UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS"

Transkrypt

1 801 Santander Consumer Bank S.A. 802 Lukas Bank S.A. 804 Skarb Państwa - Minister Finansów 805 Bankowy Fundusz Gwarancyjny 806 Kredyt Bank S.A. 808 Bank DNB Nord Polska S.A. 810 Calyon S.A. Oddział w Polsce 811 Ipopema Securities SA 00, 06, 20, 52, 61, 78 01, Opera Dom Maklerski Sp. z o o 813 Toyota Bank Polska SA 814 X-TRADE Brokers Dom Maklerski SA 01, 11, 21, 34, 46 01, 11, 21, 34, 35,, Bank Polska Kasa Opieki S.A. 817 Bank BPH S.A. 01, 06, 12, 21, 34 00, 10, 20, 38, 52, 54, 61 63, BNP Paribas Securities Services SA Oddział w Polsce 819 Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. 820 Alior Bank SA 821 Alior Bank SA 822 Copernicus Securities SA 18,, 80 01, 21, 34 01, 11, 34, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 824 EFG EUROBANK ERGASIAS SA Oddział w Polsce 825 Bank Gospodarki Żywnościowej SA 826 Kredyt Bank SA 827 Fortis Bank Polska SA 828 Bank BPH SA 8 Bank Polska Kasa Opieki S.A. 831 Nordea Bank Polska SA, 80, , MAZOWIECKI BANK REGIONALNY SA 833 Dom Maklerski Banku BPS SA 01, 14, Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.

2 858 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 901 Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 01, 06, 08, 11, 21, 26, ING Securities SA w Warszawie 904 Profit4U Dom Maklerski S.A. 905 Bank BPH S.A. 906 Bank Millennium S.A , 06, 21, 34 00, 10, 20, 37, KBC Securities N. V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce 912 Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. 01, 06, 08, 11, 12, 21, 26 34, 35, 914 Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 01, 06, 11, 12, 21, 24, 34 35, 915 Dom Maklerski BZ WBK S.A. 01, 06, 08, 11, 12, 21, 34 35, 916 Dom Maklerski Polonia Net SA 01, 06, 11, 21, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 01, 06, 11, 21, 34, DM Banku Handlowego SA 01, 06, 11, 12, 21, 34, Bank Handlowy w Warszawie SA 00, 10, 15, 16, 20, 37, 38 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66 67, Bank Gospodarstwa Krajowego 928 Nordea Bank Polska SA 929 Unicredit CAIB Poland SA 01, 06, 08, 11, 12, 21, 34 35, 9 Raiffeisen Bank Polska SA 938 MERITUM BANK ICB SA 942 Dom Maklerski Amerbrokers SA 945 ING Bank Śląski SA 00, 10, 20, 38, 52, 61, 78 00, 10, 20, 38

3 946 GETIN BANK S.A. 950 Dom Maklerski Penetrator SA 952 Narodowy Bank Polski 954 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA, Euro Bank S.A. 956 Millennium Dom Maklerski S.A. 957 Dominet Bank S.A. 958 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 959 Erste Securities Polska SA 960 Noble Bank S.A. 962 Bank Ochrony Środowiska SA 964 BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce 965 Beskidzki Dom Maklerski SA 01, 11, 21, 34, 35, Bank DNB Nord Polska SA 968 Fortis Bank Polska SA 972 Gospodarczy Bank Wielkopolski SA 974 Societe Generale S.A. Oddział w Polsce 01, 11, 12, 21, 34, 42 00, 10, 20, 37, 38, 52, ABN Amro Bank (Polska) SA 979 Bank Polska Kasa Opieki S.A., 80 00, 08, 10, 12, 15, 20, 38 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59 62, 64, 65, 66, 67, Deutsche Bank Polska S.A. 983 WestDeutsche Landesbank Polska SA 986 BRE Bank S.A. 988 Deutsche Bank PBC S.A. 990 Bank Pocztowy S.A. 992 Invest-Bank S.A. 993 AIG Bank Polska S.A. 994 Bank Zachodni WBK SA 995 DB Securities S.A. 00, 10, 15, 20, 52 00, 10, 20 01, 11, 21, 34, 35

4 997 HSBC Bank Polska S.A. 998 Dom Maklerski IDM S.A. 01, 06, 08, 11, 12, 21, 34 35, 999 DZ Bank Polska S.A. UCZESTNICY BEZPOŚREDNI NIEREZYDENCI / NON- RESIDENT DIRECT PARTICIPANTS Luty 2009 / February Europejski Bank Inwestycyjny

5 / 00 - depozytariusz / custodian 37 - depozytariusz - instrumenty pochodne - rachunek własny custodian for own account - derivatives 01 - biuro maklerskie - papiery klientów / brokerage house for clients account 38 - depozytariusz - instrumenty pochodne 02 - depozytariusz zagraniczny / foreign custodian custodian - derivatives 05 - od deponent - biuro maklerskie / from depositor - brokerage house; do sponsor emisji imiennych pap. wart. / until issue sponsor - registered securities 06 - od sponsor emisji / from issue sponsor ; do sponsor emisji pap. wart. na okaziciela / until issue sponsor - bearer securites 07 - pośrednik w realizacji zobowiązań pieniężnych / intermediary for cash obligations 08 - pośrednik w realizacji zobowiązań niepieniężnych lub w zakresie wykonywania zadań agenta emisji / s acting as agents in the carrying out of non-cash payment within the deposit-and-settlement system or acting as issue agents 39 - do podmiot organizujący rynek pozagiełdowy - instrumenty pochodne until OTC market maker - derivatives reprezentant uczestnika - instrumenty pochodne representative of - derivatives 46 - biuro maklerskie - instrumenty pochodne lub biuro maklerskie - instrumenty pochodne - rachunek własny, w przypadku zawierania w tych uczstnictwa transakcji rozliczanych przez innego uczestnika / brokerage house - derivatives or brokerage house - derivatives- own account, where transactions executed by s with this status are settled by a different 50 - reprezentant uczestnika / representative of 09 - od deponent animator / from depositor - market maker; do podmiot organizujący rynek pozagiełdowy / until OTC market maker 10 - depozytariusz - rachunek własny / custodian for own account 11 - biuro maklerskie - rachunek własny / brokerage house for own account 51 - reprezentant uczestnika - nierezydenci / representative of - non-residents 52-60, reprezentant - papiery wartościowe rejestrowane dla rezydentów oraz inne niż skarbowe papiery wartościowe rejestrowane dla nierezydentów, które nie są rejestrowane w typie "78-79" oraz "81-87" / representative - securities registered for residents, and other securities,that are not Trasury securities, registered for nonresidents, which are not registered in type "78-79" and "81-87" 12- animator obrotu zorganizowanego / organised trading market maker 14 - biuro maklerskie - papiery klientów - animator zorganizowany / brokerage house for clients account - organised market maker 18 - deponent - animator - prawa pochodne / depositor - market maker - derivatives 20 - depozytariusz - nierezydenci / custodian - non-residents 61-69, 15-17, 44,45, 47-49, 89, 90 - reprezentant - papiery skarbowe rejestrowane dla nierezydentów, w tym będących stronami transakcji zawieranych na elektronicznym rynku organizowanym przez MTS-CeTO / representative - Treasury securities registered for non-residents,including parties to transactions executed on the electronic market organised by MTS-CeTO deponent - papiery skarbowe - nierezydenci / depositor - Treasury securities - non-residents 21 - biuro maklerskie - nierezydenci / brokerage house - non-residents 22 - animator obrotu zorganizowanego - nierezydenci / organised trading market maker - non-residents 24- biuro maklerskie - animator zorganizowany - prawa pochodne / brokerage house - organised market maker- derivtives 25- od deponent - biuro maklerskie - nierezydenci / from depositor - brokerage house - non-residents; do sponsor emisji imiennych pap. wart. - nierezydenci / until issue sponsor - registered securities - nonresidents 26 - od sponsor emisji - nierezydenci / from issue sponsor - non-residents; do sponsor emisji pap. wart. na okaziciela - nierezydenci / until issue sponsor - bearer securites- non-residents 27 - depozytariusz - rachunek własny - nierezydenci / custodian for own account - non-residents 28 - biuro maklerskie - rachunek własny - nierezydenci / brokerage house for own account - non-residents 29 - od deponent animator-nierezydenci / from depositor - market maker- non-residents; do podmiot organizujący rynek pozagiełdowy - nirezydenci / until OTC market maker - non-residents deponent / depositor 34 - biuro maklerskie - instrumenty pochodne - pozycje klientów inne, niż rejestrowane w typie 24 / brokerage house - derivatives - client positions, other than those registered as type biuro maklerskie - instrumenty pochodne - rachunek własny brokerage house for own account - derivaties - animator obrotu zorganizowanego - instrumenty pochodne-firma inwestycyjna / organised trading market maker - derivatives-investment firm 76 - biuro maklerskie lub depozytariusz - instrumenty pochodne - w przypadku rejestrowania w tych pozycji zajmowanychw wyniku transakcji zawartych przez podmiot nie będący uczestnikiem, o ile pozycje nie są rejestrowane w 77, "34" lub "38" / for s status of brokerage house - derivatives or custodian - derivatives, where positions resulting from transactions executed by entities that are not s, other than positions registered in type "77", "34" or "38", are registered in these participation types 77 - biuro maklerskie lub depozytariusz - instrumenty pochodne - w przypadku rejestrowania w tych pozycji zajmowanych w wyniku transakcji zawartych przez podmiot nie będący uczestnikiem, który na podstawie umowy, odpowiednio, ze spółką prowadzącą rynek regulowany albo podmiotem organizującym alternatywny system obrotu zobowiązał się do nabywania lub zbywania określonych praw pochodnych w celu realizacji zadań związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na danym rynku / for the s status brokerage office - derivatives or custodian - derivatives, where positions, resulting from transactions executed by entities that are not s and that on the basis of an agreement with the regulated market operator or alternative trading system operator these entities have obligated themselves to the purchase and sale of pre-defined derivative rights for the purpose of performing activities related to maintaining trading liquidity or organising trading in the market,are registered in these participation types 78-79, reprezentant - inne niż skarbowe papiery wartościowe rejestrowane dla rezydentów lub nierezydentów, którzy na podstawie umowy, odpowiednio, ze spółką prowadzącą rynek regulowany albo z podmiotem organizującym alternatywny system obrotu zobowiązali się do nabywania lub zbywania tych papierów w celu realizacji zadań związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na danym rynku / representative - securities other than Treasury securities registered for residents or nonresidents who, on the basis of an agreement, respectively, with the regulated market operator or the operator of the alternative trading system have obligated themselves to purchase or sell these securities, for the purpose of performing activities related to maintaining liquidity or organising trading on a given market deponenet - instrumenty pochodne / depositor - derivatives 95 - płatnik (Giełda Towarowa) / payer (Commodity exchange) 96 - animator obrotu zorganizowanego - instrumenty pochodne - bank powierniczy lubinna instytucja finansowa / organised trading market maker - derivatives - custodian bank or another financial institution

6 ZMIANY W STRUKTURZE EMITENTÓW KRAJOWYCH / CHANGES IN STRUCTURE OF DOMESTIC ISSUERS Luty 2009 / February 2009 Nazwa skrócona wpisu do wykreślenia z rejestru Emitenci / Issuers Abbreviated issuer name rejestru uczestników Registration as uczestników Removal from date s register date Fund 1 Pierwszy NFI S.A. NFI FUND Narodowy Fundusz Inwestycyjny Fortuna SA NFI Fortun W.Kruk S.A. Kruk READ-GENE SA READ-GENE ORION INVESTMENT SA ORION

25 lat wolności gospodarczej

25 lat wolności gospodarczej Grupa KDPW 25 lat wolności gospodarczej Uczestniczą w obchodach 25-lecia wolności gospodarczej w Polsce Powstała w 1991 roku Wydzielony z GPW w 1994 roku, od tego czasu funkcjonuje jako niezależna instytucja

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual.

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual. Raport Roczny KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl 2008 Annual Report Raport Roczny 2008 Annual Report Co 4 List Prezesa Zarządu An

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI WŁAŚCIWE DO REALIZACJI ZAJĘĆ EGZEKUCYJNYCH

JEDNOSTKI WŁAŚCIWE DO REALIZACJI ZAJĘĆ EGZEKUCYJNYCH JEDNOSTKI WŁAŚCIWE DO REALIZACJI ZAJĘĆ EGZEKUCYJNYCH l.p. Nazwa banku Jednostka właściwa do realizacji zajęć egzekucyjnych BANKI KOMERCYJNE 1. ALIOR Bank S.A. Departament Operacji ul. Domaniewska 52 02-672

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 2. Zakres regulacji

1. Definicje. 2. Zakres regulacji POLITYKA PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH ORAZ SKŁADANIA I REALIZACJI ZLECEŃ W RAMACH USŁUGI ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 3-2009 URSZULA ZIARKO-SIWEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Polskie jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych (podział według organizatorów emisji)

Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych (podział według organizatorów emisji) 31.05.2012 5 (297) PRZEGLĄD RYNKU NIESKARBOWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ISSN 1732-2472 Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych (podział według organizatorów emisji) Organizator Łączna wartość zadłużenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A.

PLAN PODZIAŁU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. PLAN PODZIAŁU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. 24 lipca 2014 r. Niniejszy plan podziału ( Plan Podziału ) został uzgodniony w dniu 24 lipca 2014 r. na podstawie art. 529 1 pkt 3, art. 533 1 i 2 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Partnerzy, z którymi firma A-Z Finanse współpracuje AEGON

Partnerzy, z którymi firma A-Z Finanse współpracuje AEGON Partnerzy, z którymi firma A-Z Finanse współpracuje AEGON AEGON N.V. to międzynarodowa grupa finansowa o holenderskich korzeniach. Jej działalność skupia się na ubezpieczeniach na życie oraz produktach

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW AKCJE KRAJOWE / DOMESTIC SHARES Na rynku notowań jednolitych / Single quotation system 1 312 50,11% 403 334 63,32% 3 494 995 79,58% Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market 704 406 26,01%

Bardziej szczegółowo

2010 Raport Roczny Annual Report

2010 Raport Roczny Annual Report łączy nas e-biznes 2010 Raport Roczny Annual Report 2 Spis treści Misja 4 List Prezesa Zarządu 8 Akcjonariat 15 Władze 16 Rada Nadzorcza 16 Zarząd 17 Usługi rozliczeniowe 18 System ELIXIR (rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie EMIR a polski rynek w kontekście usług Grupy KDPW

Rozporządzenie EMIR a polski rynek w kontekście usług Grupy KDPW Rozporządzenie EMIR a polski rynek w kontekście usług Grupy KDPW Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Kongres Rynku Instrumentów Pochodnych Warszawa, 18 listopada 2014 r. Agenda Centralne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny)

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny) POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTÓW BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. W ZAKRESIE USŁUG INWESTYCYJNYCH I OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (informacja przeznaczona dla klienta, któremu została

Bardziej szczegółowo

Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU

Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU Kraków, sierpień 2004 Spis treści WSTĘP...2 1. STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE W POLSKIM SEKTORZE FINANSOWYM W 2003 ROKU JAKO DETERMINANTY

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

RAPORT Krajowej Reprezentacji Doktorantów: NAJBARDZIEJ PRODOKTORANCKI BANK W POLSCE

RAPORT Krajowej Reprezentacji Doktorantów: NAJBARDZIEJ PRODOKTORANCKI BANK W POLSCE RAPORT Krajowej Reprezentacji : NAJBARDZIEJ PRODOKTORANCKI BANK W POLSCE Przygotował Pełnomocnik Zarządu KRD ds. kontaktu z sektorem bankowym mgr Łukasz Pawłyszyn Kraków 2011 Badania Narodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD RAPORT ROCZN Y 01 4 6 8 1 14 17 18 4 6 8 30 3 34 36 38 40 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE

Bardziej szczegółowo

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce Najlepsze miejsce do obrotu obligacjami w Polsce GRUPAKAPITAŁOWAGPW BondSpot S.A. doświadczenie i rozwój BondSpot S.A. jest drugą, obok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., instytucją na polskim

Bardziej szczegółowo

Krystian Zawadzki Politechnika Gdańska NEWCONNECT ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NA POLSKIM RYNKU. 1. Wprowadzenie

Krystian Zawadzki Politechnika Gdańska NEWCONNECT ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NA POLSKIM RYNKU. 1. Wprowadzenie Krystian Zawadzki Politechnika Gdańska NEWCONNECT ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NA POLSKIM RYNKU 1. Wprowadzenie Z końcem sierpnia 2007 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) uruchomiła zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank Robert Kwiatkowski Rafał Lis doradca inwestycyjny (nr licencji 2), Open Life

Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank Robert Kwiatkowski Rafał Lis doradca inwestycyjny (nr licencji 2), Open Life Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank Pracę w bankowości rozpoczął jako Dealer w Dealing Room-ie Bank Gdańskiego SA w 1996 r. Z grupą BIG Banku Gdańskiego SA (później Banku

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT LIST PREZESA ZARZĄDU 3 RAPORT ROCZNY LETTER OF THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD Paweł Pawłowski Prezes Zarządu President of the Management Board Szanowni Państwo, przyjemnością

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD Raport Roczny 2 0 20 2 2 0 2 0 2 2 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD ROK STRATEGII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Bankiem. 2. Promocja jest organizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Definicje. Bank;

REGULAMIN PROMOCJI. Bankiem. 2. Promocja jest organizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Definicje. Bank; REGULAMIN PROMOCJI 1. ) jest iu - 000-008- 22-74, REGON: 290513140, zwana dalej Bankiem. 2. Promocja jest organizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Definicje 1. Bank ; 2. Uczestnik osoba fizyczna

Bardziej szczegółowo

Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank

Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank Pracę w bankowości rozpoczął jako Dealer w Dealing Room-ie Bank Gdańskiego SA w 1996 r. Z grupą BIG Banku Gdańskiego SA (później Banku

Bardziej szczegółowo

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge)

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge) Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. DKV customer number: Please mark with a cross: By courier (free of charge) Pick-up (free of charge) Important

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo