EFEKTYWNE OSZCZĘDZANIE Jędrzej Stachura

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFEKTYWNE OSZCZĘDZANIE Jędrzej Stachura 18.10.2014"

Transkrypt

1 EFEKTYWNE OSZCZĘDZANIE Jędrzej Stachura

2 Jak oszczędzać pieniądze? Przykładowe sposoby na zaoszczędzenie pieniędzy Zmień przekonania, zostań freeganem Za każdym razem gaś światło w pokoju

3 Co to znaczy oszczędzać? W jakim celu oszczędzamy pieniądze? Oszczędzanie proces, który prowadzi do powstawania oszczędności. Wyróżnić można następujące motywy oszczędzania: Przezornościowy (sfinansowanie nieprzewidzianych, nagłych, ale koniecznych wydatków w przyszłości lub zabezpieczenie poziomu dochodów na emeryturze), Konsumpcyjny (zakup droższych dóbr trwałego użytku w przyszłości), Transakcyjny, płynnościowy (utrzymanie płynności regulowania zobowiązań), Spekulacyjny (związany ze zwiększaniem wartości zgromadzonych oszczędności). (source: Wikipedia)

4 W co ulokować swój kapitał? (oraz ewentualne ryzyka) Nieruchomości Akcje Sztuka INNE INSTRUMENTY RYNKU FINANSOWEGO

5 Bezpieczne i efektywne formy oszczędzania Bony skarbowe -krótkoterminowe papiery wartościowe -w Polsce emitowane przez Ministra Finansów -podstawową cechą bonów skarbowych jest zerowy stopień ryzyka, za zerowe ryzyko nabywca płaci koszt w postaci niskiego oprocentowania Obligacje - różne rodzaje obligacji - instrument dłużny przekazanie kapitału Lokaty bankowe - klient udostępnia bankowi swoje środki pieniężne (zakłada depozyt w banku)

6 Bony skarbowe Krótkoterminowy papier wartościowy z terminem wykupu od jednego tygodnia do jednego roku. W terminie wykupu właściciel bonu otrzymuje jego wartość nominalną W (nominał). Sprzedawane z dyskontem, tzn. ich cena emisyjna E jest mniejsza od wartości nominalnej W

7 Bony skarbowe OZNACZENIA: W wartość nominalna E cena emisyjna t liczba dni do wykupu d stopa dyskontowa (oprocentowanie proste!) WYCENA:

8 Bony skarbowe przykład 1 Wartość nominalna 1 bonu skarbowego wynosi zł. Rozważmy bon emitowany na 26tygodnie (pół roku) Oprocentowanie bonów skarbowych jest stałe, znane w dniu zakupu bonu i wynosi 6% (stopa dyskontowa) Wyznacz cenę emisyjną

9 Bony skarbowe rentowność Zazwyczaj rentowność bonów skarbowych jest wyższa od lokat terminowych. Przy porównywaniu rentowności tych inwestycji należy zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz: przy określaniu rentowności bonów skarbowych bierze się pod uwagę liczbę 360 dni w roku Znając cenę emisyjną, wartość nominalną oraz termin bonu skarbowego możemy wyznaczyć stopę dyskontową. Jak wyznaczyć efektywną stopę procentową? równoważność stóp procentowych

10 Bony skarbowe rentowność Równoważność stóp dyskontowej i procentowej Przykład 2: Zbadaj rentowność bonów skarbowych z poprzedniego przykładu wyrażoną za pomocą efektywnej stopy procentowej

11 Obligacje Emitent obligacji zobowiązuje się do zwrócenia pożyczonej kwoty wraz z odsetkami w ściśle określonym terminie. Emitent oddaje pieniądze pożyczone od Obligatariusza

12 Obligacje rating

13 Obligacje zasada działania E O

14 Obligacje zasada działania E O

15 Obligacje zasada działania E O

16 Obligacje zasada działania E O

17 Obligacje zasada działania E O

18 Obligacje - podział Ze względu na instytucję emitującą obligacje: obligacje skarbowe obligacje korporacyjne Ze względu na charakter przepływów pieniężnych obligacje zerokuponowe obligacje kuponowe

19 Obligacje - podział Ze względu na instytucję emitującą obligacje: obligacje skarbowe obligacje korporacyjne Ze względu na charakter przepływów pieniężnych obligacje zerokuponowe obligacje kuponowe

20 Obligacje - oznaczenia F wartość nominalna obligacji (przykład: 1000) T termin ważności/wykupu/wygaśnięcia obligacji (np. 5lat) r stopa kuponowa (w przykładzie 5%) i stopa zwrotu z obligacji (procent składany!) P cena obligacji (przykład: 900PLN) (P od Price) P t cena obligacji w chwili t T

21 Wycena obligacji na moment emisji Czy cena P=900 z przykładu jest sprawiedliwa? Jak wyznaczyć sprawiedliwą cenę za obligację? 1000 P=?

22 Wycena obligacji na moment emisji P = F r (v+v 2 +v 3 +v 4 + +v T ) + F v T P=? Fr Fr Fr Fr+F T

23 Wycena obligacji przykład 1 Rozważmy obligację 3 letnią o wartości nominalnej 1000zł, kuponie płatnym na koniec każdego roku równym r=5% oraz rentowności na poziomie 4%. Wyznacz sprawiedliwą cenę za tę obligację

24 Wycena obligacji przykład 2 Rozważmy obligację 3 letnią o wartości nominalnej 1000zł, kuponie płatnym na koniec każdego roku równym r=5% oraz rentowności na poziomie 4%. rentowności na poziomie 6%. Wyznacz sprawiedliwą cenę za tę obligację

25 Wycena obligacji zerokuponowej na moment wyceny P = F r (v+v 2 +v 3 +v 4 + +v T ) + F v T P = F v T Brak kuponów! Bardzo łatwo policzyć efektywność inwestycji w takie obligacje - przykład Najbezpieczniejsza inwestycja finansowa - wyjaśnienie

26 Wycena obligacji na moment t (gdzie 0 t T) P t = F r (v+v 2 +v 3 + +v T-t ) + F v T-t P t =? Fr Fr Fr Fr+F t t+1 t+2 t+3 T

27 Wycena obligacji na moment t (gdzie 0 t T) P t = F r (v+v 2 +v 3 + +v T-t ) + F v T-t P t =? Fr Fr Fr Fr+F t t+1 t+2 t+3 T

28 Wycena obligacji przykład (3) Inwestor w chwili t=0 zakupił 5 letnią obligację korporacyjną spółki Kaszana o wartości nominalnej = 1000zł. Jej rentowność ustalono na 7%. Ponadto wiadomo, że obligacja wypłaca kupon równy 5% wartości nominalnej na koniec każdego roku. W chwili t=2 (tuż po wypłaceniu kuponu) inwestorowi zaproponowano zamianę posiadanej obligacji na 200 jednostek akcji spółki Kaszana. W chwili t=2 jedna jednostka warta jest 3,9 zł. Czy inwestorowi opłaca się skorzystać z możliwości zmiany sposobu inwestowania?

29 Obligacje efektywność inwestycji Do tej pory rozważaliśmy sytuację, w której znaliśmy stopę w terminie do wykupu, niewiadomą była zaś ceny obligacji w danej chwili. Teraz omówione zostaną sposoby wyznaczania stopy dochodowości inwestora w przypadku, gdy pozostałe parametry obligacji są znane. Wiele metod (np. metoda Newtona - Raphsona): Najprostsza metoda: Excel szukaj wyniku!

30 Lokata bankowa Lokata bankowa bardzo często nazywana jest również depozytem bankowym. Ogólnie lokatę bankową możemy określić jako sumę pieniędzy, którą klient na podstawie umowy przekazuje w depozyt wybranemu bankowi. Depozyt bankowy jest inwestycją dokonywaną przez klienta wpłacającego pieniądze do banku. Lokatę bankową możemy traktować, jako pożyczkę klienta dla banku w zamian za umowne odsetki.

31 Lokata bankowa Czy to na pewno bezpieczny instrument finansowy??

32 Lokata bankowa Czy to na pewno bezpieczny instrument finansowy?? Tak, przy odpowiednich założeniach. Założenie nr 1: Czujność i znajomość matematyki finansowej Założenie nr 2: Stała stopa procentowa Założenie nr 3: Wpłacamy pieniądze do instytucji nadzorowanej przez KNF Założenie nr 4: Umiemy czytać!

33 Lokata bankowa październik Source: mbank.pl

34 Lokata bankowa październik 2014 Bank Nazwa Oprocentowanie Minimalny okres XYZ Lokata HAPPY 5.0% 3 miesiące XYZ Lokata bezkarna 4.0% 3 miesiące XYZ Lokata z Funduszem 8.0% 3 miesiące XYZ Lokata Bonjour 5.0% 1 miesiąc XYZ Pakiet Gold 5.0% 3 miesiące XYZ Lokata HAPPY 5.0% 3 miesiące XYZ Załóż lokatę przez internet 4.5% 2 miesiące XYZ Lokata Mobilna 4.5% 3 miesiące XYZ Smart Lokata na powitanie 4.3% 1 miesiąc XYZ Klasyczna Lokata Bankowa 4.25% 2 miesiące XYZ Lokata lub obligacje 4.25% 2 miesiące XYZ Smart Lokata na powitanie 4.2% 2 miesiące XYZ Lokata Jesienny Procent 4.1% 3 miesiące XYZ Smart Lokata na powitanie 4.1% 3 miesiące XYZ Lokata Prestige 4.05% 4 miesiące Source: kontomierz.pl

35 Lokata bankowa - ograniczenia

36 Lokata bankowa - ograniczenia 1. Promocja polega na zwolnieniu Uczestnika Promocji z obowiązku ponoszenia opłaty manipulacyjnej od kwoty wpłacanej na nabycie jednostek uczestnictwa Funduszy. 2. Oprocentowanie w wysokości 8% dotyczy wyłącznie kwoty zgromadzonej w ramach Promocji Majstersztyk w inwestycjach na Lokacie Promocyjnej na 90 dni o oprocentowaniu stałym, wynoszącym 8% w skali roku dla Pakietu Dynamicznego, w przypadku gdy 25% środków Klienta lokowanych jest na Lokacie Promocyjnej 8%, a 75% środków inwestowanych jest przez Klienta w jednostki uczestnictwa Funduszu zarządzanego przez Skarbiec TFI S.A. lub TFI PZU SA. Szczegółowe warunki Promocji, w tym lista Funduszy, określone są w Regulaminie Promocji, dostępnym na stronie internetowej

37 Lokata bankowa oprocentowanie Oprocentowanie stałe Oprocentowanie zmienne Oprocentowanie efektywne Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie realne (rzeczywista stopa procentowa uwzględniająca inflację)

38 Lokata bankowa oprocentowanie nominalne Załóżmy, że przestawiona została nam oferta 12-miesięcznej lokaty, która charakteryzuje się 5% oprocentowaniem w skali roku oraz kwartalną kapitalizacją odsetek. Załóżmy ponadto, że na lokatę wpłaciliśmy kwotę zł. Z założeń przykładu wynika, że: Oprocentowanie nominalne wynosi 5% Kapitalizacja odsetek następuje co 3 miesiące, czyli wystąpią 4 kapitalizacje w ciągu jednego roku. Oprocentowanie częściowe uwzględniane przy każdej kapitalizacji odsetek wynosi 1,25% (5% / 4). Prześledźmy teraz ile lokata zyskiwała w kolejnych okresach kapitalizacji odsetek: Po 3 miesiącach zgromadzimy o 1,25% kapitału więcej, czyli zł * 1,0125 = zł. Po 6 miesiącach zgromadzimy o 1,25% kapitału więcej od ostatniej kapitalizacji odsetek, czyli * 1,0125 = 10251,56 zł. Po 9 miesiącach zgromadzimy o 1,25% więcej od kwoty po ostatniej kapitalizacji, czyli 10251,56 * 1,0125 = 10379,70 zł. Po 12 miesiącach zgromadzimy o 1,25% więcej od poprzedniej kapitalizacji, czyli 10379,70 * 1,0125 = 10509,45 zł.

39 Lokata bankowa - przykład Rozważmy dwuletnią lokatę bankową, na którą wpłaciliśmy 1000 zł. Nominalna roczna stopa procentowa wynosi 8%. Wyznacz wartość przyszłą zgromadzonego kapitału przy założeniu półrocznej kapitalizacji odsetek

40 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Jędrzej Stachura

41 Bibliografia: Inwestycje: Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa Teresa Jajuga, Krzysztof Jajuga Inżynieria finansowa Aleksander Weron gpwcatalyst.pl/ratingi wikipedia.pl mbank.pl kontomierz.pl Grafiki: zaferteber.com shutterstock.com wikipedia.pl artdeco.sklep.pl bp.blogspot.com malarzerenesansowi.cba.pl

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Obligacje i akcje Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY Wstęp BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo ) zwraca Państwa uwagę w szczególności na fakt,

Bardziej szczegółowo

Jerzy A. Dzieża. Instrumenty o stałym dochodzie

Jerzy A. Dzieża. Instrumenty o stałym dochodzie Jerzy A. Dzieża Instrumenty o stałym dochodzie Spis treści Rozdział. Elementy arytmetyki finansowej...................... Wartość pieniądza w czasie - jedna płatność................... 2... Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kapitałowe

Inwestycje kapitałowe Tomasz Horemski Inwestycje kapitałowe Podstawowe informacje o zasadach dokonywania inwestycji kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych Podstawy wyceny papierów wartościowych i

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I)

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Matematyka stosowana Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Piotr Władysław Jaworski P.Jaworski@mimuw.edu.pl Krystyna Maria Jaworska kjaworskaster@gmail.com Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 1 SPIS TREŚCI A. Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe 3 Transakcje FX Forward 3 B. Transakcje zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1 i 2

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1 i 2 Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1 i 2 Dorota Klim Department of Nonlinear Analysis, Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Łódź, Banacha 22, 90-238 Łódź, Poland E-mail address:

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

Instrumenty o stałym dochodzie

Instrumenty o stałym dochodzie Jerzy A. Dzieża Wydział Matematyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków http://www.agh.edu.pl dzieza@agh.edu.pl Instrumenty o stałym dochodzie 1 grudnia 2006 roku Spis

Bardziej szczegółowo

Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty

Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty Scenariusz pilotażowy dla prowadzącego spotkanie O finansach w bibliotece Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty styczeń 2014 Cele: przypomnienie wiadomości o podstawowych produktach bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

CZY RATA MOJEGO KREDYTU NIE JEST ZA WYSOKA?

CZY RATA MOJEGO KREDYTU NIE JEST ZA WYSOKA? Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Piotr Śliwka CZY RATA MOJEGO KREDYTU NIE JEST ZA WYSOKA? Podstawy matematyki Finansowej Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja

Bardziej szczegółowo

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G PPE/Regulamin UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E OFEROWANYCH W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PPE PRO Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski Instrumenty Rynku Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Ogólny opis istoty instrumentów finansowych 1 Dla potrzeby opisu ryzyka związanego z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Akcje Papier wartościowy dający prawo do własności części majątku spółki, łączący w sobie prawa

Bardziej szczegółowo

2012-01-05. Definicja rachunkowa (1): Instrumenty finansowe : 1. Definicje 2. Klasyfikacja instrumentów 3. Papiery wartościowe 4. Rynki 5.

2012-01-05. Definicja rachunkowa (1): Instrumenty finansowe : 1. Definicje 2. Klasyfikacja instrumentów 3. Papiery wartościowe 4. Rynki 5. Instrumenty finansowe : 1. Definicje 2. Klasyfikacja instrumentów 3. Papiery wartościowe 4. Rynki 5. Pośrednicy Definicja rachunkowa (1): Instrumenty finansowe są to kontrakty powodujące powstanie aktywów

Bardziej szczegółowo

III. Pieniądz i bankowość

III. Pieniądz i bankowość III Pieniądz i bankowość III: PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ / Pieniądz w gospodarce Pieniądz w gospodarce CELE: Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz wiedzieć: do czego służy pieniądz, jakie są formy pieniądza,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące...

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące... Spis treści 1 6. Operacje pasywne banków i ich struktura...2 6.1. Konstrukcja bilansów banków...2 6.2. Podział pasywów...2 7. Kapitały własne banku...3 7.1. Poziom udziału kapitałów własnych w pasywach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

Dom maklerski KBC Securities

Dom maklerski KBC Securities Dom maklerski KBC Securities www.kbcmakler.pl Miasto, dd.mm.rrrrr. 2 Jak jest zorganizowany rynek kapitałowy i istota inwestycji? Aktywa realne Są to na ogół aktywa materialne, chociaż zaliczyć do nich

Bardziej szczegółowo

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS SUBFUNDUSZ CU STABILNEGO INWESTOWANIA SUBFUNDUSZ CU POLSKICH AKCJI POŁĄCZONE

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka Getin Noble Bank SA informuje, że ryzyka są nierozłącznie związane z każdą transakcją instrumentami finansowymi.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Pakiet powitalny Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska WSTĘP Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo