PROTOKÓŁ NR 3/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY. DARŁOWO Z DNIA 20 marca 2007 ROKU. 2. Krzysztof Gliszczyski Zastpca Przewodniczcego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR 3/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY. DARŁOWO Z DNIA 20 marca 2007 ROKU. 2. Krzysztof Gliszczyski Zastpca Przewodniczcego"

Transkrypt

1 BR/0063-6/3/2007 PROTOKÓŁ NR 3/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY DARŁOWO Z DNIA 20 marca 2007 ROKU Obecni członkowie Komisji: 1. Emilia Gafka - Przewodniczca 2. Krzysztof Gliszczyski Zastpca Przewodniczcego 3. Józef Szymacha Członek 4. Antoni Szynkowski - Członek!"# $% "!"#$%

2 ! " #! $ % &' ( )& % * $ # + $ #, + - & ' " () * +,-$.* W zwizku z otrzymanym pismem ST /2007 Ministra Finansów okrelajcym ostateczne kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikajcych z ustawy budetowej, naley wprowadzi je do budetu Gminy Darłowo tj: - zwikszy cz owiatow subwencji ogólnej o kwot zł - zmniejszy udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwot zł Zachodniopomorski Urzd Wojewódzki ostatecznie rozliczył si z zawartej umowy, w roku ubiegłym, na budow przejcia na pla w Bobolinie. Kwota przekazana w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wynosi ostatecznie ,50 zł. Dochody te naley wprowadzi po stronie planu. W wyniku powyszych zmian budet zwikszył si o kwot któr proponuje przeznaczy na : zł - konserwacj rowów melioracyjnych zł - remonty dróg gminnych zł - prace społeczno uyteczne zł - utworzenie punktu przygotowania posiłków zł Proponuje równie dokona przemieszcze niektórych rodków tzn. 1/ zmniejszy rodki planowane na rozbudow obiektów szkolnych zł przeznaczajc je na: - budow drogi dojazdowej do sali gimnastycznej w Starym Jarosławiu zł - wykup gruntu pod budow w/w sali zł - budow sali gimnastycznej w Starym Jarosławiu zł - usługi pozostałe w OSP zł

3 - 3-2/ zmniejszy rodki na rozbudow wietlic wiejskich w kwocie zł przeznaczajc je na remonty wietlic wiejskich Wielkoci wprowadzone do budetu powoduj zmiany w załczniku Nr 3 do uchwały budetowej, jak równie maj wpływ na ostateczne kwoty budetu i ródła ich finansowania. Brzmienie ich przedstawiono w załczniku Nr 1 i 2 do niniejszego projektu uchwały.," )" /" 01% 1" # 2 / 1"0 "#03 2 1" 4 5/ 1" 4 5/1"4" 0"#5 "#5 && '"3)% 01# (0 "1+,-2.* Projekt uchwały dotyczy upowanienia Wójta Gminy Darłowo do zacignicia zobowizania wekslowego na zabezpieczenie kredytu zacignitego na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetowego. Warunkiem zabezpieczenia kredytu jest podjcie uchwały w sprawie upowanienia Wójta Gminy do zacignicia zobowizania wekslowego na zabezpieczenie kredytu.," )" /" 01% 1" # 2 / 1"0 "#03 2 1" 4 5/ 1" 4 5/1"4" 0"#5 &&& '"")" ")" 11 " 1 " 1 " (#0 / " #+,-7.* * Majc na uwadze wnioski Dyrektorów Szkół w sprawie zwikszenia stawki najniszego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoci jednego punktu decydujcego o wysokoci stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania nastpiło przygotowanie projektu uchwały. Obecnie obowizujca uchwała Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2006 r. ustalajca w/w stawki tj. odpowiednio 700,00 zł najnisze wynagrodzenie zasadnicze i 4,00 zł wartoci za jeden punkt ograniczaj moliwoci podwyszania wynagrodze dla pracowników nie bdcych nauczycielami zatrudnionymi w szkołach prowadzonych przez Gmin Darłowo. Minimalne wynagrodzenie za prac zgodnie z rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 12 wrzenia 2006 r. w sprawie wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac w 2007 r. wynosi 936,00 zł (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1227). W zwizku z powyszym przedstawienie projektu uchwały pod obrady Sesji jest zasadne. Przy proponowanym najniszym wynagrodzeniu zasadniczym w pierwszej kategorii zaszeregowania 800,00 zł i wartoci jednego punktu w wysokoci 5,00 zł - tabela punktowych rozpitoci dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników nie bdcych nauczycielami zatrudnionymi w szkołach prowadzonych przez Gmin przedstawia si nastpujco:

4 Kategoria zaszeregowania Liczba punktów Miesiczne wynagrodzenie zasadn. wg stawki obowizujcej od 1 kwietnia 2006r. Propozycja wynagrodz. zasadniczego od 1 kwietnia 2007r. - najnisze wynagrodz. - warto jednego punktu 700,00 4,00 800,00 5,00 I ,00-780,00 800,00-900,00 II ,00-800,00 905,00-975,00 III ,00-900,00 980, ,00 IV ,00-960, , ,00 V , , , ,00 VI , , , ,00 VII , , , ,00 VIII , , , ,00 IX , , , ,00 X , , , ,00 XI , , , ,00 XII , , , ,00 XIII , , , ,00 XIV , , , ,00 XV , , , ,00 XVI , , , ,00 XVII , , , ,00 XVIII , , , ,00 XIX , , , ,00 XX , , , ,00 XXI , , , ,00 miesiczne stawki wynagrodzenia zasadniczego ustala si jako sum najniszego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu liczby punktów ustalonych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania zgodnie z rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorzdowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorzdu terytorialnego /Dz.U. z 2005r. Nr 146 poz. 1222, Nr 160, poz. 1343, z 2006 r. Nr 38, poz.261/. zgodnie z rozp. 3 ust. 5 wysoko miesicznych kwot wynagrodzenia zasadniczego moe by wysza lub nisza od ustalonych w sposób, o którym mowa w ust. 3, nie wicej jednak ni 10%. Podwyszenie lub obnienie nie wicej ni o 10% nie dotyczy najniszego wynagrodzenia zasadniczego.," )" /" 01% 1" # 2 / 1"0 "#03 2 1" 4 5/ 1" 4 5/1"4" 0"#5 & '"")" 11 1 " 1 " 1 " 1( "# "1 " '! +,-.* W zwizku ze zmian przepisów w sprawie wynagradzania pracowników samorzdowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorzdu terytorialnego Dz. U. 06

5 - 5 - Nr 38 poz. 261 jak równie wzrostu kwoty najniszego wynagrodzenia od r. wynikajcej ze skutków inflacji, oraz potrzeb dostosowania zasad wynagradzania do potrzeb zatrudnienia pracowników nowo tworzonego punktu przygotowywania posiłków. W zwizku z powyszym zaistniała potrzeba dokonania zmiany składników wynagradzania.," )" /" 01% 1" # 2 / 1"0 "#03 2 1" 4 5/ 1" 4 5/1"4" 0"#5 ' 00#-99 &&.$:.7 ;17"1 "6 0 +,-*.* Rozstrzygniciem Nadzorczym z dnia 20 marca 2007 r. Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził niewano Uchwały Nr IV/29/2007 Rady Gminy Darłowo z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniajc uchwał w sprawie Regulaminu utrzymania czystoci i porzdku na terenie Gminy Darłowo. W uzasadnieniu podano, i przedmiotowa uchwała naruszyła art. 4 ust 1 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236,poz z pón. zm.). Zgodnie z jego treci regulamin utrzymania czystoci i porzdku na terenie gminy, uchwala rada gminy po zasigniciu opinii pastwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Zatem wymóg uzyskania przedmiotowej opinii winien by spełniony przed podjciem uchwały. Gmina Darłowo w dniu 5 marca 2007 r. wystpiła do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie o zaopiniowanie projektu uchwały zmieniajcego uchwał w sprawie Regulaminu utrzymania czystoci i porzdku na terenie Gminy Darłowo. W dniu 13 marca br. do Urzdu Gminy Darłowo wpłynło pismo Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie w sprawie wydania pozytywnej opinii do przedmiotowego projektu uchwały. & ' " "6 # " 11+, -;.* Zgodnie z art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 oraz Nr 23 poz. 136), zajcie pasa drogowego na cele niezwizane z budow, przebudow, remontem, utrzymaniem i ochron dróg, wymaga zezwolenia zarzdcy drogi w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenia o których mowa dotycz: 1) prowadzenia robót w pasie drogowym, 2) umieszczania w pasie drogowym urzdze infrastruktury technicznej niezwizanych z potrzebami zarzdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwizanych z potrzebami zarzdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 4) zajcia pasa drogowego na zasadzie wyłcznoci w celach innych ni wymienione w pkt 1-3.

6 - 6 - Organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarzdc jest jednostka samorzdu terytorialnego, wysoko stawek opłaty za zajcie 1 m 2 pasa drogowego, z tym e stawki opłaty, o których mowa w pkt 1, nie mog przekroczy 10 zł za jeden dzie zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w pkt 2, nie moe przekroczy 200 zł. Przy ustalaniu stawek, uwzgldniono: 1) kategori drogi, której pas drogowy zostaje zajty; 2) rodzaj elementu zajtego pasa drogowego; 3) procentow wielko zajmowanej szerokoci jezdni; 4) rodzaj zajcia pasa drogowego; 5) rodzaj urzdzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym. Ponadto w projekcie uwzgldniono zniki w opłacie za umieszczenia w pasie drogowym urzdze infrastruktury technicznej niezwizanych z potrzebami zarzdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za umieszczanie sieci wodocigowych i kanalizacyjnych stosujc stawk opłaty w wysokoci 1% stawek okrelonych w 3 ust. 1. Całkowicie zwalnia si z opłat, o których mowa w 3 ust. 1 umieszczenie urzdze sieci wodocigowych i kanalizacyjnych stanowicych własno Gminy Darłowo. W projekcie uchwały w 6 wprowadza si zapis dotyczcy dróg wewntrznych stosujc takie same stawki jak dla dróg gminnych, poniewa zgodnie z art.8 ust 2 i 3 ustawy o drogach publicznych mówi si e; budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewntrznych oraz zarzdzanie nimi naley do zarzdcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właciciela tego terenu, oraz finansowanie zada, o których mowa naley do zarzdcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właciciela tego terenu. Po wejciu w ycie przedstawionego projektu uchwały, traci moc uchwała Nr XIII/156/2004 Rady Gminy Darłowo z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za zajcie pasa drogowego na cele niezwizane z budow, przebudow, remontem, utrzymaniem i ochron dróg na obszarze Gminy Darłowo, dla których zarzdc jest Wójt Gminy Darłowo.," )" )" /" 01% % 1" # 2 / 1"0 "#03 2 1" 4 5/ 1" 4 5/1"4" 0"#5 && '" "0! < 1" " 1 / =&.$*$.:* - $::*+,- :.* Do Wójta Gminy Darłowo wpłynł wniosek o zmian planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwał Nr XXII/282/05 Rady Gminy Darłowo z dnia 30 czerwca 2005 r.,który dotyczy zmiany przeznaczenia działki nr 394/7, obr. Krupy na umoliwiajce budow składowiska odpadów. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pón. zm.) projekt planu winien by sporzdzony zgodnie z zapisami studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Po przeanalizowaniu zapisów studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania Gminy Darłowo, uchwalonego uchwał nr XLI/373/97 Rady Gminy Darłowo z dnia r. zachodzi potrzeba jego zmiany w celu umoliwienia przeprowadzenia zmiany planu.

7 >* *> &&& '" "0! < 1" " 1 / 1 0-9=&.$*$.:* $::*+,- $.*+,-$.* Do Wójta Gminy Darłowo wpłynł wniosek o zmian planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwał Nr XXII/282/05 Rady Gminy Darłowo z dnia 30 czerwca 2005 r., który dotyczy zmiany przeznaczenia działki nr 35/11,35/12, 35/13 obr. Dobiesław na umoliwiajce budow siłowni wiatrowej. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pón. zm.) projekt planu winien by sporzdzony zgodnie z zapisami studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Po przeanalizowaniu zapisów studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania Gminy Darłowo, uchwalonego uchwał nr XLI/373/97 Rady Gminy Darłowo z dnia r. zachodzi potrzeba jego zmiany w celu umoliwienia przeprowadzenia zmiany planu. &9 '" "0 "1 1" " 1 (" 0 3 (#(?"3 7./ 7$./ 7$./ 7$.7/ 7$.*/72./72$./77/77/77/7./*.$/.$/./;;.2/./;./:./2.2/2*. 32$./7:././;/(#(,<3 7./7$./*2./(#( 327.$/2.7/2./$.7/22./2.$/$:./ /2.7/2./$.7/22./2.$/$:./ 2./$;.+,-$.* Planowana zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy działek nr 394/7, obrb Krupy. Wnioskodawc zmiany jest właciciel tego terenu - Miasto Darłowo, w imieniu którego wniosek złoył Burmistrz Miasta Darłowo. Teren objty zmian w obowizujcym planie zagospodarowania przestrzennego połoony jest w granicach terenu oznaczonego symbolem RO 1 i przeznaczonego pod produkcj roln. Wniosek dotyczy zmiany tego przeznaczenia na umoliwiajce budow składowiska odpadów. Wnioskowany obszar przylega do istniejcego wysypiska odpadów innych ni niebezpieczne. 9 '" "0 "1 1" " 1 (" 0 3 (#(?"3 7./ 7$./ 7$./ 7$.7/ 7$.*/72./72$./77/77/77/7./*.$/.$/./;;.2/./;./:./2.2/2*. /2.2/2*. 32$./7:././;/(#(,<3 7./7$./*2./(#( 327.$/2.7/2./$.7/22./2.$/$:./ 2./$;.+,-$.*

8 - 8 - Wnioskowana zmiana planu dotyczy zmiany przeznaczenia terenu dz. nr 35/11,354/12, 35/13 obrb Dobiesław, oznaczonego w obowizujcym planie jako teren produkcji rolnej ( RO 1) na teren z moliwoci budowy elektrowni wiatrowej. Wnioskodawc zmiany jest właciciel terenu. Obszar proponowany do zmiany jest połoony w ssiedztwie terenów oznaczonych w obowizujcym planie jako tereny rolne z moliwoci budowy elektrowni wiatrowych. 9& '"" ) 6"0"6A ;*.$/2;*.$/2;*.:/ 2;*.;%.+,-$$.* Po zapoznaniu si z wnioskiem P Krzysztofa Gileta zam. Wiekowo w sprawie sprzeday działki oznaczonej numerem geodezyjnym nr 487/31 o pow. 988 m 2 połoonej w obrbie ewidencyjnym Wiekowice, gmina Darłowo Wójt Gminy Darłowo postanowił przedłoy propozycj projektu uchwały dot. sprzeday działek: nr 487/31 o pow. 988 m 2, nr 487/30 o pow. 996m 2, nr 487/29 o pow. 996m 2, nr 487/28 o pow. 0,0997 m 2 w drodze przetargu. W planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone s symbolem MU -1 teren zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciliwych oraz produkcji rolnej. 9&& '"" ) 6"0"6A ".+,-$2.* Po zapoznaniu si z wnioskiem PP Adam Subicki, Renata Subicka, Piotr Subicki, Julian Elias zam. Darłowo w sprawie sprzeday w drodze bezprzetargowej na ich rzecz działki nr 455/2 o powierzchni 1200 m 2 połoonej w obrbie ewidencyjnym Domasławice celem polepszenia warunków przyszłej zabudowy budynków mieszkalnych i gospodarczych Wójt Gminy Darłowo postanowił przedłoy propozycj projektu uchwały dot. sprzeday w/w działki, ale w drodze przetargu. W planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone s symbolem MU 1 teren zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciliwych oraz produkcji rolnej. 9&&& && '"" )"6A 6"0 "6A. 3 1 ;*./;*./;*.$/ Po zapoznaniu si z wnioskiem P Zdzisław Pitkowski zam. Barzowice w sprawie sprzeday w drodze bezprzetargowej na jego rzecz działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: nr 87/1

9 - 9 - o pow m 2, nr 87/2 o pow m 2, nr 87/3 pow.1756 m 2, nr 87/5 o pow.1562 m 2, nr 87/7 opow.1585 m 2, nr 87/8 o pow m 2 połoone w obrbie ewidencyjnym Barzowice, gmina Darłowo Wójt Gminy Darłowo postanowił przedłoy propozycj projektu uchwały dot. sprzeday w/w działek, ale w drodze przetargu. W planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone s symbolem MU-1- teren zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciliwych oraz produkcji rolnej. 9& '"" )"6A 6"0 "6A. 3 1 $:.2 0(.+,-$.* Wójt Gminy Darłowo postanowił przedłoy pod obrady Rady Gminy Darłowo propozycj uruchomienia procedur sprzeday w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej numerem geodezyjnym 39/24 o powierzchni 119 m 2 połoonej w obrbie ewidencyjnym Dbki, stanowicej własno Gminy Darłowo w trybie bezprzetargowym na rzecz włacicieli działki przyległej nr 39/23, celem poprawienia warunków jej zagospodarowania. W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MU -1 - teren zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciliwych oraz produkcji rolnej. 9 '"" "" )"6A 6"0 "6A. 3 1 $:.7/$:./ $:.*/$:.:/$:.0(.+,-$*.* Wójt Gminy Darłowo postanowił przedłoy pod obrady Rady Gminy Darłowo propozycj uruchomienia procedur sprzeday w drodze bezprzetargowej działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: nr 39/25 o pow. 208m 2, nr 39/26 o pow. 231 m 2, nr 39/27 o pow. 374m 2, nr 39/19 o pow. 48m 2, nr 39/21 o pow. 474m 2 połoonych w obrbie ewidencyjnym Dbki, stanowicej własno Gminy Darłowo w trybie bezprzetargowym na rzecz włacicieli działek przyległych, celem poprawienia warunków ich zagospodarowania, według załczonego szkicu. W planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone s symbolem MU 1 teren zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciliwych oraz produkcji rolnej. 9 & '"" "" )"6A 6"0 "6A ,-$;.* Wójt Gminy Darłowo postanowił przedłoy pod obrady Rady Gminy Darłowo propozycje uruchomienia procedur sprzeday w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej numerem geodezyjnym 87/6 o powierzchni 538 m 2 połoonej w obrbie ewidencyjnym Barzowice, stanowicej własno Gminy Darłowo w trybie bezprzetargowym na rzecz właciciela działki przyległej nr 86, celem poprawienia warunków jej zagospodarowania.

10 W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MU- 1 teren zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciliwych oraz produkcji rolnej. 9 && '"" "" )"6A 6"0 "6A. 3 " 1.:%.+,-$:.* Wójt Gminy Darłowo po zapoznaniu si z wnioskiem PP Krystyna i Mieczysław Gondek zam. Wicie postanowił przedłoy pod obrady Rady Gminy Darłowo propozycj uruchomienia procedur sprzeday w drodze bezprzetargowej czci działki z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 101/9 o powierzchni ogólnej 7663m 2 połoonej w obrbie ewidencyjnym Wicie, stanowicej własno Gminy Darłowo w trybie bezprzetargowym na ich rzecz jako włacicieli działek przyległych nr 93/1 i 101/8, celem poprawienia warunków ich zagospodarowania. W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MU 2 teren zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciliwych oraz produkcji rolnej. 9 &&& '" " " "6 " )")( "10 "" # " 0 1 +,-2.* W dniu 15 marca 2007 roku radni: p. Emilia Gafka, p. Irena Brzeziska, p. Marian Szczepaniak, p. Jan Róycki, p. Mieczysław Jczek, p. Mirosław Gałuszkiewicz złoyli propozycj podwyki diet w nastpujcych wysokociach: Ustala si nastpujce diety za prac w samorzdzie gminnym, a w szczególnoci za udział w posiedzeniach organów Rady Gminy Darłowo i naradach samorzdu Gminy Darłowo: dotychczas/ propozycje: 1/ za posiedzenia Rady Gminy - 110,00 zł /150,00 zł 2/ za posiedzenia stałej komisji Rady jako jej członkowi - 110,00 zł/150,00 zł 3/ jako przewodniczcemu komisji /stałej, doranej/ za posiedzenie komisji - 140,00 zł/180,00 zł 4/ za posiedzenie Komisji Organizacyjno-Programowej, której jest członkiem - 110,00 zł/150,00 zł Komisja Rewizyjna przyjła powyszy projekt do wiadomoci, bez adnych uwag. Wszystkie analizowane przez komisj materiały na sesj stanowi załczniki do niniejszego protokołu.

11 > >. / / 0 1! & 4 # 0 &! 5 # 6 &3 & & % & & %B/)' 1 " 1/ " ) 6 B"- " " "#0 3 # C " " B 0 % "( % 6A "67"* DE (# ) " 1 1 C "" B % "( % 6A(37"*7 DE )" C " " B0 4'"5 %6A ( 6$";* $:1 DE 2 " C " "? F4!<5 %6A 3"*;$ DE % )/) 1 ( 1 ( "#0B 3 +"1 G>&" "! &"G C+"181(H " "! <" ' 1 1 +"1 G>&" "! 8B " " 1 01 ( ""? B3 /7 ( 1 #1 07:..* :1* (# ( ' 1 % 6A ( " " " " 1 'I", B "#/ ) 1 ( ( " B 3 +"1 81(% ""!1J"?B "#3/ ( 1 # * 7 1 * (# ( ( ' 1 6A ( " "" " 1

12 >> % ) ""#0" " 1( ' 1 " 3 7 " " A " -(.. $ " - 7 " - " " 1 +) 6'(. (A ().H " A37"* /) ( $ " )$"; ")/ < "" )/)(# C %' ( (# ; ". / / 1/". 8 % 1 A" / 1;" ") $;" "% " ()" :" ; ";" % / #2*"; % B "# ' 1 1*" "6 " " BH H K *""1 " H, "" "#" B 7 *""1 " D- " "" 3 B "> * " " 1 ", )" K "" 3 * " " 1 " ""3 /") * " " 6 " E" ""3"> * " " 1 " J H K "" 3 * " " 1 " "1""3 L%, ( 6A 1 " 01 )<"" /)" (" 7" LI", ( (( A " 1 2 "( " " " " 1 3 / ("1 1/ ("1

13 >$> LG B " 1 "/ " ) (#0 " ) "M LI", 3()" " $". (".! " $" > 1 2"$ > " $7" C " C6 6 "6 7" C"1.1/B. "1.1/B. DGH 3$$7"$ % /)0(A 1(," "" )6A32;" 81 " ) ) ) A*$7" ;" % "" ( 6 3 $$ " C " )" #6AC" " % LD! " L%3" B"0#$/7" (.( "#AA " #./ (# /7" (/ "/*" (.## /". % B "#/) " " 1, " A27 " %"# ( 1 + # H "1!" 0 "# % " " " A" 0 #/ #" 0"#" J 6 (# " 27" L, " B" <"C " # 6 ' L% 3 0(# 17( " 3!/J) /0( && % ") 04!"6,5 ' 1 " " / )"" 1 ' "#(" % () 4ID-!ND% 5 ',( "% "1," (3 $7/ ' " " B#% "" 4+"181(5!1 J" 81 6A " " 7222/ ) A 1" "6 72 " "" 1" 6 "

14 >2>? " ("", "3 $::2/ / 13 B" % 1 I" 8 O" "%! "322/ 6"1 37:::2/ L%, % 6 H"(#0) " "",M L%3H"(# 6" "" H 0(""6 (" 1 LD! "3)/)1 )A 1H " (#""6, &&& '% " 0 "134!D=D &H-D!EP?-D %!EDPH JD8!ND%&+5 % 6A " "3 */ + 0 B" 6 I",I "637*:7/ - <2 * ""6;2/;; / 7/ 6I",I % 6/ ) " " #" B".! + # H " "1 %I", )/)"("1"!J"(# " A$" H$Q B"/ ) "# "A 7Q 6 # () 1 ( A % " "< A "# 1 " 0) /% ) 1/)1 ("# " -( ) "1 " C" ; 7, + * 3! " " 8 9 " 3! $ + # : & # '! # $ % ' ( ) / 0 #

15 ; < ;,8H&!JDG%&PJ-D" 3 GH&=&DDI,DC'G%8-&?R?DSSSSSSSS 'G%8-&?R?DSSSSSSSS =&!?PT!,&,P!E8ICD!EU'?D D!EU'?DSSSSSS SSSSSS $!PHD?FDJVGIC?N8-G,SSSSSSSSSSS?N8-G,SSSSSSSSSSS 2D-E8-&!P-,8%!,&C?N8-G,SSSSSSSSS?N8-G,SSSSSSSSS '3

-$!../0111234523667" #33%3667$!..!%. 8 9 :#";<"752366=$

-$!../0111234523667 #33%3667$!..!%. 8 9 :#;<752366=$ !"#$%&'() "#$%&'()#*+, #*+, -%.'(')/*0(%1$%'(,2 #)1'3%#$34)0$.$3+ %#$34)0$.$3+5#$%"*1'(.$6.3 #$%"*1'(.$6.3 #)1'34)1304)"#)+*"()+ 4)1304)"#)+*"()+5 #)1'3)')4%.+( )')4%.+(5.$4*'%++ #)1'3,9%'(,0$)#+)'(.$,9%'(,0$)#+)'(.$5.$4*'%++

Bardziej szczegółowo

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80"(&$:(/='-*

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80(&$:(/='-* !"#$%&"'%(,$"-.-'/(0.$1#$-.*2 $%#34'0#"#3)5%#$&(1-."#6"3(7.08. %#$&(1-."#6"3(7.08. '-'4$").5 *:$-.*0#'%)'-."#5 '-;

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Lista zaproszonych goci stanowi załcznik Nr 2 do niniejszego protokołu. Lista obecnoci sołtysów stanowi załcznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Lista zaproszonych goci stanowi załcznik Nr 2 do niniejszego protokołu. Lista obecnoci sołtysów stanowi załcznik Nr 3 do niniejszego protokołu. !"" #$%&'" Przewodniczcy Rady Gminy p. Władysław Krakowiak o godzinie 10 otworzył Sesj i po powitaniu radnych i goci owiadczył, e zgodnie z list obecnoci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy BR/0063-3/5/2004 Protokół nr 5/2004 z posiedzenia komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej z dnia 14 czerwca 2004 roku. OBECNI NA POSIEDZENIU: radny Antoni Szynkowski

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku OR.I. 0063 3/3/07 Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2007 roku Posiedzenie Komisji Gospodarki odbyło si 26 lutego 2007 r. w Ratuszu ul. Stary Rynek 1 w godz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU I SPRZEDA SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO I. Sprzeda gruntów 1. Nieruchomoci sprzedane w trybie przetargu. W 2014 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

ycie r r r r r.

ycie r r r r r. LP. NUMER UCHWAŁY DATA UCHWALENIA TYTUŁ (w sprawie) Data wejcia w ycie OGŁOSZENIA W Wojewódfzkim Dzienniku Urzdowym ZMIANY/UCHYLENIA/ INNE INFORMACJE (termin obowizywania) 1 3 4 5 6 7 8 1. I/1/90 7.06.1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo Wielk.06.9.193 UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo (Pozna, dnia 17 stycznia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r.

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r.

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przeniesienia wydatków budetowych pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały.

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały. UCHWAŁA Nr XX/135/08 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjcia Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczyła p. Emilia Gafka Przewodniczca Komisji.

Obradom przewodniczyła p. Emilia Gafka Przewodniczca Komisji. BR/0063-6/15/2005! " " Posiedzenie odbyło si wspólnie z KOMISJ GOSPODARKI GMINNEJ, FINANSÓW I BUDETU. PROJEKTY UCHWAŁ OMAWIANE BYŁY PRZEZ WÓJTA GMINY DARŁOWO PANA FRANCISZKA KUPRACZA. GŁOSOWANIA NAD POSZCZEGÓLNYMI

Bardziej szczegółowo

-Projekt - Uchwała nr XLIV/.../2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 marca 2006 roku

-Projekt - Uchwała nr XLIV/.../2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 marca 2006 roku -Projekt - Uchwała nr XLIV/.../2006 z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie: ustanowienia odznaki honorowej Zasłuony dla ochrony p.po. Powiatu Wodzisławskiego". Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21, art. 9 ust.

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie terytorialnym (tekst

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 FN-0913/16/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul. Pokoju 4A Kontrol

Bardziej szczegółowo

Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300.

Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300. Załcznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Cisek Nr XV/58/2004 z dnia 19 stycznia 2004 roku PLAN WYDATKÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2004 rok Plan na Zadania 2004 rok zlecone Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 127.000

Bardziej szczegółowo

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXVI Sesję Rady Gminy Darłowo. 2. Wolne wnioski i zapytania.

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXVI Sesję Rady Gminy Darłowo. 2. Wolne wnioski i zapytania. B R/0063-2/11/2005 PROTOKÓŁ NR 11/2005 Z POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI GMINNEJ, FINANSÓW I BUDŻETU Z DNIA 29 listopada 2005 roku Obecni na posiedzeniu: radny Jerzy Błaszczyk - Przewodniczący Komisji radny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UKAZAŁO DI W DZIENNIKU USTAW Z DNIA LISTOPADA 2006 ROKU, NR 216, POZYCJA

UKAZAŁO DI W DZIENNIKU USTAW Z DNIA LISTOPADA 2006 ROKU, NR 216, POZYCJA !"#$% Przewodniczcy Rady Gminy p. Władysław Krakowiak o godzinie 10 otworzył Sesj i po powitaniu radnych i goci owiadczył, e zgodnie z list obecnoci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r.

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budetu miasta Zielona Góra na rok 2005. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r.

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. - Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku

UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, placówek owiatowych oraz Orodka Usług Opiekuczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/143/09 Rady Gminy Wielbark z dnia 23 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/143/09 Rady Gminy Wielbark z dnia 23 kwietnia 2009 r. EF A EDDDB A Załcznik Nr 2 Rozstrzygnicie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalecych do zada własnych gminy zwizanych z uchwaleniem miejscowego

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r.

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 19.12.2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni Na podstawie art. 201 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o pomocy pastwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/311/09 Rady Gminy Gi ycko z dnia 21 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXVI/311/09 Rady Gminy Gi ycko z dnia 21 kwietnia 2009 r. A EDDDA 1219 UCHWAŁA Nr XXVI/311/09 Rady Gminy Giycko w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrcbie geodezyjnym wsi Grajwo. Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WARUNKI I REGULAMIN PRZETRAGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

DODATKOWE WARUNKI I REGULAMIN PRZETRAGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO DODATKOWE WARUNKI I REGULAMIN PRZETRAGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzeda nieruchomoci gruntowej, niezabudowanej, połoonej w Zielonej Górze przy ul. Reja w obrbie 19, oznaczonej geodezyjnie nr działki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzib we Włoszczowie z dnia 22 maja 2007 roku

UCHWAŁA NR 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzib we Włoszczowie z dnia 22 maja 2007 roku UCHWAŁA NR 1/2007 Na podstawie art. 420 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co nastpuje: 1 Uchyla si tajno głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej przez Walne Zgromadzenie.

Bardziej szczegółowo

??& $( &/2$"

??& $( &/2$ !"# $"%& '"%( $)*+%,"-"$ $./.0" $122" $34$"," %%+2( 5"%",1$6 /%$7289+%-"$- '( 1. 2.!"#$%"&'!" 3. ()''"#% 4. * %) %) ' + +8:;"--2"//% ;2$-$'2

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

Zmienia si Regulamin Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowy tekst stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmienia si Regulamin Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowy tekst stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Nr 7/05 XIII Sprawozdawczo-Wyborczego XIII Okrgowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w Kielcach z dnia 26.02.2005r. w sprawie Regulaminu Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut niniejszy, okrela form prawn, organizacyjn oraz zasady funkcjonowania Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

('%.& 1!+%),2##3,. '45%#,. '45%#,. %#") . 7#('#& %#* + '%.(%.++7#7+!& %5#*# 9 <

('%.& 1!+%),2##3,. '45%#,. '45%#,. %#) . 7#('#& %#* + '%.(%.++7#7+!& %5#*# 9 < 1. '#&()#* +'%,!"#(-. %#" ('#%./&.+('% *#.& + 2. + 0. ('%.& 1!+%),2##3,. '45%#,. '45%#,. %#") 3.. '#.+ +(6.'%#-"-(,#*7#'0 +). 7#('#& %#* + '%.(%.++7#7+!& %5#*# 89: 89: 9 ; 9 9 9 < < Komisja dokonała analizy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

1) 3 otrzymuje brzmienie:

1) 3 otrzymuje brzmienie: Załcznik Nr l do Uchwały Zarzdu Powiatu Nr 176/220/05 z dnia 9 listopada 2005 r. Z dniem 9.XI. 2005 r. wprowadza si nastpujce zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzdu Pracy w Kielcach : 1)

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr P.0151/ 63 /2006 Burmistrza Miasta Sandomierza

Zarzdzenie Nr P.0151/ 63 /2006 Burmistrza Miasta Sandomierza Zarzdzenie Nr P.0151/ 63 /2006 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 24.07.2006 w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 rok Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej w Urzdzie Gminy Białopole

Protokół kontroli problemowej w Urzdzie Gminy Białopole Protokół kontroli problemowej w Urzdzie Gminy Białopole Jednostka kontrolowana: Urzd Gminy Białopole ul. Chełmska 1 22-135 Białopole Kierownik jednostki kontrolowanej: Wójtem Gminy Białopole jest Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

Wzór Załcznik nr 3. Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny

Wzór Załcznik nr 3. Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny Wzór Załcznik nr 3 INF D R Podstawa prawna: Termin składania: Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny Art. 26c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 147/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku

Uchwała Nr 147/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku Uchwała Nr 147/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie połczenia Wojewódzkiej Przychodni Chorób Płuc i Grulicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r.

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło onego w obr bie Barany, gmina Ełk, obejmuj cego

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło onego w obr bie Barany, gmina Ełk, obejmuj cego FFFD BABBAB Załcznik nr 2 do uchwały nr LXXV/597/2010 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu połoonego w obrbie Barany, gmina Ełk, obejmujcego działk o nr ewid. 48/2, jest zgodny z ustaleniami

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXXXIV/05 z posiedzenia Zarzdu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 24 lutego 2005 roku

PROTOKÓŁ NR LXXXIV/05 z posiedzenia Zarzdu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 24 lutego 2005 roku PROTOKÓŁ NR LXXXIV/05 z posiedzenia Zarzdu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 24 lutego 2005 roku Zarzd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta Przewodniczcy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 marca 2011 r.

UCHWAŁA Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 marca 2011 r. CBBFEBF 1034 UCHWAŁA Nr V/28/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Szczytno kwartał ulic Przemysłowa - Wielbarska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU

REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU Zatwierdzony uchwał Rady Nadzorczej nr 15/2004 z dnia 2004-12-29 Chorzów 2004 rok I. Postanowienia ogólne 1 Dokumentem stwierdzajcym prawo do uytkowania lokalu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY SKĄPE

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY SKĄPE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/225/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 grudnia 2012 r. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY SKĄPE 1. Podstawa opracowania. Niniejsze opracowanie sporządzone

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 464/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej.

ZARZDZENIE NR 464/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. ZARZDZENIE NR 464/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego Urzdu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r.

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Mały w Tychach Na podstawie art.7

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r. RAPORT BIECY Nr 11/2015 Data sporzdzenia: 03.06.2015 r. Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe Tre raportu:

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r.

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. w sprawie zmian w budecie gminy. Na podstawie art. 109 i 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r.

UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r. UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r. W sprawie: zakresu usług opiekuczych oraz szczegółowych zasad przyznawania i odpłatnoci za usługi opiekucze Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 czerwca 2005 r. nakazujca wypełnienie w stosunku do Skarcego, obowizku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-22-3/07 id. 951085 Zielona Góra, 20 listopada

Bardziej szczegółowo

LEGENDA: SKALA 1 : GRANICA OBSZARU OBJÊTEGO PROJEKTEM MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UL. ARKI BO KA - OBWODNICA W OPOLU

LEGENDA: SKALA 1 : GRANICA OBSZARU OBJÊTEGO PROJEKTEM MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UL. ARKI BO KA - OBWODNICA W OPOLU Za³¹cznik do uchwa³y Nr XXXII/285/04 Rady Miasta Opola z dnia 27 maja 2004 r. N LEGENDA: SKALA 1 : 10 000 GRANICA OBSZARU OBJÊTEGO PROJEKTEM MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UL. ARKI BO

Bardziej szczegółowo

1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem

1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Uchw ała Nr 68/221/16 Zarządu Pow iatu Opoczyńskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sp rawie zmi an w budżecie n a 201 6 r. Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Omówienie wanych ródeł dochodów budetowych na 2006 rok

Omówienie wanych ródeł dochodów budetowych na 2006 rok WSTP Stosownie do art. 52 ust. 2 ustawy o samorzdzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z pón. zm.) Burmistrz Warki przedkłada projekt budetu na 2006 rok w zakresie dochodów i wydatków, z załczeniem

Bardziej szczegółowo

! " # # $ % & ' #! &!! ( " $ '!! ( ) ' * +!! & "! "! &-.! * ) / & * ' 0 12 * 3 4 * 4 * 5 # 3 & & */ 6! 7 % #! ' & / ' " 8! * ) 6 " 0, *! 9 8) : */ 7!

!  # # $ % & ' #! &!! (  $ '!! ( ) ' * +!! & ! ! &-.! * ) / & * ' 0 12 * 3 4 * 4 * 5 # 3 & & */ 6! 7 % #! ' & / '  8! * ) 6  0, *! 9 8) : */ 7! !" #$%&'("! " # # $ % & ' #! &!! ( " $ '!! ( ) ' * +!! & "! ", ' #! &-.! * ) / & * ' 0 12 * 3 4 * 4 * 5 # 3 & & */ 6! 7 % #! ' & / ' " 8! * ) 6 " 0, *! 9 8) : */ 7! &9 *. & 7! /, " # ;

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXI/201/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 25 czerwca 2008r.

Uchwała nr XXI/201/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 25 czerwca 2008r. Uchwała nr XXI/201/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 25 czerwca 2008r. Druk Nr B/212/08 w sprawie ustalenia opłat i zasad umieszczania róŝnych form reklam, szyldów oraz tablic informacyjnych na obiektach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r.

UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r. UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 63, 64, i części działki 99/2

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył radny Antoni Szynkowski Przewodniczcy Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej.

Obradom przewodniczył radny Antoni Szynkowski Przewodniczcy Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej. BR/0063-3/7/2004 Protokół 7/2004 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej z dnia 13 wrzenia 2004 roku Obecni na posiedzeniu: radny Antoni Szynkowski

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 33/2013. posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku.

Protokół nr 33/2013. posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku. Protokół nr 33/2013 posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku. Członkowie Komisji zebrali si w Stargardzkim Centrum Kultury,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r. UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: zmiany budetu i w budecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu... 2006 roku w Warszawie pomidzy :

POROZUMIENIE. zawarte w dniu... 2006 roku w Warszawie pomidzy : Załcznik do uchwały Nr 1388/289/06 Zarzdu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2006 r. POROZUMIENIE w sprawie przedsiwzicia inwestycyjnego Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej odprowadzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku W sprawie zmiany w uchwale budetowej Gminy Kobierzyce na 2005 rok Nr XXXV/436/04 z dnia 16 grudnia 2004 roku Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. ROZBUDOWA ULICY KAWCZYSKIEJ - BOCZNEJ I ULICY LENEJ BOCZNEJ w Dbicy

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. ROZBUDOWA ULICY KAWCZYSKIEJ - BOCZNEJ I ULICY LENEJ BOCZNEJ w Dbicy Egz. 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA ULICY KAWCZYSKIEJ - BOCZNEJ I ULICY LENEJ BOCZNEJ w Dbicy Działki budowlane: Inwestor: Projektant: Projektanci: wg ZAŁCZNIKA NR I TOM

Bardziej szczegółowo

Informacja o liczbie wychowanków wraz z o wiadczeniem o aktualno ci uprawnie do otrzymywania dotacji z bud etu miasta Nowe Miasto Lubawskie.

Informacja o liczbie wychowanków wraz z o wiadczeniem o aktualno ci uprawnie do otrzymywania dotacji z bud etu miasta Nowe Miasto Lubawskie. DAACACB Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/174/08 Rady Miejskiej w Nowym Miecie Lubawskim z dnia 18 listopada 2008 r....... (nazwa i adres niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/430/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 17 marca 2005 r.

Uchwała Nr XXXVI/430/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 17 marca 2005 r. Uchwała Nr XXXVI/430/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie rachunków dochodów własnych w jednostkach budetowych miasta Jaworzna. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE GOSPODARK ODPADOW W GMINIE

ZARZ DZANIE GOSPODARK ODPADOW W GMINIE ZARZDZANIE GOSPODARK ODPADOW W GMINIE WSTP USTAWA 1 PODSTAWOWE DECYZJE PRZY WDRAANIU ANIU USTAWY o o o o ADRESAT 1) SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTAA Z REALIZACJI 1) MARSZAŁEK

Bardziej szczegółowo