Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej"

Transkrypt

1 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4616 Warszawa, 26 sierpnia 2011 r. Panie i Panowie Posowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuj wniesiony, na podstawie art. 118 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, a także na podstawie art. 32 ust. 1 regulaminu Sejmu, obywatelski projekt ustawy - o ochronie zwierzt. Projekt ustawy zosta wniesiony zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 2, art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 2 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Do reprezentowania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli zosta wskazany Pan Cezary Wyszyński - penomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, a osob uprawnion do jego zastpstwa w pracach nad projektem ustawy zosta wskazany Pan Grzegorz Lindenberg zastpca penomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. MARSZAŁEK SEJMU (-) Grzegorz Schetyna

2 Ż Ż ć Ż ć ć Ż Ź Ś ć Ż ż Ż Ś Ż Ę Ż

3 Ż Ą Ż Ś Ż ć Ź Ż Ś Ą ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż ż ź Ż Ż ż Ź Ś ć ć Ę ć Ż Ż Ż Ż Ś Ż ż ć

4 Ś Ż Ż Ż Ś ż ć Ż ż Ż ć Ę Ć ć Ę Ń Ź Ę ż Ż ć ć Ż Ż ć ć Ę ć Ż ć ć

5 ó ż ż ó ó ó ć ó ż ż ż ć ż ż ż ó ć ó Ź Ź ż Ź ó ó ć ó ó ż ć ż Ż ó ó ń ó ó ó ń ó ó ż ń ó Ń ż ó ó Ń ó ż ć ó ó ó ó ż ż ć ó ć ć ó ć ó ó ć ć ż ć ż ó ż ć ż ó ć ń ó ó ó ó ó ó Ę ż ó ó ó

6 ż Ć Ś Ę ć Ń Ż Ż Ź Ę Ę Ń ć Ż Ż ć ć

7 Ż Ś ć Ż Ż ż Ż ć Ś ć Ż ć ć Ę ć ć ć ć ć ż Ż Ż ć ć ć

8 ź Ę Ń Ż ć ć Ą ć ć Ą Ń ć ć Ń

9 Ś ż Ł ć Ż Ż ż ż Ż Ł Ż ć ć Ż Ś Ę Ś ż Ś

10 ć Ś ć Ż Ż ć Ł ż Ł ż Ż Ż Ż Ł Ż Ż ć ć Ę Ś Ś Ź

11 ż Ż ż ż ż Ż Ż Ś Ś ż Ę Ż ć ć Ś Ę Ś

12 Ż Ż Ź

13 ź Ć ć Ę ż Ż Ę ż Ż Ę Ż Ę Ż ć Ą ć Ę Ę Ś

14 Ę Ę ż Ę ć Ę Ę Ą Ś Ś Ś Ę Ę Ą ć Ż Ż ć Ę Ę Ż Ę Ż Ę ć Ę Ż Ę Ę Ż Ż Ę

15 Ż Ę ż Ę ć ż ć ć Ę Ę Ę Ę Ś Ę ć Ę Ż Ę Ę ć

16 Ę Ż ć Ź Ę Ę ż Ę ć ć Ę ż Ę Ś Ę ć Ż Ę Ę Ż Ę Ę

17 Ę ć ć ć Ż Ś Ś Ą Ą ź Ę Ę Ł Ł ź Ę ć Ę Ę ć Ę

18 Ę Ę ć ć ć Ę

19 Ż

20 Ą Ę Ą Ą Ę Ę ć Ż Ż ć Ż

21 ź Ż ć ź ź ź ź ź ź Ż ć Ż Ż ć Ż Ż

22 Ż Ż ć Ż ć Ż Ż Ż ć Ż ć Ż Ż Ż ź

23 ź Ż Ż ć

24 Ż Ś

25 Ę Ą

26 Ż Ż

27 Ą Ą Ą Ł Ż Ż Ż Ż

28 Ł Ę Ł

29 Ł

30 Ę Ł Ę Ą Ę ć

31 Ą Ń ć Ż

32 ź

33 Warszawa, 12 sierpnia 2011 r. BAS WAPEiM 1952/11 Tryb pilny Pan Grzegorz Schetyna Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia prawna w sprawie zgodnoci z prawem Unii Europejskiej obywatelskiego projektu ustawy o ochronie zwierzt (penomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej: Cezary Wyszyński) Na podstawie art. 34 ust. 9 uchway Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2009 r. Nr 5, poz. 47, ze zm.) sporzdza si nastpujc opini: I. Przedmiot projektu ustawy Obywatelski projekt ustawy o ochronie zwierzt reguluje postpowanie ze zwierztami krgowymi. Projekt m.in. przewiduje zakaz nieuzasadnionego zabijania zwierzt, zakaz zncania si nad nimi, zawiera przepisy dotyczce zwierzt domowych oraz kotów wolnożyjcych, zwierzt gospodarskich, zwierzt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych, a także zwierzt dzikich. Projekt przewiduje również utworzenie Krajowej Inspekcji do spraw Zwierzt. Okrela też zasady transportu zwierzt, wykonywania zabiegów na zwierztach, przeprowadzania uboju, umiercania i ograniczania populacji zwierzt. Projekt zawiera również przepisy karne i przepis przejciowy. Zgodnie z art. 60 projektu, stracić moc ma obecnie obowizujca ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zm.). Ustawa ma wejć w życie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia. II. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objtej projektem Ze wzgldu na przedmiot projektu ustawy należy zwrócić uwag na nastpujce akty prawa Unii Europejskiej: art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), art Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE), dyrektyw Rady 93/119/WE z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie ochrony zwierzt podczas uboju lub zabijania (Dz. Urz. WE L 340 z , s.

34 21, ze zm.; Dz. Urz. UE polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, s. 421, ze zm.) 1, dyrektyw Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotyczc ochrony zwierzt hodowlanych (Dz. Urz. WE L 221 z , s. 23, ze zm.; Dz. Urz. UE polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, s. 316, ze zm.), dyrektyw Rady 99/74/WE z dnia 19 lipca 1999 r. ustanawiajc minimalne normy ochrony kur niosek (Dz. Urz. WE L 203 z , s. 53, ze zm.; Dz. Urz. UE polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 26, s. 225, ze zm.), dyrektyw Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczcych ochrony kurczt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcj misa (Dz. Urz. UE L 182 z , s. 19), dyrektyw Rady 2008/119/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiajc minimalne normy ochrony cielt (Dz. Urz. UE L 10 z , s. 7), dyrektyw Rady 2008/120/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiajc minimalne normy ochrony wiń (Dz. Urz. UE L 47 z , s. 5), rozporzdzenie Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierzt podczas transportu i zwizanych z tym dziaań oraz zmieniajce dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporzdzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z r., s. 1, ze zm.). III. Analiza przepisów projektu pod ktem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej III.1. Projekt, a w szczególnoci art nie s sprzeczne z postanowieniami dyrektywy 93/119/WE. Pen implementacj dyrektywy powinno zapewnić rozporzdzenie wydane na podstawie art. 48 ust. 5 projektu. Jak już wspomniano w punkcie II niniejszej opinii, z dniem 1 stycznia 2013 r. rozporzdzenie 1099/2009 uchyli i zastpi dyrektyw 93/119/WE. Ze wzgldu na charakter prawny rozporzdzenia (zob. art. 288 TfUE), pocignie to za sob koniecznoć zmiany projektowanej ustawy o ochronie zwierzt. III.2. Projekt, w zakresie w jakim dotyczy transportu zwierzt (art oraz art. 55) jest zgodny z rozporzdzeniem 1/2005. III.3. Przepis art. 34 TfUE zakazuje stosowania midzy państwami czonkowskimi wszelkich ograniczeń ilociowych w przywozie oraz wszelkich 1 Z dniem 1 stycznia 2013 r. dyrektywa zostanie uchylona i zastpiona przez rozporzdzenie Rady (WE) Nr 1099/2009 z dnia 24 wrzenia 2009 r. w sprawie ochrony zwierzt podczas ich umiercania (Dz. Urz. UE L 303 z r., s. 1). 2

35 rodków o skutku równoważnym. Analogiczn treć zawiera art. 35 TfUE, który dotyczy wywozu. Dozwolone wyjtki okrela art. 36 TfUE, który dopuszcza wprowadzanie przez państwa czonkowskie ograniczeń i zakazów przywozowych, wywozowych lub tranzytowych uzasadnionych m.in. wzgldami ochrony życia i zdrowia zwierzt. Zakazy te i ograniczenia nie powinny jednak stanowić rodka arbitralnej dyskryminacji, ani ukrytych ograniczeń w handlu pomidzy państwami czonkowskimi. Ponadto, dodatkowe ograniczenia swobodnego przepywu towarów s dopuszczone na mocy orzecznictwa Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej 2. Należy również zwrócić uwag, że zgodnie z wyrokiem Trybunau Sprawiedliwoci z dnia 20 lutego 1979 r. w sprawie C-120/78 Rewe-Zentral AG przeciwko Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, produkt legalnie dopuszczony do obrotu w jednym państwie czonkowskim może być swobodnie wprowadzany do obrotu w innych państwach czonkowskich. Wyjtki od tej zasady mog być przez państwa czonkowskie wprowadzane jedynie w oparciu o art. 36 TfUE lub inne wymogi konieczne zwizane z uzasadnionym interesem publicznym, uznane przez Trybuna Sprawiedliwoci Unii Europejskiej. W przypadku, gdy ograniczenia s wprowadzane nie w oparciu o art. 36 TfUE, nie mog dyskryminować towarów pochodzcych z innych państw czonkowskich oraz nie mog prowadzić do naruszenia zasad proporcjonalnoci, koniecznoci i niezbdnoci. Projekt w art. 21 ust. 5 oraz w art. 22 wprowadza zakazy dotyczce przywozu do Polski i wywozu z Polski okrelonych produktów pochodzenia zwierzcego (np. foie gras). Równoczenie w uzasadnieniu projektu nie podano żadnych powodów wprowadzenia tych zakazów. W szczególnoci nie wskazano, czy proponowane zakazy maj sużyć któremu z celów wymienionych w art. 36 TfUE. Brak też informacji, by w innych państwach czonkowskich Unii Europejskiej obrót tymi produktami by zakazany. Z drugiej strony należy wskazać, że prawo Unii Europejskiej nie tylko nie zakazuje, ale wrcz szczegóowo reguluje produkcj czy transport foie gras, bdcego produktem ze stuszczonych wtrób gsi i kaczek, czyli produktem, którego importu zakazuj art. 21 ust. 5 i art. 22 pkt 1 projektu (zob. np. rozporzdzenie Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzajce szczegóowe przepisy wykonawcze do rozporzdzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do misa drobiowego (Dz.U. L 157 z , s. 46). W wietle powyższej analizy należy uznać, że projektowane przepisy art. 21 ust. 5 i art. 22 s niezgodne z art TfUE. Należy jednak zaznaczyć, że 2 Zob. np. W. Czapliński, M. Szwarc [w:] J. Barcz, Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, wydanie drugie, Warszawa 2005, s. II-65 i n. oraz przywoane tam orzecznictwo. 3

36 w przypadku wykazania, że proponowane przepisy suż ochronie interesów publicznych wyszczególnionych w art. 36 TfUE, w sposób zgodny z tym przepisem, lub wymogom koniecznym uznanym w orzecznictwie Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej, w sposób proporcjonalny i niedyskryminacyjny, możliwe bdzie uznanie ich za zgodne z art. 36 TfUE i nienaruszajce art TfUE. III.4. Zgodnie z art. 4 ust. 3 TUE, państwa czonkowskie podejmuj wszelkie rodki ogólne lub szczególne waciwe dla zapewnienia wykonania zobowizań wynikajcych z Traktatów lub aktów instytucji Unii. Obowizek ten dotyczy w szczególnoci terminowego implementowania dyrektyw oraz powstrzymania si od uchylania przepisów implementujcych dyrektywy bez zastpienia ich now, zgodn z prawem UE regulacj. Projekt ustawy przewiduje uchylenie obowizujcej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzt. Ustawa ta zawiera rozdzia powicony zwierztom gospodarskim (rozdzia 3). Przepisy tego rozdziau implementuj szereg przepisów prawa Unii Europejskiej, w szczególnoci przepisy dyrektywy Rady 2007/43/WE. Przepis art. 12 ust. 7 obowizujcej ustawy stanowi delegacj do wydania aktów wykonawczych implementujcych pozostae dyrektywy dotyczce zwierzt gospodarskich (wymienione w punkcie II niniejszej opinii). Projekt zawiera również rozdzia dotyczcy zwierzt gospodarskich (art ), lecz zakres jego regulacji jest znacznie wższy niż zakres przepisów obowizujcej ustawy. Równoczenie, projekt w art. 60 ust. 2 stanowi, że nie narusza on przepisów innych ustaw w zakresie zwierzt gospodarskich, regulowanych odrbnymi przepisami oraz przepisami Unii Europejskiej. Uchylajc przepisy implementujce prawo Unii Europejskiej, w szczególnoci dyrektyw Rady 2007/43/WE, i nie wprowadzajc w to miejsce nowych przepisów implementujcych prawo Unii Europejskiej, projekt narusza art. 4 ust. 3 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej w zwizku z przepisami UE, które s obecnie implementowane przepisami rozdziau 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzt, w szczególnoci, w zwizku z dyrektyw Rady 2007/43/WE. IV. Konkluzje Obywatelski projekt ustawy o ochronie zwierzt jest niezgodny z: art TfUE, w zakresie w jakim wprowadza zakazy dotyczce wwozu i wywozu okrelonych produktów pochodzenia zwierzcego (art. 21 pkt. 5 i art. 22 projektu) zob. pkt III.3 opinii, art. 4 ust. 3 akapit drugi TUE, w zakresie w jakim uchyla przepisy implementujce akty prawa Unii Europejskiej (w szczególnoci dyrektyw Rady 2007/43/WE) i nie wprowadza w ich miejsce nowej regulacji zapewniajcej zgodnoć z prawem UE (art w zw. z art. 60 projektu) zob. pkt III.4. opinii. 4

37 W pozostaym zakresie projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej lub jest z nim zgodny. Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Micha Królikowski 5

38 BAS WAPEiM 1953/11 Tryb pilny Warszawa, 12 sierpnia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie stwierdzenia, czy obywatelski projekt ustawy o ochronie zwierzt (penomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej: Cezary Wyszyński) jest projektem ustawy wykonujcej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a Regulaminu Sejmu Obywatelski projekt ustawy o ochronie zwierzt reguluje postpowanie ze zwierztami krgowymi. Projekt m.in. przewiduje zakaz nieuzasadnionego zabijania zwierzt, zakaz zncania si nad nimi, zawiera przepisy dotyczce zwierzt domowych oraz kotów wolnożyjcych, zwierzt gospodarskich, zwierzt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych, a także zwierzt dzikich. Projekt przewiduje również utworzenie Krajowej Inspekcji do spraw Zwierzt. Okrela też zasady transportu zwierzt, wykonywania zabiegów na zwierztach, przeprowadzania uboju, umiercania i ograniczania populacji zwierzt. Projekt zawiera również przepisy karne i przepis przejciowy. Zgodnie z art. 60 projektu, stracić moc ma obecnie obowizujca ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zm.). Obywatelski projekt ustawy o ochronie zwierzt nie zawiera przepisów zmierzajcych do wykonania prawa Unii Europejskiej. Akty prawne Unii Europejskiej objte zakresem projektu ustawy s już implementowane do prawa polskiego. Obywatelski projekt ustawy o ochronie zwierzt nie jest projektem ustawy wykonujcej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a Regulaminu Sejmu. Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Micha Królikowski

- o zachowaniu przez Państwo Polskie większościowego pakietu akcji Grupy Lotos S.A.

- o zachowaniu przez Państwo Polskie większościowego pakietu akcji Grupy Lotos S.A. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 24 Warszawa, 17 listopada 2011 r. Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję wniesiony w VI kadencji w dniu 4 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wyrok Trybunału w sprawie C 120/78, Cassis de Dijon, ECR z 1979 r., str. 649.

Wyrok Trybunału w sprawie C 120/78, Cassis de Dijon, ECR z 1979 r., str. 649. ź ś ś ś ś ć Ż ć ć ć ść Ż ś 2 - decyzj Rady 2005/387/WSiSW z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych (Dz. Urz. UE L 127 z 20.5.2005 r.,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 605 Warszawa, 22 kwietnia 2008 r. Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję wniesiony, na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1671 Warszawa, 21 stycznia 2009 r.

Druk nr 1671 Warszawa, 21 stycznia 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1671 Warszawa, 21 stycznia 2009 r. Pan Bronisaw Komorowski Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

- o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 17 Warszawa, 17 listopada 2011 r. Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję wniesiony w VI kadencji w dniu 25 stycznia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2296 Warszawa, 30 czerwca 2009 r.

Druk nr 2296 Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Druk nr 2296 Warszawa, 30 czerwca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw zwizanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-113-2009 Pan Bronisaw

Bardziej szczegółowo

Druk nr 192 Warszawa, 9 lutego 2012 r.

Druk nr 192 Warszawa, 9 lutego 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrw RM 10-98-11 Druk nr 192 Warszawa, 9 lutego 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszaek Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1421 Warszawa, 7 października 2008 r.

Druk nr 1421 Warszawa, 7 października 2008 r. Druk nr 1421 Warszawa, 7 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-85-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1163 Warszawa, 22 listopada 2012 r.

Druk nr 1163 Warszawa, 22 listopada 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 1163 Warszawa, 22 listopada 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1951 Warszawa, 21 maja 2007 r.

Druk nr 1951 Warszawa, 21 maja 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1951 Warszawa, 21 maja 2007 r. Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

- o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2076 Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Pan Bronisaw Komorowski Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

- o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 2211 Warszawa, 25 czerwca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks karny.

- o zmianie ustawy - Kodeks karny. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 531 Warszawa, 9 maja 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 1370).

- o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 1370). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji Druk nr 1370-A Warszawa, 26 listopada 2008 r. Pan Bronisław Komorowski

Bardziej szczegółowo

Do druku nr 891. Warszawa, 20 listopada 2012 r. BAS WAPEiM 2994/12 TRYB PILNY. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Do druku nr 891. Warszawa, 20 listopada 2012 r. BAS WAPEiM 2994/12 TRYB PILNY. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Do druku nr 891 BAS WAPEiM 2994/12 TRYB PILNY Warszawa, 20 listopada 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

- o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Druk nr 3248 Warszawa, 8 lipca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-139-2010 Pan Grzegorz

Bardziej szczegółowo

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 308).

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 308). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1113 SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 926 Warszawa, 27 czerwca 2008 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 807 Warszawa, 24 kwietnia 2008 r.

Druk nr 807 Warszawa, 24 kwietnia 2008 r. Druk nr 807 Warszawa, 24 kwietnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-11-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4413 Warszawa, 1 lipca 2011 r.

Druk nr 4413 Warszawa, 1 lipca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4413 Warszawa, 1 lipca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks karny.

- o zmianie ustawy - Kodeks karny. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 3207 Warszawa, 15 czerwca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku! Zgodnie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 1539 Warszawa, 14 maja 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2023 Warszawa, 25 marca 2009 r.

Druk nr 2023 Warszawa, 25 marca 2009 r. Druk nr 2023 Warszawa, 25 marca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-107-2009 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej.

- o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 4147 Warszawa, 14 stycznia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1672 Warszawa, 22 stycznia 2009 r.

Druk nr 1672 Warszawa, 22 stycznia 2009 r. Druk nr 1672 Warszawa, 22 stycznia 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-100-2009 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1370 Warszawa, 7 października 2008 r.

Druk nr 1370 Warszawa, 7 października 2008 r. Druk nr 1370 Warszawa, 7 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-83-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks karny.

- o zmianie ustawy - Kodeks karny. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2115 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1894 Warszawa, 12 lutego 2009 r.

Druk nr 1894 Warszawa, 12 lutego 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1894 Warszawa, 12 lutego 2009 r. Pan Bronisaw Komorowski Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

- o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym.

- o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszaek Senatu Druk nr 2072 Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. Pan Bronisaw Komorowski Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszaku Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Druk nr 917 Warszawa, 24 lipca 2008 r.

Druk nr 917 Warszawa, 24 lipca 2008 r. Druk nr 917 Warszawa, 24 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-59-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4284 Warszawa, 9 lutego 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2774 Warszawa, 24 września 2014 r.

Druk nr 2774 Warszawa, 24 września 2014 r. Druk nr 2774 Warszawa, 24 września 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR -020-4/20 14 Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 125-A Warszawa, 21 stycznia 2008 r.

Druk nr 125-A Warszawa, 21 stycznia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 125-A Warszawa, 21 stycznia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na podstawie art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4012 Warszawa, 24 marca 2011 r.

Druk nr 4012 Warszawa, 24 marca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4012 Warszawa, 24 marca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

MASZYNY I INNE URZDZENIA TECHNICZNE (Wymagania wobec pracodawców)

MASZYNY I INNE URZDZENIA TECHNICZNE (Wymagania wobec pracodawców) MASZYNY I INNE URZDZENIA TECHNICZNE (Wymagania wobec pracodawców) w) Pastwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Andrzej KOWERSKI ZAKRES DZIAŁANIA ANIA PIP W ZAKRESIE MASZYN 1.MASZYNY NOWE 2. MASZYNY

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1922 Warszawa, 6 marca 2009 r.

Druk nr 1922 Warszawa, 6 marca 2009 r. Druk nr 1922 Warszawa, 6 marca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw zwizanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-105-2009 Pan Bronisaw Komorowski

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

- o zmianie ustawy - Prawo budowlane. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 2950 Warszawa, 13 marca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

...-------._. Do druku nr 115 SEJM. Warszawa, 15 grudnia 2015 r. BAS-W APEiM-290115 TRYB B. PILNY. Pan Marek Kuchciński

...-------._. Do druku nr 115 SEJM. Warszawa, 15 grudnia 2015 r. BAS-W APEiM-290115 TRYB B. PILNY. Pan Marek Kuchciński -- r-...-------._ SEJM BAS-W APEiM-290115 TRYB B. PILNY BIURO ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU Warszawa, 15 grudnia 2015 r. Do druku nr 115 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 919 Warszawa, 24 lipca 2008 r.

Druk nr 919 Warszawa, 24 lipca 2008 r. Druk nr 919 Warszawa, 24 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-60-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1783 Warszawa, 22 stycznia 2009 r.

Druk nr 1783 Warszawa, 22 stycznia 2009 r. Druk nr 1783 Warszawa, 22 stycznia 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-99-2008 Pan Bronisaw

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2856 Warszawa, 18 lutego 2010 r.

Druk nr 2856 Warszawa, 18 lutego 2010 r. Druk nr 2856 Warszawa, 18 lutego 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach NKK-020-1-10 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2119 Warszawa, 9 stycznia 2014 r.

Druk nr 2119 Warszawa, 9 stycznia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2119 Warszawa, 9 stycznia 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 806 Warszawa, 24 kwietnia 2008 r.

Druk nr 806 Warszawa, 24 kwietnia 2008 r. Druk nr 806 Warszawa, 24 kwietnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-9-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3401 Warszawa, 5 sierpnia 2010 r.

Druk nr 3401 Warszawa, 5 sierpnia 2010 r. Druk nr 3401 Warszawa, 5 sierpnia 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw zwizanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-141-2010 Pan Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Pan. Marek Kuchciński

Pan. Marek Kuchciński ,. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIURO ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU BAS-W APEiM-185/15 Warszawa, 8 grudnia 2015 r. Pan Do druku nr 71 Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 523 Warszawa, 29 kwietnia 2016 r.

Druk nr 523 Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Druk nr 523 Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1604 Warszawa, 19 listopada 2008 r.

Druk nr 1604 Warszawa, 19 listopada 2008 r. Druk nr 1604 Warszawa, 19 listopada 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-93-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

- o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 784 Warszawa, 1 lipca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1370 Warszawa, 7 października 2008 r.

Druk nr 1370 Warszawa, 7 października 2008 r. Druk nr 1370 Warszawa, 7 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-83-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1890 Warszawa, 9 kwietnia 2009 r.

Druk nr 1890 Warszawa, 9 kwietnia 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-09 Druk nr 1890 Warszawa, 9 kwietnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 489 Warszawa, 5 kwietnia 2006 r.

Druk nr 489 Warszawa, 5 kwietnia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 489 Warszawa, 5 kwietnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy.

- o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 3858 Warszawa, 22 grudnia 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku! Na podstawie

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 czerwca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez pracodawc. Warszawa, dnia 24 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 159/05 D

Bardziej szczegółowo

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r.

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r. Korespondencja w sprawie wystpienia Odpowied Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wystpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PREZES URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1670 Warszawa, 23 stycznia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 805 Warszawa, 8 maja 2008 r.

Druk nr 805 Warszawa, 8 maja 2008 r. Druk nr 805 Warszawa, 8 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-14-2008 Pan Bronisław Komorowski

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 148cc ust. 1 regulaminu Sejmu, Komisja do Spraw Unii Europejskiej wnosi projekt uchwały:

Na podstawie art. 148cc ust. 1 regulaminu Sejmu, Komisja do Spraw Unii Europejskiej wnosi projekt uchwały: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Komisja do Spraw Unii Europejskiej SUE-21-1-16 Druk nr 410 Warszawa, 12 kwietnia 2016 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1) 3 otrzymuje brzmienie:

1) 3 otrzymuje brzmienie: Załcznik Nr l do Uchwały Zarzdu Powiatu Nr 176/220/05 z dnia 9 listopada 2005 r. Z dniem 9.XI. 2005 r. wprowadza si nastpujce zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzdu Pracy w Kielcach : 1)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Marszałek Senatu Druk nr 762 Warszawa, 26 lipca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek! Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

- o zmianie ustawy - Prawo budowlane. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 404 Warszawa, 18 stycznia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1306 Warszawa, 17 września 2008 r.

Druk nr 1306 Warszawa, 17 września 2008 r. Druk nr 1306 Warszawa, 17 września 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-77-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

- zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

- zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1200 Warszawa, 15 listopada 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r.

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 235 ust.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 767 Warszawa, 2 sierpnia 2012 r.

Druk nr 767 Warszawa, 2 sierpnia 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 767 Warszawa, 2 sierpnia 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r.

Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Marszałek Senatu Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r. Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Zgodnie z art. 118

Bardziej szczegółowo

Czy zakaz reklamy aptek jest w interesie pacjenta?

Czy zakaz reklamy aptek jest w interesie pacjenta? Czy zakaz reklamy aptek jest w interesie pacjenta? Społeczna, ekonomiczna i prawna ocena skutków regulacji zakazującej konkurencji. DEBATA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA & RZECZPOSPOLITEJ 27 LISTOPADA 2013 REGULACJA

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 22 października 2010 r. Druk nr 998 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r.

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2057 Warszawa, 21 sierpnia 2007 r.

Druk nr 2057 Warszawa, 21 sierpnia 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 2057 Warszawa, 21 sierpnia 2007 r. Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

- o zmianie ustawy o pomocy społecznej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2020 Warszawa, 2 kwietnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2029 Warszawa, 20 maja 2009 r.

Druk nr 2029 Warszawa, 20 maja 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2029 Warszawa, 20 maja 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach

- o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1317 Warszawa, 10 stycznia 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. 1) uchylam w całoci zaskaron decyzj z dnia 16 maja 2005 r. (znak: GI-DEC-DS- 103/05/293,294,295), 2) odmawiam uwzgldnienia wniosku Pana A.B.

DECYZJA. 1) uchylam w całoci zaskaron decyzj z dnia 16 maja 2005 r. (znak: GI-DEC-DS- 103/05/293,294,295), 2) odmawiam uwzgldnienia wniosku Pana A.B. Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 5 padziernika 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcego przez Bank w zwizku z przelewem wierzytelnoci. GI-DEC-DS-329/05 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3158 Warszawa, 9 czerwca 2010 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Policji.

- o zmianie ustawy o Policji. Druk nr 4262 Warszawa, 14 kwietnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych ASW-020-4-2011 Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY AKTY PRAWNE SAKCJA HIGIENY PRACY PSSE W LIPSKU NAZWA NUMER ZMIANY PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015 r., poz. 1412). Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1734 Warszawa, 18 grudnia 2008 r.

Druk nr 1734 Warszawa, 18 grudnia 2008 r. Druk nr 1734 Warszawa, 18 grudnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-99-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKO-CHISKIEGO TOWARZYSTWA GOSPODARCZO-KULTURALNFGO & 1 & 2 & 3

S T A T U T POLSKO-CHISKIEGO TOWARZYSTWA GOSPODARCZO-KULTURALNFGO & 1 & 2 & 3 S T A T U T POLSKO-CHISKIEGO TOWARZYSTWA GOSPODARCZO-KULTURALNFGO Postanowienia ogólne ROZDZIA PIERWSZY & 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Polsko-Chiskie Towarzystwo Gospodarczo-Kulturalne zwane dalej Towarzystwem,

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1669 Warszawa, 4 grudnia 2008 r.

Druk nr 1669 Warszawa, 4 grudnia 2008 r. Druk nr 1669 Warszawa, 4 grudnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Pastwo do spraw zwizanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-96-2008 Pan Bronisław Komorowski

Bardziej szczegółowo

UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI

UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Prawna 19.5.2016 UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI Przedmiot: Uzasadniona opinia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wniosku

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1346 Warszawa, 18 września 2008 r.

Druk nr 1346 Warszawa, 18 września 2008 r. Druk nr 1346 Warszawa, 18 września 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-73 -2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2368 Warszawa, 16 lipca 2009 r.

Druk nr 2368 Warszawa, 16 lipca 2009 r. Druk nr 2368 Warszawa, 16 lipca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-115-2009 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Do druku nr l 07. Warszawa, 15 grudnia 2015 r. BAS-W APEiM-278/15 TRYBPILNY. Pan Marek Kuchemski

Do druku nr l 07. Warszawa, 15 grudnia 2015 r. BAS-W APEiM-278/15 TRYBPILNY. Pan Marek Kuchemski Do druku nr l 07 BIURO ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU Warszawa, 15 grudnia 2015 r. BAS-W APEiM-278/15 TRYBPILNY Pan Marek Kuchemski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie zgodności

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 3209 Warszawa, 24 maja 2010 r. Pan Bronisaw Komorowski Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.5.2014 r. COM(2014) 305 final 2014/0158 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie środków ochronnych przewidzianych w Umowie między Europejską

Bardziej szczegółowo

Druk nr 884 Warszawa, 25 maja 2012 r.

Druk nr 884 Warszawa, 25 maja 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 884 Warszawa, 25 maja 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2367 Warszawa, 16 lipca 2009 r.

Druk nr 2367 Warszawa, 16 lipca 2009 r. Druk nr 2367 Warszawa, 16 lipca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-114-2009 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319,

Bardziej szczegółowo

Druk nr 912 Warszawa, 12 czerwca 2008 r.

Druk nr 912 Warszawa, 12 czerwca 2008 r. Druk nr 912 Warszawa, 12 czerwca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-35-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

- o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1469 Warszawa, 28 października 2008 r. Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu

Bardziej szczegółowo

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Zbigniewa Wassermanna.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Zbigniewa Wassermanna. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1946 Warszawa, 20 marca 2009 r. Pan Bronisaw Komorowski Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1132 Warszawa, 17 września 2008 r.

Druk nr 1132 Warszawa, 17 września 2008 r. Druk nr 1132 Warszawa, 17 września 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-76-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

- o zmianie ustawy o samorządzie gminnym. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 356 Warszawa, 24 kwietnia 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r.

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo