RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH MIESZKAŃCÓW I PRACOWNIKÓW SAMORZĄDÓW POWIATU GORLICKIEGO DROGI I TRANSPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH MIESZKAŃCÓW I PRACOWNIKÓW SAMORZĄDÓW POWIATU GORLICKIEGO DROGI I TRANSPORT"

Transkrypt

1 RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH MIESZKAŃCÓW I PRACOWNIKÓW SAMORZĄDÓW POWIATU GORLICKIEGO DROGI I TRANSPORT Rafał Masłoń Warszawa r

2 Spis Treści 1 Wprowadzenie Metodologia Drogi i transport Podsumowanie Załącznik 1 Scenariusz wywiadów pogłębionych Załącznik 2 Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego

3 1 WPROWADZENIE Badania społeczne i marketingowe pełnią służebną rolę w stosunku do wszelkiego rodzaju przedsięwzięć podejmowanych tak przez przedsiębiorstwa, jak i instytucje. Stosowanie metod badawczych powinno zawsze być odpowiedzią na zapotrzebowanie informacyjne związane z realizacją programów, projektów czy nawet bieżącej działalności. Informacje uzyskane w badaniach przyczyniają się do poprawy jakości procesów decyzyjnych, a w konsekwencji do funkcjonowania w lepszym kontakcie ze społeczną rzeczywistością. Badania społeczne są również domeną samorządów. Większość JST wprowadziło ankiety diagnozowania poziomu zadowolenia klientów. Pomiary oczekiwań mieszkańców są także jedną z podstaw w opracowywaniu strategii rozwoju gmin, miast czy powiatów. Różne metody badań stosowane są podczas realizacji większości projektów z funduszy zewnętrznych prowadzonych w samorządach. Duża część spotkań władz samorządowych z mieszkańcami może być do pewnego stopnia traktowana jako naukowe zbieranie danych socjologicznych. Powyższe przykłady wskazują na głębokie zakotwiczenie badań społecznych w działalności JST. Dlatego też do realizacji podstawowego celu projektu "Kompetentny urząd, zadowoleni mieszkańcy", czyli zwiększenia zdolności instytucjonalnej do podnoszenia stopnia dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w dziedzinach oświaty, ochrony zdrowia, transportu publicznego i zarządzania drogami posłużono się badaniami społecznymi. Ideą projektu jest promowanie integracji działań na dwóch obszarach: powiatu zawierciańskiego i powiatu gorlickiego we wskazanych powyżej sektorach. Badania społeczne realizowane w projekcie mają wspomóc przeprowadzenie zintegrowanej (powiatowo-gminnej) diagnozy stanu zaspokojenia lokalnych potrzeb społecznych w zakresie usług objętych projektem, a także uzupełnić dane do opracowania modelu formalnoorganizacyjnego usprawnienia świadczenia usług publicznych. Znacząca rolę badań przykłada się również do opracowania założeń i późniejszej realizacji platformy konsultacji społecznych, narzędzia wspomagającego działania urzędów, odpowiadające na potrzeby mieszkańców w zakresie ich uczestnictwa w podejmowaniu kluczowych dla samorządu decyzji. W przypadku przedstawionych poniżej badań istotą jest zewnętrzna współpraca JST z sąsiadami dla lepszego świadczenia usług publicznych. Takie podejście wymuszane jest z jednej strony ograniczanymi wciąż możliwościami finansowymi samorządów, a z drugiej koniecznością zwiększenia efektywności działania samorządu, jak i podnoszenia jakości usług publicznych jako sposobu budowania przewagi konkurencyjnej samorządu. Idea kooperacji pomiędzy samorządami gminnymi na obszarze powiatu oraz pomiędzy gminami a administracją powiatową ma w projekcie szczególną wagę. Identyfikacja zakresu i poziomu 3

4 współpracy stanowi jeden z podstawowych celów badań prowadzonych w urzędach i wśród mieszkańców. Ze względu na wskazany powyżej cel uznano, że podstawową metodą służącą zbieraniu danych będą wywiady z urzędnikami i mieszkańcami. Pozwolą one na zdiagnozowanie obszarów szczególnie intensywnej współpracy lub pól deficytów kooperacji. Wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe w najlepszym stopniu nadają się do eksploracji sfery organizacyjnej i społecznej funkcjonującym w środowisku lokalnym. 4

5 2 METODOLOGIA Do realizacji głównego celu, czyli identyfikacji poziomu zadowolenia mieszkańców i pracowników z realizacji trzech zadań samorządów: ochrony zdrowia, edukacji oraz dróg i transportu zastosowano metody jakościowe. Celem pośrednim była identyfikacja wymiarów funkcjonowania trzech obszarów, określenie problemów, metod ich rozwiązywania. Dodatkowym celem prowadzenia badań była diagnoza metod stosowanych do konsultowania działań w trzech obszarach oraz nastawienie urzędników i mieszkańców do idei konsultacji społecznych. Ustalono, że podział na dwa obszary funkcjonalne powoduje konieczność przeprowadzenia wywiadów lub wywiadów grupowych w każdym obszarze wśród wszystkich urzędów i mieszkańców na danym terenie. Obszary funkcjonalne dwóch powiatów: zawierciańskiego i gorlickiego uzupełniono o wywiady w gminach i starostwach według rozróżnienia: w starostwach powiatowych wykonano po 10 wywiadów z urzędnikami, w gminach po 4 wywiady. Powodem rozróżnienia było nakierowanie na lepsze zrozumienie roli powiatu w obszarach funkcjonalnych oraz bardziej rozbudowana administracja w starostwach. W każdej z gmin wśród 4 wywiadów dobierano pracowników według klucza merytorycznego. Po jednym z wywiadów realizowano z osobami odpowiedzialnymi za obszary: zdrowie, edukacja oraz transport i drogi. Ostatni z 4 wywiadów realizowany był z przedstawicielem kierownictwa urzędu (najczęściej był to sekretarz, ale również wójtowie, burmistrzowie i wiceprezydenci miast). Z uwagi na to, że w ramach wielu gmin nie ma urzędników odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną, wywiad prowadzony był z urzędnikiem zajmującym się kwestiami społecznymi. W starostwach prowadzono po 2 wywiady w ramach jednego obszaru, dwa wywiady z kierownictwem oraz dodatkowo 2 wywiady z osobami odpowiedzialnymi za komunikację społeczną lub kwestie społeczne (łącznie 10 wywiadów). Badania mieszkańców odbywały się metodą zogniskowanych wywiadów grupowych. Na spotkania umawianych było około 10 osób, z czego w wywiadach uczestniczyło, zgodnie z metodologią, od 6-9 osób. Na spotkania umawiani byli liderzy lokalnej opinii, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na danym terenie. Wybór organizacji oraz kontakt z mieszkańcami odbywał się niezależnie od urzędu. Badania urzędników realizowano metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych. Jest to technika badań jakościowych, w której badacz prowadzi rozmowę z respondentem. Nie jest to jednak zwykła rozmowa, ale opiera się na przygotowanym wcześniej scenariuszu. Dokument ten nie zawiera konkretnych pytań, lecz wytyczne, jakie tematy rozmowy należy podjąć. Wywiad ma strukturę swobodną, mniejsze znaczenie ma kolejność zadawanych pytań, a większe uzyskanie określonych informacji. Tematy są eksplorowane bardzo 5

6 dogłębnie, prowadzący wywiad dopytuje i stara się zrozumieć nie tylko fakty, ale motywy zachowania badanego. Zasadniczą rolę w badaniu odgrywają umiejętności i doświadczenie osoby prowadzącej wywiad. Ponieważ wywiady pogłębione są rozmową sam na sam z respondentem, prowadzący musi zdobyć jego zaufanie, by uzyskać czasami bardzo osobiste opinie. Technika ta wymaga rejestrowania rozmowy na dyktafonie. Do analizy niezbędna jest transkrypcja materiału audio na tekst. Sama analiza również wymaga specjalnych kwalifikacji i umiejętności, zwłaszcza że interpretacja wywiadu zawiera duży element subiektywności. Wywiady indywidualne stosuje się, gdy zachodzi potrzeba eksploracji pola zainteresowań, przygotowania do konstruowania narzędzi jakościowych lub do interpretacji trudnych do wyjaśnienia wyników badań ilościowych. Badania mieszkańców prowadzono metodą zogniskowanych wywiadów grupowych. Tym różni się ona od wywiadu indywidualnego, że prowadzący badanie, nazywany moderatorem, przepytuje jednocześnie grupę kilku osób. Zazwyczaj grupy fokusowe mają liczebność od 5 do 9 osób, lecz w specyficznych przypadkach może być ich mniej lub więcej. Ważną cechą grupy jest jej homogeniczność, powinno się unikać zróżnicowania grup ze względu na płeć, wiek, status społeczny czy predyspozycje intelektualne. Wynika to z zasadniczego celu prowadzenia badań tą metodą, czyli wewnętrznej dyskusji grupowej i interakcji w grupie. Dzięki tej metodzie można w tym samym czasie zdobyć informacje od kilku osób pogłębiając je dodatkowo o spostrzeżenia dotyczące dyskusji pomiędzy uczestnikami. Wywiady tą metodą charakteryzują się większą złożonością organizacyjną. Wymagane jest zebranie odpowiedniej grupy osób w jednym miejscu o jednym czasie. Często na spotkanie zaprasza się więcej osób i prowadzi się selekcję tych, którzy lepiej pasują do profilu grupy i dają większą rękojmię udzielania informacji i aktywnego uczestniczenia w dyskusji. Wywiady grupowe, z uwagi na dyskusję wielu osób, muszą być nagrywane, co umożliwia późniejsze zidentyfikowanie, jak kształtowała się rozmowa, która osoba wypowiadała dane poglądy i jak te poglądy zmieniały się w trakcie dyskusji. Zogniskowane wywiady grupowe realizuje się w specjalnych pomieszczeniach zwanych fokusowniami, które są wyposażone w weneckie lustra umożliwiające zleceniodawcy obserwację wywiadu. W miejscowościach, gdzie nie ma fokusowni wywiady realizuje się w wynajętych pomieszczeniach, a rejestrowane są w wersji audio. 6

7 3 DROGI I TRANSPORT W kompetencjach każdego samorządu leżą zadania dotyczące dróg, ulic, mostów i transportu zbiorowego mieszkańców. Kwestia dróg to w Polsce zazwyczaj pięta achillesowa, niezależnie od szczebla samorządowego czy instytucji państwowych. W badaniach ilościowych zadowolenia mieszkańców prowadzonych w wielu samorządach w latach utrzymanie dróg zawsze znajdowało się na czele listy zadań najgorzej ocenianych przez respondentów. Dla przykładu w badaniach na próbie 2300 mieszkańców samorządów szczebla powiatowego i gminnego jedynie 28% badanych wypowiedziało się pozytywnie o zaangażowaniu urzędów w wypełnianie zadań związanych z drogami i transportem 1. Charakterystyczne jest również, że uogólniając wyniki można dojść do wniosku, że mieszkańcy gmin oceniają działania swoich urzędów lepiej niż dzieje się to w przypadku powiatów. Niestety, w przypadku powiatu gorlickiego i gmin leżących na jego terenie nie posiadamy danych ilościowych, jednak tendencja preferowania w ocenie samorządów gminnych jest zauważalna również w badaniach jakościowych. Ogólna ocena jakości dróg jest bardzo zróżnicowana, widać to nawet na przykładzie wypowiedzi tych samych osób. Z jednej strony respondenci zwracali uwagę na trudności, ograniczenia i braki, a z drugiej zachwalali sytuację komunikacyjną i jakość dróg. Szczególnie dużo pozytywnych słów dotyczyło wysiłków i działań władz, poszczególnych urzędników i całych samorządów. Niezadowolenie ze stanu dróg projektowane było przez urzędników na mieszkańców: w tej chwili te drogi są w miarę dobre, no ale jeszcze miejscami są odcinki, które wymagają dużych nakładów jeszcze i spotykają sie z niezadowoleniem mieszkańców. Zdaniem urzędników, mieszkańcy nie są zadowoleni z dróg na terenie powiatu: dotyczy to w równym stopniu dróg powiatowych, jak i gminnych (miejskich). Główną przyczyną braku zadowolenia urzędników są braki finansowe: Na zasoby potrzebne do remontu, utrzymania i powstawania nowych dróg zwracają uwagę prawie wszyscy respondenci pytani w urzędach. Wydaje się, że nawet intensywne działania samorządów nie są w stanie w najbliższym czasie zaspokoić potrzeb mieszkańców: te drogi są w różnym stanie. Niestety, jeszcze na terenie miasta jest trochę dróg, które mają nawierzchnię gruntowo-żwirową. Oczekiwania mieszkańców znane są urzędnikom: prócz tego wszyscy by chcieli, mnie też sie marzy, żeby każdy do domu miał asfalt, tę dróżkę, żeby butów nie musiał zmieniać do autobusu. Bo tak się zdarza. Ludzie swoje buty biorą w reklamówce, w gumowcach przechodzą, ale środki finansowe nie pozwalają na zaspokojenie potrzeb wszystkich mieszkańców. 1 M. Jarnicki, M. Wachowicz, Co mówią klienci Jednostek Samorządu Terytorialnego, w: Jakość urzędu to satysfakcja klienta, Warszawa 2011, ss

8 Ciekawe jest, że negatywne opinie częściej można usłyszeć od urzędników niż od mieszkańców. O ile drogi powiatowe wymagają, zdaniem mieszkańców, większej troski, to drogi gminne właściwie otrzymują jedynie oceny pozytywne. Poniższe 6 ogólnych ocen należy do przedstawicieli sześciu gmin z powiatu gorlickiego: Drogi się poprawiły, Drogi są poremontowane, W porównaniu z tym,co było to jest dużo lepiej, Teraz to już prawie dobrze jest, Bardzo dobre tu są drogi!, To jest chyba konik naszej gminy. Mieszkańcy szczególnie mocno akcentują różnicę pomiędzy obecnym stanem dróg a tym, który był dawniej: tutaj były kiedyś fatalne te drogi. To była masakra. Z mojego punktu widzenia to nawet za dobre teraz są. W kwestii dróg zadowolenie mieszkańców wypływa z ich jakości, jak również ze starań, jakie podejmują samorządy, by stan ten jeszcze poprawić: są i gminne takie drogi asfaltowe porobione też, do przysiółków. Jak Pan widział u nas zabudowana jest bardzo rozproszona. To nawet do kilku domów, jak jest inicjatywa ludzi, że chcą, aby samorząd im pomógł, to samorząd zawsze jest na tak i pomaga im w budowie. Do najważniejszych przyczyn trudnej sytuacji drogowej zaliczane jest ukształtowanie terenu i cechy terytorialne powiatu. Zdaniem urzędników, pagórkowaty teren utrudnia utrzymanie dobrego stanu dróg. Duże nachylenia źle działają na samą strukturę drogi, jak i utrudniają jej utrzymanie, zwłaszcza w okresie zimowym: bardzo dużo dróg na zboczach stromych, problem jest z utrzymaniem, z odbudową. Potrzebne są na to dość duże środki finansowe, tych dróg mamy dość dużo. Oprócz tego, najważniejsza rzecz dla mieszkańców to mosty. Bo wioska jest zlokalizowana wzdłuż rzeki, ale grunty są po drugiej stronie rzeki. Drugi problem to duży teren gminy przy małym jej zaludnieniu: gmina, która jest duża a mieszkańców jest mało, dlatego sieć dróg jest duża, gdzie po przekątnej gminy jest prawie 50 km, to jest to dość duży obszar. Małe zaludnienie prowadzi do sytuacji, gdzie drogę trzeba prowadzić dla kilku posesji: to są mieszkańcy Śląska, mieszkańcy Dolnego Śląska, mieszkańcy z Warszawy, mieszkańcy tu, bliżej, z Krakowa czy z Bielska Białej. I ci ludzie, każdy buduje dom, kupuje działkę i potrzebuje, żeby miała dojazd. Warunki geograficzne mają wpływ nie tylko na same drogi, ale również na ich utrzymanie: nie stać nas na odśnieżanie dróg w systemie patrolowym, tylko generalnie interwencyjnie odśnieżamy - tam, gdzie są interwencje, tam odśnieżamy. Mimo zaangażowania wielu instytucji, część dróg nie jest odśnieżana "do czarnego asfaltu". Urzędnicy niektórych gmin wyraźnie wskazują, że na ich terenie problem odśnieżania został rozwiązany: jeśli chodzi o odśnieżanie, to mamy przyjętą zasadę, że wszystkie drogi gminne są odśnieżane. Co roku robimy przetarg i wykonawców wybieramy, przeważnie dwóch. Gmina podzielona jest na rejony i wykonują to odśnieżanie. Nie zdarza się tak, żeby dzień była nieprzejezdna dana droga. Są udrażniane w miarę szybko. Konsekwencją ukształtowania terenu jest również niebezpieczeństwo zniszczenia drogi przez powodzie lub podtopienia: słabą stroną są drogi, które ulegają nam niszczeniu przez klęski 8

9 żywiołowe, powodzie i częste opady deszczu, które nawiedzają. Pracownicy gmin wskazują, że zniszczenia spowodowane przez powodzie naprawiane są z specjalnego funduszu, jednak nie do końca zaspokaja on szkody wyrządzone przez przyrodę. Mieszkańcy mają jednak swoje zdanie na temat negatywnych skutków powodzi w wymiarze drogowym: no 15 lat temu to tutaj była masakra, ale wszystko powolutku się zmienia, no też dobrze, że była ta powódź parę lat temu to zrobili drogę (śmiech). Kolejnym czynnikiem wpływającym na stan dróg jest ciężki transport. Dotyczy to ciężarówek o dużej ładowności, które zjeżdżają z dróg krajowych o odpowiedniej nośności na drogi gminne, które nie są przystosowane do takich ciężarów. Urzędnicy powiatowi wskazują również na niszczenie dróg przez firmy dokonujące wyrębu lasu: u nas problemem jest wywózka drewna z lasu. Właściwie wywozić to drewno w takim okresie, jak te drogi są najbardziej namoknięte, czyli na wiosnę, po ścince zimowej na wiosnę się wywozi to drzewo z lasu a wtedy te drogi mają najmniejszą nośność. Problem ten zauważają nie tylko urzędnicy. Część mieszkańców, zwłaszcza gmin leżących na południe od Gorlic wskazuje na negatywne skutki gospodarki leśnej: natomiast jeśli chodzi o wywóz drewna i o tym chciałam powiedzieć, to mamy potworny problem z drogami. Bo lasy państwowe działają na tej zasadzie, że robią wycinkę, sprzedają drewno i drewno wywozi już przewoźnik. I oni mówią: To nie my niszczymy drogi, to nie nasza sprawa, to nie nasz problem. Innym problemem, który częściowo wiąże się z ukształtowaniem terenu, ale bardziej z zaszłościami historycznymi to szerokość jezdni na drogach gminnych: jeśli chodzi o drogi gminne, to mankamentem jest szerokość tych dróg. Taki były kiedyś zrobione, przeważnie jest to trzy metry szerokość jezdni. Nie ma możliwości, trzeba by było przebudowywać całe ciągi dróg. Jest to większe przedsięwzięcie związane z wykupem gruntów, z pracami geodezyjnymi, które na pewno trwałyby i byłoby to kosztowne. Wiec pasy drogowe bardzo wąskie zostały powydzielane. Mamy nawet takie pasy drogowe, że cały pas ma dwa metry. W wielu gminach, zwłaszcza tych na południe od Gorlic, szerokość jezdni to poważny problem. Poszerzenie drogi oznacza nie tylko konieczność wysiłku organizacyjnego i finansowego, czasem dotyczy to również problemów społecznych: ale z kolei jak chcemy wykupić teren pod mijanki przy tych drogach nie ma szans. Ktoś po prostu nie i nie pozwoli, nie sprzeda, nie pozwoli urządzić tej mijanki, bo to jest jego i koniec. Oprócz tego przebieg tych dróg nie zawsze odpowiada przebiegowi w ewidencji: i teraz trzeba by było to wywłaszczać, robić podziały gruntów, odkupić część działki od mieszkańców za odszkodowanie, albo przekładać drogę. Jeżeli jest możliwość, to się drogę przekłada, jeżeli nie ma, to trzeba drogę wykupić. Są problemy - część ludzi rozumie, a część ludzi z tej samej miejscowości nie. Na problemy z porozumieniem się z mieszkańcami zwraca uwagę wielu urzędników. Kwestia przedstawiana jest jako bezzasadny upór niektórych mieszkańców, odpornych na racjonalne 9

10 argumenty, niechętnych do jakiegokolwiek kompromisu: po prostu nie chce, żeby sąsiad miał dobrze i zrezygnuje z tej drogi asfaltowej po to, żeby sąsiadowi zrobić na złość. Przykłady wymieniane przez urzędników można by mnożyć: były takie przypadki, że mieliśmy pieniądze, mieliśmy promesę od ministra na odbudowę drogi zniszczonej po powodzi, nie ma do dziś zgody mieszkańców, więc te pieniądze, za zgodą ministra, przeznaczyliśmy na inne zadanie. Doświadczenia z takim podejściem niektórych mieszkańców prowadzą do utrwalenia się mało aktywnej postawy urzędników, którzy dla uniknięcia kłopotów gotowi są w ogóle nie podejmować społecznie ryzykownych problemów: natomiast czasami jest mniej kłopotów, jak się nic nie robi niż jak zaczniemy coś robić. Przypuśćmy, jest jakiś wniosek mieszkańców o wykonanie odbudowy czy przebudowy drogi, żeby jakieś przyzwoite parametry spełniała. Dziewięciu jest zadowolonych, jeden będzie niezadowolony, bo on nie chce, nie potrzebuje, chce, żeby był taki stan, jak dotychczas, bo np. w przypadku jakichś dużych spadków podłużnych na drodze, jemu się będzie koń ślizgał po asfalcie. Przekładanie się problemów drogowych na problemy społeczne dotyczy dokładnie tak samo gmin, jak i powiatu. Znaczna część mieszkańców nie zna zarządcy danego odcinka drogi, mieszkańcy nie wiedzą, czy dziurawa droga należy do kompetencji gminy, powiatu czy województwa. Nawet jeśli mieszkańcy znają przynależność drogi, to i tak zwracają się do najbliższej im "władzy" czyli do urzędu gminy: jak przyjdzie mieszkaniec, to nie przychodzi do starosty, tylko "panie wójcie, bo tam jest dziura w drodze, ja nie będę jechał do powiatu". I gospodarz, który tu gospodarzy jemu wszystko się zwala, musi obsłuchiwać od mieszkańców, bo starosta jest daleko. Podobną refleksją podzielił się jeden z urzędników starostwa: mimo, że mamy cztery kategorie dróg: krajowe, powiatowe, wojewódzkie, gminne, to jest tak, że jak mieszkaniec widzi w drodze dziurę, to nie jedzie do Krakowa, tylko przychodzi do nas i mówi, że jest dziura. Prowadzi to do sytuacji, gdzie zaniedbania jednej instytucji spada na barki innej. Między innymi z tego powodu wójtowie i burmistrzowie zgadzają się uczestniczyć finansowo w remontach dróg powiatowych. Pięćdziesięcioprocentowy udział w kosztach remontu drogi powiatowej to dla gmin często niechciany podatek na rzecz powiatu. Oczywiście z wyremontowanej drogi korzystają również mieszkańcy gminy, więc władze tej ostatniej zgadzają się na takie rozwiązania, kierując się korzyścią mieszkańców: jeszcze powiat wyciąga rękę, żeby wójt gminy im dopłacił do każdego realizowanego wniosku, programu. Czyli jeżeli powiat realizuje jakąś inwestycję, to sie stara, żeby gmina w części mu dopłaciła jako ich udział w starostwie. Dotyczy to nie tylko samych dróg, ale i chodników, które są ważne dla gmin, a niekoniecznie dla zarządzającego drogą powiatu: gmina musi za projekt zapłacić, gdzie droga jest modernizowana przez powiat, ale gmina musi robić chodnik. Powiatu chodnik nie interesuje, bo później trzeba go będzie utrzymać w zimie. Mieszkańcy zauważają, że remonty dróg powiatowych oraz chodniki realizowane są przy aktywnym, finansowym udziale gmin: drogi powiatowe. Przechodzą przez gminę. Gmina 10

11 niestety musi partycypować w kosztach i nie stać niekiedy gminy na te pieniądze, które powinna dołożyć. Nie przeszkadza to jednak mieszkańcom na wyrażanie uznania i zadowolenia ze skutków "wymuszonej" współpracy: tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni z chodników przede wszystkim, bo to jest jednak droga przelotowa ta główna i jak trzeba przejść kawałek na nogach to były problemy jak nie było chodników. Transport w powiecie gorlickim również w dużej mierze uzależniony jest od geograficznego ukształtowania terenu. Centrum powiatu, gęściej zaludnione, ze względu na miejski charakter posiada komunikację miejską: urząd ma swoją spółkę Miejski Zakład Komunikacyjny, który zajmuje się transportem publicznym. Oczywiście z tego tytułu, bo taki transport nie jest dochodowy, miasto musi wykładać środki finansowe na finansowanie usług nierentownych. Niestety, ze względu na niedochodowy charakter zakład niechętnie realizuje kursy poza Gorlice: ze względów finansowych nie opłaca im się na teren gminy naszej startować. Żądają dotacji a gmina nie ma takiej możliwości. Prywatne firmy transportowe weszły na rynek. Nie jest to tak jak dawniej, tak często. W gminach oddalonych od Gorlic funkcjonuje jedynie prywatny sektor transportowy nastawiony na zysk, który nie do końca zgadza się z sugestiami mieszkańców co do częstotliwości kursów. Jeden z urzędników gminy z południa powiatu kwestię transportu podsumował wprost: tu autobus nie kursuje, komunikacja zbiorowa nie kursuje. Dla mieszkańców transport publiczny jest kwestią dosyć istotną. Mieszkańcy gmin, zwłaszcza tych położonych blisko Gorlic, bardzo cenią sobie komunikację miejską. W terminologii mieszkańców komunikacja funkcjonuje pod nazwą MKS i jest synonimem wygody, punktualności, a przede wszystkim możliwości wpływania na rozkład jazdy. Wadą jest konieczność współfinansowania przejazdów z budżetów gminnych, jednak zdaniem mieszkańców, ponoszone koszty są racjonalne: no generalnie prywatne to jeździ malutkim busikiem, nóg się nie rozprostuje, torby jak się jedzie to też nie ma jak położyć, a MKS-y są duże. Największą wadą komunikacji prywatnej jest nastawienie wyłącznie na zysk, gdzie jakość usług schodzi na dalszy plan: nie jest za dobrze, bo jest tylko jedna firma prywatna, która obsługuje tutaj ten teren i do niektórych wsi, najdalej położonych, w ogóle nie dojeżdża. W sobotę jest kilka kursów, w niedzielę nie ma ani jednego. Zdaniem mieszkańców, również konkurencja wśród prywatnych przewoźników nie poprawia jakości usług, a czasem ma negatywne konsekwencje: sami ci busiarze wylewali dziecko z kąpielą, że tak powiem, bo była między nimi konkurencja i chodziło o to, żeby wysłać kurs dwie/trzy minuty przed następnym. Mieszkańcy zauważają jeszcze jedną wadę braku dobrej organizacji transportu publicznego. Chodzi o negatywny wpływ na ruch turystyczny w regionie: przyjeżdża turysta do Gorlic i nawet w Gorlicach nie ma informacji, gdzie jest jakiś plac po starym dworcu, nie ma 11

12 skumulowanej komunikacji. Te busy, każda firma odjeżdża z innego przystanku, nie ma jakiegoś centralnego dworca. Urzędnicy, mimo solidnej wiedzy na temat stanu dróg, starają się wykazać aktywnością i w rozmowach znajdowali wiele zalet tak stanu dróg, jak i swojego zaangażowania w rozwiązywanie problemów z drogami i transportem zbiorowym: nie ma takiej drogi, do której w miarę potrzeby dojazdu pogotowia i straży nie można było dojechać. Dość dużo zrobiliśmy nawierzchni asfaltowych w ostatnich latach. No a te asfaltowe modernizujemy do stanu takiego, żeby były przejezdne cały czas, żeby spełniały warunki, które miałyby spełniać. Są to wąskie drogi i staramy się, żeby też były w jakimś standardzie utrzymywane, żeby mieszkańcy z nich mogli korzystać. Większość gmin o współpracy w kontekście dróg i transportu lakonicznie wspomina o relacjach z powiatem. Ocena jakości tej współpracy jest wysoka i trochę mniej entuzjastyczna, gdy urzędnicy wypowiadają się o konieczności współfinansowania remontów dróg powiatowych: jeśli chodzi o drogi, to współpracujemy z powiatem, robimy wspólne inwestycje. Tak jak był remont dróg powiatowych, to gmina dołożyła swoje środki do tego i wspólnie były robione. Bardzo ważne jest to, aby dobrze współpracować z innymi jednostkami samorządowymi i my dużo współpracujemy tutaj najbliżej nas Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Powiatowy Zarząd Drogowy, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki. Głosy z punktu widzenia starostwa również zwracają uwagę na potrzebę finansowego uczestnictwa gmin: współpracujemy z każdą gminą i staramy sie coś robić. Sprawa chodników przy drogach to raczej uczestniczą przeważnie gminy, finansują to i przekazują nam później w użytkowanie. Współpraca horyzontalna nie napawa optymizmem: potrzebna by pewno była, aczkolwiek mizerna ta współpraca jest z innymi gminami. Tu musi być wola obydwu stron. Nie zawsze jest. Zresztą my nie mamy wiele takich przypadków, gdzie byłoby potrzebne dodatkowe połączenie drogami gminnymi pomiędzy gminami ościennymi. Na dzień dzisiejszy współpracy takiej nie ma, bo nie ma wspólnych wniosków. Ostatnio była robiona modernizacja tej drogi z programu trans granicznego, to gmina Sękowa i gmina Uście i powiat. A tak, to między gminami nie ma takiej. Podsumowaniem oceny współpracy pomiędzy gminami może być wypowiedź jednego z urzędników: a tak to raczej każdy sobie. 12

13 4 PODSUMOWANIE Kondycja dróg w powiecie gorlickim nie jest najgorsza - to opinia mieszkańców. Ciekawe jest, że urzędnicy o stanie dróg wypowiadają się znacznie krytyczniej niż mieszkańcy. Większość przyczyn obie strony upatrują w brakach funduszy na utrzymanie, naprawę i budowę nowych dróg. Spośród różnych rodzajów dróg najlepsze oceny mieszkańców zebrały drogi gminne. Urzędnicy widzą w nich źródło problemów ze względu na ich małą szerokość, podatność na uszkodzenia i skomplikowany stan prawny. Dla mieszkańców większym problemem są drogi powiatowe oraz brak chodników wzdłuż dróg o największym nasileniu ruchu. Problemy transportu zbiorowego są zdecydowanie odmienne w mieście Gorlice i okolicznych gminach, przy czym im większa odległość od miasta powiatowego, tym braki w transporcie publicznym większe i bardziej dotkliwe dla mieszkańców. Zdaniem mieszkańców, administracja powiatowa nie do końca jest w stanie organizować, wspierać i rozwiązywać problemy komunikacyjne, a współpraca odbywa się w stosunkach bilateralnych pomiędzy gminami a Zakładem Transportu Miejskiego. Ogólna uwaga dotycząca badań wskazuje, że różnice pomiędzy wypowiedziami urzędników i mieszkańców dotyczą nie tylko pól zainteresowań, problemów czy jakości oceny poszczególnych zadań realizowanych przez urząd. Można powiedzieć, że najważniejsza odmienność dotyczy mentalnego podejścia do działań urzędów wyrażanego różnicą pomiędzy procesem a produktem. Pracownicy urzędów w swoich wypowiedziach akcentują działania, wysiłki, organizowanie, współpracę. Natomiast język mieszkańców nakierowany jest na efekty, rezultaty, zmianę, jakość i konkretne wyniki i produkty. Mając do dyspozycji transkrypcje wywiadów urzędników i mieszkańców można znaleźć mnóstwo przykładów podziału czasowników na niedokonane i dokonane. Dodatkowo rozmowy z liderami lokalnej opinii wskazują, że mieszkańcy mają duże oczekiwania względem władz samorządowych, wyraźnie wykraczające poza funkcję administracyjną. Zmiany gospodarcze i związane z nimi likwidacje dużych zakładów przemysłowych w regionie skłaniają niektórych do poszukiwania innych źródeł dochodu. Mimo deklarowanej dużej aktywności i zaradności mieszkańców tego obszaru, przedstawiciele organizacji pozarządowych obecni na spotkaniach wskazywali na konieczność mobilizacji władz samorządowych w kierunku poszukiwania nowych możliwości rozwoju regionu. Badani wskazywali na dobre warunki dla rozwoju turystyki oraz na konieczność współdziałania dla tworzenia warunków umożliwiających szersze wykorzystanie walorów regionu. Oczekiwania te kierowano szczególnie do władz powiatowych oraz poszczególnych gmin. 13

14 5 ZAŁĄCZNIK 1 SCENARIUSZ WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH Drogi i transport 1. Wprowadzenie a. Jak najkrócej opisać gminę/powiat b. Jakie są mocne i słabe strony gminy/powiatu c. Najważniejsze problemy, wyzwania 2. Drogi i transport a. Jaki jest stan dróg, jak wygląda transport zbiorowy b. Jakie są ich mocne strony c. Jakie są problemy i wyzwania d. Jak ocenia poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców w tym zakresie e. Jak wygląda sprawa zarządzania drogami w gminie/powiecie (transport drogowy) f. Jak wygląda podejmowanie decyzji zwykłych i kluczowych (kto podejmuje decyzje) g. Czy występuje nacisk grup interesu z wewnątrz gminy/starostwa (urząd) i z zewnątrz (mieszkańcy, przedsiębiorcy, rodzice ) 3. Konsultacje a. Czy istnieje potrzeba konsultowania decyzji dotyczących dróg oraz transportu zbiorowego z mieszkańcami b. Czy sprawy dotyczące dróg oraz transportu zbiorowego są konsultowane z mieszkańcami (z odbiorcami usług) c. Jakie sprawy są konsultowane z mieszkańcami d. Czy występują formalne konsultacje społeczne e. Jakie jest nastawienie urzędników do zasięgania opinii mieszkańców f. Jaki powinien być stopień sformalizowania takich konsultacji g. Z jakimi "kategoriami" mieszkańców powinno się prowadzić konsultacje h. Jakie metody konsultacji są preferowane (spotkania, strona internetowa gminy, szkół, prasa, maile, telefony, ankiety) i. Kto powinien organizować i prowadzić takie konsultacje 4. Współpraca z innymi JST na obszarze powiatu i jej wpływ na zarządzanie drogami i transport drogowy. a. Czy współpraca jest potrzebna (jak bardzo) b. Czy taka współpraca ma miejsce 14

RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH MIESZKAŃCÓW I PRACOWNIKÓW SAMORZĄDÓW POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO DROGI I TRANSPORT

RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH MIESZKAŃCÓW I PRACOWNIKÓW SAMORZĄDÓW POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO DROGI I TRANSPORT RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH MIESZKAŃCÓW I PRACOWNIKÓW SAMORZĄDÓW POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO DROGI I TRANSPORT Rafał Masłoń Warszawa 29.07.2014r Spis Treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Metodologia... 5 3 Drogi

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH MIESZKAŃCÓW I PRACOWNIKÓW SAMORZĄDÓW POWIATU GORLICKIEGO EDUKACJA

RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH MIESZKAŃCÓW I PRACOWNIKÓW SAMORZĄDÓW POWIATU GORLICKIEGO EDUKACJA RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH MIESZKAŃCÓW I PRACOWNIKÓW SAMORZĄDÓW POWIATU GORLICKIEGO EDUKACJA Rafał Masłoń Warszawa 29.07.2014r Spis Treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Metodologia... 5 3 Edukacja... 7 4 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie celów badania. Zakresu poruszanych tematów. Informacja o nagraniu przebiegu rozmowy i zapewnienie anonimowości

Wyjaśnienie celów badania. Zakresu poruszanych tematów. Informacja o nagraniu przebiegu rozmowy i zapewnienie anonimowości Ciesz-Lab. Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Scenariusz Zogniskowanego Wywiadu Pogłębionego FGI I Aranżacja dyskusji. Wyjaśnienie celów badania. Zakresu poruszanych tematów. Informacja o nagraniu przebiegu

Bardziej szczegółowo

Narzędzie przygotowane w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu

Narzędzie przygotowane w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu Scenariusz do indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej (dyrektorami/kierownikami powiatowych centrów pomocy rodzinie, gminnych ośrodków pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Wydawca: Wydawnictwo AGH Wstęp Ktoś mógłby powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST KWESTIONARIUSZ ANKIETY Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest pozyskanie informacji nt. współpracy kaliskich organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń)

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Scenariusz wywiadu pogłębionego z Nauczycielem Filozofii Scenariusz wywiadu pogłębionego z nauczycielem filozofii Dzień Dobry, Nazywam

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE

Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW

DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW Wnioski z procesu konsultacyjnego zrealizowanego w maju 2009r. we wszystkich powiatach regionu Artur KRAWCZYK Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o dotację etap pierwszy (diagnoza)

Formularz wniosku o dotację etap pierwszy (diagnoza) Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2010 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży Formularz wniosku o dotację etap pierwszy

Bardziej szczegółowo

BAROMETR MARKI MIEJSCA

BAROMETR MARKI MIEJSCA BAROMETR MARKI MIEJSCA BAROMETR MARKI MIEJSCA PUNKT WYJŚCIA Moment przełomowy Kończy się czas dokumentów strategicznych i entuzjastycznych pierwszych działań Zaczyna się czas organicznej pracy Z mniejszymi

Bardziej szczegółowo

LOKALNEGO INDEKSU JAKOŚCI WSPÓŁPRACY

LOKALNEGO INDEKSU JAKOŚCI WSPÓŁPRACY OPRACOWANIE WYNIKÓW BADANIA LOKALNEGO INDEKSU JAKOŚCI WSPÓŁPRACY W GMINIE STRYSZÓW BADANIE NA WEJŚCIU SUCHA BESKIDZKA, GRUDZIEŃ 2013 R. 1. Wstęp Prezentowany raport to opracowanie wyników badania ankietowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu Scenariusz do indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) z kluczowymi przedstawicielami organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń aktywnie zajmujących się rehabilitacją społeczną i zawodową osób

Bardziej szczegółowo

Wybrane przykłady partycypacji w Europie Tytuł slajdu Jak opisać i zmierzyć partycypację społeczną? seminarium Warszawa, 10 grudnia 2010

Wybrane przykłady partycypacji w Europie Tytuł slajdu Jak opisać i zmierzyć partycypację społeczną? seminarium Warszawa, 10 grudnia 2010 Wybrane przykłady partycypacji w Europie Jak opisać i zmierzyć partycypację społeczną? seminarium Warszawa, 10 grudnia 2010 1 Na podstawie publikacji zawierającej 17 przykładów dobrych praktyk : 1. Strategie

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym

Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym Fundacja Wspomagania Wsi Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym Wyniki badania ankietowego Opracował: Karol Kaczorowski Warszawa, październik 2011 1 S t r o n a Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ZOGNISKOWANE WYWIADY GRUPOWE. Wojciech Puczyńśki Kamil Jakubicki Bartosz Kaliszewski

ZOGNISKOWANE WYWIADY GRUPOWE. Wojciech Puczyńśki Kamil Jakubicki Bartosz Kaliszewski ZOGNISKOWANE WYWIADY GRUPOWE Wojciech Puczyńśki Kamil Jakubicki Bartosz Kaliszewski Definicja Zogniskowany wywiad grupowy (grupa fokusowa, dyskusja grupowa) metoda badawcza wykorzystywana w badaniach jakościowych

Bardziej szczegółowo

Raport z II tury badania satysfakcji klientów JST GMINA RADOMYŚL NAD SANEM. Warszawa, sierpień 2013r. opracował: Michał Weseliński

Raport z II tury badania satysfakcji klientów JST GMINA RADOMYŚL NAD SANEM. Warszawa, sierpień 2013r. opracował: Michał Weseliński Raport z II tury badania satysfakcji klientów JST GMINA RADOMYŚL NAD SANEM opracował: Michał Weseliński Warszawa, sierpień 2013r. 1 Spis treści 1. Kontekst badań... 3 2. Metodologia... 3 2.1. Metody i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 20 minut. Jej wyniki zostaną opracowane i udostępnione publicznie w formie raportu.

ANKIETA. Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 20 minut. Jej wyniki zostaną opracowane i udostępnione publicznie w formie raportu. ANKIETA STAN WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ I SAMORZĄDOWĄ ORAZ SŁUŻBAMI MUNDUROWYMI W REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ZWIERZĄT Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wywiady z pracownikami Poczty Polskiej w Kleczewie

Wywiady z pracownikami Poczty Polskiej w Kleczewie Wywiady z pracownikami Poczty Polskiej w Kleczewie Dnia 22 października 2014 roku przeprowadziliśmy wywiad z naczelnik poczty w Kleczewie, panią Kulpińską, która pracuje na tym stanowisku ponad 30 lat.

Bardziej szczegółowo

Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych

Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych PROPOZYCJA PARTNERSTWA Projekt badawczy dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Pakt dla edukacji. VIII Kongres Zarządzania Oświatą Warszawa, 25-27 września 2013 r.

Pakt dla edukacji. VIII Kongres Zarządzania Oświatą Warszawa, 25-27 września 2013 r. VIII Kongres Zarządzania Oświatą Warszawa, 25-27 września 2013 r. Pakt dla edukacji Czy można pokonać oświatowe problemy komunikacyjne we władzach i w urzędzie JST Jan Zięba Oświata to najważniejsze zadanie

Bardziej szczegółowo

Przykład dot. projektu składanego przez Gminę. Gmina X. Tereny zalane w wyniku powodzi lub podtopieo w gminie X w 2010 r.

Przykład dot. projektu składanego przez Gminę. Gmina X. Tereny zalane w wyniku powodzi lub podtopieo w gminie X w 2010 r. Wyjaśnienia dla wnioskodawców przygotowujących wnioski o dofinansowanie w ramach działania 7.3 B Projekty realizowane na obszarach zniszczonych przez powódź RPO WP W związku z powtarzającymi się pytaniami

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Milena Rokiczan Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Milena Rokiczan Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Współpraca Biznes NGO: stan wiedzy, dotychczasowe doświadczenia, postawy i oczekiwania Milena Rokiczan Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Plan prezentacji Plan prezentacji O czym będzie mowa? 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Samorząd to prawo jakiejś grupy osób do samodzielnego i niezależnego decydowania o swoich sprawach. Natomiast z prawno administracyjnego punktu widzenia samorząd oznacza powierzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

Gminy niestety nie mogą, choć jest to w ich interesie i mają możliwości finansowe, partycypować w kosztach budowy i remontów dróg krajowych.

Gminy niestety nie mogą, choć jest to w ich interesie i mają możliwości finansowe, partycypować w kosztach budowy i remontów dróg krajowych. Gminy niestety nie mogą, choć jest to w ich interesie i mają możliwości finansowe, partycypować w kosztach budowy i remontów dróg krajowych. Znaczna liczba samorządów gminnych w całym kraju, zdając sobie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Potrzeby informacyjne interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Badania marketingowe, czyli jak pomóc dyrektorowi ZOO? prof. ndzw. dr hab. Katarzyna Majchrzak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 21 kwiecień 2015 r. Od pewnego czasu do zoo

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne oceny wniosków:

Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Komisji Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Obszar oceny wniosków I. Wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (w skali od 0 do 10 pkt.):

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w okresie 28 listopada-16 grudnia 2014r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy

Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Cieszyn 2014 r 1. Problemy badawcze, podstawowe założenia i przyjęte hipotezy Zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

Katalog pytań do mieszkańców

Katalog pytań do mieszkańców Dostępny samorząd podsumowanie kadencji 2010-2014 Katalog pytań do mieszkańców Pytania pogrupowane są w bloki tematyczne. Odpowiedzi na pytania z danego bloku powinny dać obraz sytuacji w danym obszarze.

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15 Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat Produktu i możliwości jego wdrożenia w Gminie Czernichów

Opinie na temat Produktu i możliwości jego wdrożenia w Gminie Czernichów Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP Opinie na temat Produktu i możliwości

Bardziej szczegółowo

Indywidualne wywiady pogłębione. Blanka Słowik Żaneta Wąsik Joanna Stefańczyk

Indywidualne wywiady pogłębione. Blanka Słowik Żaneta Wąsik Joanna Stefańczyk Indywidualne wywiady pogłębione Blanka Słowik Żaneta Wąsik Joanna Stefańczyk Plan prezentacji Definicja Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) są jedną z podstawowych technik badań jakościowych. Polegają

Bardziej szczegółowo

FINANSE SAMORZĄDOWE PO 25 LATACH STAN I REKOMENDACJE

FINANSE SAMORZĄDOWE PO 25 LATACH STAN I REKOMENDACJE WOJCIECH MISIĄG * FINANSE SAMORZĄDOWE PO 25 LATACH STAN I REKOMENDACJE * INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ FINANSOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI FINANSE SAMORZĄDOWE 1990 2015:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Na portalu erpes.pl http://erpes.pl znajduje się formularz, umożliwiający rejestrację nowych użytkowników będących przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy Organizacja transportu na terenie Dzierżoniowa nazwa

Bardziej szczegółowo

Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca inwestycyjny

Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca inwestycyjny Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca inwestycyjny Debata z udziałem ekspertów Współpraca: Warszawa, 15.01.2013 Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca inwestycyjny Prelegenci:

Bardziej szczegółowo

1 otwarte (własna wypowiedź respondenta na zadane pytanie) 1 półotwarte (wybór odpowiedzi oraz swobodna wypowiedź odnośnie badanego zagadnienia).

1 otwarte (własna wypowiedź respondenta na zadane pytanie) 1 półotwarte (wybór odpowiedzi oraz swobodna wypowiedź odnośnie badanego zagadnienia). Sprawozdanie z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego wśród rodziców dzieci biorących udział w projekcie ECHO-NAUKA wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z klas nauczania zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Preferencje obywateli w odniesieniu do załatwiania spraw urzędowych online prezentacja wyników badania jakościowego

Preferencje obywateli w odniesieniu do załatwiania spraw urzędowych online prezentacja wyników badania jakościowego Preferencje obywateli w odniesieniu do załatwiania spraw urzędowych online prezentacja wyników badania jakościowego 1 Agenda CELE I METODOLOGIA PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA Aktualne problemy w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Przepis na współpracę w bibliotece

Przepis na współpracę w bibliotece NARZĘDZIA Grupa fokusowa Grupa fokusowa/ dyskusja grupowa/ fokus/ zogniskowany wywiad grupowy to metoda badań jakościowych polegająca na dyskusji nad konkretnym tematem w grupie wcześniej wybranych osób.

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 5 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Ograniczenia wtórnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Zespół ewaluacyjny w składzie: A. Czajkowski, D. Stokłosa, K. Zawarska przygotował i przeprowadził ewaluację dotyczącą współpracy

Bardziej szczegółowo

OBSZAR WSPÓŁPRACA NGO Z SAMORZĄDEM

OBSZAR WSPÓŁPRACA NGO Z SAMORZĄDEM OBSZAR WSPÓŁPRACA NGO Z SAMORZĄDEM Działalność statutowa organizacji pozarządowych koncentrujących się wokół określonego problemu, potrzeby czy sprawy jest zwykle działalnością pożytku publicznego, tj.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu Projekt Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH PODPORA WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SENIOREK W POWIECIE DĄBROWSKIM SMYKÓW 2014 Co sądzić o seniorach, a szczególnie kobietach? Jakie jest ich społeczne zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW czyli co klienci sądzą o Urzędnikach i Urzędach w Rzeszowie? edycja IV

WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW czyli co klienci sądzą o Urzędnikach i Urzędach w Rzeszowie? edycja IV NOTATKA PRASOWA Rzeszów, 28.02.2008 WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW czyli co klienci sądzą o Urzędnikach i Urzędach w Rzeszowie? edycja IV W dniach 11-15 lutego 2008 roku zespół badawczy Zakładu Public

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 2 z 5 Szanowni Państwo, Urzędy gmin i miast będąc gospodarzami na swoim terenie, poprzez

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013 Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. 1 Zadania szczegółowe: 1. Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Jak zbadać satysfakcję pacjenta?

Jak zbadać satysfakcję pacjenta? Jak zbadać satysfakcję pacjenta? IBRKiK dr hab. Dominika Maison, Prof. UW Konsument wobec nowych wyzwań Dom Badawczy Maison Uniwersytet Warszawski Warszawa, 17 października 2015 VI Forum Marketingu, Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna Plan spotkania 2 Prezentacja: Omówienie

Bardziej szczegółowo

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Relacje między nauczycielami i rodzicami mogą być czynnikiem pośrednio wspierającym jakość nauczania uczniów, na co zwracają uwagę zarówno

Bardziej szczegółowo

a urzędnik też człowiek, czyli zarządzanie relacjami z petentem w praktyce

a urzędnik też człowiek, czyli zarządzanie relacjami z petentem w praktyce Łukasz Szymański, Specjalista ds. e-marketingu III Kongres Innowacyjnego Marketingu w samorządach 22.11.2013 Przychodzi człowiek do urzędu a urzędnik też człowiek, czyli zarządzanie relacjami z petentem

Bardziej szczegółowo

Wykres 27. Często rozmawiasz z rodzicami na temat agresji, autoagresji lub innych problemów?

Wykres 27. Często rozmawiasz z rodzicami na temat agresji, autoagresji lub innych problemów? 1. Wpływ środowiska rodzinnego na zachowania autoagresywne Do czynników środowiskowych wskazujących na źródła agresji zalicza się rodzinę, także jej dalszy wpływ na wielopokoleniowe rodziny, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy BPN Zadanie A działania analityczne WNIOSKI I REKOMENDACJE Białowieża, 26.06.2014 dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. IRWiR PAN Institute of Rural and Agricultural

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Wizja Powiat tarnogórski będzie miejscem życia harmonijnie rozwijających się społeczności, które szanują wartości budowane przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. RAPORT część III. przeprowadzonego w ramach projektu

Załącznik nr 3. RAPORT część III. przeprowadzonego w ramach projektu RAPORT część III Delimitacja obszarów kryzysowych, sfery i dziedziny współpracy, SWOT, wdrażanie i komunikacja społeczna przeprowadzonego w ramach projektu Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi

Bardziej szczegółowo

FINANSE SAMORZĄDOWE PO 25 LATACH STAN I REKOMENDACJE

FINANSE SAMORZĄDOWE PO 25 LATACH STAN I REKOMENDACJE WOJCIECH MISIĄG * FINANSE SAMORZĄDOWE PO 25 LATACH STAN I REKOMENDACJE * INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ FINANSOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA 1. Jaka

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI KOBIETY. 18-30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat 61-70 lat powyżej 70 lat

MĘŻCZYŹNI KOBIETY. 18-30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat 61-70 lat powyżej 70 lat Raport oraz wnioski końcowe z przeprowadzonego badania stopnia satysfakcji klientów Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego sporządzony w dniu 19 czerwca 215 roku Badanie stopnia satysfakcji klientów Urzędu

Bardziej szczegółowo

Komunikacja. Komunikacja drogowa. Gmina Grzmiąca. O aktualnym stanie sieci komunikacyjnej w gminie Grzmiąca decydują:

Komunikacja. Komunikacja drogowa. Gmina Grzmiąca. O aktualnym stanie sieci komunikacyjnej w gminie Grzmiąca decydują: Komunikacja O aktualnym stanie sieci komunikacyjnej w gminie Grzmiąca decydują: sieć drogowa, sieć kolejowa, stan dróg i rozwiązania komunikacyjne, inne czynniki. Komunikacja drogowa Sieć dróg o nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim SZJ. 0775-03/10 Wodzisław Śl., 25.06.2010r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania było określenie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle

Bardziej szczegółowo

Raport z oceny jakość współpracy. Starostwa Powiatowego z organizacjami pozarządowymi

Raport z oceny jakość współpracy. Starostwa Powiatowego z organizacjami pozarządowymi Raport z oceny jakość współpracy Starostwa Powiatowego z organizacjami pozarządowymi Opracowała: Dorota Krajdocha 1 Wstęp Raport został opracowany na podstawie przeprowadzonego w dniu 11.03.2015 r. spotkania

Bardziej szczegółowo

Komunikacja z chorym. Raport. Październik 2012

Komunikacja z chorym. Raport. Październik 2012 Komunikacja z chorym Raport Październik 2012 Informacje o badaniu 2 Inicjator badania Partnerzy Metoda Próba Czas badania Cel badania Fundacja Hospicyjna (www.fundacjahospicyjna.pl) PBS sp. z o.o. (www.pbs.pl)

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych

Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/2012 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 12 stycznia 2012 r. Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych 1. Proszę formę prawną organizacji pozarządowej Prosimy

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem, samorządem terytorialnym oraz środowiskiem naukowym Raport z badania

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem, samorządem terytorialnym oraz środowiskiem naukowym Raport z badania Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem, samorządem terytorialnym oraz środowiskiem naukowym Raport z badania przygotowany dla Thinkspire S.C. przez PBS DGA Sopot - Warszawa, marzec 2011 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Narzędzie przygotowane w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu

Narzędzie przygotowane w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu Scenariusz do indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) z przedstawicielami publicznych służb zatrudnienia (wskazanymi przez dyrektorów PUP najbardziej kompetentnymi w kwestii aktywizacji zawodowej osób

Bardziej szczegółowo

Funkcje powiatowych programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego teoria i praktyka

Funkcje powiatowych programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego teoria i praktyka Funkcje powiatowych programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego teoria i praktyka mgr Ewa Radomska Międzynarodowa konferencja naukowa KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja Model współpracy między samorządem terytorialnym a organizacjami pozarządowymi. Partnerzy projektu:

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i możliwości regrantingu.

Potrzeby i możliwości regrantingu. Dorota Stronkowska Potrzeby i możliwości regrantingu. Projekt Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia miejskich obszarów funkcjonalnych. Legnica, 12 marca 2015 r.

Instrumenty wsparcia miejskich obszarów funkcjonalnych. Legnica, 12 marca 2015 r. Instrumenty wsparcia miejskich obszarów funkcjonalnych Legnica, 12 marca 2015 r. 2 Wsparcie miejskich obszarów funkcjonalnych: dwa konkursy POPT 2007-2013 na wsparcie jst w delimitacji MOF konkurs w ramach

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Przejawy postaw obywatelskich młodzieży szkół mieleckich

Przejawy postaw obywatelskich młodzieży szkół mieleckich Przejawy postaw obywatelskich młodzieży szkół mieleckich Rok 2005 został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Rokiem Edukacji Obywatelskiej. Ma to zwrócić uwagę na znaczenie edukacji dla wspierania

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo