- o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym."

Transkrypt

1 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszaek Senatu Druk nr 2072 Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. Pan Bronisaw Komorowski Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszaku Zgodnie z art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mam zaszczyt powiadomić Pana Marszaka, że Senat na 31. posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. podją uchwa w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy - o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegych i stron w postpowaniu sądowym. Projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunau Konstytucyjnego. Jednocześnie pragn poinformować, że Senat upoważni senatora Piotra Zientarskiego do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem. W zaączeniu przesyam opini Komitetu Integracji Europejskiej o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej. Z poważaniem (-) Bogdan Borusewicz

2 U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegych i stron w postpowaniu sądowym Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegych i stron w postpowaniu sądowym. Jednocześnie upoważnia senatora Piotra Zientarskiego do reprezentowania Senatu w pracach nad projektem. MARSZAŁEK SENATU Bogdan BORUSEWICZ

3 p r o j e k t USTAWA z dnia o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegych i stron w postpowaniu sądowym Art. 1. W dekrecie z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegych i stron w postpowaniu sądowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2702) w art. 10 po ust. 2 dodaje si ust. 2a w brzmieniu: "2a. Wynagrodzenie biegego, bdącego podatnikiem podatku od towarów i usug, podwyższa si o stawk podatku od towarów i usug przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usug, obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu.". Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.

4 UZASADNIENIE 1. Ustawa wykonująca postanowienie Trybunau Konstytucyjnego Projektowana ustawa stanowi dostosowanie systemu prawa do postanowienia Trybunau Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2008 r. (sygn. akt S 3/08), sygnalizującego potrzeb podjcia inicjatywy prawodawczej w regulacjach dotyczących zasad i procedury zaliczania podatku od towarów i usug do kosztów sądowych z tytuu należności poddanych opodatkowaniu tym podatkiem biegych sądowych i innych osób wykonujących czynności im zlecone w postpowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym. Peny tekst postanowienia, wraz z uzasadnieniem: OTK Z.U. z 2008 r. Nr 5A, poz Przedmiot i istota rozstrzygnicia Trybunau Konstytucyjnego 2.1. TK w trybie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.) zasygnalizowa potrzeb podjcia inicjatywy prawodawczej w związku z luką prawną w regulacjach dotyczących zasad i procedury zaliczania podatku od towarów i usug do kosztów sądowych z tytuu należności poddanych opodatkowaniu tym podatkiem biegych sądowych i innych osób wykonujących czynności im zlecone w postpowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym Na początku należy przypomnieć, iż na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o TK Trybuna może przedstawiać waściwym organom stanowiącym prawo uwagi o stwierdzonych uchybieniach i lukach w prawie, których usunicie jest niezbdne dla zapewnienia spójności systemu prawnego RP (są to tzw. postanowienia sygnalizacyjne). Uprawniony podmiot zoży wniosek zarzucający art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) niezgodność z art. 2 Konstytucji. Wnioskodawca twierdzi, iż przepis ten w zakresie, w jakim określa czynności, których wykonanie nie jest w rozumieniu art. 15 ust. 2 tej ustawy uznane za wykonywaną samodzielnie dziaalność gospodarczą narusza zasad przyzwoitej legislacji, a wic zasad zaufania obywatela do państwa i prawa.

5 2 TK stwierdzi jednak (wyrok z 12 VI 2008 r., K 50/05), że przepis ten jest zgodny z art. 2 Konstytucji. Powzią natomiast innego rodzaju wątpliwości, w konsekwencji których zwróci uwag w postanowieniu na potrzeb podjcia inicjatywy prawodawczej w omawianych regulacjach W art. 15 ustawy o podatku od towarów i usug ust. 1 3 mają nastpujące brzmienie: 1. Podatnikami [podatku od towarów i usug, VAT] są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie dziaalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez wzgldu na cel lub rezultat takiej dziaalności. 2. Dziaalność gospodarcza obejmuje wszelką dziaalność producentów, handlowców lub usugodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także dziaalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność zostaa wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób czstotliwy. Dziaalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągy dla celów zarobkowych. 3. Za wykonywaną samodzielnie dziaalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje si czynności: ( ) [pkt3] z tytuu których przychody zostay wymienione w art. 13 pkt 2 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytuu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi wizami tworzącymi stosunek prawny pomidzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Artyku 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, które przychody uważa si za przychody z dziaalności wykonywanej osobiście. Pkt 5 tego artykuu stanowi m.in., iż przychodami takimi są: przychody osób, którym organ wadzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie waściwych przepisów, zleci wykonanie określonych czynności, a zwaszcza przychody biegych w postpowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym. Artyku 15 ust. 3 in principio zwalnia z podatku VAT czynności z tytuu których przychody zostay wymienione w art. 13 pkt 2 9 ustawy [ ] o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże in fine dodaje, iż zwolnienie to jest aktualne tylko wtedy, gdy z

6 3 tytuu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi wizami tworzącymi stosunek prawny pomidzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Stąd np. podatku VAT nie paci radca prawny zatrudniony w ramach stosunku pracy, np. w urzdzie. Natomiast radca prawny, adwokat czy biegy sądowy wykonujący samodzielnie dziaalność gospodarczą nie jest zwolniony z podatku VAT. W praktyce oczywiście najczściej faktyczny ciżar finansowy jest przenoszony na ostatecznych odbiorców, na klientów. Podatek ten jest wrcz wprost wyrażony w cenie usugi. Problem polega na tym, że adwokaci czy radcy prawni wykonują niekiedy pomoc prawną z urzdu. Ich przychody pochodzące z wykonywania zadań zleconych przez sąd, są również zaliczane do źróda przychodu określonego w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To samo dotyczy biegych sądowych, którym przysuguje za wykonanie czynności [zleconych przez sąd lub inne organy] wynagrodzenie w wysokości określonej odrbnymi przepisami. W przypadku adwokatów i radców prawnych rozporządzenia wydane przez Ministra Sprawiedliwości ( 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopaconej pomocy prawnej udzielonej z urzdu, Dz. U. Nr 163, poz. 1348, ze zm.; oraz analogiczny przepis dotyczący radców prawnych, poz. 1349) stanową, iż w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata [radc prawnego] ustanowionego z urzdu, opaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawk podatku od towarów i usug przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usug, obowiązującą w dniu orzekania o tych opatach. Oznacza to, że choć dziaający z urzdu adwokat czy radca prawny nie może sobie swobodnie doliczyć wartości podatku VAT, bo cena jego usugi jest ustalana sztywno przez sąd, to jednak sąd dolicza do tej ceny paconej adwokatowi wartość podatku VAT, który adwokat zobowiązany jest zapacić. Analogicznego przepisu nie ma jednak w regulacjach dotyczących wynagradzania biegych. Biegy otrzymuje wynagrodzenie w wysokości określonej odrbnymi przepisami. Nie może jednak, tak jak zwyky usugodawca doliczyć do ceny swojej usugi wartości podatku VAT, a tym samym przerzucić kosztów tego podatku na usugobiorc, którym w tym przypadku jest sąd lub organ administracji. Sąd lub organ administracji nie mogą też

7 4 samodzielnie doliczyć do wynagrodzenia zapaconego biegemu wartości podatku VAT, ponieważ nie przewidują tego przepisy. Jak stwierdzi TK, uregulowania powyższe wywoują wic rozbieżne skutki podatkowe dla każdej ze wskazanych grup podmiotów uczestniczących w postpowaniu przed sądami, stwarzając sytuacj niekorzystną dla biegych W wyroku z dnia 12 czerwca 2008 r. (K 50/05) TK zwróci uwag na konieczność z punktu widzenia spójności systemu prawnego Rzeczypospolitej usunicia istniejącej luki prawnej w zakresie stosowania VAT i dokonania zmian prawnych, które wprowadziyby jednoznaczne i ujednolicone zasady uwzgldniania VAT przy ustalaniu należności osób, którym organ wadzy państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie waściwych przepisów zleci wykonanie określonych czynności. Dotyczy to zwaszcza przychodów biegych w postpowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz adwokatów i radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzdu (należnego od nich podatku od towarów i usug, obciążającego ich przychody z tego tytuu). Sytuacja z punktu widzenia pozycji jako patników VAT obu grup patników jest bowiem identyczna. 3. Cele i zakres projektowanej ustawy Mając na uwadze konieczność wykonania postanowienia Trybunau Konstytucyjnego, kierując si brzmieniem jego sentencji oraz motywami jego uzasadnienia, proponuje si, by w dekrecie z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegych i stron w postpowaniu sądowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445, ze zm.) w art. 10 po ust. 2 dodać ust. 2a. Proponowana treść przepisu nie odbiega od treści przepisów regulujących wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych, zamieszczonych w przywoywanych rozporządzeniach ich dotyczących. Konieczność uregulowania sprawy zwrotu podatku VAT biegym wprost w akcie o randze ustawy, wynika z tego, iż w dekrecie (czyli akcie o randze ustawy) brak jest upoważnienia do regulowania spraw wynagrodzenia biegych w rozporządzeniu. Istniejące w nim upoważnienie dla Ministra Sprawiedliwości (art. 10 ust. 3) przyznaje tylko fakultatywne upoważnienie do regulowania wynagrodzenia biegych i to tylko biegych tych kategorii, których wynagrodzenia nie regulują normy urzdowe (czyli odrbne przepisy). Proponowany ust. 2a pozwala na doliczanie podatku VAT do wynagrodzenia biegych wszystkich kategorii, z wyjątkiem tych, którzy nie są patnikami VAT. Inne możliwe

8 5 rozwiązanie nowelizacja wszystkich wspomnianych norm urzdowych oraz rozporządzenia czy rozporządzeń wydanych na podstawie art. 10 ust. 3 byoby bardziej kosztowne pod wzgldem ekonomiki legislacyjnej (konieczność nowelizacji kilku aktów normatywnych o różnej randze). 4. Konsultacje W swojej opinii Minister Sprawiedliwości poinformowa, iż w Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegych w postpowaniu sądowym, który również wykonuje wyrok TK. Podobną uwag przedstawi Minister Finansów. Należy jednak zwrócić uwag, iż zgodnie z art. 10 ust. 3 dekretu, który upoważnia ministra do wydania rozporządzenia, minister może ustalać taryfy wynagrodzenia tylko w razie braku norm urzdowych i tylko taryfy wynagrodzenia biegych dla poszczególnych ich kategorii, bądź dla poszczególnych rodzajów postpowania sądowego. Oznacza to, że rozporządzenie ministra nie obejmie tych biegych, których wynagrodzenie ustalane jest innymi normami urzdowymi. Stąd konieczność nowelizacji samego dekretu. Jednocześnie uwzgldniono sugesti obu ministerstw, by w projekcie ustawy zmieniającej dekret doliczanie wartości podatku VAT ograniczyć do tych biegych, którzy są jego patnikami. Pozytywnie projekt senacki zaopinioway lub nie wniosy zastrzeżeń nastpujące organy i podmioty: Pierwszy Prezes Sadu Najwyższego, Krajowa Izba Radców Prawnych, Stowarzyszenie Sdziów Polskich IUSTITIA, Stowarzyszenie Prokuratorów RP, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych, Polskie Stowarzyszenie Biegych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych. 5. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy Ustawa powoduje skutki finansowe dla budżetu państwa związane z koniecznością doliczania do wynagrodzenia biegych podatku VAT.

9 6 6. Oświadczenie o zgodności z prawem Unii Europejskiej Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

10

11 BAS-WAL-870/09 Warszawa, 4 maja 2009 r. Pan Bronisaw Komorowski Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia prawna o zgodności senackiego projektu ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegych i stron w postpowaniu sądowym (przedstawiciel wnioskodawcy: senator Piotr Benedykt Zientarski) z prawem Unii Europejskiej Na podstawie art. 34 ust. 9 uchway Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. M.P. z 2009 r. Nr 5, poz. 47) sporządza si nastpującą opini: I. Przedmiot projektu ustawy Senacki projekt ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegych i stron w postpowaniu sądowym przewiduje zwikszanie wynagrodzenia biegego, bdącego podatnikiem podatku od towarów i usug, o stawk podatku od towarów i usug przewidzianą dla tego rodzaju czynności. Zmiana polegaaby na wprowadzeniu nowego ustpu 2a w art. 10 dekretu o należnościach świadków, biegych i stron w postpowaniu sądowym (Dz.U. Nr 49, poz. 445, ze zm.). Ustawa miaaby wejść w życie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia. II. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objtej projektem ustawy Wynagrodzenie biegych w postpowaniu sądowym co do zasady nie jest objte zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej. Ze wzgldu na przedmiot projektu ustawy należy jednak zwrócić uwag na dyrektyw Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 z , str. 1). Dyrektywa wprowadza wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT). Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpatne świadczenie usug na terytorium państwa czonkowskiego przez podatnika dziaającego w takim charakterze (art. 2 ust. 1 lit. c). Świadczenie usug oznacza każdą transakcj, która nie stanowi dostawy towarów (art. 24 ust. 1). Świadczenie usug może obejmować m.in. świadczenie usug na podstawie nakazu wydanego przez organ wadzy publicznej lub w jego imieniu lub z mocy prawa (art. 25). Każdy podatnik świadczący usug podlegającą opodatkowaniu zobowiązany jest co do zasady do zapaty VAT (art. 193).

12 2 III. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej Nie ulega wątpliwości, że biegy, który jest podatnikiem podatku od towarów i usug musi zapacić podatek VAT od wynagrodzenia otrzymanego z tytuu opinii sporządzonej na zlecenie sądu. Zgodnie jednak z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2006 r. (sygn. akt III APz 20/06) sąd nie ma podstaw do podwyższenia biegemu sądowemu wynagrodzenia za sporządzoną opini o kwot podatku VAT, gdyż w przeciwieństwie do regulacji dotyczących opat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych (zob. 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopaconej pomocy prawnej udzielonej z urzdu, Dz.U. Nr 163, poz. 1348, ze zm., oraz 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radc prawnego ustanowionego z urzdu, Dz.U. Nr 163, poz. 1349, ze zm.) brak stosownej podstawy prawnej w przepisach regulujących wynagrodzenie biegych sądowych (zob. art. 9 ust. 1 i art. 10 dekretu o należnościach świadków, biegych i stron w postpowaniu sądowym oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegych w postpowaniu sądowym, Dz.U. Nr 45, poz. 254, ze zm.). Projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. IV. Konkluzje Senacki projekt ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegych i stron w postpowaniu sądowym nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Opracowa: Zespó Prawa Europejskiego i Midzynarodowego Akceptowa: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Micha Królikowski Deskryptory Bazy REX: Unia Europejska, postpowanie cywilne, biegli sądowi, wynagrodzenie, VAT

13 BAS-WAL-871/09 Warszawa, 4 maja 2009 r. Pan Bronisaw Komorowski Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia prawna dotycząca możliwości uznania przedstawionego senackiego projektu ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegych i stron w postpowaniu sądowym (przedstawiciel wnioskodawcy: senator Piotr Benedykt Zientarski) za projekt ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a ust. 1 Regulaminu Sejmu Stosownie do art. 95a ust. 1 Regulaminu Sejmu, projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej jest projekt ustawy mającej na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Senacki projekt ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegych i stron w postpowaniu sądowym przewiduje zwikszanie wynagrodzenia biegego, bdącego podatnikiem podatku od towarów i usug, o stawk podatku od towarów i usug przewidzianą dla tego rodzaju czynności. Zmiana polegaaby na wprowadzeniu nowego ustpu 2a w art. 10 dekretu o należnościach świadków, biegych i stron w postpowaniu sądowym (Dz.U. Nr 49, poz. 445, ze zm.). Opiniowany projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Projekt ustawy nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. Opracowa: Zespó Prawa Europejskiego i Midzynarodowego Akceptowa: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Micha Królikowski Deskryptory Bazy REX: Unia Europejska, postpowanie cywilne, biegli sądowi, wynagrodzenie, VAT

14 Ą Ł ą ą ą Ł Ś Ś Ó ś ą

15 Łś Ą ą ż ś ś Ó Ę ś ą ś Ó ą ś ą ą ść ą

16 ą ą Ś Ś ą

17 Ó Ó Ą Ó Ó Ó Ó Ó ż ś ś Ó ą ś ć ż Ó żż ą Ó

o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 10 października 2014 r. Druk nr 739 KOMISJA USTAWODAWCZA Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie Dziś: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT ZA TYDZIEŃ: Czy ZUS może zakwestionować rodzaj umowy UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 33 (799) 3 9 września

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3869 Warszawa, 15 grudnia 2010 r.

Druk nr 3869 Warszawa, 15 grudnia 2010 r. Druk nr 3869 Warszawa, 15 grudnia 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-143-2010 Pan Grzegorz

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

- o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2076 Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Pan Bronisaw Komorowski Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

40/4/A/2012. WYROK z dnia 18 kwietnia 2012 r. Sygn. akt K 33/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

40/4/A/2012. WYROK z dnia 18 kwietnia 2012 r. Sygn. akt K 33/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 40/4/A/2012 WYROK z dnia 18 kwietnia 2012 r. Sygn. akt K 33/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Zubik przewodniczący Stanisław Biernat Zbigniew Cieślak Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r.

Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-67-11 Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 25 czerwca 2013 r. Sygn. akt K 30/12 * Trybunał Konstytucyjny w składzie:

WYROK z dnia 25 czerwca 2013 r. Sygn. akt K 30/12 * Trybunał Konstytucyjny w składzie: WYROK z dnia 25 czerwca 2013 r. Sygn. akt K 30/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Małgorzata Pyziak-Szafnicka przewodniczący Teresa Liszcz Stanisław Rymar sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

1) 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania

1) 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 16 lutego 2015 r. PG VIII TK 30/14 SK 9/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku ze skargą konstytucyjną Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 5 poz. 67 WYROK z dnia 18 stycznia 2000 r. Sygn. K. 17/99

Dz.U. 2000 Nr 5 poz. 67 WYROK z dnia 18 stycznia 2000 r. Sygn. K. 17/99 Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2000 Nr 5 poz. 67 WYROK z dnia 18 stycznia 2000 r. Sygn. K. 17/99 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Jerzy Ciemniewski przewodniczący Zdzisław Czeszejko-Sochacki sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

59/6/A/2010. WYROK z dnia 14 lipca 2010 r. Sygn. akt Kp 9/09 *

59/6/A/2010. WYROK z dnia 14 lipca 2010 r. Sygn. akt Kp 9/09 * 59/6/A/2010 WYROK z dnia 14 lipca 2010 r. Sygn. akt Kp 9/09 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Bohdan Zdziennicki przewodniczący Stanisław Biernat Zbigniew Cieślak

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-54-09 Druk nr 1925 Warszawa, 20 kwietnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa według nowych zasad

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa według nowych zasad MARZEC - KWIECIEŃ 2014 Nowe regulacje prokonsumenckie Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa według nowych zasad Maria Kopeć, aplikant radcowski w Kancelarii prawnej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. definicje m.in. świadectwa homologacji typu WE oraz krajowego świadectwa homologacji typu pojazdu,

UZASADNIENIE. definicje m.in. świadectwa homologacji typu WE oraz krajowego świadectwa homologacji typu pojazdu, UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw dokonuje implementacji zapisów zawartych w dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 245. - o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warszawa, 20 stycznia 2012 r.

Druk nr 245. - o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warszawa, 20 stycznia 2012 r. Druk nr 245 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Warszawa, 20 stycznia 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn.

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Materiały szkoleniowe z tematu pn. TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRANSAKCJI TRÓJSTRONNYCH I ŁAŃCUCHOWYCH ORAZ IDENTYFIKACJA OSZUSTW KARUZELOWYCH W HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o finansach publicznych (druk nr 2667).

- o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o finansach publicznych (druk nr 2667). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-140-169(9)/14 Warszawa, 17 września 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

- o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-40-06 Druk nr 497 Warszawa, 13 kwietnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

41/4/A/2012. Stanisław Rymar przewodniczący Stanisław Biernat Mirosław Granat Wojciech Hermeliński Andrzej Rzepliński sprawozdawca, orzeka:

41/4/A/2012. Stanisław Rymar przewodniczący Stanisław Biernat Mirosław Granat Wojciech Hermeliński Andrzej Rzepliński sprawozdawca, orzeka: 41/4/A/2012 WYROK z dnia 19 kwietnia 2012 r. Sygn. akt P 41/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Stanisław Rymar przewodniczący Stanisław Biernat Mirosław Granat

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Druk nr 553 Warszawa, 20 maja 2008 r.

Druk nr 553 Warszawa, 20 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-68-08 Druk nr 553 Warszawa, 20 maja 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1)

USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1) USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1) Projekt Rozdział 1 Cele i zadania Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie Art. 1. 1. Trójstronna Komisja Dialogu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

W związku z pytaniem prawnym Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie II Wydział Cywilny, czy:

W związku z pytaniem prawnym Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie II Wydział Cywilny, czy: RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. PG VIII TK 57/14 P 23/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku z pytaniem prawnym Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie II

Bardziej szczegółowo

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: Art. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) prowadzenie

Bardziej szczegółowo