i Marketingu Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i izba rozliczeniowa KDPW_CCP Dariusz Marszałek Szef Zespołu ds. Promocji i Marketingu Warszawa, kwiecień 2014 Instytucje polskiego rynku kapitałowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

CCP. They are also expected to transmit the reference number to their counterparties to allow them to fulfil their reporting obligations.

CCP. They are also expected to transmit the reference number to their counterparties to allow them to fulfil their reporting obligations. CCP. They are also expected to transmit the reference number to their counterparties to allow them to fulfil their reporting obligations. A non-exhaustive list of trading/clearing cases and how the TRN

Bardziej szczegółowo

1. LIST PREZESA ZARZĄDU 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 5. 2.1 Przedmiot działalności 5 2.2 Organy statutowe Spółki 6

1. LIST PREZESA ZARZĄDU 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 5. 2.1 Przedmiot działalności 5 2.2 Organy statutowe Spółki 6 Raport Roczny 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 5 2.1 Przedmiot działalności 5 2.2 Organy statutowe Spółki 6 2.2.1 Walne Zgromadzenie 6 2.2.2 Rada

Bardziej szczegółowo

EMIR w polskim przedsiębiorstwie obowiązki i odpowiedzialność dla firm zawierających kontrakty pochodne

EMIR w polskim przedsiębiorstwie obowiązki i odpowiedzialność dla firm zawierających kontrakty pochodne EMIR w polskim przedsiębiorstwie obowiązki i odpowiedzialność dla firm zawierających kontrakty pochodne Dr Remigiusz Stanek, Radca Prawny, Partner Zarządzający STANEK Legal Agnieszka Jurczak, Senior Consultant,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie EMIR a polski rynek w kontekście usług Grupy KDPW

Rozporządzenie EMIR a polski rynek w kontekście usług Grupy KDPW Rozporządzenie EMIR a polski rynek w kontekście usług Grupy KDPW Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Kongres Rynku Instrumentów Pochodnych Warszawa, 18 listopada 2014 r. Agenda Centralne

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2010 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2010 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce N a r o d o w y B a n k P o l s k i Wyniki badania obrotów w kwietniu 2010 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Wstęp Co trzy lata Bank Rozrachunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Załącznik do uchwały nr 15/2014/DS/GOS Prezesa Zarządu BGK z dnia 21 stycznia 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TRANSAKCJI POCHODNYCH Z KLIENTAMI BANKU GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie derywatów OTC w KDPW_CCP OTC Derivatives Clearing in KDPW_CCP

Rozliczanie derywatów OTC w KDPW_CCP OTC Derivatives Clearing in KDPW_CCP Rozliczanie derywatów OTC w KDPW_CCP OTC Derivatives Clearing in KDPW_CCP 1 Izba rozliczeniowa KDPW_CCP Clearing House KDPW_CC KDPW_CCP jest nowoczesną izbą rozliczeniową i prowadzi rozliczenia transakcji

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULACJE POKRYZYSOWE NA ZACHODNICH RYNKACH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH I ICH KONSEKWENCJE DLA POLSKI. 1. Wprowadzenie

REGULACJE POKRYZYSOWE NA ZACHODNICH RYNKACH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH I ICH KONSEKWENCJE DLA POLSKI. 1. Wprowadzenie Studia Prawno-ekonomiczne, t. LXXXIX, 2013 PL ISSN 0081-6841 s. 335 350 Jurand SKRZYPEK* REGULACJE POKRYZYSOWE NA ZACHODNICH RYNKACH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH I ICH KONSEKWENCJE DLA POLSKI Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie derywatów OTC w KDPW_CCP. OTC Derivatives Clearing in KDPW_CCP

Rozliczanie derywatów OTC w KDPW_CCP. OTC Derivatives Clearing in KDPW_CCP Rozliczanie derywatów OTC w KDPW_CCP OTC Derivatives Clearing in KDPW_CCP Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP Clearing House KDPW_CCP jest nowoczesną izbą rozliczeniową i prowadzi rozliczenia transakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa tryb i warunki świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania, na Rynkach

Bardziej szczegółowo

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A.

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 526-021-29-31 i kapitale OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE

Bardziej szczegółowo

10 listopada 2014 ESMA/ 2014 / 1352

10 listopada 2014 ESMA/ 2014 / 1352 10 listopada 2014 ESMA/ 2014 / 1352 Dokument konsultacyjny Przegląd standardów technicznych w sprawie zgłaszania zgodnie z art. 9 rozporządzenia EMIR Data: 10 listopada 2014 r. ESMA/2014/1352 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 52. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 56 23 lutego 2013. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy L 52. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 56 23 lutego 2013. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ISSN 1977-0766 L 52 Wydanie polskie Legislacja Tom 56 23 lutego 2013 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie delegowane Komisji

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie:

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie: Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) oraz prowadzenia Rachunków CFD i Rachunków Pieniężnych - model Non Dealing Desk (NDD) z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1 instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE II. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót niezorganizowany)

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót niezorganizowany) REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót niezorganizowany) Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2015 r. Niniejszy regulamin rozliczeń transakcji, zwany dalej regulaminem, określa zasady funkcjonowania systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH M0001-M0018

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH M0001-M0018 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH M0001-M0018 Departament Operacji Krajowych NBP Warszawa, 2013 2 Definicje instrumentów finansowych Bankowe papiery wartościowe są to dłużne papiery wartościowe

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich -------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKOMENDACJA

Związek Banków Polskich -------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKOMENDACJA Związek Banków Polskich -------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKOMENDACJA dotycząca zawierania transakcji REPO i BUY/SELL BACK na polskim

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 13 czerwca 2014 r. REALIZACJA WYMOGÓW MIFID W IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY Spis treści 1. Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót zorganizowany) (Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót zorganizowany) (Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót zorganizowany) (Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin rozliczeń transakcji, zwany dalej regulaminem, określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Fortis Bank Polska SA Centrala

Fortis Bank Polska SA Centrala Fortis Bank Polska SA Centrala ul. Postępu 15 02-676 Warszawa Poland Telefon +48 (22) 566 90 00 Faks +48 (22) 566 90 10 info@fortisbank.com.pl www.fortisbank.com.pl Infolinia (0801) 36 78 47 1. NAZWA (FIRMA)

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO Oświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego wydane w związku z decyzją Nr DFL/4010/6/8/08/II/TB/23/2

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40 WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA INDEKS mwig40 "Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zmieszczone wszystkie informacje i dane wymagane

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja A dotycząca zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych Warszawa, 2010 r. Rekomendacja A Strona 1 z 27

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie dopuszczania instrumentów

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Warszawa, 1 grudnia 29 r. 1 Ewolucja systemu finansowego Aktywa światowego systemu finansowego w latach 2-28 bln

Bardziej szczegółowo