P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku"

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku Posiedzenie trwało od godz do 14º w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji: 1. Piotr Tomaszewski 2. Marek Jeromin 2. Jarosław Ostrowski 3. Andrzej Safinowski 4. Grzegorz Rozumowski W posiedzeniu udział wzięli: Irena Walendzewicz Kierownik GZEAS, Przekop Alicja Kierownik Ref. ds. PP, Dariusz Saweliew Kierownik Ref. ds. PSG, Katarzyna Jabłońska Kierownik Ref. ds. PP. Listy obecności w załączeniu do protokołu. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 3. Rozpatrzenie wniosków dotyczących opracowania i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki. 4. Sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok Sprawozdanie z realizacji: - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki za 2012 rok; - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok. 6. Sprawozdaniem z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie- Tartak za 2012 rok. 7. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Suwałki. 8. Wyrażenie opinii w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości. 9. Zakończenie posiedzenia. Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Komisji. Piotr Tomaszewski - Przewodniczący Komisji powitał zebranych i stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 100 % ustawowego składu członków Komisji podejmowane opinie, wnioski są prawomocne. Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Do protokołu Nr 35/13 posiedzenia Komisji z dnia 08 lutego 2013 r. nie wniesiono uwag, wobec czego protokół został przyjęty przez Komisję. Ad 3 Rozpatrzenie wniosków dotyczących opracowania i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki. Katarzyna Jabłońska Kierownik Ref. ds. PP omówiła wnioski w sprawie sporządzenia oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1

2 - Pani Teresy K. o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Przebród działka nr 72/6: podział terenu na pięć działek budowlanych oraz dla działki nr 72/9 w miejscowości Przebród: wyodrębnienie 15 działek pod zabudowę. - Teresy Ż. o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Potasznia dla działek 39, 40/1, 41/1 pod zabudowę mieszkaniową. - Pani Ireny G. o zmianę przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 62/1 w miejscowości Przebród na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. - Pana Karola K. o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowość Przebród dla działki nr 72/7 poprzez likwidację dwóch działek budowlanych. - Państwa Heleny Henryka W. o przekształcenie działki rolnej nr 9/3 w miejscowości Osinki na działkę rekreacyjną z prawem zabudowy domku letniskowego. - Marii i Wiesława K. o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osinki dla działki nr 25/1 pod zabudowę mieszkaniową - Pana Ryszarda K. o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na działce nr 50/10 we wsi Osinki na cele nierolnicze. - Pana Tadeusza S. o opracowanie planu miejscowego w miejscowości Osinki dla działki nr 118 części działki 62 i części działki 7/1. - Pana Stanisława P. o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr125/9 i 125/ 7 w miejscowości Osinki na cele zabudowy mieszkaniowej. - Pana Kamila K. o zmianę przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Przebród działki nr 72/8 na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Komisja zapoznała się z w/w wnioskami dla miejscowości Przebród, Osinki i Potasznia w sprawie zmian lub sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski będą uwzględniane przy najbliższych zmianach planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki. Ad. 4 Sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok Dariusz Saweliew Kierownik Ref. ds. PSG przedstawił sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012 (sprawozdanie w załączeniu do protokołu). Ad. 5 Sprawozdanie z realizacji: - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki za 2012 rok; - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok. 2

3 Dariusz Saweliew Kierownik Ref. ds. PSG przedstawił sprawozdanie z realizacji: - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki za 2012 rok; - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok. Ad. 6 Sprawozdaniem z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie- Tartak za 2012 rok. Dariusz Saweliew Kierownik Ref. ds. PSG przedstawił sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie- Tartak za 2012 rok (sprawozdanie w załączeniu do protokołu). Komisja zapoznała się z projektem uchwały: - w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Suwałki na lata ; - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2013 roku; - w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony; - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Okuniowiec. Komisje w/w projekty uchwał zaopiniowały pozytywnie. Ad. 7 Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Suwałki. Irena Walendzewicz Kierownik GZEAS zapoznała z projektem uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję. Katarzyna Jabłońska Kierownik Ref. ds. PP przedstawiła projekty uchwał: - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawrych Ruda w gminie Suwałki; - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kv Ełk granica RP na terenie gminy Suwałki w obrębach geodezyjnych Korobiec, Turówka Nowa, Turówka Stara, Kuków-Folwark, Osowa, Bród Nowy i Bród Stary; - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki; - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk granica RP na terenie gminy Suwałki w obrębie geodezyjnym Biała Woda Komisja do w/w projektów uchwał nie wniosła zastrzeżeń. Ponadto zapoznała z uwagami, które wpłynęły do Urzędu Gminy Suwałki - pięć uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki; 3

4 - trzy uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk granica RP na terenie gminy Suwałki w obrębie geodezyjnym Biała Woda Alicja Przekop Kierownik Ref. ds. IG zapoznała Komisję z projektami uchwał: - w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Suwałki na lata ; - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2013 roku; - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Okuniowiec. Komisje w/w projekty uchwał zaopiniowały pozytywnie. Ad. 8 Wyrażenie opinii w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości. Alicja Przekop - Kierownik Ref. ds. IG zapoznała Komisję z wnioskami: - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach o nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Suwałki nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym, położonej w miejscowości Zielone Kamedulskie oznaczonej działką nr 187. Komisja nie wyraziła zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Zielone Kamedulskie od Agencji Nieruchomości Rolnych (głosowało 5 radnych: - za przekazaniem 0 głosów, - przeciw 5 głosów, wstrzymało się 0 głosów). - Pani Ewy S. w sprawie wykupu gruntu pod drogę gminną w miejscowości Leszczewek. Komisja wyraża zgodę na kupno gruntu zajętego przez drogę gminną w miejscowości Leszczewek głosowało 5 radnych: - za sprzedażą 5 głosów, - przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów). - Pana Józefa R. w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 42/3 o powierzchni 0,24 ha we wsi Wychodne. Komisja nie wyraziła zgody na sprzedaż działki (głosowało 5 radnych: - za sprzedażą 0 głosów, - przeciw 5 głosów, wstrzymało się 0 głosów). - Pana Antoniego K. w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 35 o powierzchni 0,35 ha położonej we wsi Korobiec. Komisja wyraziła zgodę na sprzedaż działki zgodnie z przepisami prawa (głosowało 5 radnych: - za sprzedażą 5 głosów, - przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów). Ad. 9 Zakończenie posiedzenia. Zamknięcia posiedzenia dokonał Piotr Tomaszewski - Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu. Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokół sporządził:. Przewodniczący Komisji:.. 4

5 5

III Sesja Rady Gminy Suwałki w dniu piątek, 21 grudnia 2018

III Sesja Rady Gminy Suwałki w dniu piątek, 21 grudnia 2018 III Sesja Rady Gminy Suwałki w dniu piątek, 21 grudnia 2018 Rada Gminy Suwałki / Protokół z posiedzenia 1. OTWARCIE OBRAD. 2. PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD. 3. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI. 4. SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 30 grudnia 2014 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 30 grudnia 2014 roku. P R O T O K Ó Ł Nr III/14 z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 30 grudnia 2014 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 9 00 11 00 w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obrady III Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 160/09 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 160/09 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy. ZARZĄDZENIE NR 160/09 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 37/37/36/12 ze wspólnego posiedzenia Komisji: Rewizyjnej, Gospodarczej, Społecznej Rady Gminy w dniu 18 kwietnia 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 37/37/36/12 ze wspólnego posiedzenia Komisji: Rewizyjnej, Gospodarczej, Społecznej Rady Gminy w dniu 18 kwietnia 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr 37/37/36/12 ze wspólnego posiedzenia Komisji: Rewizyjnej, Gospodarczej, Społecznej Rady Gminy w dniu 18 kwietnia 2013 r. Posiedzenie trwało od godz. 8 00 do 12 00 w sali Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018 r.

Protokół nr II/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018 r. Protokół nr II/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018 r. Ad. 1 Obecni - wg załączonej listy obecności. Obrady Rady Gminy Lubicz rozpoczęły się o godz. 13.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy. Prowadził

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 261/14 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.

ZARZĄDZENIE Nr 261/14 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy. ZARZĄDZENIE Nr 261/14 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad. P R O T O K Ó Ł Nr VIII/15 VIII sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 12 czerwca 2015 roku w godz. 13 00-15 00 w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45. Obradom przewodniczył Marek

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. Ad. 3 Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Suwałki.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. Ad. 3 Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Suwałki. P R O T O K Ó Ł Nr XL/18 sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 27 lutego 2018 roku w godz. 9 00 9 30 w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45. Obradom przewodniczył Marek Jeromin

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 1 grudnia 2010 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 1 grudnia 2010 roku. P R O T O K Ó Ł Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 1 grudnia 2010 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 10 00 10 40 w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obrady II Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy Suwałki.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy Suwałki. P R O T O K Ó Ł Nr XXII/16 sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 27 września 2016 roku w godz. 12 00 13 40 w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45. Obradom przewodniczył Marek Jeromin

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/19 załącznik nr 1 do protokołu załączniki nr 2 5 w załączeniu do protokołu Ad. 1 Otwarcie obrad.

P R O T O K Ó Ł Nr V/19 załącznik nr 1 do protokołu załączniki nr 2 5 w załączeniu do protokołu Ad. 1 Otwarcie obrad. P R O T O K Ó Ł Nr V/19 sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 26 marca 2019 roku w godzinach 9-10 15 w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach, przy ul. Świerkowej 45. Obradom przewodniczył Marek Jeromin

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/2018. z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 29 listopada 2018 roku w godz w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Protokół nr II/2018. z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 29 listopada 2018 roku w godz w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. Protokół nr II/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 29 listopada 2018 roku w godz. 14 00-16 05 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz o godzinie 14

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 kwietnia 2018 r.

PROTOKÓŁ NR XXXII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 kwietnia 2018 r. PROTOKÓŁ NR XXXII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 kwietnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 14 00 15 00. Ad. 1. Obrady XXXII Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 21 grudnia 2010 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 21 grudnia 2010 roku. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 21 grudnia 2010 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 10 00 12 20 w Klubie Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2016 ROK (kadencja )

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2016 ROK (kadencja ) REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2016 ROK (kadencja 2014-2018) Lp. Numer i data Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Publikacja Uwagi 1. 2. 3. 4. XXII.110.2016 11.01.2016 r. XXIII.111.2016 XXIII.112.2016

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 8/11 ze wspólnego posiedzenia Komisji: Rewizyjnej, Gospodarczej, Społecznej Rady Gminy w dniu 10 maja 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 8/11 ze wspólnego posiedzenia Komisji: Rewizyjnej, Gospodarczej, Społecznej Rady Gminy w dniu 10 maja 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 8/11 ze wspólnego posiedzenia Komisji: Rewizyjnej, Gospodarczej, Społecznej Rady Gminy w dniu 10 maja 2011 r. Posiedzenie trwało od godz. 10 00 do 14 00 w sali Urzędu Gminy Suwałki.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 13 00 14 10. Ad. 1. Obrady XXIX Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 102/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.

ZARZĄDZENIE Nr 102/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy. ZARZĄDZENIE Nr 102/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/14 z obrad XLII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 21 maja 2014 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/14 z obrad XLII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 21 maja 2014 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/14 z obrad XLII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 21 maja 2014 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 9 00 11 w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obrady XLII Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. Ad. 3 Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Gminy Suwałki.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. Ad. 3 Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Gminy Suwałki. P R O T O K Ó Ł Nr XVI/16 XVI sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 31 marca 2016 roku w godz. 9 00-10 30 w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45. Obradom przewodniczył Marek Jeromin

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. P R O T O K Ó Ł Nr X/15 z X sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 29 września 2015 roku w godz. 9-10 w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45. Obradom przewodniczył Marek Jeromin

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVI/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 marca 2017r.

Protokół Nr XXXVI/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 marca 2017r. Protokół Nr XXXVI/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 marca 2017r. Stan ewidencyjny - 14 radnych Obecnych 14 radnych Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach. Czas

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 20 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 20 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 20 grudnia 2013 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 8 00 10 30 w Klubie Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W LATACH

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W LATACH DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W LATACH 2007 2008 w złotych Rodzaj mienia I. Grunty : 479 044,00 846 600,00 Przewidywane wykonanie w 2007 r. Plan na 2008 r. Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a Protokół Nr 8/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 25.03.2015r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

I. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W 2008 ROKU Sposób zagospodarowania Jedn.

I. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W 2008 ROKU Sposób zagospodarowania Jedn. I. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W ROKU Sposób zagospodarowania Jedn. Wartość W bezpośr. Dzierżawa Użytkowanie miary (suma rubryk 7-) inwentaryzacyjna zarządzie i najem wieczyste Grupa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY PRZEROŚL PODJĘTYCH W 2017r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY PRZEROŚL PODJĘTYCH W 2017r. L.p. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY PRZEROŚL PODJĘTYCH W 2017r. Numer uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały 1 XVIII/133/2017 26.01.2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Przerośl

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVII/2018 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r.

Protokół nr XLVII/2018 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r. Protokół nr XLVII/2018 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r. Obecni - wg załączonej listy obecności. Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Pani Hanna Anzel w sali narad Urzędu Gminy Lubicz.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/10 z obrad I Sesji nowej Kadencji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/10 z obrad I Sesji nowej Kadencji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/10 z obrad I Sesji nowej Kadencji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 8 00 9 45 w sali nr 11 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/10 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 22 stycznia 2010 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/10 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 22 stycznia 2010 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/10 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 22 stycznia 2010 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 8 00 9 30 w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. P R O T O K Ó Ł Nr II/14 z obrad II nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 11 grudnia 2014 roku.. Obrady Sesji trwały od godz. 9 00 9 30 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowej 45. Obrady

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/16 sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 29 grudnia 2016 roku w godzinach 9-11 30 w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45. Obradom przewodniczył Marek Jeromin

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXII/09 z obrad XXII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 27 kwietnia 2009 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XXII/09 z obrad XXII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 27 kwietnia 2009 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XXII/09 z obrad XXII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 27 kwietnia 2009 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 9 00 10 40 w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obrady XXII Sesji Rady Gminy Suwałki

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXIX/2014 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 marca 2014 roku

Protokół nr XXIX/2014 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 marca 2014 roku Protokół nr XXIX/2014 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 marca 2014 roku Przewodniczący Komisji Gospodarczej Antoni Nowak otworzył o godz. 10 10 posiedzenie Komisji Gospodarczej. XXIX

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Piątnica na 2018 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Piątnica na 2018 rok Projekt z dnia 20 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Piątnica na 2018 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 marca 2013 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 14/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 marca 2013 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 14/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 marca 2013 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/13 z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 29 lipca 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/13 z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 29 lipca 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/13 z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 29 lipca 2013 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 8 00 9 40 w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obrady XXXII Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/09 z obrad XXX Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 29 grudnia 2009 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/09 z obrad XXX Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 29 grudnia 2009 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XXX/09 z obrad XXX Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 29 grudnia 2009 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 8 00 10 45 w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obrady XXX Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/10 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 24 września 2010 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/10 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 24 września 2010 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/10 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 24 września 2010 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 8 00 10 00 w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie obrad.

Ad. 1 Otwarcie obrad. P R O T O K Ó Ł Nr IX/15 IX sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 25 sierpnia 2015 roku w godz. 9 00-10 00 w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45. Obradom przewodniczył Marek Jeromin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 marca 2011 roku. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suwałki za 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 16/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 marca 2011 roku. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suwałki za 2010 rok ZARZĄDZENIE NR 6/ WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 marca 20 roku w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suwałki za 200 rok Na podstawie art. 267 ust. pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II.2018 RADY GMINY JELENIEWO

PROTOKÓŁ NR II.2018 RADY GMINY JELENIEWO PROTOKÓŁ NR II.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 30 listopada 2018 r. Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 11 00. Ad. 1. Obrady II Sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIX/12 z obrad XIX Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 26 kwietnia 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XIX/12 z obrad XIX Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 26 kwietnia 2012 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XIX/12 z obrad XIX Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 26 kwietnia 2012 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 13 00 15 15 w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obrady XIX Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek otworzył o godz. 9 00 posiedzenie Komisji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. LVI sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/11 z IV sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 21 stycznia 2011 r.

Protokół Nr IV/11 z IV sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 21 stycznia 2011 r. Protokół Nr IV/11 z IV sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 21 stycznia 2011 r. IV sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali Centrum Społeczno Kulturalnym w Potoczku. Sesje rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/18 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 17 grudnia 2018r.

PROTOKÓŁ NR 2/18 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 17 grudnia 2018r. PROTOKÓŁ NR 2/18 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 17 grudnia 2018r. Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/13 z obrad XXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 25 stycznia 2013 roku.. Obrady Sesji trwały od godz. 9 00 9 40 w sali Nr 11 Urzędu Gminy Suwałki, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

II Sesja Rady Gminy Suwałki w dniu wtorek, 27 listopada 2018

II Sesja Rady Gminy Suwałki w dniu wtorek, 27 listopada 2018 II Sesja Rady w dniu wtorek, 27 listopada 2018 Rada / Protokół z posiedzenia 1. OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD 2. PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD 3. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU POPRZEDNIEJ SESJI 4.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia r. w sprawie zmiany statutu Gminy Suwałki.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia r. w sprawie zmiany statutu Gminy Suwałki. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Suwałki. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr V/2007

P r o t o k ó ł Nr V/2007 Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim P r o t o k ó ł Nr V/2007 z V-tej sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, odbytej w dniu 30 stycznia 2007 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Sesję rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XII/11 z obrad XII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 28 października 2011 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XII/11 z obrad XII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 28 października 2011 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XII/11 z obrad XII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 28 października 2011 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 13 30 14 40 w sali konferencyjnej Wigierskiego Areopagu Nowej Ewangelizacji,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIV.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 maja 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXIV.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 maja 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXIV.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 maja Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 14⁰⁰ - 15 1 ⁰. Ad.1. Obrady XXIV Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XII/67/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2015r.

U C H W A Ł A Nr XII/67/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2015r. U C H W A Ł A Nr XII/67/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Gminy Suwałki.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Gminy Suwałki. P R O T O K Ó Ł Nr XLIV/18 sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 26 czerwca 2018 roku w godz. 8 00 8 50 w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45. Obradom przewodniczył Marek Jeromin

Bardziej szczegółowo

Wyniki głosowania: VII/2019 Sesja Rady Gminy Malczyce r. Data przeprowadzenia: Liczba głosowań: 17. Nr gł.

Wyniki głosowania: VII/2019 Sesja Rady Gminy Malczyce r. Data przeprowadzenia: Liczba głosowań: 17. Nr gł. i głosowania: VII/2019 Sesja Rady Gminy Malczyce 28.05.2019 r. Data przeprowadzenia: 2019-05-28 Liczba głosowań: 17 1. Zmiana poprzez przeniesienie pkt. 9 po pkt.4 12. Krzywdziński Jerzy Wstrzymuję się

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/12 z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Suwałki, która odbyła się w dniach: 27 marca 2012 r. oraz 2 kwietnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/12 z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Suwałki, która odbyła się w dniach: 27 marca 2012 r. oraz 2 kwietnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/12 z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Suwałki, która odbyła się w dniach: 27 marca 2012 r. oraz 2 kwietnia 2012 r. Obrady Sesji w dniu 27 marca 2012 r. trwały od godz. 9 00 11 50 w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2018 wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej odbytej w dniu 7 lutego 2018 r.

Protokół Nr 27/2018 wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej odbytej w dniu 7 lutego 2018 r. Protokół Nr 27/2018 wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej odbytej w dniu 7 lutego 2018 r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok.

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Lp. Termin sesji Tematyka 1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok oraz sprawozdania z pracy komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/2018 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 12 października 2018 r.

Protokół nr LI/2018 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 12 października 2018 r. Protokół nr LI/2018 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 12 października 2018 r. Obecni - wg załączonej listy obecności. Obrady prowadziła przewodnicząca rady pani Hanna Anzel w sali narad Urzędu Gminy Lubicz.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 roku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 roku Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych od nr 2 do nr 15 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy Stan

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca 2018 r.

PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca 2018 r. PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 00. Ad. 1. Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 55/2010

P R O T O K Ó Ł NR 55/2010 P R O T O K Ó Ł NR 55/2010 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu: 7 l i p c a 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 33/08 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu odbytego 29 grudnia 2008 r.

Protokół nr 33/08 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu odbytego 29 grudnia 2008 r. Protokół nr 33/08 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu odbytego 29 grudnia 2008 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Wilhelma Tomczuka. Godz. rozpoczęcia 15:30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2014 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2014 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2014 r. Przewodniczący Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

2029 zostały przedłożone na jeden dzień przed komisją czyli niezgodnie z zapisami

2029 zostały przedłożone na jeden dzień przed komisją czyli niezgodnie z zapisami Protokół nr 22/16 Komisji Urbanistyki i Rolnictwa w dniu 15 kwietnia 2016r. Przewodnicząca Komisji Jolanta Trytko- Warczak o godzinie 13:00 otworzyła 22 posiedzenie Komisji Urbanistyki i Rolnictwa. Udział

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć Plany pracy komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2018 rok, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjąć Plany pracy komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2018 rok, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXIX.163.2017 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na 2018 rok i sprawozdań z działalności komisji za 2017 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/237/17 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/237/17 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/237/17 RADY GMINY SUWAŁKI w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXI/09 z obrad XXI Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 23 marca 2009 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XXI/09 z obrad XXI Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 23 marca 2009 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XXI/09 z obrad XXI Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 23 marca 2009 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 9 00 12 30 w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obrady XXI Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Brzesku Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny. Protokół nr 3/2019

Rada Miejska w Brzesku Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny. Protokół nr 3/2019 Rada Miejska w Brzesku Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Protokół nr 3/2019 3 Posiedzenie w dniu 15 marca 2019 r. Obrady rozpoczęto 15 marca 2019 o godz. 12:30, a zakończono o godz. 14.30 tego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie OR.0012.2.4.2014.PD P r o t o k ó ł Nr 4/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie Obecni: według listy obecności. Nieobecny: Rafał Gierszewski z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rejestr Uchwał Rady Gminy Wodzierady kadencja 2010 2014

Rejestr Uchwał Rady Gminy Wodzierady kadencja 2010 2014 Lp. Numer uchwały Data podjęcia uchwały Rejestr Uchwał Rady Gminy Wodzierady kadencja 2010 2014 W sprawie 1. I/1/2010 01.12.2010 Powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXIX/149/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 stycznia 2017 r. Lp. Termin Sesji Rady Miejskiej w Różanie Tematyka Opinie przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz zakończono Stan Radnych 15, obecnych 15

Obrady rozpoczęto o godz zakończono Stan Radnych 15, obecnych 15 Protokół Nr III/2018 z III Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2018 roku odbytej w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego - Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/259/13 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 30 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/259/13 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 30 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/259/13 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów, dla których organem prowadzącym jest

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXI/247/16 Rady Gminy Mielno z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.

U C H W A Ł A Nr XXI/247/16 Rady Gminy Mielno z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej. U C H W A Ł A Nr XXI/247/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

BRG Protokoł Nr 6/KPPRiU/2015 z posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej Rolnej i Urbanistyki z dnia 9 kwietnia 2015r.

BRG Protokoł Nr 6/KPPRiU/2015 z posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej Rolnej i Urbanistyki z dnia 9 kwietnia 2015r. BRG.0012.6.2015 Protokoł Nr 6/KPPRiU/2015 z posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej Rolnej i Urbanistyki z dnia 9 kwietnia 2015r. 1. Posiedzenie otworzył Przewodniczący KPPRiU Michał Otręba, stwierdzając

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XL/18 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 10 maja 2018 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XL/18 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 10 maja 2018 roku P R O T O K Ó Ł Nr XL/18 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 10 maja 2018 roku Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych od nr 2 do nr 18 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy Nieobecni:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/11 z obrad V Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 29 marca 2011 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr V/11 z obrad V Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 29 marca 2011 roku. P R O T O K Ó Ł Nr V/11 z obrad V Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 29 marca 2011 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 9 00 12 50 w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obrady V Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury z dnia 18 grudnia 2018r.

PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury z dnia 18 grudnia 2018r. PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury z dnia 18 grudnia 2018r. Posiedzeniu Komisji przewodniczył Robert Grzesiński - Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 192/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 29 maja 2018 roku

P R O T O K Ó Ł Nr 192/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 29 maja 2018 roku P R O T O K Ó Ł Nr 192/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 29 maja 2018 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 marca 2018 r.

PROTOKÓŁ NR XXXI.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 marca 2018 r. PROTOKÓŁ NR XXXI.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 marca Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 10 00 11 30. Ad. 1. Obrady XXXI Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/19

P R O T O K Ó Ł Nr IV/19 P R O T O K Ó Ł Nr IV/19 z obrad IV Sesji Rady Gminy Ostróda, w kadencji 2018-2023 odbytej dnia 18 stycznia 2019 r. o godz. 9:00 w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda Obrady IV Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 listopada 2017 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 listopada 2017 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 listopada 2017 r. Pani Józefa Rekieć Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 10. Ad. 1. Obrady XXVI Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokoły z sesji Rady Gminy 2012 r.

Protokoły z sesji Rady Gminy 2012 r. Wszystkie protokoły z posiedzeń sesji Rady Gminy Morawica znajdują się do wglądu w Biurze Rady Gminy w Morawicy (pokój 14 Urząd Gminy w Morawicy). Protokoły z sesji Rady Gminy 2012 r. 1. Protokół Nr XVIII/12

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 10/2015

P r o t o k ó ł Nr 10/2015 OR.0012.2.10.2015.PD P r o t o k ó ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie Obecni: według listy obecności. Nieobecny: Rafał Gierszewski z dnia 22 czerwca

Bardziej szczegółowo

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Pan Stanisław Kur.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Pan Stanisław Kur. P R O T O K Ó Ł N R 3 / 2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 17 marca 2011 roku o godz 8 30 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin. z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin. z dnia r. Projekt z dnia 14 maja 2018 r. autor: Wydział Gospodarowania Mieniem DRUK NR 1432-1 Uchwała Nr... z dnia... 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26/V/2016. posiedzenia Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 maja 2016 r.

Protokół nr 26/V/2016. posiedzenia Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 maja 2016 r. DPr-BRM-II.0012.2.7.2016 Protokół nr 26/V/2016 posiedzenia Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 maja 2016 r. I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: -

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie obrad.

Ad. 1 Otwarcie obrad. P R O T O K Ó Ł Nr XXXIII/13 z obrad XXXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 22 sierpnia 2013 roku.. Obrady Sesji trwały od godz. 8 00 8 40 w sali Nr 22 Urzędu Gminy Suwałki, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 z sesji Rady Gminy Poświętne w dniu 29 Kwietnia 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne

PROTOKÓŁ NR V/15 z sesji Rady Gminy Poświętne w dniu 29 Kwietnia 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne PROTOKÓŁ NR V/15 z sesji Rady Gminy Poświętne w dniu 29 Kwietnia 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo