ANKIETA. Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 20 minut. Jej wyniki zostaną opracowane i udostępnione publicznie w formie raportu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANKIETA. Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 20 minut. Jej wyniki zostaną opracowane i udostępnione publicznie w formie raportu."

Transkrypt

1 ANKIETA STAN WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ I SAMORZĄDOWĄ ORAZ SŁUŻBAMI MUNDUROWYMI W REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ZWIERZĄT Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej anonimowej ankiecie dotyczącej współpracy organizacji pozarządowych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt z administracją publiczną, samorządową oraz służbami mundurowymi w zakresie ochrony zwierząt. Nasza ankieta skierowana jest do przedstawicieli (przedstawicielek) organizacji pozarządowych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Podziel się z nami swoimi doświadczeniami i opiniami! Dzięki nim nie tylko dowiemy się jak wygląda współpraca polskich organizacji pozarządowych z instytucjami publicznymi i samorządowymi oraz ze służbami mundurowymi, ale także postaramy się wspólnie coś zmienić, poprawić lub naprawić w tym zakresie. We współpracy dla dobra zwierząt. Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 20 minut. Jej wyniki zostaną opracowane i udostępnione publicznie w formie raportu. Niniejsza wersja ankiety przystosowana jest do wypełnienia elektronicznego w dowolnym programie obsługującym pliki w formacie.pdf. Prosimy o zaznaczenie właściwych odpowiedzi, w tym wypełnienie pól tekstowych, zapisanie pliku oraz przesłanie go na adres Ankietę można także wypełnić i wydrukować lub wydrukować i wypełnić "ręcznie", a następnie przesłać tradycyjną pocztą na adres: Fundacja Czarna Owca Pana Kota, ul. Dietla 45/1 3, Kraków. Na odpowiedzi oczekujemy do dnia 28 lutego r. Badanie jest realizowane w ramach prowadzonego przez Fundację Czarna Owca Pana Kota projektu Sieć OFF - Ogólnopolskie Forum Fauna dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre Rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału Trzeciego Sektora Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego.

2 I. DANE O ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ (1-7) 1. Forma działania organizacji: fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, stowarzyszenie zwykłe. 2. Ilu (ile) aktywnych członków (członkiń), w tym wolontariuszy (wolontariuszek) liczy organizacja? poniżej 5, od powyżej 1 0, powyżej Siedziba organizacji znajduje się: na wsi, w mieście do mieszkańców, w mieście mieszkańców, w mieście mieszkańców, w mieście mieszkańców, w mieście powyżej mieszkańców. 4. Obszar, na którym rzeczywiście skupia swoją bieżącą działalność statutową organizacja to: gmina, powiat, województwo, cały kraj.

3 5. Jaki jest główny rzeczywiście realizowany obszar statutowej działalności organizacji w zakresie ochrony zwierząt? /Prosimy wpisać poniżej (np. edukacja, podejmowanie interwencji na rzecz zwierząt, ochrona wolno bytujących kotów, opieka nad bezdomnymi psami, etc.)/ 6. Jaki jest status w organizacji osoby wypełniającej ankietę? członek organizacji, jej wolontariusz lub pracownik, członek zarządu organizacji, członek wewnętrznego organu nadzoru organizacji (np. Komisji Rewizyjnej, Rady Nadzorczej), inny (prosimy o wskazanie poniżej jaki) 7. Zdaniem ankietowanego (ankietowanej), reprezentowana przez niego (nią) w ankiecie organizacja, współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi: zdecydowanie chętnie, raczej chętnie, raczej niechętnie, zdecydowanie niechętnie, nie współpracuje w ogóle,

4 II. WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ SAMORZĄDOWĄ (8-23). 8. Czy organy jednostek samorządu terytorialnego (rada gminy lub miasta; wójt / burmistrz / prezydent miasta) zwracały się kiedykolwiek do organizacji w celu konsultacji miejscowych problemów związanych z ochroną zwierząt? TAK NIE 9. Czy organizacja z własnej inicjatywy zwracała się do organów jednostek samorządu terytorialnego z lokalnymi problemami dotyczącymi ochrony zwierząt? 1 0. Jeśli NIE, to dlaczego? /Jeśli w pytaniu 9 zaznaczono odpowiedź NIE, prosimy o krótkie i wyczerpujące wskazanie powodu poniżej/ 1 1. Jeśli to w jaki sposób odniesiono się do zgłoszonych problemów? /Jeśli w pytaniu 9 zaznaczono odpowiedź prosimy o wskazanie jednej odpowiedzi z poniższych/

5 zdecydowanie pozytywnie, raczej pozytywnie, raczej negatywnie, zdecydowanie negatywnie, 1 2. Czy organizacja zwracała się kiedykolwiek do organów jednostek samorządu terytorialnego z własnymi inicjatywami w zakresie ochrony zwierząt? 1 3. Jeśli to jakiego typu inicjatywy przedstawiane były przez organizację organom gmin? /Jeśli w pytaniu 1 2 zaznaczono odpowiedź, prosimy o wskazanie przynajmniej jednej odpowiedzi z poniższych/ programy opieki nad bezdomnymi zwierzętami, programy zapobiegania bezdomności zwierząt, programy pomocy zwierzętom dzikim, programy pomocy zwierzętom wolno bytującym (np. kotom miejskim), inne (prosimy o wskazanie jakie): 1 4. Czy zgłoszone przez organizację inicjatywy lub ich elementy doczekały się realizacji? /Jeśli w pytaniu 1 2 zaznaczono odpowiedź prosimy o wskazanie jednej odpowiedzi z poniższych/

6 1 5. Czy w roku organa gminy, na której terenie działa organizacja, zwracały się do niej z prośbą o zaopiniowanie gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt? 1 6. Jeśli to jaka była opinia organizacji w przedmiocie zaproponowanego przez gminę programu: /Jeśli w pytaniu 1 5 zaznaczono odpowiedź prosimy o wskazanie jednej odpowiedzi z poniższych/ pozytywna, negatywna, organizacja nie wydała opinii o przedłożonym projekcie Jeśli opinia organizacji była negatywna, to czy została ona wzięta pod uwagę przez organa gminy podczas tworzenia ostatecznego programu? /Jeśli w pytaniu 1 6 zaznaczono odpowiedź NEGATYWNA, prosimy o wskazanie jednej odpowiedzi z poniższych/ NIE, organizacja nie śledziła zmian w programie po wyrażeniu swojej opinii Czy organizacja kiedykolwiek uczestniczyła w sesji rady gminy / miasta, na której omawiane były problemy ochrony zwierząt? TAK z własnej inicjatywy, TAK na zaproszenie, 1 9. Czy organizacja uzyskała wsparcie w zakresie prowadzonej przez siebie działalności statutowej na rzecz ochrony zwierząt od gminy?

7 20. Jeśli jakiego rodzaju było to wsparcie? /Jeśli w pytaniu 1 9 zaznaczono odpowiedź prosimy o wskazanie przynajmniej jednej odpowiedzi z poniższych/ wsparcie merytoryczne (np. porada prawna, pomoc przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie działalności statutowej), wsparcie rzeczowe (np. karma lub talony na sterylizację wolno bytujących kotów), wsparcie finansowe (np. przekazanie środków na działalność statutową), inne formy wsparcia (prosimy o ich wskazanie) 21. Czy przedstawiciele / przedstawicielki organizacji śledzą publicznie dostępne konkursy ofert na realizację zadań pożytku publicznego skierowane do organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego? 22. Jeśli to - zdaniem ankietowanego (ankietowanej): /Jeśli w pytaniu 21 zaznaczono odpowiedź prosimy o wskazanie jednej odpowiedzi z poniższych/ oferty na realizację przez organizacje społeczne zadań pożytku publicznego z zakresu ochrony zwierząt są liczne,

8 oferty na realizację przez organizacje społeczne zadań pożytku publicznego z zakresu ochrony zwierząt trafiają się sporadycznie, oferty na realizację przez organizacje społeczne zadań pożytku publicznego z zakresu ochrony zwierząt nie trafiają się w ogóle, 23. Która opinia zdaniem ankietowanego (ankietowanej) w największym stopniu charakteryzuje ogólną postawę urzędników gmin w stosunku do współpracy z organizacjami społecznymi w zakresie ochrony zwierząt? urzędnicy są zdecydowanie zainteresowani współpracą, urzędnicy raczej są zainteresowani współpracą, urzędnicy raczej nie są zainteresowani współpracą, urzędnicy zdecydowanie nie są zainteresowani współpracą, III. WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ (24-34) 24. Czy inspekcja weterynaryjna podejmowała próby współpracy z organizacją w zakresie ochrony zwierząt, w tym w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt? 25. Czy organizacja inicjowała współpracę z inspekcją weterynaryjną na rzecz ochrony zwierząt?

9 26. Jeśli NIE, to z jakiego powodu? /Jeśli w pytaniu 25 zaznaczono odpowiedź NIE, prosimy o krótkie i wyczerpujące wskazanie powodu poniżej/ 27. Czy organizacji udało się nawiązać współpracę w zakresie ochrony zwierząt z inspekcją weterynaryjną? 28. Jeśli to w jakim zakresie? W zakresie: /Jeśli w pytaniu 27 zaznaczono odpowiedź prosimy o wskazanie przynajmniej jednej odpowiedzi z poniższych/ nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt, w tym podczas interwencji na rzecz zwierząt, edukacji na rzecz ochrony zwierząt, opiniowania lub opracowywania gminnych programów zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, w innym zakresie (prosimy o podanie poniżej w jakim)

10 29. W jaki sposób ankietowany (ankietowana) ocenia udział przedstawicieli inspekcji weterynaryjnej (IW) w interwencjach organizacji podejmowanych w przypadkach podejrzenia znęcania się nad zwierzętami przez ich opiekuna lub właściciela? byli raczej pomocni, wspierali organizację, raczej nie byli pomocni, wspierali właściciela / opiekuna zwierząt, bagatelizowali sytuacje, raczej odmawiali bezpośredniego udziału w interwencji lub podejmowania własnych działań wyjaśniająco-nadzorczych, organizacja nigdy (nawet doraźnie) nie zapraszała do udziału w interwencjach przedstawicieli IW lub nie uczestniczyli oni w interwencjach organizacji z urzędu, 30. Czy podczas interwencji podejmowanych wspólnie z inspekcją weterynaryjną (IW) w przypadkach podejrzenia znęcania nad zwierzętami przez ich opiekuna lub właściciela zdarzały się różnice w ocenie dobrostanu, zdrowia lub warunków utrzymywania zwierząt pomiędzy przedstawicielem (przedstawicielką) organizacji a IW? IW z reguły oceniała je bardziej pozytywnie niż przedstawiciel (przedstawicielka) organizacji, NIE, różnice w ocenie nie zdarzały się, IW z reguły oceniała je bardziej negatywnie niż przedstawiciel (przedstawicielka) organizacji, organizacja nigdy nie podejmowała interwencji wspólnie z IW, 31. W ocenie ankietowanego (ankietowanej) inspekcja weterynaryjna podejmuje współpracę na rzecz ochrony zwierząt z organizacjami pozarządowymi: zdecydowanie chętnie, raczej chętnie, raczej niechętnie, zdecydowanie niechętnie, nie chce podejmować współpracy w ogóle,

11 32. Czy organizacja współpracowała z innymi instytucjami administracji publicznej (np. inspekcją sanitarną, regionalną dyrekcją ochrony środowiska etc.) w zakresie ochrony zwierząt? 33. Jeśli to z jakimi instytucjami i w jakim zakresie? /Jeśli w pytaniu 32 zaznaczono odpowiedź prosimy o krótką i wyczerpującą odpowiedź na pytanie poniżej/ 34. Jeśli to jak ankietowany (ankietowana) ocenia współpracę organizacji ze wskazanymi przez siebie organami administracji publicznej w zakresie ochrony zwierząt? /Jeśli w pytaniu 32 zaznaczono odpowiedź prosimy o wskazanie jednej odpowiedzi z poniższych/ zdecydowanie pozytywnie, raczej pozytywnie, raczej negatywnie, zdecydowanie negatywnie,

12 IV. WSPÓŁPRACA ZE SŁUŻBAMI MUNDUROWYMI (35-51) 35. Czy organizacja kiedykolwiek współpracowała ze służbami mundurowymi w zakresie swojej działalności statutowej na rzecz ochrony zwierząt? 36. Jeśli to z jakimi służbami mundurowymi współpracowała organizacja? /Jeśli w pytaniu 35 zaznaczono odpowiedź prosimy o wskazanie przynajmniej jednej odpowiedzi z poniższych/ z policją, ze strażą gminną (miejską), ze strażą pożarną, z innymi służbami (prosimy o wskazanie poniżej z jakimi) 37. Czego dotyczyła współpraca organizacji ze służbami mundurowymi? /Jeśli w pytaniu 35 zaznaczono odpowiedź prosimy o wskazanie przynajmniej jednej odpowiedzi z poniższych/ interwencji w przypadkach podejrzenia znęcania się nad zwierzętami lub popełnienia wykroczeń z ustawy o ochronie zwierząt, interwencji w przypadkach konieczności udzielenia pomocy zwierzętom (np. ofiarom zdarzeń komunikacyjnych, zwierzętom bezdomnym lub wolno bytującym), wzajemnej lub jednostronnej wymiany wiedzy lub doświadczeń pomiędzy organizacją i służbami mundurowymi, innego przedmiotu (prosimy o wskazanie poniżej jakiego)

13 38. Jak ankietowany (ankietowana) ocenia współpracę organizacji ze służbami mundurowymi? /Jeśli w pytaniu 35 zaznaczono odpowiedź prosimy o wskazanie jednej odpowiedzi z poniższych/ zdecydowanie pozytywnie, raczej pozytywnie, raczej negatywnie, zdecydowanie negatywnie, 39. Jak ankietowany (ankietowana) ocenia udział funkcjonariuszy policji lub straży gminnej (miejskiej) w interwencjach organizacji dotyczących podejrzenia znęcania się nad zwierzętami lub popełnienia wykroczeń z ustawy o ochronie zwierząt? jako zdecydowanie pomocny, jako raczej pomocny, jako raczej zbędny, jako zdecydowanie zbędny, jako bez znaczenia, służby mundurowe nigdy nie uczestniczyły w interwencjach organizacji, 40. Czy ankietowany (ankietowana) spotkał(-a) się kiedykolwiek bezpośrednio w swoim działaniu z lekceważącym stosunkiem funkcjonariuszy służb mundurowych dotyczącym kwestii związanych z ochroną zwierząt lub działalności organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zwierząt?

14 41. Jeśli to jaka była częstotliwość lekceważących reakcji funkcjonariuszy służb mundurowych na problemy dotyczące ochrony zwierząt lub działalność organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zwierząt? Pojawiały się one: /Jeśli w pytaniu 40 zaznaczono odpowiedź prosimy o wskazanie jednej odpowiedzi z poniższych/ zdecydowanie często, raczej często, raczej rzadko, sporadycznie, 42. Jeśli to jakich sytuacji lub czynności dotyczył lekceważący stosunek funkcjonariuszy służb mundurowych? /Jeśli w pytaniu 40 zaznaczono odpowiedź prosimy o wskazanie przynajmniej jednej odpowiedzi z poniższych/ konieczności udzielenia bezpośredniej pomocy zwierzętom (np. ofiarom zdarzeń komunikacyjnych, kotom wolno bytującym etc.) ujawniania oraz ścigania przestępstw i wykroczeń z ustawy o ochronie zwierząt (np. asysty podczas interwencji organizacji, zgłaszania przypadków naruszenia przepisów prawa ochrony zwierząt przez właścicieli / opiekunów zwierząt) wykonania decyzji upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi w trybie natychmiastowym bez uprzedniej decyzji administracyjnej organu gminy (art. 7 ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt), wykonania decyzji wójta / burmistrza / prezydenta miasta o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi, którą doręczono organizacji (art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt), innych sytuacji lub czynności (prosimy o wskazanie poniżej jakich).

15 43. Czy - w opinii ankietowanego (ankietowanej) - funkcjonują istotne różnice w podejściu funkcjonariuszy służb mundurowych do kwestii związanych z ochroną zwierząt oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony zwierząt na terenie gmin wiejskich i miejskich? NIE, 44. Czy osoby prywatne lub inne instytucje zgłaszały do organizacji problem lekceważącego stosunku funkcjonariuszy służb mundurowych w zakresie ochrony zwierząt i przestrzegania przepisów prawa ochrony zwierząt? NIE, nie mam wiedzy na ten temat. 45. Jeśli to z jaką częstotliwością? /Jeśli w pytaniu 44 zaznaczono odpowiedź prosimy o wskazanie jednej odpowiedzi z poniższych/ zdecydowanie często, raczej często, raczej rzadko, sporadycznie, 46. Wsparcie i pomoc której ze służb mundurowych podczas interwencji organizacji na rzecz zwierząt najbardziej pozytywnie ocenia ankietowany (ankietowana)? straży gminnej (miejskiej), straży pożarnej, policji, żadnej,

16 nie mam zdania, innej służby (prosimy o wskazanie poniżej jakiej) 47. W ocenie ankietowanego (ankietowanej) służby mundurowe podejmują współpracę z organizacjami pozarządowymi: zdecydowanie chętnie, raczej chętnie, raczej niechętnie, zdecydowanie niechętnie, 48. W ocenie ankietowanego (ankietowanej) znajomość prawa ochrony zwierząt wśród funkcjonariuszy służb mundurowych jest: zdecydowanie dobra, raczej dobra, raczej zła, zdecydowanie zła, 49. Czy służby mundurowe zwracały się kiedykolwiek do organizacji z prośbą o przeszkolenie funkcjonariuszy w zakresie prawa ochrony zwierząt lub procedur postępowania w sprawach związanych z ochroną zwierząt?

17 50. Czy organizacja oferowała kiedykolwiek służbom mundurowym możliwość przeszkolenia funkcjonariuszy w zakresie prawa ochrony zwierząt lub procedur postępowania w sprawach związanych z ochroną zwierząt? 51. Jeśli to jaka była reakcja służb mundurowych na ofertę organizacji dotyczącą możliwości przeszkolenia funkcjonariuszy w zakresie prawa ochrony zwierząt lub procedur postępowania w sprawach związanych z ochroną zwierząt? /Jeśli w pytaniu 50 zaznaczono odpowiedź prosimy o wskazanie jednej odpowiedzi z poniższych/ zdecydowanie pozytywna, raczej pozytywna, raczej negatywna, zdecydowanie negatywna, oferta organizacji nie spotkała się z odpowiedzią ze strony służb mundurowych. Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu. Jego wyniki zostaną opracowane w formie raportu i udostępnione publicznie. Wypełnioną ankietę w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres lub też po wydrukowaniu tradycyjną pocztą na adres: Fundacja Czarna Owca Pana Kota ul. Dietla 45/ Kraków Na wypełnione ankiety oczekujemy do dnia 28 lutego r.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt Strona2 Strona3 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, która normuje kwestie dotyczące humanitarnej ochrony zwierząt (tj. ochrony poszczególnych oosbników przed cierpieniem zadawanym

Bardziej szczegółowo

Ankieta pt. Organizacje prozwierzęce w Polsce

Ankieta pt. Organizacje prozwierzęce w Polsce Ankieta pt. Organizacje prozwierzęce w Polsce Zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowym badaniu na temat społecznego wizerunku działaczy/czek organizacji pro zwierzęcych oraz osób pomagających zwierzętom

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno WPROWADZENIE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno WPROWADZENIE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr.../.../12 Rady Gminy Rybno z dnia..marca 2012r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno WPROWADZENIE Program

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr.../.../13 Rady Gminy Rybno z dnia.marca 2013r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ PRZECIEWDZIAŁANIA BEZDOMNIOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KWILCZ NA 2013 ROK

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ PRZECIEWDZIAŁANIA BEZDOMNIOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KWILCZ NA 2013 ROK ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XXIX/222/2013 Rady Gminy Kwilcz z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie NR AEI.0050.60.2012 Wójta Gminy Mszana z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie NR AEI.0050.60.2012 Wójta Gminy Mszana z dnia 24 kwietnia 2012 r. Zarządzenie NR AEI.0050.60.2012 Wójta Gminy Mszana z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST KWESTIONARIUSZ ANKIETY Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest pozyskanie informacji nt. współpracy kaliskich organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/231/14 RADY GMINY IŁOWO-OSADA. z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/231/14 RADY GMINY IŁOWO-OSADA. z dnia 28 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/231/14 RADY GMINY IŁOWO-OSADA z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowo-Osada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2014 Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/232/12 RADY MIEJSKIEJ w KOLBUSZOWEJ z dnia 29 marca 2012r.

UCHWAŁA NR XX/232/12 RADY MIEJSKIEJ w KOLBUSZOWEJ z dnia 29 marca 2012r. UCHWAŁA NR XX/232/12 RADY MIEJSKIEJ w KOLBUSZOWEJ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolbuszowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/20/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 lutego 2015r.

Uchwała Nr IV/20/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 lutego 2015r. Uchwała Nr IV/20/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryn na 2015r.. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opole Lubelskie w roku 2012.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opole Lubelskie w roku 2012. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opole Lubelskie w roku 2012. Program ma

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna w 2012 r. Czarna, 2012 r.

PROJEKT. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna w 2012 r. Czarna, 2012 r. PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. /.../2012 Rady Gminy Czarna z dnia... marzec 2012 r. GMINA CZARNA POWIAT ŁAŃCUCKI WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 5 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/148/2016 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 30 marca 2016 roku

Kraków, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/148/2016 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 30 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 2526 UCHWAŁA NR XXII/148/2016 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia programu opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 17 lutego 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY I MIASTA PROSZOWICE NA ROK

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY I MIASTA PROSZOWICE NA ROK Uchwała nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/170/2013 RADY GMINY SŁUPIA. z dnia 2 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/170/2013 RADY GMINY SŁUPIA. z dnia 2 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXV/170/2013 RADY GMINY SŁUPIA z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia na rok

Bardziej szczegółowo

Procedura aktualizowania Mapy aktywności organizacji pozarządowych Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Procedura aktualizowania Mapy aktywności organizacji pozarządowych Starostwa Powiatowego w Wołominie. strona / stron 1 / 11 Procedura aktualizowania Mapy aktywności organizacji Starostwa Powiatowego. strona / stron 2 / 11 Załącznik nr. do Zarządzenia nr... Starosty Wołomińskiego z dnia. r Procedura aktualizowania

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stegna na rok 2017

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stegna na rok 2017 Projekt Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Stegna z dnia... 2017 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stegna na rok 2017 WPROWADZENIE:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański Nr z dnia

Załącznik do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański Nr z dnia Załącznik do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański Nr z dnia Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruszcz Gdański na rok 2013 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /.../16 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR /.../16 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 2016 r. UCHWAŁA NR /.../16 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernice Borowe w 2016r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/282/2013 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 25 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/282/2013 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 25 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/282/2013 RADY GMINY IŁAWA z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Iława w 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie GMINY OPATÓWEK w 2015 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie GMINY OPATÓWEK w 2015 roku Uchwała Nr 36/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatówek Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 22 kwietnia 2015 r. Poz. 1495 UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY KARNICE. z dnia 18 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 22 kwietnia 2015 r. Poz. 1495 UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY KARNICE. z dnia 18 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 22 kwietnia 2015 r. Poz. 1495 UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY KARNICE z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 13 marca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/94/12 RADY GMINY W POZEZDRZU. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/94/12 RADY GMINY W POZEZDRZU. z dnia 23 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/94/12 RADY GMINY W POZEZDRZU z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Pozezdrze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/100/16 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/100/16 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/100/16 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobiegniew

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 1862 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 31 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 1862 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 1862 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY KOŁOBRZEG z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 10 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr.../.../14 Rady Gminy Rybno z dnia 2014r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014.

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. I. W S T Ę P 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/150/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/150/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/150/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łobżenica w 2016 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU. z dnia 26 marca 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 26 marca 2015 r. W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Skórcz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY GNIEWINO

PROGRAM ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY GNIEWINO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/152/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 marca 2016r. PROGRAM ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY GNIEWINO Rozdział 1. Cele Programu i ogólne założenia 1.

Bardziej szczegółowo

JAKI PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2013 ROK?

JAKI PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2013 ROK? Warszawa, 14 maja 2012 roku JAKI PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2013 ROK? Jak wyglądać ma współpraca Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/../2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR V/../2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 23 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR V/../2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 6 lutego 2012r.

Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 6 lutego 2012r. Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie konsultacji dotyczących projektu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 27 lutego 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/155/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 20 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/155/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 20 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/155/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogów. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogów. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt UCHWAŁA NR / /2013 Rady Gminy w Rogowie z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogów w 2013 roku Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/111/16 RADY MIEJSKIEJ W WARCE. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/111/16 RADY MIEJSKIEJ W WARCE. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XX/111/16 RADY MIEJSKIEJ W WARCE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Warka w 2016r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI.

PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2015 r. PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:34:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:34:47 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.08.2017 godz. 11:34:47 Numer KRS: 0000329962 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 lutego 2016 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 lutego 2016 r. Projekt z dnia [...] Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DYGOWO NA ROK 2015. I.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DYGOWO NA ROK 2015. I. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/24/15 Rady Gminy Dygowo z dnia 13 lutego 2015 PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DYGOWO NA ROK 2015 I. Cel

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 2117 UCHWAŁA NR VII/46/2015 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 25 marca 2015 roku

Kraków, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 2117 UCHWAŁA NR VII/46/2015 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 25 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 2117 UCHWAŁA NR VII/46/2015 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/303/2013 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 lutego 2013 roku

Uchwała Nr XXXIV/303/2013 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 lutego 2013 roku Uchwała Nr XXXIV/303/2013 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylnica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /../15 Rady Gminy Bobrowice. z dnia...2015r.

UCHWAŁA Nr /../15 Rady Gminy Bobrowice. z dnia...2015r. PROJEKT UCHWAŁA Nr /../15 Rady Gminy Bobrowice z dnia...2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2015 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2016 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/292/2013 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/292/2013 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/292/2013 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia. r.

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia. r. PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia. r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Na podstawie art. 11 a w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/175/2012 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 29 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/175/2012 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 29 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/175/2012 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/208/2014 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI. z dnia 25 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/208/2014 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI. z dnia 25 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/208/2014 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../ /2016 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia roku

UCHWAŁA NR../ /2016 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia roku PROJEKT UCHWAŁA NR../ /2016 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia..2016 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/32/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/32/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/32/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemodlin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. UCHWAŁA Nr XXXVI/252/2014 RADY MIEJSKIEJ Nowe Brzesko z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia..

RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia.. UCHWAŁA NR.. Projekt RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia.. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żukowo w 2016 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 marca 2015 r. Projekt z dnia 9 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/244/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/244/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/244/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/106/16 RADY GMINY CZERNIEWICE. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/106/16 RADY GMINY CZERNIEWICE. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/106/16 RADY GMINY CZERNIEWICE z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerniewice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/118/2013 RADY GMINY BOĆKI z dnia 06 marca 2013

UCHWAŁA NR XVIII/118/2013 RADY GMINY BOĆKI z dnia 06 marca 2013 UCHWAŁA NR XVIII/118/2013 RADY GMINY BOĆKI z dnia 06 marca 2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2013 r. Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/265/17 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 31 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXVII/265/17 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 31 marca 2017 r. Uchwała Nr XXVII/265/17 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Skarszewy

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłki ZAPROSZENIE

Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłki ZAPROSZENIE SK.523.3.2015 Miłki, dnia 05 lutego 2015 r. Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłki ZAPROSZENIE Zapraszam wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA ROK 2013. Rozdział 1. Cele programu i ogólne założenia

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA ROK 2013. Rozdział 1. Cele programu i ogólne założenia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/239/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 lutego 2013 roku PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA ROK 2013 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI.

PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2014r. PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Skierbieszów w 2012 roku. Rozdział 1.

(PROJEKT) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Skierbieszów w 2012 roku. Rozdział 1. Załącznik do uchwały nr Rady Gminy Skierbieszów z dnia... (PROJEKT) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Skierbieszów w 2012 roku Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/126/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/126/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/126/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 383/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 5 marca 2014 roku

Uchwała Nr 383/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 5 marca 2014 roku Uchwała Nr 383/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. Rady Miasta Bochnia z dnia.,. czerwca 2015 r.

UCHWAŁA Nr.. Rady Miasta Bochnia z dnia.,. czerwca 2015 r. projekt" UCHWAŁA Nr.. Rady Miasta Bochnia z dnia.,. czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Bochnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/86/16 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVII/86/16 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr XVII/86/16 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemcza w

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2205 UCHWAŁA NR XLIV/385/14 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 28 marca 2014 roku

Kraków, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2205 UCHWAŁA NR XLIV/385/14 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 28 marca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2205 UCHWAŁA NR XLIV/385/14 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SKÓRZEC w 2016 r.

PROJEKT PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SKÓRZEC w 2016 r. PROJEKT PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SKÓRZEC w 2016 r. Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o ochronie zwierząt (

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Działdowo z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Działdowo z dnia... P R O J E K T U C H W A Ł Y Uchwała Nr... Rady Miasta Działdowo z dnia... w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Działdowo

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 lutego 2015 r.

Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 lutego 2015 r. Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiguda w roku

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. projekt Prezydenta Miasta Krakowa

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. projekt Prezydenta Miasta Krakowa ZARZĄDZENIE Nr 229/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 27.01.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia... 2012 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kraśnik w roku 2012" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Gminy Antoni Sadzikowski. Data utworzenia 2014-02-20. Numer aktu 235. Akt prawa miejscowego TAK

Przewodniczący Rady Gminy Antoni Sadzikowski. Data utworzenia 2014-02-20. Numer aktu 235. Akt prawa miejscowego TAK Uchwała Nr XXIX/235/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/51/2015 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 26 marca 2015r

UCHWAŁA NR VII/51/2015 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 26 marca 2015r UCHWAŁA NR VII/51/2015 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 26 marca 2015r w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sztutowo w 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/304/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 21 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/304/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 21 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/304/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia... 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Oborniki na rok 2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADOMSZCZAŃSKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADOMSZCZAŃSKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADOMSZCZAŃSKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. 1. Na dzień 31.12.2013 r. Towarzystwo liczyło 28 członków. 2. W okresie 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/40/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/40/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/40/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piekoszów w 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/32/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 20 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/32/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 20 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/32/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w roku

Bardziej szczegółowo

Procedury Niebieskie Karty

Procedury Niebieskie Karty Procedury Niebieskie Karty Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180 poz. 1493, z późn. zm.) Art. 12.1 Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 24 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 24 marca 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2015 roku Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR /./2015 RADY GMINY DMOSIN. z dnia 2015 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR /./2015 RADY GMINY DMOSIN. z dnia 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA NR /./2015 RADY GMINY DMOSIN z dnia 2015 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/281/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVII/281/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXVII/281/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /./2012 RADY GMINY DMOSIN. z dnia marca 2012 r.

UCHWAŁA NR /./2012 RADY GMINY DMOSIN. z dnia marca 2012 r. UCHWAŁA NR /./2012 RADY GMINY DMOSIN z dnia marca 2012 r. w sprawie określenia zapobiegania bezdomności zwierząt. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 6 marca 2013r.

UCHWAŁA NR XXXIII..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 6 marca 2013r. UCHWAŁA NR XXXIII..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII/211/2017 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY

UCHWALA NR XXVII/211/2017 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY UCHWALA NR XXVII/211/2017 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY z dnia 30 marca 2017 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2012 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia...

Uchwała Nr /2012 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia... Uchwała Nr /2012 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia... w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Annopol na 2012 rok. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 marca 2015 r.

z dnia 17 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/2015 RADY GMINY RUDKA z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rudka w roku 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY. z dnia 15 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY. z dnia 15 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności

Bardziej szczegółowo